(detali)
Prisijungti Registruotis Prenumeruoti

Orai Šiauliuose

Konkursai

Dei­man­tė GIED­RI­MAI­TĖ, Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to ant­ro­jo kur­so stu­den­tė kur­šė­niš­kė
GAMINK ir balsuok
Dei­man­tė GIED­RI­MAI­TĖ, Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to ant­ro­jo kur­so stu­den­tė kur­šė­niš­kė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Oro uos­tas verčiamas nuomininku (5)

2015 m. sausio 28 d.
Sa­vi­val­dy­bės įmo­nei Šiau­lių oro uos­tui ky­la pa­ra­ly­žiaus ri­zi­ka. Nuo ko­vo mė­ne­sio įmo­nė ne­teks pa­nau­dos tei­sės į ae­rod­ro­mo te­ri­to­ri­jos da­lį ir tur­tą. Ga­lė­tų to­liau jį val­dy­ti tik kaip nuo­mi­nin­kė, bet ne­tu­ri iš ko mo­kė­ti už nuo­mą. Tik da­bar ap­si­žiū­rė­ta, kad pa­si­kei­tė įsta­ty­mo nuo­sta­tos.
Šiau­lių oro uos­to įmo­nė iki šiol tu­rė­jo su­tar­tį, su­da­ry­tą su Ka­ri­nių oro pa­jė­gų Avia­ci­jos ba­ze dėl da­lies ae­rod­ro­mo te­ri­to­ri­jos ir tur­to pa­nau­dos. Pa­gal ją tur­tą val­do neat­ly­gin­ti­nai.
Šių me­tų ko­vo 4...

Kolektyvinė sutartis suteikia saugumo (4)

2015 m. sausio 28 d.
Šiau­lių ap­skri­ties Po­vi­lo Vi­šins­kio vie­šo­sios bib­lio­te­kos dar­buo­to­jai tu­ri at­nau­jin­tą inst­ru­men­tą dar­bo san­ty­kiams re­gu­liuo­ti – Ko­lek­ty­vi­nę su­tar­tį. Pa­sak bib­lio­te­kos pro­fe­si­nės są­jun­gos va­do­vy­bės, di­džiau­sias pro­fsą­jun­gos pri­va­lu­mas – dar­buo­to­jai jau­čia­si sau­gūs. Jei kaž­kas nu­tin­ka, ne­lie­ka vie­ni.Ko­lek­ty­vi­nė su­tar­tis tarp bib­lio­te­kos di­rek­to­rės Rū­tos Žir­gu­ly­tės ir bib­lio­te­kos dar­buo­to­jų pro­fe­si­nės są­jun­gos pir­mi­nin­kės Lai­mos Nau­jo­kie­nės pa­si­ra­šy­ta...

„Tok­si­kos“ dū­mas vėl rūks­ta (14)

2015 m. sausio 27 d.
Po il­ges­nės per­trau­kos UAB „Tok­si­ka“ Šiau­lių fi­lia­le, Jur­ge­liš­kių kai­me (Šiau­lių ra­jo­nas), vėl už­kur­tas pa­vo­jin­gų at­lie­kų de­gi­ni­mo įren­gi­nys. In­ter­ne­tu tie­sio­giai į ap­lin­ką iš­me­ta­mų ter­ša­lų kie­kius ste­bin­tys ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai tei­gia, kad, iš­sky­rus sau­sio 17-ąją, kol kas vis­kas tvar­ko­je.Vis dėl­to „Šiau­lių kraš­tui“ iš pa­ti­ki­mų šal­ti­nių pa­vy­ko su­ži­no­ti, kad kros­nies, nai­ki­nan­čios pa­vo­jin­gas at­lie­kas, dar­bą ir šio­mis die­no­mis te­kę pri­stab­dy­ti dėl tech­ni­nių kliū­čių ir ne­t bu­vo kvie­čia­mi...

„Meba“ išvyta iš Menų inkubatoriaus (24)

2015 m. sausio 27 d.
Šiau­lių me­nų in­ku­ba­to­riaus sta­ty­bos su­tar­tis su UAB „Me­ba“ va­kar vie­na­ša­liš­kai nu­trauk­ta pro­jek­to įgy­ven­din­to­jos Šiau­lių re­gio­no plėt­ros agen­tū­ros (ŠRPA). Dėl už­si­tę­su­sio žai­di­mo „pa­sta­tys ne­pas­ta­tys“ pro­jek­tas yra ties žlu­gi­mo ri­ba. Gel­bė­tis bus ban­do­ma nau­ju ran­gos kon­kur­su.
Agen­tū­ros va­do­vė Jo­li­ta But­ku­tė „Šiau­lių kraš­tą“ in­for­ma­vo, jog ran­go­vams iš­siun­tė raš­tą, kad su­tar­tis vie­na­ša­liš­kai nu­trau­kia­ma nuo sau­sio 26 die­nos – dėl su­tar­ties są­ly­gų ne­si­lai­ky­mo...

Dienos žiniosDaugiau

Siūloma uždrausti asmenims iki 18 metų rūkyti tabako gaminius ar net jų turėti. Tokį Tabako kontrolės įstatymo pakeitimo projektą Seimo posėdžių...

Į rinkimus dažniausiai ateina žmonės, kurie jaučia politinį prieraišumą, svarbus veiksniai yra įprotis balsuoti, socialinės aplinkos...

Jeigu naftos kaina eurais nusistovės ties ta riba, kur yra dabar, benzino kaina Lietuvoje gruodžio mėnesį gali mažėti iki 4,10...

Seimas priėmė Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo pataisas, leidžiančias už miestuose turėtą žemę atlyginti...

Gimtinės sargybojeDaugiau

Visa, kas geriausia, iš pasaulio susirinkusi Amerika neturi to, ką turi Lietuva, – prigimtinės pasaulėžiūros, senųjų tradicijų ir šaknų. Į Ameriką...

Šiaulių universiteto dėstytojas, „Šiaulių krašto“ redkolegijos narys
Prieš septyniasdešimt metų dalis Lietuvos visuomenės nusprendė priešintis...

Komentarai, nuomonėsDaugiau

Tai tik vienas iš epizodų po tragiškų įvykių Prancūzijoje. Būta jau neramumų ir kituose Prancūzijos miestuose, Vokietijoje, spauda rašo ir apie terorizmo...

Žaibiška reakcija į kritikąŽmonės viskuo nusivylę, sako, kad šiais laikais į kritiką nebereaguojama. Bet... dar ne visi apatiški. Praėjusį...

Trūko tik pagrindinės šios svetimos valios įgyvendintojos Prezidentės, kuri žarijas išmoko žarstyti kitų rankomis.
Atvirai mūsų stojimą į...

Dar nespėjo euras apšilti kojų Lietuvoje, o jau prasidėjo. Seimo narys K. Masiulis iš vieno Baltarusijos portalo sužinojo, kad...

PDF laikraščiai

Norėdami parsisiųsti PDF failą, įveskite isigytus prisijungimo duomenis
 
Vartotojas:
 
Slaptažodis:

 
 
PDF archyvas

Prenumerata

Popierinių laikraščių prenumerata internetu
Prenumeruoti
PDF laikraščių prenumerata
Prenumeruoti
Asmeniniai skelbimai mūsų žiniatinklyje
Skelbimai

Pajudėjo renovacija pagal Savivaldybės programą (1)

Įvykiai, aktualijos
2015 m. sausio 28 d.
Na­mų re­no­va­ci­ją pa­gal šią pro­gra­mą ad­mi­nist­ruo­ja Šiau­lių re­gio­no plėt­ros agen­tū­ra. Agen­tū­ros va­do­vė Jo­li­ta But­ku­tė in­for­ma­vo, jog su ran­go­vais su­tar­tys yra pa­si­ra­šy­tos dėl 10 na­mų re­no­va­ci­jos.
Į pir­mą re­no­va­ci­jos eta­pą bu­vo at­rink­ta 18 mies­to dau­gia­bu­čių. Iš jų re­no­va­ci­jos su­lauks 13-a. Tiek na­mų gy­ven­to­jų pri­ta­rė in­ves­ti­ci­niams pro­jek­tams ir už­si­tik­ri­no ban­kų fi­nan­sa­vi­mą.
Dar du na­mai bu­vo pa­si­tvir­ti­nę in­ves­ti­ci­nius pro­jek­tus, bet nea­ti­ti­ko...

Atnaujinta muziejaus archeologinė ekspozicija (2)

Įvykiai, aktualijos
2015 m. sausio 28 d.
Da­bar eks­po­na­tus ga­li­ma lies­ti ran­ko­mis, o ar­cheo­lo­gi­nius rū­bus – ma­tuo­tis.
Stik­lo gaub­te, ku­ris sau­go eks­po­na­tus, pa­da­ry­ta sky­lė, lei­džian­ti įkiš­ti ran­kas ir pa­čiu­pi­nė­ti, pa­vyz­džiui, XVI am­žiaus du­be­ni­nį kok­lį, žies­tą ąso­tė­lį.
Apie eks­po­na­tų sau­gu­mą ne­pa­mirš­ta: lan­ky­to­jų pra­šo­ma už­si­mau­ti bal­tas med­vil­ni­nes pirš­ti­nes ir su ke­lių šim­tų me­tų am­žiaus eks­po­na­tais elg­tis at­sar­giai.
Pa­sak mu­zie­ji­nin­kų, no­rin­tie­ji pa­si­jaus­ti ge­le­žies am­žiaus ka­riu...

Centralizuoti tinklai driekiasi per Šiaulius

Įvykiai, aktualijos
2015 m. sausio 28 d.
Bend­ro­vė „Šiau­lių van­de­nys“ da­ro vis­ką, kad kuo dau­giau šiau­lie­čių nau­do­tų ko­ky­biš­ką ge­ria­mą­jį van­de­nį bei tin­ka­mai tvar­ky­tų nuo­te­kas.Šiam tiks­lui tal­ki­na di­džią­ja da­li­mi Eu­ro­pos Są­jun­gos pa­ra­mos lė­šo­mis fi­nan­suo­ja­mas pro­jek­tas „Van­den­tie­kio ir nuo­te­kų tink­lų plėt­ra Šiau­liuo­se“. Pas­kai­čiuo­ta, kad, įgy­ven­di­nus jį, bus su­da­ry­ta ga­li­my­bė ko­ky­biš­ko­mis van­dens tie­ki­mo ir nuo­te­kų tvar­ky­mo pa­slau­go­mis nau­do­tis per 2400 gy­ven­to­jų.Už­da­ro­sios ak­ci­nės bend­ro­vės „Šiau­lių van­de­nys“...

Neįgaliųjų centro lankytojas darbavosi direktorės kieme (1)

Teisėtvarka
2015 m. sausio 28 d.
Pak­ruo­jo ra­jo­ne, Klo­vai­nių mies­te­ly­je, esan­čio Sut­ri­ku­sio in­te­lek­to jau­ni­mo cent­ro lan­ky­to­jai pa­tar­nau­ja šios įstai­gos di­rek­to­rei – ka­sa snie­gą jos kie­me. Cent­ro di­rek­to­rė Auš­ra But­no­rie­nė tei­si­na­si, kad toks at­ve­jis bu­vo tik vie­ną kar­tą.Klo­vai­niuo­se gy­ve­nan­ti laik­raš­čio skai­ty­to­ja pir­ma­die­nio po­pie­tę te­le­fo­nu nu­fo­tog­ra­fa­vo, kaip Sut­ri­ku­sio in­te­lek­to jau­ni­mo cent­ro lan­ky­to­jas ka­sa snie­gą nuo ke­liu­ko į di­rek­to­rės kie­mą.
Įs­tai­gos...

Ūdrų gabentojas pasiųstas už grotų (2)

Teisėtvarka
2015 m. sausio 28 d.
26 me­tų Ro­lan­dą Rim­kų, ne­tei­sė­tai ga­be­nu­sį ir ke­ti­nu­sį par­duo­ti į Lie­tu­vos Rau­do­ną­ją kny­gą įra­šy­tų ūd­rų kai­liu­kus, Šiau­lių apy­gar­dos teis­mas pri­pa­ži­no kal­tu ir sky­rė lais­vės atė­mi­mo baus­mę. Šiau­lie­čiui teks at­ly­gin­ti 24 tūks­tan­čių 668 eu­rų gam­tai pa­da­ry­tą ža­lą.R. Rim­kui už pa­sta­rą­jį nu­si­kal­ti­mą skir­ta pust­re­čių me­tų lais­vės atė­mi­mo baus­mė. Ji su­bend­rin­ta su Ak­me­nės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo už ki­tą nu­si­kal­ti­mą pa­skir­ta ir neat­lik­ta baus­me, tai­gi ga­lu­ti­nė šiau­lie­čiui skir­ta baus­mė – pus­ket­vir­tų me­tų...

Besmegenių šventė – su pokštais ir užduotimis

Šeimos puslapis
2015 m. sausio 28 d.
Po ei­se­nos šven­tės da­ly­viai, links­mai nu­si­tei­kę, iš­ke­lia­vo at­lik­ti žais­min­gų už­duo­čių: ban­dė įveik­ti kliū­čių ruo­žą, žai­dė „Snie­go bou­lin­gą“, iš­mė­gi­no sa­vo ran­kos taik­lu­mą snie­go gniūž­čių mė­ty­mo rung­ty­je, vi­rė „Šal­tu­ko sriu­bą“, pie­šė snie­ge be­sme­ge­nio po­rtre­tą, ke­lia­vo snie­go tu­ne­liu, da­ly­va­vo ro­gu­čių sla­lo­me.
At­li­kę vi­sas už­duo­tis vi­si lip­dė „Pa­sa­kos“ tvir­to­vę, o bai­gusi ko­man­di­nę už­duo­tį, kiek­vie­na gru­pė iš­kė­lė sim­bo­li­nę vė­lia­vė­lę tvir­to­vės sie­no­je. Ge­rai nu­si­tei­kę ir šiek...

Draugiškas regbio mačas vyko ant sniego

Sportas
2015 m. sausio 28 d.
„Tre­ni­ruo­tės vyks­ta nuo­lat ir lau­ke, ir Leng­vo­sios at­le­ti­kos ma­nie­že. Nusp­ren­dė­me su­reng­ti ma­čą, kad paį­vai­rin­tu­me tre­ni­ruo­čių pro­ce­są. Oras pui­kus, žai­dė­jai nu­si­tei­kę ko­vai. Su­rin­ko­me be­veik vi­sus žai­dė­jus, tik mū­sų sun­kio­ji ar­ti­le­ri­ja: Lau­ry­nas Ti­pe­lis, Min­dau­gas Gri­gas, Ma­rius Vai­kė­nas ir Re­mi­gi­jus Vaiš­vi­la pri­si­jungs vė­liau“, – pa­sa­ko­jo „Balt­rex-Šiau­lių“ vyriausiasis tre­ne­ris Ed­mun­das Šča­vins­kas.
Pa­sak tre­ne­rio, žai­džiant ant snie­go vi­sų...

Du medaliai – iš Estijos

Sportas
2015 m. sausio 28 d.
Re­das Mi­la­šaus­kas, ko­vo­da­mas ab­so­liu­čio­je (iki 100 ki­log­ra­mų) svo­rio ka­te­go­ri­jo­je, ta­po tur­ny­ro nu­ga­lė­to­ju.
Jis dvi ko­vas iš tri­jų lai­mė­jo di­de­lių taš­kų skir­tu­mu. Fi­na­le Re­das rung­ty­nia­vo ra­miai ir su­si­kau­pęs, už­tik­rin­tai kont­ro­liuo­da­mas ko­vos ei­gą, var­žo­vui ne­lei­do pa­si­reikš­ti.
Gy­tis Ku­le­vi­čius (iki 69 kg) ant­rą­ją ko­vą pra­lai­mė­jo es­tui, ku­ris per­nai Eu­ro­pos čem­pio­na­te lai­mė­jo penk­tą­ją vie­tą. Dvi­ko­vą dėl bron­zos me­da­lio at­le­tas lai­mė­jo už­tik­rin­tai...

Ūkininkas gyvena trijuose rajonuose

Centas prie cento
2015 m. sausio 28 d.
Ūki­nin­kas Vac­lo­vas Strec­kis gy­ve­na Kur­šė­nuo­se. Ta­čiau į sa­vo ūkį kaip į dar­bą jau­nas vy­ras va­ži­nė­ja į Kel­mės ra­jo­no Že­be­rių kai­mą ir į Tel­šių ra­jo­no Luo­kės apy­lin­kes. Žmo­na Da­nu­tė dir­ba mo­ky­to­ja Kur­šė­nų me­no mo­kyk­lo­je. Duk­ros mo­ko­si Kur­šė­nuo­se. O Vac­lo­vas pe­rė­mė sa­vo tė­vų ūkį Mi­nu­piuo­se ir rū­pi­na­si žmo­nos ūkiu Luo­kės apy­lin­kė­se.Dvie­jų aukš­tų mū­ri­nis na­mas ša­lia plen­to. Pats Že­be­rių kai­mo pa­kraš­tys. Na­me su­tel­pa Ele­na ir Juo­za­pas Strec­kiai, jų ūkį pe­rė­męs sū­nus Vac­lo­vas ir duk­ros Gra­ži­nos Mont­ri­mie­nės...

„Džiaugiuosi, kad nieko nesusivairavau“ (11)

Budintis reporteris
2015 m. sausio 27 d.
Kel­mės ra­jo­no ta­ry­bos na­rys, bu­vęs Dar­bo par­ti­jos Kel­mės sky­riaus pir­mi­nin­kas Bo­ri­sas Mar­ku­lis, tris kar­tus kan­di­da­ta­vęs į Sei­mo na­rius ir du kar­tus da­ly­va­vęs Sa­vi­val­dy­bių rin­ki­muo­se bei lai­mė­jęs Ta­ry­bos na­rio man­da­tą, at­si­sa­kė par­ti­jos pir­mi­nin­ko po­sto ir šį­kart ne­da­ly­vau­ja Sa­vi­val­dy­bių rin­ki­muo­se.Po­li­ti­kas vi­suo­me­nė­je pa­si­gen­da pi­lie­tiš­ku­mo ir tik­rų­jų ver­ty­bių dek­la­ra­vi­mo. To­dėl ke­ti­na ieš­ko­ti sau ni­šos, pa­dė­da­mas kur­ti pi­lie­ti­nę vi­suo­me­nę...

Menotyrininkas išleido fotografijos bibliją (2)

Budintis reporteris
2015 m. sausio 27 d.
Penk­ta­die­nį Šiau­lių fo­tog­ra­fi­jos mu­zie­ju­je pri­sta­ty­ta šiau­lie­čio me­no­ty­ri­nin­ko, fo­tog­ra­fo, pe­da­go­go Vir­gi­ni­jaus Kin­či­nai­čio kny­ga „Fo­to­re­gos pra­ti­mai“. Tai tre­čio­ji ži­no­mo me­no­ty­ri­nin­ko kny­ga, ku­rio­je su­dė­ti au­to­riaus per ke­lio­li­ka me­tų pub­li­kuo­ti straips­niai apie fo­tog­ra­fi­ją. Žy­miau­si Šiau­lių fo­tog­ra­fai šią kny­gą va­di­na fo­tog­ra­fi­jos bib­li­ja.„Dė­kui, kad neiš­va­žia­vai iš Šiau­lių. Jei­gu Vir­gi­ni­jus Kin­či­nai­tis iš­va­žiuo­tų iš Šiau­lių, at­ro­dy­tų, kad pu­sė mies­to...

Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­nė jau ati­da­ry­ta

Įvykiai, aktualijos
2015 m. sausio 27 d.
Šeš­ta­die­nio va­ka­rą vos 1700 gy­ven­to­jų tu­rin­ti Ža­ga­rė ofi­cia­liai at­vė­rė Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­nės du­ris. To­mis du­ri­mis ta­po šį ru­de­nį baig­ti res­tau­ruo­ti Dmit­ri­jaus Na­ryš­ki­no XIX am­žiaus dva­ro rū­mai, į ku­riuos sim­bo­liš­kai įžen­gė Ža­ga­rės se­niū­nas ir jau­no­ji kar­ta – vai­kai. Da­lis kon­cer­to iš pa­sta­to vi­daus bu­vo trans­liuo­ja­ma lau­ko ek­ra­ne.
Į Ža­ga­rės par­ką prie at­kur­to­mis skulp­tū­ro­mis po res­tau­ra­ci­jos ap­sup­tų Dmit­ri­jaus Na­ryš­ki­no dva­ro rū­mų su­si­rin­ko bū­riai ža­ga­rie­čių...

Pasveikinti sporto veteranai

Įvykiai, aktualijos
2015 m. sausio 27 d.
Šiau­lių spor­to mo­kyk­los „At­ža­ly­nas“ il­ga­me­tis dar­buo­to­jas J. Ge­ring­so­nas kar­je­rą pra­dė­jo 1960 me­tais. Spor­ti­nin­kas ta­po daug­kar­ti­niu Pa­bal­ti­jo ša­lių, Lie­tu­vos čem­pio­nu, įvai­rių tarp­tau­ti­nių re­ga­tų nu­ga­lė­to­ju. TSRS spor­to meist­ro nor­ma­ty­vą įvyk­dė bū­da­mas de­vy­nio­li­kos.
1966 me­tais ta­po VSSD „Lo­ko­mo­ty­vas“ bai­da­rių ir ka­no­jų irk­la­vi­mo tre­ne­riu. J. Ge­ring­so­no auk­lė­ti­niai – tarp­tau­ti­nės kla­sės spor­to meist­ras irk­luo­to­jas Kęs­tu­tis Si­nic­kas, daug­kar­ti­nis...

Vaikų mitybos įpročiai kelia nerimą

Įvykiai, aktualijos
2015 m. sausio 27 d.
2014 me­tų Rad­vi­liš­kio ra­jo­no vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro at­lik­to mo­ki­nių gy­ven­se­nos ty­ri­mo re­zul­ta­tai ver­čia su­ne­rim­ti. Tik kas ant­ras moks­lei­vis į mo­kyk­lą atei­na pa­pus­ry­čia­vęs, de­šim­ta­da­lis kas­dien už­kan­džiau­ja traš­ku­čiais, grei­tu mais­tu, o vai­sius ir dar­žo­ves, ku­rios yra itin svar­bios au­gan­čiam or­ga­niz­mui, val­go ati­tin­ka­mai tik du iš pen­kių moks­lei­vių. Spe­cia­lis­tai sako, kad pa­na­ši si­tua­ci­ja yra su­si­klos­čiu­si vi­so­je Lie­tu­vo­je.Svei­ka­tos ir mi­ty­bos...

Nuo skolų išieškojimo niekur nepabėgsi (1)

Teisėtvarka
2015 m. sausio 27 d.
Šiau­lių apy­gar­dos pro­ba­ci­jos tar­ny­bos Jo­niš­kio sky­riu­je su nu­teis­tai­siais, tu­rin­čiais at­ly­gin­ti ža­lą, su­si­ti­ku­si ant­sto­lės pa­dė­jė­ja Ži­vi­lė Bob­rovs­kie­nė aiš­ki­no, kad nuo sko­los nie­kur ne­pa­bėg­si net ir iki gy­ve­ni­mo pa­bai­gos. To­dėl ver­čiau bend­ra­dar­biau­ti su ža­lą išieš­kan­čio­mis tar­ny­bo­mis.
Ants­to­lės pa­dė­jė­ja Ži­vi­lė Bob­rovs­kie­nė pa­sa­ko­jo, kad teis­mo pri­teis­ta sko­la ar pri­va­lo­ma at­ly­gin­ti ža­la nie­kur ne­dings­ta, ne­pai­sant to, kad žmo­gus ne­tu­ri jo­kių pa­ja­mų ir...

„Šiauliai“ nusileido „Žalgiriui“

Sportas
2015 m. sausio 27 d.
Įpu­sė­jus pir­ma­jam kė­li­niui „Šiau­liai“ pir­ma­vo 10:6. Ant­ra­ja­me kė­li­ny­je šiau­lie­čiai skir­tu­mą bu­vo pa­di­di­nę de­šim­čia taš­kų (26:16). Ar­tė­jant il­ga­jai per­trau­kai, skir­tu­mas jau bu­vo su­ma­žė­jęs iki mi­ni­mu­mo – 25:26.
Tre­čia­jame kė­li­ny­je žal­gi­rie­tis A. Mi­lak­nis įme­tė ke­tu­ris tri­taš­kius. „Žal­gi­ris“ sėk­min­gą at­kar­pą su­žai­dė pel­ny­da­mas 20 taš­kų, šiau­lie­čiai at­sa­kė tik 4.
Ket­vir­ta­ja­me „Šiau­liai“ skir­tu­mą bu­vo su­ma­ži­nę iki 7 taš­kų (52:59). At­si­ra­du­sią vil­tį nu­gramz­di­no P. Jan­kū­no...

Tenisininkės – antros

Sportas
2015 m. sausio 27 d.
Ra­jo­no at­sto­vės Gab­rie­lė Stro­doms­ky­tė, Ka­ro­li­na Kuz­ne­co­va, Ne­lė Ra­kic­kai­tė, Jo­gai­lė Put­riū­tė var­žė­si su aš­tuo­nių ko­man­dų spor­ti­nin­kė­mis.
Ak­me­niš­kės po­gru­py­je nu­ga­lė­jo Laz­di­jų, Vil­ka­viš­kio, Aly­taus at­sto­ves ir lai­mė­jo pir­mą­ją vie­tą. Pas­kui fi­na­le įvei­kė Jo­na­vos sta­lo te­ni­si­nin­kes ir pra­lai­mė­jo nu­ga­lė­to­jai ta­pu­siai Ma­žei­kių ko­man­dai.
„Kraš­to ži­nių“ inf.

Savaitgalį į žygį kvietė barsukas (2)

Krašto žinios
2015 m. sausio 27 d.
Bū­rys žmo­nių Kur­tu­vė­nų re­gio­ni­nia­me par­ke sek­ma­die­nį ke­lia­vo su­ži­no­ti, ko­kią li­ku­sią žie­mą ža­da bar­su­kas. Kar­tu ap­lan­ky­ta de­šimt eže­rų, pa­si­džiaug­ta ge­ru oru.
Prie Ge­lu­vos eže­ro į pu­siau­žie­mio žy­gį po Kur­tu­vė­nų re­gio­ni­nį par­ką su­si­rin­ko apie 250 žmo­nių. Ir vai­kų, jau­ni­mo, ir pa­gy­ve­nu­sių­jų. Kai ku­rie sa­vo ma­žuo­sius bu­vo pa­si­ry­žę temp­ti ro­gu­tė­mis. Drau­ge su sa­vo šei­mi­nin­kais bu­vo pa­ruoš­ti ke­liau­ti ir pa­va­dė­liais pri­lai­ko­mi šu­nys.
Re­gio­ni­nio par­ko...

Teisybės ieškota mero kabinete (10)

Krašto žinios
2015 m. sausio 27 d.
Vėl Ak­me­nės kraš­to art­ri­to bend­ri­ja ne pir­mi me­tai vie­nin­te­lė iš­stu­mia­ma iš ra­to neį­ga­lių­jų or­ga­ni­za­ci­jų (šie­met jų bu­vo sep­ty­nios), ku­rios užim­tu­mo veik­lai fi­nan­suo­ti sie­kia gau­ti po da­lį lė­šų iš maž­daug 40 tūks­tan­čių eu­rų su­mos. Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je nu­ro­do­ma vie­nin­te­lė prie­žas­tis – bend­ri­jos pro­jek­tas esą pa­reng­tas blo­gai.Pro­jek­to au­to­rių tei­gi­mu, taip at­si­ti­ko to­dėl, kad įta­kin­gi val­di­nin­kai – prie­šiš­ki bend­ri­jos ak­ty­vis­tėms, joms...

Pristatytos dvi Juozo Šalkausko parodos

Krašto žinios
2015 m. sausio 27 d.
Kel­mės kraš­to mu­zie­ju­je penk­ta­die­nį pri­sta­ty­tos dvi žur­na­lis­to, fo­to­me­ni­nin­ko, il­ga­me­čio ra­di­jo dik­to­riaus, ren­gi­nių ve­dė­jo Juo­zo Šal­kaus­ko fo­tog­ra­fi­jų pa­ro­dos.Pa­ro­do­je „Sa­ku­rų paunks­nė­je“ – žy­din­čios sa­ku­ros, ku­rias au­to­rius fo­tog­ra­fa­vo per ke­lio­nę Ja­po­ni­jo­je. Pa­ro­do­je „Mū­zų pa­vi­lio­ti. Poe­zi­jos pa­va­sa­riai“ už­fik­suo­ti Lie­tu­vos poe­tai.
Pa­ro­dų „Sa­ku­rų paunks­nė­je“ ir „Mū­zų pa­vi­lio­ti. Poe­zi­jos pa­va­sa­riai“ ati­da­ry­me Kel­mės kraš­to mu­zie­ju­je...

Savivaldybės stipendininkas kūrė Joniškio vaizdus

Krašto žinios
2015 m. sausio 27 d.
Jo­niš­kio kul­tū­ros cent­re ati­da­ry­ta Egi­di­jaus God­liaus­ko, Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės sti­pen­di­nin­ko, pa­ro­da, ku­rio­je eksp­re­sy­via raiš­ka at­gy­ja Jo­niš­kio pei­za­žai. Vie­ną pa­veiks­lą au­to­rius do­va­no­jo Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai, o dar vie­nas bur­tų ke­liu ati­te­ko pa­ro­dos lan­ky­to­jai.
Dai­lės stu­di­jų ma­gist­rui Egi­di­jui God­liaus­kui ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bė sky­rė tiks­li­nę 2000 li­tų sti­pen­di­ją, ku­rią au­to­rius iš­lei­do dar­bo prie­mo­nėms įsi­gy­ti, kad ga­lė­tų ta­py­ti...

Pakruojo sinagogos duris pravėrė projektuotojai (5)

Krašto žinios
2015 m. sausio 27 d.
Si­na­go­ga ke­le­tą de­šimt­me­čių sto­vė­jo ne­nau­do­ja­ma, ne­re­konst­ruo­ja­ma, nors lai­ky­ta vie­nu iš uni­ka­lių Pak­ruo­jo me­di­nės ar­chi­tek­tū­ros sta­ti­nių.
Si­na­go­go­je po re­konst­ruk­ci­jos pla­nuo­ja­ma įreng­ti Juo­zo Paukš­te­lio vie­šo­sios bib­lio­te­kos Vai­kų sky­riaus pa­tal­pas. Pas­ta­tui at­sta­ty­ti pa­ra­mos gau­ta be­veik 700 tūks­tan­čių eu­rų. 11 pro­cen­tų šios su­mos pri­si­dė­ti įsi­pa­rei­go­jo Sa­vi­val­dy­bė.
Kul­tū­ros, pa­vel­do­sau­gos ir vie­šų­jų ry­šių sky­riaus Kul­tū­ros pa­vel­do vy­riau­sias spe­cia­lis­tas...

Policininkai pristatė praėjusiuosius metus

Krašto žinios
2015 m. sausio 27 d.
Šiau­lių mies­to ir ra­jo­no po­li­ci­ja Kur­šė­nų urė­di­jos sa­lė­je ap­ta­rė praė­ju­siuo­sius me­tus. Į šį ren­gi­nį bu­vo kvie­čia­mi ir gy­ven­to­jai, nes kas­die­nia­me dar­be ti­ki­ma­si jų pa­gal­bos.
Šiau­lių mies­to ir ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas Ri­čar­das Šium­be­re­vi­čius mi­nė­jo, jog per­nai iki rug­sė­jo vei­kė du – mies­to ir ra­jo­no – ko­mi­sa­ria­tai. Jie – su­jung­ti. Pir­mo­ji to­kia ša­ly­je re­for­ma pa­si­tei­si­no.
Po­li­ci­ja yra nu­si­sta­čiu­si prio­ri­te­tus. Sie­kia­ma ge­rin­ti...

Žiema dar nenugąsdino (7)

Krašto žinios
2015 m. sausio 27 d.
Gat­vių, ke­lių va­ly­mu be­si­rū­pi­nan­čių Kur­šė­nų ko­mu­na­li­nio ūkio dar­buo­to­jų žie­ma dar ne­nu­gąs­di­no. Jos ne­ti­kė­tu­mams iš anks­to pa­si­ruoš­ta.
Prieš pra­si­de­dant praė­ju­sios sa­vai­tės sny­giui, šią žie­mą va­ly­ti Kur­šė­nų mies­to bu­vo iš­va­žiuo­ta dvi die­nas, į Ša­ky­nos Gruz­džių se­niū­ni­jas – dvi die­nas. Da­bar snai­gės su­tei­kia kiek dau­giau rū­pes­čių.
Kur­šė­nų gat­vės bars­to­mos kiek­vie­ną ry­tą. Vi­so mies­to iš­kart neap­rėp­si, to­dėl žmo­nės pri­vers­ti ei­ti ypač at­sar­giai. Są­ly­gas dik­tuo­ja žie­ma.
Vy­tau­to Bud­rio, Kur­šė­nų...

Jaunieji policijos rėmėjai keliavo pėstute (5)

Krašto žinios
2015 m. sausio 27 d.
Ke­liau­ti pa­no­ro 18 mo­ki­nių. Jie bu­vo su­skirs­ty­ti į tris ko­man­das. Jiems įteik­tos už­duo­tys ir že­mė­la­piai, ku­riuo­se nu­ro­dy­ta, į ko­kius kai­mus už­suk­ti, bei pa­žy­mė­ta sto­vyk­la­vie­tė, įreng­ta pa­de­dant ūki­nin­kui Vy­tau­tui Zel­bai.
Vai­kai tu­rė­jo at­lik­ti įvai­rias už­duo­tis: nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti prie dvi­ka­mie­nio me­džio, su­ras­ti pa­slėp­tą at­švai­tą, at­neš­ti kan­ko­rė­žių į sto­vyk­la­vie­tę, pa­kal­bin­ti vie­tos gy­ven­to­ją, pa­pra­šy­ti jo pa­gal­bos ir ne­pa­mirš­ti jam pa­dė­ko­ti bei įdo­miai...

Pirmauja „Kairiai“ ir „Kužiai“

Krašto žinios
2015 m. sausio 27 d.
Su­žais­tos Šiau­lių ra­jo­no krep­ši­nio mė­gė­jų ly­gos pir­me­ny­bių šeš­to­jo tu­ro rung­ty­nės.
Ly­go­je pir­mau­jan­tys Kai­rių bei Ku­žių krep­ši­nin­kai šia­me tu­re nu­ga­lė­jo sa­vo var­žo­vus.
„Kai­rių“ ko­man­da įvei­kė „Bu­bius“ re­zul­ta­tu 101:86. Nu­ga­lė­to­jams Dei­vi­das Daus­kur­dis ir Min­dau­gas Jo­ku­baus­kas pel­nė po 26, Ei­man­tas Bal­čiū­nas ir Al­vy­das Ba­ra­naus­kas – po 14, pra­lai­mė­ju­sie­siems Gied­rius Vai­šys – 18, Žil­vi­nas Pa­do­ras ir Ar­tū­ras Pet­kus – po 15 taš­kų.
„Ku­žiai“ įro­dė sa­vo pra­na­šu­mą prieš...

Kiaulių maras artėja prie Radviliškio (1)

Krašto žinios
2015 m. sausio 27 d.
Rad­vi­liš­kio vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos (VMVT) spe­cia­lis­tai su­ne­ri­mę – af­ri­ki­nio kiau­lių ma­ro ži­di­niai ap­tin­ka­mi vis ar­čiau ra­jo­no ri­bų, to­dėl ir že­mės ūkio bend­ro­vės, ir kiau­les lai­kan­tys gy­ven­to­jai ra­gi­na­mi lai­ky­tis vi­sų bio­sau­gos rei­ka­la­vi­mų, re­gist­ruo­ti vi­sus ūki­nius gy­vū­nus.Praė­ju­sių me­tų pa­bai­go­je Jo­na­vos ra­jo­ne šer­nui nu­sta­ty­tas af­ri­ki­nis kiau­lių ma­ras vėl pri­ver­tė su­ne­rim­ti ra­jo­no Mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos spe­cia­lis­tus...

Lieknėjimas ir svorio mažinimas. Ką svarbu žinoti? (1)

Sveikata
2015 m. sausio 27 d.
– Ką rei­kia ži­no­ti žmo­gui, no­rin­čiam su­liek­nė­ti? Nuo ko pra­dė­ti?– Pir­miau­sia rei­kė­tų pa­si­tik­rin­ti svei­ka­tą ir su­ži­no­ti, kaip mankš­tin­tis ne­ken­kiant sau. Ge­riau­sia bū­tų pa­si­kon­sul­tuo­ti su spor­to gy­dy­to­ju ar­ba tre­ne­riu, nes pra­dė­jus spor­tuo­ti sa­va­ran­kiš­kai, ne­re­tai ga­li­ma ne tik per­si­temp­ti, bet ir baig­ti rim­tes­nė­mis trau­mo­mis. Juk jei­gu žmo­gus nė­ra pro­fe­sio­na­lus spor­ti­nin­kas, nie­ka­da nė­ra rim­čiau spor­ta­vęs, tai ne­mo­kės tiks­lin­gai ir pro­tin­gai...

Dienos populiariausiKelmės rajoneKelmės rajone
Sportas

„Tre­ni­ruo­tės vyks­ta nuo­lat ir lau­ke, ir Leng­vo­sios at­le­ti­kos ma­nie­že. Nusp­ren­dė­me su­reng­ti ma­čą, kad...

Keturi kampai

Centas prie cento

Šiau­lių ap­skri­ties Po­vi­lo Vi­šins­kio vie­šo­sios bib­lio­te­kos dar­buo­to­jai tu­ri at­nau­jin­tą inst­ru­men­tą dar­bo...

Atolankos

Jų pavardė Kuršėnuose gali būti sinonimu žodžiui „teatras“. Režisieriai Leontina ir Petras Valskiai beveik tris dešimtmečius tęsia...

Gyvenimo spalvosDaugiau

Kai vienas – apie ratus, o kitas – apie batus, susikalbėti neįmanoma. Mes kviečiame susikalbėti – ir apie ratus, ir apie batus...

Maisto menininke vadinama Jolita Vaitkutė originaliai atsisveikino su lietuviška valiuta – padedama bičiulių sukūrė beveik 3 metrų pločio...

Trys kostiumai, kurių kiekvienas turi po dvidešimt transformacijų, atspindi skirtingus džiazo stilius. Kaligrafija ant drabužių –...

Kelmės mažajame teatre dirbantis 24 metų aktorius Vaidas Praspaliauskas nelaiko savęs žvaigžde. Sako, jog aktoriumi save galėtų...

Naudinga žinotiDaugiau

Pakruojo vaikų ir jaunimo klubo prie policijos komisariato nariai, vykdydami projektą „Auginkime sveiką jaunąją kartą“, skaitė...

Lietuvos sveikatos apsaugos sistemos vadovai iš Europos 16-tojo sveikatos politikos forumo „Elastingos ir novatoriškos...

Primename, kad mokslo metams prasidėjus studijuoti į Europos Sąjungos (ES) šalių universitetus išvykstantis Lietuvos jaunimas turėtų...

Šiais metais startuojanti masinė daugiabučių gyvenamųjų namų renovacija iškelia diskusijoms daugybę klausimų, tarp jų ir tokių kaip techninių projektų ruošimas...

SIBIRO REPORTAŽAIDaugiau

Mirties nuosprendis. Tokį teismo sprendimą 1951 metais Irkutske išgirdo Šiaulių miesto garbės pilietis, profesorius habil. dr...

Šiaulietei Marytei Jakubauskaitei-Kolegovai „Šiaulių krašto“ straipsnis apie Zimą (Irkutsko sritis) sukėlė jaunystės prisiminimus...

Kelmės rajone, Mockaičiuose, gyvenanti 88-erių Stefa Gumuliauskienė apsiverkė, „Šiaulių krašte“ pamačiusi pusseserės Vandos Valiūtės, gyvenančios...

„Mano vyras iš Olchono parsivežė brolio klieriko Valerijaus Vaitkevičiaus palaikus“, – paskambinusi į redakciją sakė kuršėniškė Ona...

Redakcija siūloDaugiau

Dr.Stasys TUMĖNAS
Šiaulių universiteto docentas, „Šiaulių krašto“ redakcinės kolegijos narys
Istoriniai virsmai, pokario...

Žurnalistas, „Šiaulių krašto“ redkolegijos narys
Tuo metu, kai Rusija užgrobinėjo Krymą, o Lietuvai iškilo agresijos grėsmė, Radviliškio...

Ginkūnuose (Šiaulių rajonas) gyvenantis ir kuriantis skulptorius, tautodailininkas Jonas Vaicekauskas tvirtai įsitikinęs, kad šalia to...

Tradicija fotografuoti per laidotuves pamažu nyksta. Muziejininkai laidotuvių fotografijoje atranda vertingų istorinių detalių. Žinomi...

Visi straipsniai