(detali)
Prisijungti Registruotis
imestamp]" border="0" alt="" />

Orai Šiauliuose

Konkursai

Mar­ga­ri­tos ir Ar­tū­ro PER­VE­NEC­KŲ šei­ma, šiauliečiai
Gamink ir BALSUOK
Mar­ga­ri­tos ir Ar­tū­ro PER­VE­NEC­KŲ šei­ma, šiauliečiai
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Trumparegiai valdininkai sukėlė istorinę agoniją

2015 m. kovo 28 d.
Kel­mė ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė tikėjosi nu­griau­ti 145 me­tų se­nu­mo me­di­nės ar­chi­tek­tū­ros kul­tū­ros pa­vel­do pa­sta­tą Ty­tu­vė­nuo­se. Ini­cia­ty­vi bend­ruo­me­nė, Ty­tu­vė­nų re­gio­ni­nis par­kas čia tu­ri idė­jų įkur­ti mu­zie­jų, ama­tų cent­rą. Val­di­nin­kai, ma­ri­nę is­to­ri­nį pa­sta­tą, pa­ga­liau ža­da jį sau­go­ti. Akis at­vė­rė gre­sian­čios bau­dos.Pats Ty­tu­vė­nų mies­te­lio cent­ras. Nuo kal­ve­lės, ant ku­rios sto­vi gy­dy­to­jo Bo­ro­ko Chvei­de­no šei­mos na­mas So­dų gat­vė­je, at­si­ve­ria pui­ki pa­no­ra­ma. Ša­lia – Ty­tu­vė­nų ar­chi­tek­tū­ros...

Rekordas ant ab­ri­kosų ­me­džio

2015 m. kovo 28 d.
Va­kar Še­du­vos (Rad­vi­liš­kio ra­jo­nas) lop­še­ly­je-dar­že­ly­je ve­ly­ki­niais mar­gu­čiais pa­puoš­tas ab­ri­kos­me­dis pa­ka­bin­tų mar­gu­čių skai­čiu­mi pa­ge­ri­no prieš dve­jus me­tus už­fik­suo­tą Lie­tu­vos re­kor­dą.Ab­ri­kos­me­džiui pa­puoš­ti bu­vo pa­nau­do­ti 3345 įvai­ria tech­ni­ka (vaš­ku, da­žais, svo­gū­nų lukš­tais, nė­ri­niais, mez­gi­niais, de­ku­pa­žu, po­pie­riu­mi, ka­ro­liu­kais, spal­vo­tais kli­jais ir ki­to­mis prie­mo­nė­mis) de­ko­ruo­ti iš­pūs­ti kiau­ši­niai.
Nuo ru­dens į mar­gu­čių ga­my­bą ak­ty­viai...

Direktorius už šaržą moksleivę padavė į teismą (38)

2015 m. kovo 27 d.
So­cial­de­mok­ra­tas, bu­vęs kan­di­da­tas į Jo­niš­kio ra­jo­no me­rus, Že­mės ūkio mo­kyk­los di­rek­to­rius Liu­das Jo­nai­tis į teis­mą dėl gar­bės ir oru­mo įžei­di­mo už su­kur­tą šar­žą pa­da­vė abi­tu­rien­tę. Pla­ka­tas so­cia­li­nia­me tink­le at­si­dū­rė rin­ki­mų die­ną, kai drau­džia­ma bet ko­kia agi­ta­ci­ja. Mer­gi­nai už tai jau skir­tas įspė­ji­mas.
Liu­das Jo­nai­tis į teis­mą dėl gar­bės ir oru­mo įžei­di­mo krei­pė­si po to, kai socialiniame tinklalapyje "Fa­ce­boo­k" bu­vo iš­pla­tin­tas jo šar­žas su iš­krai­py­ta šyp­se­na, šu­kuo­se­na...

Svajonių darbas – virtuvėje (1)

2015 m. kovo 27 d.
So­viet­me­čiu sklan­dęs nei­gia­mas vi­rė­jo įvaiz­dis blės­ta. Moks­lei­viai ver­žia­si į pro­fe­si­nę mo­kyk­lą tap­ti vi­rė­jais ir ku­li­na­rais. Bai­gę moks­lus be­veik vi­si at­ran­da dar­bus, o Dar­bo bir­žo­je jų pa­klau­sa ko­ne tri­gu­bai vir­ši­ja pa­siū­lą. Sie­kis tap­ti vir­tu­vės še­fe šiau­lie­tei Ag­nei Pet­ke­vi­čiū­tei at­vė­rė pa­sau­lį nuo Is­lan­di­jos iki Ka­ta­ro.Be­si­mo­ky­da­ma Šiau­lių J. Ja­no­nio gim­na­zi­jo­je A. Pet­ke­vi­čiū­tė ne­sva­jo­jo tap­ti vir­tu­vės še­fe – ją vi­lio­jo teat­ras, me­nas ir kal­bos. Bai­gu­si 12...

„Sėkmės“ jaunikis iš kalėjimo (4)

2015 m. kovo 27 d.
Al­ma pa­ti­kė­jo ka­li­niu. Ma­ri­jam­po­lės pa­tai­sos na­muo­se baus­mę at­lie­kan­tis To­mas R. įti­ki­no, kad no­ri pra­dė­ti nau­ją gy­ve­ni­mą. Tik esą tam, kad grei­čiau išei­tų į lais­vę, jam rei­kia pi­ni­gų. Al­ma paė­mė grei­tųjų kre­di­tų.Ga­vęs pi­ni­gus my­li­ma­sis iš­ga­ra­vo, o mo­ters pe­čius pri­slė­gė tūks­tan­čių eu­rų sko­la.Kri­mi­na­lis­tai šį ir ki­tus su­kčia­vi­mo at­ve­jus api­bend­ri­na pa­pras­tai: „dur­nių ir baž­ny­čio­je mu­ša“.Šio­mis die­no­mis grei­tų­jų kre­di­tų bend­ro­vėms pa­rei­ka­la­vus grą­žin­ti pa­sko­lin­tus pi­ni­gus, Al­ma sa­ko...

Mokyklų naujienosDaugiau

Daug bend­ruo­me­nės na­rių var­žė­si pro­tų ko­vo­se – ko­man­di­nia­me kon­kur­se „Ma­no Že­mė: Lie­tu­va, Eu­ro­pa, Pa­sau­lis“...

Prog­ra­ma į ne­for­ma­lią­ją veik­lą įtrauks per 300 mo­ki­nių ir 20 jų mo­ky­to­jų. Me­ni­ne, ti­ria­mą­ja, moks­li­ne, pa­žin­ti­ne ir...

Pa­ro­do­je eks­po­nuo­ja­mi mo­ki­nių kū­ry­bi­niai dar­bai iš bui­ti­nių at­lie­kų. Vai­kai pri­kė­lė ne­rei­ka­lin­gus daik­tus nau­jam...

Šis va­do­vė­lis yra per­nai iš­leis­to „Is­to­ri­jos va­do­vė­lio 11 (III gim­na­zi­jos) kla­sei“ tę­si­nys.
12 kla­sės...

Komentarai, nuomonėsDaugiau

Bai­gė­si ant­ra­sis Sa­vi­val­dy­bių me­rų rin­ki­mų tu­ras. Ta­po aiš­ku, kas ku­rį že­mės lo­pi­nį val­dys.
Ne­be­li­ko pra­smės vie­nam...

Pirmąkart per 18 metų susidarė situacija, kai dominuojanti rajone Socialdemokratų partija nebegalės aplink save formuoti Tarybos...

Lietuvoje apie 100 tūkstančių gyventojų naudojasi greitaisiais kreditais. Viso kreditų rinkoje sukasi apie 20 mln eurų. Apie 160 tūkstančių...

Prezidentė Dalia Grybauskaitė teigia, kad tiesioginiai merų rinkimai pasiteisino, „politiniame savivaldybių žemėlapyje rinkėjų valia...

imestamp]" border="0" alt="" />

PDF laikraščiai

Norėdami parsisiųsti PDF failą, įveskite isigytus prisijungimo duomenis
 
Vartotojas:
 
Slaptažodis:

 
 
PDF archyvas

Prenumerata

Popierinių laikraščių prenumerata internetu
Prenumeruoti
PDF laikraščių prenumerata
Prenumeruoti
Asmeniniai skelbimai mūsų žiniatinklyje
Skelbimai

Krito naujieji apaštalai

Budintis reporteris
2015 m. kovo 28 d.
Si­tua­ci­ja po šių sa­vi­val­dos rin­ki­mų, kai vi­suo­me­nei vis la­biau įgrys­tan­čias par­ti­jas pra­de­da keis­ti vi­suo­me­ni­niai rin­ki­mų ko­mi­te­tai, o tie­sio­gi­nė­se var­žy­tu­vė­se dėl me­rų ne­par­ti­niai kan­di­da­tai šluo­ja par­ti­nius, pri­me­na pir­muo­sius me­tus po Nep­rik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo. Ta­da į val­džią vie­to­je bu­vu­sių­jų taip pat atė­jo nau­ji: šva­rūs, ener­gin­gi ir pro­tin­gi.Pra­si­dė­jo akis­ta­ta su val­džia ir pi­ni­gais. „Šiau­lių kraš­to“ pir­mų­jų me­tų komp­lek­tuo­se už­fik­suo­ta ne­ma­žai val­džios...

Tragiška daktaro Boroko Chveideno šeimos istorija

Įvykiai, aktualijos
2015 m. kovo 28 d.
„Kel­mės kraš­te“ ("Din­gęs Bo­ro­ko Chvei­de­no šei­mos pa­sau­lis“, 2005 09 10) ra­šė­me apie šio gar­saus na­mo šei­mi­nin­kų Chvei­de­nų gy­ve­ni­mą ir li­ki­mą. Me­džia­gą su­rin­ko Kel­mės ra­jo­no Ty­tu­vė­nų jau­ni­mo mo­kyk­los mo­ki­niai – kraš­to­ty­ri­nin­kai.Pats my­li­miau­sias žmo­gus Ty­tu­vė­nuo­se bu­vo gy­dy­to­jas žy­das Bo­rok Chvei­de­nas. Jo akys spin­du­lia­vo gy­ve­ni­mo džiaugs­mu ir ge­ru­mu. Chvei­de­nas (vie­ti­nių va­din­tas Kvai­da­nu) iš mir­ties na­gų iš­gel­bė­jo ne vie­ną žmo­gų.
Jei atei­da­vai pas gy­dy­to­ją nak­tį ir...

Sveikatingumą skatina apleistuose stadionuose

Įvykiai, aktualijos
2015 m. kovo 28 d.
Šie­met ša­lia Šiau­lių Jo­va­ro gim­na­zi­jos tu­rė­tų at­si­ras­ti nau­ja spor­to aikš­tė. Tai ant­ro­ji mies­to ug­dy­mo įstai­ga, tu­rė­sian­ti nau­ją sta­dio­ną. Ki­tų mo­kyk­lų va­do­vai pik­ti­na­si: mo­ki­niams ten­ka bė­gio­ti sui­ru­siais ta­kais, žais­ti fut­bo­lą tam ne­pri­tai­ky­to­se aikš­tė­se. Ten lan­ko­si ir mies­tie­čiai, bet stadionams at­nau­jin­ti lė­šų ne­ran­da nei vals­ty­bė, nei Sa­vi­val­dy­bė.si­mo­na.Šiau­lių Jo­va­ro pro­gim­na­zi­jos vai­kai ga­li spor­tuo­ti tik mo­kyk­los sa­lė­je. Pa­va­sa­rį kro­sus bė­ga ap­link mo­kyk­lą...

Vandentvarkos projektai padeda gyventi patogiau

Įvykiai, aktualijos
2015 m. kovo 28 d.
Nors daug van­den­tie­kio ir nuo­te­kų ša­li­ni­mo tra­sų Kur­šė­nuo­se jau nu­ties­ta, bet ne vi­si sku­ba prie jų pri­si­jung­ti sa­vo in­di­vi­dua­lių na­mų sis­te­mas. Dar vis yra lin­ku­sių nuo­te­kas leis­ti į grio­vį, terš­ti gam­tą. To­kie šei­mi­nin­kai su­lau­kia bau­dų.
Įvai­rio­se Kur­šė­nų gat­vė­se dar vi­sai ne­se­niai burz­gė tech­ni­ka, jos bu­vo rau­sia­mos, tie­sia­mos van­den­tie­kio ir ka­na­li­za­ci­jos tra­sos, sta­to­mos per­pum­pa­vi­mo sto­tys, grio­viai vėl už­pi­la­mi.
Gy­ven­to­jams kil­da­vo ne­pa­to­gu­mų, nes ne...

Atkasta bomba susprogdinta karjere

Teisėtvarka
2015 m. kovo 28 d.
Ties 88-uo­ju a šios gat­vės na­mu ka­si­nė­ji­mo dar­bus at­lie­kan­tys dar­bi­nin­kai pus­va­lan­dis po 13 va­lan­dos at­ka­sė sprog­me­nį.
Apie ra­di­nį bu­vo sku­biai in­for­muo­tos vi­sos ope­ra­ty­vio­sios tar­ny­bos. Te­ri­to­ri­ja ap­tver­ta „Stop“ juos­ta.
Įves­tas pla­nas „Sky­das“, iš­kvies­ti „Aro“ iš­mi­nuo­to­jai. Kol jie vy­ko į Šiau­lius, in­ci­den­to vie­to­je bu­dė­jo po­li­ci­ja.
Iš­mi­nuo­to­jai pa­tvir­ti­no, kad ras­tas pa­vo­jin­gas sprog­muo – ka­ro lai­kų avia­ci­nė bom­ba...

Šokis moko ir kultūros

Sportas
2015 m. kovo 28 d.
Šiau­lių spor­ti­nių šo­kių klu­bo „Šyp­se­na“ tre­ne­riai Ža­nas ir Ne­rin­ga Un­tu­liai dar­bo trū­ku­mu ne­si­skun­džia. Jų šo­kių stu­di­jo­je į re­pe­ti­ci­jas ren­ka­si še­šios gru­pės. Ne tik vai­kų, bet ir suau­gu­sių­jų.
Klu­bas „Šyp­se­na“ per­nai at­šven­tė dvi­de­šimt­me­tį, ta­čiau sa­vo­je stu­di­jo­je Un­tu­liai įsi­kū­rė tik prieš pen­ke­rius me­tus. Stu­di­jos sie­nas puo­šia auk­lė­ti­nių nuo­trau­kos, aki­mir­kos iš klu­bo gy­ve­ni­mo, pa­dė­kos, dvi­de­šimt­me­čio pro­ga do­va­no­ti auk­lė­ti­nių ir jų tė­ve­lių dar­bai.
Vie­no­je už­fik­suo­ta stu­di­jos kū­ri­mo...

Prie Žagarės slypėjo mirtis

Gyvenimo spalvos
2015 m. kovo 28 d.
Praė­ju­sią sa­vai­tę ne­to­li Augst­kal­nės (Lat­vi­ja) gy­ven­vie­tės, prie Lietuvos ir Latvijos sie­nos, su­sprog­din­tas bu­vu­sios R-12 ti­po ba­lis­ti­nių ra­ke­tų ba­zės ka­ri­nin­kų dau­gia­bu­tis na­mas, per dau­ge­lį me­tų jau ta­pęs vai­duok­liu. Spro­gi­mo smū­gis bu­vo jau­čia­mas ir Ža­ga­rė­je. Ši slap­tu­mo šy­du ap­gaub­ta ba­zė ka­dai­se bu­vo vie­nas so­vie­ti­nių punk­tų, iš kur ki­lus ka­ri­niam konf­lik­tui ga­lė­jo skrie­ti ra­ke­tos.
Ka­ri­nis mies­te­lis vei­kė ne­to­li Ža­ga­rės, nuo ap­lin­ki­nių gy­ven­vie­čių sle­pia­mas...

Teatro šventė su žiūrovais

Afiša
2015 m. kovo 28 d.
Ren­gi­nio me­tu ap­do­va­no­ti ge­riau­sius se­zo­no vaid­me­nis su­kū­rę ak­to­riai. Me­tų ak­to­riu­mi ta­po Da­lius Jan­čiaus­kas už Klo­vo vaid­me­nį Sa­mue­lio Be­ke­to spek­tak­ly­je „Žai­di­mo pa­bai­ga“. Me­tų ak­to­re iš­rink­ta In­ga Jar­ko­va už Lė­jos vaid­me­nį spek­tak­ly­je „Di­bu­kas“. Me­ras Jus­ti­nas Sar­taus­kas jiems įtei­kė 600 eu­rų pre­mi­jas, įsteig­tas Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės.
Pa­pil­do­mas pre­mi­jas po 300 eu­rų įstei­gė teat­ro rė­mė­jai.
Vie­na jų įteik­ta Eg­lei Sta­ni­šaus­kai­tei už Gra­žuo­lės...

Atliekų tvarkymas patikėtas kitai bendrovei

Krašto žinios
2015 m. kovo 28 d.
Ra­jo­ne ko­mu­na­li­nes at­lie­kas pen­ke­rius me­tus rinks ir iš­veš nau­ja bend­ro­vė – UAB „Ko­mu­na­li­nių įmo­nių kom­bi­na­tas“. Su ja Sa­vi­val­dy­bė­je pa­si­ra­šy­ta tri­ša­lė su­tar­tis.Vi­są ra­jo­no te­ri­to­ri­ją ap­tar­nau­sian­ti už­da­ro­ji ak­ci­nė bend­ro­vė „Ko­mu­na­li­nių įmo­nių kom­bi­na­tas“ – UAB „Eco­ser­vi­se“ antri­nė įmo­nė – pa­si­rink­ta vie­šo kon­kur­so me­tu kaip pa­siū­liu­si ma­žiau­sią pa­slau­gos kai­ną ir ati­tin­kan­ti ki­tus rei­ka­la­vi­mus bend­ro­vė.
Su­tar­tį pa­si­ra­šė Rad­vi­liš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės...

Rajono Taryboje – išleistuvių nuotaikos

Krašto žinios
2015 m. kovo 28 d.
Už­va­kar į pa­sku­ti­nį šios ka­den­ci­jos Ta­ry­bos po­sė­dį su­si­rin­kę ra­jo­no po­li­ti­kai ap­svars­tė 44 klau­si­mus, su­si­rin­ko at­mi­ni­mo do­va­nas ir iš­sku­bė­jo ger­ti „puo­de­lio ka­vos“.Iki ba­lan­džio 20-osios juos į Sa­vi­val­dy­bės sa­lę su­kvies ne­bent ekst­re­ma­li si­tua­ci­ja.Pas­ku­ti­nia­me šios ka­den­ci­jos Ta­ry­bos po­sė­dy­je da­ly­va­vo 21 Ta­ry­bos na­rys. Kaip jau ta­po įpras­ta, ne­po­sė­džia­vo nuo Ta­ry­bos na­rio pa­rei­gų teis­mo nu­ša­lin­ti kon­ser­va­to­riai An­ta­nas Če­po­no­nis, Aloy­zas...

Vienkiemis neatskyrė nuo pasaulio

Krašto žinios
2015 m. kovo 28 d.
El­vy­ra ir An­ta­nas Žy­vat­kaus­kai gy­ve­na ato­kia­me vien­kie­my­je Kra­žių se­niū­ni­jos Pa­kup­rių kai­me. Jie tu­ri pla­čias, aki­mis vos ap­rė­pia­mas erd­ves, pri­va­tu­mą. Ta­čiau nė­ra izo­liuo­ti nuo pa­sau­lio. El­vy­ra va­ži­nė­ja į dar­bą Ra­sei­nių ra­jo­ne. Už­tar­nau­to poil­sio išė­jęs An­ta­nas du kar­tus per sa­vai­tę va­žiuo­ja į Kel­mę, į cho­ro „Can­tio“ re­pe­ti­ci­jas. Abu ak­ty­viai da­ly­vau­ja kai­mo bend­ruo­me­nės veik­lo­je. Sū­nus lan­ko gim­na­zi­ją.Se­nas, 1930 me­tais sta­ty­tas se­no­vi­nis na­mas su tri­jų met­rų...

Atsisveikino senoji rajono Taryba

Krašto žinios
2015 m. kovo 28 d.
Praė­ju­sį ket­vir­ta­die­nį įvy­ko pa­sku­ti­nis se­no­sios ra­jo­no Ta­ry­bos po­sė­dis. Ta­ry­bos na­riai iš­klau­sė Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­ko ata­skai­tą, pa­tvir­ti­no me­ro ir Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rės ata­skai­tas, priė­mė 49 spren­di­mus ir nuė­jo at­si­svei­ki­ni­mo pie­tų į „Vil­bė­no“ res­to­ra­ną.Pris­ta­ty­da­mas sa­vo praė­ju­sių me­tų ata­skai­tą ra­jo­no me­ras Vac­lo­vas And­ru­lis in­for­ma­vo, jog ra­jo­no Ta­ry­bos na­riai su­da­rė 6 ko­mi­te­tus. Ko­mi­te­tai per­nai su­ren­gė 69...

Inkubatoriaus dar neužkasė (8)

Įvykiai, aktualijos
2015 m. kovo 27 d.
Bai­gian­ti ka­den­ci­ją Šiau­lių mies­to ta­ry­ba va­kar pa­sku­ti­nia­me po­sė­dy­je dėl Me­nų in­ku­ba­to­riaus pro­jek­to tik „pa­tūp­čio­jo“. Nei sky­rė trūks­ta­mų mi­li­jo­nų eu­rų sta­ty­bai tęs­ti, nei pro­jek­tą nu­trau­kė – klau­si­mą ati­dė­jo. Gal sta­ty­bi­nin­kai nu­leis kai­ną?
Nau­jas ran­go­vas Me­nų in­ku­ba­to­riaus sta­ty­bai baig­ti pra­šo 3,5 mi­li­jo­no eu­rų (12 mi­li­jo­nų li­tų). Tai žy­miai vir­ši­ja gau­tos eu­ro­pi­nės pa­ra­mos lė­šas. Jų iš vi­so bu­vo gau­ta 2,2 mi­li­jo­no eu­rų, da­lis jų jau pa­nau­do­ta.
Kad su­tar­tis su ran­go­vu...

Finaliniame etape šaškininkus lydėjo sėkmė

Sportas
2015 m. kovo 27 d.
Jau­nu­čių gru­pė­je rung­ty­nia­vo ke­tu­ri šiau­lie­čiai. Si­dab­ro me­da­lius iš­ko­vo­jo Vi­lius Alek­sand­ra­vi­čius ir Ma­ri­ja Alek­sand­ra Alek­se­riū­nai­tė. Emi­li­ja Pau­žuo­ly­tė pel­nė penk­tą­ją vie­tą, o Ro­kas Ba­ne­vi­čius li­ko de­šim­tas. Mer­gai­čių gru­pė­je rung­ty­nia­vo 13 da­ly­vių, ber­niu­kų – 21.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Paveldas naujai valdžiai – nugyventos mokyklos ir darželiai (9)

Krašto žinios
2015 m. kovo 27 d.
Ra­jo­no švie­ti­mo įstai­gų dar­buo­to­jai su vil­ti­mi žvel­gia į nau­jai iš­rink­tą ra­jo­no Ta­ry­bą ir me­rą. Dau­gu­mos mo­kyk­lų ir dar­že­lių va­do­vai, me­tai iš me­tų pa­teik­da­mi svars­ty­ti sa­vo dar­bo ata­skai­tas, skun­džia­si iš­pu­vu­siais kla­sių ar ka­bi­ne­tų lan­gais, ne­sau­gio­mis laip­ti­nė­mis, pa­vo­jin­gai pa­se­nu­sia elekt­ros ins­ta­lia­ci­ja ar se­niai ne­be­nau­do­ja­mais ir vai­kų re­gė­ji­mui ne­tin­ka­mais švies­tu­vais. Šioms bė­doms spręs­ti val­džio­je už­si­bu­vu­sie­ji lė­šų ne­ra­do.
Ma­žų­jų sta­čiū­nie­čių kla­sė­se...

Žagarės metraštininkų duetas

Atolankos
2015 m. kovo 27 d.
Ro­mual­da ir Vy­tau­tas VAIT­KAI Ža­ga­rė­je (Jo­niš­kio ra­jo­nas) pa­žįs­ta kiek­vie­ną vy­res­nės kar­tos žmo­gų. Per jų min­tis per­bė­gę dau­ge­lio gy­ve­ni­mai, ku­riuos kar­tais tek­da­vo „le­sio­ti“ tru­pi­niais, o bu­vo, kad iš­si­lie­da­vo kaip il­gai slo­pin­tas šal­ti­nis ir at­si­dū­rė bend­ro­je mies­to is­to­ri­jo­je – dvie­jų met­raš­ti­nin­kų pen­kio­se kny­go­se. Pir­mo­ji – Ža­ga­rės 800 me­tų ju­bi­lie­jui pa­reng­ta mo­nog­ra­fi­ja ta­po ir pir­mą­ja „Lie­tu­vos vals­čių“ se­ri­jos kny­ga.Abu dir­ba to­dėl, kad svar­bu, kad...

Apie Žemę – ant žemės ir danguje

Mokyklų naujienos
2015 m. kovo 27 d.
Daug bend­ruo­me­nės na­rių var­žė­si pro­tų ko­vo­se – ko­man­di­nia­me kon­kur­se „Ma­no Že­mė: Lie­tu­va, Eu­ro­pa, Pa­sau­lis“.
Gim­na­zi­jos erd­ves pa­puo­šė kū­ry­bi­nis pro­jek­tas „Že­mės mo­zai­ka“. III e kla­sės mo­ki­nė Skir­man­tė De­vei­ky­tė pri­sta­tė fo­to­re­por­ta­žą „Žvilgs­nis į gam­tą“. IV b kla­sės mo­ki­nė Ind­rė Nar­bu­tai­tė, eks­po­nuo­da­ma kom­po­zi­ci­ją „Pa­sau­lio mies­tai“, kvie­tė gim­na­zis­tus da­ly­vau­ti pro­jek­te „Že­mės mįs­lės“. Gim­na­zis­tai ak­ty­viai įsi­trau­kė ir į res­pub­li­ki­nio pro­jek­to „Mąs­tau. Rū­šiuo­ju...

Dienos populiariausi


Sportas

Šiau­lių spor­ti­nių šo­kių klu­bo „Šyp­se­na“ tre­ne­riai Ža­nas ir Ne­rin­ga Un­tu­liai dar­bo trū­ku­mu ne­si­skun­džia. Jų šo­kių stu­di­jo­je...

Keturi kampai

Ba­lan­džio mė­ne­sį į Kel­mę ke­ti­na at­vyk­ti už­sa­ko­vai iš Nor­ve­gi­jos. Jie su­si­do­mė­jo kel­miš­kio me­džio meist­ro...

Centas prie cento

Jau šiais me­tais ga­li pa­ju­dė­ti Šiau­lių „Auš­ros“ mu­zie­jaus Venc­laus­kių na­mų ir Šiau­lių edu­ka­ci­jos cent­ro re­konst­ruk­ci­ja...

Atolankos

Ro­mual­da ir Vy­tau­tas VAIT­KAI Ža­ga­rė­je (Jo­niš­kio ra­jo­nas) pa­žįs­ta kiek­vie­ną vy­res­nės kar­tos žmo­gų. Per jų min­tis per­bė­gę...

imestamp]" border="0" alt="" />
imestamp]" border="0" alt="" />

Gyvenimo spalvosDaugiau

Praė­ju­sią sa­vai­tę ne­to­li Augst­kal­nės (Lat­vi­ja) gy­ven­vie­tės, prie Lietuvos ir Latvijos sie­nos, su­sprog­din­tas...

Kel­miš­kį Ma­rių Ba­jo­rū­ną daug kas pa­žįs­ta kaip ta­len­tin­gą kiau­ši­nių gra­vi­ruo­to­ją. Ne­se­niai jis iš­ban­dė ir dar vie­ną tech­ni­ką –...

Iš Jo­niš­kio ra­jo­no ki­lu­si Ra­sa Šiau­čiū­nai­tė dir­ba ad­mi­nist­ra­to­re ir ak­to­re Kel­mės ma­ža­ja­me teat­re. 24 me­tų...

Skau­tas, is­to­ri­jos mo­ky­to­jas Ser­ge­jus Sta­pon­kus, drau­gų va­di­na­mas Ser­žu, no­rė­tų įmin­ti po pėd­sa­ką kiek­vie­no­je...

Naudinga žinotiDaugiau

Pakruojo vaikų ir jaunimo klubo prie policijos komisariato nariai, vykdydami projektą „Auginkime sveiką jaunąją kartą“, skaitė...

Lietuvos sveikatos apsaugos sistemos vadovai iš Europos 16-tojo sveikatos politikos forumo „Elastingos ir novatoriškos...

Primename, kad mokslo metams prasidėjus studijuoti į Europos Sąjungos (ES) šalių universitetus išvykstantis Lietuvos jaunimas turėtų...

Šiais metais startuojanti masinė daugiabučių gyvenamųjų namų renovacija iškelia diskusijoms daugybę klausimų, tarp jų ir tokių kaip techninių projektų ruošimas...

SIBIRO REPORTAŽAIDaugiau

Mirties nuosprendis. Tokį teismo sprendimą 1951 metais Irkutske išgirdo Šiaulių miesto garbės pilietis, profesorius habil. dr...

Šiaulietei Marytei Jakubauskaitei-Kolegovai „Šiaulių krašto“ straipsnis apie Zimą (Irkutsko sritis) sukėlė jaunystės prisiminimus...

Kelmės rajone, Mockaičiuose, gyvenanti 88-erių Stefa Gumuliauskienė apsiverkė, „Šiaulių krašte“ pamačiusi pusseserės Vandos Valiūtės, gyvenančios...

„Mano vyras iš Olchono parsivežė brolio klieriko Valerijaus Vaitkevičiaus palaikus“, – paskambinusi į redakciją sakė kuršėniškė Ona...

Redakcija siūloDaugiau

Devynmetė Šiaulių 1-osios muzikos mokyklos pianistė Janina Bartulytė Serbijoje vykusiame tarptautiniame konkurse laimėjo I vietą. Ji...

Visa, kas geriausia, iš pasaulio susirinkusi Amerika neturi to, ką turi Lietuva, – prigimtinės pasaulėžiūros, senųjų tradicijų ir šaknų. Į Ameriką...

Ginkūnuose (Šiaulių rajonas) gyvenantis ir kuriantis skulptorius, tautodailininkas Jonas Vaicekauskas tvirtai įsitikinęs, kad šalia to...

Tradicija fotografuoti per laidotuves pamažu nyksta. Muziejininkai laidotuvių fotografijoje atranda vertingų istorinių detalių. Žinomi...

Visi straipsniai