(detali)
Prisijungti Registruotis Prenumeruoti

Orai Šiauliuose

Konkursai

Ev­gie­nij Asa­čio­vas
Grybų grybai
Ev­gie­nij Asa­čio­vas
Visi dalyviai
Beat­ri­čė JUR­GAI­TY­TĖ, Šiau­lių ra­jo­no Meš­kui­čių gim­na­zi­jos gim­na­zis­tė
Gamink ir BALSUOK
Beat­ri­čė JUR­GAI­TY­TĖ, Šiau­lių ra­jo­no Meš­kui­čių gim­na­zi­jos gim­na­zis­tė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Europos kruopos nepaslepia lietuviško skurdo (7)

2014 m. spalio 25 d.
Penk­ta­da­lis ša­lies gy­ven­to­jų gy­ve­na už skur­do ri­bos. To­kia ofi­cia­li sta­tis­ti­ka. „Mais­to ban­kas“, ren­kan­tis au­kas, skel­bia ne­ga­lin­tis pa­mai­tin­ti vi­sų, ku­riems rei­kia pa­gal­bos. Skur­do daug, bet gau­nan­čių pa­ra­mą mais­to pro­duk­tais iš Eu­ro­pos Są­jun­gos lė­šų ge­ro­kai ma­žė­ja. Iš kur toks pa­ra­dok­sas? Gal vals­ty­bė vai­di­na, kad skur­do ma­žė­ja, nes vis ma­žė­ja val­gan­čių­jų Eu­ro­pos Są­jun­gos kruo­pas?Lie­tu­vo­je per­nai že­miau skur­do ri­zi­kos ri­bos gy­ve­no apie 610 tūks­tan­čių as­me­nų...

Gerumui galioja savi įstatymai (6)

2014 m. spalio 24 d.
Ne­pai­sant šird­gė­los ir ne­si­bai­gian­čių rū­pes­čių dėl sū­ne­lio li­gos, šian­dien šiau­lie­čiai Li­na ir Li­nas Bag­do­nai šyp­so­si. Jei ne ge­rų žmo­nių pa­ra­ma, jiems bū­tų la­bai sun­ku.Jau­kia­me bu­te vi­si daik­tai tu­ri sa­vo vie­tą – kad ne­kil­tų sun­ku­mų ve­džio­jant sū­nų. Sep­tyn­me­tis ber­niu­kas sa­va­ran­kiš­kai ga­li tik ro­po­ti. Vaikš­čio­ja pri­lai­ko­mas, pri­lai­ko­mas sto­vi. Vai­kui rei­ka­lin­ga nuo­la­ti­nė prie­žiū­ra – be pa­gal­bos jam sun­ku ap­si­reng­ti, iš­si­va­ly­ti dan­tis, pa­val­gy­ti.
Ce­reb­ri­nis...

Dienos žiniosDaugiau

Seimas priėmė Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo pataisas, leidžiančias už miestuose turėtą žemę atlyginti...

Valstybinio socialinio draudimo fondo taryba nuo kitų metų pradžios Vyriausybei siūlo tvirtinti didesnę bazinę pensiją ir draudžiamąsias...

Sprendimus priėmusiose savivaldybėse socialinių paslaugų tinklas keisis iš esmės, pabrėžė socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta...

Vyriausybė pritarė įstatymų pataisoms, kuriomis siekiama sugriežtinti atsakomybę už neteisėtą miško išteklių naudojimą ir užkirsti kelią...

Gimtinės sargybojeDaugiau

Šiaulių universiteto dėstytojas, „Šiaulių krašto“ redkolegijos narys
Prieš septyniasdešimt metų dalis Lietuvos visuomenės nusprendė priešintis...

Nuolatos kartojama, kad viena svarbiausių, gal net pagrindinė Lietuvą slegiančių vargų ir persekiojančių bėdų priežastis – šalyje vis dar nėra...

Komentarai, nuomonėsDaugiau

Žurnalistas
Šis klausimas ne retorinis. Po to, kai Anykščių rajono vienas iš seniūnų socialiniame tinkle su gera humoro doze...

Lig šiol buvo įprasta taip – socialdemokratai siūlo ir laimina PVM lengvatas, konservatoriai su liberalais – naikina...

Šiaulių miesto tarybos nariai skaičiuoja balsus, ar galėtų pareikšti nepasitikėjimą miesto merui Justinui Sartauskui. Socialdemokratų...

Valdžia mestelėjo dosnumo. Net nelaukdama Naujųjų, nuo spalio pakėlė minimalią algą iki 1035 litų. Nuo Naujųjų nežino, ar dar kels, bet...

PDF laikraščiai

Norėdami parsisiųsti PDF failą, įveskite isigytus prisijungimo duomenis
 
Vartotojas:
 
Slaptažodis:

 
 
PDF archyvas

Prenumerata

Popierinių laikraščių prenumerata internetu
Prenumeruoti
PDF laikraščių prenumerata
Prenumeruoti
Asmeniniai skelbimai mūsų žiniatinklyje
Skelbimai

Premjeras dalyvavo ligoninės šventėje (8)

Budintis reporteris
2014 m. spalio 25 d.
Va­kar Rad­vi­liš­ky­je ap­si­lan­kęs Mi­nist­ras Pir­mi­nin­kas Al­gir­das But­ke­vi­čius da­ly­va­vo Rad­vi­liš­kio li­go­ni­nės įkū­ri­mo 65-ojo ju­bi­lie­jaus šven­tė­je.At­vy­kęs į Rad­vi­liš­kį, Prem­je­ras pir­miau­sia ap­si­lan­kė Rad­vi­liš­kio li­go­ni­nė­je. Ly­di­mas li­go­ni­nės di­rek­to­rės Da­nu­tės Po­ve­laus­kie­nės, Prem­je­ras bei jį ly­din­tys Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos, Sei­mo at­sto­vai ap­žiū­rė­jo už Eu­ro­pos Są­jun­gos lė­šas re­no­vuo­tus li­go­ni­nės pa­sta­tus. Jis lan­kė­si Am­bu­la­to­ri­nės...

Žvyrkeliuose paskendusius gelbės kelininkų technika (1)

Budintis reporteris
2014 m. spalio 25 d.
Ša­lies ke­li­nin­kai ket­vir­ta­die­nį Pak­ruo­jo dva­re dis­ku­ta­vo apie ke­lius žie­mą. Si­tua­ci­jos ne­dai­li­no: ke­liai dar blo­gės, jų blo­gė­ji­mas grei­tė­ja.Apie ne­links­mas įžval­gas ir jų prie­žas­tis su Au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos prie Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos va­do­vu Skir­man­tu SKRINS­KU.
– Dau­giau nei prieš me­tus Pak­ruo­jis iš­gar­sė­jo žvyr­ke­liu Rozalimas– Me­di­ko­niai, dėl pa­va­sa­rio po­lai­džio vir­tu­siu be­ke­le. Šie­met, pa­na­šu, kad be­ke­le ga­li tap­ti žvyr­ke­lis Sta­čiū­nai –...

Mažieji „kūlverstukai“ gyvens šilčiau

Įvykiai, aktualijos
2014 m. spalio 25 d.
Lapk­ri­čio 19-ąją tu­ri baig­tis Kel­mės „Kūl­vers­tu­ko“ lop­še­lio dar­že­lio at­nau­ji­ni­mo dar­bai, ku­rie pa­ge­ri­no ug­dy­mo įstai­gos ener­ge­ti­nes cha­rak­te­ris­ti­kas. Ap­šil­tin­tas sto­gas, pa­keis­ti lan­gai ir lau­ko du­rys, su­re­mon­tuo­ti ven­ti­lia­ci­jos ka­mi­nė­liai ir nuo­te­kų vamz­džiai. Vai­kai ir dar­že­lio dar­buo­to­jai gy­vens šil­čiau. O Kel­mės sta­ty­bų bend­ro­vė tu­ri dar­bo.Di­džio­ji lė­šų dar­že­lio at­nau­ji­ni­mui da­lis – 385 tūks­tan­čiai 111 li­tų gau­ta kaip Eu­ro­pos pa­ra­ma iš Sang­lau­dos...

Išeivijos atstovui suteiktas universiteto garbės nario vardas

Įvykiai, aktualijos
2014 m. spalio 25 d.
Pui­kia lie­tu­vių kal­ba G. T. Mu­raus­kas pir­miau­siai dė­ko­jo sa­vo žmo­nai Da­liai už mei­lę ir su­pra­ti­mą: „Kar­tais gal dau­giau lai­ko ir dė­me­sio sky­riau Šiau­lių, o ne šei­mos rei­ka­lams.“
G. T. Mu­raus­kas gi­mė ir užau­go Ka­na­do­je, lie­tu­vių išei­vių šei­mo­je, da­bar gy­ve­na JAV, Oma­ho­je, mies­te, su ku­riuo drau­gau­ja Šiau­liai.
At­vy­kęs dirb­ti į Oma­hos uni­ver­si­te­tą, G. T. Mu­raus­kas įsi­lie­jo į vie­ti­nės lie­tu­vių bend­ruo­me­nės, ku­rią ta­da jun­gė Šv. An­ta­no baž­ny­čia ir pa­ra­pi­ja, veik­lą...

Nupūstos dulkės nuo žymaus pedagogo

Įvykiai, aktualijos
2014 m. spalio 25 d.
Va­kar Šiau­lių uni­ver­si­te­te (ŠU) ir J. Ja­no­nio gim­na­zi­jo­je pa­mi­nė­tos žy­maus tar­pu­ka­rio Lie­tu­vos mo­ky­to­jo, vi­suo­me­ni­nin­ko, pub­li­cis­to, pe­da­go­go no­va­to­riaus, švie­ti­mo fi­lo­so­fo Jo­no Mur­kos 125-osios gi­mi­mo me­ti­nės. Uni­ver­si­te­te ati­da­ry­ta J. Mur­kos var­di­nė au­di­to­ri­ja.
ŠU Edu­ko­lo­gi­jos fa­kul­te­to 409 au­di­to­ri­ja nuo šiol va­din­sis Jo­no Mur­kos var­du. At­nau­jin­to­je ir nau­jais bal­dais ap­sta­ty­to­je au­di­to­ri­jo­je eks­po­nuo­ja­mi...

Šiaulių apskrities policijoje atidaryta fotografijų paroda

Teisėtvarka
2014 m. spalio 25 d.
Pa­ro­da ste­bi­na ne tik apim­ti­mi (be­veik 50 nuo­trau­kų) bei da­ly­vių gau­sa, bet ir ko­ky­be.
Pa­ro­do­je dau­ge­liui pa­žįs­ta­mų, pa­ty­ru­sių fo­tog­ra­fų Or­lan­do But­kaus (Pa­ne­vė­žys), Ro­ber­to Ru­ko (Kau­nas), Ri­mo Le­lec­ko (Ute­na), Al­gi­man­to Či­žo (Mo­lė­tai) dar­bų.
Ži­no­ma, bu­vo ir nau­jų var­dų, vie­nas iš jų, Šiau­lių ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Vi­daus ty­ri­mų po­sky­rio vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Ar­tū­ras Bart­kus. Jis pri­pa­žin­tas ab­so­liu­čiu kon­kur­so nu­ga­lė­to­ju...

Gimnazija buvo evakuota

Teisėtvarka
2014 m. spalio 25 d.
Ry­tą, be 20 mi­nu­čių de­vy­nios, bend­ruo­ju pa­gal­bos te­le­fo­nu bu­vo pra­neš­ta, kad L. Ivins­kio gim­na­zi­jo­je pa­dė­tas sprog­muo.
Pas­kelb­tas pla­nas „Sky­das“. Vi­si gim­na­zi­jo­je bu­vę mo­ki­niai ir mo­ky­to­jai sku­biai eva­kuo­ti. Prie gim­na­zi­jos su­va­žia­vo po­li­ci­jos, grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos, ug­nia­ge­sių-gel­bė­to­jų eki­pa­žai.
Už­da­ry­tas eis­mas pro gim­na­zi­ją ei­nan­čia V. Ku­dir­kos gat­ve.
An­ti­te­ro­ris­ti­nių ope­ra­ci­jų rink­ti­nės „Aras“ pa­rei­gū­nai iš Vil­niaus...

Prieš sezono pradžią – ne tik treniruotės

Sportas
2014 m. spalio 25 d.
Va­kar star­ta­vo Na­cio­na­li­nės mo­te­rų krep­ši­nio ly­gos (NMKL) 2014–2015 me­tų se­zo­nas. Šiau­lių krep­ši­nio aka­de­mi­jos „Sau­lė“ pir­mą­sias rung­ty­nes žais lapk­ri­čio 8-ąją. Krep­ši­nin­kės, ne tik in­ten­sy­viai tre­ni­ruo­ja­si, ta­čiau su­ren­gė ir fo­to­se­si­ją.
„Sau­lės“ krep­ši­nin­kėms Šiau­lių „Auš­ros“ mu­zie­jus su­tei­kė ga­li­my­bę fo­to­se­si­ją su­reng­ti Ch. Fren­ke­lio vi­lo­je. Mer­gi­nas da­žė ir šu­ka­vo pro­fe­sio­na­lios sti­lis­tės, fo­tog­ra­fa­vo vil­nie­tis fo­tog­ra­fas Ray­mond Vyš­niaus­kas.
Aukš­tos, dai­lios...

Eurolygoje „Neptūnas“ jau turi istorinį įrašą

Sportas
2014 m. spalio 25 d.
Lie­tu­vos vi­ce­čem­pio­nas Klai­pė­dos „Nep­tū­nas“ is­to­ri­jos met­raš­čiuo­se įsi­ra­šė pir­mą­ją per­ga­lę pres­ti­žiš­kiau­sia­me Se­no­jo že­my­no krep­ši­nio tur­ny­re – Eu­ro­ly­go­je. Ka­zio Maks­vy­čio auk­lė­ti­niai ket­vir­ta­die­nį re­zul­ta­tu 83:81 pa­lau­žė dvie­jų pa­sta­rų­jų me­tų Ser­bi­jos tau­rės lai­mė­to­jus Belg­ra­do „Crve­na Zvez­da te­le­kom“ (Ser­bi­ja) krep­ši­nin­kus.Per­ga­lin­gus taš­kus li­kus 3,2 sek. pel­nė Val­das Va­sy­lius. „Džiu­gu, tai – is­to­ri­nė per­ga­lė. Įro­dė­me, kad klai­pė­die­čiai mo­ka žais­ti krep­ši­nį ir ga­li...

Skraidymo mokytojas priartina prie dangaus

Gyvenimo spalvos
2014 m. spalio 25 d.
Pi­lo­tas, skrai­dy­mo inst­ruk­to­rius Arū­nas Rup­kus su­tei­kia žmo­nėms spar­nus. Šie­met iš­mok­ti skrai­dy­ti pa­no­ro ir 71-erių ūki­nin­kas, ir še­šio­lik­me­tis vai­ki­nas. La­biau­siai mo­ki­nius mo­ty­vuo­ja vaiz­das iš paukš­čio skry­džio. Įk­vėp­tas pa­no­ra­mų iš dan­gaus A. Rup­kus su­si­do­mė­jo fo­tog­ra­fi­ja. Per­nai, po dau­giau kaip 100 va­lan­dų skry­džių, jis iš­lei­do fo­tog­ra­fi­jų al­bu­mą.Ba­ry­sių ae­rod­ro­mo (bu­vu­sio Meš­kui­čių – red. pa­st.) an­ga­re sto­vi pen­ki ult­ra­leng­vie­ji or­lai­viai – ne­su­dė­tin­gos...

Kaip scenoje gimsta perliukai

Gyvenimo spalvos
2014 m. spalio 25 d.
Ak­to­rei Ra­sai Sa­muo­ly­tei šian­die­nos teat­re svar­biau­sia kon­tak­tas su žiū­ro­vu, pje­se, au­to­riu­mi, šia die­na. „Jei esi at­vi­ras pub­li­kai, ne­bi­jai, ją ma­tai, o ne įsi­vaiz­duo­ji, gims­ta per­liu­kai“, – sa­kė ak­to­rė, ket­vir­ta­die­nį su žiū­ro­vais su­si­ti­ku­si Šiau­lių ap­skri­ties P. Vi­šins­kio vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je.Į su­si­ti­ki­mą su Os­ka­ro Koršunovo/Vilniaus mies­to teat­ro ir Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio dra­mos teat­ro ak­to­re R. Sa­muo­ly­te su­si­rin­ko pil­nu­tė­lė bib­lio­te­kos sa­lė...

Į miniatiūrinį kontinentą plūsta pasaulis

Gyvenimo spalvos
2014 m. spalio 25 d.
Vie­na se­niau­sių­ ir di­džiau­sių­ Ka­na­rų sa­lų Gran Ka­na­ri­ja kar­tais va­di­na­ma mi­nia­tiū­ri­niu kon­ti­nen­tu. Ta­čiau pa­bu­vus At­lan­to pa­plū­di­miuo­se, kur vie­tos už­ten­ka šei­moms su vai­kais, ap­si­ren­gu­siems ir nuo­ga­liams, gė­jams ir les­bie­tėms, kur skam­ba is­pa­nų grei­ta­kal­bė ir dar ke­lio­li­ka kal­bų, bei mies­tuo­se, ku­rie pul­suo­ja vie­tos pra­mo­ne ir ama­tu, spin­di eu­ro­pie­tiš­kais pre­ky­bos cent­rais, šur­mu­liuo­ja ki­niš­kų pre­kių mu­gė­mis, at­ro­do, jog ma­žy­tė­je sa­lo­je su­tel­pa vi­sas pa­sau­lis...

Ugniagesių darbą įvertino ženklais ir padėkomis (4)

Krašto žinios
2014 m. spalio 25 d.
Rad­vi­liš­kio ra­jo­no prieš­gais­ri­nės sau­gos tar­ny­bos 15 me­tų su­kak­tis pa­mi­nė­ta ne tik pa­dė­ko­mis ug­nia­ge­siams. Šią su­kak­tį pri­mins ir šven­tės die­ną pa­šven­tin­ti du ug­nia­ge­siams svar­būs ob­je­ktai – at­nau­jin­tas Še­du­vos prieš­gais­ri­nės sau­gos tar­ny­bos pa­sta­tas ir re­konst­ruo­ta gais­ri­nė ma­ši­na.Še­du­vo­je su­reng­ta prieš 15 me­tų įkur­tos Rad­vi­liš­kio ra­jo­no prieš­gais­ri­nės sau­gos tar­ny­bos ju­bi­lie­jaus šven­tė pra­si­dė­jo prie Še­du­vos gais­ri­nės.
Čia į šven­tę su­va­žia­vu­siems ra­jo­no ug­nia­ge­siams...

„Mamyčių turgelis“ vėl dabino vaikučius

Krašto žinios
2014 m. spalio 25 d.
Rad­vi­liš­kio kul­tū­ros rū­muo­se šur­mu­lia­vęs „ma­my­čių tur­ge­lis“ kvie­tė pi­giai nu­si­pirk­ti įvai­rių dra­bu­žė­lių, žais­lų, kny­gu­čių. Prieš me­tus gi­mu­si tur­ge­lio idė­ja rea­li­zuo­ta ket­vir­tą kar­tą.Į mies­to Kul­tū­ros rū­muo­se vyks­tan­tį se­zo­ni­nį „ma­my­čių tur­ge­lį“ už­suk­ti kvie­tė spal­vin­gi pla­ka­tai ir skam­ban­ti vai­kiš­ka mu­zi­ka. Pir­mo­jo aukš­to fo­jė rad­vi­liš­kie­čiai ga­lė­jo pi­giai įsi­gy­ti įvai­rių dra­bu­žė­lių, žais­lų, kny­gu­čių.
Pa­sak „ma­my­čių tur­ge­lio“ ini­cia­to­rės Inos Ru­džians­kie­nės, tai jau ket­vir­tas ak­ty­vių ma­mų su­reng­tas...

Mokykloje – sveikatingumo savaitė

Krašto žinios
2014 m. spalio 25 d.
Vi­są sa­vai­tę per per­trau­kas mo­ki­niai ir mo­ky­to­jai bei dar­buo­to­jai bu­vo pa­kvies­ti į įvai­rias svei­ka­ti­ni­mo veik­las skir­tin­go­se mo­kyk­los erd­vė­se.
Pir­mą­ją die­ną vi­si mė­gi­no įgy­ven­din­ti die­nos šū­kį „Kas ty­li, tą vi­si my­li“. Per per­trau­kas mo­ki­niai sten­gė­si ne­šū­kau­ti, ne­bė­gio­ti ir tar­pu­sa­vy­je kal­bė­tis pa­šnibž­do­mis. No­rin­tie­ji tu­rė­jo ga­li­my­bę pa­bū­ti ty­lo­je poil­sio kam­pe­ly­je, įreng­ta­me ak­tų sa­lė­je, bei pa­si­klau­sy­ti gam­tos gar­sų.
„Ju­dė­ji­mo ga­lios“ die­ną...

Prie arbatos puodelio su grupe „Arbata“

Krašto žinios
2014 m. spalio 25 d.
Vi­sus, no­rin­čius prie ar­ba­tos puo­de­lio pa­si­klau­sy­ti įvai­rių sti­lių ir mu­zi­kos žan­rų, su­ža­vė­jo sod­rus vo­ka­lis­to And­riaus Za­lies­kos bal­sas bei gi­ta­ra ir mu­ša­mai­siais pri­ta­ru­sių Po­vi­lo Ra­čo ir Min­dau­go Stun­džios gro­ji­mas.
Su­si­rin­ku­sie­ji ne tik klau­sė­si gru­pės pa­si­ro­dy­mo, bet ir pa­tys ga­lė­jo pa­mu­zi­kuo­ti. Rad­vi­liš­kio Liz­dei­kos gim­na­zi­jos mo­ki­nė Ema Pau­rai­tė pra­džiu­gi­no bend­raam­žius at­lik­da­ma la­bai tin­kan­čią tam va­ka­rui dai­ną „Ar­ba­ta“.
Tos pa­čios...

Radviliškiečiai pelnė septynis medalius

Krašto žinios
2014 m. spalio 25 d.
Len­ki­jo­je, Dab­ro­wa Gor­nic­za mies­te, vy­ko SKDUN Pa­sau­lio šo­to­kan ka­ra­tė čem­pio­na­tas ir SKDUN Ko­hai Pa­sau­lio tau­rės tur­ny­ras. Pres­ti­ži­nia­me ka­ra­tė ren­gi­ny­je da­ly­va­vę Rad­vi­liš­kio ka­ra­tė klu­bo „Ry­tų ko­vo­to­jas“ auk­lė­ti­niai iš­ko­vo­jo sep­ty­nis me­da­lius.Į Len­ki­jo­je su­reng­tą XXII SKDUN Pa­sau­lio šo­to­kan ka­ra­tė čem­pio­na­tą ir VII SKDUN Ko­hai Pa­sau­lio tau­rės tur­ny­rą su­va­žia­vo per 1100 spor­ti­nin­kų iš 38 pa­sau­lio ša­lių: JAV, Ka­na­dos, Bra­zi­li­jos,In­di­jos, Ne­pa­lo...

Redakcijoje lankėsi gimnazistai

Krašto žinios
2014 m. spalio 25 d.
„Šiau­lių kraš­to“ Rad­vi­liš­kio re­dak­ci­jo­je lan­kė­si Vaiž­gan­to gim­na­zi­jos I kla­sės moks­lei­viai ir jų auk­lė­to­ja, lie­tu­vių kal­bos mo­ky­to­ja eks­per­tė Jur­gi­ta Plu­kie­nė.Re­dak­ci­jos dar­buo­to­jai mo­ki­nius su­pa­žin­di­no su žur­na­lis­ti­nio dar­bo spe­ci­fi­ka, te­mų ir he­ro­jų paieš­kos su­bti­ly­bė­mis, laik­raš­čio lei­dy­ba šian­dien ir prieš ke­lis de­šimt­me­čius, pla­ti­ni­mo tar­ny­bos veik­la, pa­pa­sa­ko­jo, ko­kią vie­tą laik­raš­ty­je uži­ma rek­la­ma, ką ga­li duo­ti laik­raš­tis skai­ty­to­jui.
Moks­lei­vius...

RAJONO POLICIJOS KOMISARIATE

Krašto žinios
2014 m. spalio 25 d.
Ra­jo­no Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai kar­tu su „Šiau­lių re­gio­no ke­lių“ įmo­nės at­sto­vais su­ren­gė at­švai­tų da­li­ji­mo ak­ci­ją Pa­var­ty­čiuo­se ir Lin­kai­čiuo­se gy­ve­nan­tiems moks­lei­viams. Ak­ci­jos tiks­las – pa­si­rū­pin­ti ša­lia jud­rių ma­gist­ra­li­nių ke­lių gy­ve­nan­čių mo­ki­nių sau­gu­mu, ug­dy­ti sau­gius pės­čių­jų įgū­džius.Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Pre­ven­ci­jos po­sky­rio ir Pat­ru­lių bū­rio pa­rei­gū­nai kar­tu su VĮ „Šiau­lių re­gio­no ke­liai“ at­sto­vu Ed­mun­du Stan­ku­mi mo­ki­niams iš­da­li­jo per 100 at­švai­tų...

Ūkininkų šeimos varžėsi sporto aikštelėje

Krašto žinios
2014 m. spalio 25 d.
Rad­vi­liš­kio tech­no­lo­gi­jų ir vers­lo mo­ky­mo cent­ro Še­du­vos tech­no­lo­gi­jų ir vers­lo sky­riaus spor­to klu­bo „Sa­li­kal­nis“ ir Rau­dond­va­rio kai­mo bend­ruo­me­nės or­ga­ni­zuo­to­je ūki­nin­kų šei­mų spor­to šven­tė­je įvai­rio­se spor­to ša­ko­se jė­gas iš­ban­dė še­šios ūki­nin­kų šei­mos.Šei­mos su­si­run­gė šaš­kių tur­ny­re, žo­lės rie­du­lio, skrai­dan­čios lėkš­tės, šluo­tos me­ti­mų bei ka­rie­tos trau­ki­mo, ru­lo­no ri­de­ni­mo rung­ty­se.
Di­džiau­sias azar­tas už­vi­rė tik­rų vy­rų rung­ty­je, ku­rio­je ko­man­dų vy­rai į to­lį mė­tė kel­mą. To­liau­siai kel­mą...

Ištikima savo žemės pėdai

Krašto žinios
2014 m. spalio 25 d.
Il­gus me­tus Ty­tu­vė­nų že­mės ūkio mo­kyk­lo­je ir pro­fe­si­nio ren­gi­mo cent­re mo­ky­to­ja dir­bu­si Zo­fi­ja Le­be­de­va pa­gal iš­si­la­vi­ni­mą – moks­li­nė ag­ro­no­mė ir vie­šo­jo ad­mi­nist­ra­vi­mo spe­cia­lis­tė. Da­bar už­tar­nau­to poil­sio išė­ju­si mo­te­ris ne­tu­ri ka­da liū­dė­ti. Dar­bo ji su­ran­da bend­ruo­me­nė­je, nes iš­rink­ta jos ti­jū­ne, o poil­siau­ja sa­vo dar­že, kur džiau­gia­si kiek­vie­nu au­ga­lu.Ta­me pa­čia­me Kel­mės ra­jo­ne, Ku­ke­čių se­niū­ni­jo­je, užau­gu­si Zo­fi­ja Le­be­de­va mei­lę že­mei...

Pagerbti gražiausių sodybų šeimininkai

Krašto žinios
2014 m. spalio 25 d.
Ko­mi­si­jai va­do­va­vęs ra­jo­no vi­ce­me­ras Kęs­tu­tis Bi­lius, svei­kin­da­mas gra­žiau­sių so­dy­bų šei­mi­nin­kus, dė­ko­jo jiems už gro­žio su­pra­ti­mą ir puo­se­lė­ji­mą. „Po dve­jų me­tų per­trau­kos vy­ko ap­žiū­ra, iš so­dy­bų aš par­si­ve­žiau la­bai ge­rus ir gra­žius po­jū­čius. Dar kar­tą įsi­ti­ki­nau, jog Kel­mės ra­jo­ne yra daug la­bai gra­žiai, sko­nin­gai sa­vo na­mus, ap­lin­ką ku­rian­čių žmo­nių“, – sa­kė K. Bi­lius.
Mies­tų so­dy­bų ir įmo­nių ka­te­go­ri­jo­se skir­tos trys pri­zi­nės vie­tos, vien­kie­mių ir gy­ven­vie­čių so­dy­bų...

Fotografijų paroda ,, Senasis Užventis ''– duoklė istorinei atminčiai

Krašto žinios
2014 m. spalio 25 d.
Ket­vir­ta­die­nį Už­ven­čio kraš­to­ty­ros mu­zie­ju­je ati­da­ry­ta fo­tog­ra­fi­jų pa­ro­da „Se­na­sis Už­ven­tis“.Me­tus lai­ko mu­zie­jus iš žmo­nių rin­ko se­nas nuo­trau­kas, su­kau­pė 265. Di­džio­ji dau­gu­ma iš pa­ro­do­je eks­po­nuo­ja­mų nuo­trau­kų – 1930-1960 me­tais Už­ven­čio kraš­te už­fik­suo­tos svar­biau­sios žmo­nių gy­ve­ni­mo aki­mir­kos: ves­tu­vės, krikš­ty­nos, lai­do­tu­vės, drau­gai ir my­li­mie­ji Ven­tos fo­ne, bui­tis, šven­tės, mo­ki­niai ir mo­ky­to­jai, jau ne­beeg­zis­tuo­jan­tys me­no mė­gė­jų ko­lek­ty­vai.Už­ven­čio...

Pagryžuvyje skraidė aviamodeliukai

Krašto žinios
2014 m. spalio 25 d.
Į ren­gi­nį pa­kvies­tas Šiau­lių jau­nų­jų tech­ni­kų cent­ro, avia­mo­de­lia­vi­mo bū­re­lio va­do­vas Vy­tau­tas Ste­po­na­vi­čius, mie­lai priė­mė kvie­ti­mą su­da­ly­vau­ti ir pra­džiu­gin­ti jau­nuo­sius sva­jo­to­jus ir suau­gu­sius sa­vo ga­my­bos mo­de­liu­kais.
Dan­gus niū­ro­kai žvel­gė į bū­re­lius trau­kian­čius link kul­tū­ros na­mų, ban­dė pa­gąs­din­ti lie­tu­čiu, bet pa­ju­tęs, kad neį­veiks, nu­ri­mo... ir pra­si­dė­jo šven­tė.
Va­do­vas at­si­ve­žė daug mai­še­lių su avia­mo­de­liu­kų de­ta­lė­mis, ir mo­ki­nu­kų lau­kė di­de­lis iš­ban­dy­mas – pa­čiam...

Kelmiškiai jau skiepijami nuo gripo (1)

Krašto žinios
2014 m. spalio 25 d.
Pa­sak L.Bal­čiū­nie­nės, skie­py­tis nuo gri­po rei­kė­tų da­bar, kol dar po va­sa­ros ne­nu­sil­pu­si imu­ni­nė sis­te­ma. Šie­met pro­gno­zuo­ja­mas pa­vo­jin­gas, komp­li­ka­ci­jų su­ke­lian­tis 2009 me­tais siau­tęs pan­de­mi­nis gri­pas (A(H1 N1).
Sus­kub­ti skie­py­tis rei­kė­tų ir to­dėl, jog ga­li neuž­tek­ti vak­ci­nos. Me­di­kai ne­no­ri vak­ci­nos už­si­pra­šy­ti per daug, kad ne­lik­tų ne­pa­nau­do­ta. Nors vak­ci­na ga­lio­ja 2 – 3 me­tus, neaiš­ku, ko­kio ti­po gri­pas ga­li siaus­ti atei­nan­čiais me­tais. To­dėl...

Minupiškiai tapo mažaisiais ūkininkais

Krašto žinios
2014 m. spalio 25 d.
Ma­žie­ji me­ni­nin­kai ne vie­ną die­ną bu­vo pa­si­nė­rę į sa­vo spal­vo­tų fan­ta­zi­jų pa­sau­lį. Pie­ši­niuo­se tar­si at­gi­mė jų my­li­miau­si au­gin­ti­niai ir gy­vū­nai. Svar­bu tai, kad vai­kai sten­gė­si ne tik kuo gra­žiau nu­pieš­ti sa­vo nu­my­lė­ti­nius par­še­lius, triu­šiu­kus, šu­niu­kus, ark­liu­kus, viš­čiu­kus, žą­siu­kus, bet ir ban­dė pa­ro­dy­ti, kaip juos au­gi­na ir pri­žiū­ri.
Cent­ro or­ga­ni­za­to­rė Eu­ri­ka Drun­gi­lie­nė sa­kė: „Ka­dan­gi kai­mo vai­kai tu­ri ne tik pra­mo­gų, bet ir rim­tų pa­rei­gų, šių pie­ši­mo dar­bų tiks­las bu­vo...

Ministerijos atstovus žemdirbiai užvertė klausimais

Krašto žinios
2014 m. spalio 25 d.
Praė­ju­sį ant­ra­die­nį Kel­mės ra­jo­ne lan­kė­si Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos vi­ce­mi­nist­rai Sau­lius Ci­ron­ka, Al­bi­nas Ežers­kis ir bū­rys spe­cia­lis­tų.Sve­čiai, su­si­ti­kę su ra­jo­no va­do­vais, žem­dir­biš­kų or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vais ir žem­dir­biais, bu­vo už­vers­ti dau­gy­be klau­si­mų.
Į su­si­ti­ki­mą su Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos at­sto­vais suė­ję ir su­va­žia­vę žem­dir­biai, žem­dir­biš­kų or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vai, že­mės ūkio pro­duk­ci­jos per­dir­bė­jai ne tik iš Kel­mės, bet ir iš ap­lin­ki­nių Ši­la­lės, Ra­sei­nių ra­jo­nų, ne­til­po...

Tytuvėniškiai lankėsi Miastko savivaldybėje

Krašto žinios
2014 m. spalio 25 d.
Į Lenkiją vyko Tytuvėnų apylinkių seniūnijos seniūnas Valdas Ivanauskas, rajono Savivaldybės švietimo kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojas Algis Petras Krutkevičius, Tytuvėnų gimnazijos meno skyriaus vedėja Nijolė Astašauskienė, mokytojas ir verslininkas Gintautas Astašauskas, Tytuvėnų Pušyno seniūnaitijos seniūnaitis Edmundas Zaleckas, rajono verslininkų asocijacijos valdybos narys Vytautas Sirusas.
Tytuvėnų seniūnija ir Miastko gmina Lenkijoje bendradarbiauja šešti metai. Per tuos metus buvo keičiamasi oficialiomis delegacijomis, kurių tikslas...

Margasis kūltupys – nauja paukščių rūšis Lietuvoje

Budintis reporteris
2014 m. spalio 24 d.
Pen­kio­lik­tą kar­tą pa­ma­ry­je vy­ku­sio paukš­čių ste­bė­to­jų ra­lio „Kur­šių ma­rios 2014“ me­tu Min­gės kai­me pa­ste­bė­tas mar­ga­sis kūl­tu­pys (Oe­nant­he ples­chan­ka) – nau­ja, 384 paukš­čių rū­šis Lie­tu­vo­je.
Ne­baikš­tus ne­di­du­kas, pil­kai ru­dų to­nų paukš­te­lis gau­dė vabz­džius ga­nyk­los pa­kraš­ty­je, tu­pi­nė­da­mas ant kuo­liu­kų, lai­dų ir ak­me­ni­nių blo­ke­lių. Paukš­tis vi­siš­kai ne­si­bai­dė juo itin su­si­do­mė­ju­sių or­ni­to­lo­gų ir no­riai lei­do­si fo­tog­ra­fuo­ja­mas.
Mar­ga­sis kūl­tu­pys – cent­ri­nės Azi­jos paukš­tis, pe­rin­tis...

Du šimtamečiai jubiliejus minėjo tą pačią dieną

Budintis reporteris
2014 m. spalio 24 d.
Pirmadienį Joniškio rajone šimto metų sukaktis minėjo du gyventojai. Tai – žagarietis Vladas Liulys ir Pavirčiuvės kaimo gyventojas Jonas Užbalis. Retas sutapimas, kad abiems ilgaamžiams teko anais laikais pagyventi užsienyje – vienam Danijoje, kitam – Amerikoje.
Vyriausias Saugėlaukio seniūnijos gyventojas šimtametis Jonas Užbalis turbūt ir vienintelis seniūnijoje žmogus, gimęs Danijoje. Į Lietuvą su tėvais jis grįžo sulaukęs penkerių metų.
Užėjus Antrajam Pasauliniam karui 1944–1945 metais jis tarnavo šaulių pulke. Ten buvo sunkiai sužeistas...

Šiaulių dramos teatras atsinaujina ir keičia pavadinimą

Įvykiai, aktualijos
2014 m. spalio 24 d.
Pirmajame etape atliktas stogų su prilydomąja danga remontas, šildymų sistemų ir šiluminių punktų pakeitimas.
Paskutiniajame etape numatyti baigiamieji lauko ir vidaus apdailos bei aplinkotvarkos darbai.
Projekto sąmata – 2 milijonai 108 tūkstančiai litų. Kapitalinis remontas atliekamas Valstybės investicijų programos lėšomis.
Šiaulių dramos teatro kapitalinio remonto darbai pradėti 2013 metų pradžioje, pasirašius rangos sutartį su konkursą laimėjusia įmone UAB „Avona“.
Darbus baigti planuojama iki kitų metų liepos 1 dienos.
Ateityje numatyta...

Modernizuojamas lopšelis-darželis „Saulutė“

Įvykiai, aktualijos
2014 m. spalio 24 d.
Nuo praė­ju­sios va­sa­ros mo­der­ni­zuo­ja­mas Pak­ruo­jo vai­kų lopšelis-darželis „Sau­lu­tė“. Dau­giau nei ke­tu­rias de­šim­tis me­tų ka­pi­ta­li­nio re­mon­to ne­ma­čiu­sio pa­sta­to tvar­ky­mui di­džią­ją pi­ni­gų da­lį sky­rė Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­niai fon­dai.Pro­jek­tas „Pak­ruo­jo vai­kų lopšelio-darželio „Sau­lu­tė“ mo­der­ni­za­vi­mas (I eta­pas)“ pra­si­dė­jo praė­ju­sių me­tų lie­pos pa­bai­go­je, kuo­met bu­vo pa­si­ra­šy­ta fi­nan­sa­vi­mo su­tar­tis.
Vi­so pro­jek­to ver­tė - dau­giau nei 253 tūks­tan­čiai li­tų. Dau­giau nei 164,5...

Kvartalo renovacija: kiek ji kainuos gyventojams? (4)

Įvykiai, aktualijos
2014 m. spalio 24 d.
Šiau­liai ir dar du ša­lies mies­tai įgy­ven­dins de­monst­ra­ci­nius kvar­ta­lo re­no­va­ci­jos pro­jek­tus. Or­ga­ni­za­ci­nę ir fi­nan­si­nę pa­ra­mą skir­tų Vo­kie­ti­jos vy­riau­sy­bė. Šiau­lių at­sto­vai vi­zi­to į Vo­kie­ti­ją me­tu kvar­ta­li­nei re­no­va­ci­jai at­lik­ti pri­sta­tė mies­to cent­ro Kaš­to­nų kvar­ta­lą. Kaip gy­ven­to­jai tu­rės pri­si­dė­ti, kol kas neaiš­ku.
Iš Ber­ly­no grį­žęs Šiau­lių mies­to vi­ce­me­ras Ju­ras And­riu­kai­tis „Šiau­lių kraš­tui“ sa­kė, jog pa­si­rink­tam at­nau­jin­ti Kaš­to­nų kvar­ta­lui vo­kie­čiai pri­ta­rė...

Bibliotekoje „Čiutulis“ koncertavo darželinukams

Įvykiai, aktualijos
2014 m. spalio 24 d.
Ri­ma Še­rei­vie­nė, „Čiu­tu­lio“ klu­bo va­do­vė, mo­ky­to­ja Bi­ru­tė Ja­nuš­ke­vi­čie­nė ma­žuo­sius po­pie­tės da­ly­vius su­pa­žin­di­no su se­ną­ja tau­ti­ne ap­ran­ga, pa­pa­sa­ko­jo apie Lie­tu­vos su­skirs­ty­mą į re­gio­nus.
Ma­žie­ji bib­lio­te­kos lan­ky­to­jai, pa­drą­sin­ti čiu­tu­liu­kų, kar­tu su­ko ra­te­lius, ne­gai­lė­jo ka­tu­čių klu­bo dai­nininkams ir pa­sa­ko­tojams.
Šiuo ren­gi­niu bib­lio­te­ka pra­de­da ruoš­tis 2015-iems me­tams, ku­riuos Sei­mas pa­skel­bė et­nog­ra­fi­niais re­gio­nų me­tais...

Šiauliečiai ukrainiečius daugiausia remia daiktais (1)

Įvykiai, aktualijos
2014 m. spalio 24 d.
Lie­tu­vo­je įvai­rios or­ga­ni­za­ci­jos, mies­tų sa­vi­val­dy­bės skel­bia hu­ma­ni­ta­ri­nės pa­gal­bos Uk­rai­nos žmo­nėms ak­ci­jas. Šiau­liuo­se žmo­nės ak­ty­viau­siai au­ko­ja dra­bu­žius ir daik­tus, pi­ni­gais re­mia­ma ma­žai – spe­cia­lio­sio­se są­skai­to­se – kuk­lios su­mos.Krei­pi­mą­si į Šiau­lių mies­to vi­suo­me­nę dėl pa­ra­mos Uk­rai­nai spa­lio vi­du­ry­je pa­skel­bė Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė. Šiau­lie­čiai, įmo­nės ir or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia­mos so­li­da­ri­zuo­tis su uk­rai­nie­čiais ir su­teik­ti jiems...

Demonstravo Konstitucijos žinias

Teisėtvarka
2014 m. spalio 24 d.
Kons­ti­tu­ci­jos is­to­ri­ją su­si­rin­ku­sie­siems pri­mi­nė Šiau­lių apy­lin­kės teis­mo tei­sė­jas, kny­gų au­to­rius, teis­mų is­to­ri­jos ži­no­vas Alf­re­das Vil­bi­kas. Sėk­mės žai­dė­jams lin­kė­jo Šiau­lių apy­lin­kės teis­mo pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas Arū­nas Bart­kus.
„Pro­tų mū­šy­je“ da­ly­va­vo aš­tuo­nios ko­man­dos iš Šiau­lių re­gio­no teis­mų, Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos, Šiau­lių uni­ver­si­te­to. Run­gė­si ir Šiau­lių mies­te dir­ban­tys žur­na­lis­tai.
Ko­man­doms te­ko įveik­ti įvai­rias už­duo­tis: pa­sa­ky­ti, ko­kios ša­lies...

Iš Lenkijos – su medaliais ir idėjomis

Sportas
2014 m. spalio 24 d.
Lenkijoje vykusiame tarptautiniame regbio-7 U-21 turnyre „Baltijos čempionatas-2014“ Šiaulių sporto vidurinės mokyklos komanda iškovojo trečią vietą, jungtinė šiauliečių ir latvių „BaltRex-Livonija“ ekipa turnyre pelnė ketvirtą vietą.Žaidė ir rėmėjaiTurnyre Lenkijoje, Gdansko mieste, dalyvavo septynios komandos, kurios buvo suskirstytos į du pogrupius. Viename jų rungtyniavo Šiaulių sporto vidurinės mokyklos, Kaliningrado ir Gdansko „Lechia“ klubai. Antrame pogrupyje jėgas išbandė „BaltRex-Livonija“, ukrainiečiai ir dvi ekipos iš Lenkijos...

Puikiai rungtyniavo Olandijoje

Sportas
2014 m. spalio 24 d.
Tur­ny­ro nu­ga­lė­to­jais ta­po Kos­tas Čap­lins­kas ir, ant­rus me­tus iš ei­lės, – Gvi­das Rim­kus. Ge­ral­das Dva­rio­nas lai­mė­jo tre­čią­ją vie­tą.
Spor­ti­nin­kus var­žy­boms pa­ren­gė ir į jas ly­dė­jo tre­ne­ris Val­de­ma­ras Mit­kus.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Imtynių turnyre šiaulietis buvo antras

Sportas
2014 m. spalio 24 d.
Pa­sak tre­ne­rio Re­na­to Di­jo­ko, tai stip­riau­sias tur­ny­ras Lie­tu­vo­je, į ku­rį iš­ban­dy­ti jė­gų at­va­žiuo­ja spor­ti­nin­kai iš Ru­si­jos, Bal­ta­ru­si­jos, Mol­da­vi­jos, Len­ki­jos, Vo­kie­ti­jos, Iz­rae­lio, Es­ti­jos, Lat­vi­jos ir Lie­tu­vos. Iš vi­so tur­ny­re da­ly­va­vo 212 im­ty­ni­nin­kų.
Šiau­lių spor­to vi­du­ri­nės mo­kyk­los auk­lė­ti­nis M. Ado­mai­tis šia­me tur­ny­re pa­ke­liui į fi­na­lą įvei­kė prie­ši­nin­kus iš Vil­ka­viš­kio, Bal­ta­ru­si­jos ir Len­ki­jos. Fi­na­le Man­tas su­si­ti­ko su im­ty­ni­nin­ku...

Savivaldybė – silpnoji pusė kovoje su direktore

Krašto žinios
2014 m. spalio 24 d.
Praė­ju­sį penk­ta­die­nį ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je lan­kė­si Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos (SAM) vi­ce­mi­nist­ras Eri­kas Ma­čiū­nas ir Vi­suo­me­nės svei­ka­tos de­par­ta­men­to di­rek­to­rius Aud­rius Šče­po­na­vi­čius su gru­pe spe­cia­lis­tų. Šio vi­zi­to tiks­las – iš­siaiš­kin­ti, kas vyks­ta Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­re, su ku­rio di­rek­to­re Lai­ma Mie­žie­ne sa­vi­val­dy­bės Ad­mi­nist­ra­ci­ja ie­tis lau­žo ne pir­mus me­tus.
Šiuo me­tu Sa­vi­val­dy­bės...

Pagerbti grožio puoselėtojai

Krašto žinios
2014 m. spalio 24 d.
Praė­ju­sį penk­ta­die­nį Pak­ruo­jo kul­tū­ros cent­re pa­skelb­ti tra­di­ci­nio gra­žiau­siai tvar­ko­mos so­dy­bos ir ap­lin­kos kon­kur­so re­zul­ta­tai.Šie­met ko­mi­si­ja ap­žiū­rė­jo 170 gra­žiai tvar­ko­mų so­dy­bų, įstai­gų, vi­suo­me­ni­nės pa­skir­ties pa­sta­tų ap­lin­ką. Ap­do­va­no­ti at­rink­tų gro­žio puo­se­lė­to­jų ir šie­met bu­vo di­des­nis bū­rys.
Kai­mo so­dy­bų ka­te­go­ri­jo­je nu­ga­lė­to­jais ta­po klo­vai­nie­čiai Vi­da ir Jo­nas Ve­liu­liai.
Ant­rą­sias vie­tas pel­nė ly­gu­mie­čiai Eri­ka ir Re­mi­gi­jus Ju­riai bei...

Remiamiems žmonėms – priešgaisrinė signalizacija

Krašto žinios
2014 m. spalio 24 d.
Ket­vir­ta­die­nį sep­ty­nio­li­kai so­cia­li­nių būs­tų nuo­mi­nin­kų ne­mo­ka­mai įreng­ta prieš­gais­ri­nė dū­mų sig­na­li­za­ci­ja. Ne vie­nas iš to­kių nuo­mi­nin­kų po val­diš­ka pa­sto­ge at­si­dū­rė, gais­rams su­nai­ki­nus jų na­mus.Pak­ruo­jo prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos sky­ri­nin­kas Gied­rius Šiu­pi­nys ir ug­nia­ge­sys gel­bė­to­jas Ze­no­nas Špa­kis, ly­di­mi so­cia­li­nio būs­to ad­mi­nist­ra­vi­mo vy­res­nio­sios spe­cia­lis­tės So­lvei­gos Nag­lie­nės, bel­džia­si į so­cia­li­nių bu­tų du­ris Lin­ku­vo­je. Į kai ku­rias – vel­tui...

Mokytojos ėmėsi dingusio Pakruojo paieškų (2)

Krašto žinios
2014 m. spalio 24 d.
Pak­ruo­jo „Že­my­nos“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los mo­ky­to­jos Lion­gi­na Ka­na­pic­kie­nė ir Vi­da Klei­no­tai­tė be sa­vo tie­sio­gi­nio dar­bo ėmė­si dar kraš­to­ty­ri­nin­kių veik­los. Ra­jo­no cent­re nė­ra mu­zie­jaus, to­dėl jos su­ma­nė su­rink­ti is­to­ri­nę me­džia­gą apie din­gu­sį Pak­ruo­jį.Ja­ni­na VAN­SAUS­KIE­NĖ

Pra­džia – nuo pa­sta­tų
Lie­tu­vių kal­bos mo­ky­to­ja Lion­gi­na Ka­na­pic­kie­nė ir is­to­ri­kė Vi­da Klei­no­tai­tė ėmu­sios rink­ti is­to­ri­nę me­džia­gą apie Pak­ruo­jo praei­tį, ne­si­ti­kė­jo, kad...

Į mokyklą – su augintiniais

Krašto žinios
2014 m. spalio 24 d.
Lin­ku­vos gim­na­zi­jo­je pra­di­nių kla­sių moks­lei­viams vy­ko ren­gi­nys ,,Ma­no au­gin­ti­nis“, skir­tas Pa­sau­li­nei gy­vū­nų ap­sau­gos die­nai pa­mi­nė­ti. Į Spe­cia­lio­sios mo­kyk­los sa­lę su sa­vo au­gin­ti­niais rin­ko­si vai­kai, ly­di­mi tė­ve­lių.
Ko čia tik ne­bu­vo! Ga­li­ma bu­vo pa­si­gro­žė­ti žu­vy­tė­mis, žiur­kė­nais, de­gu, ka­čiu­kais, šu­niu­kais...
Ren­gi­nio me­tu vai­kai pa­sa­ko­jo apie sa­vo au­gin­ti­nius. Į vi­sų klau­si­mus at­sa­ki­nė­jo ve­te­ri­na­ri­jos gy­dy­to­jas V. Jo­nai­tis. Bu­vo...

Žavėjomės botanikos sodu

Krašto žinios
2014 m. spalio 24 d.
Ra­jo­no mo­kyk­lų bib­lio­te­ki­nin­kai, pail­sė­ję po ato­sto­gų, ku­pi­ni nau­jų idė­jų ir pla­nų, rin­ko­si į pir­mą­jį ru­dens pa­si­ta­ri­mą Pak­ruo­jo švie­ti­mo cent­re.
Pa­si­ta­ri­mo me­tu bu­vo pa­si­džiaug­ta praė­ju­sių moks­lo me­tų veik­la, iš­klau­sy­ta ko­le­gių nuo­mo­nė apie dar­bą at­ski­ro­se veik­los sri­ty­se ir priim­tas šių me­tų veik­los pla­nas.
Po pa­si­ta­ri­mo vy­ko­me į Šiau­lių uni­ver­si­te­to bo­ta­ni­kos so­dą. Bo­ta­ni­kos so­do di­rek­to­rė dr. As­ta Kli­mie­nė su­pa­žin­di­no su bo­ta­ni­kos so­do veik­la. Tai...

Linksminamės su „Jo Didenybe Rudeniu“

Krašto žinios
2014 m. spalio 24 d.
Ru­duo šie­met ne­pa­gai­lė­jęs auk­so spal­vos, sau­lės spin­du­lių, šil­to oro nuo­lat kvie­tė dar pa­si­džiaug­ti jo tur­tais ir ne­nu­sa­ko­mu gro­žiu. O vai­kai ne­kant­ra­vo ir lau­kė su­si­ti­ki­mo su Ru­de­nė­liu, to­dėl jau spa­lio pir­mo­sios sa­vai­tės pir­mą­jį penk­ta­die­nį nu­tie­sė jam 11,5 m ki­li­mą iš ru­dens nuauk­sin­tų la­pų,ru­de­ni­nių žie­dų , obuo­lių, kaš­to­nų, žo­ly­nų. Pa­bu­vę gam­to­je, mo­ky­to­jų paa­kin­ti vai­kai grį­žę į kla­ses pie­šė ru­de­ni­nius me­džius, kū­rė vai­sių ir dar­žo­vių ap­li­ka­ci­jas, ei­lė­raš­čius. Vi­są tai su­dė­jo į pa­ro­dą.
Vė­liau...

Poskyris turi naują vadovą

Krašto žinios
2014 m. spalio 24 d.
Pak­ruo­jo prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos vals­ty­bi­nės prieš­gais­ri­nės prie­žiū­ros po­sky­ris tu­ri nau­ją vir­ši­nin­ką: šio­se pa­rei­go­se nuo praė­ju­sios sa­vai­tės dir­ba šiau­lie­tis Au­ri­mas Bič­ka.Prieš tai A. Bič­ka dir­bo Šiau­lių ap­skri­ties prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo val­dy­bos ana­lo­giš­ko sky­riaus vy­res­niuo­ju spe­cia­lis­tu.
Nau­ja­sis po­sky­rio va­do­vas ki­lęs iš Pa­ne­vė­žio, dar­bą prieš­gais­ri­nė­je tar­ny­bo­je pra­dė­jo ei­li­niu spe­cia­lis­tu Kau­ne.
„Mies­tai – ma­žyn, pa­rei­gos – aukš­tyn“, – sa­vo...

Lengvaatlečių sėkmė Klaipėdoje

Krašto žinios
2014 m. spalio 24 d.
Sek­ma­die­nį Klai­pė­do­je vy­ko fi­na­li­nis „EU­RO­VAIS­TI­NĖS 10 km bė­gi­mo tau­rės“ eta­pas, ku­ria­me sa­vo jė­gas iš­mė­gi­no eli­ti­niai ša­lies bė­gi­kai bei bė­gi­mo mė­gė­jai, var­žę­si pust­re­čio, pen­kių ir de­šim­ties ki­lo­met­rų dis­tan­ci­jo­se. Čia paaiš­kė­jo ne tik šio eta­po, bet ir ab­so­liu­čios bei pro­fe­sio­na­lų įskai­tų nu­ga­lė­to­jai.Pak­ruo­jo bė­gi­mo mė­gė­jų klu­bo „Vė­jas“ spor­ti­nin­kai Kęs­tu­tis Ab­ro­mai­tis ir Al­ber­tas Sur­vi­la da­ly­va­vo vi­suo­se sep­ty­niuo­se 10 ki­lo­met­rų bė­gi­mo eta­puo­se ir iš­ko­vo­jo nu­ga­lė­to­jų...

Gimnazistai važiavo į draugystės ekskursiją

Mokyklų naujienos
2014 m. spalio 24 d.
Pats pir­mas su­sto­ji­mas – smė­lio ur­vai. Gi­dė pa­pa­sa­ko­jo le­gen­das apie ur­vus, pri­ver­tė mus ei­ti ke­liais per smė­lį ir su­ge­bė­jo pa­klai­din­ti. Po že­me bu­vo +8 C ši­lu­mos.
Kul­dy­ga – tai ne tik ur­vai, bet ir Ven­tos kriok­lys, se­nas ply­tų til­tas. Įs­pū­dį pa­da­rė „jau­na­ve­džių til­te­lis“, nu­ka­bi­nė­tas spy­no­mis. Kul­dy­gos se­na­mies­ty­je daug se­no­vi­nių pa­sta­tų, ku­rie ne tik ge­rai iš­si­lai­kę, bet ir pui­kiai de­ra prie šiuo­lai­ki­nio gy­ve­ni­mo. Pa­ti­ko fo­tog­ra­fuo­ti se­no­vi­nius...

Akcija

Mokyklų naujienos
2014 m. spalio 24 d.

Bėgimas

Mokyklų naujienos
2014 m. spalio 24 d.

Pabuvo kariu vieną dieną

Mokyklų naujienos
2014 m. spalio 24 d.
Be­si­ren­kan­tys į sta­dio­ną mo­ki­niai iš to­lo gir­dė­jo šū­vių gar­sus. Didžd­va­rie­čiai tu­rė­jo ga­li­my­bę iš­ban­dy­ti ju­dė­ji­mo mū­šio lau­ke tak­ti­ką, šau­dy­mą pri­den­giant po­ri­nin­ką, tai­ki­nių nu­sta­ty­mą, au­to­ma­ti­nio šau­tu­vo AK-4 MT, ku­rį nau­do­ja sa­va­no­rių pa­jė­gos, išar­dy­mą ir su­rin­ki­mą, pir­mą­ją me­di­ci­nos pa­gal­bą bei iš­gy­ve­ni­mo pa­grin­dus. Vi­sa tai pri­sta­tė Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų Pri­si­kė­li­mo apy­gar­dos 6-oji rink­ti­nė.
Žmo­nės, ku­rių šū­kis „Kad ir kas nu­tik­tų, vis­ką kant­ry­be ir va­lia nu­ga­lė­si­me“ ne tik...

Pirmokai gavo „J. Janonio respublikos“ pilietybę

Mokyklų naujienos
2014 m. spalio 24 d.
Ke­liau­ti pa­dė­jo lai­vo įgu­la, ku­rią su­da­rė ka­pi­to­nas, krui­zo pa­ly­do­vės, vi­rė­ja, va­ly­to­jos, va­ka­ro ve­dė­ja bei pra­mo­gi­nės pro­gra­mos ak­to­riai. Kla­sės pa­ren­gė ne tik gy­vus pa­si­ro­dy­mus sce­no­je, bet ir vaiz­do kli­pus, ku­riuo­se at­si­spin­dė­jo nau­jų­jų ja­no­nie­čių in­te­re­sai bei nuo­tai­kos.
Ia kla­sė at­li­ko se­niū­nės And­rė­jos Va­si­liaus­kai­tės dai­ną ir vaiz­do kli­pe pri­sta­tė kiek­vie­ną bend­rak­la­sį bu­vu­sios mo­kyk­los ap­lin­ko­je.
Ie kla­sės gim­na­zis­tai at­li­ko...

Mokiniai aukojo benamiams gyvūnams

Mokyklų naujienos
2014 m. spalio 24 d.
At­vy­kę jau iš to­lo gir­dė­jo­me skar­dų šu­ne­lių lo­ji­mą. Pa­ma­čius be­jė­gius gy­vū­nus, gy­ve­nan­čius to­kio­mis pra­sto­mis są­ly­go­mis, su­spau­dė šir­dį. Šu­ne­liai viz­gi­no uo­de­gas ir mei­li­no­si, lyg no­rė­da­mi, kad jais su­si­do­mė­tu­me ir pa­siim­tu­me su sa­vi­mi.
No­rė­tų­si vi­siems pri­min­ti, kad gy­vū­nas ne žais­las, kad jį rei­kia my­lė­ti ir rū­pin­tis. To­dėl tiems varg­šams pa­da­rė­liams no­rė­čiau pa­lin­kė­ti, kad at­si­ras­tų žmo­nės, ku­rie pa­si­rū­pins jais, ku­rie su­teiks na­mus, mei­lę, rū­pes­tį, ši­lu­mą, lai­kys sa­vo šei­mos na­riu...

Dainų progimnazijos mokiniai lankėsi redakcijoje

Mokyklų naujienos
2014 m. spalio 24 d.
Šiau­lių Dai­nų pro­gim­na­zi­jos 6-8 kla­sių mo­ki­niai ir jų lie­tu­vių kal­bos mo­ky­to­jos lan­kė­si „Šiau­lių kraš­to“ re­dak­ci­jo­je.
Mo­ki­niai klau­sė­si pa­sa­ko­ji­mo apie ne­leng­vą, bet įdo­mų žur­na­lis­to dar­bą: me­džia­gos rin­ki­mą, at­ran­ką ir sis­te­mi­ni­mą, pub­li­ka­ci­jų ra­šy­mą. Dien­raš­čio kal­bos ko­rek­to­riai mo­ki­niams paaiš­ki­no, jog re­da­guo­ti pa­ra­šy­tus teks­tus rei­kia grei­tai, kruopš­čiai ir pro­fe­sio­na­liai. Mo­ki­niai su­si­do­mė­ję ste­bė­jo, kaip laik­raš­tis ma­ke­tuo­ja­mas, ruo­šia­mas spaus­din­ti...

Menų savaitė – su šokiais, lipdiniais ir papuošalais

Mokyklų naujienos
2014 m. spalio 24 d.
Mu­zi­kos mo­ky­to­ja Ing­ri­da Jo­na­vi­čie­nė ve­dė at­vi­rą in­teg­ruo­tą pa­mo­ką „M. K. Čiur­lio­nis. Jū­ra ir aš“ 6a kla­sei. Pa­mo­kas mo­ki­niams „Fe­na­kis­tis­ko­pas (phe­na­kis­tis­co­pe). Se­no­ji ani­ma­ci­ja“ ir „Re­por­ta­ži­nis po­rtre­tas“ ve­dė dai­lės mo­ky­to­ja Ma­ry­tė Ruz­gy­tė. Cho­reog­ra­fi­jos mo­ky­to­ja Ind­rė Cho­tia­šo­vie­nė or­ga­ni­za­vo kū­ry­bi­nes dirb­tu­ves „Ju­de­sio džiaugs­mas“ – mo­ki­niai tu­rė­jo ga­li­my­bę šok­ti liau­diš­kus ir li­ni­ji­nius šo­kius.
Mo­lio dirb­tu­ves ati­da­rė...

Dienos populiariausi

Eurolygoje „Neptūnas“ jau turi istorinį įrašą

2014 m. spalio 25 d.
lankomiausias

Premjeras dalyvavo ligoninės šventėje (8)

2014 m. spalio 25 d.
daugiausiai komentuotas

Sportas

Va­kar star­ta­vo Na­cio­na­li­nės mo­te­rų krep­ši­nio ly­gos (NMKL) 2014–2015 me­tų se­zo­nas. Šiau­lių krep­ši­nio aka­de­mi­jos „Sau­lė“...

Centas prie cento

Povilas Mikalajūnas iš Kalnelio kaimo (Joniškio rajonas) prieš dvejus metus subrandino verslo idėją – kurti virtuvę ant ratų. Nors apie pelną...

Atolankos

Šiandien Šiaulių universiteto (ŠU) Dailės galerijoje atidaroma žiemgalio Romualdo Čarnos grafikos paroda. Ja pradedamas iš Šiaurės...

Gyvenimo spalvosDaugiau

Pi­lo­tas, skrai­dy­mo inst­ruk­to­rius Arū­nas Rup­kus su­tei­kia žmo­nėms spar­nus. Šie­met iš­mok­ti skrai­dy­ti pa­no­ro ir...

Ak­to­rei Ra­sai Sa­muo­ly­tei šian­die­nos teat­re svar­biau­sia kon­tak­tas su žiū­ro­vu, pje­se, au­to­riu­mi, šia die­na...

Vie­na se­niau­sių­ ir di­džiau­sių­ Ka­na­rų sa­lų Gran Ka­na­ri­ja kar­tais va­di­na­ma mi­nia­tiū­ri­niu kon­ti­nen­tu. Ta­čiau pa­bu­vus...

42 dienos kelyje, iš jų 33 minta dviračiu, vidutiniškai 165 km kasdien, kad nuvažiuotų 5467 kilometrus aplink Baltijos jūrą. Šiaulietis...

Naudinga žinotiDaugiau

Pakruojo vaikų ir jaunimo klubo prie policijos komisariato nariai, vykdydami projektą „Auginkime sveiką jaunąją kartą“, skaitė...

Lietuvos sveikatos apsaugos sistemos vadovai iš Europos 16-tojo sveikatos politikos forumo „Elastingos ir novatoriškos...

Primename, kad mokslo metams prasidėjus studijuoti į Europos Sąjungos (ES) šalių universitetus išvykstantis Lietuvos jaunimas turėtų...

Šiais metais startuojanti masinė daugiabučių gyvenamųjų namų renovacija iškelia diskusijoms daugybę klausimų, tarp jų ir tokių kaip techninių projektų ruošimas...

SIBIRO REPORTAŽAIDaugiau

Mirties nuosprendis. Tokį teismo sprendimą 1951 metais Irkutske išgirdo Šiaulių miesto garbės pilietis, profesorius habil. dr...

Šiaulietei Marytei Jakubauskaitei-Kolegovai „Šiaulių krašto“ straipsnis apie Zimą (Irkutsko sritis) sukėlė jaunystės prisiminimus...

Kelmės rajone, Mockaičiuose, gyvenanti 88-erių Stefa Gumuliauskienė apsiverkė, „Šiaulių krašte“ pamačiusi pusseserės Vandos Valiūtės, gyvenančios...

„Mano vyras iš Olchono parsivežė brolio klieriko Valerijaus Vaitkevičiaus palaikus“, – paskambinusi į redakciją sakė kuršėniškė Ona...

Redakcija siūloDaugiau

Dr.Stasys TUMĖNAS
Šiaulių universiteto docentas, „Šiaulių krašto“ redakcinės kolegijos narys
Istoriniai virsmai, pokario...

Žurnalistas, „Šiaulių krašto“ redkolegijos narys
Tuo metu, kai Rusija užgrobinėjo Krymą, o Lietuvai iškilo agresijos grėsmė, Radviliškio...

Ginkūnuose (Šiaulių rajonas) gyvenantis ir kuriantis skulptorius, tautodailininkas Jonas Vaicekauskas tvirtai įsitikinęs, kad šalia to...

Tradicija fotografuoti per laidotuves pamažu nyksta. Muziejininkai laidotuvių fotografijoje atranda vertingų istorinių detalių. Žinomi...

Visi straipsniai