(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pirmas puslapis

Dvi legendos iš 1956 metų fotografijos

2017 m. rugsėjo 23 d.
Šiau­lių ra­jo­no Ba­zi­lio­nų mo­kyk­lo­je ati­da­ry­ta uni­ka­li Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­ro Ro­mual­do Ozo­lo pa­ro­da „1957“. Ši pa­ro­da ne tik at­sklei­dė dar vie­ną sig­na­ta­ro ta­len­tą, bet ir į sa­vus kraš­tus su­grą­ži­no ki­tą le­gen­di­nę as­me­ny­bę – fo­to­me­ni­nin­ką Ri­man­tą Di­cha­vi­čių. Abu bi­čiu­lius vie­ni­jo ne tik fo­tog­ra­fi­ja, bet ir Grim­ze­lių kai­mo viš­ti­dė­je at­ras­tos bran­ge­ny­bės.Le­gen­di­nis Lie­tu­vos fo­to­me­ni­nin­kas Ri­man­tas Di­cha­vi­čius ir fi­lo­so­fas...

Dieną be automobilio laimėjo automobilis (1)

2017 m. rugsėjo 23 d.
Va­kar Šiau­liuo­se pa­mi­nė­ta Tarp­tau­ti­nė die­na be au­to­mo­bi­lio. Ji pra­si­dė­jo lenk­ty­nė­mis – pie­ti­nė­je mies­to da­ly­je, „Nuk­lo­no“ au­to­bu­sų sto­te­lė­je, prie star­to li­ni­jos sto­jo au­to­mo­bi­lis, au­to­bu­sas ir dvi­ra­tis.
Fi­ni­šą, ku­ris bu­vo skve­re prie Sa­vi­val­dy­bės, pir­mo­ji pa­sie­kė au­to­mo­bi­lio vai­ruo­to­ja Vik­to­ri­ja Žu­tau­tė. Nuo pie­ti­nio iki cent­ro ji už­gai­šo 13 mi­nu­čių. Ant­ra­sis fi­ni­šą pa­sie­kė dvi­ra­ti­nin­kas Ed­ga­ras. Jis ke­ly­je už­tru­ko 14 mi­nu­čių. Dar...

Kultūros centre įsikurs statybininkai (15)

2017 m. rugsėjo 22 d.
Šiau­lių kul­tū­ros cent­ro pa­sta­to re­konst­ruk­ci­ja pra­si­de­da. Kon­kur­są lai­mė­ju­si tel­šiš­kių bend­ro­vė dar­bus įsi­pa­rei­go­ja at­lik­ti per dve­jus me­tus. Ap­triu­šu­si kul­tū­ros įstai­ga, ku­rią vie­nas kul­tū­ros mi­nist­ras yra pa­va­di­nęs mies­to gė­da, tu­ri šan­sų tap­ti kul­tū­rin­ga.
Va­kar spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je pa­vie­šin­ta, kad UAB „Ver­si­na“ sta­ty­bos dar­bus ža­da at­lik­ti už kiek dau­giau nei 4 mi­li­jo­nus eu­rų. Bus ap­šil­tin­tas pa­sta­to sto­gas, fa­sa­das, įreng­ta nau­ja nuo­grin­da, pa­keis­ti lan­gai...

Vietoj universiteto – Studijų institutas (59)

2017 m. rugsėjo 22 d.
Tre­čia­die­nį Šiau­lių uni­ver­si­te­to (ŠU) se­na­tas pri­ta­rė uni­ver­si­te­to per­tvar­kos pla­nui, pa­gal ku­rį ne­be­lie­ka pa­ties uni­ver­si­te­to. Jei­gu to­kiam pla­nui pri­tars ŠU ta­ry­ba, Šiau­lių uni­ver­si­te­tas taps Stu­di­jų ins­ti­tu­tu, o fa­kul­te­tai – ka­ted­ro­mis. Bus pa­nai­kin­ta ir apie pus­šim­tį eta­tų bei įsteig­ti 8 nau­ji.ŠU struk­tū­ros per­tvar­kos pla­ną pri­sta­tė uni­ver­si­te­to rek­to­rius pro­fe­so­rius Do­na­tas Jur­gai­tis. Nors pla­nas su­kė­lė daug dis­ku­si­jų, jam bu­vo pri­tar­ta. Se­na­to...

Kapinių medžiai – ne tik mirusiųjų problema (1)

2017 m. rugsėjo 21 d.
Aud­ra praė­ju­sią sa­vai­tę pa­da­rė ža­los Šiau­lių ra­jo­no Pa­ka­pės kai­mo ka­pi­nė­se. Vė­jas nu­lau­žė šim­ta­me­tę lie­pą, ku­ri už­griu­vo ant ke­tu­rių ka­pa­vie­čių, su­nio­ko­da­ma ne tik gė­les, bet ir su­dau­žy­da­ma pa­mink­lus.Ar­ti­mų­jų ka­pą šiose ka­pi­nė­se daug me­tų pri­žiū­rin­tis Al­gir­das Baš­kys skai­čiuo­ja in­ci­den­to mas­tą – at­sta­ty­ti pro­se­ne­lių pa­mink­lą jam pri­reiks ke­lių šim­tų eu­rų. Pa­ka­piš­kio žo­džiais, kal­tin­ti vė­ją dėl to, kas nu­ti­ko, bū­tų ne­pro­tin­ga – jis tik su­tvar­kė tai, su kuo ne­su­si­do­ro­jo ne vie­ne­rius...

Šilkas pražydo rugpjūčio žiedais (1)

2017 m. rugsėjo 21 d.
Šiau­lie­čių di­zai­ne­rės Ra­mu­tės Sta­kė­nie­nės bei dai­nų au­to­riaus ir at­li­kė­jo Vir­gio Sta­kė­no na­muo­se ka­ra­liau­ja au­ga­lai. R. Sta­kė­nie­nės ku­ria­ma šil­ko ta­py­bos ko­lek­ci­ja „Au­gus­tus“ au­to­rę įkvė­pė nau­ju žvilgs­niu pa­žvelg­ti į Lie­tu­vos pie­vas ir dar­že­lius. R. Sta­kė­nie­nės kū­ry­ba spa­lį bus eks­po­nuo­ja­ma JAV, Oma­ho­je, kur vyks JAV lie­tu­vių bend­ruo­me­nių XXI ta­ry­bos su­va­žia­vi­mas.Jau­kiuo­se Sta­kė­nų na­muo­se įreng­ta ne tik V. Sta­kė­no mu­zi­kos, R. Sta­kė­nie­nės ma­dos ir di­zai­no, bet ir...

Vieningoje Europoje – antrarūšiai vartotojai?

2017 m. rugsėjo 20 d.
Vals­ty­bi­nė mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba (VMVT) Vil­niu­je ir Ber­ly­ne at­rin­ko 33 mais­to pro­duk­tus ir pa­ly­gi­no jų su­dė­tį. Iš 33 mais­to pro­duk­tų pa­va­di­ni­mų sa­vo su­dė­ti­mi sky­rė­si net 23. Paaiš­kė­jo, kad Vo­kie­ti­jo­je ga­li­ma įsi­gy­ti la­biau na­tū­ra­lios su­dė­ties pro­duk­tų, ku­riuo­se yra ma­žiau sal­dik­lių ir ki­tų prie­dų. Ar vie­nin­go­je Eu­ro­pos Są­jun­go­je Lie­tu­vos var­to­to­jai lai­ko­mi ant­ra­rū­šiais?Lie­tu­va ti­ki­si, kad ar­ti­miau­siu me­tu Eu­ro­pos Są­jun­ga (ES) im­sis veiks­mų už­tik­rin­ti...

Ar pastebėjote, kad importuoti maisto produktai Lietuvoje – prastesnės kokybės? (3)

2017 m. rugsėjo 20 d.

– Už­sie­ny­je se­niai ne­bu­vau, tad ne­ma­čiau, ko­kios ten pre­kės. Bet žmo­nės sa­ko, kad pas mus at­ve­ža­mos pra­stes­nės, ti­kiu tuo. Sal­dai­niai ski­ria­si, jo­gur­tuo­se uo­gų pas mus ma­žiau – dėl to su­tin­ku.

– Gir­dė­jau apie tai, bet pa­ti ne­pas­te­bė­jau. Ma­žai per­ku už­sie­nie­tiš­kos pro­duk­ci­jos, ren­kuo­si lie­tu­viš­ką.

– Skir­tu­mą pa­ste­bė­jau. Ne­se­niai bu­vau Ber­ly­ne. Tos pa­čios pre­kės, ku­rios par­duo­da­mos ir Lie­tu­vo­je, ten tik­rai ko­ky­biš­kes­nės ir net...

Kokiems projektams telkiami milijonai eurų? (46)

2017 m. rugsėjo 20 d.
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė yra pa­si­ra­šiu­si pre­li­mi­na­rias pro­jek­ta­vi­mo pa­slau­gų su­tar­tis už dau­giau nei 15 mi­li­jo­nų eu­rų. Juo­kau­ja­ma, kad už to­kią so­li­džią su­mą ga­li­ma pa­reng­ti ke­lis šim­tus Šiau­lių pės­čių­jų bul­va­ro re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­tų ir dar apie šim­tą Pri­si­kė­li­mo aikš­čių tech­ni­nių pro­jek­tų. Ky­la ir rim­tų klau­si­mų – kam tel­kia­mos di­džiu­lės su­mos, kai ne­su­ge­ba­ma pra­dė­ti net ir tų dar­bų, ku­riems tech­ni­niai pro­jek­tai jau yra pa­reng­ti?„Šiau­lių kraš­tas“ ga­vo do­ku­men­tus, 2016 me­tų gruo­džio 15 die­ną...

Po „Prezidento Smetonos“ – lėktuvo paieškos Rėkyvoje (1)

2017 m. rugsėjo 19 d.
Va­kar Rė­ky­vos eže­re pra­dė­tos 1930 me­tais su­du­žu­sio Lie­tu­vos ka­ro avia­ci­jos nai­kin­tu­vo „Šmo­lik 20“ paieš­kos. Į eže­rą nė­rė lai­vo „Pre­zi­den­tas Sme­to­na“ paieš­kos eks­pe­di­ci­jos va­do­vas pro­fe­so­rius Vla­das Žul­kus ir na­ras inst­ruk­to­rius Va­le­ri­jus Kri­si­kai­tis. Ban­do­mo­jo nė­ri­mo tiks­las – įver­tin­ti są­ly­gas eže­re. Pa­va­sa­rį ko­man­da pla­nuo­ja grįž­ti il­ges­niam lai­kui.Po­van­de­ni­nės ar­cheo­lo­gi­jos Lie­tu­vo­je pra­di­nin­kas, Klai­pė­dos uni­ver­si­te­to Bal­ti­jos...

Ligoninės „šermenyse“ skambėjo ir plojimai (17)

2017 m. rugsėjo 19 d.
Penk­ta­die­nį Kur­šė­nų li­go­ni­nė­je lan­kę­sis svei­ka­tos apsaugos mi­nist­ras Au­re­li­jus Ve­ry­ga pra­ne­šė, jog to­kia li­go­ni­nė, ko­kia eg­zis­ta­vo iki šiol, – veik­ti ne­be­ga­li. Mi­nist­ras ne­pa­sa­kė, ka­da rink­tis į li­go­ni­nės "šer­me­nis", bet iki Nau­jų­jų me­tų li­go­ni­nė tu­rės reor­ga­ni­zuo­tis. Išei­tis – slau­gos li­go­ni­nė, bet ir tam rei­kia di­de­lių in­ves­ti­ci­jų. Kaip ne­švais­ty­ti lai­ko ir pi­ni­gų – mi­nist­rą pa­mo­kė gy­dy­to­jai.At­vyks­tant mi­nist­ro A. Ve­ry­gos prie pa­sta­to, ku­ria­me įsi­kū­ru­si li­go­ni­nės...

Bul­do­ze­riu per Šiau­lius (78)

2017 m. rugsėjo 16 d.
Ša­lies val­džia vis gar­siau kal­ba apie vals­ty­bi­nių įstai­gų cent­ra­li­za­vi­mą. Jei vis­kas vyks, kaip pla­nuo­ja­ma, Šiau­liuo­se grei­tu lai­ku ne­be­liks da­lies vals­ty­bi­nių ins­ti­tu­ci­jų cent­rų. Šiau­liai trau­kia­si, per­leis­da­mi po­zi­ci­jas ne tik Vil­niui, Kau­nui, Klai­pė­dai, bet ir Pa­ne­vė­žiui.Šiau­lius pra­de­da­ma de­mon­tuo­ti.Ar­ti­miau­siais me­tais Šiau­liuo­se ga­li ne­be­lik­ti Šiau­lių re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to, Šiau­lių ap­skri­ties mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos...

Verda aistros dėl kebabų (9)

2017 m. rugsėjo 15 d.
Kur­šė­nų au­to­bu­sų sto­ties te­ri­to­ri­jo­je pre­ky­bi­niuo­se va­go­nė­liuo­se įsi­kū­ru­sios ke­ba­bų ke­pė­jos sa­ko ne­si­jau­čian­čios sau­gios. Esą to prie­žas­tis – ne­są­ži­nin­ga tar­pu­sa­vio kon­ku­ren­ci­ja ir val­di­nin­kų kI­ši­ma­sis.Įtam­pa kais­ta. Šalia šio konf­lik­to – ir te­ri­to­ri­jos nuo­mo­to­jas UAB „Kur­šė­nų au­to­bu­sų par­kas“Ne­se­niai Kur­šė­nų au­to­bu­sų sto­ties te­ri­to­ri­jo­je pra­dė­ju­sios veik­ti ke­ba­bų ke­pyk­lė­lės pri­trau­kė gau­sų val­gy­to­jų – vie­ti­nių ir at­vyks­tan­čių­jų – bū­rį.
Iš išo­rės at­ro­do, kad veik­la vyks­ta sklan­džiai...

Mo­ki­niams trūks­ta ry­šio su kny­ga ir šei­ma (7)

2017 m. rugsėjo 15 d.
Šiau­lių Si­mo­no Dau­kan­to gim­na­zi­jos lie­tu­vių kal­bos mo­ky­to­jai me­to­di­nin­kei Lo­li­tai Nar­bu­tie­nei šie moks­lo me­tai jau 23-i. Pe­da­go­gė ma­to jau­ni­mo el­ge­sio ir įpro­čių po­ky­čius. Nors esa­ma daug smalsių ir tiks­lo sie­kian­čių moks­lei­vių, ta­čiau men­kas kny­gų skai­ty­mas ir per daž­nas nau­do­ji­ma­sis tech­no­lo­gi­jo­mis da­ro mo­ki­nius ne­raš­tin­gus ir nu­to­lu­sius nuo žmo­niš­ko­jo tar­pu­sa­vio ry­šio. Mo­ky­to­ja pa­ste­bi ir švie­ti­mo sis­te­mo­s spra­gas.L.Nar­bu­tie­nė sa­ko, kad as­me­ny­bę da­bar...

Valstybiniai teatrai ir chorai – tik Vilniuje? (7)

2017 m. rugsėjo 14 d.
Vals­ty­bi­nės kul­tū­ros įstai­gos iš­gy­ve­na ne­ži­no­my­bės ir ne­ri­mo lai­kus. Ne­se­niai bu­vęs kul­tū­ros vi­ce­mi­nist­ras, vie­šė­da­mas Šiau­liuo­se, už­si­mi­nė, gal rei­kė­tų jung­ti vals­ty­bi­nius cho­rus ir dra­mos teat­rus, esą kai ku­rio­se Eu­ro­pos ša­ly­se yra po vie­ną vals­ty­bi­nę kul­tū­ros įstai­gą ir to vi­siš­kai pa­kan­ka. Šiau­lių kul­tū­ros įstai­gų va­do­vai nu­ste­bę – tai kaip ta­da su dek­la­ruo­ja­ma re­gio­nų plėt­ros po­li­ti­ka? Dar vie­nas val­džios smū­gis Šiau­lių re­gio­nui?
Kon­cer­ti­nės įstai­gos Šiau­lių vals­ty­bi­nio ka­me­ri­nio...

Pra­ty­bos „Za­pad“ – be pa­ni­kos (2)

2017 m. rugsėjo 14 d.
Šian­dien pra­si­de­da Ru­si­jos ir Bal­ta­ru­si­jos pra­ty­bos „Za­pad 2017“, vyk­sian­čios Ru­si­jo­je, Bal­ta­ru­si­jo­je ir Ka­li­ning­ra­do sri­ty­je. Pra­ty­bų me­tu gy­ven­to­jams pa­ta­ria­ma ne bai­min­tis, o bū­ti su­si­tel­ku­siais, pi­lie­tiš­kais ir ak­ty­viais vi­suo­me­nės na­riais.„Vyk­do­me sa­vo kas­die­ni­nę veik­lą. Gar­siai nu­skam­bė­ju­sios „Za­pad“ pra­ty­bos mū­sų ru­ti­nai tik­rai ne­da­ro įta­kos. Ži­no­ma, pa­pil­do­mų už­duo­čių, į ką at­kreip­ti dė­me­sį, tu­ri­me, tą ir da­ro­me. Jei kas bū­tų neįp­ras­ta...

Oro uosto direktoriui per slidžios politinės gatvės (31)

2017 m. rugsėjo 13 d.
Rug­sė­jo 29 die­ną iš Šiau­lių oro uos­to di­rek­to­riaus pa­rei­gų trau­kia­si vos 2016 me­tų sau­sį kon­kur­są į šį po­stą lai­mė­jęs klai­pė­die­tis And­rius Dau­jo­tas. Šiau­lių mies­tas jam pa­ti­ko, tik žie­mą sli­džios gat­vės. Di­rek­to­rius įvar­di­jo – pa­si­trau­ki­mo prie­žas­tys yra po­li­ti­nės. Ar iš tie­sų prie stra­te­gi­nio Šiau­lių ob­jek­to tel­kia­mos kon­ser­va­to­rių pa­jė­gos?– Įtei­kęs pra­šy­mą išei­ti už­si­mi­nė­te, kad vie­na pa­si­trau­ki­mo prie­žas­čių – no­ras įdar­bin­ti Šiau­lių oro uos­te Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus...

Į gais­rą – gelbėti žmonių be ap­sau­gos prie­mo­nių (3)

2017 m. rugsėjo 12 d.
Pak­ruo­jo sa­vi­val­dy­bės ug­nia­ge­siai Egi­di­jus Mi­ko­lai­tis ir Dai­nius Bal­čiū­nas šeš­ta­die­nį iš gais­ro bu­te iš­ne­šė dū­mais ap­si­nuo­di­ju­sį žmo­gų. Vy­rai, į ug­nį ir tirš­tus dū­mus žen­gian­tys be ap­sau­gos prie­mo­nių, per pa­sta­ruo­sius po­rą me­tų iš­gel­bė­jo tris žmo­nes.
Šeš­ta­die­nį Lin­ku­vos ko­man­do­je bu­dė­ję Egi­di­jus Mi­ko­lai­tis ir jo ko­le­ga Dai­nius Bal­čiū­nas iš Bend­ro­jo pa­gal­bos cent­ro (BPC) ga­vo pra­ne­ši­mą, jog iš bu­to, esan­čio J.Ja­no­nio gat­vės na­me, pro lan­gų, du­rų ply­šius ver­žia­si dū­mai.
Ug­nia­ge­siai už...

Dienos populiariausi

Lageris atskyrė pusseseres (96)

2013 m. spalio 12 d.
lankomiausias

Nuo emigracijos iki korupcijos (500)

2016 m. sausio 26 d.
daugiausiai komentuotas