(detali)
Prisijungti Registruotis Prenumeruoti

Orai Šiauliuose

Šiaulių televizijos žinios

2014-08-20

Konkursai

Bi­ru­tė GRY­BIE­NĖ, Šiau­lių miš­kų urė­di­jos me­de­ly­no vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­ja
GAMINK ir balsuok
Bi­ru­tė GRY­BIE­NĖ, Šiau­lių miš­kų urė­di­jos me­de­ly­no vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Tytuvėnų vienuolyne vėl tiksi bomba

2014 m. rugpjūčio 22 d.
Kelmės rajono Ty­tu­vė­nų pi­lig­ri­mų cent­ras po ki­lu­sio di­džiu­lio gais­ro, su­nai­ki­nu­sio mi­li­jo­ni­nės ver­tės uni­ka­lias baž­ny­ti­nio pa­vel­do ver­ty­bes, ap­ga­di­nu­sio uni­ka­laus vie­nuo­ly­no ir baž­ny­čios pa­sta­tus, ku­rių dar net ne­spė­ta at­sta­ty­ti, vėl or­ga­ni­zuo­ja puo­tas.Į Jo­no Pau­liaus II pi­lig­ri­mi­nį ke­lią įtrauk­tą Eu­ro­pos Są­jun­gos, vals­ty­bės ir Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tų fi­nan­suo­ja­mą pa­vel­do ob­jek­tą ban­do­ma pa­vers­ti ko­mer­ci­niu ves­tu­vių pla­nuo­to­jų biu­ru su...

Telefoniniai sukčiai kvailina valstybę (14)

2014 m. rugpjūčio 21 d.
Te­le­fo­ni­niai su­kčiai siau­tė­ja. Vien Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­ja šie­met jau ga­vo šim­tą pa­reiš­ki­mų dėl su­kčia­vi­mo. Iš­vi­lio­ta šim­tai tūks­tan­čių li­tų.Iki šiol ne­su­ras­tas bū­das su­tram­dy­ti lobs­tan­čius su­kčius. San­tau­pas pra­ra­dę gy­ven­to­jai tu­ri jaus­tis sa­vo­tiš­kai kal­ti, nes ap­si­sau­go­ti ne­su­ge­bė­jo. Tei­sėt­var­ka ne­pa­jė­gi ap­sau­go­ti Lie­tu­vos gy­ven­to­jų, ji tik kar­to­ja – sau­go­ki­tės.Penk­ta­die­nio va­ka­rą 84 me­tų šiau­lie­tės bu­te su­skam­bo lai­di­nis te­le­fo­nas. Vy­riš­kis pra­ne­šė apie mo­ters anū­ką...

Svajonę įgyvendino per atostogas (7)

2014 m. rugpjūčio 21 d.
Šiau­lie­čiai Ar­mi­da ir Min­dau­gas Bra­žai sa­vo na­mo kie­me per va­sa­ros ato­sto­gas įgy­ven­di­no se­niai puo­se­lė­tą sva­jo­nę – įsi­ren­gė al­pi­na­riu­mą su spyg­liuo­čiais, spal­vin­gais ak­me­nė­liais ir čiur­le­nan­čiu upe­liu­ku. Po­ra juo­kia­si, kad net Pa­lan­go­je ke­lios die­nos prail­go, nes il­gė­jo­si sa­vo kie­mo.Ar­mi­da ir Min­dau­gas Bra­žai to­kių ato­sto­gų dar nė­ra tu­rė­ję: su po­lė­kiu ir už­si­de­gi­mu įgy­ven­di­no sva­jo­nę. Įren­gi­nė­jo kie­mą taip, kaip no­rė­jo, ieš­ko­jo spren­di­mo bū­dų, fan­ta­za­vo ir...

Dienos žiniosDaugiau

Vy­riau­sy­bė pri­ta­rė įsta­ty­mų pa­tai­soms, ku­rio­mis sie­kia­ma su­griež­tin­ti at­sa­ko­my­bę už ne­tei­sė­tą miš­ko iš­tek­lių...

Ru­si­jos ži­niask­lai­da skel­bia, kad Je­ka­te­rin­bur­ge su­lai­ky­tas žu­di­kas iš Lie­tu­vos Ro­mas Za­mols­kis. Jo...

Prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius su­ba­rė pie­no per­dir­bė­jus, ku­rie vos Ru­si­jai įve­dus san­kci­jas su­ma­ži­no...

Nuo kitų metų sausio 1 d. įsigalios Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pakeitimai, pagal kuriuos dalis vairuotojų bus laikomi...

Gimtinės sargybojeDaugiau

Ketvirtadienį skambiais akordais prasidėjo dešimtasis Žagarės vyšnių festivalis. Jame savo kūrybą pristatęs Nacionalinės premijos laureatas...

Rugpjūčio 23 dieną minėsime Baltijos kelio 25-metį. Jubiliejaus paminėjimu susirūpinta ir Šiauliuose. Vakar Savivaldybėje tartasi dėl...

Komentarai, nuomonėsDaugiau

Ko no­rė­ti iš tik­ro­jo Pu­ti­no, kai sa­vų pu­ti­nų – nors ve­ži­mu vežk. Jų ne­ma­tai tik ta­da, kai nie­ko ne­da­rai. Bet vos tik...

Rūta VAINIENĖ
Pap­ras­tai kri­zės bū­na ne­ti­kė­tos. Ne­ti­kė­tai Lie­tu­vo­je su­griu­vo ban­kai, iš­ti­ko Ru­si­jos ir...

Re­gi­na MUS­NEC­KIE­NĖ
Vi­są pus­šim­tį so­vie­ti­nės oku­pa­ci­jos me­tų bu­vo kal­ba­ma apie kai­mo ar­ti­ni­mą prie mies­to...

Vilija Tauraitė
SEB banko vyriausioji analitikė
Išankstiniais Statistikos departamento duomenimis, antrąjį 2014 m...

PDF laikraščiai

Norėdami parsisiųsti PDF failą, įveskite isigytus prisijungimo duomenis
 
Vartotojas:
 
Slaptažodis:

 
 
PDF archyvas

Prenumerata

Popierinių laikraščių prenumerata internetu
Prenumeruoti
PDF laikraščių prenumerata
Prenumeruoti
Asmeniniai skelbimai mūsų žiniatinklyje
Skelbimai

Ministras Šiaulius mato su universitetu

Pirmas puslapis
2014 m. rugpjūčio 22 d.
Va­kar Šiau­liuo­se švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­ras Dai­nius Pa­val­kis su­si­ti­ko su Šiau­lių uni­ver­si­te­to (ŠU) ta­ry­ba ap­tar­ti po­zi­ci­jų prieš rek­to­riaus rin­ki­mus. Mi­nist­ras tei­gė, jog re­gio­ni­nis uni­ver­si­te­tas Šiau­liuo­se tu­ri iš­lik­ti, ir tęs dis­ku­si­ją, „kaip uni­ver­si­te­tui ne­ty­čia ne­pra­pul­ti“.
Apie pu­sant­ros va­lan­dos vy­ko po­kal­bis už už­da­rų du­rų. Da­ly­va­vo ir lai­ki­na­sis rek­to­rius Do­na­tas Jur­gai­tis, se­na­to pir­mi­nin­kas Vin­cas Lau­ru­tis.
ŠU ta­ry­bos...

Tėviškės mėlyno Nemuno vingiais

Budintis reporteris
2014 m. rugpjūčio 22 d.
Šiais me­tais ke­lia­vo­me vin­giuo­ta pa­ne­mu­ne ir ža­vė­jo­mės, ko­kia gra­ži mū­sų Tė­vy­nė. Va­žiuo­da­mi Rau­dond­va­rio link, ap­lan­kė­me Kė­dai­nių že­mė­je, Ruoš­čių kai­me, 1995 me­tais Lie­tu­vos Že­mėt­var­kos ins­ti­tu­to spe­cia­lis­tų nu­sta­ty­tą Lie­tu­vos geog­ra­fi­nį cent­rą.
Ar­chi­tek­tas Vy­tau­tas Kund­ro­tas čia at­ga­be­no du ak­me­nis, sim­bo­li­zuo­jan­čius Aukš­tai­ti­ją ir Že­mai­ti­ją. 2008 me­tais pri­tvir­tin­ta gra­ni­to plokš­tė su už­ra­šu, kad čia – Lie­tu­vos vi­du­rys.
S. Sta­ne­vi­čius ra­šė: „Kur Ne­vė­žis nuo...

Lengvaatlečius pasveikino meras

Įvykiai, aktualijos
2014 m. rugpjūčio 22 d.
Va­kar Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė­je įspū­džiais iš Eu­ro­pos leng­vo­sios at­le­ti­kos čem­pio­na­to da­li­jo­si leng­vaat­le­čiai Jus­ti­nas Ber­žans­kis, Ra­sa Draz­daus­kai­tė, Re­mal­da Ker­gy­tė bei tre­ne­ris Dai­nius Šau­či­ko­vas.Eu­ro­pos leng­vo­sios at­le­ti­kos čem­pio­na­te, ku­ris rugp­jū­čio 12–17 die­no­mis vy­ko Ciu­ri­che (Švei­ca­ri­ja), da­ly­va­vo pen­ki šiau­lie­čiai. Kū­no kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas Gin­ta­ras Ja­siū­nas pa­skai­čia­vo: šiau­lie­čiai su­da­rė 15 pro­cen­tų Lie­tu­vos leng­vaat­le­čių rink­ti­nės...

Dovanų už talentą dirigentė nebesitiki

Kultūra
2014 m. rugpjūčio 22 d.
Cho­ro di­ri­gen­tė Da­nu­tė Vai­čiu­lio­nie­nė, su vy­ru Si­gi­tu Vai­čiu­lio­niu įkū­ru­si vie­ną gar­siau­sių vi­sų lai­kų Šiau­lių cho­rų – vals­ty­bi­nį ka­me­ri­nį cho­rą „Po­li­fo­ni­ja“, šian­dien mi­ni 70 me­tų gy­ve­ni­mo su­kak­tį. Su mu­zi­ka nuo še­še­rių me­tu­kų gy­ve­nan­ti ži­no­ma di­ri­gen­tė, pe­da­go­gė sa­ko ne­lau­kian­ti dė­me­sio nei iš jos išau­gin­to „Po­li­fo­ni­jos“ cho­ro, nei iš val­džios. „Aš sa­vo do­va­nas jau su­si­rin­kau“, – sa­ko ju­bi­lia­tė.Ju­bi­lie­jaus die­na nu­ma­ty­ta ra­mi, kaip ir vi­sos mu­zi­ki­nę kar­je­rą bai­gu­sios...

Pavojaus akivaizdoje – be pagalbos (1)

Krašto žinios
2014 m. rugpjūčio 22 d.

Su aša­rom aky­se pa­kruo­jie­tė dar prieš aš­tun­tą ry­to atė­jo į re­dak­ci­ją ir pa­pa­sa­ko­jo sa­vo dra­mą dėl rak­tų, ku­riuos ne­ty­čia pa­li­ko bu­te ir išei­da­ma už­tren­kė du­rų spy­ną.
„Svar­biau­sia, bu­te – vais­tai, ku­riuos pri­va­lė­jau iš­ger­ti va­kar va­ka­re ir šian­dien anks­ti ry­tą. Jie man gy­vy­biš­kai svar­būs, kaip in­su­li­nas“, – ne­tvar­dy­da­ma aša­rų kal­bė­jo ke­tu­rias­de­šimt tri­jų pa­kruo­jie­tė.
Mo­te­ris skun­dė­si esan­ti pri­blokš­ta BPC ope­ra­to­rių ir Pak­ruo­jo ug­nia­ge­sių gel­bė­to­jų va­do abe­jin­gu­mu: „Esu be­veik...

Patikimiausia apsauga nuo maro – išnaikinti kiaules? (1)

Krašto žinios
2014 m. rugpjūčio 22 d.

„Ar už­kra­tas pa­sieks ir mū­sų ra­jo­ną, pri­da­rys nuo­sto­lių kiau­lių au­gin­to­jams, daug pri­klau­so ir nuo mū­sų žmo­nių są­mo­nin­gu­mo“, – su­si­ti­ki­me su ra­jo­no se­niū­nais sa­kė Pak­ruo­jo vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos vir­ši­nin­kė Va­len­ti­na Sve­čiu­lie­nė.
Va­do­vė kons­ta­ta­vo, kad gy­ven­to­jai ven­gia dek­la­ruo­ti lai­ko­mas kiau­les, bai­min­da­mie­si bū­ti ap­mo­kes­tin­ti. Su­si­rin­ki­me da­ly­va­vu­sie­ji ki­ti šios tar­ny­bos spe­cia­lis­tai dėl to­kių būgš­ta­vi­mų pa­grįs­tu­mo trau­kė...

Politinis klimatas kaista: Ta­ry­bo­je li­jo pa­reiš­ki­mais

Krašto žinios
2014 m. rugpjūčio 22 d.
Va­kar ra­jo­no Ta­ry­bos po­sė­dy­je val­dan­čio­ji dau­gu­ma ir opo­zi­ci­ja pa­si­kei­tė pa­reiš­ki­mais, abiems pu­sėms kai­ti­nan­čiais ner­vus. Po­li­ti­nė įtam­pa, ar­tė­jant sa­vi­val­dos rin­ki­mams, au­ga.
Pir­mą­jį pa­reiš­ki­mą-in­for­ma­ci­ją nuo frak­ci­jos „Svar­biau­sia žmo­gus“ per­skai­tė so­cial­de­mok­ra­tas Emi­li­jus Ju­ne­vi­čius. Jis pra­ne­šė dėl Sau­liaus Ge­giec­ko (vi­suo­me­ni­nio ju­dė­ji­mo TAIP ly­de­ris ra­jo­ne) krei­pęsis į Ta­ry­bos Eti­kos ko­mi­si­ją.
E. Ju­ne­vi­čius ci­ta­vo vie­na­me...

Teisuolį glaudžia Lygumų žemė

Krašto žinios
2014 m. rugpjūčio 22 d.
Ly­gu­mų ka­pi­nė­se sto­vi ak­me­ni­nis pa­mink­las vie­nam iš mies­te­lio baž­ny­čios kle­bo­nų – neil­gai po­ka­ry­je čia dir­bu­siam Adol­fui Klei­bai. Pa­mink­lo įra­šas skel­bia, kad šis ga­ny­to­jas yra pa­sta­tęs Ku­žių (Šiau­lių ra­jo­nas) baž­ny­čią. O Lie­tu­vos žy­dų bend­ruo­me­nės at­sto­vai jį ži­no kaip Pa­sau­lio tau­tų tei­suo­lį, Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro me­tais iš­gel­bė­ju­sį nuo žū­ties ne vie­ną žy­dų šei­mą.A. Klei­bos ant­ka­pio pa­mink­le įra­šy­ta „Gy­ve­nai, Vieš­pa­tie, ma­no sta­ty­toj pa­sto­gėj, da­bar priimk ma­ne sa­vo­jon. Ku­žių...

Svarbiau – kvapas ir kokybė

Krašto žinios
2014 m. rugpjūčio 22 d.
Iš Šiau­lių į bu­vu­sią Alek­nai­čių mo­kyk­lą VšĮ „Ara­sai“ dirb­tu­ves per­kė­lu­si dai­li­nin­kė-teks­ti­li­nin­kė Izol­da Žag­ra­ka­lie­nė – sti­lin­ga mo­te­ris. Ta­čiau me­ni­nin­kė, pa­kvies­ta pa­si­sa­ky­ti apie sti­lių, pra­bi­lo ne apie dar­bu­žius, spal­vas ar ma­kia­žą, o apie kva­pus. Nes jie – iš­kal­bin­ges­ni.
Rub­ri­kos vieš­nia po­nia Izol­da ne­prib­loš­kia ap­lin­ki­nių bran­giais kve­pa­lais. Tai vie­nas iš jos pa­si­rink­to­jo sti­liaus bruo­žų.
O vis dėl­to, ko­dėl jai svar­bu kva­pas?
„Pa­gal Leo­nar­dą da Vin­či...

Pomidorų šiltnamyje užaugo sagė

Krašto žinios
2014 m. rugpjūčio 22 d.
Neįp­ras­tos for­mos po­mi­do­ras užau­go Ade­lės Poš­kie­nės, gy­ve­nan­čios Plen­to kai­me šilt­na­my­je. Mo­te­ris su anū­kė­le Skais­te jį pa­va­di­no sa­ge.A. Poš­kie­nė, kaip ir dau­ge­lis po­mi­do­rus au­gi­na šilt­na­my­je. Iš jų pa­si­rū­pi­na ir sėk­lų so­di­nu­kams už­siau­gin­ti. Anot mo­ters, šis po­mi­do­ras „už­si­gi­mė“ vi­siš­kai skir­tin­gas, nei ki­ti. Ap­žiū­rė­ju­sios jį su anū­kė­le Skais­te, nu­spren­dė, jog jis – tik­ra sa­gė, puoš­nus, tar­si rau­ki­niais iš­da­bin­tas.
Pa­si­džiaug­ti su skai­ty­to­jais gam­tos iš­dai­ga, po­nia Ade­lė...

Kas įkvėps siekti daugiau šviesos?

Krašto žinios
2014 m. rugpjūčio 22 d.
Kas at­si­tin­ka su žmo­gu­mi, jo sie­la, kad, užuo­t sie­kęs švie­sos ir są­mo­nin­gu­mo, jis bė­ga nuo šių, ro­dos, pri­gim­ti­nių sie­kių? Ko­dėl mū­sų ša­ly­je taip daug be­si­grie­bian­čių lė­ti­nės sa­vi­žu­dy­bės – svai­gi­ni­mo­si al­ko­ho­liu?Vals­ty­bi­niu lyg­me­niu apie tai be­veik ne­svars­to­ma ir kol kas ne­sii­ma­ma prie­mo­nių tai stab­dy­ti. Pa­lie­ka­ma vi­suo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų, sa­va­no­rių veik­lai.
Kiek­vie­nas psi­chiš­kai svei­kas žmo­gus tur­būt su­vo­kia, kad al­ko­ho­lis „ati­ma pro­tą“ ar bent jį ap­tem­do. Tai, ko...

Prasideda antrasis renovacijos etapas

Krašto žinios
2014 m. rugpjūčio 22 d.
Pak­ruo­jy­je pra­si­de­da dau­gia­bu­čių na­mų re­no­va­ci­jos ant­ra­sis eta­pas – in­ves­ti­ci­niai re­no­va­ci­jos pla­nai šio­mis die­no­mis ati­duo­ti ap­svars­ty­ti tri­jų dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jams.Kęs­tu­čio 1, 2 ir 8 bei Pra­no Ma­šio­to gat­vės 61-ojo na­mo bu­tų sa­vi­nin­kams per ke­le­tą sa­vai­čių teks nu­spręs­ti, ku­rį re­no­va­ci­jos va­rian­tą pa­si­rink­ti bei ko­kius konk­re­čius dar­bus rei­kės at­lik­ti.
Pir­mo­jo eta­po dar­bai jau įpu­sė­ję – ar­tė­ja į pa­bai­gą Kruo­jos 4 ir 6 dau­gia­bu­čių re­no­va­ci­ja, ap­link...

Stipruoliai iškovojo šešias prizines vietas

Krašto žinios
2014 m. rugpjūčio 22 d.
Sa­vait­ga­lį Guos­ta­ga­lio spor­to klu­bo „URA­NAS“ ir Pak­ruo­jo svars­čių kil­no­ji­mo klu­bo „Jė­ga“ spor­ti­nin­kus ne­tra­di­ci­nė­se svars­čių kė­li­mo var­žy­bo­se, vy­ku­sio­se Jo­na­vo­je, ly­dė­jo sėk­mė: lai­mė­jo še­šias pri­zi­nes vie­tas.Guos­ta­ga­lie­tis Sau­lius Ski­kas ne tik iš­ko­vo­jo pir­mą­ją vie­tą, bet ir pa­ge­ri­no Lie­tu­vos re­kor­dą: 50 ki­log­ra­mų svars­tį vie­na ran­ka iš­ro­vė 40 kar­tų.
Svars­čių kil­no­ji­mo ve­te­ra­nas ir re­kor­di­nin­kas Bro­nius Stan­ke­vi­čius kil­no­jo 24 ki­log­ra­mų svar­čius ir ta­po...

Pra­ty­bos: virš mies­to sugedo sraig­tas­par­nis (2)

Pirmas puslapis
2014 m. rugpjūčio 21 d.
Mies­te, gy­ve­na­mų­jų na­mų kvar­ta­le, dėl ge­di­mo ava­ri­niu bū­du lei­džia­si sraig­tas­par­nis. Vi­du­je – 4 įgu­los na­riai ir 7 ke­lei­viai, tūp­da­mas sraig­tas­par­nis su­ža­lo­ja dar de­šimt žmo­nių. Tai – va­kar Šiau­liuo­se, Kvie­čių ir Ja­vų gat­vės kam­pe, vy­ku­sių pra­ty­bų „Griaus­mas-2014“ sce­na­ri­jus. Mies­te to­kios pra­ty­bos or­ga­ni­zuo­tos pir­mą kar­tą.Kur ava­ri­niu bū­du tūps Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Ka­ri­nių oro pa­jė­gų (KOP) sraig­tas­par­nis Mi-8, bu­vo lai­ko­ma pa­slap­ty­je, kad pra­ty­bos bū­tų kuo rea­les­nės.
11...

Šiaulių šaligatvius remontuoja pašalpų gavėjai (10)

Budintis reporteris
2014 m. rugpjūčio 21 d.
Šiau­liuo­se pra­dė­ti tvar­ky­ti ava­ri­nės būk­lės ša­li­gat­viai. Pir­mo­ji su­tvar­ky­ta prie Vi­jo­lių vi­du­ri­nės mo­kyk­los esan­ti au­to­bu­sų sto­te­lė. Mies­to sa­vi­val­dy­bė įkū­rė spe­cia­lią bri­ga­dą mies­to ša­li­gat­vių inf­rast­ruk­tū­rai tvar­ky­ti. Pla­nuo­ja­ma, kad bri­ga­do­je dirbs iki 10 žmo­nių.Miesto me­ras Jus­ti­nas Sar­taus­kas pa­sa­ko­jo, kad nau­jai įkur­ta mo­bi­li tre­čio­ji bri­ga­da tris mė­ne­sius ge­ros ko­ky­bės ply­te­lė­mis iš se­no­jo dvi­ra­čių ta­ko pie­ti­nia­me mies­to ra­jo­ne tvar­kys ava­ri­nės būk­lės...

Po lietaus rado baravyką milžiną

Budintis reporteris
2014 m. rugpjūčio 21 d.
Mo­te­ris pa­sa­ko­jo, kad ras­ti tokį ba­ra­vy­ką jai pa­dė­jo už­kie­tė­jęs gry­bau­to­jas se­ne­lis, ku­ris ir pa­ro­dė, ku­rio­je vie­to­je ieš­ko­ti gry­bų.
So­ne­ta džiau­gė­si, kad pir­mą kar­tą šiais me­tais gry­bau­jant vie­no­je Gruz­džių miš­ko vie­to­je pa­vy­ko ras­ti per 100 ba­ra­vy­kų. Per ne­pil­nas 2 va­lan­das mo­te­riai pa­vy­ko ras­ti 140 ba­ra­vy­kų ir 20 rau­don­vir­šių.

Vietiniai putinai (3)

Budintis reporteris
2014 m. rugpjūčio 21 d.
Ko no­rė­ti iš tik­ro­jo Pu­ti­no, kai sa­vų pu­ti­nų – nors ve­ži­mu vežk. Jų ne­ma­tai tik ta­da, kai nie­ko ne­da­rai. Bet vos tik pirš­tą krust – bū­ti­nai su­si­dur­si su ko­kiu vie­ti­niu pu­ti­nu ir jo blo­ka­do­mis.
Kai vis siū­lau pa­lais­vin­ti „ko nors da­ry­mo“ są­ly­gas, ma­nęs pra­šo konk­re­čių pa­vyz­džių ir pa­siū­ly­mų. Tai štai – vie­nas ma­žas epi­zo­das.
Va­sa­rą in­ten­sy­vus re­mon­tų, sta­ty­bų me­tas. Ir ne apie dan­go­rai­žius kal­ba. Apie pa­pras­tą žmo­ge­liu­ką, ku­ris nu­spren­dė, tar­ki­me, su­si­re­mon­tuo­ti bu­tą ir...

Moksleiviai suskubo sveikatos pažymų (5)

Įvykiai, aktualijos
2014 m. rugpjūčio 21 d.
Moks­lei­vių ant­plū­dį pa­ju­tę Šiau­lių bei ra­jo­no po­lik­li­ni­kų me­di­kai ti­ki­na, kad pro­fi­lak­ti­nis svei­ka­tos pa­tik­ri­ni­mas vis dar pa­lie­ka­mas pa­sku­ti­nėms rugp­jū­čio die­noms. Pa­žy­mos į ug­dy­mo įstai­gas tu­ri bū­ti pri­sta­ty­tos iki rug­sė­jo 15 die­nos.Šiau­lių ra­jo­no Pir­mi­nio svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­ro di­rek­to­rius Aloy­zas Rap­še­vi­čius ap­skai­čia­vo, kad jų įstai­go­je iki rug­sė­jo 15 die­nos tu­ri bū­ti pa­tik­rin­ta be­veik 4 tūks­tan­čių mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kų svei­ka­ta.
Už­si­re­gist­ra­vu­siems...

Moksleivių krepšinio lygai vadovaus M. Račkauskas

Sportas
2014 m. rugpjūčio 21 d.
34 me­tų M. Rač­kaus­kas MKL jau dir­bo prieš pen­ke­rius me­tus, o da­bar su­grįž­ta su nau­jo­mis am­bi­ci­jo­mis ir tiks­lais.
M. Rač­kaus­kas per sa­vo kar­je­rą dir­bo Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jo­je (LKF) ir or­ga­ni­za­vo 2011 me­tų Eu­ro­pos vy­rų krep­ši­nio čem­pio­na­tą, 2012 me­tų Eu­ro­pos še­šio­lik­me­čių ir sep­ty­nio­lik­me­čių pir­me­ny­bes, sep­ty­nio­lik­me­čių pa­sau­lio čem­pio­na­tą ir 2013 me­tų de­vy­nio­lik­me­čių mer­gi­nų pla­ne­tos pir­me­ny­bes.
M. Rač­kaus­kas bai­gė Lie­tu­vos kū­no kul­tū­ros aka­de­mi­ją (da­bar...

Tėviškė senėdama gražėja (1)

Keturi kampai
2014 m. rugpjūčio 21 d.
Kra­žių se­niū­ni­jo­je (Kel­mės raj.) tech­ni­ku dir­ban­tis Bro­nius Na­vic­kas gi­mė ir te­be­gy­ve­na Lenk­vie­čių kai­me. Na­gin­gas žmo­gus kas­met vis nau­ju ak­cen­tu pa­puo­šia sa­vo so­dy­bą. Puoš­me­no­mis čia tam­pa ir se­nas tė­vų ve­ži­mai­tis ar ro­gės, ku­riuos gė­lė­mis ap­kai­šo žmo­na Vir­gi­ni­ja, ir pa­ties iš ak­mens bei sto­ros vie­los su­konst­ruo­tas vabz­dys, ir ma­lū­nas – pa­vė­si­nė, ir ga­ly­bė ki­tų šei­mi­nin­ko kū­ry­biš­ku­mą bei iš­ra­din­gu­mą liu­di­jan­čių da­ly­kų.Ne­di­de­lis Lenk­vie­čių kai­me­lis. Nuo­ša­lus Na­vic­kų vien­kie­mis su...

Baltieji gandrai išskrido anksčiau (1)

Keturi kampai
2014 m. rugpjūčio 21 d.
Ir iš tik­rų­jų, gand­rai ga­na tiks­liai ma­siš­kai iš­skren­da bū­tent šią die­ną ar su ke­lių die­nų pa­klai­da, ku­ri su­si­da­ro, nes gand­rai lau­kia pa­lan­kių są­ly­gų, kai su­si­for­muo­ja šil­to oro sro­vės, „pa­ke­lian­čios“ aukš­tai į dan­gų ir lei­džian­čios sklen­džiant pa­ju­dė­ti pie­tų link.
Šiais me­tais ste­bi­ma vi­sai ki­to­kia si­tua­ci­ja – lau­kuo­se jau re­tai pa­ma­ty­si di­des­nius bal­tų­jų gand­rų bū­rius – ne­daž­ni net ke­lio­li­kos paukš­čių bū­re­liai. Ry­tų ir Pie­tų Lie­tu­vo­je pa­sku­ti­nę sa­vai­tę lai­kė­si daž­niau­siai tik pa­vie­niai...

Mokykla šventė jubiliejus

Krašto žinios
2014 m. rugpjūčio 21 d.
1804 me­tais įsteig­ta Ša­ky­nos pa­ra­pi­nė mo­kyk­la. Ji už­da­ry­ta po 1863 me­tų su­ki­li­mo.
1894 me­tų ko­vo 15 die­ną su­sek­ta slap­ta da­rak­to­ri­nė mo­kyk­la, ku­rio­je mo­ky­to­jas Ig­nas Nar­mon­tas vie­nuo­li­ka vai­kų mo­kė lie­tu­viš­ko ir ru­siš­ko raš­to, ti­ky­bos. 1899 me­tais įsteig­ta val­di­nė, vė­liau – pra­džios mo­kyk­la.
Kei­tė­si mo­kyk­los pa­va­di­ni­mas, il­giau ar trum­piau Ša­ky­nos vai­kai ją lan­kė. Ir da­bar mies­te­ly­je vei­kia mo­kyk­la, tei­kian­ti pa­grin­di­nį iš­si­la­vi­ni­mą, di­de­lį dė­me­sį...

Pasirašyta sutartis su austrais

Krašto žinios
2014 m. rugpjūčio 21 d.
Vei­tens­fel­do se­niū­ni­ja ir Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė pra­dė­jo drau­gau­ti 2007 me­tais, kuo­met bu­vo vyk­do­mas pro­jek­tas tarp Vei­tens­fel­do ir Vid­so­džio mo­kyk­lų. Aust­rų de­le­ga­ci­jos lan­ko­si Kel­mė­je ge­gu­žės mė­ne­siais vyks­tan­čio­se liau­dies me­no šven­tė­se. Šie­met aust­rai su­kū­rė trum­pą fil­mu­ką apie Lie­tu­vą ir Kel­mės ra­jo­ną, ku­ris bu­vo pa­ro­dy­tas per Aust­ri­jos te­le­vi­zi­ją.
Nu­ma­ty­ta, kad bend­ra­dar­bia­vi­mas tarp Kel­mės ra­jo­no ir Aust­ri­jos sa­vi­val­dy­bių la­biau­siai bus...

Gražiausių sodybų konkurse – po dvi pirmąsias vietas

Krašto žinios
2014 m. rugpjūčio 21 d.
Ko­mi­si­ja, va­do­vau­ja­ma ra­jo­no vi­ce­me­ro Kęs­tu­čio Bi­liaus, ap­lan­kė ir įver­ti­no vi­sas kon­kur­se da­ly­va­vu­sias so­dy­bas. Vien­kie­mių ir gy­ven­vie­čių so­dy­bų ka­te­go­ri­jo­je so­dy­bos bu­vo vie­na už ki­tą gra­žes­nės, sko­nin­ges­nės. Ko­mi­si­ja, po il­gų dis­ku­si­jų nu­spren­dė abie­jo­se ka­te­go­ri­jo­se skir­ti po dvi pir­mą­sias vie­tas.
Gra­žiau­sių­jų vien­kie­mių sa­vi­nin­kais pri­pa­žin­ti Ilo­na ir Vin­cas Ur­bo­na­vi­čiai, gy­ve­nan­tys Ku­ke­čių se­niū­ni­jos Man­čių kai­me bei Vir­ga ir Bro­nius...

Pagerbti grožio salelių puoselėtojai

Krašto žinios
2014 m. rugpjūčio 21 d.
Še­du­vo­je su­reng­to­je šven­tė­je bu­vo pa­gerb­ti so­dy­bų ap­lin­ką tvar­kan­tys sa­vi­nin­kai, pa­dė­ko­ta gra­žiai be­si­tvar­kan­čioms įmo­nėms, mies­to gė­ly­nų puo­se­lė­to­jams.Gė­lių žie­dai, kuk­lios do­va­nė­lės bei pa­dė­kos įteik­tos šių me­tų pa­vyz­din­gai tvar­ko­mų se­niū­ni­jos so­dy­bų šei­mi­nin­kams: še­du­viams Ja­ni­nai ir Ta­dui Za­raus­kams bei Dan­guo­lei ir Egi­di­jui Pa­luc­kams iš Gim­bo­ga­los.
Jau ei­lę me­tų pa­vyz­din­giau­siai ap­lin­ką tvar­kan­čia įstai­ga pri­pa­žįs­ta­mas Še­du­vos lop­še­lis-dar­že­lis. Di­rek­to­rės Dai­vos...

„Sugrįžimų į Paragius“ scena – vėl po stogu

Krašto žinios
2014 m. rugpjūčio 21 d.
Tra­di­ci­nė mė­gė­jų teat­rų šven­tė „Sug­rį­ži­mai į Pa­ra­gius“ dvi die­nas vy­ko Laz­dy­nų Pe­lė­dos mu­zie­ju­je Pa­ra­giuo­se. Po ke­le­rių me­tų per­trau­kos vai­din­ta ne­be lau­ke, o vėl po sto­gu.Spek­tak­lius maž­daug prieš dvi de­šim­tis me­tų pra­dė­ta ro­dy­ti mu­zie­jaus te­ri­to­ri­jo­je tuo­met bu­vu­sio­je jau­jo­je. Vė­liau ji su­de­gė, ta­čiau tra­di­ci­ja iš­lai­ky­ta, pa­sta­čius lau­ko sce­ną.
Šie­met ar­tis­tai vėl grį­žo po sto­gu – nau­jo­­je dar­ži­nė­je. Jį įreng­ta, at­nau­ji­nus bu­vu­sio Pa­ra­gių dva­ro sta­ti­nius ir...

Gatvės gyventojai džiaugiasi saugia kaimynyste

Krašto žinios
2014 m. rugpjūčio 21 d.
Jo­niš­kio mies­to Kaš­to­nų gat­vės gy­ven­to­jai džiau­gia­si įkur­ta sau­gios kai­my­nys­tės gru­pe, ku­rios pri­va­lu­mus jau spė­jo pa­jus­ti.Da­nu­tės ir Ri­man­to Ja­si­lio­nių so­dy­bo­je su Jo­niš­kio ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Vie­šo­sios po­li­ci­jos sky­riaus Pre­ven­ci­jos po­sky­rio bend­ruo­me­nės pa­rei­gū­nais Jus­tu Mar­ti­nai­čiu ir Al­mi­ra Kum­py­te su­si­ti­kę Kaš­to­nų gat­vės gy­ven­to­jai, per­nai su­si­bū­rę į sau­gios kai­my­nys­tės gru­pę, pa­sa­ko­jo, kaip rū­pi­na­si vie­ni ki­tais.
Jie sau­go kai­my­nų na­mus...

Karo veteranas sulaukė 100 metų

Krašto žinios
2014 m. rugpjūčio 21 d.
Jo­niš­kie­čiui Ka­ziui Ka­zi­mie­rai­čiui, tar­na­vu­siam tar­pu­ka­rio Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė­je ir ko­vo­ju­siam fron­to li­ni­jo­se so­vie­ti­nė­je ar­mi­jo­je, rugp­jū­čio 18 die­ną su­ka­ko 100 me­tų.
100-me­tis jo­niš­kie­tis Ka­zys Ka­zi­mie­rai­tis dar ne­sto­ko­ja ener­gi­jos, iki šiol lai­ko viš­tai­čių pul­ką, pa­ts su­ka­sa dar­žą, ne­sku­bė­da­mas, pa­si­da­lin­da­mas skly­pą į ke­lias da­lis.
Ir į ka­ti­li­nę rū­sy­je per lan­ge­lį mal­kų pa­ts pri­me­ta.
Gar­baus am­žiaus vy­riš­kis sa­ko nie­ka­da ne­bu­vęs „su­griu­vęs“...

Dėl Administracijos direktoriaus atstatydinimo verda aistros

Krašto žinios
2014 m. rugpjūčio 21 d.
Jo­niš­kio ra­jo­no ta­ry­bos na­rys Ro­mual­das Gy­lys, pro­tes­tuo­da­mas prieš par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ veiks­mus, pa­li­ko jos frak­ci­ją. Ta­ry­bos na­rį pa­pik­ti­no, kad iš par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ na­rių, jo nuo­mo­nės net ne­klau­sus ir apie pla­nuo­ja­mus veiks­mus nein­for­ma­vus, bu­vo iš­mes­tas Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Eli­gi­jus Dar­gis, ku­rį pla­nuo­ja­ma at­sta­ty­din­ti ir iš eina­mų pa­rei­gų.
Ro­mual­das Gy­lys „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ frak­ci­ją pa­li­ko rugp­jū­čio...

Mokinys pasekė mokytojo pavyzdžiu

Krašto žinios
2014 m. rugpjūčio 21 d.
Žei­me­lio gim­na­zis­tas Lu­kas Nar­su­tis šios va­sa­ros pra­džio­je su­konst­ra­vo 100 kar­tų su­ma­žin­tą sau­lės ener­gi­jos ko­lek­to­rių van­de­niui bui­ty­je šil­dy­ti. To­kio su­ma­ny­mo moks­lei­vis ėmė­si sek­da­mas sa­vo mo­ky­to­jo Sau­liaus Ži­lins­ko pa­vyz­džiu tau­so­ti gam­tą ir nau­do­ti kuo dau­giau al­ter­na­ty­vios ener­gi­jos.
Į gim­na­zi­jos bai­gia­mą­ją kla­sę Lu­kas Nar­su­tis šie­met ateis su­kau­pęs pra­kti­nių ži­nių, kaip tau­so­ti elekt­ros ener­gi­ją, o tuo pa­čiu ir šei­mos biu­dže­tą.
Vai­ki­nas šios...

Aplankė gražias sodybas

Krašto žinios
2014 m. rugpjūčio 21 d.
Ap­lan­ky­tos 16 gra­žiau­sių, įdo­miau­sių so­dy­bų, bend­rau­ta su jų šei­mi­nin­kais.
Taip pat ap­lan­ky­ta Lin­ku­vos baž­ny­čia, ku­rios kle­bo­nas Ed­var­das Zei­do­tas daug me­tų dir­bo Kur­šė­nuo­se. Lan­ky­ta­si gra­žio­se Nai­sių vie­to­se.
Dar bir­že­lio mė­ne­sį, per Jo­ni­nių šven­tę, Sei­mo na­rė Ri­ma Baš­kie­nė, įteik­da­ma pri­zą gra­žiau­sios so­dy­bos šei­mi­nin­kams, pa­skel­bė apie vers­li­nin­ko, ūki­nin­ko, kul­tū­ros me­ce­na­to Ra­mū­no Kar­baus­kio do­va­ną – eks­kur­si­ją. Ji ir su­reng­ta.

Dienos populiariausi

Pavojaus akivaizdoje – be pagalbos (1)

lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Keturi kampai

Šiau­lie­čiai Ar­mi­da ir Min­dau­gas Bra­žai sa­vo na­mo kie­me per va­sa­ros ato­sto­gas įgy­ven­di­no se­niai puo­se­lė­tą...

Centas prie cento

Šve­di­jos ka­pi­ta­lo tarp­tau­ti­nis ma­dos tink­las „H&M“ (UAB „Hen­nes & Mau­ritz") to­liau ple­čia­si Lie­tu­vo­je –...

Atolankos

Šiaulių universiteto Menų fakulteto docentė dailininkė Irena Ambrazienė ir Šiaulių dailės galerijos vyriausioji specialistė menotyrininkė Ernesta...

Gyvenimo spalvosDaugiau

Net ir iš­trem­ti į Si­bi­rą, kęs­da­mi šal­tį, dirb­da­mi ver­giš­ko­mis są­ly­go­mis ir gy­ven­da­mi pus­ba­džiu, lie­tu­viai vi­so­mis...

Kuo su­si­ję lie­tu­viš­ki pi­ni­gai ir liū­tas? Kiek kai­na­vo vai­ko iš­pir­ka iš ne­lais­vės? Ko­kie pi­ni­gai šai­pė­si iš len­kų? Įdo­mūs...

Pa­les­ti­no­je gy­ve­nan­ti ir šios ša­lies Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jo­je dir­ban­ti lie­tu­vių ver­tė­ja Ju­li­ja Gul­bi­no­vič iš...

Skaist­gi­rio Uo­ly­no kal­nas (Jo­niš­kio ra­jo­nas) vie­nai po­pie­tei ta­po ra­ga­nų ir ra­ga­nių suei­gos vie­ta. Apei­gos...

Naudinga žinotiDaugiau

Pakruojo vaikų ir jaunimo klubo prie policijos komisariato nariai, vykdydami projektą „Auginkime sveiką jaunąją kartą“, skaitė...

Lietuvos sveikatos apsaugos sistemos vadovai iš Europos 16-tojo sveikatos politikos forumo „Elastingos ir novatoriškos...

Primename, kad mokslo metams prasidėjus studijuoti į Europos Sąjungos (ES) šalių universitetus išvykstantis Lietuvos jaunimas turėtų...

Šiais metais startuojanti masinė daugiabučių gyvenamųjų namų renovacija iškelia diskusijoms daugybę klausimų, tarp jų ir tokių kaip techninių projektų ruošimas...

SIBIRO REPORTAŽAIDaugiau

Mirties nuosprendis. Tokį teismo sprendimą 1951 metais Irkutske išgirdo Šiaulių miesto garbės pilietis, profesorius habil. dr...

Šiaulietei Marytei Jakubauskaitei-Kolegovai „Šiaulių krašto“ straipsnis apie Zimą (Irkutsko sritis) sukėlė jaunystės prisiminimus...

Kelmės rajone, Mockaičiuose, gyvenanti 88-erių Stefa Gumuliauskienė apsiverkė, „Šiaulių krašte“ pamačiusi pusseserės Vandos Valiūtės, gyvenančios...

„Mano vyras iš Olchono parsivežė brolio klieriko Valerijaus Vaitkevičiaus palaikus“, – paskambinusi į redakciją sakė kuršėniškė Ona...

Redakcija siūloDaugiau

Dr.Stasys TUMĖNAS
Šiaulių universiteto docentas, „Šiaulių krašto“ redakcinės kolegijos narys
Istoriniai virsmai, pokario...

Žurnalistas, „Šiaulių krašto“ redkolegijos narys
Tuo metu, kai Rusija užgrobinėjo Krymą, o Lietuvai iškilo agresijos grėsmė, Radviliškio...

Ginkūnuose (Šiaulių rajonas) gyvenantis ir kuriantis skulptorius, tautodailininkas Jonas Vaicekauskas tvirtai įsitikinęs, kad šalia to...

Tradicija fotografuoti per laidotuves pamažu nyksta. Muziejininkai laidotuvių fotografijoje atranda vertingų istorinių detalių. Žinomi...

Visi straipsniai