(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

PDF laikraščiai

Norėdami skaityti PDF failą, įveskite įsigytus prisijungimo duomenis
 
Vartotojas:
 
Slaptažodis:

 
 
PDF archyvas

Prenumerata

Popierinių laikraščių prenumerata internetu
Prenumeruoti
PDF laikraščių prenumerata
Prenumeruoti
Asmeniniai skelbimai mūsų žiniatinklyje
Skelbimai

Prezidentė: "Niekada neleiskite savęs skriausti“ (2)

2017 m. rugpjūčio 19 d.
Va­kar Gas­čiū­nams (Jo­niš­kio r.) bu­vo ypa­tin­ga die­na: kam­pa­ni­jos „Už sau­gią Lie­tu­vą“ pa­lai­ko­mo pro­jek­to #Įkvėpk bai­gia­ma­ja­me ren­gi­ny­je da­ly­va­vo Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė. Pre­zi­den­tė no­riai fo­tog­ra­fa­vo­si as­me­nu­kėms, įsi­gi­jo dir­bi­nių Ama­tų kie­me­ly­je, vai­kus ap­da­li­jo sal­dai­niais. Drą­sin­da­ma mo­te­ris, D. Gry­baus­kai­tė sce­no­je už­si­mi­nė pa­ti tu­rė­ju­si bė­dų – „ir šei­mo­je“.Va­lan­da po vi­dur­die­nio. Prie iš­puoš­tų var­tų, ve­dan­čių į Gas­čiū­nų ama­tų cent­rą, D. Gry­baus­kai­tės lau­kia LRT...

Didysis Urkuvėnų lobis

2017 m. rugpjūčio 19 d.
Šiau­lių ra­jo­no Ur­ku­vė­nų kai­mas at­vyks­tan­čius per kal­ve­les ir miš­ką pa­si­tin­ka žai­bo pa­ly­tė­tu ąžuo­lu. Ug­nis ir lai­kas nai­ki­no ąžuo­lo šer­dį, bet gy­vy­bę me­dis gau­na iš šak­nų. Is­to­ri­ja nai­ki­no kai­mą, bet gy­vy­bę jam te­be­tei­kia žmo­nės. Į ma­žy­čio kai­me­lio gy­ven­to­jų su­si­ti­ki­mą at­va­žia­vo 151 se­no­jo kai­mo, skai­čiuo­jan­čio 454 me­tus, at­ža­la. Kai­me prieš 40 me­tų bu­vo at­kas­tas di­de­lis si­dab­ri­nių pi­ni­gų lo­bis, bet ne pi­ni­gai, o žmo­nės vi­sa­da bu­vo di­dy­sis Ur­ku­vė­nų lo­bis.Var­pu­tė­nų Šv. An­ta­no...

Grūdų pilnos priekabos, bet sąskaitose – „rupūs miltai“ (10)

2017 m. rugpjūčio 18 d.
Ūki­nin­kai skai­čiuo­ja gied­ras ja­vap­jū­tės die­nas ir va­lan­das. Bus gied­ra – bus dau­giau pi­ni­gų. Grū­dų su­pir­kė­jai iš­mo­ko pa­vai­šin­ti ei­lė­je lau­kian­čius žem­dir­bius ban­de­lė­mis ir ka­va. „Kas ta ka­va, kai per­pus nu­rėž­tos grū­dų su­pir­ki­mo kai­nos! Ru­pūs mil­tai!“ – pik­ti­na­si žem­dir­biai.„Šiau­lių kraš­tas“ drau­ge su žem­dir­biais sto­vė­jo ei­lė­je, ku­rio­je skai­čiuo­ja­mas me­tų pel­nas ir ver­ti­na­ma, ko­kia bus nau­jo­jo der­liaus duo­na.Po­pie­tė. Ter­mo­met­ras pa­vė­sy­je ro­do 25 laips­nius ši­lu­mos...

Naujasis padėjėjas padėkojo merui ir Dievui (27)

2017 m. rugpjūčio 18 d.
Me­ro pa­dė­jė­jų pa­rei­gy­bi­nė ka­te­go­ri­ja yra B9, pa­rei­gi­nis at­ly­gi­ni­mas – 600 eu­rų neats­kai­čius mo­kes­čių. Me­ras ir pa­dė­jė­jams, ir pa­ta­rė­jams prie pa­rei­gi­nių at­ly­gi­ni­mų yra sky­ręs po 60 pro­cen­tų al­gos prie­mo­ką – už vir­ši­ja­mą įpras­tą dar­bo krū­vį.
Sa­vo pa­sky­ro­je „Fa­ce­book“ A. Nar­bu­tas ra­šė, kad jau pir­mą­ją die­ną nau­jo­se pa­rei­go­se dar kar­tą įsi­ti­ki­no, kad atei­na „dirb­ti į šau­nią ir di­na­miš­ką ko­man­dą, tad dė­ko­ju me­rui ir Die­vui, kad li­ki­mas da­vė ga­li­my­bę sa­vo ži­nio­mis ir dar­bu...

Pa­šal­pų ir kom­pen­sa­ci­jų – į "madinga" pa­sta­tą? (2)

2017 m. rugpjūčio 18 d.
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė ke­ti­na į vie­nas pa­tal­pas su­kel­ti mies­tie­čių so­cia­li­nius rei­ka­lus tvar­kan­čius du sa­vo sky­rius. Skelbs nuo­mos kon­kur­są. Da­bar gy­ven­to­jai ap­tar­nau­ja­mi pa­gal te­ri­to­ri­nį prin­ci­pą – tri­jo­se mies­to vie­to­se. Per mė­ne­sį dėl so­cia­li­nių rei­ka­lų krei­pia­si 5 000 mies­tie­čių. Kam po per­tvar­kos bus pa­to­giau?
Ar­ti­miau­sio­mis die­no­mis Sa­vi­val­dy­bė skelbs pa­tal­pų nuo­mos kon­kur­są. Ieš­ko­ma 800 kvad­ra­ti­nių met­rų plo­to ad­mi­nist­ra­ci­nių pa­tal­pų – pra­ktiš­kai...

Laukiama atsiliepimų dėl kandidatų į Šiaulių miesto garbės piliečius (20)

2017 m. rugpjūčio 18 d.
Šv. Ka­zi­mie­ro or­di­no Šiau­lių kom­tū­ri­ja iš­kė­lė ži­no­mo Lie­tu­vos fo­to­me­ni­nin­ko šiau­lie­čio Ri­čar­do Dai­li­dės kan­di­da­tū­rą. Šie­met ru­de­nį R. Dai­li­dė švęs sa­vo 80-me­čio ju­bi­lie­jų.
Jo kan­di­da­tū­rą pa­lai­ko Lie­tu­vos fo­to­me­ni­nin­kų są­jun­ga, „Šiau­lie­čių“ klu­bas, Šiau­lių Vys­ku­pi­jos ku­ri­ja, Šiau­lių uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rius dr. Vy­tau­tas Bi­kul­čius, žur­na­lis­tė Ok­sa­na Lau­ru­ty­tė, Sei­mo na­rys Sta­sys Tu­mė­nas, Šiau­lių mies­to gy­ven­to­jų aso­cia­ci­ja „Vi­suo­me­ni­nės ini­cia­ty­vos“.
Siū­lo­ma po...

Ka­ras vai­ko aki­mis (15)

2017 m. rugpjūčio 18 d.
Šaukš­tas žu­vų tau­kųMes, try­li­ka jau­nuo­lių tu­rė­jo­me vie­ną sva­jo­nę – no­rė­jo­me skrai­dy­ti. 1955-ai­siais nuė­jo­me į Tel­šių ka­ri­nį ko­mi­sa­ria­tą ir taip gar­siai pa­sa­kė­me: „No­ri­me skrai­dy­ti“.
Ma­nė­me, pa­si­juoks ir pa­ro­dys du­ris. Ne­pa­si­juo­kė...Su­pa­žin­di­no su avia­ci­jos mo­kyk­lų rei­ka­la­vi­mais, da­vė eg­za­mi­nų pro­gra­mas ir iš­ly­dė­da­mas ka­pi­to­nas pa­po­ri­no: „Ruoš­ki­tės, spor­tuo­ki­te. Jei­gu kas rū­ko­te – mes­ki­te. Rū­kan­tys ne­pe­rei­si­te me­di­ci­ni­nės ko­mi­si­jos.“
Iš­va­žia­vo­me po dve­jų me­tų...

Komentarai, nuomonėsDaugiau

Vis dėlto vie­nas pa­pras­tas da­ly­kas dar yra li­kęs iš lai­kų, kai val­džia dar ne­bu­vo uzur­pa­vu­si vi­sų žmo­gaus gy­ve­ni­mo...

Kel­mės cent­re, prie pre­ky­bos cent­ro, gu­li žmo­gus. Gal­va ant žo­ly­no. Ko­jos ant ša­li­gat­vio. Ša­lia nu­vir­tęs...

Pas­ta­ruo­ju me­tu Lie­tu­va iš­si­ski­ria iš ki­tų ES vals­ty­bių dėl spar­čiau­sio kai­nų di­dė­ji­mo – me­ti­nė pre­kių ir pa­slau­gų inf­lia­ci­ja...


„Sis­te­mi­ne mo­kes­čių re­for­ma tų pa­kei­ti­mų pa­va­din­ti tur­būt ne­ga­li­me. La­biau kos­me­ti­niai jie bu­vo jau per...

Politikų tribūnaDaugiau

Lie­tu­vio pa­sas (LP), Len­ko kor­ta (LK), Že­mai­čio pa­sas (ŽP). Ku­ris iš jų svar­bes­nis, ku­ris tu­ri sva­res­nę tei­si­nę...

Šiau­lių mies­tas gau­na di­džiu­lius pi­ni­gus mies­to ur­ba­nis­ti­nės ap­lin­kos tvar­ky­mui. Ki­taip sa­kant, tu­ri...

Per kiek­vie­nus rin­ki­mus ar reikš­min­gas pro­gas nuo­lat yra kal­ba­ma apie as­me­ni­nę at­sa­ko­my­bę už nu­veik­tus ar...


Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­me, Vy­riau­sy­bė­je, vi­suo­me­nė­je, tarp li­tua­nis­tų, is­to­ri­kų ir šiaip tau­tiš­kai...

Karas vaiko akimisDaugiau

Šaukš­tas žu­vų tau­kųMes, try­li­ka jau­nuo­lių tu­rė­jo­me vie­ną sva­jo­nę – no­rė­jo­me skrai­dy­ti. 1955-ai­siais nuė­jo­me į Tel­šių ka­ri­nį...

MA­JO­RO AŠA­ROS (14)Vo­kie­čiai pra­dė­jo trauk­tis 1944-ųjų rug­sė­jo pa­bai­go­je. Kas­dien vir­šum Tel­šių skri­do di­džiu­liai...

imestamp]" border="0" alt="" />

Metų pabaigoje – dar viena „Lidl“ parduotuvė Šiauliuose (4)

Įvykiai, aktualijos
2017 m. rugpjūčio 19 d.
UAB „Lidl Lie­tu­va“ Kor­po­ra­ty­vi­nių rei­ka­lų ir ko­mu­ni­ka­ci­jos de­par­ta­men­to va­do­vė Ag­nė Da­lia Gai­žaus­kie­nė „Šiau­lių kraš­tui“ neį­var­di­jo konk­re­čios ati­da­ry­mo da­tos, ne­no­rė­da­ma už­bėg­ti įvy­kiams už akių, ir iš­sa­miau ne­ko­men­ta­vo stra­te­gi­nių plėt­ros pla­nų.
Pa­gal par­duo­tu­vės sta­ty­bos po­vei­kio ap­lin­kai ver­ti­ni­mui pa­teik­tus duo­me­nis, sta­to­ma 1 421 kvad­ra­ti­nio met­ro plo­to par­duo­tu­vė su 142 vie­tų au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­le bei dviem įva­žia­vi­mais ir iš­va­žia­vi­mais...

Nugalėtoja idėjų semiasi iš garsių pasaulio virtuvės šefų

Budintis reporteris
2017 m. rugpjūčio 19 d.
„Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jai lie­pos mė­ne­sio „Die­nos re­cep­to“ sky­re­lio nu­ga­lė­to­ja iš­rin­ko Rad­vi­liš­kio Liz­dei­kos gim­na­zi­jos abi­tu­rien­tę Jus­ti­ną Ūsai­tę. Jus­ti­nos pa­mėg­tas šo­ko­la­di­nio py­ra­go re­cep­tas su­lau­kė dau­giau­siai www.skras­tas.lt skai­ty­to­jų bal­sų.ais­te.„Šiau­lių kraš­tas“ nu­ga­lė­to­jai įtei­kė do­va­ną – Fa­nios Le­wan­do „Vil­niaus ve­ge­ta­riš­kų pa­tie­ka­lų kny­gą“, ku­rio­je ga­li­ma ras­ti tra­di­ci­nės tar­pu­ka­rio Vil­niaus žy­dų vir­tu­vės re­cep­tų.
„Ga­lė­siu ne tik iš­mok­ti ga­min­ti ve­ge­ta­riš­ką...

Lie­tu­vos pa­svei­kini­mas prie Juo­do­sios jū­ros

Gyvenimo spalvos
2017 m. rugpjūčio 19 d.
„Wel­co­me Lit­va“ – tris­pal­vės spal­vo­mis kvie­čia už­ra­šas ties iš­si­nuo­mo­to bu­to du­ri­mis Ba­tu­my­je. Taip pa­svei­ki­na bu­to sa­vi­nin­kas – di­zai­ne­ris Gior­gi. Ba­tu­mis – po­pu­lia­riau­sias Gru­zi­jos ku­ror­tas su ke­lio­li­kos ki­lo­met­rų pro­me­na­da, dan­go­rai­žiais ir vie­nu di­džiau­sių pa­sau­ly­je Bo­ta­ni­kos so­du.Ry­tas Ku­tai­sy­je po pir­mo­sios nak­vy­nės Gru­zi­jo­je. „Mie­ga­te iki be­ga­ly­bės!“ – maž­daug 9 va­lan­dą per pe­tį bal­ko­ne pa­si­girs­ta Ma­mu­kos bal­sas...

Poilsis su vaikais: Ventspilis ar Palanga? (1)

Gyvenimo spalvos
2017 m. rugpjūčio 19 d.
Ko rei­kia poil­siau­jant prie jū­ros su vai­kais? Ne tik ge­ro oro. Rei­kia ir ra­my­bės, ir pra­mo­gų. Ir vie­no, ir ki­to tik­rai dau­giau Vents­pi­ly­je, tad mū­siš­kė Pa­lan­ga šiuo at­ve­ju Lat­vi­jos pa­jū­riui pra­lai­mi. Tad ko­kios tos prie­žas­tys, vi­lio­jan­čios lie­tu­vius į Vents­pi­lį it bi­tes prie me­daus?Vents­pi­lis ar Pa­lan­ga? – kiek­vie­ną­kart ten­ka rink­tis, pla­nuo­jant ato­sto­gas su anū­kais prie jū­ros. Ir jau ke­lin­ti me­tai iš ei­lės lai­mi šis Lat­vi­jos uos­ta­mies­tis, nors iki jo rei­kia va­žiuo­ti...

Žolinė: metas, kai susitinka vasara su rudeniu

Krašto žinios
2017 m. rugpjūčio 19 d.
Už­ven­čio mies­te­lio bib­lio­te­kos Vai­kų li­te­ra­tū­ros sky­riu­je su­reng­ta po­pie­tė Žo­li­nės šven­tei. Į bib­lio­te­ką su­si­rin­ku­siems vai­kams bu­vo pa­pa­sa­ko­ta apie Žo­li­nės šven­tės iš­ta­kas, tra­di­ci­jas ir pa­pro­čius. Vai­kai ak­ty­viai dis­ku­ta­vo kaip jų šei­mo­se yra mi­ni­ma ši šven­tė, ir šiai pro­gai da­rė at­vi­ru­kus.
Įpu­sė­ja pa­sku­ti­nis šios va­sa­ros mė­nuo. Nors va­sa­ros bur­tai dar ke­ri, dar daug ši­lu­mos ir pil­nak­rau­jo gy­ve­ni­mo, ta­čiau die­nos pa­ma­žu trum­pė­ja, sau­lė, le­pi­nu­si sa­vo ši­lu­ma, ims...

Pa­ra­mos mo­kyk­los pre­kėms rei­kia ma­žiau

Krašto žinios
2017 m. rugpjūčio 19 d.
Ar­tė­ja rug­sė­jo pir­mo­ji. Ma­žas pa­ja­mas gau­nan­čios šei­mos sku­ba į se­niū­ni­jas su pra­šy­mais gau­ti pa­ra­mą kan­ce­lia­ri­nėms vai­kų pre­kėms ir ne­mo­ka­mam mai­ti­ni­mui. Se­niū­ni­jų dar­buo­to­jai pa­ste­bi, jog pa­ra­mos pra­šy­to­jų tre­jus pa­sta­ruo­sius me­tus ma­žė­ja. Bet ne to­dėl, kad pa­ge­rė­jo gy­ve­ni­mas. Tie­siog ma­žė­ja mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kų, nes jau­nos šei­mos emig­ruo­ja ar­ba iš­si­ke­lia gy­ven­ti į mies­tus.Ty­tu­vė­nų mies­te dėl pa­ra­mos mo­kyk­li­nėms pre­kėms kol kas krei­pė­si tik 14 šei­mų. Per­nai pa­ra­mos pra­šė 59...

Pagerbti aplinkos grožio puoselėtojai

Krašto žinios
2017 m. rugpjūčio 19 d.
Še­du­vo­je tra­di­ciš­kai pa­gerb­ti gra­žiau­sių so­dy­bų šei­mi­nin­kai, pui­kiai be­si­tvar­kan­čios įstai­gos, dau­gia­bu­čiai na­mai. Mies­to se­niū­ni­ja kas­kart ap­do­va­no­ja vis nau­jus gra­žios ap­lin­kos puo­se­lė­to­jus.Gro­žio sa­le­lių puo­se­lė­to­jai bu­vo ap­do­va­no­ti Še­du­vo­je ren­gia­mos tra­di­ci­nės Žo­li­nės šven­tės me­tu.
Tarp ap­do­va­no­tų­jų – Še­du­vos lop­še­lis dar­že­lis (di­rek­to­rė Dai­va Staš­kū­nie­nė), ku­rio va­do­vei ap­do­va­no­ji­mas įteik­tas už gro­žio idė­jų puo­se­lė­ji­mą, jau­no­sios kar­tos ug­dy­mą bei...

Netektis sustabdė melodijų tėkmę

Krašto žinios
2017 m. rugpjūčio 19 d.
Už­ven­čio se­niū­ni­jos Jun­ki­lų kai­me gy­ve­nan­ti mo­ky­to­ja, dai­nų kū­rė­ja, ir at­li­kė­ja, tri­jų kny­ge­lių au­to­rė Va­le­ri­ja Ado­mai­tie­nė jau me­tai, kai fut­lia­ruo­se lai­ko mu­zi­kos inst­ru­men­tus, o sin­te­za­to­rių tie­siog už­den­gu­si. Po vy­ro ne­tek­ties ne­ga­li nei mu­zi­kuo­ti, nei kur­ti. „Tu­riu at­si­ties­ti, bet, ma­tyt, dar ne lai­kas“, – sa­ko ra­jo­no ren­gi­niuo­se žiū­ro­vus sa­vo dva­sin­go­mis, su­si­mąs­ty­ti ver­čian­čio­mis dai­no­mis ke­rė­da­vu­si mo­te­ris.Už­suk­ti į Jun­ki­lus ir...

Perspektyva: Radviliškis – be globos namų

Krašto žinios
2017 m. rugpjūčio 19 d.
Ket­vir­ta­die­nį vyk­sian­čia­me Ta­ry­bos po­sė­dy­je ra­jo­no po­li­ti­kai svars­tys, ko­kių prie­mo­nių rei­kės im­tis, kad iki 2020-ųjų ra­jo­ne ne­be­lik­tų vai­kų glo­bos na­mų ir vi­si be tė­vų glo­bos li­kę vai­kai gy­ven­tų šei­mo­se ar bend­ruo­me­ni­niuo­se na­muo­se. Tam pri­reiks ir lė­šų, ir žmo­giš­kų­jų iš­tek­lių.Praė­ju­siais me­tais vai­kų so­cia­li­nės glo­bos įstai­go­se gy­ve­no 58 ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės vai­kai. Iš jų 8 vai­kai – Šiau­lių kū­di­kių na­muo­se, 1 neįgalus vai­kas ap­gy­ven­din­tas vai­kų glo­bos na­muo­se, 4 vai­kai – vals­ty­bi­niuo­se vai­kų...

Neįgalieji iškovojo septynis medalius

Krašto žinios
2017 m. rugpjūčio 19 d.
Ra­jo­no neį­ga­lių­jų ko­man­da pui­kiai pa­si­ro­dė Pas­va­ly­je vy­ku­sio­je spor­to šven­tė­je. Iš jos rad­vi­liš­kie­čiai par­si­ve­žė sep­ty­nis me­da­lius.Pak­vies­ti pa­sva­lie­čių, rad­vi­liš­kie­čiai iš­vy­ko į ke­tu­rio­lik­tą kar­tą or­ga­ni­zuo­tą neį­ga­lių­jų spor­to šven­tę, ku­rią or­ga­ni­za­vo Pas­va­lio ra­jo­no ser­gan­čių cuk­ri­niu dia­be­tu drau­gi­ja „Svei­ka­ta“. Į ren­gi­nį su­va­žia­vo ko­man­dos iš Pa­ne­vė­žio ir Šiau­lių ap­skri­čių, Kau­no mies­to, Ig­na­li­nos ra­jo­no.
Rad­vi­liš­kio ra­jo­no neį­ga­lių­jų ko­man­dai at­sto­va­vo...

Anželika Rudak: "Bendravimas taip pat yra manipuliacija"

Įvykiai, aktualijos
2017 m. rugpjūčio 18 d.
Jau­nius ČIU­LA­DA
Išs­kir­ti­nį in­ter­viu „Lais­va­lai­kiui“ duo­dan­ti An­že­li­ka Ru­dak (35) ke­tu­rio­li­ka me­tų dir­ba tie­sio­gi­nių par­da­vi­mų gi­gan­tė­je „Stu­dio Mo­der­na“, ku­ri iš­si­plė­tu­si dvi­de­šimt vie­no­je Cent­ri­nės ir Ry­tų Eu­ro­pos ša­ly­je. Po re­gio­ni­nės skam­bu­čių cent­ro ir te­le­rin­ko­da­ros va­do­vės A.Ru­dak spar­nu – tūks­tan­tis Bal­ti­jos ša­lių, Uk­rai­nos, Ru­si­jos ir Ka­zachs­ta­no rin­kai dir­ban­čių žmo­nių. Po­kal­bio su žur­na­lis­tu me­tu ši šar­min­ga mo­te­ris pa­sa­ko­ja apie tai, ko­dėl...

Anūkų ir senelių santykį atskleidė netikėta paroda (1)

Įvykiai, aktualijos
2017 m. rugpjūčio 18 d.
Ža­ga­rė­je (Joniškio r.) vy­ku­sia­me „Frin­ge“ fes­ti­va­ly­je ati­da­ry­ta vil­nie­tės me­ni­nin­kės Jus­ti­nos Chris­taus­kai­tės fo­tog­ra­fi­jų pa­ro­da „Anū­kai, rū­bai, se­ne­liai“. Ke­le­rius me­tus au­to­rė ke­lia­vo per Lie­tu­vą, fo­tog­ra­fuo­da­ma anū­kus, ap­si­ren­gu­sius se­ne­lių rū­bais, taip ne­ti­kė­tai at­skleis­da­ma sa­vi­tą šių kar­tų ry­šį. Kar­tu kraš­tie­tė me­ni­nin­kė Joa­na Ge­la­žy­tė pa­ro­dė frag­men­tą iš sa­vo fil­muo­tos me­džia­gos apie se­no­lius.
Vil­nie­tė fo­to­me­ni­nin­kė Jus­ti­na Chris­taus­kai­tė kar­tu su kraš­tie­te...

Rugpjūčio 25–27 d. kviečiame visus į Pakruojo šventę

Įvykiai, aktualijos
2017 m. rugpjūčio 18 d.
RUGP­JŪ­ČIO 25 D. (PENK­TA­DIE­NIS)
10.00 Vai­kų fut­bo­lo tur­ny­ras Me­ro tau­rei lai­mė­ti (Pak­ruo­jo sta­dio­ne).
11.00 Kū­ry­bi­nės dirb­tu­vės jau­ni­mui (At­vi­ro jau­ni­mo cent­ro kie­me (bu­vu­si „Vers­mė").
16.30 Lie­tu­vos vals­ty­bės vė­lia­vos pa­kė­li­mas ant Pak­ruo­jo van­den­tie­kio bokš­to (ste­bė­ti ak­ci­ją kvie­čia­me prie Pak­ruo­jo sta­dio­no).
17.00 Mi­šios Šv. Jo­no Krikš­ty­to­jo baž­ny­čio­je (po mi­šių folk­lo­ro an­samb­lių kon­cer­tas ir ei­se­na į Pak­ruo­jo par­ką, kur vyks folk­lo­ro šven­tė)...

Stovyklautojai susirinko į antrą stovyklą (1)

Budintis reporteris
2017 m. rugpjūčio 18 d.
Rugp­jū­čio 16–20 die­no­mis Juš­kai­čių kai­me (Šiau­lių r.) vyks­ta vai­kų ir jau­ni­mo sa­vi­raiš­kos sto­vyk­la ''Drau­gys­tės til­tai''. Or­ga­ni­za­to­riai į ją pa­kvie­tė vai­kus, ku­rių tė­vai neiš­ga­lė­tų nu­pirk­ti ke­lia­la­pių.Pir­mo­ji sto­vyk­la ''Drau­gys­tės til­tai'' Juš­kai­čių kai­me vy­ko bir­že­lio mė­ne­sį, tą­kart jo­je da­ly­va­vo be­veik 50 vai­kų. Į ant­rą­ją sto­vyk­lą at­vy­ko dar dau­giau – 70.
Pa­sak sto­vyk­los or­ga­ni­za­to­riaus Ry­čio Gra­man­to, ši sto­vyk­la skir­ta vai­kams iš ri­zi­kos, so­cia­liai rem­ti­nų šei­mų.
„No­rė­jo­si...

Veiklūs vyrai ėmėsi jaunimo laisvalaikio

Krašto žinios
2017 m. rugpjūčio 18 d.
Žei­me­lio vai­kai ir jau­ni­mas lei­džia lai­ką sta­dio­ne, žve­jai ren­gia va­sa­ros žve­jų var­žy­tu­ves, or­ga­ni­zuo­ja pa­plū­di­mio tvar­ky­mą, ren­gi­niuo­se ver­da ir vai­ši­na gar­du­mu gar­sė­jan­čią žu­vie­nę. Vi­są šią veiklą`su pa­gal­bi­nin­kais su­ka žve­jų klu­bo „Berž­ta­lis“ vy­rai, ne­gai­lin­tys sa­vo lais­va­lai­kio jau­najai kar­tai užim­ti.pa­kruo­jis @skrastas.lt
Žo­li­nės ant­ra­die­nį žei­me­lie­čiai aist­ras ir pra­kai­tą lie­jo sta­dio­ne. Čia bu­vo pa­sta­ty­ti sto­vai ir iš­temp­tas tink­las...

Vaikus skatino geriau pažinti miestelį

Krašto žinios
2017 m. rugpjūčio 18 d.
Žei­me­ly­je vie­tos vai­kai ir bū­re­lis jų bend­raam­žių iš Lat­vi­jos mo­kė­si pa­žin­ti mies­te­liui sa­vi­tu­mą ir iš­skir­ti­nu­mą tei­kian­čius ob­jek­tus, su­pras­ti jų at­si­ra­di­mo prie­žas­tis ir reikš­mes. Ren­gi­nį vai­kams or­ga­ni­za­vo Žei­me­lio „Žiem­ga­los“ mu­zie­jus.
Į sve­čius pas žei­me­lie­čius bu­vo at­vy­kę Run­da­lės vai­kai, ly­di­mi mu­zie­jaus bi­čiu­lio fo­to­me­ni­nin­ko Dmit­ri­jaus Šče­go­le­vo. Mu­zie­ji­nin­kė Dai­va Skrups­ke­ly­tė ir fo­tog­ra­fė La­ri­sa Ka­za­ke­vi­čie­nė vai­kams pa­ren­gė už­duo­tį: pa­gal...

Sinagoga lankytojus jau skaičiuoja tūkstančiais

Krašto žinios
2017 m. rugpjūčio 18 d.

Si­na­go­go­je ant lan­ky­to­jus prii­mi­nė­jan­čios bib­lio­te­ki­nin­kės Gi­ta­nos Maa­sie­nės dar­bo sta­lo – at­si­lie­pi­mų kny­ga. Prieš po­rą mė­ne­sių per ati­da­ry­mą pra­dė­ta ra­šy­ti, šian­dien ji pri­mar­gin­ta įvai­rių tau­ty­bių žmo­nių at­si­lie­pi­mų.
Dau­ge­ly­je įra­šų – pa­dė­ka už pri­kel­tą is­to­ri­nį pa­sta­tą ir žy­dų kul­tū­ros pa­li­ki­mą, kaip pa­gar­bos ženk­lą Pak­ruo­jy­je gy­ve­nu­siai bend­ruo­me­nei.
J. Paukš­te­lio vie­šo­sios bib­lio­te­kos dar­buo­to­jos Gi­ta­na Maa­sie­nė ir Si­gi­ta Ka­va­liaus­kie­nė kruopš­čiai...

Gražiausios aplinkos konkurse – per pusšimtis pretendentų

Krašto žinios
2017 m. rugpjūčio 18 d.
Praė­ju­sią sa­vai­tę Pak­ruo­jo ra­jo­no ap­lin­kos tvar­ky­mo kon­kur­so ko­mi­si­jos na­riai bai­gė ap­žiū­rė­ti pre­ten­den­tų į šie­me­ti­nių gra­žiau­sių­jų ti­tu­lus te­ri­to­ri­jas. Pre­ten­den­tų – dau­giau nei pus­šim­tis.Di­džiau­sia kon­ku­ren­ci­ja jau tra­di­ciš­kai vyks­ta kai­mo so­dy­bų ka­te­go­ri­jo­je. Šie­met dėl nu­ga­lė­to­jų var­do bei pri­zi­nių vie­tų šio­je ka­te­go­ri­jo­je var­žo­si dvi­de­šimt aš­tuo­ni pre­ten­den­tai.
Mies­to so­dy­bų ka­te­go­ri­jo­je ra­jo­ni­niam kon­kur­sui pri­sta­ty­tos še­šios so­dy­bos, dau­giau­siai...

Sportas

Pas­ku­ti­nė­se čem­pio­na­to rung­ty­nė­se „Sa­va­no­rio“ (Raiz­giai) fut­bo­li­nin­kams per­ga­lė prieš „Sau­li­nin­ką“ (Gil­vy­čiai...

Keturi kampai

Ta­vo gė­lėGė­li­nin­kasRa­dio­lių gen­tį iš­gar­si­no raus­vo­ji ra­dio­lė (Rh.ro­sea) – le­gen­di­nė auk­si­nė šak­nis. Au­ga­las pa­na­šus...

Centas prie cento

Praėjusį penk­ta­die­nį Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je su­si­ti­ki­me su žem­dir­biais že­mės ūkio mi­nist­rui Bro­niui...

Atolankos

Vi­ta Mor­kū­nie­nė
Šiau­lių uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rius gra­fi­kas Vai­do­tas Ja­nu­lis pa­sa­ko­ja grau­džiai juo­kin­gą...

imestamp]" border="0" alt="" />

Gyvenimo spalvosDaugiau

„Wel­co­me Lit­va“ – tris­pal­vės spal­vo­mis kvie­čia už­ra­šas ties iš­si­nuo­mo­to bu­to du­ri­mis Ba­tu­my­je. Taip...

Ko rei­kia poil­siau­jant prie jū­ros su vai­kais? Ne tik ge­ro oro. Rei­kia ir ra­my­bės, ir pra­mo­gų. Ir vie­no, ir ki­to...

Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų pi­lie­čiai Lai­ma ir Jo­nas Šal­čiai 1988-ai­siais pra­dė­jo skrai­dy­ti į Lie­tu­vą. Nuo ta­da kas­met...

Sa­vai­tė Gru­zi­jo­je – tik mirks­nis. Ša­lis, pil­na pa­ra­dok­sų, pri­ver­čia įsi­my­lė­ti ir ne­be­pa­lei­džia. Svai­gi­na...

Visi straipsniai