(detali)
Prisijungti Registruotis Prenumeruoti

Orai Šiauliuose

Šiaulių televizijos žinios

2014-09-29

2014-09-26

Konkursai

Ev­gie­nij Asa­čio­vas
Grybų grybai
Ev­gie­nij Asa­čio­vas
Visi dalyviai
Ire­na MI­TU­ZIE­NĖ, žagarietė
Gamink ir BALSUOK
Ire­na MI­TU­ZIE­NĖ, žagarietė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Re­gio­no darb­da­vys Nr. 1: li­go­ni­nės neiš­ne­šio­jau, stip­ri­nau

2014 m. spalio 1 d.
Res­pub­li­ki­nė Šiau­lių li­go­ni­nė – di­džiau­sia įstai­ga ne tik mies­te, bet ir re­gio­ne: dir­ba be­veik pust­re­čio tūks­tan­čio dar­buo­to­jų, per me­tus gy­do­ma dau­giau nei 50 tūks­tan­čių li­go­nių, pa­slau­gų gau­na be­veik pu­sė mi­li­jo­no ser­gan­čių­jų, įstai­ga re­no­vuo­ja­ma, at­nau­jin­ta me­di­ci­ni­nė įran­ga. Ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Pet­ras Si­ma­vi­čius įsi­ti­ki­nęs – no­rint ne tik iš­lai­ky­ti eli­ti­nę įstai­gą, bet ir ei­ti į prie­kį, būtina pri­trauk­ti per­spek­ty­vius, jau­nus žmo­nes ir lė­šas į Šiau­lius.– Di­rek­to­rius...

Kur dėti areną, kurios vamzdžiai jau supuvo

2014 m. spalio 1 d.
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė­je vėl su­ka­mos gal­vos dėl Šiau­lių are­nos. Spren­džia­ma, ar dėl pa­si­kei­tu­sios tei­si­nės ba­zės are­nos pa­sta­tas kon­ce­si­nin­kui tu­rė­tų bū­ti nuo­mo­ja­mas. Pa­čiam kon­ce­si­nin­kui la­biau rū­pi spė­jęs per sep­ty­ne­rius me­tus su­pū­ti are­nos vamz­dy­nas.
Šiau­lių are­nos val­dy­to­jai vie­ša­jai įstai­gai „Pra­mo­gų sa­la“ prieš sep­ty­ne­rius me­tus pa­sta­tas bu­vo per­duo­tas į įstai­gos ba­lan­są pa­gal kon­ce­si­jos su­tar­tį.
Pa­si­kei­tus tur­to ap­skai­tos tei­si­nei ba­zei...

Ši­lu­mą Šiauliuose at­pi­gi­no bio­ka­ti­lai (37)

2014 m. rugsėjo 30 d.
Šiauliuose nuo spalio 1 dienos šilumos kaina mažėja 2,8 procento. Meras Justinas Sartauskas vakar pasidžiaugė, jog „Šiaulių energijos“ tiekiama šiluma tampa pigiausia apskrityje ir tarp didžiųjų miestų. Šilumą atpigina biokatilų statyba įmonėje.Nuo spalio 1 dienos šiauliečiai mokės 17,01 cento už kilovatvalandę (be PVM). Dėl to pinga ir karštas vanduo – suvartotas kubas kainuos 16,58 lito (be PVM), o su 9 procentų PVM – 18,07 lito.
Meras J. Sartauskas per spaudos konfrenciją teigė, jog su nauja šilumos kaina aplenktas iki šiol apskrityje pigiausiai...

Ypatingų vaikų mama buria likimo draugus (3)

2014 m. rugsėjo 30 d.
Šiauliuose gyvenanti Ilona Simonaitienė augina du vaikus. Abu turi negales. Trylika metų kovojusi ne tik už vaikų sveikatos gerovę, gydymą bei lavinimą, moteris savo patirtimi ėmė dalintis su kitomis, panašius vaikus auginančiomis, šeimomis. „Privalėjau nesustoti, nenuleisti rankų dėl savo vaikų. Negalima palūžti. Galiu padėti kitiems, o susibūrę – pagelbėti ir vieni kitiems“, – sakė Ilona.Ilona Simonaitienė kasdien patikrina socialiniame tinkle pačios sukurtą paskyrą neįgalius vaikus auginančioms šeimoms. Per du mėnesius prisijungė beveik trys šimtai tėvelių iš visos...

Dienos žiniosDaugiau

Seimas priėmė Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo pataisas, leidžiančias už miestuose turėtą žemę atlyginti...

Valstybinio socialinio draudimo fondo taryba nuo kitų metų pradžios Vyriausybei siūlo tvirtinti didesnę bazinę pensiją ir draudžiamąsias...

Sprendimus priėmusiose savivaldybėse socialinių paslaugų tinklas keisis iš esmės, pabrėžė socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta...

Vyriausybė pritarė įstatymų pataisoms, kuriomis siekiama sugriežtinti atsakomybę už neteisėtą miško išteklių naudojimą ir užkirsti kelią...

Gimtinės sargybojeDaugiau

Nuolatos kartojama, kad viena svarbiausių, gal net pagrindinė Lietuvą slegiančių vargų ir persekiojančių bėdų priežastis – šalyje vis dar nėra...

Minint 95-ąsias mūšio prieš bermontininkus prie Radviliškio metines, vėl organizuojamas naktinis žygis „Pergalių ir kovų keliais“, kuris vyks...

Komentarai, nuomonėsDaugiau

Kvailių lauke ištįso nosys
Šiaulių politikai su „stygų“ sutartimi per kelias savaites sugebėjo Šiaulius plačiai išgarsinti. Būtų gera žinia...

Naujienų agentūros ELTA užsakymu rinkos ir viešosios nuomonės tyrimų kompanijos „Baltijos tyrimai“ rugpjūčio 26-rugsėjo 6 dienomis atliktos...


Ukrainos karo akivaizdoje pasijaučiame dideliais patriotais, laisva ir nepriklausoma tauta, išsivadavusia iš Kremliaus...

Kad tai atsitiktinumas gali patikėti tik visiškai naivus pilietis. Juolab, kad ir įstaiga, kurioje dirbo Seimo pirmininkės vyras...

PDF laikraščiai

Norėdami parsisiųsti PDF failą, įveskite isigytus prisijungimo duomenis
 
Vartotojas:
 
Slaptažodis:

 
 
PDF archyvas

Prenumerata

Popierinių laikraščių prenumerata internetu
Prenumeruoti
PDF laikraščių prenumerata
Prenumeruoti
Asmeniniai skelbimai mūsų žiniatinklyje
Skelbimai

Kas maitina tinginystę?

Budintis reporteris
2014 m. spalio 1 d.
Kuo tin­gi­nys­tė ski­ria­si nuo vi­di­nio nuo­var­gio ir kaip ko­ky­biš­kai il­sė­tis, ko­men­ta­vo Res­pub­li­ki­nės Šiau­lių li­go­ni­nės Psi­chiat­ri­jos kli­ni­kos IV bend­ros psi­chiat­ri­jos sky­riaus psi­cho­lo­gė-psi­cho­te­ra­peu­tė Lo­re­ta Gu­die­nė. Ji įsi­ti­ki­nu­si – svar­bu nei­gia­mų emo­ci­jų ne­per­duo­ti ki­tiems, kaip spy­rio šu­niui.– Se­mi­na­rą pa­va­di­no­te „Tin­gi­nys­tės spal­vos“. Tin­gi­nys­tė tu­ri daug spal­vų? Ko­kios jos?– Se­mi­na­ro pa­va­di­ni­mą su­gal­vo­jo jo ren­gė­jai. Žo­dis „spal­vos“ pa­si­rink­tas...

Al­gir­do But­ke­vi­čiaus kreipimasis į šiauliečius

Įvykiai, aktualijos
2014 m. spalio 1 d.
Ne­tei­siu ir ne­tei­sin­siu nei vie­nos, nei ki­tos Šiau­liuo­se į tam tik­rą trin­tį pa­te­ku­sios pu­sės. No­riu pa­gar­biai pa­dė­ko­ti vi­siems so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos na­riams – esan­tiems ir bu­vu­siems – kad Šiau­liuo­se daug me­tų jie at­sto­vau­ja ir par­ti­jos, ir žmo­nių in­te­re­sams. LSDP Šiau­lių sky­rius įro­dė, kad ga­li vie­ny­ti mies­to bend­ruo­me­nę, pa­da­ry­ti daug svar­bių spren­di­mų ir dar­bų.
Svar­biau­sia – tai, kas per tiek me­tų pa­siek­ta, dar­bų tęs­ti­nu­mas. Per tą lai­ką kei­tė­si mies­tas, ša­lis, žmo­nių...

Šiaulių savivaldybėje tikrinosi žinias apie Konstituciją

Įvykiai, aktualijos
2014 m. spalio 1 d.
Va­kar Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė­je vy­ku­sia­me Kons­ti­tu­ci­jos eg­za­mi­ne ži­nias pa­si­tik­rin­ti pa­no­ro 11 da­ly­vių (per­nai – 13), di­džio­ji da­lis – jau­ni­mas. Į ant­rą­jį eta­pą pa­kliu­vo trys šiau­lie­čiai. Kons­ti­tu­ci­jos eg­za­mi­nas Lie­tu­vo­je or­ga­ni­zuo­ja­mas aš­tun­tus me­tus iš ei­lės, jį ga­li lai­ky­ti vi­si no­rin­tys.Ant­rą kar­tą Kons­ti­tu­ci­jos eg­za­mi­ną lai­kė Sau­lius Stro­pus. „Pir­mą kar­tą pa­da­riau klai­dų, bet esu pa­ten­kin­tas tuo, kad da­ly­va­vau, pa­si­tik­ri­nau sa­vo ži­nias. Man...

Ar panaikinus šildymo PVM lengvatą gyvensime šilčiau?

Įvykiai, aktualijos
2014 m. spalio 1 d.
Vy­riau­sy­bė svars­to nuo ki­tų me­tų sau­sio nai­kin­ti 9 pro­cen­tų PVM leng­va­tą cent­ra­li­zuo­tam šil­dy­mui. Esą ne­tei­sin­ga, kai pi­giau už šil­dy­mą mo­ka ir ma­žas pa­ja­mas gau­nan­tys, ir tur­tin­gie­ji. Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, skur­džiai gy­ve­nan­čių­jų ša­ly­je yra dau­giau kaip mi­li­jo­nas. Dau­gia­bu­čiuo­se gy­ve­na apie du mi­li­jo­nus ša­lies gy­ven­to­jų.– Ne­są­mo­nes da­ro Vy­riau­sy­bė nai­kin­da­ma šil­dy­mo PVM leng­va­tą. Jei­gu du­jos at­pi­go, tu­ri pig­ti ir šil­dy­mas. Bet, pa­na­šu, šil­dy­mas...

Naminę degtinę geriančių netrūksta

Teisėtvarka
2014 m. spalio 1 d.
Rugsėjo 24 dieną pagal turimą informaciją Šiaulių rajono Šilėnų kaimo gyventojo name rasta 9,5 litro naminės degtinės.
35 metų namo gyventojai aprodant patalpas miegamajame kambaryje ant grindų pastebėtas sklidinas penkių litrų plastikinis indas.
Kiti keturi, trys litro ir 1,5 litro talpos, plastikiniai buteliai su namine rasti prieškambaryje stovinčios spintelės stalčiuje.
Policijos pareigūnų paklausta Šilėnų gyventoja prisipažino, kad naminukę iš nepažįstamo asmens įsigijo gimtadienio šventei.
Naminės degtinės, tiesa, nedideliais kiekiais...

Šiauliečiai sustiprino lyderio poziciją

Sportas
2014 m. spalio 1 d.
Šiau­lie­čiai, Kur­šė­nuo­se žais­da­mi su vie­tos „Ven­ta“, iš­kart ėmė žais­ti pla­čiai, do­mi­nuo­ti aikš­tė­je. Jau 14-ąją mi­nu­tę jie ga­lė­jo re­zul­ta­tu iš­si­verž­ti į prie­kį, bet Lu­kas Rim­kus ne­rea­li­za­vo 11 met­rų bau­di­nio.
„Ju­ven­ta-99“ vis ata­ka­vo, bet kur­šė­niš­kiai sėk­min­gai gy­nė­si. Kai jau at­ro­dė, jog rung­ty­nės baig­sis ly­gio­sio­mis, 89-ąją mi­nu­tę įvar­tį į šei­mi­nin­kų var­tus įmu­šė Pau­lius Bie­liaus­kas.
Kre­tin­gos „Mi­ni­ja“ sa­vo aikš­tė­je nu­ga­lė­jo tur­ny­ro len­te­lė­je laip­te­liu aukš­čiau esan­čią Kel­mės...

Iškovojo bronzos medalį

Sportas
2014 m. spalio 1 d.
Jel­ga­vo­je (Lat­vi­ja) vy­ku­sia­me at­vi­ra­ja­me tarp­tau­ti­nia­me lais­vų­jų im­ty­nių tur­ny­re rad­vi­liš­kie­tis Re­das Mi­ko­lai­tis iš­ko­vo­jo bron­zos me­da­lį.Tur­ny­re, į ku­rį su­va­žia­vo Lie­tu­vos, Es­ti­jos, Suo­mi­jos, Bal­ta­ru­si­jos, Ru­si­jos, Ang­li­jos ir Lat­vi­jos ko­man­dų spor­ti­nin­kai, da­ly­va­vu­si Rad­vi­liš­kio im­ty­nių ko­man­da na­mo grį­žo su vie­nu me­da­liu.
Ge­riau­siai ko­vo­ti se­kė­si Re­dui Mi­ko­lai­čiui, ku­ris ėmė­si svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 75 ki­log­ra­mų. Vai­ki­nas tu­rė­jo...

D. Slanina vadovaus moterų krepšinio klubui

Sportas
2014 m. spalio 1 d.
Ko­man­dos tre­ne­riu pre­ten­duo­ja tap­ti Arū­nas Ka­če­raus­kas, šio­je eki­po­je dir­bęs ne vie­ne­rius me­tus. Ga­lu­ti­nė ko­man­dos su­dė­tis tu­rė­tų paaiš­kė­ti šios sa­vai­tės pa­bai­go­je. Eki­pa tu­rės ir nau­ją pa­va­di­ni­mą.
„Dė­lio­ja­mės vi­sus taš­kus, bu­ria­me ko­man­dą ir ren­gia­mės se­zo­nui. Vis­kas vyks­ta la­bai grei­tai, bet mes no­ri­me bū­ti tin­ka­mai pa­si­ren­gę se­zo­no star­tui“, – ži­niask­lai­dai si­tua­ci­ją ko­men­ta­vo D. Sla­ni­na.
Nau­ja­sis LMKL se­zo­nas star­tuos spa­lio 11 die­ną.
„Šiau­lių...

Boksininkai tapo prizininkais

Sportas
2014 m. spalio 1 d.
Tarp beveik šimto sportininkų iš Estijos, Latvijos, Didžiosios Britanijos, Lietuvos sėkmingiausiai kovojo Aleksandras Nėcelis, kuris finalinėje dvikovoje tik taškais nusileido varžovui iš Didžiosios Britanijos ir laimėjo sidabro medalį.
Armandas Miežutavičius ir Gražvydas Partikas pelnė bronzą.
Pasak sportininkų trenerio Manto Mačiaus, turnyras buvo aukšto lygio, dalyvavo daug sportininkų, priklausančių ar kandidatuojančių į savo šalies rinktines.
Varžybų organizatorius Pasvalio bokso klubo „Boksininkas“ vadovas Stasys Balčiauskas...

„Dviratiškiausias“ gyventojas kasdien numina 30 kilometrų

Krašto žinios
2014 m. spalio 1 d.
Penk­ta­die­nį ap­do­va­no­tas „dvi­ra­tiš­kiau­sias“ Jo­niš­kio ra­jo­no gy­ven­to­jas Do­na­tas Vai­ce­kaus­kas iš Va­la­kų kai­mo kas­dien į dar­bą ir at­gal va­ži­nė­da­mas dvi­ra­čiu nu­mi­na 30 ki­lo­met­rų. Be jo, ap­do­va­no­ji­mus ga­vo dar ke­tu­ri ra­jo­no gy­ven­to­jai.
Jo­niš­kio ra­jo­no eko­lo­gi­nio švie­ti­mo cent­ras kas­met iš­ren­ka „dvi­ra­tiš­kiau­sią“ ra­jo­no gy­ven­to­ją, ku­ris daž­nai va­ži­nė­ja dvi­ra­čiu ir taip pro­pa­guo­ja svei­ką gy­ve­ni­mo bū­dą, sa­vo pa­vyz­džiu ska­ti­na ki­tus žmo­nes ju­dė­ti...

Paramos organizatoriai pristatė situaciją Ukrainoje

Krašto žinios
2014 m. spalio 1 d.
Pa­gal­bos Uk­rai­nos ka­riams šta­bo Cher­so­no mies­te stei­gė­ja ir koor­di­na­to­rė, pa­gal­bos nu­ken­tė­ju­siems nuo ka­ro ir pa­bė­gė­liams iš Kry­mo koor­di­na­to­rė, Cher­so­no sri­ties lab­da­ros ir svei­ka­tos fon­do di­rek­to­rė Na­ta­li­ja Da­nu­tė Bim­bi­rai­tė pa­sa­ko­jo apie ap­gai­lė­ti­ną Uk­rai­nos ka­riuo­me­nės būk­lę ir pa­gal­bą tei­kian­tį cent­rą, ku­ria­me sa­va­no­riai dir­ba pu­sę me­tų. Apie tai pa­ro­dy­tas do­ku­men­ti­nis fil­mas.
Uk­rai­nos te­ri­to­ri­nės gy­ny­bos ba­ta­lio­no „Sar­mat“ (Cher­so­no...

Gustavo ilgaamžiškumo paslaptis – nuoširdumas (2)

Budintis reporteris
2014 m. rugsėjo 30 d.
Šiauliuose šeštadienį filmą „Gustavo nuotykiai“ pristatęs laidų autorius ir režisierius Audrius Rakauskas buvo atpažįstamas su personažo Gustavo apranga: kepure ir languotais raudonais marškiniais. Apie 15 metų kuriamą laidą „Gustavo enciklopedija“, personažo populiarumą ir idėjas A. Rakauskas pasakojo „Šiaulių kraštui“.– Televizijos laida „Gustavo enciklopedija“, kurią jūs kuriate, išaugo į pilnametražį kino filmą „Gustavo nuotykiai“. Ką žiūrovai pamatys šiame filme?– Tai bus specialiojo korespondento Gustavo nuotykiai, kurie ištiks įspūdingoje misijoje. Jis...

Vienoje morkoje – visa šeimynėlė

Budintis reporteris
2014 m. rugsėjo 30 d.
A. Petrikienė, rodydama morką, vardija, kur yra ji su vyru, kur – vaikai ir anūkai, tarp pastarųjų ir gal būsimieji. Taip vardindama suskaičiavo vienuolika morkos ataugų.
Kuršėniškė darže rado ir dvi tarpusavyje suaugusias bulves. Jose ji taip pat įžiūri artimus žmones ir spėlioja, ką gali lemti toks radinys.
„Šiaulių krašto“ inf.

Komentarai apie Prezidentę kainavo tarnybą (7)

Įvykiai, aktualijos
2014 m. rugsėjo 30 d.
Penktadienį iš tarnybos buvo atleistas Radviliškio valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyriausiasis inspektorius Romualdas Selvenis, socialiniuose tinkluose išvadinęs Prezidentę Dalią Grybauskaitę ir Seimo Pirmininkę Loretą Graužinienę įžeidžiančiais epitetais.Radviliškio valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos duomenimis, vyriausiasis inspektorius R. Selvenis iš tarnybos buvo atleistas jam pačiam to paprašius.
Ugnis virš R. Selvenio galvos susikaupė po jo viešų pasisakymų socialiniame tinkle „Facebook“. Juose jis išreiškė nepritariamą...

Šiaulių miestas ir rajonas kartu ties kelią (7)

Įvykiai, aktualijos
2014 m. rugsėjo 30 d.
Vakar Šiaulių miesto meras Justinas Sartauskas ir Šiaulių rajono meras Algimantas Gaubas pasirašė ketinimų protokolą dėl kelio tiesimo į Pramonės parką nuo Šiaulių – Panevėžio plento. „Per dvejus – trejus metus nutiestume“, – sakė J. Sartauskas.
Abiejų savivaldybių tarybos pritarė, kad kelias būtų tiesiamas bendromis pastangomis ir įpareigojo merus pasirašyti ketinimų protokolą.
Nuo Bertužių sankryžos numatoma tiesti 2 kilometrų ilgio kelią į Šiaulių pramonės parką. Iš jų 1,7 kilometro – per rajono savivaldybės teritoriją ir apie 300 metrų – per miesto. Rajone reikėtų išpirkti...

Prie Talkšos yra pramogų, bet trūksta maitinimo ir apgyvendinimo (2)

Įvykiai, aktualijos
2014 m. rugsėjo 30 d.
Rugsėjo 26 dieną Šiaulių miesto savivaldybėje UAB „Smart Continent LT“ pristatė pirmuosius Talkšos ežero ir jo prieigų ilgalaikės išvystymo programos rengimo darbus. Rengėjai ne tik išanalizavo esamą situaciją, bet ir atkreipė dėmesį į kai kurias Talkšos ežero ir jo prieigų vystymo spragas ar prieštaravimus.Ilgalaikės išvystymo programos parengimo sutarties sąlygose numatyta, kad paslaugos teikėjas atliks esamos teritorijos situacijos analizę, esamų dokumentų inventorizaciją, įvertins detaliuosius planus, parengs „Elnio“ teritorijos zonavimo projektą, įvertinus šios...

Akmenės rajone suniokoti kelio ženklai

Teisėtvarka
2014 m. rugsėjo 30 d.
Ženklai ir užrašai ant jų po nakties savaitės pradžioje rasti apteplioti juodos spalvos dažais. Vienas kelio ženklas rastas nusuktas ir numestas ant žolės.
Dėl turto suniokojimo ir patirtos 2068 litų žalos valstybės įmonė „Šiaulių regiono keliai“ kreipėsi į Akmenės rajono policiją.
Pasak kelininkų įmonės Saugaus eismo ir kelių priežiūros skyriaus viršininko Justo Zalunskio, teplionių nuvalyti neįmanoma, o valant jas stipriais chemikalais neabejotinai būtų pažeisti kelio ženklų dažai ir užrašai. Taigi visus sugadintus ženklus kelininkams teks pakeisti...

Lemiamą kovą laimėjo „BaltRex-Šiauliai“

Sportas
2014 m. rugsėjo 30 d.
„BaltRex-Šiaulių“ ir „Vairo-Kalvio“, dviejų stipriausių Lietuvos regbio komandų, dvikovą šeštadienį stebėjo pilnas Šiaulių Zoknių stadionas. Po įtemptos kovos „BaltRex-Šiauliai“ 24:17 (12:5) iškovojo svarbią pergalę ir po aštuonerių metų pertraukos pretenduoja susigrąžinti čempionų titulą.
Rungtynes galingai pradėjo ir pirmuosius taškus pelnė „BaltRex-Šiauliai“. Čempionų titulą ginantys „Vairo-Kalvio“ vyrai kovojo negailėdami savęs, tačiau sėkmė lydėjo varžovus. Įtampa išliko beveik iki pat rungtynių pabaigos.
Nugalėtojams po 5 taškus pelnė Ignas Jankaitis, Martynas Lianzbergas, Jonas...

Baidarininkų laimėjimai

Sportas
2014 m. rugsėjo 30 d.
Vidutinių nuotolių (1300 metrų) regatoje jauniausioje amžiaus grupėje irklavęs Ignas Serafinas (treneris P. Kairys) iškovojo antrąją vietą. Šiaulietis finišavo beveik vienodu laiku su savo varžovu ir dažnose varžybose porininku dvivietėje kanojoje elektrėniškiu Artūru Golovačiumi.
Kanojininkėms Evelinai Serafinaitei ir Gabrielei Čerepokaitei (treneris A. Navickas), dvejais metais jaunesnėms už varžoves, varžybose konkurenciją tesudarė Latvijos sportininkės. Atkaklioje kovoje Evelina pralaimėjo T. Tokarevai iš Rygos, o Gabrielė pralaimėjo dar ir...

„Gintra-Universitetas“ užsitikrino čempionių titulą

Sportas
2014 m. rugsėjo 30 d.
Pergalingose rungtynėse „Gintros-Universiteto“ komandai po du įvarčius pelnė Rasa Imanalijeva ir Simona Veličkaitė, kartą pasižymėjo bulgarė Kristina Petrunova.
Vyriausiasis komandos treneris R. Viktoravičius patenkintas pasiektu rezultatu ir tuo, jog komanda dar likus keliems turams iki čempionato pabaigos jau užsitikrino dešimtą iš eilės Lietuvos moterų futbolo pirmenybių čempionių titulą.
„Šiaulių krašto“ inf.

Komisaro taurę pelnė „Aušros“ gimnazija

Sportas
2014 m. rugsėjo 30 d.
Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos sporto salėje vykusiame pereinamosios „Komisaro taurės“ krepšinio turnyre nugalėtoja tapo „Aušros“ gimnazijos pirmoji komanda.Joniškio „Aušros“ gimnazijos jauniesiems krepšininkams šis turnyras buvo ypač sėkmingas. Antroji gimnazijos komanda pelnė antrą vietą. Trečia buvo Joniškio žemės ūkio mokyklos pirmoji komanda.
Geriausiais krepšinio turnyro žaidėjais pripažinti Tomas Žigulis (Joniškio ŽŪM) ir Tomas Armonavičius (Joniškio „Aušros“ gimnazija).
„Komisaro taurės“ krepšinio turnyras skirtas Lietuvos policijos dienai...

Dau­giau kon­ku­ren­ci­jos, ma­žiau var­to­to­jų

Krašto žinios
2014 m. rugsėjo 30 d.
Jauna Kelmės rajone, Užvenčio seniūnijoje, Pašilėnų kaime, gyvenančių Daivos ir Raimondo Balsių šeima neemigravo ir nepasuko į didmiestį. Ėmėsi verslo. Gyvenimą kuria gimtinėje. Tačiau nėra tikri, jog kaime pavyks praleisti visą savo gyvenimą. Verslas sukasi tik todėl, kad sumanūs ir nagingi žemaičiai daug ką daro patys. Bet vartotojų kaime sparčiai mažėja.Raimondas Balsys studijavo Šiaulių universiteto Dailės fakultete. Gyvenimas galėjo pakrypti visiškai kitaip. Bet likti kaime paakino tėvų namai. Jie susigrąžino žemę, pradėjo ūkininkauti, persikėlė į vienkiemį. Pašilėnų gyvenvietėje liko...

Jubiliatai dovanojo parodą

Krašto žinios
2014 m. rugsėjo 30 d.
Jubiliejus šiemet švenčiantys Pakruojo rajono tautodailininkai Ramutė Prikockienė, Rožė Emilija Džiaugienė, Bronislovas Gedminas ir Augenijus Rimdžius meno mėgėjams dovanojo bendrą savo darbų parodą.Ant Pakruojo kultūros centro salės sienų sumargavo kelios dešimtys R. E. Džiaugienės paveikslų. Pakruojo dvaro ir parko, vėjo malūno, tapytojos kūriniuose ypač dažno arkinio tilto, kitų šalies vietovių vaizdai peizažuose – visais metų laikais, nuo pavasario iki žiemos. Vyriausią iš aktyviai tautodailės renginiuose dalyvaujančiųjų R. Džiaugienę jubiliejine juosta apjuosė Kultūros centro...

Mokyklų valgyklose – vėl pažeidimai

Krašto žinios
2014 m. rugsėjo 30 d.
Keliolika rajono mokyklų valgyklų patikrinusi Radviliškio valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba ne vienoje iš jų rado įvairių pažeidimų. Situacija kartojasi – pažeidimų rasta ir praėjusiais mokslo metais.Radviliškio valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos specialistai patikrino keliolika rajono mokyklų valgyklų, kuriose maistą mokiniams gamina bendrovės „Kretingos maistas“ darbuotojai.
Šeduvos gimnazijos bendrabučio maisto tvarkymo skyriuje tarnybos vyriausieji specialistai – maisto produktų inspektoriai Danutė Matijošaitienė ir Gintautas...

Miesto aikštėje pasidžiaugė rudeniu (4)

Krašto žinios
2014 m. rugsėjo 30 d.
Pirkėjų bei smalsautojų nestokojo įvairių krūmų bei daigų siūlęs įsigyti uogininkas Rymantas Norkus.
Neretai eilutė susidarydavo prie bitininko Remigijaus Šemeklio kampelio. Jis siūlė ne tik įprasto į indelius sufasuoto medaus, bet ir kiekvienam buvo įleidžiamas iš specialios talpyklos. Bitininkas teigė, jog tai šviežias ką tik išsuktas medutis, kurį bitės sunešė Raudėnų apylinkėse.
Iš kitų prekiautojų buvo galima nusipirkti naminės duonos, mėsos ir pieno produktų, rūkytų bei iš Bubių atvežtų šviežių žuvų ir daug ko kitko. Stalelius įsirengė ir tautodailininkai.
Seniūnijų atstovai iš rudens...

Diskotekininkai išsiaiškino geriausius (5)

Krašto žinios
2014 m. rugsėjo 30 d.
Konkurso nugalėtoju tapo Šiaulių rajono Gruzdžių kultūros centro diskotekininkas Karolis Pociavičius. Antroji vieta pripažinta Radviliškio rajono Šeduvos kultūros centro diskotekininkų duetui, Daiviui Armonui ir Arūnui Ruliui, trečioji – meškuitiečiui Karoliui Dimšai.Kasmet vykstantis renginys sulaukia didžiulio jaunimo susidomėjimo. Šokantieji jo laukia visus metus.
Šiemetis konkursas pasižymėjo profesionalumu. Renginiui savo garso aparatūrą skolino renginių vedėjas Edgaras Šapkus, tad visi konkurso dalyviai galėjo groti su šiuolaikiška visus diskotekos...

Kalnelyje pakartotas istorinis Sidabrės miesto sudeginimas (5)

Krašto žinios
2014 m. rugsėjo 30 d.
Šeštadienio vakarą Kalnelyje (Joniškio rajonas) į dangų kilo ugnies liežuviai ir plaikstėsi dūmai. Didžiulis gaisras suniokojo Sidabrės pilį. Iš tiesų tai buvo istorinio įvykio, Livonijos kronikoje minimo Sidabrės pilies ir priešpilio sudeginimo prieš 725 metus, inscenizacija, dar gerokai iki paties renginio sulaukusi prieštaringų vertinimų.
Sidabrės pilies sudeginimas truko vos pusvalandį, bet sulaukė gausybės emocijų. Vaikai cypė, šūkavo, vyresnieji puolė fotografuoti, filmuoti aukštyn į vakarėjantį dangų kylančias liepsnas.
Ant kalvos stovinčią pilį užtvėrė žiemgaliai...

Purvių kaimo bendruomenė pasistatė namą (1)

Krašto žinios
2014 m. rugsėjo 30 d.
Bendruomenės pirmininkas Tadas Uža sakė, kad pačios bendruomenės subūrimas nebuvo lengvas, nes buvo daug skirtingų nuomonių, kam ji reikalinga. Tačiau būtent statybos metu atsirado supratingumas, sustiprėjo draugiškumas. Kurti jaukią aplinką padėjo Valentas Krasauskas, Petras Mačius, Vytautas Bulota, Žydrūnas Razokas, Algimantas Gintauskas, Deividas Mockus, Antanas Byčius, Julius Šuba, Petras Stasys. Ir jaunimas įsitraukė į Purvių bendruomenės veiklą ypač – Marius ir Ričardas Vasiliauskai.
Už paramą ir pagalbą, buriant bendruomenės narius kultūrinei veiklai...

Muzikos mokyklos atstovai žiedė molį

Krašto žinios
2014 m. rugsėjo 30 d.
Molio žiedimo techniką pademonstravo mokytoja Milda Kumpikevičiūtė su dailinio ugdymo klasės mokiniais. Smuikininkų ansamblis „Stebuklingas strykas“ atliko meninę programą.
„Krašto žinių“ inf.

Psichiatrijos specialistams: nuo šukų iki lytinio švietimo

Sveikata
2014 m. rugsėjo 30 d.
Penktadienį į Respublikinės Šiaulių ligoninės Psichiatrijos kliniką atvykę Lietuvos psichiatrijos specialistai spaudos konferencijoje patikino, kad po Seimo kontrolierių patikrinimo dėl žmogaus teisių padėties klinikoje yra ramūs – didelių ir esminių pažeidimų nėra. Šiauliečiai šalyje buvo patikrinti pirmieji.Respublikinės Šiaulių ligoninės Psichiatrijos klinikoje surengtas posėdis dėl pateiktų išvadų ir siūlymų Seimo kontrolierių įstaigai, atlikusiai tikrinimą Psichiatrijos klinikoje ir pateikusioje išvadas dėl galimų žmogaus teisių padėties pažeidimų.
Psichiatrijos klinikos...

Spalio pradžia bus saulėta ir vėsi

Paskutinis
2014 m. rugsėjo 30 d.
Antradienį daugės pragiedrulių, pasisuks šiaurės vakarų vėjas. Vilniuje, naktį ir ryte, bus debesuota, galimas nedidelis lietus. Vyraus 12 laipsnių temperatūra. Įdienojus temperatūra sieks 15 laipsnių šilumos. Kaune, pirmoje paros pusėje, lis, bus apie 12–13 laipsnių šilumos. Dienos metu dangus išsigiedrins, oras šils iki 16 laipsnių. Šiauliuose visą parą bus giedra. Naktį ir ryte temperatūra sieks 9–10, įdienojus 15 laipsnių šilumos. Pajūryje pirmoji paros pusė bus apniukusi, termometrai fiksuos 11–13 laipsnių šilumos. Diena numatoma saulėta, oras sušils iki 16 laipsnių...

Dienos populiariausiKelmės rajoneKelmės rajone
Sportas

Šiau­lie­čiai, Kur­šė­nuo­se žais­da­mi su vie­tos „Ven­ta“, iš­kart ėmė žais­ti pla­čiai, do­mi­nuo­ti aikš­tė­je. Jau 14-ąją mi­nu­tę jie...

Keturi kampai

Pažeisti kvietime nurodytą ar garsiai neištartą, tačiau numanomą, aprangos kodą – blogo tono ženklas. Šiaulietė dizainerė Diana...

Atolankos

Tautodailininkas, kalvis, akmens skulptūrų kūrėjas, muzikantas ir dainininkas, kanklių, basedlių ir kitokių muzikos instrumentų kūrėjas ir...

Gyvenimo spalvosDaugiau

Vilniuje gyvenantis buvęs šiaulietis Romualdas Račkauskas danguje praleido 16 tūkstančių valandų, jam pakluso įvairių modelių lėktuvai. Savo...

Kai 32-ejų metų skaistgirietė (Joniškio rajonas) Jolanta Gižienė įžengė į „Lietuvos balso“ aklųjų perklausų sceną, turbūt niekas, išskyrus jos...

„Prieš karą Ukrainoje“ – raudonomis raidėmis išrašytas protesto plakatas, šalia stovi granito paminklas ir žvakė. Praeiviai politizuotą...

Kelmės rajono Vainagių miške gyvena Grybų šeima: žmona Birutė, vyras Saulius ir keturi vaikai, kurių jauniausiajam Jonui – nė dvejų metukų...

Naudinga žinotiDaugiau

Pakruojo vaikų ir jaunimo klubo prie policijos komisariato nariai, vykdydami projektą „Auginkime sveiką jaunąją kartą“, skaitė...

Lietuvos sveikatos apsaugos sistemos vadovai iš Europos 16-tojo sveikatos politikos forumo „Elastingos ir novatoriškos...

Primename, kad mokslo metams prasidėjus studijuoti į Europos Sąjungos (ES) šalių universitetus išvykstantis Lietuvos jaunimas turėtų...

Šiais metais startuojanti masinė daugiabučių gyvenamųjų namų renovacija iškelia diskusijoms daugybę klausimų, tarp jų ir tokių kaip techninių projektų ruošimas...

SIBIRO REPORTAŽAIDaugiau

Mirties nuosprendis. Tokį teismo sprendimą 1951 metais Irkutske išgirdo Šiaulių miesto garbės pilietis, profesorius habil. dr...

Šiaulietei Marytei Jakubauskaitei-Kolegovai „Šiaulių krašto“ straipsnis apie Zimą (Irkutsko sritis) sukėlė jaunystės prisiminimus...

Kelmės rajone, Mockaičiuose, gyvenanti 88-erių Stefa Gumuliauskienė apsiverkė, „Šiaulių krašte“ pamačiusi pusseserės Vandos Valiūtės, gyvenančios...

„Mano vyras iš Olchono parsivežė brolio klieriko Valerijaus Vaitkevičiaus palaikus“, – paskambinusi į redakciją sakė kuršėniškė Ona...

Redakcija siūloDaugiau

Dr.Stasys TUMĖNAS
Šiaulių universiteto docentas, „Šiaulių krašto“ redakcinės kolegijos narys
Istoriniai virsmai, pokario...

Žurnalistas, „Šiaulių krašto“ redkolegijos narys
Tuo metu, kai Rusija užgrobinėjo Krymą, o Lietuvai iškilo agresijos grėsmė, Radviliškio...

Ginkūnuose (Šiaulių rajonas) gyvenantis ir kuriantis skulptorius, tautodailininkas Jonas Vaicekauskas tvirtai įsitikinęs, kad šalia to...

Tradicija fotografuoti per laidotuves pamažu nyksta. Muziejininkai laidotuvių fotografijoje atranda vertingų istorinių detalių. Žinomi...

Visi straipsniai