(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ri­ta AL­MA­NIS, Nau­jo­sios Ak­me­nės mu­zi­kos mo­kyk­los dai­lės mo­ky­to­ja
Gamink ir BALSUOK
Ri­ta AL­MA­NIS, Nau­jo­sios Ak­me­nės mu­zi­kos mo­kyk­los dai­lės mo­ky­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Kreditų ir paskolų palyginimas - Paskolose.lt
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
keywords=" border='0' alt='' />

PDF laikraščiai

Norėdami skaityti PDF failą, įveskite įsigytus prisijungimo duomenis
 
Vartotojas:
 
Slaptažodis:

 
 
PDF archyvas

Prenumerata

Popierinių laikraščių prenumerata internetu
Prenumeruoti
PDF laikraščių prenumerata
Prenumeruoti
Asmeniniai skelbimai mūsų žiniatinklyje
Skelbimai

Kariuomenėje – be blizgučių ir manikiūro

2017 m. kovo 28 d.
33-ejų me­tų Lai­ma Mi­se­vi­čie­nė apie ka­riuo­me­nę sva­jo­jo dar mo­kyk­los suo­le. Ka­dan­gi ne­si­ti­kė­jo, jog ka­riuo­me­nė priims merginą, pa­si­rin­ko tarp­tau­ti­nės eko­no­mi­kos stu­di­jas. Tik prieš me­tus ji iš­pil­dė sa­vo sva­jo­nę: išė­jo tar­nau­ti sa­va­no­re, o po de­vy­nių mė­ne­sių ga­vo pa­siū­ly­mą dirb­ti ka­riuo­me­nė­je. Da­bar ji – Ka­ri­nių jū­rų pa­jė­gų spe­cia­lis­tė.
Lai­ma Mi­se­vi­čie­nė au­go ma­ža­me Kriu­kų mies­te­ly­je Jo­niš­kio ra­jo­ne. Ten bai­gė pa­grin­di­nę, vė­liau moks­lus tę­sė Jo­niš­kio „Sau­lės“ vi­du­ri­nė­je (da­bar –...

Kar­di­no­las A. J. Bač­kis: me­si­jo su bur­tų laz­de­le nė­ra

2017 m. kovo 28 d.
Penk­ta­die­nį Šiau­lių ap­skri­ties Po­vi­lo Vi­šins­kio vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je su­reng­tas su­si­ti­ki­mas su Jo Emi­nen­ci­ja kar­di­no­lu Aud­riu Juo­zu Bač­kiu. Sve­čias da­li­jo­si pri­si­mi­ni­mais apie vai­kys­tę, dar­bą įvai­rio­se ša­ly­se, apie tai, ko­kią Lie­tu­vą iš­vy­do 1992 me­tais. Šian­dien kar­di­no­lą la­biau­siai liū­di­na su­sve­ti­mė­ju­si ir ne­vie­nin­ga vi­suo­me­nė.
A. J. Bač­kis šiau­lie­čiams pri­sta­tė 2015 me­tais iš­leis­tą kny­gą „Taip, lai­min­gas. Kar­di­no­lą Aud­rį Juo­zą Bač­kį kal­bi­na An­ta­nas Gai­lius“...

Politikos aktualijosDaugiau

Pa­ra­dok­sa­liai pa­si­bai­gė pu­sant­rų me­tų Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė­je vy­kęs dar­bas – cent­ra­li­zuo­tas mais­to...

Į Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos (VTEK) aki­ra­tį pa­te­ko Rad­vi­liš­kio ra­jo­no vi­ce­me­ras...

Šiau­lie­tė ad­vo­ka­tė Dai­va Ru­sa­kie­nė ini­ci­juo­ja gru­pės ieš­ki­nį Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bei dėl ne­tin­ka­mai va­lo­mų gat­vių –...

Lie­tu­vo­je šiuo me­tu ren­gia­ma­si es­mi­niams at­lie­kų vers­lo po­ky­čiams. Aiš­ku, kad rink­lia­va at­lie­kų tu­rė­to­jams brangs...

Komentarai, nuomonėsDaugiau

Pa­mink­las – kaip ge­ro­ji ži­nia, kad ir šio­mis die­no­mis mū­sų mies­te ga­li ras­tis kai kas gra­žaus ir pra­smin­go – ne...

Re­gio­nuo­se pra­si­de­da kon­sul­ta­ci­jos dėl moks­lo me­tų il­gi­ni­mo. Ky­la klau­si­mas, ar dvi pa­pil­do­mos sa­vai­tės...


Ket­vir­ta­die­nį trys „vals­tie­čiai“ – Do­vi­lė Ša­ka­lie­nė, Ze­no­nas Strei­kus ir Ro­ber­tas Šark­nic­kas – Sei­me...

Dėl et­no­lo­gi­jos stu­di­jų su­grą­ži­ni­mo į aukš­tą­sias mo­kyk­las
Į Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tę Da­lią...

Politikų tribūnaDaugiau

Eu­ro­pos Par­la­men­to frak­ci­jos „Lais­vės ir tie­sio­gi­nės de­mok­ra­ti­jos Eu­ro­pa“...

Vil­nius, rugp­jū­čio 8 d. (EL­TA).
Po bak­te­ri­jo­mis už­krės­tų kol­dū­nų skan­da­lo že­mės ūkio mi­nist­rė Vir­gi­ni­ja...

Šiau­lių ap­skri­ty­je Sei­mo rin­ki­mams pra­dė­jo dirb­ti sep­ty­nių vien­man­da­čių rin­ki­mų apy­gar­dų ko­mi­si­jos. „Šiau­lių kraš­tas“...

Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja pa­skel­bė po­li­ti­kų bei vals­ty­bės tar­nau­to­jų 2015 me­tų tur­to dek­la­ra­ci­jas...

imestamp]" border="0" alt="" />

Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­ba įspė­jo Sa­vi­val­dy­bę dėl pa­ra­mos kny­gy­nui

Įvykiai, aktualijos
2017 m. kovo 28 d.
Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­ba raš­tu in­for­ma­vo Sa­vi­val­dy­bę, kad pa­ra­mos tei­ki­mas sun­ku­mų tu­rin­čiam kny­gy­nui ga­li bū­ti lai­ko­mas vals­ty­bės pa­gal­ba.
Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­ba kons­ta­ta­vo, kad „Sa­vi­val­dy­bė, kaip vals­ty­bės pa­gal­bos tei­kė­ja, pri­va­lo at­sa­kin­gai įver­tin­ti, ar ke­ti­na­ma su­teik­ti pa­ra­ma kny­gy­nui ne­pa­žei­džia vals­ty­bės pa­gal­bos tei­ki­mo tai­syk­lių“. Sa­vi­val­dy­bė tu­rė­tų ne­pa­mirš­ti, kad vals­ty­bės pa­gal­ba nė­ra tiks­las, o tik prie­mo­nė ska­tin­ti vers­lą im­tis...

Teatro dienos proga – gėlės ir dovanos aktoriams

Įvykiai, aktualijos
2017 m. kovo 28 d.
Po nuo­tai­kin­go kon­cer­to ant sce­nos bu­vo pa­kvies­ti vi­si šio teat­ro ak­to­riai.
„Teat­ras mus pa­ky­lė­ja virš kas­die­ny­bės kur­ti gro­žį. Gar­sus is­pa­nų dra­ma­tur­gas Ri­kar­do de la Ve­ga yra pa­sa­kęs: „Jė­ga nu­ga­li jė­gą. Gro­žis nu­ga­li vis­ką.“ Svei­ki­nu vi­sus, ku­rie sa­vo min­ti­mis, dar­bais, žo­džiais ku­ria, puo­se­lė­ja teat­ro me­ną, ku­rie sau­go šį tra­pų gro­žio pa­sau­lį“, – svei­kin­da­mas ko­le­gas sa­kė teat­ro di­rek­to­rius Au­ri­mas Žvi­nys.
Iš­kil­min­gą Tarp­tau­ti­nės teat­ro die­nos šven­tę...

Universitetas ir ko­le­gi­jos kon­ku­ruos dėl lė­šų

Įvykiai, aktualijos
2017 m. kovo 28 d.
Va­kar apie tai spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je in­for­ma­vo Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis ir Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to de­par­ta­men­to di­rek­to­rė As­ta Le­saus­kie­nė.
Aukš­to­sios mo­kyk­los jau yra pa­kvies­tos teik­ti pa­raiš­kas kon­kur­sui.
Šie­met bend­ra­dar­bia­vi­mo pro­gra­moms fi­nan­suo­ti yra skir­ta 50 tūks­tan­čių eu­rų Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šų.
A. Le­saus­kie­nė ak­cen­ta­vo, jog iš­ski­ria­mos trys bend­ra­dar­bia­vi­mo kryp­tys. Bus...

Kita nuomonė dėl miškų reformos

Budintis reporteris
2017 m. kovo 28 d.
Pas­ta­ruo­ju me­tu spau­do­je pa­si­ro­džiu­siuo­se pra­ne­ši­muo­se, ku­riuo­se Šiau­lių miš­kų urė­das iš­sa­ko nuo­mo­nę dėl bū­si­mos re­for­mos, bu­vo pa­mi­nė­tos ir miš­kų ran­gos dar­bus at­lie­kan­čios įmo­nės, ku­rias ne­va glo­bo­ja urė­di­ja.
Ka­dan­gi jau ant­rą de­šim­tį me­tų dir­bu šio­je urė­di­jo­je, tu­riu kiek ki­to­kią nuo­mo­nę dėl urė­do iš­sa­ky­tų tei­gi­nių, ku­rią no­rė­čiau pa­skelb­ti ne­vie­šin­da­mas sa­vo pa­var­dės dėl ati­tin­ka­mos urė­di­jos reak­ci­jos ne­pa­vy­kus re­for­mai.
No­rė­čiau šiuo laiš­ku at­sa­ky­ti ger­bia­mam Šiau­lių miš­kų...

Žiemgalių taurę iškovojo joniškiečiai

Sportas
2017 m. kovo 28 d.
Svar­biau­sios Žiem­ga­lių ly­gos rung­ty­nės vy­ko Jo­niš­kio „Auš­ros“ gim­na­zi­jo­je. Pir­ma­ja­me pus­fi­na­ly­je su­si­ti­ko Šiau­lių „Ša­rū­nas“ ir Lat­vi­jos „Jel­ga­va“. Re­zul­ta­tu 3:0 prie­ši­nin­kus su­triuš­ki­no Lat­vi­jos at­sto­vai. Ki­ta­me pus­fi­na­ly­je Jo­niš­kio „Ąžuo­las“ re­zul­ta­tu 3:1 įvei­kė Kur­šė­nų „Kris­ta­lą“.
Su­si­ti­ki­me dėl tre­čios vie­tos Šiau­lių „Ša­rū­no“ vy­rai ne­sun­kiai 3:0 nu­ga­lė­jo „Kris­ta­lo“ ko­man­dą.
Ko­va dėl pir­mos vie­tos vy­ko at­kak­liai, tad pri­rei­kė vi­sų pen­kių se­tų, kad bū­tų išaiš­kin­tas...

Šiauliuose bėgimas „Runway Run“ – aerodromo taku

Sportas
2017 m. kovo 28 d.
Šeš­ta­die­nį, ba­lan­džio 1 die­ną, 13 va­lan­dą bus duo­tas star­tas bė­gi­kams, ku­rie 3 ki­lo­met­rų dis­tan­ci­ją bėgs il­giau­siu ša­ly­je lėk­tu­vų pa­ki­li­mo-tū­pi­mo ta­ku.
„Star­tuo­si­me kar­tu su nai­kin­tu­vais, – sa­kė Lie­tu­vos ka­ri­nių oro pa­jė­gų (KOP) Avia­ci­jos ba­zės at­sto­vas lei­te­nan­tas Ar­nas Gla­zaus­kas. – Bė­gi­mas at­vi­ras – ren­gia­mas ne tik ka­riuo­me­nei, bet ir vi­suo­me­nei – lau­kia­me vai­kų, suau­gu­sių­jų, sen­jo­rų.“
Ne pir­mus me­tus Lie­tu­vos KOP Šiau­lių avia­ci­jos ba­zė bė­gi­mą ae­rod­ro­mo ta­ku...

E. Jankauskas: „Kartais varžovus nustebindavome“

Sportas
2017 m. kovo 28 d.
„Nuo­tai­kos rū­bi­nė­je po rung­ty­nių ne­bu­vo blo­gos ir ne­ma­tau prie­žas­ties, ko­dėl jos tu­rė­tų bū­ti blo­gos. Di­džiuo­juo­si vy­rų at­si­da­vi­mu, jų su­ge­bė­ji­mu ati­duo­ti dau­giau jė­gų, nei jų tu­rė­jo. Pu­sė ko­man­dos nu­bė­go dau­giau nei try­li­ka, ke­tu­rio­li­ka ki­lo­met­rų. Tam rei­kė­jo daug pa­stan­gų, – sa­kė tre­ne­ris. – Kar­tais var­žo­vus nu­ste­bin­da­vo­me. No­rė­jo­me juos spaus­ti ir daž­nai ne­leis­da­vo­me įžais­ti ka­muo­lio. Vis­gi mums sun­kiai se­kė­si pa­lai­ky­ti ka­muo­lį, jį kar­tais leng­vai ati­duo­da­vo­me...

Joniškiečių komanda – Lietuvos mokyklų ketvertuke

Sportas
2017 m. kovo 28 d.
Lie­tu­vos mo­kyk­lų žai­dy­nių tarp­zo­ni­nė­se sta­lo te­ni­so ko­man­dų var­žy­bo­se Jo­niš­ky­je pui­kiai pa­si­ro­dė vie­tos Ma­to Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos ber­niu­kų ko­man­da, ku­ri užė­mė ant­rąją vie­tą ir pel­nė ke­lia­la­pį į žai­dy­nių fi­na­lą tarp ke­tu­rių ša­lies ko­man­dų.Pro­gim­na­zi­jos ko­man­do­je žai­dė Jo­niš­kio spor­to cent­ro auk­lė­ti­niai Dei­vi­das Žvin­gi­la bei Pau­lius ir Po­vi­las Rim­ke­vi­čiai. Jo­niš­kie­čiams ke­lia­la­pis ati­te­ko po la­bai įtemp­tų ir per­mai­nin­gų dvi­ko­vų. Tarp še­šių var­žo­vų ko­man­dų bu­vo iš­ko­vo­tos trys per­ga­lės ir...

Šiauliuose atidarytas festivalis „Kino pavasaris“

Afiša
2017 m. kovo 28 d.
Ko­vo 24 d. di­džiau­sias ir svar­biau­sias ki­no ren­gi­nys Lie­tu­vo­je – 22-asis fes­ti­va­lis „Ki­no pa­va­sa­ris“ ati­da­ry­tas Šiau­liuo­se. Šie­met šiau­lie­čiai tu­rės ga­li­my­bę iš­vys­ti net 18 ge­riau­sių ir vi­sa­me pa­sau­ly­je pri­pa­žin­tų ki­no juos­tų.Fes­ti­va­lį Šiau­liuo­se „Fo­rum Ci­ne­mas“ ki­no teat­re ati­da­rė „Os­ka­rui“ no­mi­nuo­tas, du „Auk­si­nius gaub­lius“ lai­mė­jęs ir ge­riau­siu Pran­cū­zi­jos fil­mu ti­tu­luo­ja­mas psi­cho­lo­gi­nis tri­le­ris „Ji“ ("El­le“, rež. Paul Ver­hoe­ven). Itin...

Šeima tiki ir dangumi, ir žeme

Krašto žinios
2017 m. kovo 28 d.
Kel­mės ra­jo­ne, Mai­ro­nių kai­me, gy­ve­nan­tys Bro­nė ir Zig­mas Kat­kaus­kai sa­ve va­di­na lais­vės ne­su­ga­din­tais žmo­nė­mis. Jie dar sė­ja ir pjau­na, ti­ki, jog ūki­nin­kau­ti ap­si­mo­ka. Iš­ban­dė vis­ką: tu­rė­jo kar­vių ban­dą, lai­kė daug pe­ni­mų kiau­lių. Pas­ta­ruo­ju me­tu pa­si­rin­ko avi­nin­kys­tę. Dar pla­nuo­ja pri­si­veis­ti apie šim­tą viš­tų.So­dy­bą Du­by­sos slė­ny­je Zig­mas Kat­kaus­kas pa­vel­dė­jo iš sa­vo tė­vų. Čia gy­ve­na jau 40 me­tų. Prieš pen­ke­tą me­tų jis dar dir­bo pie­nve­žio vai­ruo­to­ju.
Žmo­nos Bro­nės pro­fe­si­ja –...

Žvejų rūpestis – ir „smarkūs“ vaikai

Krašto žinios
2017 m. kovo 28 d.
Žve­jų klu­bas „Berž­ta­lis“ iš Žei­me­lio (Pak­ruo­jo r.) mi­ni dve­jų me­tų su­kak­tį. Klu­bą įkū­ru­sių vy­rų tiks­las ne tik pa­tiems pra­si­ma­ny­ti pra­mo­gų gam­to­je, bet ir žve­jy­bos ma­lo­nu­mais su­do­min­ti vai­kus bei paaug­lius. Nes ir jų vai­kys­tę pa­kei­tė žve­jy­ba, ku­riai „smar­kius“ ber­niu­kus bū­rė švie­saus at­min­imo mo­ky­to­jas Vin­cas Šmai­lys.
Eri­ko Druk­te­nio va­do­vau­ja­mas žve­jų klu­bas – be­ne skait­lin­giau­sia vi­suo­me­ni­nė or­ga­ni­za­ci­ja Žei­me­ly­je. Jo­je ne tik vy­rai, bet ir mo­te­rys, paaug­liai...

Vaclovas Tamošaitis apdovanotas medaliu

Krašto žinios
2017 m. kovo 28 d.
Pa­siū­ly­ti už nuo­pel­nus ap­do­va­no­ji­mui „Dar­bo žvaigž­dės“ me­da­liu Vac­lo­vą Ta­mo­šai­tį, ku­ris 42 me­tus dir­bo Kur­šė­nų po­li­tech­ni­kos mo­kyk­lo­je sta­liaus spe­cia­ly­bės pro­fe­si­jos mo­ky­to­ju, ne­bu­vo su­dė­tin­ga – jis sa­vo veik­la, dar­bais ži­no­mas vi­so­je šalyje.
V. Ta­mo­šai­tis nuo 1996 me­tų kar­tu su ug­dy­ti­niais da­ly­vau­da­vo tau­to­dai­lės pa­ro­do­se pri­sta­ty­da­mas mo­ki­nių ir sa­vo kū­ry­bi­nius me­džio dar­bus, me­džio dro­žė­jų ple­ne­ruo­se, kū­ry­bi­nė­se sto­vyk­lo­se, kon­fe­ren­ci­jo­se...

Polekėlės globos namai virs padaliniu

Krašto žinios
2017 m. kovo 28 d.
Iki lie­pos pa­bai­gos Po­le­kė­lės glo­bos na­mai (Rad­vi­liš­kio r.) iš sa­va­ran­kiš­kai vei­kian­čios įstai­gos tu­rės tap­ti Še­du­vos glo­bos na­mų pa­da­li­niu. Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja ti­ki­na, kad taip bus su­tau­py­ta lė­šų. Ar tik­rai?Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja ra­jo­no Ta­ry­bai pa­tei­kė spren­di­mo pro­jek­tą, pa­gal ku­rį siū­lo su­jung­ti dvi ra­jo­no glo­bos įstai­gas į vie­ną: Po­le­kė­lės glo­bos na­mus pri­jung­ti prie Še­du­vos glo­bos na­mų įstei­giant juo­se Še­du­vos glo­bos na­mų Po­le­kė­lės pa­da­li­nį.
Po...

Muziejus žadina sentikių kultūrinę atmintį

Krašto žinios
2017 m. kovo 28 d.
Apie Šiau­rės Lie­tu­vos sen­ti­kių is­to­ri­ją, kul­tū­ros pa­vel­dą, iko­nas bei sen­ti­kių kny­gų kul­tū­rą pra­ne­ši­mus skai­tė moks­li­nin­kai ir ty­ri­nė­to­jai. Sa­vą­jį pra­ne­ši­mą apie Žei­me­lio sen­ti­kius, jų pa­pro­čius bei ap­ran­gą per­skai­tė ir Žei­me­lio tre­čios kla­sės gim­na­zis­tė Vik­to­ri­ja Lei­mon­tai­tė (dar­bo va­do­vė mo­kyt. Li­na Uli­nie­nė). Jos mo­čiu­tė – žei­me­lie­tė Ma­ri­ja Ged­mi­nie­nė yra iš sen­ti­kių gi­mi­nės. Se­no­ji re­li­gi­nė kul­tū­ra Žei­me­ly­je ėmė nyk­ti dėl miš­rių (tau­ti­niu po­žiū­riu) san­tuo­kų. Mies­te­ly­je sen­ti­kių bend­ruo­me­nės...

Dailininkės namas atsidūrė Kultūros vertybių registre

Krašto žinios
2017 m. kovo 28 d.
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­tas į Kul­tū­ros ver­ty­bių re­gist­rą įra­šė na­mą Jo­niš­ky­je, ku­ria­me de­šimt­me­tį gy­ve­no praė­ju­sio am­žiaus ži­no­ma Lie­tu­vos dai­li­nin­kė, gra­fi­kė Mar­cė Ka­ti­liū­tė.
Pas­ta­tas, esan­tis Jo­niš­kio mies­to Šiau­lių se­no­jo­je gat­vė­je Nr. 24, į Kul­tū­ros ver­ty­bių są­ra­šą pa­te­ko Sa­vi­val­dy­bės ne­kil­no­ja­mo­jo kul­tū­ros pa­vel­do ver­ti­ni­mo ta­ry­bos siū­ly­mu. Jo reikš­min­gu­mo lyg­muo – vie­ti­nis, ver­tin­gų­jų sa­vy­bių po­bū­dis – ar­chi­tek­tū­ri­nis ir me­mo­ria­li­nis. Ne­kil­no­ja­mo­jo kul­tū­ros pa­vel­do...

Pirmiausia tėvai turi bendrauti su vaiku ir jį lavinti

Sveikata
2017 m. kovo 28 d.
Šiau­lių uni­ver­si­te­to ab­sol­ven­tė Bea­ta Juk­ne­vi­čiū­tė jau sep­ty­ne­rius me­tus dir­ba lo­go­pe­di­jos sri­ty­je, šie­met pel­nė Me­tų lo­go­pe­dės ti­tu­lą. Pa­sak spe­cia­lis­tės, ge­riau anksčiau ap­si­lan­ky­ti pas lo­go­pe­dą, nei dels­ti. Bė­gant lai­kui pa­dė­ti vai­kui ga­li bū­ti vis sun­kiau.– Su ko­kiais sun­ku­mais ir iš­šū­kiais daž­niau­siai ten­ka su­si­dur­ti dar­be?– Dir­bu Vil­niaus ra­jo­ne, to­dėl di­džiau­sias iš­šū­kis – tai dau­gia­kal­bė ap­lin­ka. Var­to­jant dvi ar tris kal­bas, vie­nos iš jų mo­de­liai...

Kodėl turėtumėte nustoti lupti daržoves

Sveikata
2017 m. kovo 28 d.
„Dai­ly Mail On­li­ne“ su ser­ti­fi­kuo­ta Niu­jor­ko die­to­lo­ge Me­ri Džein Det­ro­jer kal­bė­jo apie dar­žo­vių ode­lė­se pa­slėp­tą nau­dą bei apie tai, ko­dėl mes ne­tu­rė­tu­me lup­ti dar­žo­vių.
Pa­sak M. Det­ro­jer, yra ke­le­tas prie­žas­čių, ko­dėl tu­rė­tu­mė­te pa­lik­ti ode­lę.
To­kių dar­žo­vių kaip bul­vės, mor­kos ir agur­kai ode­lė tu­ri daug svei­ka­tai nau­din­gų me­džia­gų.
„Ode­lė­je yra daug van­de­ny­je ne­tirps­tan­čių skai­du­lų, ypač dar­žo­vė­se su spal­vo­ta ode­le, – sa­kė M. Det­ro­jer. – Daž­niau­siai dau­gu­ma...

Dienos populiariausi

Akmenės rajoneAkmenės rajone


Joniškio rajoneJoniškio rajone


Kelmės rajoneKelmės rajone


Pakruojo rajonePakruojo rajone


Radviliškio rajoneRadviliškio rajone


Šiaulių rajoneŠiaulių rajone

Sportas

Svar­biau­sios Žiem­ga­lių ly­gos rung­ty­nės vy­ko Jo­niš­kio „Auš­ros“ gim­na­zi­jo­je. Pir­ma­ja­me pus­fi­na­ly­je su­si­ti­ko...

Centas prie cento

Atolankos

Kom­po­zi­to­rius Ge­di­mi­nas Dap­ke­vi­čius be­veik kas­met pa­kvie­čia šiau­lie­čius į mu­zi­ki­nę šven­tę – die­nos švie­są iš­vys­ta jo...

imestamp]" border="0" alt="" />
keywords=" border='0' alt='' />

Gyvenimo spalvosDaugiau

Sek­ma­die­nį TV3 te­le­vi­zi­jos pro­jek­to „Lie­tu­vos ta­len­tai“ pus­fi­na­ly­je Šiau­lių Dai­nų mu­zi­kos mo­kyk­los...

Kiek­vie­ną sa­vai­tę puo­de­lis ar­ba­tos ar ka­vos Šiau­lių „Cent­ro šo­ko­la­di­nė­je“ bu­vo pre­teks­tas „Šiau­lių kraš­tui“ pa­kvies­ti...

Pa­čios ge­riau­sios idė­jos ir pro­jek­tai gims­ta iš ne­są­mo­nių – įsi­ti­ki­nęs šiau­lie­tis Man­tas Ber­tu­lis. Nors jam tik 23-eji...

Pak­laus­ta, kaip ją pri­sta­ty­ti, dvie­jų vai­kų ma­ma, 34-erių me­tų šiau­lie­tė Jur­gi­ta Gri­nie­nė ne­sud­ve­jo­ja: „Gy­ve­nan­ti...

Visi straipsniai