(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Al­gir­das PI­LI­PA­VI­ČIUS, pakruojietis
GAMINK ir BALSUOK
Al­gir­das PI­LI­PA­VI­ČIUS, pakruojietis
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Automobilių nuoma
Pakruojo kraštas
Orai
Horoskopai
Kreditų ir paskolų palyginimas - Paskolose.lt
Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
www.nmc.lt
keywords=" border='0' alt='' />

Šiaulių valdžia miega ant pinigų maišo (3)

2017 m. sausio 25 d.
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė per­nai ne­su­ge­bė­jo pa­nau­do­ti 11,2 mi­li­jo­no eu­rų. Šis mil­ži­niš­kas „lais­vų“ lė­šų li­ku­tis šių­me­ti­nį mies­to biu­dže­tą ga­lė­tų išau­gin­ti iki 105–106 mi­li­jo­nų eu­rų, bet nė­ra įtrauk­tas į biu­dže­to pro­jek­tą. „Sė­di­me ant pi­ni­gų kap­šo, o dar­bai ne­da­ro­mi, – pik­ti­no­si ži­nią iš­gir­dę Ta­ry­bos na­riai.
Apie mi­li­jo­ni­nes „lais­vas“ lė­šas po­li­ti­kai su­ži­no­jo tik pir­ma­die­nį, kai Ta­ry­bos ko­mi­te­tuo­se pra­dė­jo svars­ty­ti šių­me­ti­nį Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to pro­jek­tą...

Nuo antrosios emigracijos apsaugojo kebabai

2017 m. sausio 25 d.
Ke­ba­bais Kra­žiuo­se ga­li­ma mė­gau­tis nuo praė­ju­sių me­tų pa­va­sa­rio. Mies­te­lio cent­re sto­vi vie­tos ūki­nin­kų Ba­ku­čių kios­ke­lis. Ūkį su vers­lu su­de­ri­nu­sios vy­res­nių­jų ir jau­nų­jų Ba­ku­čių šei­mos džiau­gia­si, jog vers­las pa­si­tei­si­no. Ang­li­jo­je dir­bu­siems Gin­ta­rei ir Val­dui Ba­ku­čiams ne­rei­kės dar kar­tą emig­ruo­ti.Gin­ta­rė Ba­ku­tie­nė ki­lu­si iš Jun­ki­lų. Bai­gu­si Už­ven­čio Šat­ri­jos Ra­ga­nos gim­na­zi­ją iš­va­žia­vo į Kau­ną. Dir­bo par­duo­tu­vė­je. Pas­kui nu­spren­dė va­žiuo­ti į Šiau­lius – ar­čiau na­mų ir...

„Toksika“ svilina statytojų padus (5)

2017 m. sausio 24 d.
Tre­čia­die­nį Vil­niaus mies­to apy­lin­kės teis­me tu­rė­jo bū­ti at­vers­ta skan­da­lin­go­ji pa­vo­jin­gų at­lie­kų de­gi­ni­mo ga­myk­los Šiau­lių ra­jo­ne, Jur­ge­liš­kių kai­me, sta­ty­bos by­la. Įta­ria­mą afe­rą, pa­da­riu­sią mi­li­jo­ni­nės ža­los, at­sklei­dė Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­bos (FNTT) pa­rei­gū­nai ir pro­ku­ro­rai.Apie 2008 me­tais pra­dė­tą sta­ty­bą ir šiurkščius pa­žei­di­mus „Šiau­lių kraš­tas“ ra­šė ne kar­tą.Iki­teis­mi­nį ty­ri­mą at­li­kę FNTT pa­rei­gū­nai išaiš­ki­no du įta­ria­muo­sius šio­je by­lo­je. Tai Ita­li­jos bend­ro­vės „Haf­ner...

Sniegas tirpsta – gipso daugėja (4)

2017 m. sausio 24 d.
Plik­le­dis va­kar pa­kei­tė ne vie­no pla­nus – vie­toj ke­lio­nės į dar­bą ar par­duo­tu­vę te­ko sku­biai vyk­ti į Res­pub­li­ki­nės Šiau­lių li­go­ni­nės Priė­mi­mo-sku­bio­sios pa­gal­bos sky­rių. To­kio di­de­lio žmo­nių ant­plū­džio me­di­kai bu­vo su­lau­kę tik lapk­ri­čio pra­džio­je, ne­ti­kė­tai pra­si­dė­jus žie­mai.
Pir­ma­sis pa­sly­dęs ir su­si­žei­dęs pa­cien­tas į Or­to­pe­di­jos-trau­ma­to­lo­gi­jos cent­ro sku­bio­sios pa­gal­bos ka­bi­ne­tą va­kar atė­jo pu­sę aš­tuo­nių ry­to, vė­liau žmo­nės pra­dė­jo plūs­ti vie­nas po ki­to...

Politikos aktualijosDaugiau

Pa­ra­dok­sa­liai pa­si­bai­gė pu­sant­rų me­tų Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė­je vy­kęs dar­bas – cent­ra­li­zuo­tas mais­to...

Į Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos (VTEK) aki­ra­tį pa­te­ko Rad­vi­liš­kio ra­jo­no vi­ce­me­ras...

Šiau­lie­tė ad­vo­ka­tė Dai­va Ru­sa­kie­nė ini­ci­juo­ja gru­pės ieš­ki­nį Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bei dėl ne­tin­ka­mai va­lo­mų gat­vių –...

Lie­tu­vo­je šiuo me­tu ren­gia­ma­si es­mi­niams at­lie­kų vers­lo po­ky­čiams. Aiš­ku, kad rink­lia­va at­lie­kų tu­rė­to­jams brangs...

Komentarai, nuomonėsDaugiau

Tur­ge­lių pre­kiau­to­jai, kir­pė­jos ir ki­ti smul­kie­ji vers­li­nin­kai dar taip ne­se­niai de­juo­da­vo, jog ne­ga­li...

Tarp­tau­ti­nės ins­ti­tu­ci­jos Lie­tu­vai tu­ri daug prie­kaiš­tų dėl per di­de­lio dar­bo pa­ja­mų ap­mo­kes­ti­ni­mo...

Eko­no­mis­tė

Vy­riau­sy­bė nu­ta­rė, kad sen­jo­rų, mi­ru­sių iki 2014 m. ge­gu­žės 22 d., ar­ti­mie­ji ne­pa­vel­dės...


Šian­dien sau­sio 13-oji, penk­ta­die­nis. Tą­kart bu­vo sek­ma­die­nis, pa­ženk­lin­tas 14 žu­vu­sių­jų, šim­tų su­žeis­tų­jų...

Politikų tribūnaDaugiau

Vil­nius, rugp­jū­čio 8 d. (EL­TA).
Po bak­te­ri­jo­mis už­krės­tų kol­dū­nų skan­da­lo že­mės ūkio mi­nist­rė Vir­gi­ni­ja...

Šiau­lių ap­skri­ty­je Sei­mo rin­ki­mams pra­dė­jo dirb­ti sep­ty­nių vien­man­da­čių rin­ki­mų apy­gar­dų ko­mi­si­jos. „Šiau­lių kraš­tas“...

Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja pa­skel­bė po­li­ti­kų bei vals­ty­bės tar­nau­to­jų 2015 me­tų tur­to dek­la­ra­ci­jas...

Ne pir­mą mė­ne­sį Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je dis­ku­tuo­ja­ma apie VšĮ Pak­ruo­jo pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros...

2016-ieji – Sau­lės mū­šio me­taiDaugiau

Dr. Ro­mas Ba­tū­ra,
Is­to­ri­kas
Ne­sik­lai­din­da­mi pri­va­lo­me už­baig­ti pra­dė­tus me­mo­ria­lo tvar­ky­mo...

Is­to­ri­kas To­mas Ba­ra­naus­kas ke­lia hi­po­te­zę, kad 1236 me­tais Sau­lės mū­šis įvy­ko Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne...

imestamp]" border="0" alt="" />

PDF laikraščiai

Norėdami skaityti PDF failą, įveskite įsigytus prisijungimo duomenis
 
Vartotojas:
 
Slaptažodis:

 
 
PDF archyvas

Prenumerata

Popierinių laikraščių prenumerata internetu
Prenumeruoti
PDF laikraščių prenumerata
Prenumeruoti
Asmeniniai skelbimai mūsų žiniatinklyje
Skelbimai

Dvi opozicijos ir abi – neteisėtos

Įvykiai, aktualijos
2017 m. sausio 25 d.
Paaiš­kė­jo, kad Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė dir­bo be opo­zi­ci­jos, nors bu­vo pa­skelb­tos net dvi opo­zi­ci­nės frak­ci­jos. Jos su­da­ry­tos ir pa­skelb­tos ne­si­lai­kant Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo, to­dėl yra ne­tei­sė­tos, – to­kią iš­va­dą pa­da­rė Vy­riau­sy­bės at­sto­vė Šiau­lių ap­skri­ty­je As­ta Ja­siū­nie­nė.
Vy­riau­sy­bės at­sto­vė A. Ja­siū­nie­nė „Šiau­lių kraš­tui“ sa­kė, kad pa­gal Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mą sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos opo­zi­ci­ja yra ta­ry­bos na­rių frak­ci­ja ar­ba gru­pė, vie­šu pa­reiš­ki­mu, įteik­tu...

Globos įstaigos naikinamos, o socialinės rizikos šeimų daugėja (1)

Įvykiai, aktualijos
2017 m. sausio 25 d.
Va­kar Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė­je pri­sta­ty­tos vai­kų glo­bos ak­tua­li­jos Šiau­lių mies­te. Dau­giau­sia ne­ri­mo ke­lia Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės su­tri­ku­sio vys­ty­mo­si kū­di­kių na­mų li­ki­mas, mat glo­bo­ti neį­ga­lius kū­di­kius no­rin­čių­jų ma­ža. Vis­gi įstai­go­se glo­bo­ja­mų vai­kų ma­žė­ja.
Spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je da­ly­va­vo Sa­vi­val­dy­bės So­cia­li­nių pa­slau­gų sky­riaus ve­dė­ja Edi­ta Či­če­lie­nė, Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riaus ve­dė­jas Do­na­tas Ža­ka­ris, Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės su­tri­ku­sio vys­ty­mo­si kū­di­kių...

Eksperimentai virtuvėje suburia ir šeimą, ir kolegas

Budintis reporteris
2017 m. sausio 25 d.
Kon­kur­so „Ga­mink ir bal­suok“ gruo­džio mė­ne­sio nu­ga­lė­to­ja „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jai iš­rin­ko pa­kruo­jie­tę Ra­są Ste­po­nę, pa­tei­ku­sią mo­liū­gų de­ser­to re­cep­tą. Eks­pe­ri­men­tuo­ti mėgs­tan­ti mo­te­ris re­cep­tą bu­vo ga­vu­si iš gi­mi­nai­tės.Nu­ga­lė­to­jai „Šiau­lių kraš­tas“ pa­do­va­no­jo Mi­reil­le Gui­lia­no kny­gą „Ko­dėl pran­cū­zės ne­sto­rė­ja. Re­cep­tai“.
Var­ty­da­ma kny­gą, mė­ne­sio ku­li­na­rė pla­na­vo: ši­tą re­cep­tą iš­ban­dys su šei­mos na­riais, ši­tą – su any­ta, o pa­gal ši­tą pa­ga­min­tą pa­tie­ka­lą neš pa­ra­gau­ti...

Karatė čempionate aistras kurstė atkaklios kovos

Sportas
2017 m. sausio 25 d.
Čem­pio­na­te da­ly­va­vo 350 spor­ti­nin­kų iš 40-ies Lie­tu­vos, Lat­vi­jos, Es­ti­jos, Ru­si­jos, Bal­ta­ru­si­jos, Len­ki­jos ir Gru­zi­jos klu­bų.
Su­su­ma­vus re­zul­ta­tus pa­gal lai­mė­tas pri­zi­nes vie­tas, Bal­ti­jos tau­rę iš­ko­vo­jo Bal­ti­jos ka­ra­tė klu­bas iš Lat­vi­jos, ant­ro­jo­je vie­to­je bu­vo lat­vių klu­bas „Fu­dzi“, tre­čio­jo­je – Šiau­lių spor­to klu­bas „Bal­ta­sis tig­ras“.
Iš Šiau­lių ap­skri­ties da­ly­va­vo še­ši klu­bai. Šiau­lių mies­tui at­sto­va­vo „Bal­ta­sis tig­ras“, „Sau­lė“, „Em­pi do“...

Vertinga knyga saugoma Šiaulių bibliotekoje

Įvykiai, aktualijos
2017 m. sausio 24 d.
Šiau­lių ap­skri­ties Po­vi­lo Vi­šins­kio vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je sau­go­ma pir­mo­ji da­bar­ti­nės Lie­tu­vos mies­tų ad­re­sų kny­ga – Klai­pė­dos ad­re­sy­nas ("Ad­res­buch der See-und Han­dels-Stadt Me­mel"), iš­leis­ta 1858 me­tais. Tai – vie­nin­te­lis iš­li­kęs ži­no­mas eg­zemp­lio­rius.Klai­pė­die­tis is­to­ri­kas Dai­nius Eler­tas šią kny­gą pri­sta­tė bib­lio­te­ko­je vy­ku­sio­je pa­skai­to­je „Pir­mo­ji Klai­pė­dos mies­to ad­re­sų kny­ga: iš­lei­di­mo pe­ri­pe­ti­jos ir reikš­mė“.
Ad­re­sų kny­gą „Ad­res­buch der See-und...

Nauja Tarybos narė – ant politinių svarstyklių (10)

Įvykiai, aktualijos
2017 m. sausio 24 d.
Šiau­lių mies­to ta­ry­bo­je pra­dės dirb­ti nau­ja po­li­ti­kė Al­ma Bag­do­na­vi­čie­nė. Ji kei­čia man­da­to at­si­sa­kiu­sią Go­dą Gar­ga­sai­tę-Bu­nę. Ši ro­ki­ruo­tė ga­li lem­ti jė­gų per­si­skirs­ty­mą iš kri­zės neišb­ren­dan­čio­je mies­to Ta­ry­bo­je.ru­ta skras­tas.lt
Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja pa­ten­ki­no G. Gar­ga­sai­tės-Bu­nės at­si­sta­ty­di­ni­mą iš Šiau­lių mies­to ta­ry­bos ir pri­pa­ži­no, jog, at­si­ra­dus lais­vai vie­tai, Ta­ry­bos na­re tam­pa A. Bag­do­na­vi­čie­nė. G. Gar­ga­sai­tė-Bu­nė man­da­to at­si­sa­kė, nes...

Žurnalas „Padubysio kronikos“ skaitomas ne tik palei Dubysą

Budintis reporteris
2017 m. sausio 24 d.
Penk­ta­die­nį Šiau­lių ra­jo­no Ba­zi­lio­nų mo­kyk­lo­je, gro­jant Šiau­lių S. Son­dec­kio me­nų gimnazijos tri­mi­ti­nin­kams, pri­sta­ty­tas sep­tin­ta­sis is­to­ri­jos ir kul­tū­ros žur­na­lo „Pa­du­by­sio kro­ni­kos“ nu­me­ris. Taip pat įteik­tas žur­na­lo lei­dė­jo Ro­mual­do Ozo­lo pa­ra­mos fon­do ap­do­va­no­ji­mas po­pu­lia­riau­siam me­tų au­to­riui.Žur­na­las pri­sta­ty­tas drau­ge su Rai­mon­do Tru­šio, me­no pa­sau­ly­je ži­no­mo, kaip „skruz­dė­ly­nų dai­li­nin­kas“, kū­ry­bos pa­ro­da.Po­pu­lia­riau­siu fon­do lei­di­nių...

Lietuvos orientavimosi slidinėjimo čempionate – šiauliečių pergalės

Sportas
2017 m. sausio 24 d.
Bend­ru star­tu pra­si­dė­ju­sio­se var­žy­bo­se mo­te­rų eli­to gru­pė­je grei­čiau­sia 11,8 ki­lo­met­ro tra­so­je su 26 kont­ro­li­niais punk­tais bu­vo Gab­rie­lė And­ra­šiū­nie­nė (1:40:17) iš Šiau­lių „Sa­ko“ klu­bo. Nu­ga­lė­to­ja sa­kė, kad oro są­ly­gos itin pa­sun­ki­no var­žy­bas: „Ko ge­ro, tai vie­na sun­kiau­sių il­gų tra­sų, ku­rias man yra te­kę įveik­ti gy­ve­ni­me. Pa­ti vie­to­vė nė­ra su­dė­tin­ga, bet prieš ke­lias die­nas įvy­kęs at­ly­dys su­ga­di­no tra­sas. Ir jos bu­vo ne­pap­ras­tai lė­tos, pur­vi­nos“.
Ant­ra bu­vo...

Moksleiviai dovanojo kraujo (4)

Sveikata
2017 m. sausio 24 d.
Penk­ta­die­nį Už­ven­čio Šat­ri­jos Ra­ga­nos gim­na­zi­jo­je (Kel­mės r.) vy­ko neat­ly­gin­ti­nos krau­jo do­no­rys­tės ak­ci­ja – krau­jo do­va­no­jo 18 me­tų su­lau­kę moks­lei­viai, bu­vę moks­lei­viai, gim­na­zi­jos bend­ruo­me­nės na­riai, už­ven­tiš­kiai, iš vi­so 25 žmo­nės. To­kios ak­ci­jos gim­na­zi­jo­je ren­gia­mos nuo 2006-ųjų.
Į Už­ven­tį at­vy­ko Na­cio­na­li­nio krau­jo cent­ro Pa­ne­vė­žio fi­lia­lo Šiau­lių krau­jo su­rin­ki­mo punk­to me­di­kai.
Neat­ly­gin­ti­nai do­no­rys­tei moks­lei­vius...

Dienos populiariausi

Akmenės rajoneAkmenės rajone


Joniškio rajoneJoniškio rajone


Kelmės rajoneKelmės rajone


Pakruojo rajonePakruojo rajone


Radviliškio rajoneRadviliškio rajone


Šiaulių rajoneŠiaulių rajone

Sportas

Čem­pio­na­te da­ly­va­vo 350 spor­ti­nin­kų iš 40-ies Lie­tu­vos, Lat­vi­jos, Es­ti­jos, Ru­si­jos, Bal­ta­ru­si­jos...

Keturi kampai

Jo­niš­kie­tė tau­to­dai­li­nin­kė, Ža­ga­rės gim­na­zi­jos dai­lės ir tech­no­lo­gi­jų mo­ky­to­ja Auš­ra Pet­raus­kie­nė sa­ko, kad se­nas...

Atolankos

Šiau­lie­tis dai­li­nin­kas Si­gi­tas Pran­cui­tis šven­čia 70-ąjį gim­ta­die­nį. Dau­giau nei ke­tu­ris de­šimt­me­čius...

imestamp]" border="0" alt="" />
keywords=" border='0' alt='' />

Gyvenimo spalvosDaugiau

Ma­žą­ja 2017 me­tų kul­tū­ros sos­ti­ne pa­skelb­ti Gas­čiū­nai, Joniškio rajone, tu­ri sa­vo do­ku­men­ti­nį fil­mą. Penk­ta­die­nio...

Į Ka­ma­nų vals­ty­bi­nį gam­ti­nį re­zer­va­tą lei­do­si be­maž de­šimt gam­tos ženk­lus su­pran­tan­čių en­tu­zias­tų, dau­gu­ma –...

Pas­ku­ti­nį sau­sio šeš­ta­die­nį „Eu­ro­vi­zi­jos“ na­cio­na­li­nė­je at­ran­ko­je da­ly­vaus Šiau­lių uni­ver­si­te­to mu­zi­kos...

Šiau­lie­tė Lo­re­ta Kark­le­ly­tė, praė­ju­sią va­sa­rą bai­gu­si Šiau­lių „Sau­lė­te­kio“ gim­na­zi­ją ir tie­siai iš mo­kyk­li­nio suo­lo...

Amerikos reportažaiDaugiau

Amerikos reportažai (8)Jaunoji kolegė siūlo pakalbėti apie meilę tėvynei, savo gimtajam kraštui, savo gimtajai kalbai ir savo žmonėms...

Amerikos reportažai (7)Iki Didžiojo kanjono visai netoli – tik keturios valandos kelio. Atrodo, jau priprantu prie tų...

Amerikos reportažai (6)– Ar pastebėjai, kad čia dingsta laiko nuovoka? – klausia jis.
Taip, jau pastebėjau. Jokių langų, jokio...

Petras DARGIS
žurnalistas
Darius įjungia lošimo aparatą, įkiša penkis dolerius, o tada mums visiems užsako kokteilių. Tokia...

Ką norite rasti po Kalėdų eglute?Daugiau

Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis sako, jog prie Kūčių stalo susėdus svarbiausia paruošti savo širdis Kalėdų Kristui ir vienas kitam...

Dainininkas, kompozitorius Vytautas ŠIŠKAUSKAS, neseniai koncertavęs Šiauliuose, energija ir šlageriais klausytojus įsiūbavo nuo...

Šiaulių universiteto Dailės galerijos direktorius, dailininkas Kornelijus UŽUOTAS tiki kalėdiniais stebuklais ir su kaupu...

Šiaulietis metalo kalvis Stanislovas VYŠNIAUSKAS šiemet švęs 80-ąsias Kalėdas gyvenime. Po egle jis norėtų rasti metalo plokštelę, ant...

Gėrybių KONKURSASDaugiau

„Ne­su nei aist­rin­ga, nei la­bai iš­ma­nan­ti dar­ži­nin­kė. Bet to­kią cu­ki­ni­ją užau­gi­nau pir­mą kar­tą“, – sa­kė jo­niš­kie­tė...

„Šią sku­ban­čią, lie­tin­gą va­sa­rą mus ypač nu­ste­bi­no po­mi­do­rai, – sa­ko so­di­nin­kai. – So­din­ti iš sa­vų sėk­lų, ke­le­tas ke­rų...

Morkos [74919]

„Pačių didžiausių „Jaučio širdies“ veislės pomidorų neskyniau iki pat šalnų. Norėjau, kad jie, skirti sėkloms, kuo labiau sunoktų“, – sakė pakruojietis...

Naudinga žinotiDaugiau

Pakruojo vaikų ir jaunimo klubo prie policijos komisariato nariai, vykdydami projektą „Auginkime sveiką jaunąją kartą“, skaitė...

Lietuvos sveikatos apsaugos sistemos vadovai iš Europos 16-tojo sveikatos politikos forumo „Elastingos ir novatoriškos...

Primename, kad mokslo metams prasidėjus studijuoti į Europos Sąjungos (ES) šalių universitetus išvykstantis Lietuvos jaunimas turėtų...

Šiais metais startuojanti masinė daugiabučių gyvenamųjų namų renovacija iškelia diskusijoms daugybę klausimų, tarp jų ir tokių kaip techninių projektų ruošimas...

SIBIRO REPORTAŽAIDaugiau

Mirties nuosprendis. Tokį teismo sprendimą 1951 metais Irkutske išgirdo Šiaulių miesto garbės pilietis, profesorius habil. dr...

Šiaulietei Marytei Jakubauskaitei-Kolegovai „Šiaulių krašto“ straipsnis apie Zimą (Irkutsko sritis) sukėlė jaunystės prisiminimus...

Kelmės rajone, Mockaičiuose, gyvenanti 88-erių Stefa Gumuliauskienė apsiverkė, „Šiaulių krašte“ pamačiusi pusseserės Vandos Valiūtės, gyvenančios...

„Mano vyras iš Olchono parsivežė brolio klieriko Valerijaus Vaitkevičiaus palaikus“, – paskambinusi į redakciją sakė kuršėniškė Ona...

Redakcija siūloDaugiau

Devynmetė Šiaulių 1-osios muzikos mokyklos pianistė Janina Bartulytė Serbijoje vykusiame tarptautiniame konkurse laimėjo I vietą. Ji...

Visa, kas geriausia, iš pasaulio susirinkusi Amerika neturi to, ką turi Lietuva, – prigimtinės pasaulėžiūros, senųjų tradicijų ir šaknų. Į Ameriką...

Ginkūnuose (Šiaulių rajonas) gyvenantis ir kuriantis skulptorius, tautodailininkas Jonas Vaicekauskas tvirtai įsitikinęs, kad šalia to...

Tradicija fotografuoti per laidotuves pamažu nyksta. Muziejininkai laidotuvių fotografijoje atranda vertingų istorinių detalių. Žinomi...

Visi straipsniai