(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Gamink ir balsuok
Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

PDF laikraščiai

Norėdami skaityti PDF failą, įveskite įsigytus prisijungimo duomenis
 
Vartotojas:
 
Slaptažodis:

 
 
PDF archyvas

Prenumerata

Popierinių laikraščių prenumerata internetu
Prenumeruoti
PDF laikraščių prenumerata
Prenumeruoti
Asmeniniai skelbimai mūsų žiniatinklyje
Skelbimai

Gelbėtis nuo katinų ar gelbėti katinus? (26)

2017 m. liepos 22 d.
„Gel­bė­ki­te nuo val­ka­tau­jan­čių ka­ti­nų!“ – to­kio skam­bu­čio „Šiau­lių kraš­tas“ su­lau­kė iš Kur­šė­nų. Gy­ven­to­jai pik­ti: be­na­miai ka­ti­nai ata­kuo­ja – iš­kaps­to dar­žo­vių lys­ves, čia pat tuš­ti­na­si, len­da į dau­gia­bu­čių na­mų rū­sius, vei­sia juo­se pa­ra­zi­tus. Dar pik­čiau žmo­nėms, kad val­ka­tu­kus kai ku­rie še­ria ir net jiems na­mus pa­sta­tė. Taip jau­ki­na­mų val­ka­tau­jan­čių gy­vū­nų pul­kai esą ke­lia ir rim­tą li­gų pa­vo­jų.Gy­vū­nų my­lė­to­joms iš Kur­šė­nų to­kių kal­bų ne­sup­ran­ta: ar ga­li­ma ne­glo­bo­ti na­mų ne­tu­rin­čio gy­vū­no?„Šiau­lių kraš­tui“...

Kanojininkui trūksta varžovų ir specialios kanojos

2017 m. liepos 22 d.
Sep­ty­nio­lik­me­tis Jus­ti­nas Ka­zu­lis iš Pet­ra­šiū­nų, Pak­ruo­jo ra­jo­no, yra be­ne pir­ma­sis ir šiuo me­tu vie­nin­te­lis neį­ga­lus ka­no­ji­nin­kas Lie­tu­vo­je. Vai­ki­nas tre­ni­ruo­ja­si ant­rus me­tus, var­žy­bo­se da­ly­vau­ja kar­tu su svei­kai­siais, bet atei­ty­je vi­lia­si var­žy­tis neį­ga­lių­jų čem­pio­na­tuo­se.
Su spor­ti­nin­ku ir jo tre­ne­riu Ar­tū­ru Na­vic­ku su­si­tin­ka­me Šiau­lių spor­to mo­kyk­los „At­ža­ly­nas“ irk­la­vi­mo ba­zė­je. Mus pa­si­tin­ka dai­lus, rau­me­nin­gas jau­nuo­lis...

Oro erdvę gynė ir „Patriot“ (10)

2017 m. liepos 21 d.
Va­kar Ka­ri­nių oro pa­jė­gų Avia­ci­jos ba­zė­je Šiau­liuo­se vy­ku­sias NA­TO ka­ri­nes oro pra­ty­bas „Tob­ru­ko pa­li­ki­mas-2017“ ste­bė­jo ša­lies Pre­zi­den­tė ir Vyriausioji gink­luo­tų­jų pa­jė­gų va­dė Da­lia Gry­baus­kai­tė. Pra­ty­bų me­tu bu­vo tik­ri­na­ma, kaip są­jun­gi­nin­kų ir Lie­tu­vos pa­jė­gos pa­si­ren­gu­sios at­rem­ti įvai­rias oro grės­mes, sau­go­ti mū­sų pa­jė­gas nuo ra­ke­tų ant­puo­lio bei koor­di­nuo­ti gy­ny­bos veiks­mus. Pra­ty­bo­se da­ly­va­vo ir JAV il­go nuo­to­lio oro gy­ny­bos sis­te­ma „Pat­riot“.ais­te.Po...

Medžiotojai iki bokštelių nugrindė akmenų kelią (7)

2017 m. liepos 21 d.
„Šiau­lių kraš­tui“ pa­skam­bi­nęs skai­ty­to­jas pa­kvie­tė nu­va­žiuo­ti į Šiau­lių ra­jo­ne esan­tį Gruz­džių miš­ką. Anot vy­ro, Gruz­džių gi­ri­nin­ki­jai pri­klau­san­čia­me miš­ke Ly­gu­dų me­džio­to­jų bū­re­lio vy­rai, kad pri­va­žiuo­tų prie pa­lau­kė­je esan­čių sa­vo bokš­te­lių, įren­gė ak­me­ni­mis grįs­tą ke­lią, taip su­nio­ko­da­mi ne tik kvar­ta­li­nę li­ni­ją, bet ir miš­ko pa­klo­tę.Miš­ki­nin­kų akims pa­sta­ra­sis vaiz­das esą įpras­tas. Ir pa­žei­di­mo iš me­džio­to­jų pu­sės neį­žiū­ri­ma, esą pa­sta­rie­ji tik pa­ge­ri­no iki tol bu­vu­sią pa­žliu­gu­sios kvar­ta­li­nės...

Universitetų varžytuvėse laukiama pirmųjų rezultatų (2)

2017 m. liepos 21 d.
Pa­si­bai­gus pir­ma­jam bend­ro­jo priė­mi­mo į ša­lies aukš­tą­sias mo­kyk­las eta­pui, re­zul­ta­tai dar skai­čiuo­ja­mi – bus pa­skelb­ti pir­ma­die­nį. Bet va­kar jau pa­vie­šin­ta pre­li­mi­na­ri si­tua­ci­ja. Šiau­lių uni­ver­si­te­tą pir­muo­ju prio­ri­te­tu rin­ko­si 19 pro­cen­tų ma­žiau sto­jan­čių­jų, Šiau­lių vals­ty­bi­nę ko­le­gi­ją – pa­na­šiai, kaip per­nai. Kiek jų iš tie­sų ateis, paaiš­kės ki­tą sa­vai­tę.
Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­rė Jur­gi­ta Pet­raus­kie­nė va­kar su­reng­to­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je tei­gė, jog...

Komentarai, nuomonėsDaugiau

Įs­ta­ty­me pa­teik­tas kva­li­fi­kuo­to dar­bo api­brė­ži­mas – iš se­ri­jos „svies­tas svies­tuo­tas“. Šne­ka­mo­jo­je...

DNB ban­ko tau­py­mo ir in­ves­ta­vi­mo pa­slau­gų de­par­ta­men­to va­do­vas Ro­lan­das Ju­tei­ka

Lie­tu­va –...Sei­me ir vie­šo­je erd­vė­je ver­da dis­ku­si­jos – suirs ar ne­suirs val­dan­čio­ji „vals­tie­čių ža­lių­jų“ ir...

Po­li­to­lo­gas Kęs­tu­tis Gir­nius tei­gia, kad ar­tė­jan­tys Pre­zi­den­to rin­ki­mai bus įdo­mes­ni, nei anks­čiau.
„Į...

Politikų tribūnaDaugiau

Per kiek­vie­nus rin­ki­mus ar reikš­min­gas pro­gas nuo­lat yra kal­ba­ma apie as­me­ni­nę at­sa­ko­my­bę už nu­veik­tus ar...


Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­me, Vy­riau­sy­bė­je, vi­suo­me­nė­je, tarp li­tua­nis­tų, is­to­ri­kų ir šiaip tau­tiš­kai...

Eu­ro­pos Par­la­men­to Tei­sės rei­ka­lų ko­mi­te­tas po il­gai tru­ku­sių svars­ty­mų nu­ta­rė siū­ly­ti, o Eu­ro­pos Par­la­men­to...

Pas­ta­ruo­ju me­tu ten­ka pa­ste­bė­ti, kad ir eu­ro­par­la­men­ta­rai Briu­se­ly­je, ir Sei­mo na­riai Lie­tu­vo­je vis...

Renginiai ir šventėsDaugiau

Šven­tę pra­dė­jo sve­čių tei­sė­mis da­ly­va­vu­si šau­ni Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cent­ro šo­kių gru­pė P.M., va­do­vau­ja­ma...

Šeš­ta­die­nį prie Rad­vi­liš­kio kul­tū­ros cent­ro šur­mu­lia­vęs „Kny­gų ker­mo­šius“ lan­ky­to­jus vi­lio­jo ne tik kny­go­mis, bet ir...

imestamp]" border="0" alt="" />

Farmacijos pramonė toliau skaidrina investicijas į sveikatos priežiūrą

Įvykiai, aktualijos
2017 m. liepos 22 d.
Eu­ro­pos far­ma­ci­jos kom­pa­ni­jos, siek­da­mos skaid­rin­ti sa­vo bend­ra­dar­bia­vi­mą su svei­ka­tos prie­žiū­ros spe­cia­lis­tais ir or­ga­ni­za­ci­jo­mis, ant­rus me­tus iš ei­lės sa­va­no­riš­kai skel­bia duo­me­nis apie to­kio bend­ra­dar­bia­vi­mo apim­tis.Va­do­vau­da­mo­si vie­nin­gu Atsk­lei­di­mo ko­dek­su far­ma­ci­jos kom­pa­ni­jos 33 Eu­ro­pos ša­ly­se įsi­pa­rei­go­jo kas­met vie­šai at­skleis­ti, kiek jos in­ves­tuo­ja į svei­ka­tos prie­žiū­rą, me­di­kų kom­pe­ten­ci­jų ir kva­li­fi­ka­ci­jos to­bu­li­ni­mą...

„Top Darbdavio“ vardą pelniusi „Bitė“ Šiauliuose įdarbins dešimtis naujokų (1)

Įvykiai, aktualijos
2017 m. liepos 22 d.
Jau 3 me­tus Šiau­liuo­se vei­kian­ti ir nuo­lat au­gan­ti „Bi­tės“ te­le­mar­ke­tin­go ko­man­da pla­nuo­ja įdar­bin­ti dar ke­lias de­šim­tis nau­jų dar­buo­to­jų. Šie­met „Top Darb­da­vio“ var­dą pel­niu­si įmo­nė ieš­ko dar­buo­to­jų ne tik iš Šiau­lių, bet ir ap­lin­ki­nių mies­tų – Kur­šė­nų, Pak­ruo­jo ar Rad­vi­liš­kio. Šiuo­se mies­tuo­se gy­ve­nan­tiems dar­buo­to­jams „Bi­tė“ pa­si­ry­žu­si pa­deng­ti ke­lio­nės iš­lai­das, o su­si­rin­kus di­des­nei dar­buo­to­jų gru­pei iš ki­to mies­to, kas­dien or­ga­ni­zuos jų at­ve­ži­mą iki dar­bo ir par­ve­ži­mą na­mo...

Asmeninė atsakomybė – deklaruojama vertybė ar tik tuščias garsas..?

Įvykiai, aktualijos
2017 m. liepos 22 d.
Per kiek­vie­nus rin­ki­mus ar reikš­min­gas pro­gas nuo­lat yra kal­ba­ma apie as­me­ni­nę at­sa­ko­my­bę už nu­veik­tus ar ne­nu­veik­tus dar­bus, už priim­tus ar ne­priim­tus spren­di­mus, už pa­da­ry­tą ža­lą ar skriau­dą. Tai­gi – as­me­ni­nė at­sa­ko­my­bė yra ver­ty­bė ar tik dek­la­ra­ci­ja, dre­bi­nan­ti orą. Sup­ras­da­mas, kad dau­ge­liui žmo­nių at­si­bo­do ši ir ki­tos su po­li­ti­kų veid­mai­nys­te su­si­ju­sios te­mos, vis dėl­to ri­zi­kuo­ju iš­sa­ky­ti po­zi­ci­ją.
Vie­šu­mo­je vie­na po ki­tos pa­si­ro­do...

„Šimtukininkai“ palieka Šiaulius – ar grįš? (1)

Įvykiai, aktualijos
2017 m. liepos 22 d.
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė va­kar pa­ger­bė dau­giau­sia „šim­tu­kų“ – po tris – per bran­dos eg­za­mi­nus su­rin­ku­sius abi­tu­rien­tus ir jų tė­vus. Ga­biau­sie­ji iš­va­žiuo­ja į Vil­nių, Kau­ną, už­sie­nį. Ar grįš? „Į Vil­nių gal­būt, – sa­kė „Šiau­lių kraš­tui“ sū­nų ly­dė­jęs Vy­tau­tas Ža­lys, Šiau­lių uni­ver­si­te­to do­cen­tas. – Kol bus Vil­nius ir ki­ta Lie­tu­va, nie­kas ne­si­keis.“
Šie­met po 100 ba­lų iš tri­jų eg­za­mi­nų ga­vo Ar­tū­ras Jo­cas, išug­dy­tas Sta­sio Šal­kaus­kio gim­na­zi­jos, du „Ro­mu­vos“ gim­na­zi­jos abi­tu­rien­tai Jo­kū­bas...

Kvalifikuotas aš ar ne?

Įvykiai, aktualijos
2017 m. liepos 22 d.
Įs­ta­ty­me pa­teik­tas kva­li­fi­kuo­to dar­bo api­brė­ži­mas – iš se­ri­jos „svies­tas svies­tuo­tas“. Šne­ka­mo­jo­je kal­bo­je – vis­ko pa­si­tai­ko, net ir nu­si­šne­kė­ti. Bet kai nu­si­šne­ka įsta­ty­mas – ge­ro ne­lauk.
Net­ruk­si­me su­lauk­ti ir teis­mi­nių gin­čų, be­siaiš­ki­nant pa­čią są­vo­ką. Kas yra to­ji kva­li­fi­ka­ci­ja ar pro­fe­si­niai ge­bė­ji­mai – ne­ži­no nie­kas. Dip­lo­mas? Pa­tir­tis? Dar­bo su­dė­tin­gu­mas? Nė vie­nas kri­te­ri­jus nė­ra nei įti­ki­na­mas, nei pa­ti­ki­mas, nes kiek­vie­nas...

Poilsiauti ir dirbti geriausia tik pavėsyje

Įvykiai, aktualijos
2017 m. liepos 22 d.
Si­nop­ti­kai ža­da sau­lė­tą ir šil­tą sa­vait­ga­lį. Ge­rų orų iš­siil­gu­sius gy­ven­to­jus me­di­kai įspė­ja sau­lės vo­nio­mis mė­gau­tis sai­kin­gai.
Apie ty­kan­čius pa­vo­jus vi­są die­ną lei­džiant sau­lė­je va­kar kal­bė­ta Res­pub­li­ki­nė­je Šiau­lių li­go­ni­nė­je su­reng­to­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je.
„Ši va­sa­ra ypa­tin­ga tuo, kad karš­čių dar ne­ma­tė­me. Kai pra­si­de­da karš­čiai, di­džio­ji da­lis ne­ga­la­vi­mų bū­na al­pi­mai, są­mo­nės ne­te­ki­mai, in­sul­tai, in­fark­tai. Žmo­nės ne tik poil­siau­ja, bet ir dir­ba karš­ty­je...

Ka­ras vai­ko aki­mis (2)

Budintis reporteris
2017 m. liepos 22 d.
Pra­ga­ras
Ru­sai tu­ri ge­rą po­sa­kį: „Iš lai­vo į ba­lių“. Mes iš au­to­bu­so pa­puo­lė­me į pra­ga­rą. Gi­mi­nai­čių Sa­ros ir Ma­re­ko Sa­vic­kių kvie­ti­mu 1939m. rugp­jū­čio 31-osios pa­va­ka­re at­vy­ko­me į Var­šu­vą. Ry­tą Hit­le­ris už­puo­lė Len­ki­ją, pra­si­dė­jo Ant­ra­sis pa­sau­li­nis ka­ras. Pa­ki­bo­me tarp dan­gaus ir že­mės. Vo­kie­čiai puo­lė di­de­lė­mis pa­jė­go­mis. Pa­čią pir­mą­ją ka­ro die­ną jie pra­dė­jo bom­bar­duo­ti ša­lies sos­ti­nę. Nau­do­jo ne tik dvi­mo­to­rius Ju-88, bet ir ki­tų ti­pų lėk­tu­vus. Len­kų avia­ci­ja bu­vo...

Ieškotas vyras surastas įklimpęs Rėkyvos pelkėse

Teisėtvarka
2017 m. liepos 22 d.
Tre­čia­die­nio po­pie­tę Šiau­lių po­li­ci­jos pa­jė­gos miš­ke ieš­ko­jo uo­gau­ti išė­ju­sio ir pel­kė­to­je vie­to­vė­je pa­si­kly­du­sio se­no­lio. Gy­vas ir svei­kas su­ras­tas vy­ras po ke­lių die­nų po­li­ci­jai at­siun­tė ran­ka ra­šy­tą pa­dė­ką.Maž­daug pus­va­lan­dis po tre­čios pa­si­kly­dęs šiau­lie­tis pa­ts pa­skam­bi­no į Bend­rą­jį pa­gal­bos cent­rą ir pra­ne­šė, kad pra­dė­jo klimp­ti į pel­kę, to­dėl ne­be­ga­li išei­ti iš miš­ko.
Vy­ras ne­ži­no­jo, kur yra, tik pri­si­mi­nė, ko­kiu au­to­bu­su at­vy­ko į Ba­čiū­nų gat­vę ir kad pro so­dus nuė­jo į miš­ką ieš­ko­ti...

3. Ten, kur maži miesteliai saugo didelę istoriją

Gyvenimo spalvos
2017 m. liepos 22 d.
Nep­ri­si­me­nu, kam tu­rė­čiau bū­ti dė­kin­ga už pa­ta­ri­mą ke­liau­jant po Če­ki­ją rink­tis ne gra­žius, bet tik la­bai gra­žius mies­te­lius. Dar la­biau tai tin­ka Pie­tų Mo­ra­vi­jos kraš­tui – ne vie­nas šio kraš­to mies­te­lis pa­žy­mė­tas UNES­CO ženk­lu.Mar­ga „at­vi­ru­ki­nių“ mies­te­lių ko­lek­ci­jaGrį­žęs na­mo, re­gis, ga­lė­tum su­kur­ti at­vi­ru­kų ko­lek­ci­ją su gra­žiais ir jau­kiais tų mies­te­lių vaiz­dais, su is­to­ri­ja, be­si­re­mian­čia į vi­du­ram­žius, daž­nai ir dar anks­tes­nius lai­kus, su gar­sių kraš­tą val­džiu­sių di­nas­ti­jų...

Kur smėlį supylė milžinė Neringa (2)

Gyvenimo spalvos
2017 m. liepos 22 d.
Šiau­lie­čiui gi­dui Al­fon­sui Za­les­kiui gi­do dar­bas – kaip nuo­la­ti­nės ato­sto­gos. Be­veik tris de­šimt­me­čius eks­kur­si­jas ve­dan­tis vy­ras gė­ri­si Lie­tu­vos gam­ta ir ra­gi­na ne­bi­jo­ti lie­taus, nes ke­liau­to­jams blo­go oro ne­bū­na. Kur­šių ne­ri­jo­je vi­sa­da gra­žu. Čia sau­lė pa­te­ka iš van­dens ir į van­de­nį nu­grimz­ta: iš ma­rių – į jū­rą.Gi­du A. Za­les­kis pra­dė­jo dirb­ti 1988 me­tais. Ke­lio­nės ir is­to­ri­ja do­mi­no nuo vai­kys­tės. Vil­niaus uni­ver­si­te­te bai­gė is­to­ri­jos stu­di­jas, o su­lau­kęs...

Kelmės politikai rišasi prie žemės (3)

Krašto žinios
2017 m. liepos 22 d.
Be­veik vi­si Kel­mės ra­jo­no Ta­ry­bos na­riai tu­ri že­mės ir di­di­na sa­vo skly­pus. Tai pa­ro­dė ne­se­niai Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos pa­skelb­tos vie­šų as­me­nų dek­la­ra­ci­jos. Že­mės tu­ri ne tik ūki­nin­kau­jan­tys, bet ir mies­te iš in­te­li­gen­tų al­gų gy­ve­nan­tys ra­jo­no Ta­ry­bos na­riai.Dau­giau­sia že­mės dek­la­ra­vo „Ąžuo­liu­ko“ vai­kų lop­še­ly­je – dar­že­ly­je dir­ban­ti pe­da­go­gė Re­da Ma­žo­na­vi­čie­nė, pri­klau­san­ti Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gai. Jos že­mės ver­tė dau­giau kaip pu­sė...

Užventis šventė 480 metų sukaktį (1)

Krašto žinios
2017 m. liepos 22 d.
Dvi die­nas vy­ko re­gio­ni­nė šven­tė „Ven­ta, Ven­ta, – tu že­mai­čiui šven­ta“. Šeš­ta­die­nį mies­to skve­re, prie Pe­ga­so skulp­tū­ros, pa­kel­ta Už­ven­čio se­niū­ni­jos vė­lia­va. Pa­gar­bos ir mei­lės sa­vo kraš­tui ženk­lą me­tų pra­džio­je, ruo­šian­tis šiai šven­tei, ini­ci­ja­vo pa­ra­mos fon­das „Už­ven­čio Pe­ga­sas“ (va­do­vas Al­vy­das Kny­ze­lis). Bu­vo pa­ga­min­ta se­niū­ni­jos vė­lia­vos ko­pi­jų, ku­rios iš­kel­tos prie įstai­gų ir pri­va­čių gy­ven­to­jų na­mų.
Ei­se­na, pa­si­puo­šu­si se­niū­ni­jos vė­lia­vo­mis ir ly­di­ma Ak­me­nės ra­jo­no Ven­tos...

Šalia Tremties vagono – obeliskas kovotojams už laisvę (1)

Krašto žinios
2017 m. liepos 22 d.
Iki Lie­tu­vos vals­ty­bės šimt­me­čio mi­nė­ji­mo Rad­vi­liš­ky­je, ša­lia Trem­ties va­go­no, tu­rė­tų at­si­ras­ti ar­chi­tek­tū­ri­nis an­samb­lis trem­ti­niams ir ko­vo­to­jams už Lie­tu­vos lais­vę at­min­ti. Jo kon­cep­ci­ja ap­tar­ta ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bė­je.Lais­vės pa­mink­lu va­di­na­mas me­mo­ria­li­nis an­samb­lis tu­rė­tų at­si­ras­ti Lais­vės alė­jo­je ir pra­tęs­ti vie­šą­ją erd­vę, esan­čią ša­lia ten jau sto­vin­čio Trem­ties va­go­no.
Ar­chi­tek­tū­ri­nio an­samb­lio kon­cep­ci­ja, jo sto­vė­ji­mo vie­ta, įvy­kiai ir žmo­nės, ku­rių...

Radviliškiečių atlyginimai – paskutiniajame dešimtuke (3)

Krašto žinios
2017 m. liepos 22 d.
Ša­lies sa­vi­val­dy­bių ro­dik­lius pa­nars­tęs Lie­tu­vos lais­vo­sios rin­kos ins­ti­tu­tas (LLRI) Rad­vi­liš­kio ra­jo­nui aukš­tų po­zi­ci­jų ne­su­ra­do.Pa­gal še­šis ly­gin­tus ro­dik­lius, Rad­vi­liš­kio sa­vi­val­dy­bė yra ge­ro­kai at­si­li­ku­si nuo ša­lies vi­dur­kio, o pa­gal at­ly­gi­ni­mų dy­dį ir so­cia­li­nių pa­šal­pų ga­vė­jų skai­čių yra pa­sku­ti­nia­ja­me de­šim­tu­ke.LLRI ly­gi­no sa­vi­val­dy­bes pa­gal ne­dar­bo ly­gį ir il­ga­lai­kių be­dar­bių skai­čių, ma­te­ria­li­nes ir tie­sio­gi­nes už­sie­nio in­ves­ti­ci­jas, vi­du­ti­nio...

Žemės gelmių informacijos centras svečius kviečia leistis į akmenuotą kelionę laiku

Įvykiai, aktualijos
2017 m. liepos 21 d.
Vie­vy­je įsi­kū­ręs Že­mės gel­mių in­for­ma­ci­jos cent­ras, vie­ti­nių gy­ven­to­jų va­di­na­mas tie­siog „ak­me­nų mu­zie­ju­mi“, trau­kia ir tuos, ku­rie no­ri tie­siog jau­kiai pa­si­vaikš­čio­ti gra­žio­je ap­lin­ko­je, ir tuos, ku­rie gei­džia pa­gi­lin­ti sa­vo geo­lo­gi­jos ži­nias. Net­ru­kus ši erd­vė lan­ky­to­jus pa­si­tiks at­si­nau­ji­nu­si: pra­si­dės re­konst­ruk­ci­jos dar­bai, po ku­rių cent­ras pri­si­sta­tys kaip kur kas mo­der­nes­nis, siū­lan­tis sve­čiams dar dau­giau ga­li­my­bių gi­lin­ti tu­ri­mas ži­nias bei įgy­ti...

Gerus darbus daręs patrulis įtariamas brakonieriavimu (4)

Teisėtvarka
2017 m. liepos 21 d.
Kel­mės ra­jo­ne su­lai­ky­tas bra­ko­nie­ria­vi­mu įta­ria­mas Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos pa­rei­gū­nas Do­mas Šta­bo­kas. Jo au­to­mo­bi­ly­je ras­tas ma­žo ka­lib­ro me­džiok­li­nis gink­las ir gar­so slo­pin­tu­vas.Šiau­lių ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai tu­rė­da­mi in­for­ma­ci­jos, kad ga­li bū­ti vyk­do­ma ne­tei­sė­ta me­džiok­lė, ant­ra­die­nio va­ka­rą su­ren­gė rei­dą, ku­rio me­tu tik­ri­no Kel­mės ra­jo­no me­džiok­lės plo­tus.
Apie 23 va­lan­dą Vai­gu­vos se­niū­ni­jo­je, ne­to­li Ak­me­nių kai­mo, pa­rei­gū­nai per žiū­ro­nus...

Laukiama Linkuvos karmelitų vienuolyno atgimimo

Krašto žinios
2017 m. liepos 21 d.
Jau dau­giau kaip du de­šimt­me­čius ieš­ko­ma bū­dų, kaip gel­bė­ti Lin­ku­vos se­no­sios re­gu­los ba­sų­jų kar­me­li­tų vie­nuo­ly­ną (Lin­ku­vos kar­me­li­tų vie­nuo­ly­ną). Per tuos me­tus įvy­ko daug Pak­ruo­jo sa­vi­val­dy­bės su­si­ti­ki­mų su Šiau­lių vys­ku­pu, Baž­ny­čios ir kar­me­li­tų at­sto­vais, vi­suo­me­ne.
2017 m. bir­že­lio 21 d. Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Kul­tū­ros ko­mi­te­tas po­sė­dy­je, ku­ria­me da­ly­va­vo Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Kul­tū­ros, pa­vel­do­sau­gos ir vie­šų­jų ry­šių sky­riaus...

Inžinierius rašo knygą apie Sosdvario apylinkes

Krašto žinios
2017 m. liepos 21 d.
Pa­ne­vė­žy­je gy­ve­nan­tis sta­ty­bos in­ži­nie­rius Vy­tau­tas Venc­ke­vi­čius ra­šo kny­gą apie Sosd­va­rį ir ap­lin­ki­nius jau iš­ny­ku­sius kai­mus. Apie pen­ke­rius me­tus be­si­tę­sian­tis dar­bas ar­tė­ja prie pa­bai­gos. Kraš­tie­tis kvie­čia at­si­liep­ti vi­sus, tu­rin­čius in­for­ma­ci­jos apie šias vie­to­ves, va­di­na­mų­jų ba­jor­kai­mių gy­ve­ni­mą.Į „Pak­ruo­jo kraš­to“ re­dak­ci­ją už­su­kęs po­nas Vy­tau­tas žė­rė pa­sta­rai­siais me­tais su­ži­no­tas is­to­ri­jas apie per­si­py­nu­sius Sosd­va­rio apy­lin­kių žmo­nių li­ki­mus...

Sportininkai keliavo penkioliktą kartą

Krašto žinios
2017 m. liepos 21 d.
Lie­pos pra­džio­je iš Pak­ruo­jo bei ki­tų ša­lies mies­tų su­si­rin­kę ka­ra­tis­tai sa­vai­tę pra­lei­do plauk­da­mi Še­šu­pe ir sto­vyk­lau­da­mi jos pa­kran­tė­se. Tra­di­ci­nis iš­tver­mės žy­gis „Šiau­rės kla­nas“ vy­ko jau pen­kio­lik­tą kar­tą.Žy­gio va­das, Pak­ruo­jo ka­ra­tė šo­to­kan klu­bo „Cu­na­mi“ pre­zi­den­tas Val­de­ma­ras Koz­lo­vas in­for­ma­vo, kad šie­me­ti­nis per­mai­nin­gas oras kaip tik ati­ti­ko „Šiau­rės kla­no“ idė­ją: bu­vo ir liū­ties, ir vė­jo, ir sau­lės, plau­kian­tiems bai­da­rė­mis žy­gei­viams te­ko įveik­ti...

Dienos populiariausi

Gelbėtis nuo katinų ar gelbėti katinus? (26)

2017 m. liepos 22 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Keturi kampai

Di­zai­ne­rė iš Vil­niaus Ja­ni­na Zi­bi­re­va ke­tu­rių die­nų kū­ry­bi­nė­se dirb­tu­vė­se mo­kė ža­ga­rie­čius, kaip pa­puoš­ti...

Centas prie cento

Atolankos

Vi­ta Mor­kū­nie­nė
Šiau­lių uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rius gra­fi­kas Vai­do­tas Ja­nu­lis pa­sa­ko­ja grau­džiai juo­kin­gą...

imestamp]" border="0" alt="" />

Gyvenimo spalvosDaugiau

Nep­ri­si­me­nu, kam tu­rė­čiau bū­ti dė­kin­ga už pa­ta­ri­mą ke­liau­jant po Če­ki­ją rink­tis ne gra­žius, bet tik la­bai...

Sep­ty­nio­lik­me­tis Jus­ti­nas Ka­zu­lis iš Pet­ra­šiū­nų, Pak­ruo­jo ra­jo­no, yra be­ne pir­ma­sis ir šiuo me­tu vie­nin­te­lis...

Šiau­lie­čiui gi­dui Al­fon­sui Za­les­kiui gi­do dar­bas – kaip nuo­la­ti­nės ato­sto­gos. Be­veik tris de­šimt­me­čius...

Šiau­lių van­den­len­čių par­ko „FoxS­pot“ va­do­vė Ir­ma Ga­jaus­kai­tė sa­ve ap­do­va­no­tų už drą­są pri­siim­ti at­sa­ko­my­bę...

Visi straipsniai