(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

PDF laikraščiai

Norėdami skaityti PDF failą, įveskite įsigytus prisijungimo duomenis
 
Vartotojas:
 
Slaptažodis:

 
 
PDF archyvas

Prenumerata

Popierinių laikraščių prenumerata internetu
Prenumeruoti
PDF laikraščių prenumerata
Prenumeruoti
Asmeniniai skelbimai mūsų žiniatinklyje
Skelbimai

Vieningoje Europoje – antrarūšiai vartotojai?

2017 m. rugsėjo 20 d.
Vals­ty­bi­nė mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba (VMVT) Vil­niu­je ir Ber­ly­ne at­rin­ko 33 mais­to pro­duk­tus ir pa­ly­gi­no jų su­dė­tį. Iš 33 mais­to pro­duk­tų pa­va­di­ni­mų sa­vo su­dė­ti­mi sky­rė­si net 23. Paaiš­kė­jo, kad Vo­kie­ti­jo­je ga­li­ma įsi­gy­ti la­biau na­tū­ra­lios su­dė­ties pro­duk­tų, ku­riuo­se yra ma­žiau sal­dik­lių ir ki­tų prie­dų. Ar vie­nin­go­je Eu­ro­pos Są­jun­go­je Lie­tu­vos var­to­to­jai lai­ko­mi ant­ra­rū­šiais?Lie­tu­va ti­ki­si, kad ar­ti­miau­siu me­tu Eu­ro­pos Są­jun­ga (ES) im­sis veiks­mų už­tik­rin­ti...

Ar pastebėjote, kad importuoti maisto produktai Lietuvoje – prastesnės kokybės? (3)

2017 m. rugsėjo 20 d.

– Už­sie­ny­je se­niai ne­bu­vau, tad ne­ma­čiau, ko­kios ten pre­kės. Bet žmo­nės sa­ko, kad pas mus at­ve­ža­mos pra­stes­nės, ti­kiu tuo. Sal­dai­niai ski­ria­si, jo­gur­tuo­se uo­gų pas mus ma­žiau – dėl to su­tin­ku.

– Gir­dė­jau apie tai, bet pa­ti ne­pas­te­bė­jau. Ma­žai per­ku už­sie­nie­tiš­kos pro­duk­ci­jos, ren­kuo­si lie­tu­viš­ką.

– Skir­tu­mą pa­ste­bė­jau. Ne­se­niai bu­vau Ber­ly­ne. Tos pa­čios pre­kės, ku­rios par­duo­da­mos ir Lie­tu­vo­je, ten tik­rai ko­ky­biš­kes­nės ir net...

Kokiems projektams telkiami milijonai eurų? (15)

2017 m. rugsėjo 20 d.
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė yra pa­si­ra­šiu­si pre­li­mi­na­rias pro­jek­ta­vi­mo pa­slau­gų su­tar­tis už dau­giau nei 15 mi­li­jo­nų eu­rų. Juo­kau­ja­ma, kad už to­kią so­li­džią su­mą ga­li­ma pa­reng­ti ke­lis šim­tus Šiau­lių pės­čių­jų bul­va­ro re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­tų ir dar apie šim­tą Pri­si­kė­li­mo aikš­čių tech­ni­nių pro­jek­tų. Ky­la ir rim­tų klau­si­mų – kam tel­kia­mos di­džiu­lės su­mos, kai ne­su­ge­ba­ma pra­dė­ti net ir tų dar­bų, ku­riems tech­ni­niai pro­jek­tai jau yra pa­reng­ti?„Šiau­lių kraš­tas“ ga­vo do­ku­men­tus, 2016 me­tų gruo­džio 15 die­ną...

Ar Šiaulių kraštas taps Vakarų Lietuva? (1)

2017 m. rugsėjo 20 d.
Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je pir­ma­die­nį vy­ku­sio­je suei­go­je ke­tu­rių ša­lies re­gio­nų at­sto­vai iš­reiš­kė va­lią jung­tis į vie­nin­gą Va­ka­rų Lie­tu­vos re­gio­ną. Tai pre­liu­di­ja prieš nu­ma­to­mą Lie­tu­vos re­gio­ni­nės po­li­ti­kos per­tvar­ką.Su­si­rin­ki­me bu­vo pa­si­ra­šy­ta re­zo­liu­ci­ja. Klai­pė­dos mies­to me­ro Vy­tau­to Grub­liaus­ko žo­džiais, tai pir­mas žings­nis, pa­si­sa­kant už sa­va­ran­kiš­ką re­gio­ną nau­ju Eu­ro­pos Są­jun­gos Sang­lau­dos po­li­ti­kos ir fi­nan­si­niu pe­rio­du po 2020 me­tų...

Administracijos direktorius: „Mes nepastumsime Šiaulių arčiau sostinės“ (69)

2017 m. rugsėjo 19 d.
Va­kar Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė­je su­reng­to­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis rea­ga­vo į rug­sė­jo 16 die­ną „Šiau­lių kraš­te“ pub­li­kuo­tą straips­nį „Bul­do­ze­riu per Šiau­lius“, ku­ria­me Sei­mo na­rys Va­le­ri­jus Si­mu­lik da­li­jo­si min­ti­mis apie vals­ty­bi­nių įstai­gų cent­ra­li­za­vi­mą, cent­rais pa­si­ren­kant Vil­nių, Kau­ną, Klai­pė­dą ir Pa­ne­vė­žį.
A. Bar­tu­lis sa­kė, kad kai ku­rios vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos Šiau­lių ne­pa­si­ren­ka net kaip...

Komentarai, nuomonėsDaugiau


Per de­šim­tme­čius trun­kan­čią laik­raš­ti­nin­ko veik­lą daug kar­tų įsi­ti­ki­nau, kad pe­rio­di­nių lei­di­nių, ypač dien­raš­čių, lei­dy­ba...

Vals­ty­bi­nis ru­sų dra­mos teat­ras nau­ją­jį 72-ąjį teat­ro se­zo­ną pra­de­da šo­ki­ruo­jan­čia nau­jie­na – čia ke­ti­na­ma kur­ti...

Me­dis lie­tu­viui nuo se­nų lai­kų bu­vo šven­tas. Jį so­din­da­vo gi­mus vai­kui, so­di­nu­kais ap­juos­da­vo vien­kie­mių so­dy­bas...

Nau­jie­nų agen­tū­ros EL­TA di­rek­to­rė

Lie­tu­vos vy­rų krep­ši­nio rink­ti­nė Eu­ro­pos čem­pio­na­te su­klu­po jau...

Politikų tribūnaDaugiau

Lie­tu­vio pa­sas (LP), Len­ko kor­ta (LK), Že­mai­čio pa­sas (ŽP). Ku­ris iš jų svar­bes­nis, ku­ris tu­ri sva­res­nę tei­si­nę...

Šiau­lių mies­tas gau­na di­džiu­lius pi­ni­gus mies­to ur­ba­nis­ti­nės ap­lin­kos tvar­ky­mui. Ki­taip sa­kant, tu­ri...

Per kiek­vie­nus rin­ki­mus ar reikš­min­gas pro­gas nuo­lat yra kal­ba­ma apie as­me­ni­nę at­sa­ko­my­bę už nu­veik­tus ar...


Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­me, Vy­riau­sy­bė­je, vi­suo­me­nė­je, tarp li­tua­nis­tų, is­to­ri­kų ir šiaip tau­tiš­kai...

Karas vaiko akimisDaugiau

Ka­da skri­si­me?Avia­ci­jos mo­kyk­lo­je grei­tai pri­si­mi­niau sa­vo se­ne­lio žo­džius apie už­pa­ka­lį ir marš­ki­nius...

Šaukš­tas žu­vų tau­kųMes, try­li­ka jau­nuo­lių tu­rė­jo­me vie­ną sva­jo­nę – no­rė­jo­me skrai­dy­ti. 1955-ai­siais nuė­jo­me į Tel­šių ka­ri­nį...

imestamp]" border="0" alt="" />

Kaip „Šiaulių krašte“ daromi skandalai? (1)

Budintis reporteris
2017 m. rugsėjo 20 d.

Per de­šim­tme­čius trun­kan­čią laik­raš­ti­nin­ko veik­lą daug kar­tų įsi­ti­ki­nau, kad pe­rio­di­nių lei­di­nių, ypač dien­raš­čių, lei­dy­ba vi­suo­me­nei yra tik­ra ter­ra in­cog­ni­ta – neat­ras­ta že­mė, pa­slap­tis.
Tad pra­skleis­ki­me tos pa­slap­ties skrais­tės vie­ną ma­žą kam­pe­lį. Pra­dė­ki­me nuo skan­da­lų.
Kaip jie da­ro­mi? La­bai pa­pras­tai. Svar­biau­sia iš­girs­ti, su­pras­ti, kas sa­ko­ma ar pa­ra­šy­ta, ir įver­tin­ti, kiek tai svar­bu di­des­niam žmo­nių bū­riui, tin­ka­mai pa­teik­ti, o prie­sko­niai – pa­gal...

„Karališkųjų žalčių šeima“ pretenduoja į Lietuvos rekordų knygą (2)

Budintis reporteris
2017 m. rugsėjo 20 d.
Šiau­lie­čio di­zai­ne­rio Vi­liaus Pu­ro­no skulp­tū­ri­nis-me­ni­nis komp­lek­sas „Ka­ra­liš­kų­jų žal­čių šei­ma“ pre­ten­duo­ja pa­tek­ti į Lie­tu­vos re­kor­dų kny­gą kaip di­džiau­sios žal­čių skulp­tū­ros Lie­tu­vo­je. Nuo praė­ju­sių me­tų bir­že­lio skulp­tū­ros eks­po­nuo­ja­mos Šiaulių rajono Nai­sių gy­ven­vie­tės par­ke.Tri­jų as­me­nų ko­mi­si­ja šeš­ta­die­nį iš­ma­ta­vo iš­ties­tų skulp­tū­rų il­gius. Bend­ra de­ko­ra­ty­vi­nių gy­vū­nų il­gių su­ma, juos iš­tie­sus, yra 156,7 met­ro: „Žal­tys“ – 42, „Žal­tie­nė“ – 54, „Žal­čiu­kas“ – 31,2, „Žal­ty­tė“ – 29,5 met­ro.
Ko­mi­si­ją...

Apie pirmąją lietuvių pergalę pasakoja knyga, filmas ir nuotraukos

Sportas
2017 m. rugsėjo 20 d.
Uni­ka­laus krep­ši­nio mu­zie­jaus Jo­niš­ky­je įkū­rė­jas Leo­nas Ka­ra­liū­nas penk­ta­die­nį Šiau­lių uni­ver­si­te­to bib­lio­te­ko­je šiau­lie­čiams pri­sta­tė sa­vo kny­gą, do­ku­men­ti­nį fil­mą ir fo­tog­ra­fi­jų pa­ro­dą apie ant­rą­jį Eu­ro­pos krep­ši­nio čem­pio­na­tą, vy­ku­sį 1937 me­tais Ry­go­je (Lat­vi­ja). Ja­me Lie­tu­vos vy­rų rink­ti­nė pir­mą kar­tą ta­po čem­pio­ne.
Fak­tai, skai­čiai, rung­ty­nių re­zul­ta­tai, emo­ci­jos, straips­nių iš­trau­kos ir net am­ži­nin­kų pri­si­mi­ni­mai su­gu­lė į L. Ka­ra­liū­no kny­gą „Pir­mie­ji čem­pio­nai“. Vė­liau...

Ūkininkus vėl neramina lengvinamos žemės įsigijimo sąlygos

Centas prie cento
2017 m. rugsėjo 20 d.
Rug­sė­jo 12 die­ną Dot­nu­vo­je (Kė­dai­nių ra­jo­nas) vy­ku­sia­me Lie­tu­vos ūki­nin­kų są­jun­gos su­si­rin­ki­me ak­ty­viai dis­ku­tuo­ta dėl ren­gia­mų pa­tai­sų, ku­rios iki neį­si­vaiz­duo­ja­mų aukš­tu­mų su­kel­tų ir taip di­de­les že­mės ūkio pa­skir­ties že­mės kai­nas ir ne­be­lik­tų iki šiol vei­kian­čių sau­gik­lių, be ku­rių, anot Ūki­ni­nkų są­jun­gos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jos jo­niš­kie­tės Li­li­jos Šer­mukš­nie­nės, ga­li kil­ti grės­mė na­cio­na­li­niam sau­gu­mui. Dėl to kreip­ta­si į Sei­mą ir Vy­riau­sy­bę. Taip pat Ūki­nin­kų są­jun­ga tu­ri pa­sta­bų dėl nu­ma­to­mos...

Po „Prezidento Smetonos“ – lėktuvo paieškos Rėkyvoje (1)

Pirmas puslapis
2017 m. rugsėjo 19 d.
Va­kar Rė­ky­vos eže­re pra­dė­tos 1930 me­tais su­du­žu­sio Lie­tu­vos ka­ro avia­ci­jos nai­kin­tu­vo „Šmo­lik 20“ paieš­kos. Į eže­rą nė­rė lai­vo „Pre­zi­den­tas Sme­to­na“ paieš­kos eks­pe­di­ci­jos va­do­vas pro­fe­so­rius Vla­das Žul­kus ir na­ras inst­ruk­to­rius Va­le­ri­jus Kri­si­kai­tis. Ban­do­mo­jo nė­ri­mo tiks­las – įver­tin­ti są­ly­gas eže­re. Pa­va­sa­rį ko­man­da pla­nuo­ja grįž­ti il­ges­niam lai­kui.Po­van­de­ni­nės ar­cheo­lo­gi­jos Lie­tu­vo­je pra­di­nin­kas, Klai­pė­dos uni­ver­si­te­to Bal­ti­jos...

Ligoninės „šermenyse“ skambėjo ir plojimai (16)

Pirmas puslapis
2017 m. rugsėjo 19 d.
Penk­ta­die­nį Kur­šė­nų li­go­ni­nė­je lan­kę­sis svei­ka­tos apsaugos mi­nist­ras Au­re­li­jus Ve­ry­ga pra­ne­šė, jog to­kia li­go­ni­nė, ko­kia eg­zis­ta­vo iki šiol, – veik­ti ne­be­ga­li. Mi­nist­ras ne­pa­sa­kė, ka­da rink­tis į li­go­ni­nės "šer­me­nis", bet iki Nau­jų­jų me­tų li­go­ni­nė tu­rės reor­ga­ni­zuo­tis. Išei­tis – slau­gos li­go­ni­nė, bet ir tam rei­kia di­de­lių in­ves­ti­ci­jų. Kaip ne­švais­ty­ti lai­ko ir pi­ni­gų – mi­nist­rą pa­mo­kė gy­dy­to­jai.At­vyks­tant mi­nist­ro A. Ve­ry­gos prie pa­sta­to, ku­ria­me įsi­kū­ru­si li­go­ni­nės...

Kas galėtų paneigti, kad vykdoma antroji Lietuvos okupacija

Budintis reporteris
2017 m. rugsėjo 19 d.
Vals­ty­bi­nis ru­sų dra­mos teat­ras nau­ją­jį 72-ąjį teat­ro se­zo­ną pra­de­da šo­ki­ruo­jan­čia nau­jie­na – čia ke­ti­na­ma kur­ti me­ni­nių-do­ku­men­ti­nių spek­tak­lių cik­lą „Ga­li­mai vyk­do­ma ant­ro­ji Lie­tu­vos oku­pa­ci­ja. 1989 m. gruo­dis – 2019 m. va­sa­ris“.Ru­sų dra­mos teat­ro me­no va­do­vas Jo­nas Vait­kus.Juk lo­giš­ka: jei­gu vals­ty­bė esa­me mes, daž­niau­siai neor­ga­ni­zuo­ti pi­lie­čiai, tai juo la­biau vals­ty­bė yra struk­tū­ri­zuo­tas vie­ne­tas – teat­ras, be ki­ta ko, ir iš­lai­ko­mas tų pa­čių pi­lie­čių lė­šo­mis...

Bėgikai priminė pergalę Saulės mūšyje

Sportas
2017 m. rugsėjo 19 d.
Šis Sau­lės mū­šio bė­gi­mas ta­pęs tra­di­ci­ja ir sie­ja­mas su mies­to gi­mi­mu, skir­tas pa­žy­mė­ti mies­to gim­ta­die­nį ir pa­gerb­ti lie­tu­vių per­ga­lę Sau­lės mū­šy­je, ku­ris vy­ko 1236 me­tais.
Da­ly­viai cent­ri­nė­mis mies­to gat­vė­mis bė­go de­šim­ties ir pen­kių ki­lo­met­rų bei 1 236 met­rų – tai sim­bo­li­nis gar­bės at­stu­mas, ku­rį sėk­min­gai įvei­kė net ma­žiau­si šiau­lie­čiai, pa­de­da­mi tė­ve­lių.
Lie­tus ne­sut­ruk­dė sėk­min­gai įveik­ti dis­tan­ci­ją. Prie­šin­gai, at­stu­mą įvei­kę bė­gi­kai ti­ki­no, kad toks oras – vė­sus ir be sau­lės –...

Miuziklas – dovana Rozalimo jubiliejui

Krašto žinios
2017 m. rugsėjo 19 d.
Ro­za­li­mo mies­te­lio var­do 250 me­tų ju­bi­lie­jui skir­ta kū­ry­bin­gų žmo­nių do­va­na ta­po ne­pa­mirš­ta­mu kraš­to kul­tū­ros įvy­kiu. Sek­ma­die­nį po at­lai­dų baž­ny­čio­je ir skulp­to­rių Vid­man­to Lie­tuv­nin­ko ir Sau­liaus Lam­pic­ko dar­bų pa­ro­dos ati­da­ry­mo pa­ro­dy­tas šiau­lie­čio kom­po­zi­to­riaus Juo­zo Ly­gu­to miu­zik­las „Dva­rų idi­lės“, ku­rį ro­za­li­mie­čiams pa­sta­ty­ti pa­dė­jo Lin­ku­vos ir Pak­ruo­jo dai­ni­nin­kai bei šo­kė­jai.
Ro­za­li­mo pa­grin­di­nės mo­kyk­los sce­na bu­vo per ankš­ta trims de­šim­tims Ro­za­li­mo...

Joniškio ligoninėje nebeliks Vaikų dienos stacionaro (6)

Sveikata
2017 m. rugsėjo 19 d.
Nuo spa­lio 1-os die­nos Jo­niš­kio li­go­ni­nė­je tu­rė­tų vi­sai ne­be­lik­ti Vai­kų ligų sky­riaus. Mi­nė­tas sky­rius dar šių me­tų pra­džio­je bu­vo reor­ga­ni­zuo­tas, at­si­sa­kant sta­cio­na­ro pa­slau­gų, ma­žie­ji pa­cien­tai esant rei­ka­lui ve­ža­mi į Šiau­lius. Ta­čiau iki šiol vis dar vei­kė die­nos sta­cio­na­ras.
Nuo šių me­tų spa­lio 1-os die­nos Jo­niš­kio li­go­ni­nė­je grei­čiau­siai ne­be­bus tei­kia­mos net ir po įvy­ku­sios reor­ga­ni­za­ci­jos teik­tos die­nos sta­cio­na­ro ir ste­bė­se­nos pa­slau­gos.
Pa­sak...

Dienos populiariausi

Kokiems projektams telkiami milijonai eurų? (15)

lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Sportas

Keturi kampai

RUD­BE­KI­JOS – auk­so gel­to­nu­mo, oran­ži­nės, ru­dos spal­vos žie­dais. Puoš jū­sų so­dą iki pat šal­nų.
JUR­GI­NAI žy­di iki...

imestamp]" border="0" alt="" />

Gyvenimo spalvosDaugiau

Bū­na sa­vai­čių, pra­le­kian­čių kaip šven­tė. To­kia šven­tė bu­vo Gru­zi­ja. Vie­ti­nių iš­min­tis ir hu­mo­ras, gam­ta ir is­to­ri­ja...

Šiau­lie­tis ves­tu­vių fo­tog­ra­fas Do­na­tas Ufo šiais me­tais su­si­žė­rė net tris vie­nos stip­riau­sių tarp­tau­ti­nių ves­tu­vių...

Ak­me­nės ra­jo­no Pa­ša­kar­nių kai­me gy­ve­nan­ti 77 me­tų gė­li­nin­kė Ras­ma Va­si­liū­nie­nė įsi­mi­nė pa­ta­ri­mą: ne­skai­čiuok sa­vo me­tų, o...

Ka­che­ti­jos re­gio­nas – vy­nuo­gy­nų ir vy­no kraš­tas der­lin­ga­me Ala­za­ni upės slė­ny­je. Neo­fi­cia­li re­gio­no sos­ti­nė...

Visi straipsniai