(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
Gamink ir Balsuok
Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

keywords=" border='0' alt='' />

Nuo bokalo iki žudiko

2016 m. gruodžio 3 d.
Lie­tu­vo­je kan­di­da­tais į mi­nist­rus ga­li bū­ti ir gir­ti vai­ruo­to­jai. Net paaiš­kė­jus ap­lin­ky­bėms, ban­do­ma tei­sin­ti, dangs­ty­ti ir va­din­ti, kad tai tik „pa­mo­ka“ kan­di­da­tui. Ta­čiau to­kia pa­mo­ka kaž­kam ga­li kai­nuo­ti gy­vy­bę.Vien šie­met Šiau­lių ap­skri­ties ke­liuo­se nu­sta­ty­ta ge­ro­kai per 1 000 gir­tų vai­ruo­to­jų. Ke­lio­li­ka žmo­nių dėl gir­tų vai­ruo­to­jų kal­tės žu­vo ar­ba bu­vo su­ža­lo­ti eis­mo įvy­kiuo­se. Ko­dėl žmo­nės dėl bo­ka­lo, tau­re­lės tam­pa žu­di­kais? Ar vi­suo­me­nė, ku­ri ban­do...

Kurčias fotografas susikalba bet kurioje šalyje

2016 m. gruodžio 3 d.
Šian­dien Ka­ro­lis Pi­li­pa­vi­čius yra pa­ke­liui į Is­pa­ni­ją, kur pra­dės nau­ją gy­ve­ni­mo eta­pą. Nuo vai­kys­tės ne­gir­din­tis šiau­lie­tis kal­ba ran­ko­mis ir aki­mis – is­to­ri­jas apie žmo­nes pa­sa­ko­ja sa­vo fo­tog­ra­fi­jo­mis. Mo­čiu­tės pa­stan­gų dė­ka vai­ki­nas ga­li kal­bė­ti bal­su. Išd­rį­sęs at­skleis­ti sa­vo ta­len­tus, nu­ga­lė­jęs dro­vu­mą, jis ta­po ne tik fo­tog­ra­fu, bet ir fo­to­mo­de­liu.Su Ka­ro­liu su­si­tin­ka­me Šiau­lių ap­skri­ties ges­tų kal­bos ver­tė­jų cent­re, kur kal­bė­tis pa­de­da ges­tų kal­bos ver­tė­jos...

Val­džią Šiau­liuo­se perima nau­ja dau­gu­ma (66)

2016 m. gruodžio 2 d.
Šiau­lių mies­to ta­ry­bo­je va­kar pa­si­skel­bė nau­ja dau­gu­ma. Val­dan­čią­ją koa­li­ci­ją su­da­rė 17 Ta­ry­bos na­rių. Dėl tei­si­nių pe­ri­pe­ti­jų ati­dė­ti per­so­na­li­jų kei­ti­mai Sa­vi­val­dy­bės va­do­vy­bė­je. Me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas pa­kvies­tas bend­ra­dar­biau­ti ir „per­for­muo­ti sa­vo mąs­ty­mą“. Kaip pa­sielgs, neaiš­ku.ru­ta@sk­ras­tas.lt
Iki Ta­ry­bos po­sė­džio li­kus pa­sku­ti­nėms mi­nu­tėms A. Vi­soc­kas ti­ki­no ži­niask­lai­dą, kad jo­kios nau­jos dau­gu­mos „nė­ra“, nors nie­kam tai ne­bu­vo pa­slap­tis...

Nusikaltėlis dangstėsi svetimais vardais ir svetimu veidu (3)

2016 m. gruodžio 2 d.
Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­ja ra­gi­na at­si­liep­ti vi­sas mer­gi­nas ir vai­ki­nus, so­cia­li­nia­me tink­la­py­je „Fa­ce­book“ už­mez­gu­sius pa­žin­tį su Pau­liu­mi Po­ciu­mi. Ži­no­ki­te, kad pi­ni­gus iš jū­sų vi­lio­jo ir vi­saip ju­mis ma­ni­pu­lia­vo ne šis vai­ki­nas, o juo pri­si­den­gęs To­mas.Šiau­lių ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Sun­kių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo val­dy­bos pa­rei­gū­nai šiuo me­tu at­lie­ka iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl iš­ža­gi­ni­mo ir gra­si­ni­mo nu­žu­dy­ti ar sun­kiai...

Politikos aktualijosDaugiau

Į Sei­mą nei vien­man­da­tė­je, nei pa­gal są­ra­šą neiš­rink­tą šiau­lie­tį so­cial­de­mok­ra­tą Ar­vy­dą Moc­kų ve­ja­si tūks­tan­ti­nė rin­ki­mų...

Šiau­lių me­nų in­ku­ba­to­riu­mi ga­lė­jęs virs­ti pa­sta­tas vai­duok­lis El­nio gat­vė­je – be lan­gų, be du­rų ir sto­go jau dau­giau kaip...

Šiau­lių re­gio­no si­tua­ci­ja su­dė­tin­ga: ir dėl emig­ra­ci­jos, ir dėl ma­žų in­ves­ti­ci­jų, ir dėl ne­ži­nios, kaip re­gio­ni­nę...

Šiau­lių ra­jo­no so­cial­de­mok­ra­tas Ro­lan­das Ta­mo­šai­tis per me­tus pa­sta­tė tris pa­mink­lus: vie­toms, ku­rio­se...

Komentarai, nuomonėsDaugiau

Prieš Mi­šias Kel­mės gir­tuok­lis Vy­tau­tas į baž­ny­čią atė­jo su alaus bu­te­liu. Gąs­di­no pa­mal­džias mo­te­rė­les, pra­šė iš jų pi­ni­gų...


Šiau­lių po­li­ti­kai dūz­gia – bus ar nebus nau­ja val­džios koa­li­ci­ja. Prask­lei­džia­mi už­ku­li­siai...


Gy­ve­ni­mas – ne­pa­gy­do­ma pa­vel­di­ma li­ga, su liūd­na pa­bai­ga.
Ją ten­ka kiek­vie­nam per­si­rgti. O kai...

Ar dar pri­si­me­na­te fak­tą, kad nau­ją­ją val­dan­čią­ją koa­li­ci­ją su­da­rė Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga ir...

Politikų tribūnaDaugiau

Vil­nius, rugp­jū­čio 8 d. (EL­TA).
Po bak­te­ri­jo­mis už­krės­tų kol­dū­nų skan­da­lo že­mės ūkio mi­nist­rė Vir­gi­ni­ja...

Šiau­lių ap­skri­ty­je Sei­mo rin­ki­mams pra­dė­jo dirb­ti sep­ty­nių vien­man­da­čių rin­ki­mų apy­gar­dų ko­mi­si­jos. „Šiau­lių kraš­tas“...

Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja pa­skel­bė po­li­ti­kų bei vals­ty­bės tar­nau­to­jų 2015 me­tų tur­to dek­la­ra­ci­jas...

Ne pir­mą mė­ne­sį Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je dis­ku­tuo­ja­ma apie VšĮ Pak­ruo­jo pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros...

2016-ieji – Sau­lės mū­šio me­taiDaugiau

Is­to­ri­kas To­mas Ba­ra­naus­kas ke­lia hi­po­te­zę, kad 1236 me­tais Sau­lės mū­šis įvy­ko Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne...

Lie­tu­vos is­to­ri­jos ins­ti­tu­to moks­lo dar­buo­to­jui, hu­ma­ni­ta­ri­nių moks­lų dak­ta­rui šiau­lie­čiui Dan­gi­rui...

imestamp]" border="0" alt="" />

PDF laikraščiai

Norėdami skaityti PDF failą, įveskite įsigytus prisijungimo duomenis
 
Vartotojas:
 
Slaptažodis:

 
 
PDF archyvas

Prenumerata

Popierinių laikraščių prenumerata internetu
Prenumeruoti
PDF laikraščių prenumerata
Prenumeruoti
Asmeniniai skelbimai mūsų žiniatinklyje
Skelbimai

V. Mazuronio ir „Laisvųjų piliečių“ dovana Šiauliams – eglučių miškas

Įvykiai, aktualijos
2016 m. gruodžio 3 d.
Jei jums jau te­ko pa­sta­ro­sio­mis die­no­mis praei­ti pro Ka­lė­di­nį mies­te­lį, gal­būt pa­ste­bė­jo­te, kad šie­met ja­me kaž­kas nau­jo ir ne­ma­ty­to? Mies­te­ly­je iš­dy­go 100 gy­vų eg­lu­čių miš­kas.Tai do­va­na Šiau­liams ir jo gy­ven­to­jams, ku­rią įtei­kė Eu­ro­pos Par­la­men­to na­rys Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis ir pi­lie­ti­nis ju­dė­ji­mas „Lais­vie­ji pi­lie­čiai“.
„Nors esu gi­męs Mo­lė­tų ra­jo­ne, ta­čiau Šiau­liai ma­no gy­ve­ni­me uži­ma la­bai svar­bią vie­tą. Jau daug me­tų sa­ve va­di­nu šiau­lie­čiu ir no­rė­čiau...

Pra­si­dė­jo Ka­lė­dų ren­gi­niai

Įvykiai, aktualijos
2016 m. gruodžio 3 d.
Šiau­liuo­se va­kar įžieb­ta mies­to cent­ri­nė ka­lė­di­nė eg­lė. Vil­niaus gat­vės pės­čių­jų bul­va­re vy­ko ren­gi­nys „Ke­lio­nių ir sal­du­my­nų Ka­lė­dos“, įsi­kū­rė šven­ti­nė mu­gė, vy­ko jau­nų­jų at­li­kė­jų kon­cer­tai ir pa­ra­mos ak­ci­ja „Lai­mės kek­siu­kai“.Ket­vir­tus me­tus mies­to švie­ti­mo įstai­gos or­ga­ni­za­vo pa­ra­mos ak­ci­ją „Lai­mės kek­siu­kai“, pa­dė­ti on­ko­lo­gi­nė­mis li­go­mis ser­gan­tiems vai­kams. Moks­lei­viai pre­kia­vo pa­čių, su mo­ky­to­jų ir tė­vų pa­gal­ba kep­tais kek­siu­kais. Su­rink­tos lė­šos bus ski­ria­mos pa­ra­mos ir...

Kas toliau: kompromisas ar priešlaikiniai rinkimai? (1)

Budintis reporteris
2016 m. gruodžio 3 d.
Šiau­liuo­se nau­ja dau­gu­ma pa­si­skel­bė val­dan­čią­ja, bet to­les­nius žings­nius ati­dė­jo dviem sa­vai­tėms. Me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas nau­jos koa­li­ci­jos ne­sku­ba pri­pa­žin­ti ir ją va­di­na „pseu­do­dau­gu­ma“. Ar gre­sia chao­sas val­džio­je ir mies­tas taps jo įkai­tu? „Šiau­lių kraš­tui“ si­tua­ci­ją ver­ti­na nau­jos dau­gu­mos at­sto­vai ir bu­vę mies­to me­rai.
Po ket­vir­ta­die­nį įvy­ku­sio mies­to Ta­ry­bos po­sė­džio, per ku­rį dek­la­ruo­ta, kad kei­čia­si val­dan­čio­ji dau­gu­ma, A. Vi­soc­kas vie­šo­je...

Ekstremalioje situacijoje pristigo bendradarbiavimo

Budintis reporteris
2016 m. gruodžio 3 d.
Va­kar Pak­ruo­jy­je iš­va­žiuo­ja­mą­jį po­sė­dį apie UAB „Gai­re­li­ta“ gais­ro pa­sėk­mes dviems ra­jo­nams su­ren­gė Sei­mo lai­ki­no­sios Šiau­lių kraš­to bi­čiu­lių gru­pės na­riai. Dis­ku­si­jo­se pa­da­ry­ta iš­va­da, kad trūks­ta bend­ra­dar­bia­vi­mo tarp ins­ti­tu­ci­jų. O kad pa­na­šios ne­lai­mės ne­pa­si­kar­to­tų – rei­kia keis­ti tei­sės ak­tus. Nu­ma­no­ma, kad eko­lo­gi­nės ka­tast­ro­fos mas­tas paaiš­kės pa­va­sa­rį.Par­la­men­ta­rai Sta­sys Tu­mė­nas, Arū­nas Gu­mu­liaus­kas, Au­ri­mas Gai­džiū­nas, An­ta­nas Ma­tu­las ir Vi­ta­li­jus...

Nori dėmesio? Nusišlapink bažnyčioje

Budintis reporteris
2016 m. gruodžio 3 d.
Prieš Mi­šias Kel­mės gir­tuok­lis Vy­tau­tas į baž­ny­čią atė­jo su alaus bu­te­liu. Gąs­di­no pa­mal­džias mo­te­rė­les, pra­šė iš jų pi­ni­gų. Re­ke­ta­vo ir pa­tį kle­bo­ną. Pas­kui pa­ki­lo, nuė­jo prie klau­syk­los, ir iš­si­trau­kęs sa­vo ly­ti­nį or­ga­ną, nu­si­šla­pi­no.
Šis vy­ras jau daug me­tų ga­di­na ner­vus po­li­ci­jai, trik­do do­rus mies­to gy­ven­to­jus, už­sto­da­mas jiems ke­lią ir rei­ka­lau­da­mas pi­ni­gų. Anks­čiau ne­są­mo­nes krė­tė kar­tu su bro­liu. Abu bu­vo pa­vel­dė­ję tė­vų na­mus. Bet per gir­tuok­lys­tes juos su­pleš­ki­no. Vė­liau...

Neįgaliųjų sportą turi suprasti tėvai

Sportas
2016 m. gruodžio 3 d.
Leng­vą­ja at­le­ti­ka neį­ga­lie­ji spor­ti­nin­kai Šiau­liuo­se už­sii­ma kiek dau­giau nei pen­ke­rius me­tus, ta­čiau per tą lai­ką jau spė­jo pa­siek­ti pui­kių re­zul­ta­tų. Lie­tu­vos neį­ga­lių­jų leng­vaat­le­čių rink­ti­nė­je dau­giau kaip pu­sė na­rių – šiau­lie­čiai. Apie neį­ga­lių spor­ti­nin­kų paieš­kas, tre­ni­ruo­čių są­ly­gas kal­bė­jo­mės su vie­nin­te­liu neį­ga­lių leng­vaat­le­čių tre­ne­riu Dei­man­tu Ju­siu.
Su tre­ne­riu D. Ju­siu su­si­ti­ko­me leng­vo­sios at­le­ti­kos ma­nie­že, ku­ria­me kar­tu su vi­sais tre­ni­ruo­ja­si ir...

Nuotrauka atvedė pas jubiliejų švenčiančią porą

Gyvenimo spalvos
2016 m. gruodžio 3 d.
„Su mal­kų glė­biu – ma­no bro­lis Vin­cas“, – į „Šiau­lių kraš­te“ pub­li­kuo­tą nuo­trau­ką ro­do Kle­men­sas Kan­ka­lis. Prieš maž­daug aš­tuo­nis de­šimt­me­čius da­ry­to­je fo­tog­ra­fi­jo­je jis at­pa­žįs­ta ir dau­giau vei­dų, tik var­dai, pa­var­dės iš­blu­ko. Va­kar Šiau­liuo­se gy­ve­nan­tiems Au­gus­ti­nai ir Kle­men­sui Kan­ka­liams bu­vo ypa­tin­ga die­na – 65-osios ves­tu­vių me­ti­nės.„Šiau­lių kraš­tas“ tre­čia­die­nį pub­li­ka­vo tar­pu­ka­rio nuo­trau­ką, ku­rio­je įam­žin­ta per dvi­de­šimt as­me­nų.
Kas už­fik­suo­ti nuo­trau­ko­je, kas...

Ūkininkas negali neskraidyti

Gyvenimo spalvos
2016 m. gruodžio 3 d.
Bal­de­giuo­se (Kel­mės r.) ūki­nin­kau­jan­tis Rai­mon­das No­rei­ka nuo sep­ty­nio­li­kos me­tų ne­si­ski­ria su lėk­tu­vais: skrai­do, konst­ruo­ja, skrai­di­na drau­gus ir pa­žįs­ta­mus.Nau­jau­sias ūki­nin­ko pir­ki­nys – če­kų ga­my­bos lėk­tu­vas „Zep­hyr“ – kol kas sto­vi ūki­nin­ko prieš ke­le­tą me­tų pa­sta­ty­ta­me di­džiu­lia­me an­ga­re.
Iš pir­mo žvilgs­nio ūki­nin­kai Re­gi­na ir Rai­mon­das No­rei­kos lyg ir nie­kuo ne­si­ski­ria nuo ki­tų kai­mo žmo­nių: lai­ko gy­vu­lių, dir­ba že­mę.
Ta­čiau Rai­mon­das No­rei­ka yra...

Tėvų optimizmas prieš 15 eurų vaiko pinigų

Krašto žinios
2016 m. gruodžio 3 d.
29 me­tų Jur­gi­ta ir 34 me­tų Kęs­tu­tis Ka­niau­kos iš Ty­tu­vė­nų apy­lin­kių se­niū­ni­jos Šed­ba­rų kai­mo au­gi­na pen­kis vai­kus. Vy­ras dir­ba už mi­ni­ma­lų at­ly­gi­ni­mą. Žmo­na pri­žiū­ri vai­kus ir ūke­lį. Vai­kai gau­na po 15 eu­rų vai­ko pi­ni­gų. Ta­čiau jau­na šei­ma kai­me pra­gy­ve­na ne­si­skųs­da­mi. Tik kar­tais pik­ta, jog glo­bo­ja­miems vai­kams ski­ria­mos de­šimt kar­tų di­des­nės su­mos. Ne­gi tė­vų au­gi­na­mų vai­kų po­rei­kiai ma­žes­ni už glo­bo­ja­mų?Ke­tu­rių kam­ba­rių bu­tas Šed­ba­ruo­se, kur dau­gia­bu­čių na­mų dau­giau ne­gu ki­tuo­se kai­muo­se. At­vy­kę...

Buvusi Seimo narė apmąsto, ko reikia rinkėjui

Krašto žinios
2016 m. gruodžio 3 d.
Į Sei­mą ant­ra­jai ka­den­ci­jai neiš­rink­ta bu­vu­si Sei­mo na­rė so­cial­de­mok­ra­tė Al­ma Mon­kaus­kai­tė šiuo me­tu il­si­si Ita­li­jo­je ir, kaip pa­ti sa­ko, ap­mąs­to, ko rei­kia rin­kė­jui.Po jai as­me­niš­kai ne­pa­vy­ku­sių ir So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jai ne­sėk­min­gų Sei­mo rin­ki­mų praė­ju­sią ka­den­ci­ją ket­ve­rius me­tus Kel­mei at­sto­va­vu­si Sei­mo na­rė Al­ma Mon­kaus­kai­tė iš­vy­ko į Ita­li­ją. Čia ji pra­leis Ka­lė­das ir su­tiks Nau­juo­sius Me­tus. Į Lie­tu­vą pla­nuo­ja grįž­ti tik sau­sio 8 – ąją.
Po­li­ti­kė tvir­ti­na...

Ekstremali situacija atšaukta. Grėsmė išlieka

Krašto žinios
2016 m. gruodžio 3 d.
Ekst­re­ma­li si­tua­ci­ja, ku­ri bu­vo pa­skelb­ta dėl UAB „Gai­re­li­ta“ te­ri­to­ri­jo­je ki­lu­sio gais­ro, jau at­šauk­ta. Ar gy­ven­to­jai da­bar jau ga­li jaus­tis sau­gūs? At­sa­kin­gų tar­ny­bų va­do­vai „nu­ra­mi­na“ – ma­žiau­siai pus­me­tį nau­jų gais­rų ne­tu­rė­tų kil­ti. O po pus­me­čio?Lapk­ri­čio 25 die­ną ra­jo­ne at­šauk­ta ekst­re­ma­li si­tua­ci­ja, ku­ri bu­vo pa­skelb­ta spa­lio 5-ąją – UAB „Gai­re­li­ta“ te­ri­to­ri­jo­je ki­lus di­džiu­liam gais­rui.
Nei­gia­mas gais­ro pa­sek­mes pa­jau­tė ne tik...

ŠVENČIŲ BELAUKIANT

Krašto žinios
2016 m. gruodžio 3 d.
Me­tų ki­no mo­te­rį už­da­ra­me bal­sa­vi­me rin­ko Lie­tu­vos ki­no in­dust­ri­jos at­sto­vai.
Re­ži­sie­riaus Li­no Mi­ku­tos do­ku­men­ti­nis fil­mas „Šal­tos au­sys“ tarp­tau­ti­nia­me Ru­si­jos do­ku­men­ti­nių fil­mų fes­ti­va­ly­je „Ros­sia“ pel­nė du ap­do­va­no­ji­mus. Vie­nas iš jų skir­tas fil­mo ope­ra­to­rei K. Se­rei­kai­tei už ge­riau­sią ope­ra­to­ri­nį dar­bą.
„Šal­tos au­sys“ taip pat pel­nė spe­cia­lų­jį tarp­tau­ti­nio fes­ti­va­lio „Do­ker“ pri­zą.
Šio fil­mo tarp­tau­ti­nė prem­je­ra įvy­ko...

Prisimintos Vydūno sąsajos su Šiauliais

Įvykiai, aktualijos
2016 m. gruodžio 2 d.
Jo da­ly­viai pir­miau­sia rin­ko­si prie bul­va­re sto­vin­čios skulp­tū­ros „Iš kur var­pų gar­sai pa­rei­na“, ant jos iš­kal­ti Vy­dū­no žo­džiai. Var­po dū­žiais ži­nią apie Vy­dū­ną pa­skel­bė skulp­tū­ros au­to­rius Da­rius Au­gu­lis, pri­si­jun­gė ki­ti da­ly­viai ir praei­viai.
Ren­gi­nį „Vy­dū­nas Lie­tu­vai ir Šiau­liams“ bib­lio­te­ko­je ve­dė Vy­dū­no drau­gi­jos na­rė Jur­gi­ta Ged­mi­nie­nė, kon­cer­ta­vo Šiau­lių uni­ver­si­te­to folk­lo­ro an­samb­lis „Vai­gu­va“.
2018 me­tai yra pa­skeb­ti Vy­dū­no me­tais. Vy­dū­no drau­gi­jos...

Viešojo transporto koncepcija – su daugybe klaustukų (1)

Įvykiai, aktualijos
2016 m. gruodžio 2 d.
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bėje vakar pristatyta mies­to vie­šo­jo trans­por­to sis­te­mos kon­cep­ci­jos su­for­ma­vi­mo ir jos įgy­ven­di­ni­mo ga­li­my­bių stu­di­jos ataskaita. Jos ren­gė­jai UAB „Smart Con­ti­nent LT“ ją pristatė mies­to Ta­ry­bos na­riams ir iš­gir­do prie­kaiš­tą: neaiš­ku, kaip pi­gin­ti va­žia­vi­mą mies­to au­to­bu­sais.Ta­ry­bos na­rys Arū­nas Rim­kus sa­kė bu­vęs vie­nas iš stu­di­jos ini­cia­to­rių, nes rū­pi, kaip ge­res­nes vie­šo­jo trans­por­to pa­slau­gas ke­lei­viai gau­tų už ma­žes­nę kai­ną. „Ta­čiau neiš­gir­dau...

Ketvirtoji paramos akcija rinks lėšas padėti mergaitei

Budintis reporteris
2016 m. gruodžio 2 d.
Šie­met sa­va­no­rys­tės, at­jau­tos ir ge­ra­no­riš­ku­mo ve­da­mi, pa­si­steng­si­me pa­si­bels­ti į šiau­lie­čių, mies­to sve­čių šir­dis var­dan 15-me­tės Aus­tė­jos. Mer­gai­tei rei­kia 15 tūks­tan­čių eu­rų kai­nuo­jan­čio ko­jos pro­te­zo ir daug­kar­ti­nio gy­dy­mo Vo­kie­ti­jo­je. To­kia su­ma ei­li­nei lie­tu­vių šei­mai yra la­bai di­de­lė, be­veik neį­ma­no­ma (Aus­tė­jos tė­tis ir ma­ma šei­mo­je au­gi­na dar du ma­žes­nius vai­ku­čius). Spe­cia­liai „Lai­mės kek­siu­kų“ ak­ci­jai so­cia­li­nia­me tink­le „Fa­ce­book“ yra su­kur­ta...

Gimnazijoje sužibo pirmoji advento vainiko žvakė

Budintis reporteris
2016 m. gruodžio 2 d.
Vieš­nia gim­na­zis­tams pa­pa­sa­ko­jo apie Ad­ven­to vai­ni­ko py­ni­mo tra­di­ci­jas bei puo­ši­mo ele­men­tų reikš­mes, šių tra­di­ci­jų at­si­ra­di­mo is­to­ri­ją. Pri­mi­nu­si, kad Ad­ven­tas – la­bai ge­ras me­tas bend­ruo­me­niš­ku­mui stip­rin­ti, pa­kvie­tė mo­ki­nius ir mo­ky­to­jus drau­ge nu­pin­ti tra­di­ci­nį Ad­ven­to vai­ni­ką.
Ki­tą ry­tą bend­ruo­me­nės na­riai, su­si­rin­ko į gim­na­zi­jos fo­jė ir nu­skam­bė­jus Ad­ven­to gies­mei, su­si­ti­ko su Šiau­lių šv. Apaš­ta­lų Pet­ro ir Pau­liaus ka­ted­ros kle­bo­nu Egi­di­ju­mi...

Mindaugas Žukauskas: „Kartu galime išgelbėti Šiaulių krepšinį“ (3)

Sportas
2016 m. gruodžio 2 d.
„Į gim­to­jo mies­to ko­man­dą, ku­rio­je pa­ts pra­dė­jau pro­fe­sio­na­lo kar­je­rą, atė­jau la­bai sun­kiu me­tu. „Šiau­lių“ klu­bas bu­vo ne­te­kęs vie­no pa­grin­di­nio rė­mė­jo, bet ti­kė­jau­si, kad bend­ro­mis jė­go­mis su­ge­bė­si­me įveik­ti vi­sas ne­gan­das. Juo­lab, kad su­lau­kė­me ge­ra­no­riš­ko pa­lai­ky­mo iš Šiau­lių mies­to po­li­ti­kų, vers­li­nin­kų, – ra­šo­ma M. Žu­kaus­ko kvie­ti­me vie­ny­tis. – Per mė­ne­sį su­kū­rė­me pla­ną, kaip pa­ge­rin­ti tiek ko­man­dos žai­di­mą, tiek fi­nan­si­nę pa­dė­tį. Ta­čiau nu­ti­ko tai, ko ne­ga­lė­jo­me...

Linkuvos vienuolynas nyksta

Krašto žinios
2016 m. gruodžio 2 d.
Prieš be­veik pust­re­čio šimt­me­čio sta­ty­tas vie­nuo­ly­no komp­lek­sas jau ei­lę me­tų lai­ko­mas ava­ri­niu, ke­lian­čiu grės­mę vi­suo­me­nei. Nuo sto­go kren­ta su­skel­dė­ju­sios čer­pės. Jos bu­vo su­dė­tos 1990-ai­siais, grą­ži­nant vie­nuo­ly­ną ka­ta­li­kų bend­ruo­me­nei.
Pri­pa­žįs­ta­ma, kad čer­pės bu­vo ne­ko­ky­biš­kos, at­lai­kė vos de­šim­tį me­tų. Kul­tū­ros, pa­vel­do­sau­gos ir vie­šų­jų ry­šių sky­riaus kul­tū­ros pa­vel­do vy­riau­sio­jo spe­cia­lis­to Min­dau­go Ve­liu­lio nuo­mo­ne, sto­gas ga­li­mai yra ir dėl su­pu­vu­sių jo konst­ruk­ci­jų...

Žiema grįžo po poros savaičių

Krašto žinios
2016 m. gruodžio 2 d.
Gied­ru ant­ra­die­nio oru ir ne­di­de­liu šal­čiu be­si­džiau­gian­tys ra­jo­no gy­ven­to­jai fo­toa­pa­ra­tais ir iš­ma­niai­siais fo­tog­ra­fa­vo, fil­ma­vo nuo snie­go links­tan­čias me­džių ša­kas, stai­ga at­si­ra­du­siuo­se vė­pū­ti­niuo­se be­si­sle­pian­čius krū­mokš­nius.
Žmo­nės gro­žė­jo­si ne­daž­nai ma­to­mu reiš­ki­niu – virš pra­de­dan­čių už­šal­ti van­dens tel­ki­nių ki­lo tirš­to rū­ko juos­tos.
Žie­mos grį­ži­mas ne­pra­džiu­gi­no vai­ruo­to­jų ir ke­li­nin­kų. Per ke­lias nak­ti­nio sny­gio va­lan­das ra­jo­ną pa­den­gė maž­daug...

Dienos populiariausi

Akmenės rajoneAkmenės rajone


Joniškio rajoneJoniškio rajone


Kelmės rajoneKelmės rajone


Pakruojo rajonePakruojo rajone


Radviliškio rajoneRadviliškio rajone


Šiaulių rajoneŠiaulių rajone

Sportas

Leng­vą­ja at­le­ti­ka neį­ga­lie­ji spor­ti­nin­kai Šiau­liuo­se už­sii­ma kiek dau­giau nei pen­ke­rius me­tus, ta­čiau per...

Keturi kampai

Šiau­lių „Auš­ros“ mu­zie­jaus Chai­mo Fren­ke­lio vi­los co­ko­li­nia­me aukš­te įsi­kū­rė odi­nin­kų dirb­tu­vė. Čia ga­li­ma su­ži­no­ti...

Centas prie cento

Sei­mo na­riai pa­si­skirs­tė dar­bais ko­mi­te­tuo­se, ko­mi­si­jo­se, par­la­men­ti­nė­se gru­pė­se. "Sau­lės" apy­gar­do­je...

Atolankos

Šian­dien, lapk­ri­čio 25-ąją, su­kan­ka 40 me­tų, kai brež­ne­vi­nės san­tvar­kos pri­plė­ku­siuo­se pa­tam­siuo­se įkur­ta...

imestamp]" border="0" alt="" />
keywords=" border='0' alt='' />

Gyvenimo spalvosDaugiau

„Su mal­kų glė­biu – ma­no bro­lis Vin­cas“, – į „Šiau­lių kraš­te“ pub­li­kuo­tą nuo­trau­ką ro­do Kle­men­sas Kan­ka­lis. Prieš maž­daug...

Šian­dien Ka­ro­lis Pi­li­pa­vi­čius yra pa­ke­liui į Is­pa­ni­ją, kur pra­dės nau­ją gy­ve­ni­mo eta­pą. Nuo vai­kys­tės...

Bal­de­giuo­se (Kel­mės r.) ūki­nin­kau­jan­tis Rai­mon­das No­rei­ka nuo sep­ty­nio­li­kos me­tų ne­si­ski­ria su lėk­tu­vais...

Šiau­lių vys­ku­pas Eu­ge­ni­jus Bar­tu­lis šie­met tra­di­ciš­kai pri­sta­tė vie­nuo­lik­tą­jį sa­vo pa­reng­tą ka­len­do­rių. Šie­met jis...

Amerikos reportažaiDaugiau

Amerikos reportažai (8)Jaunoji kolegė siūlo pakalbėti apie meilę tėvynei, savo gimtajam kraštui, savo gimtajai kalbai ir savo žmonėms...

Amerikos reportažai (7)Iki Didžiojo kanjono visai netoli – tik keturios valandos kelio. Atrodo, jau priprantu prie tų...

Amerikos reportažai (6)– Ar pastebėjai, kad čia dingsta laiko nuovoka? – klausia jis.
Taip, jau pastebėjau. Jokių langų, jokio...

Petras DARGIS
žurnalistas
Darius įjungia lošimo aparatą, įkiša penkis dolerius, o tada mums visiems užsako kokteilių. Tokia...

Ką norite rasti po Kalėdų eglute?Daugiau

Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis sako, jog prie Kūčių stalo susėdus svarbiausia paruošti savo širdis Kalėdų Kristui ir vienas kitam...

Dainininkas, kompozitorius Vytautas ŠIŠKAUSKAS, neseniai koncertavęs Šiauliuose, energija ir šlageriais klausytojus įsiūbavo nuo...

Šiaulių universiteto Dailės galerijos direktorius, dailininkas Kornelijus UŽUOTAS tiki kalėdiniais stebuklais ir su kaupu...

Šiaulietis metalo kalvis Stanislovas VYŠNIAUSKAS šiemet švęs 80-ąsias Kalėdas gyvenime. Po egle jis norėtų rasti metalo plokštelę, ant...

Gėrybių KONKURSASDaugiau

„Ne­su nei aist­rin­ga, nei la­bai iš­ma­nan­ti dar­ži­nin­kė. Bet to­kią cu­ki­ni­ją užau­gi­nau pir­mą kar­tą“, – sa­kė jo­niš­kie­tė...

„Šią sku­ban­čią, lie­tin­gą va­sa­rą mus ypač nu­ste­bi­no po­mi­do­rai, – sa­ko so­di­nin­kai. – So­din­ti iš sa­vų sėk­lų, ke­le­tas ke­rų...

Morkos [72927]

„Pačių didžiausių „Jaučio širdies“ veislės pomidorų neskyniau iki pat šalnų. Norėjau, kad jie, skirti sėkloms, kuo labiau sunoktų“, – sakė pakruojietis...

Naudinga žinotiDaugiau

Pakruojo vaikų ir jaunimo klubo prie policijos komisariato nariai, vykdydami projektą „Auginkime sveiką jaunąją kartą“, skaitė...

Lietuvos sveikatos apsaugos sistemos vadovai iš Europos 16-tojo sveikatos politikos forumo „Elastingos ir novatoriškos...

Primename, kad mokslo metams prasidėjus studijuoti į Europos Sąjungos (ES) šalių universitetus išvykstantis Lietuvos jaunimas turėtų...

Šiais metais startuojanti masinė daugiabučių gyvenamųjų namų renovacija iškelia diskusijoms daugybę klausimų, tarp jų ir tokių kaip techninių projektų ruošimas...

SIBIRO REPORTAŽAIDaugiau

Mirties nuosprendis. Tokį teismo sprendimą 1951 metais Irkutske išgirdo Šiaulių miesto garbės pilietis, profesorius habil. dr...

Šiaulietei Marytei Jakubauskaitei-Kolegovai „Šiaulių krašto“ straipsnis apie Zimą (Irkutsko sritis) sukėlė jaunystės prisiminimus...

Kelmės rajone, Mockaičiuose, gyvenanti 88-erių Stefa Gumuliauskienė apsiverkė, „Šiaulių krašte“ pamačiusi pusseserės Vandos Valiūtės, gyvenančios...

„Mano vyras iš Olchono parsivežė brolio klieriko Valerijaus Vaitkevičiaus palaikus“, – paskambinusi į redakciją sakė kuršėniškė Ona...

Redakcija siūloDaugiau

Devynmetė Šiaulių 1-osios muzikos mokyklos pianistė Janina Bartulytė Serbijoje vykusiame tarptautiniame konkurse laimėjo I vietą. Ji...

Visa, kas geriausia, iš pasaulio susirinkusi Amerika neturi to, ką turi Lietuva, – prigimtinės pasaulėžiūros, senųjų tradicijų ir šaknų. Į Ameriką...

Ginkūnuose (Šiaulių rajonas) gyvenantis ir kuriantis skulptorius, tautodailininkas Jonas Vaicekauskas tvirtai įsitikinęs, kad šalia to...

Tradicija fotografuoti per laidotuves pamažu nyksta. Muziejininkai laidotuvių fotografijoje atranda vertingų istorinių detalių. Žinomi...

Visi straipsniai