(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
keywords=" border='0' alt='' />

PDF laikraščiai

Norėdami skaityti PDF failą, įveskite įsigytus prisijungimo duomenis
 
Vartotojas:
 
Slaptažodis:

 
 
PDF archyvas

Prenumerata

Popierinių laikraščių prenumerata internetu
Prenumeruoti
PDF laikraščių prenumerata
Prenumeruoti
Asmeniniai skelbimai mūsų žiniatinklyje
Skelbimai

Vytautas Radžvilas ragino tapti piliečiais (6)

2017 m. gegužės 23 d.
Penk­ta­die­nį Šiau­lių vys­ku­pi­jos pas­to­ra­ci­nia­me cent­re dis­ku­si­ją „Ar lik­si­me is­to­ri­jo­je kaip iš­si­vaikš­čio­ju­si tau­ta?“ su­ren­gęs Vil­niaus uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rius, Są­jū­džio ini­cia­ty­vi­nės gru­pės na­rys, fi­lo­so­fas Vy­tau­tas Radž­vi­las kvie­tė šiau­lie­čius kur­ti pi­lie­čių są­jū­dį, kaip al­ter­na­ty­vą tam, kas vyks­ta Lie­tu­vos po­li­ti­ko­je.Vie­ni V. Radž­vi­lo min­tis pa­lai­kė, dis­ku­ta­vo ir pa­si­bai­gus ren­gi­niui, ki­ti pa­li­ko sa­lę jam įpu­sė­jus. „Kai žmo­nės tam­pa pi­lie­čiais, jie...

Politikos aktualijosDaugiau

Pa­ra­dok­sa­liai pa­si­bai­gė pu­sant­rų me­tų Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė­je vy­kęs dar­bas – cent­ra­li­zuo­tas mais­to...

Į Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos (VTEK) aki­ra­tį pa­te­ko Rad­vi­liš­kio ra­jo­no vi­ce­me­ras...

Šiau­lie­tė ad­vo­ka­tė Dai­va Ru­sa­kie­nė ini­ci­juo­ja gru­pės ieš­ki­nį Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bei dėl ne­tin­ka­mai va­lo­mų gat­vių –...

Lie­tu­vo­je šiuo me­tu ren­gia­ma­si es­mi­niams at­lie­kų vers­lo po­ky­čiams. Aiš­ku, kad rink­lia­va at­lie­kų tu­rė­to­jams brangs...

Komentarai, nuomonėsDaugiau

Rū­ta VAI­NIE­NĖ
Tuoj Lie­tu­vo­je ne­liks ak­mens ant ak­mens. Pra­džio­je tuo bu­vo sun­ku pa­ti­kė­ti. Bu­vo­me įpra­tę...

Gi­ta­na MAR­KO­VI­ČIE­NĖ
Eko­no­mis­tė
Ko­ne vi­sos ži­niask­lai­dos prie­mo­nės pra­ne­šė, ko­kie yra nau­jų­jų...


Re­gi­na MUS­NEC­KIE­NĖ
Šau­kė­nų mies­te­ly­je tvy­ro ne­ri­mas. Už­da­ro­ma nuo 1942 me­tų gy­va­vu­si Šau­kė­nų li­go­ni­nė...

„Pra­džio­je bu­vo Žo­dis. Tas Žo­dis bu­vo pas Die­vą, ir Žo­dis bu­vo Die­vas“. Šian­dien Evan­ge­li­ja pa­gal Jo­ną nė­ra...

Politikų tribūnaDaugiau

Pas­ta­rų­jų sa­vai­čių įvy­kiai Eu­ro­pos po­li­ti­kos pa­dan­gė­je at­ne­šė ne tik vė­sų orą ir snie­gą, bet ir nau­jų įžval­gų apie rin­ki­mus...

Kar­tu su šiuo­lai­ki­nė­mis tech­no­lo­gi­jo­mis į mū­sų gy­ve­ni­mą at­ke­lia­vo dau­giau lais­vės. Lais­vės ži­no­ti, reikš­ti sa­vo...

KO­DĖL UŽ­GE­SO „SAU­LĖS“ RE­KONST­RUK­CI­JOS REI­KA­LAI? – klaus­ta par­la­men­ta­ro, LRS Kul­tū­ros ko­mi­te­to na­rio dr...

Sei­mo Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas

Gal bū­siu ne­po­pu­lia­rus – bet ne­ga­liu nu­ty­lė­ti. Juo­kin­ga...

imestamp]" border="0" alt="" />

Kaštonų kvartalo vaizdas neišryškėjo (3)

Įvykiai, aktualijos
2017 m. gegužės 23 d.
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė­je vie­ša­me svars­ty­me su vi­suo­me­ne bu­vo pri­sta­ty­tas cent­ri­nio mies­to kvar­ta­lo su Kaš­to­nų alė­ja de­ta­lu­sis pla­nas. Kri­ti­kuo­ta, jog pla­nu tik įtei­si­na­ma esa­ma si­tua­ci­ja, nors šis kvar­ta­las ypač svar­bus mies­to iden­ti­te­tui.
Kvar­ta­lą ri­bo­ja Že­mai­tės, Vil­niaus, Dva­ro gat­vės ir Auš­ros alė­ja. Pla­nuo­ja­ma be­veik 11 hek­ta­rų te­ri­to­ri­ja.
Į ją įei­na mies­to se­na­mies­čio da­lis su kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tais. Kvar­ta­las ri­bo­ja­si su...

Mokslininkai ir ūkininkai skatinami dirbti išvien

Įvykiai, aktualijos
2017 m. gegužės 23 d.
Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos ini­cia­ty­va, Lie­tu­vos gy­vu­li­nin­kys­tės ins­ti­tu­te pri­sta­ty­ta Lie­tu­vos kai­mo plėt­ros 2014–2020 me­tų pro­gra­mos prie­mo­nės „Bend­ra­dar­bia­vi­mas“ veik­los sri­tis „Pa­ra­ma EIP veik­los gru­pėms kur­ti ir jų veik­lai vys­ty­ti“. Prog­ra­ma kvie­čia ša­lies moks­li­nin­kus, kon­sul­tan­tus ir ūki­nin­kus bend­ra­dar­biau­ti, ku­riant Eu­ro­pos ino­va­ci­jų par­tne­rys­tės že­mės ūkio sri­ty­je veik­los gru­pes. To­kia par­tne­rys­tė tu­rė­tų pa­si­tar­nau­ti ša­lies že­mės ir miš­kų ūkio tva­ru­mui ir...

„Žiburio knygynas“ direktoriaus neišsirinko, bet mažina nuostolius (2)

Įvykiai, aktualijos
2017 m. gegužės 23 d.
Pa­sak Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus An­ta­no Bar­tu­lio, pa­raiš­kas bu­vo pa­tei­kę 11 as­me­nų, ta­čiau į kon­kur­są atė­jo tik pen­ki.
Kan­di­da­tai į kny­gy­no di­rek­to­rius bu­vo su­ri­kiuo­ti į ei­lę pa­gal kon­kur­so ko­mi­si­jos ver­ti­ni­mo ba­lus. Pa­sak A. Bar­tu­lio, nors dau­giau­siai ba­lų su­rin­kęs kan­di­da­tas tu­ri pa­tir­ties pre­ky­bos sri­ty­je, ta­čiau val­dy­bai ki­lo abe­jo­nių, ar jis pa­jėg­tų su­si­tvar­ky­ti su „Ži­bu­rio kny­gy­no“ pro­ble­mo­mis, sta­bi­li­zuo­ti...

Šiau­lių mu­zie­juo­se nak­ti­nė­jo per 26 tūks­tan­čius žmo­nių

Įvykiai, aktualijos
2017 m. gegužės 23 d.
Per šį lai­ką mu­zie­jus ap­lan­kė re­kor­di­nis lan­ky­to­jų skai­čius – 26 508. Po­pu­lia­riau­siu ta­po Dvi­ra­čių mu­zie­jus, čia su­lauk­ta 6 005 lan­ky­to­jų, Fo­tog­ra­fi­jos mu­zie­ju­je ap­si­lan­kė 4 646, Chai­mo Fren­ke­lio vi­lo­je – 4 190, Šiau­lių ge­le­žin­ke­lių mu­zie­ju­je – 3 852.
„Auš­ros“ mu­zie­jaus pa­da­li­niuo­se Mu­zie­jų nak­tį sa­va­no­ria­vo 44 moks­lei­viai iš Ju­liaus Ja­no­nio, Didžd­va­rio, Sta­sio Šal­kaus­kio ir Šiau­lių uni­ver­si­te­to gim­na­zi­jų. Moks­lei­viams tai bu­vo pui­ki pro­ga pa­žin­ti...

Latvijai ir Lietuvai būtina bendradarbiauti teikiant greitąją pagalbą

Budintis reporteris
2017 m. gegužės 23 d.
Pir­ma­die­nį Sei­mo Tarp­par­la­men­ti­nių ry­šių su Lat­vi­jos Res­pub­li­ka gru­pė Ža­ga­rė­je (Joniškio r.) su­si­ti­ko su Lat­vi­jos Res­pub­li­kos Saei­mos Tarp­par­la­men­ti­nių ry­šių su Lie­tu­va gru­pės na­riais. Tarp svar­biau­sių svars­ty­tas klau­si­mas dėl dvi­ša­lio bend­ra­dar­bia­vi­mo, tei­kiant grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bą. Ak­tua­liu Šiau­lių kraš­to gy­ven­to­jams klau­si­mu dėl pa­gei­dau­ja­mo Šiaulių–Rygos ke­lei­vi­nio trau­ki­nio po­sė­dy­je dis­ku­tuo­ta ne­bu­vo.
Į su­si­ti­ki­mą Ža­ga­rė­je at­vy­ko Sei­mo...

Kauniečio pagrobimu įtariami ir du šiauliečiai (3)

Teisėtvarka
2017 m. gegužės 23 d.
Kau­no ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai ieš­ko 31 me­tų Egi­di­jaus Sa­bu­lio. Jis ge­gu­žės 16 die­ną iš­vy­ko iš na­mų Kau­ne, Vi­li­jam­po­lė­je, ir din­go be ži­nios.Kri­mi­na­lis­tai neat­me­ta, kad din­gu­sy­sis ga­li bū­ti pa­grob­tas. Ke­liai ve­da į Šiau­lius. Nus­ta­ty­ti ir ga­li­mi įta­ria­mie­ji.Pa­rei­gū­nams pa­vy­ko nu­sta­ty­ti, kad E. Sa­bu­lis iš na­mų bu­vo iš­vež­tas pil­kos spal­vos au­to­mo­bi­liu „VW Trans­por­ter“. Vy­ras, iš­siaiš­kin­ta, ža­dė­jo vyk­ti į Šiau­lių mies­tą.
Už­va­kar, po...

Reido vaisiai: girti dviratininkai ir beteisis vairuotojas

Teisėtvarka
2017 m. gegužės 23 d.
Trys gir­ti dvi­ra­ti­nin­kai pri­čiup­ti Aukš­tel­kė­je. Poil­sio ir Ne­mu­no gat­vių san­kry­žo­je pa­tru­lia­vu­siems po­li­ci­nin­kams di­de­lių pa­stan­gų gau­dy­ti pa­žei­dė­jus ne­pri­rei­kė. Neb­lai­vūs dvi­ra­ti­nin­kai, ne­kreip­da­mi dė­me­sio į po­li­ci­jos au­to­mo­bi­lį, drą­siai va­žia­vo į už ke­lias­de­šim­ties met­rų esan­čią par­duo­tu­vę pa­si­pil­dy­ti al­ko­ho­lio at­sar­gų. Vi­siems jiems nu­sta­ty­tas vi­du­ti­nis gir­tu­mas (nuo 1,52 iki 2,06 pro­mi­lės). Tie­sa, vie­nam iš tri­ju­lės pa­si­se­kė la­biau nei ki­tiems. Įver­ti­nus...

Išrinkti stipriausi apskrities ugniagesiai

Teisėtvarka
2017 m. gegužės 23 d.
Var­žy­bo­se da­ly­va­vo pa­rei­gū­nai iš Ak­me­nės, Jo­niš­kio, Rad­vi­liš­kio ir Pak­ruo­jo prieš­gais­ri­nių gel­bė­ji­mo tar­ny­bų, Šiau­lių ap­skri­ties prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo val­dy­bos 3-iosios ir Kur­šė­nų ko­man­dų, Vals­ty­bi­nės prieš­gais­ri­nės prie­žiū­ros bei Ope­ra­ci­nio va­do­va­vi­mo sky­rių.
Ug­nia­ge­siai gel­bė­to­jai rung­ty­nia­vo li­pi­mo į bokš­tą, svo­rio stū­mi­mo kū­ju, sla­lo­mo ir van­dens tie­ki­mo bei nu­ken­tė­ju­sio­jo per­ne­ši­mo rung­ty­se. Už­duo­tys bu­vo at­lie­ka­mos vil­kint ap­sau­gi­nius ug­nia­ge­sio gel­bė­to­jo...

Pasveikinti Eu­ro­pos čem­pio­nas ir vi­ce­čem­pio­nės

Sportas
2017 m. gegužės 23 d.
Va­kar Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė­je me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas pa­svei­ki­no iš Eu­ro­pos kul­tū­riz­mo ir fit­ne­so čem­pio­na­to, ku­ris vy­ko San­ta Su­sa­no­je, Is­pa­ni­jo­je, su ap­do­va­no­ji­mais grį­žu­sius Šiau­lių spor­to klu­bo „Fit Hou­se“ spor­ti­nin­kus: auk­są iš­ko­vo­ju­sį Vy­tau­tą Žy­lę ir vi­ce­čem­pio­nes Ra­są Se­le­mo­na­vi­čiū­tę ir Skir­man­tę Pu­zi­nai­tę.
Eu­ro­pos čem­pio­na­te da­ly­va­vo dau­giau nei 1 500 da­ly­vių iš 43 Eu­ro­pos ša­lių. Lie­tu­vai at­sto­va­vo 25 spor­ti­nin­kai, tarp jų – pen­ki „Fit Hou­se“...

Atgijo Kelmės dvaro paveikslas

Kultūra
2017 m. gegužės 23 d.
Šeš­ta­die­nį Kel­mės kraš­to mu­zie­ju­je, bu­vu­sia­me dva­re, pa­mi­nė­ta Tarp­tau­ti­nė mu­zie­jų nak­tis. Į ren­gi­nį su­si­rin­kę nak­ti­nė­to­jai tu­rė­jo ga­li­my­bę su­si­pa­žin­ti su at­gi­ju­siu Gru­ževs­kių šei­mos pa­veiks­lu, ori­gi­na­lio­mis pa­ro­do­mis, pan­to­mi­mos pa­si­ro­dy­mu, da­ly­vau­ti pir­mą sy­kį su­reng­to­je ne­mo­ka­mo­je lo­te­ri­jo­je.Kel­mė­je Mu­zie­jų nak­tis mi­nė­ta de­vin­tą kar­tą.

Kel­mės kraš­to mu­zie­jaus di­rek­to­rė Da­nu­tė Žal­pie­nė sa­kė, jog kas me­tai, per Mu­zie­jų nak­tų ren­gi­nius, sten­gia­si...

Joniškyje muziejų naktis paminėta hipiškai

Kultūra
2017 m. gegužės 23 d.
Praė­ju­sį penk­ta­die­nį Jo­niš­ky­je Mu­zie­jų nak­ties ren­gi­niai, pra­si­dė­ję ank­ty­vą po­pie­tę ir be­si­tę­sę iki vė­lu­mos, bu­vo nu­spal­vin­ti hi­piš­kos nuo­tai­kos, mu­zi­kos ir vin­ta­ži­nių vaiz­dų.Spal­vin­gais rū­bais vil­kin­čių hi­pių, tarp ku­rių bu­vo vi­sas Jo­niš­kio is­to­ri­jos ir kul­tū­ros mu­zie­jaus ko­lek­ty­vas, jau­ni­mas ir ke­le­tas ini­cia­ty­vių gy­ven­to­jų, pės­čio­mis ėjo nuo Jo­niš­kio cent­ro si­na­go­gų komp­lek­so iki Si­dab­rės pi­lia­kal­nio Kal­ne­lio kai­me.
Prie pi­lia­kal­nio dva­si­nis ved­lys jo­gas Ro­kas...

Kuršėnai šventė dvi dienas (5)

Krašto žinios
2017 m. gegužės 23 d.
Šeš­ta­die­nį iš­kil­min­ga ir nuo­tai­kin­ga, triukš­min­ga ei­se­na pra­si­dė­jo dvi die­nas tru­ku­si Kur­šė­nų šven­tė, skir­ta mies­to 436 me­tų su­kak­čiai.Vie­nas iš svar­biau­sių šven­tės ak­cen­tų – Lie­tu­vos puo­džių ka­ra­liaus rin­ki­mai. Šie­met ka­rū­nuo­ta kur­šė­niš­kė, pri­pa­žin­ta ke­ra­mi­kė Vir­gi­li­ja Sil­vest­ra Šu­fins­kie­nė. Su­si­do­mė­ji­mo su­lau­kė ir Bal­ti­jos ga­liū­nų čem­pio­na­to se­zo­no pir­ma­sis eta­pas, ku­ria­me ko­vė­si 12 stip­ruo­lių iš Lie­tu­vos bei Lat­vi­jos.
Kur­šė­nuo­se jau nuo anks­taus šeš­ta­die­nio ry­to jau­tė­si...

Pasirašyta sutartis tarp Mariupolio ir Akmenės rajono

Krašto žinios
2017 m. gegužės 23 d.
Ce­re­mo­ni­jo­je Ma­riu­po­lio mies­to sa­vi­val­dy­bės me­ras Va­di­mas Boi­čen­ko pa­si­džiau­gė, kad taip įfor­min­ti jau už­si­mez­gę šių kraš­tų žmo­nių bend­ra­vi­mo ry­šiai. Per pa­sta­ruo­sius dve­jus me­tus į Ak­me­nės ra­jo­ną bu­vo at­vy­kę kon­cer­tuo­ti ne vie­nas Ma­riu­po­lio kraš­to me­no mė­gė­jų ko­lek­ty­vas, o Ak­me­nės ra­jo­no at­sto­vai jau tei­kė pa­gal­bą nuo ka­ro ken­čian­tiems uk­rai­nie­čiams.
Ke­ti­ni­mų pro­to­ko­lu sie­kia­ma gi­lin­ti, stip­rin­ti ir plės­ti įvai­ria­pu­sius ry­šius bei ska­tin­ti ša­lių drau­gys­tę ir...

Fotografijose – gražūs vaizdai iš apšaudomų vietovių (2)

Krašto žinios
2017 m. gegužės 23 d.
Šį Azo­vo jū­ros pa­kran­tė­je esan­tį apie pu­sės mi­li­jo­no gy­ven­to­jų mies­tą, ku­ris ken­čia nuo Ru­si­jos ag­re­si­jos, sa­vo kū­ri­niais pri­sta­to ten gy­ve­nan­tys 23 au­to­riai.
Vie­na iš pa­ro­dos ini­cia­to­rių – In­ga Šven­dich, ji pa­si­trau­kė su duk­re­le į Nau­ją­ją Ak­me­nę iš gim­to­jo Do­nec­ko mies­to.
Uk­rai­nie­tė į pa­ro­dos ati­da­ry­mą su­spė­jo, vos prieš ke­lias va­lan­das grį­žu­si iš Ma­riu­po­lio, kur pa­si­ra­šy­tas Ak­me­nės ir Ma­riu­po­lio sa­vi­val­dy­bių ke­ti­ni­mų pro­to­ko­las dėl par­tne­riš­ko bend­ra­dar­bia­vi­mo...

Blusų turgus Žagarėje jau tampa tradicija

Krašto žinios
2017 m. gegužės 23 d.
Šeš­ta­die­nį Ža­ga­rės mies­to (Jo­niš­kio r.) aikš­tė­je mies­te­lė­nus jau ket­vir­tą kar­tą kvie­tė va­di­na­ma­sis blus­tur­gis, ku­rį or­ga­ni­za­vo jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­ja „Spal­vo­tas vei­das“. Tad tur­ge­ly­je ne­trū­ko vai­kų, ku­rie tu­rė­jo įvai­rių už­siė­mi­mų, o pri­sė­du­si­su ant suo­liu­kų pir­kė­jus ir par­da­vė­jus džiu­gi­no iš kul­tū­ros cent­ro skli­du­si mu­zi­ka.Blus­tur­gis pra­si­dė­jo de­vin­tą ry­to, kai da­lis ža­ga­rie­čių jau sku­bė­jo na­mo, ap­si­pir­kę mies­to di­džia­ja­me tur­gu­je. Ta­čiau dė­me­sio už­te­ko ir mies­to aikš­tė­je...

Radviliškį užvaldė šokis ir muzika

Krašto žinios
2017 m. gegužės 23 d.
Rad­vi­liš­kio mies­to cent­re aš­tun­tą kar­tą su­reng­ta li­ni­ji­nių šo­kių šven­tė „Prie „Neuž­mirš­tuo­lės“ fon­ta­no“ šie­met per­si­py­nė su gat­vės mu­zi­kos rit­mais. Šo­kis ir mu­zi­ka už­val­dė bū­rį en­tu­zias­tų – rad­vi­liš­kie­čių bei sve­čių.Šių­me­tė li­ni­ji­nių šo­kių šven­tė su­kvie­tė per 100 šo­kė­jų ne tik iš Rad­vi­liš­kio ra­jo­no, ku­riam at­sto­va­vo trys ko­lek­ty­vai – „Ver­pe­tu­kės“, va­do­vas Ed­mun­das Ver­pe­tins­kas, „Iliu­zi­ja“, va­do­vė Ro­ma Baš­ke­vi­čie­nė, „Int­ri­ga“, va­do­vė Ind­rė Gin­ke­vi­čie­nė. 13 šo­kių žiū­ro­vams pa­de­monst­ra­vo ir šo­kių ko­lek­ty­vai iš...

Treneris įgyvendino svajonę – ėmė bėgioti maratoną

Krašto žinios
2017 m. gegužės 23 d.
Ry­go­je vy­ku­sio­je bė­gi­mo šven­tė­je – „Lat­te­le­kom“ Ry­gos ma­ra­to­ne vi­są ma­ra­to­no dis­tan­ci­ją (42 ki­lo­met­rus) įvei­kęs šiau­lie­tis, Pa­kal­niš­kių pa­grin­di­nės mo­kyk­los (Rad­vi­liš­kio ra­jo­nas) kū­no kul­tū­ros mo­ky­to­jas Ri­čar­das Ka­ni­šaus­kas ta­po sa­vo am­žiaus gru­pės nu­ga­lė­to­ju.„Lat­te­le­kom“ Ry­gos ma­ra­to­ne įvai­raus nuo­to­lio – 6, 10, 21 ki­lo­met­ro (pus­ma­ra­to­nio) ir 42 ki­lo­met­rų (ma­ra­to­no) – dis­tan­ci­jų rungtyse da­ly­va­vo per 32 tūks­tan­čius da­ly­vių iš 70 pa­sau­lio ša­lių.
Pa­kal­niš­kių pa­grin­di­nės...

Reformacijos jubiliejaus koncertas avarinės būklės bažnyčioje (3)

Krašto žinios
2017 m. gegužės 23 d.
Pak­ruo­jo ra­jo­ne be­ne ryš­kiau­sias re­for­ma­ci­jos pėd­sa­kas – Žei­me­ly­je. Krikš­čio­ny­bės at­mai­na, tu­rė­ju­si įta­kos ma­žo mies­te­lio is­to­ri­jai, ju­bi­lie­ji­nius me­tus mi­ni api­ru­sio­je baž­ny­čio­je.Praė­ju­sį šeš­ta­die­nį, kai bu­vo mi­ni­ma Tarp­tau­ti­nė gat­vės mu­zi­kos die­na, Žei­me­lis ir­gi mė­ga­vo­si sa­vo mu­zi­kan­tais, dai­ni­nin­kais ir net šo­kė­jais, išė­ju­siais links­min­tis ir links­min­ti ki­tus į mies­te­lio gat­ve­les. Ta­čiau be­ne pa­ts svar­biau­sias tą die­ną žei­me­lie­čiams ren­gi­nys vy­ko...

Mo­ky­mai apie au­tiz­mu ser­gan­čius vai­kus

Sveikata
2017 m. gegužės 23 d.
Pa­gal „ABA-our new view in spe­cial edu­ca­tion“ pro­jek­tą Lie­tu­vo­je pa­tir­ties sė­mė­si par­tne­rių at­sto­vai iš 6 pro­jek­te da­ly­vau­jan­čių ša­lių: Lie­tu­vos, Grai­ki­jos, Ita­li­jos, Is­pa­ni­jos, Tur­ki­jos ir Bul­ga­ri­jos. Mo­ky­mus or­ga­ni­za­vo Kur­šė­nų lop­še­lis-dar­že­lis „Eg­lu­tė“.
Pir­mą die­ną ge­rą­ja pa­tir­ti­mi da­li­jo­si pe­da­go­gai iš Vil­niaus spe­cia­lio­jo lopšelio-darželio „Čiauš­ku­tis“. Pe­da­go­gai ir ki­ti spe­cia­lis­tai tu­ri su­kau­pę il­ga­me­tę dar­bo pa­tir­tį su įvai­rių su­tri­ki­mų vai­kais, tarp jų – ir...

Vaikų hematologės knyga – gyvenantiems su hemofilija

Sveikata
2017 m. gegužės 23 d.
Tai – ant­ro­ji gy­dy­to­jos kny­ga apie he­mo­fi­li­ją. Pa­sa­kos mo­ty­vais pa­ra­šy­ta kny­ga skir­ta pa­cien­tams, ku­riems ten­ka gy­ven­ti su įgim­ta krau­jo li­ga, kuo­met krau­jy­je trūks­ta kre­šė­ji­mo fak­to­riaus, su­stab­dan­čio krau­ja­vi­mą. Šia li­ga ser­ga vie­nas iš penkių–dešimties tūks­tan­čių ber­niu­kų. Mo­te­rys yra he­mo­fi­li­jos ge­no ne­šio­to­jos, o su­ser­ga ber­niu­kai.
„No­rė­jau vai­kams apie li­gą pa­pa­sa­ko­ti su­pran­ta­mai ir įdo­miai, to­dėl ruoš­da­ma pa­skai­tą pa­cien­tams pa­si­rin­kau pa­sa­kos...

Kada „išprotėjęs“ cholesterolis nebaisus?

Sveikata
2017 m. gegužės 23 d.
Pa­vo­jaus šir­džiai pa­di­dė­jęs cho­les­te­ro­lio kie­kis ga­li ne­kel­ti, jei­gu krau­ja­gys­lės tvir­tos ir svei­kos – ne­pra­si­dė­jo jų už­de­gi­mas. Tai pa­de­da pa­tik­rin­ti pa­žan­gūs krau­jo ty­ri­mai.Be cho­les­te­ro­lio žmo­gaus gy­ve­ni­mas, ma­tyt, už­ges­tų. Ši į rie­ba­lus pa­na­ši me­džia­ga da­ly­vau­ja ląs­te­lių sta­ty­bo­je, ly­ti­nių hor­mo­nų ga­my­bo­je, tul­žies rūgš­čių sin­te­zė­je, vi­ta­mi­no D apy­kai­to­je ir kt.
Vis dėlto cho­les­te­ro­lis daž­nai „iš­pro­tė­ja“ – šių krau­jo rie­ba­lų at­si­ran­da per daug ar­ba...

Dienos populiariausi

Akmenės rajoneAkmenės rajone


Joniškio rajoneJoniškio rajone


Kelmės rajoneKelmės rajone


Pakruojo rajonePakruojo rajone


Radviliškio rajoneRadviliškio rajone


Šiaulių rajoneŠiaulių rajone

Sportas

Va­kar Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė­je me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas pa­svei­ki­no iš Eu­ro­pos kul­tū­riz­mo ir fit­ne­so čem­pio­na­to...

Centas prie cento

imestamp]" border="0" alt="" />
keywords=" border='0' alt='' />

Gyvenimo spalvosDaugiau

Šiau­lie­tį Al­gir­dą Ku­li­kaus­ką pa­lie­tė mū­za ir ne­pa­lei­do. 1958 me­tais Vor­ku­to­je pir­mą kar­tą į ran­kas paė­męs fil­ma­vi­mo...

Anks­ty­vą ge­gu­žės 15 die­nos ry­tą Lie­tu­vos edu­ko­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to (LEU) lek­to­rė Re­na­ta Mac­ke­vi­čie­nė kar­tu...

Kiek­vie­ną pa­va­sa­rį ūki­nin­kai ir miš­ki­nin­kai skai­čiuo­ja be­brų pa­da­ry­tus nuo­sto­lius – dėl jų sta­to­mų už­tvan­kų už­lie­ja­mi...

15, 25 ir 33 ki­lo­met­rai – to­kius at­stu­mus ga­lė­jo rink­tis tre­čia­ja­me pės­čių­jų žy­gy­je „Knyg­ne­šių ke­liais“ ke­lia­vę...

Visi straipsniai