(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Gamink ir balsuok
Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

PDF laikraščiai

Norėdami skaityti PDF failą, įveskite įsigytus prisijungimo duomenis
 
Vartotojas:
 
Slaptažodis:

 
 
PDF archyvas

Prenumerata

Popierinių laikraščių prenumerata internetu
Prenumeruoti
PDF laikraščių prenumerata
Prenumeruoti
Asmeniniai skelbimai mūsų žiniatinklyje
Skelbimai

Ke­tu­rių vė­jų eže­re val­džia net nebraido (7)

2017 m. liepos 20 d.
Šiau­lių Rė­ky­vos eže­ras gar­sė­ja ne tik Lie­tu­vo­je, bet ir Eu­ro­po­je kaip ke­tu­rių vė­jų eže­ras, ku­ris dėl sa­vo ypa­ty­bių tin­ka vė­jo jė­gos spor­tui ir žie­mą, ir va­sa­rą. Jė­gos ait­va­rai, bur­len­tės, led­ro­gės arba jach­tos eže­rą skro­džia vi­sus me­tus. Čia jau vy­ko pa­sau­lio ir Eu­ro­pos led­ro­gių čem­pio­na­tai. Tik iš mies­to Sa­vi­val­dy­bės nė­ra jo­kio pa­lan­kaus vė­jo: čem­pio­nai glaudžiasi pa­kran­tės lūš­ny­nuo­se.
Ke­liu iš Šiau­lių į Rė­ky­vą au­to­mo­bi­lis ju­da pa­si­šo­ki­nė­da­mas – se­nas as­fal­tas su­lo­py­tas tar­si...

Gatvės rekonstrukciją pavadino komedija (3)

2017 m. liepos 20 d.
Ko­me­di­ja šiau­lie­čiai vie­ša­me svars­ty­me pa­va­di­no Po­vi­lo Vi­šins­kio gat­vės re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­ti­nius pa­siū­ly­mus. Kar­tu bus per­tvar­ko­mas ir skve­ras ties P. Vi­šins­kio ir Sto­ties gat­vių san­kir­ta. Šiau­lie­čius nu­ste­bi­no idė­ja skve­re, ku­rį la­bai pa­mė­gę be­na­miai ir aso­cia­lūs as­me­nys įreng­ti suo­lus-gul­tus.P. Vi­šins­kio gat­vės ir aikš­tės re­konst­ruk­ci­ją pro­jek­tuo­ja tie pa­tys kau­nie­čiai ke­li­nin­kai, ku­rie ren­gia ir Vil­niaus gat­vės pės­čių­jų bul­va­ro re­konst­ruk­ci­jos tech­ni­nį pro­jek­tą –...

Karas vaiko akimis (1)

2017 m. liepos 20 d.
Kiek­vie­ną sy­kį, kai ap­lan­kau gim­tuo­sius Tel­šius, sku­bu į Ka­ted­ros aikš­tę. Anks­čiau te­ki­nas bėg­da­vau į kal­ną, sli­di­nė­da­mas bru­ku, da­bar spar­čiai žen­giu laip­te­liais.
Vi­sa­da sku­bu, nes gal­vo­je būb­ni­ja: „Grei­čiau... grei­čiau... Gal su­spė­si, per­spė­si Al­piu­ką. Neį­vyks tra­ge­di­ja“. De­ja, lai­ko ne­sug­rą­žin­si, įvy­kių se­kos ne­pa­keik­si. Sa­ko­ma, kad tai – Aukš­čiau­sio­jo pirš­tas, toks li­ki­mas. Pa­de­du prie vys­ku­po rū­mų tvo­ros gė­les ir su­si­mąs­tau: „Die­vas mums su­tei­kė ki­tą ste­buk­lą –...

„Ariel“ ir „Per­sil“ – iš Šiau­lių ra­jo­no ir Ma­žei­kių

2017 m. liepos 20 d.
Šiau­lių apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Ant­rojo bau­džia­mo­jo per­se­kio­ji­mo sky­riaus pro­ku­ro­rai kar­tu su Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­bos (FNTT) pa­rei­gū­nais išaiš­ki­no vie­no­je Ma­žei­kių įmo­nė­je vei­ku­sią skal­bik­lių „Ariel“ ir „Per­sil“ ga­myk­lą. Ty­ri­mas pa­rei­gū­nus nu­ve­dė ir į Šiau­lių ra­jo­ną. Čia, nu­sta­ty­ta, taip pat bu­vo ga­mi­na­ma su­klas­to­ta pro­duk­ci­ja.Įmo­nė Ma­žei­kiuo­se bu­vo įsi­ren­gu­si bui­ti­nės che­mi­jos ga­my­bos li­ni­ją, ku­rio­je ga­mi­no klas­to­tes – tai paaiš­kė­jo po FNTT kra­tų...

Dizainerė mokė senus rūbus prikelti naujam gyvenimui

2017 m. liepos 20 d.
Di­zai­ne­rė iš Vil­niaus Ja­ni­na Zi­bi­re­va ke­tu­rių die­nų kū­ry­bi­nė­se dirb­tu­vė­se mo­kė ža­ga­rie­čius, kaip pa­puoš­ti, at­nau­jin­ti se­nus rū­bus bei ava­ly­nę ir pri­kel­ti juos dar vie­nam gy­ve­ni­mui. Kar­tu tai – ir tau­so­jan­tis po­žiū­ris į ap­lin­ką, nes, pa­sak me­ni­nin­kės, šiuo­lai­ki­nė vi­suo­me­nė per daug lin­ku­si var­to­ti.
Ža­ga­rės (Joniškio r.) jau­ni­mo vi­suo­me­ni­nės or­ga­ni­za­ci­jos „Spal­vo­tas vei­das“ pa­kvies­ta vil­nie­tė ma­dos di­zai­ne­rė Ja­ni­na Zi­bi­re­va Al­gi­man­to Rau­do­ni­kio me­no...

Komentarai, nuomonėsDaugiau

DNB ban­ko tau­py­mo ir in­ves­ta­vi­mo pa­slau­gų de­par­ta­men­to va­do­vas Ro­lan­das Ju­tei­ka

Lie­tu­va –...Sei­me ir vie­šo­je erd­vė­je ver­da dis­ku­si­jos – suirs ar ne­suirs val­dan­čio­ji „vals­tie­čių ža­lių­jų“ ir...

Po­li­to­lo­gas Kęs­tu­tis Gir­nius tei­gia, kad ar­tė­jan­tys Pre­zi­den­to rin­ki­mai bus įdo­mes­ni, nei anks­čiau.
„Į...

Kal­bė­da­mi apie at­ly­gi­ni­mus, ne­dar­bą, in­ves­ti­ci­jas ar užim­tu­mą daž­niau­siai ban­do­me įsi­vaiz­duo­ti...

Politikų tribūnaDaugiau


Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­me, Vy­riau­sy­bė­je, vi­suo­me­nė­je, tarp li­tua­nis­tų, is­to­ri­kų ir šiaip tau­tiš­kai...

Eu­ro­pos Par­la­men­to Tei­sės rei­ka­lų ko­mi­te­tas po il­gai tru­ku­sių svars­ty­mų nu­ta­rė siū­ly­ti, o Eu­ro­pos Par­la­men­to...

Pas­ta­ruo­ju me­tu ten­ka pa­ste­bė­ti, kad ir eu­ro­par­la­men­ta­rai Briu­se­ly­je, ir Sei­mo na­riai Lie­tu­vo­je vis...

Pas­ta­rų­jų sa­vai­čių įvy­kiai Eu­ro­pos po­li­ti­kos pa­dan­gė­je at­ne­šė ne tik vė­sų orą ir snie­gą, bet ir nau­jų įžval­gų apie rin­ki­mus...

Renginiai ir šventėsDaugiau

Šven­tę pra­dė­jo sve­čių tei­sė­mis da­ly­va­vu­si šau­ni Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cent­ro šo­kių gru­pė P.M., va­do­vau­ja­ma...

Šeš­ta­die­nį prie Rad­vi­liš­kio kul­tū­ros cent­ro šur­mu­lia­vęs „Kny­gų ker­mo­šius“ lan­ky­to­jus vi­lio­jo ne tik kny­go­mis, bet ir...

imestamp]" border="0" alt="" />

Lietuva sensta ir pasekmės bus liūdnos

Įvykiai, aktualijos
2017 m. liepos 20 d.
DNB ban­ko tau­py­mo ir in­ves­ta­vi­mo pa­slau­gų de­par­ta­men­to va­do­vas Ro­lan­das Ju­tei­ka

Lie­tu­va – vie­na se­niau­sių ša­lių pa­gal gy­ven­to­jų am­žiaus vi­dur­kį vi­sa­me pa­sau­ly­je. 2016-ais me­tais užė­mė­me 16 vie­tą pa­gal vi­sų gy­ven­to­jų am­žiaus vi­dur­kį, ku­ris sie­kė 43 me­tus (re­mian­tis World CIA Fact­book 2016). Dar įspū­din­ges­nė – 4-oji vie­ta pa­sau­ly­je – yra ly­gi­nant mo­te­ris, ku­rių am­žiaus vi­dur­kis Lie­tu­vo­je sie­kia be­veik 47 me­tus. Jei­gu to­kia gy­ven­to­jų se­nė­ji­mo ten­den­ci­ja...

Vieno JAV cento monetas dovanojo Amerikos lietuvė

Įvykiai, aktualijos
2017 m. liepos 20 d.
Ame­ri­ko­je gy­ve­nan­ti lie­tu­vė vers­li­nin­kė Da­nu­tė Ma­čer­nie­nė tre­čia­die­nį šiau­lie­čiui di­zai­ne­riui Vi­liui Pu­ro­nui pa­do­va­no­jo 1 JAV cen­tų ko­lek­ci­ją. Mo­ne­tas nu­spręs­ta įteik­ti sim­bo­li­nė­je vie­to­je, V. Pu­ro­no kur­ta­me Cen­tų kam­ba­ry­je, esan­čia­me Šiau­lių uni­ver­si­te­to bib­lio­te­ko­je.ais­te.Do­va­no­to­je ko­lek­ci­jo­je yra nuo 1909 iki 2017 me­tų kal­din­tos 1 JAV cen­to mo­ne­tos. Ant mo­ne­tų vaiz­duo­ja­mas JAV pre­zi­den­to Ab­rao­mo Lin­kol­no po­rtre­tas, ku­rio au­to­rius – iš Šiau­lių ki­lęs...

Pareigūnai užbėgo už akių galimai nelaimei

Teisėtvarka
2017 m. liepos 20 d.
Pa­ke­liui na­mo po tar­ny­bos du Šiau­lių ap­skri­ties pa­rei­gū­nai anks­tų šeš­ta­die­nio ry­tą Šiau­liuo­se su­lai­kė ne­blai­vų vai­ruo­to­ją ir gal­būt taip nuo ne­lai­mės ap­sau­go­jo ki­tus eis­mo da­ly­vius.Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos pa­tru­liai Ge­di­mi­nas Bud­rai­tis ir And­rius But­kus penk­ta­die­nio va­ka­rą ir šeš­ta­die­nio nak­tį dir­bo Ža­ga­rė­je (Joniškio r.) vy­ku­sia­me fes­ti­va­ly­je. Apie penk­tą va­lan­dą ry­to, po tar­ny­bos, vy­rai grį­žo į Šiau­lius ir sė­dę į sa­vo au­to­mo­bi­lį iš­va­žia­vo na­mo.
Pra­mo­nės...

Mėsos gaminiais prekiauta, pažeidžiant visus reikalavimus

Teisėtvarka
2017 m. liepos 20 d.
Šiau­lių mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos spe­cia­lis­tai ap­ti­ko ne­le­ga­liai ga­mi­na­mos ir rea­li­zuo­ja­mos mė­sos taš­kus. Nus­ta­ty­ta, kad mė­sos ga­mi­niai ir švie­žia mė­sa bu­vo ga­mi­na­mi Šiau­lių ra­jo­ne, Šiu­py­lių kai­me, o pre­kiau­ja­ma jais Šiau­liuo­se.Nus­ta­ty­ta, kad Šiau­liuo­se, Kry­mo gat­vė­je 28 esan­čio­je se­zo­ni­nių pre­kiau­to­jų tur­ga­vie­tė­je, rū­ky­tais mė­sos ga­mi­niais iš trans­por­to prie­mo­nės pre­kia­vo as­muo, ne­tu­rin­tis mais­to tvar­ky­mo su­bjek­to pa­tvir­ti­ni­mo pa­žy­mė­ji­mo. Pre­kiau­to­jas...

Pagerbti Akmenės rajono šimtukininkai

Krašto žinios
2017 m. liepos 20 d.
Šių me­tų bran­dos eg­za­mi­nų se­si­jo­je šim­tu­kus ga­vo re­kor­diš­kai daug ra­jo­no abi­tu­rien­tų – vie­nuo­li­ka. Jie pa­svei­kin­ti Sa­vi­val­dy­bė­je su­reng­to­je ce­re­mo­ni­jo­je. Pa­gerb­ti gim­na­zis­tus mo­kę pe­da­go­gai. Da­ly­va­vo gim­na­zis­tų tė­ve­liai.Dau­giau­sia aukš­čiau­sių įver­ti­ni­mų – Nau­jo­sios Ak­me­nės Ra­mu­čių gim­na­zi­jo­je. Taip vals­ty­bi­nį ang­lų kal­bos eg­za­mi­ną iš­lai­kė Gab­rie­lė Nor­bu­tai­tė, Ru­gi­lė Šul­cai­tė, jų mo­ky­to­ja Ju­di­ta Ber­no­tai­tė ir jos bend­ra­dar­bės Bi­ru­tės Vai­te­kū­nie­nės auk­lė­ti­nis Vy­tau­tas...

Nenorintiems tvarkytis, ketinama panaudoti bizūną

Krašto žinios
2017 m. liepos 20 d.
Rad­vi­liš­kio mies­to cent­re sto­vin­tis ap­triu­šęs, ke­lio­li­kos bend­ra­sa­vi­nin­kių val­do­mas bu­vęs bui­ti­nių pa­slau­gų kom­bi­na­to pa­sta­tas iki šiol ne­pra­dė­tas re­no­vuo­ti, ka­dan­gi vis dar ne­ran­da­ma bend­ro spren­di­mo.Jo ne­su­ra­dus, ke­ti­na­ma pa­si­nau­do­ti ir san­kci­jų ga­li­my­bė­mis.Bu­vu­sio mies­to bui­ti­nių pa­slau­gų kom­bi­na­to pa­sta­tą, pra­si­dė­jus pri­va­ti­za­ci­jai, įsi­gi­jo ke­lio­li­ka sa­vi­nin­kų, tarp jų – ir tuo­me­ti­niai kom­bi­na­to dar­buo­to­jai.
Per dau­ge­lį me­tų sa­vi­nin­kai kei­tė­si...

Ža­ga­rė bu­vo la­bai di­de­lis mies­tas... (2)

Krašto žinios
2017 m. liepos 20 d.
Šeš­ta­die­nio va­ka­rą su­si­ti­ki­me prie dva­ro rū­mų dis­ku­ta­vę „Na­cio­na­li­nės eks­pe­di­ci­jos“ na­riai gam­ti­nin­kas Se­le­mo­nas Pal­ta­na­vi­čius ir is­to­ri­kas pro­fe­so­rius Alf­re­das Bumb­laus­kas var­di­jo Ža­ga­rės (Joniškio r.) di­din­gą praei­tį ir da­bar­ties tur­tin­gu­mą liu­di­jan­čius fak­tus: gau­sią gar­sių žy­dų išei­vi­ją, ku­ni­gaikš­tį Žvel­gai­tį, der­lin­gas že­mes, tau­rių­jų el­nių po­pu­lia­ci­ją. O kal­bė­da­mas apie ne­ra­mi­nan­čią atei­tį pro­fe­so­rius svars­tė ga­li­my­bę ir bū­ti­ny­bę emig­ra­ci­jos ban­gą iš tie­sio­gi­nės...

Ar unikali gatvė išliks unikali? (18)

Pirmas puslapis
2017 m. liepos 19 d.
Kei­sis Šiau­lių mies­to Vil­niaus gat­vės pės­čių­jų bul­va­ro ant­ro­ji da­lis. Re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­ti­niai pa­siū­ly­mai pri­sta­ty­ti vie­ša­me svars­ty­me su vi­suo­me­ne. Kel­ti klau­si­mai, ar rei­kia iš­sau­go­ti, kas bu­vo su­kur­ta, ar su­si­tai­ky­ti, jog bus „nau­ja es­te­ti­ka“? Se­ną­jį bul­va­rą kū­rę au­to­riai ke­ti­na ko­vo­ti dėl au­to­rys­tės tei­sių pa­žei­di­mo.ru­ta@skras­tas.lt
Išs­kir­ti­nės mies­to erd­vės – Vil­niaus gat­vės bul­va­ro da­lį tarp Til­žės ir Drau­gys­tės pro­spek­to – at­nau­ji­ni­mo tech­ni­nį...

Kryžių kalne – sąjungininkų karių kryžius (6)

Įvykiai, aktualijos
2017 m. liepos 19 d.
Ka­ra­liaus Min­dau­go hu­sa­rų ba­ta­lio­no va­das pul­ki­nin­kas lei­te­nan­tas Ro­lan­das Put­ni­kas sa­kė, kad idė­ja pa­sta­ty­ti NA­TO prie­ša­ki­nio ba­ta­lio­no in­ži­nie­rių pa­ga­min­tą kry­žių ki­lo ka­riams po ap­si­lan­ky­mo Kry­žių kal­ne. Ka­riams, at­lie­kan­tiems mi­si­ją, ši vie­ta pa­li­ko di­de­lį įspū­dį, to­dėl jie pa­no­ro čia pa­lik­ti pri­si­mi­ni­mą apie sa­ve bei pa­pra­šy­ti Die­vo ma­lo­nės.
K. Hu­be­ris tei­gė, kad jis ir ka­riai sta­ty­da­mi kry­žių pra­šė ne tik Die­vo pa­gal­bos ir pa­lai­ky­mo, bet ir tai­kos...

Kelyje į Kuršėnus – septynių milijonų eurų investicijos

Įvykiai, aktualijos
2017 m. liepos 19 d.
Lie­tu­vos ke­lių di­rek­ci­jos prie Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos pa­teik­ta in­for­ma­ci­ja, re­konst­ruo­ja­mo ma­gist­ra­li­nio ke­lio ruo­žas nuo 2,65 km iki 4,40 km su­pro­jek­tuo­tas pa­gal sche­mą 2+1 (iš Šiau­lių į Pa­lan­gos pu­sę at­si­ras dvi va­žiuo­ja­mo­sios juos­tos, į Šiau­lius – vie­na).
Ruo­že nuo 4,40 km iki 5,49 km at­lie­ka­mas pa­pras­ta­sis re­mon­tas, čia eis­mo juos­tų skai­čius iš­lie­ka tas pa­ts 2+2.
Sank­ry­žos, esan­čios ke­lio 3,1 km ir 3,7 km re­konst­ruo­ja­mos su sau­giais...

Didžiausią Vytį šiaulietis užsiklijavo ant automobilio (6)

Budintis reporteris
2017 m. liepos 19 d.
Ant šiau­lie­čio va­dy­bi­nin­ko To­mo Balt­rū­no au­to­mo­bi­lio už­kli­juo­tas Vy­tis ga­li tap­ti nau­ju Lie­tu­vos re­kor­du. 1 met­ro plo­čio ir 1,20 met­ro aukš­čio Vy­tis pa­puo­šė au­to­mo­bi­lį, ku­riuo šiau­lie­čio šei­ma ke­liau­ja.ais­te.Nors T. Balt­rū­nas Vy­tį už­si­kli­ja­vo dar per­nai, ta­čiau tik šių me­tų va­sa­rą nu­spren­dė jį pa­ban­dy­ti užre­gist­ruo­ti Lie­tu­vos re­kor­du.
„Prieš po­rą sa­vai­čių pa­gal­vo­jau, kad rei­kė­tų pra­neš­ti apie ga­li­mą re­kor­dą. Pas­te­bė­jau, kad her­bas už­kli­juo­tas ant trau­ki­nių ir da­lis...

Regioninio parko sodyboje – nelegalus alkoholis, ginklai ir žvejybos įrankiai (1)

Teisėtvarka
2017 m. liepos 19 d.
Kel­mės po­li­ci­nin­kai Šiau­lių ra­jo­no, Kur­tu­vė­nų re­gio­ni­nio par­ko te­ri­to­ri­jo­je įreng­ta­me ne­le­ga­lia­me „bun­ke­ry­je“ ap­ti­ko na­mi­nio al­ko­ho­lio ga­my­bos fab­ri­ką, ra­do šau­tu­vų ir tink­lų. Vien­kie­mio sa­vi­nin­kas dėl dis­po­na­vi­mo ne­tei­sė­tais gink­lais kar­tą jau yra teis­tas.Prieš po­rą sa­vai­čių de­mas­ka­vę ne­le­ga­laus al­ko­ho­lio dis­ti­lia­to pre­ky­bos taš­ką Kel­mės ra­jo­no, Sko­ga­lio kai­me, Kel­mės ra­jo­no po­li­ci­nin­kai lie­pos 12-osios ry­tą Šiau­lių ra­jo­no, Kur­tu­vė­nų re­gio­ni­nio par­ko...

Kaltinamiesiems teismas leido tęsti tarnybą (10)

Teisėtvarka
2017 m. liepos 19 d.
Šiau­lių apy­gar­dos teis­mas pir­ma­die­nį pa­ten­ki­no vals­ty­bi­nį kal­ti­ni­mą Rad­vi­liš­kio po­li­ti­kų ko­rup­ci­jos by­lo­je pa­lai­kan­čio pro­ku­ro­ro pra­šy­mą pa­nai­kin­ti kal­ti­na­mo­jo Rad­vi­liš­kio ra­jo­no me­ro An­ta­no Če­po­no­nio pri­vers­ti­nį nu­ša­li­ni­mą nuo ta­ry­bos na­rio pa­rei­gų. Tuo pa­čiu teis­mo spren­di­mu, į Rad­vi­liš­kio mies­to kul­tū­ros cent­ro di­rek­to­riaus pa­rei­gas leis­ta su­grįž­ti ir kal­ti­na­ma­jam Ro­mual­dui Ju­zu­ko­niui.Pra­šy­me ne­be­reikš­ti Rad­vi­liš­kio ra­jo­no ta­ry­bos na­riui A...

Ketvirtoji A. Rubio atminimo taurė liko Šiauliuose

Sportas
2017 m. liepos 19 d.
Šiau­lių tei­sė­jų re­gio­no koor­di­na­to­riaus Gin­tau­to Mi­raus­ko ir Lie­tu­vos fut­bo­lo tei­sė­jų aso­cia­ci­jos or­ga­ni­zuo­ta­me tur­ny­re tra­di­ciš­kai da­ly­va­vo ke­tu­rių re­gio­nų tei­sė­jų ko­man­dos – Kau­no, Vil­niaus, Klai­pė­dos bei Šiau­lių.
Vi­sos ko­man­dos jė­gas iš­ban­dė tar­pu­sa­vy­je, o ge­riau­siai se­kė­si Šiau­lių re­gio­no tei­sė­jams, ku­rie vi­so­se rung­ty­nė­se iš­ko­vo­jo per­ga­les. Šiau­lie­čiai 1:0 įvei­kė vil­nie­čius, 2:0 nu­ga­lė­jo Kau­no ko­man­dą bei 1:0 iš­ko­vo­jo per­ga­lę prieš daug­kar­ti­nius šio tur­ny­ro nu­ga­lė­to­jus...

Norvegai pasiryžo statyti gamyklą Kelmėje (3)

Centas prie cento
2017 m. liepos 19 d.
Ge­gu­žės vi­du­ry­je Kel­mės ra­jo­ne lan­kę­si Nor­ve­gi­jos „Phil Nor­dic“ kon­cer­no ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Ing­var A. Spor­sem ir pri­va­čios tar­pi­nin­ka­vo­mo įmo­nės ISP kon­sul­tan­tas Lars H. Bjor­ne­vik pra­si­ta­rė apie ke­ti­ni­mus sta­ty­ti žu­vų au­gi­ni­mo ir per­dir­bi­mo įmo­nę Kel­mės ra­jo­ne. Ta­čiau nor­ve­gai Lie­tu­vo­je tu­rė­jo ir ki­tų pa­siū­ly­mų.Šio­mis die­no­mis gau­tas nor­ve­gų laiš­kas, ku­ria­me jie tvir­ti­na, jog no­rė­tų Kel­mės ra­jo­ne sta­ty­ti žu­vų odų rau­gyk­lą ir per­dir­bi­mo įmo­nę.In­ves­ti­ci­jas...

Keturi kampai

Di­zai­ne­rė iš Vil­niaus Ja­ni­na Zi­bi­re­va ke­tu­rių die­nų kū­ry­bi­nė­se dirb­tu­vė­se mo­kė ža­ga­rie­čius, kaip pa­puoš­ti...

Centas prie cento

Atolankos

Vi­ta Mor­kū­nie­nė
Šiau­lių uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rius gra­fi­kas Vai­do­tas Ja­nu­lis pa­sa­ko­ja grau­džiai juo­kin­gą...

imestamp]" border="0" alt="" />

Gyvenimo spalvosDaugiau

Šiau­lių van­den­len­čių par­ko „FoxS­pot“ va­do­vė Ir­ma Ga­jaus­kai­tė sa­ve ap­do­va­no­tų už drą­są pri­siim­ti at­sa­ko­my­bę...

Va­kar Ža­ga­rė­je (Joniškio r.) ai­dė­jo el­nių ko­vų bal­sai. Prie dva­ro rū­mų vy­ko ant­ra­sis at­vi­ras Lie­tu­vos el­nių kvies­lių...

Ne­se­na ke­lio­nė Pie­tų Mo­ra­vi­jos vy­no ke­liais su­tei­kė nau­jų ir ne­ti­kė­tų įspū­džių ir ži­nių, ku­rio­mis drau­giš­kai da­li­jo­si gi­dai...

Do­na­tas Jo­kū­bai­tis – gi­das, turintis teat­ri­nį iš­si­la­vi­ni­mą. Per­nai jis šiau­lie­tiš­kai pra­kal­bo An­ta­no Glus­ki­no...

Visi straipsniai