(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ni­jo­lė PAKŠ­TIE­NĖ, Rad­vi­liš­kio vie­šo­sios bib­lio­te­kos Vai­kų li­te­ra­tū­ros sky­riaus ve­dė­ja
GAMINK ir balsuok
Ni­jo­lė PAKŠ­TIE­NĖ, Rad­vi­liš­kio vie­šo­sios bib­lio­te­kos Vai­kų li­te­ra­tū­ros sky­riaus ve­dė­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Automobilių nuoma
Pakruojo kraštas
Orai
Horoskopai
Kreditų ir paskolų palyginimas - Paskolose.lt
Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
www.nmc.lt
keywords=" border='0' alt='' />

Kultūros griuvėsiai (13)

2017 m. vasario 21 d.
Šie­met Šiau­lių kul­tū­ros cent­ro pa­sta­tas pa­si­tin­ka 55-erių metų ju­bi­lie­jų. Ba­lan­džių iš­ma­tų nu­derg­tos pa­lan­gės ir kar­ni­zai. Sky­lės sie­no­se sle­piamos po spal­vo­tais vai­ku­čių pie­ši­nu­kais ar sku­du­rais. Už­kal­ti me­džio plok­štė­mis lan­gai. Sa­lės pa­lu­bė­je pa­ka­bin­tas tink­las gau­dy­ti krin­tan­tiems nuo lu­bų ce­men­to ga­ba­lams, kad kul­tū­rin­gų žmo­nių neuž­muš­tų.„Šiau­lių gė­da, o ne Kul­tū­ros cent­ras. Kad Šiau­lių me­ri­ja grei­čiau pa­kra­ty­tų lais­vų mi­li­jo­nų mai­šą, rei­kė­tų reng­ti čia Ta­ry­bos po­sė­džius“, – skau­džiai juo­kau­ja kul­tū­ros...

Ergoterapeutė padeda vaikams

2017 m. vasario 21 d.
Er­go­te­ra­pi­ja Eu­ro­po­je skai­čiuo­ja jau be­veik 100 me­tų, o Lie­tu­vo­je tai – dar ga­na nau­ja rea­bi­li­ta­ci­jos for­ma. Er­go­te­ra­peu­tai ruo­šia­mi Vil­niu­je, Kau­ne ir Klai­pė­do­je. Dau­ge­ly­je ša­lies mies­tų jų la­bai trūks­ta, ypač dir­ban­čių su vai­kais. Eri­ka Rim­ku­vie­nė – vie­na iš ne­dau­ge­lio vai­kų er­go­te­ra­peu­čių, dir­ban­čių Šiau­liuo­se.
E. Rim­ku­vie­nė er­go­te­ra­pi­ją stu­di­ja­vo Klai­pė­do­je, po stu­di­jų dir­bo Pa­lan­go­je su žmo­nė­mis, tu­rin­čiais ju­da­mo­jo apa­ra­to pa­žei­di­mų...

Politikos aktualijosDaugiau

Pa­ra­dok­sa­liai pa­si­bai­gė pu­sant­rų me­tų Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė­je vy­kęs dar­bas – cent­ra­li­zuo­tas mais­to...

Į Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos (VTEK) aki­ra­tį pa­te­ko Rad­vi­liš­kio ra­jo­no vi­ce­me­ras...

Šiau­lie­tė ad­vo­ka­tė Dai­va Ru­sa­kie­nė ini­ci­juo­ja gru­pės ieš­ki­nį Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bei dėl ne­tin­ka­mai va­lo­mų gat­vių –...

Lie­tu­vo­je šiuo me­tu ren­gia­ma­si es­mi­niams at­lie­kų vers­lo po­ky­čiams. Aiš­ku, kad rink­lia­va at­lie­kų tu­rė­to­jams brangs...

Komentarai, nuomonėsDaugiau

Sto­vė­da­ma par­duo­tu­vė­je prie ka­sos, nu­gir­dau dvie­jų vy­rų po­kal­bį. Jie, ma­tyt, se­ni pa­žįs­ta­mi, gal bu­vę...Šiau­lių mies­to ta­ry­ba šian­dien ren­ka­si į po­sė­dį. Me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas kvie­čia da­ly­vau­ti ir mies­tie­čius. Ką...


Lie­tu­va pa­lai­do­jo ke­tur­me­tį ber­niu­ką. Ne mi­ru­sį nuo vė­žio. Ne nu­žu­dy­tą te­ro­ris­tų. O už­muš­tą mo­ti­nos...


Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­tas pra­ne­šė: po dve­jų me­tų kai­nų kri­ti­mo per­nai kai­nos pa­ki­lo 1,7 pro­cen­to. Žmo­nėms tai...

Politikų tribūnaDaugiau

Vil­nius, rugp­jū­čio 8 d. (EL­TA).
Po bak­te­ri­jo­mis už­krės­tų kol­dū­nų skan­da­lo že­mės ūkio mi­nist­rė Vir­gi­ni­ja...

Šiau­lių ap­skri­ty­je Sei­mo rin­ki­mams pra­dė­jo dirb­ti sep­ty­nių vien­man­da­čių rin­ki­mų apy­gar­dų ko­mi­si­jos. „Šiau­lių kraš­tas“...

Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja pa­skel­bė po­li­ti­kų bei vals­ty­bės tar­nau­to­jų 2015 me­tų tur­to dek­la­ra­ci­jas...

Ne pir­mą mė­ne­sį Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je dis­ku­tuo­ja­ma apie VšĮ Pak­ruo­jo pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros...

imestamp]" border="0" alt="" />

PDF laikraščiai

Norėdami skaityti PDF failą, įveskite įsigytus prisijungimo duomenis
 
Vartotojas:
 
Slaptažodis:

 
 
PDF archyvas

Prenumerata

Popierinių laikraščių prenumerata internetu
Prenumeruoti
PDF laikraščių prenumerata
Prenumeruoti
Asmeniniai skelbimai mūsų žiniatinklyje
Skelbimai

Šiaulių kelininkai įspėja: žiema dar neskubės trauktis

Įvykiai, aktualijos
2017 m. vasario 21 d.

And­re­jus Ba­ri­no­vas, UAB „Eco­ser­vi­ce pro­jek­tai“ di­rek­to­rius.
Pa­sak Šiau­lių gat­ves pri­žiū­rin­čios bend­ro­vės „Eco­ser­vi­ce pro­jek­tai“ va­do­vo And­re­jus Ba­ri­no­vo, nors pir­mo­je die­nos pu­sė­je tem­pe­ra­tū­ra bu­vo 4 laips­niai ši­lu­mos, bet oro są­ly­gos – nuo­lat ste­bi­mos.
„Tech­ni­kos prie­mo­nės jau bu­di pa­si­ruo­šu­sios iš­va­žiuo­ti į gat­ves, taip pat san­dė­ly­je tu­ri­me su­kau­pę apie 400 to­nų drus­kos ir apie 350 to­nų drus­kos ir skal­dos mi­ši­nio. Esa­me pa­si­ruo­šę stai­giam...

Šiauliuose siekiama išlaikyti tą patį aukštojo mokslo modelį (1)

Įvykiai, aktualijos
2017 m. vasario 21 d.

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė­je su­reng­to­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je da­ly­va­vo aukš­tų­jų mo­kyk­lų, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos bei aso­ci­juo­tų vers­lo struk­tū­rų va­do­vai, ren­gę siū­ly­mą Vy­riau­sy­bei.
Pab­rėž­ta, jog tei­kia­ma bend­ra re­gio­no nuo­sta­ta. Jos es­mė – stip­rin­ti pro­fe­si­nio ren­gi­mo ir aukš­to­jo moks­lo stu­di­jų sis­te­mą, su­ba­lan­suo­jant tri­jų sa­va­ran­kiš­kų ins­ti­tu­ci­jų – Šiau­lių uni­ver­si­te­to (ŠU), Šiau­lių vals­ty­bi­nės ko­le­gi­jos (ŠVK) ir Šiau­lių pro­fe­si­nio ren­gi­mo cent­ro (ŠPRC)...

Knygyno likimas rūpi parlamentarui (17)

Įvykiai, aktualijos
2017 m. vasario 21 d.
S. Tu­mė­nas, bū­da­mas mies­to vi­ce­me­ru ku­ra­vo kul­tū­ros klau­si­mus, da­bar yra Sei­mo Kul­tū­ros ko­mi­te­to na­rys.
Jis pri­mi­nė, jog po Sa­vi­val­dos rin­ki­mų su­da­ry­tos koa­li­ci­jos pro­gra­mo­je bu­vo įra­šy­ta Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos nuo­sta­ta dėl „Ži­bu­rio“ kny­gy­no iš­sau­go­ji­mo. Pa­ti­ki­no, jog ši vals­tie­čių ir ža­lių­jų nuo­sta­ta ne­si­kei­čia ir da­bar.
Mies­to cent­re, Vil­niaus gat­vės bul­va­re vei­kian­tis kny­gy­nas, jo žo­džiais, „tu­ri lik­ti kaip švie­sos ži­di­nys.“
„Kaip...

„Gintra-Strektė-Universitetas“ liko ketvirta

Sportas
2017 m. vasario 21 d.
Tris die­nas Šiau­lių are­no­je ne­ri­mo 2017 me­tų Eu­ro­pos už­da­rų­jų pa­tal­pų rie­du­lio klu­bų Čem­pio­nių tau­rės B di­vi­zio­no var­žy­bų aist­ros. Šiau­lių „Gint­ros-Strek­tės-Uni­ver­si­te­to“ rie­du­li­nin­kės sėk­min­gai pra­dė­jo tur­ny­rą, ta­čiau pa­sku­ti­nės rung­ty­nės lė­mė, kad li­ko ket­vir­to­jo­je vie­to­je ir ne­be­pa­te­ko į A di­vi­zio­ną. Ko­vas ap­sun­ki­no ir ka­pi­to­nės Ra­mū­nės Pet­raus­kai­tės trau­ma.Šiau­lie­tėms prieš šį tur­ny­rą bu­vo ke­lia­mas tiks­las pel­ny­ti pir­mą­ją ar ant­rą­ją vie­tą ir pa­tek­ti į A di­vi­zio­ną. Pas­ku­ti­nes...

Pirmasis Lietuvoje ledo skulptūrų ir šviesos festivalis „Pasaka“

Afiša
2017 m. vasario 21 d.
Fes­ti­va­lio „Pa­sa­ka“ pra­džia – 12 val. ir tę­sis iki 22 val., kai di­džiau­sias Lie­tu­vos dva­ras taps pa­sa­kų ir švie­sos ka­ra­lys­te.
Fes­ti­va­lio me­tu 10 le­do skulp­to­rių ko­man­dų iš 35 to­nų le­do su­kurs 30 įvai­rių dy­džių skulp­tū­rų ir var­žy­sis dėl gra­žiau­sios skulp­tū­ros var­do. Prie Jū­sų akių le­do meist­rai at­gai­vins mil­ži­niš­kus le­do lui­tus, pa­vers­da­mi juos pa­sa­kų per­so­na­žais.
Pa­sa­ka pra­si­de­da nuo 12 val. ir tę­sis iki 22 val.
Nuo 12 iki 18 val. ga­lė­si­te gy­vai ste­bė­ti skulp­to­rių...

Dienos populiariausi

Akmenės rajoneAkmenės rajone


Joniškio rajoneJoniškio rajone


Kelmės rajoneKelmės rajone


Pakruojo rajonePakruojo rajone


Radviliškio rajoneRadviliškio rajone


Šiaulių rajoneŠiaulių rajone

Sportas

Tris die­nas Šiau­lių are­no­je ne­ri­mo 2017 me­tų Eu­ro­pos už­da­rų­jų pa­tal­pų rie­du­lio klu­bų Čem­pio­nių tau­rės B di­vi­zio­no var­žy­bų...

Keturi kampai

Į Šiau­lius at­vyks­tan­čių tu­ris­tų šir­dis šiau­lie­čiai no­ri nuei­ti per skran­dį – su­vi­lio­ti „Sau­lės sko­nio“ pa­tie­ka­lais...

Atolankos

Non­kon­for­mis­tas Ro­ma­nas Vil­kaus­kas.Pen­ke­tas – tai šian­dien ne tik Lie­tu­vo­je, bet ir pa­sau­ly­je pla­čiai...

imestamp]" border="0" alt="" />
keywords=" border='0' alt='' />

Gyvenimo spalvosDaugiau

Vi­ta Ža­ba­raus­kai­tė – ryš­ki as­me­ny­bė, Šiau­lių dai­li­nin­kė, ryš­kūs, įsi­min­ti­ni jos pa­veiks­lai, tad ne­nuos­ta­bu, kad daug...

Nuo sve­čių ir svei­kin­to­jų lū­žo bib­lio­te­kos ant­ra­sis aukš­tas. Tarp jų – ma­žiau­siai trys Šiau­lių eks­me­rai, ma­žiau­siai...

„La­biau­siai ver­ti­nu ši­tuos or­di­nus“, – ro­dy­da­mas megz­ti­nį, mo­ki­nių gau­siai ap­kli­juo­tą šir­de­lė­mis, šyp­so­si...

Tre­čia­die­nio po­pie­tė. Šiau­lių pės­čių­jų bul­va­re skam­ba mant­ra „Ha­rė Kriš­na“. Gru­pe­lė vaiš­na­vų, ku­riuos mes va­di­na­me kriš­nai­tais...

Visi straipsniai