(detali)
Prisijungti Registruotis Prenumeruoti

Orai Šiauliuose

Konkursai

Vik­to­ri­ja PO­NO­MA­RIO­VA, stu­den­tė
Gamink ir balsuok
Vik­to­ri­ja PO­NO­MA­RIO­VA, stu­den­tė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Ir maža auka gali pakeisti gyvenimą

2014 m. lapkričio 22 d.
De­šimt­me­tį šven­čian­tis pir­ma­sis Lie­tu­vo­je įkur­tas Šiau­lių mo­te­rų klu­bas LIONS su au­ko­to­jų pa­gal­ba pa­rė­mė ne vie­ną ser­gan­tį vai­ką, dau­gia­vai­kę sun­kiau be­si­ver­čian­čią šei­mą, glo­bos įstai­gą. Už pa­ra­mos is­to­ri­jų – skau­dus, kar­tais li­gos pa­ženk­lin­tas, kar­tais ne­pri­tek­lių iš­var­gin­tas gy­ve­ni­mas. Net ir ne­di­de­lė au­ka, pri­dė­ta prie ki­tos, pa­kei­tė ne vie­no gy­ve­ni­mą.Min­dau­gui Kle­mans­kui, Šiau­lių uni­ver­si­te­to tre­čio­jo kur­so ki­ne­zi­te­ra­pi­jos stu­den­tui, Šiau­lių mo­te­rų LIONS klu­bas įtei­kė 3000...

Fotografijos muziejuje – triguba šventė (7)

2014 m. lapkričio 22 d.
Va­kar Šiau­liuo­se po re­konst­ruk­ci­jos ati­da­ry­tas Fo­tog­ra­fi­jos mu­zie­jus. Ati­da­ry­mas pa­žy­mė­tas ret­ros­pek­ty­vi­ne Vi­to Luc­kaus fo­tog­ra­fi­jų pa­ro­da ir Vi­to Luc­kaus fo­tog­ra­fi­jos cent­ro įstei­gi­mu. Šis įvy­kis įvar­dy­tas svar­biu vi­sai Lie­tu­vai.Fo­tog­ra­fi­jos mu­zie­jus ati­da­ro­mas dviem eta­pais: va­kar lan­ky­to­jai ga­lė­jo iš­vys­ti kei­čia­mų pa­ro­dų erd­ves – ga­le­ri­jas. Nuo­la­ti­nių eks­po­zi­ci­jų sa­les pla­nuo­ja­ma at­ver­ti ki­tais me­tais.
Po pen­ke­rių me­tų į Vi­to Luc­kaus...

Vytautas Šiškauskas – ir laisvas, ir užimtas (7)

2014 m. lapkričio 22 d.
„Esu užim­tas kū­ry­ba, o šiaip – lais­vas!“ – nuo sce­nos mo­te­rims šir­dį glos­tė Vy­tau­tas Šiš­kaus­kas, at­sa­ky­da­mas į pagrindinį va­ka­ro klau­si­mą, ar jis lais­vas. Į dai­ni­nin­ko kon­cer­tą, vy­ku­sį Šiau­lių are­nos Ma­žo­jo­je sa­lė­je, bi­lie­tai bu­vo iš­šluo­ti dar prieš mė­ne­sį. Dai­ni­nin­kas tu­ri sen­ti­men­tų Šiau­lių kraš­tui, jo gim­ti­nė – Kel­mė.V. Šiš­kaus­kas „Rau­do­nų mu­zi­ki­nių va­ka­rų“ kon­cer­te jau­tė­si kaip žu­vis van­de­ny: kal­bi­no, šok­di­no vieš­nias, priė­jęs prie sta­liu­kų do­mė­jo­si, ką žmo­nės už­kan­džiau­ja ar gurkš­no­ja...

Oro erdvė – įkaitusi (24)

2014 m. lapkričio 21 d.
Pen­kio­li­ka mi­nu­čių – per tiek lai­ko po pa­vo­jaus sig­na­lo tu­ri pa­kil­ti Bal­ti­jos oro erd­vę sau­gan­tys nai­kin­tu­vai. Šie­met į sig­na­lus rea­guo­ta tris kar­tus daž­niau. Dau­gu­mos skry­džių me­tu iden­ti­fi­kuo­ti ir pa­ly­dė­ti Ru­si­jos ka­ri­niai or­lai­viai. Es­ti­jos oro erd­vė bu­vo pa­žeis­ta tris kar­tus, Lie­tu­vos, Lat­vi­jos – nė kar­to. Tre­čia­die­nį po pie­tų ka­na­die­čių CF-18 vėl ki­lo pa­ly­dė­ti Ru­si­jos lėk­tu­vo IL-20.Va­kar žur­na­lis­tams bu­vo su­teik­ta ga­li­my­bė už­fik­suo­ti...

Benamis artėjančios žiemos nesibaimina (3)

2014 m. lapkričio 21 d.
Prieš aš­tuo­ne­rius me­tus Al­vy­das tu­rė­jo dar­bą ir šei­mą, o da­bar yra vie­nas iš Šiau­lių mies­to be­na­mių. Jam te­ko mie­go­ti ir ant snie­go. „Žmo­nės An­tark­ti­do­je iš­gy­ve­na, to­dėl skųs­tis ne­tu­rė­tu­me“, – sa­ko vy­ras. Tuo me­tu Šiau­lių nak­vy­nės na­mai – dar pus­tuš­čiai.Lem­tin­gas lū­žis 54-erių vy­ro gy­ve­ni­me įvy­ko po sky­ry­bų su žmo­na. Ne­no­rė­da­mas ap­krau­ti dvie­jų bro­lių ir se­sers pe­čių, vy­ras ren­ka­si be­na­mio gy­ve­ni­mą. Tu­ri da­žy­to­jo spe­cia­ly­bę. Sa­vo pa­dė­ties ne­su­reikš­mi­na.
Al­vy­das pa­sa­ko­ja, jog...

Dienos žiniosDaugiau

Seimas priėmė Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo pataisas, leidžiančias už miestuose turėtą žemę atlyginti...

Valstybinio socialinio draudimo fondo taryba nuo kitų metų pradžios Vyriausybei siūlo tvirtinti didesnę bazinę pensiją ir draudžiamąsias...

Sprendimus priėmusiose savivaldybėse socialinių paslaugų tinklas keisis iš esmės, pabrėžė socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta...

Vyriausybė pritarė įstatymų pataisoms, kuriomis siekiama sugriežtinti atsakomybę už neteisėtą miško išteklių naudojimą ir užkirsti kelią...

Gimtinės sargybojeDaugiau

Šiaulių universiteto dėstytojas, „Šiaulių krašto“ redkolegijos narys
Prieš septyniasdešimt metų dalis Lietuvos visuomenės nusprendė priešintis...

Nuolatos kartojama, kad viena svarbiausių, gal net pagrindinė Lietuvą slegiančių vargų ir persekiojančių bėdų priežastis – šalyje vis dar nėra...

Komentarai, nuomonėsDaugiau

R. Pakso byla - teisė ar politinės intrigos?Pradėsiu nuo pareiškimo – iki šiol niekada nesu balsavęs už Rolandą Paksą bei jo partiją. Taigi...

Kalbančios galvos iš televizijos postringauja apie augantį BVP (bendrąjį vidaus produktą), atsigaunančią ekonomiką, kartais...

Kai lankausi Lietuvos miesteliuose man dažnai sako, o kodėl jūs neparašote apie kaimo žmogaus problemas?
Gerai, o kokia...

Kitų metų biudžetas jau parengtas ir pateiktas Seimui svarstyti ir tvirtinti. O po bus įduotas visai valstybei – pagal jį gyventi...

PDF laikraščiai

Norėdami parsisiųsti PDF failą, įveskite isigytus prisijungimo duomenis
 
Vartotojas:
 
Slaptažodis:

 
 
PDF archyvas

Prenumerata

Popierinių laikraščių prenumerata internetu
Prenumeruoti
PDF laikraščių prenumerata
Prenumeruoti
Asmeniniai skelbimai mūsų žiniatinklyje
Skelbimai

Sniegas kelininkus žadino ir ankstų rytą

Budintis reporteris
2014 m. lapkričio 22 d.
Išk­ri­tus pir­ma­jam snie­gui šį ru­de­nį, Šiau­lių mies­to gat­vės pra­dė­tos va­ly­ti ket­vir­ta­die­nio va­ka­rą, o ke­liai – nuo penk­ta­die­nio 4 va­lan­dos ry­to. Si­nop­ti­kai pro­gno­zuo­ja, kad pir­mą­jį snie­gą ne­truks iš­tirp­dy­ti šeš­ta­die­nio lie­tus.AB „Spe­cia­li­zuo­tas trans­por­tas“ di­rek­to­rius Ro­lan­das Sta­nys „Šiau­lių kraš­tą“ in­for­ma­vo, kad ket­vir­ta­die­nio va­ka­rą pra­dė­jus snig­ti, įmo­nės va­ly­to­jai jau 22 va­lan­dą pra­dė­jo va­ly­ti mies­to gat­ves.
„Ga­vo­me sig­na­lą iš Šiau­lių po­li­ci­jos dėl va­ka­re...

Šiokiadienis su daugiafunkcio centro darbuotoja Laima Karpavičiūte

Įvykiai, aktualijos
2014 m. lapkričio 22 d.
8.00 val. „Dar­bo die­ną pir­miau­sia pra­de­du kaip di­rek­to­rės pa­va­duo­to­ja, vė­liau ve­du me­ni­nio ug­dy­mo už­siė­mi­mus ma­žie­siems, o po pie­tų vėl grįž­tų į pa­va­duo­to­jos ka­bi­ne­tą“, – apie sa­vo darbot­var­kę pa­sa­ko­ja Lai­ma, ku­riai abi dar­bo kryp­tys yra įdo­mios ir pra­smin­gos.
Ką reiš­kia dirb­ti dar­že­ly­je-dau­gia­funk­cia­me cent­re? „Nors nuo cent­ro ati­da­ry­mo praė­jo vos vie­ne­ri me­tai, tik­rai ga­lė­čiau sa­ky­ti, kad tai – la­bai vy­kęs pro­jek­tas. Kaip ne­se­niai kal­bė­jo­mės su...

Kyšiu užsidirbo baudžiamąją bylą (2)

Teisėtvarka
2014 m. lapkričio 22 d.
Su­rez­gęs pla­ną, kaip at­gau­ti pra­ras­tą vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mą, 30-me­tis pa­kruo­jie­tis įkliu­vo ban­dy­da­mas po­li­ci­jos pa­rei­gū­nus pa­pirk­ti 400 li­tų ky­šiu.Lapk­ri­čio 20 die­ną, apie 11 va­lan­dą, vai­ruo­to­jas Pak­ruo­jo ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te, no­rė­da­mas kuo grei­čiau at­siim­ti vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mą, ku­rį rug­sė­jo 29 die­ną bu­vo pra­ra­dęs už leis­ti­no grei­čio vir­ši­ji­mą, bei siek­da­mas, kad ne­rei­kė­tų pa­teik­ti pa­pil­do­mo vai­ruo­to­jo ruo­ši­mo mo­ky­mo bai­gi­mo pa­žy­mė­ji­mo, Vie­šo­sios...

Pagerbti sportininkai

Sportas
2014 m. lapkričio 22 d.
Ne vi­si pa­dė­kos raš­tais pa­gerb­ti spor­ti­nin­kai ga­lė­jo da­ly­vau­ti su­si­ti­ki­me. Į var­žy­bas tą die­ną bu­vo iš­vy­kę šaš­ki­nin­kai Mil­da Jo­cai­tė, Do­man­tas Nor­kus (pa­sau­lio ir Eu­ro­pos jau­ni­mo čem­pio­nai bei pri­zi­nin­kai), jų tre­ne­rė Sand­ra Lau­ru­tie­nė bei tink­li­nin­kas Ar­nas Rim­še­vi­čius (Eu­ro­pos jau­ni­mo pa­plū­di­mio tink­li­nio čem­pio­na­to pri­zi­nin­kas).
Pa­dė­ko­ta Ai­va­rui Stroc­kiui, A. Rim­še­vi­čiaus tre­ne­riui, SKDUN pa­sau­lio šo­to­kan ka­ra­tė čem­pio­na­to pri­zi­nin­kams Ma­riui...

Sporto viltis ruošiasi svarbiausiam etapui (2)

Sportas
2014 m. lapkričio 22 d.
Kuk­lus, am­bi­cin­gas ir sie­kian­tis už­si­brėž­to tiks­lo. Šios sa­vy­bės bū­din­gos 19-mečiam kur­šė­niš­kiui Jo­kū­bui Sta­siu­liui. Jis pa­sta­rai­siais me­tais sa­vo pa­sie­ki­mais jė­gos tri­ko­vė­je gar­si­na ne tik Šiau­lių kraš­tą, bet ir Lie­tu­vą. – Ka­da pra­dė­jai kar­je­rą jė­gos tri­ko­vė­je?– Aš­tun­to­je kla­sė­je, kai mo­kiau­si Pa­ven­čių mo­kyk­lo­je. Pa­li­ko di­de­lį įspū­dį, to­dėl nu­spren­džiau to­bu­lė­ti Kur­šė­nų spor­to klu­be „Kris­ta­las“. Pag­rin­dų iš­mo­kė tre­ne­ris An­ta­nas Gri­cius. No­rė­jo, kad iš­ban­dy­čiau jė­gas var­žy­bo­se...

Karatė sportininkai siekė pergalių

Sportas
2014 m. lapkričio 22 d.
Šiau­lių „Sau­lė­te­kio“ gim­na­zi­jos mo­ki­nys Lu­kas Še­me­tas ka­ta rung­ty­je iš­ko­vo­jo pir­mą vie­tą, Ka­mi­lė Drą­su­ty­tė, Meš­kui­čių gim­na­zi­jos mo­ki­nė, ka­ta ir ku­mi­tė rung­ty­se iš­ko­vo­jo ant­ras vie­tas.
Klu­bui at­sto­va­vo ir sep­ty­ni Jo­niš­kio „Sau­lės“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los moks­lei­viai. Ar­mi­nas Luk­šas iš­ko­vo­jo tre­čią vie­tą ku­mi­tė rung­ty­je, Ga­bi­ja Gaid­jur­gy­tė – tre­čią vie­tą ka­ta ir ant­rą vie­tą ku­mi­tė rung­ty­je, Irū­na Luk­šai­tė – tre­čias vie­tas ka­ta ir ku­mi­tė rung­ty­se, ir Ro­ma­nas Pa­do­ras – tre­čią...

Libertui Klimkai po palmėmis gyventi būtų nuobodu (3)

Gyvenimo spalvos
2014 m. lapkričio 22 d.
Kuo ga­li­ma di­džiuo­tis Lie­tu­vo­je? Et­no­lo­gas pro­fesorius Li­ber­tas Klim­ka ga­li pa­teik­ti vi­są są­ra­šą: nuo bal­tiš­ko me­no iki lai­mė­tų mū­šių, nuo re­gio­nų iš­skir­ti­nu­mų iki lie­tu­viš­kos gam­tos. Pa­vyz­džiui, Šiau­lius et­no­lo­gas my­li už kraš­to­ty­rą – čia gi­mė kraš­to­ty­ros ju­dė­ji­mas.Šiau­lių uni­ver­si­te­to bib­lio­te­ko­je UNES­CO Šiau­lių klu­bas pa­kvie­tė į su­si­ti­ki­mą su et­no­lo­gu pro­f. L. Klim­ka „Se­na­sis lie­tu­vių ka­len­do­rius kaip tau­tos dva­sios ženk­las“. Pro­fe­so­rius yra pri­ki­šęs na­gus prie...

Šokis ir sportas užaugino sparnus

Gyvenimo spalvos
2014 m. lapkričio 22 d.
Jo­niš­kie­tė Li­na Bud­rie­nė nuo vai­kys­tės gy­ve­no, kvė­pa­vo šo­kiu. Bū­da­ma dar moks­lei­vė gru­pę jau­nes­nių vai­kų pa­ren­gė res­pub­li­ki­nei dai­nų šven­tei. Neįs­to­ju­si į cho­reog­ra­fi­jos stu­di­jas tuo­me­ti­nė­je kon­ser­va­to­ri­jo­je, taip įni­ko į spor­tą, kad per­si­tem­pė, me­di­kai už­drau­dė šok­ti. Tik at­si­tik­ti­nu­mas lė­mė, kad ji su­grįž­tų prie sa­vo di­džiau­sio po­mė­gio ir da­bar Li­nos va­do­vau­ja­mas mo­te­rų šo­kių klu­bas „Avantiūra+“ jau ke­le­rius me­tus tarp­tau­ti­niuo­se fes­ti­va­liuo­se rep­re­zen­tuo­ja Lie­tu­vą...

Senjorų vedlys nenustygsta vietoje

Gyvenimo spalvos
2014 m. lapkričio 22 d.
Jis grei­ta­kal­be be­ria žo­džius. At­ro­do, į juos net ne­be­tel­pa vi­sos gal­vo­je tie­siog ver­dan­čios min­tys. Jis ne­vaikš­to, o bė­ga. Sa­ve va­di­na ma­ka­lium. Ta­čiau pa­jė­gia tap­ti pa­ti­ki­mu ved­liu. To­kį pir­mą­jį įspū­dį da­ro Kel­mės ra­jo­no sen­jo­rų bend­ruo­me­nės „Ar­ti­mi“ įkū­rė­jas ir va­do­vas kel­miš­kis Jo­nas Sta­bin­gis, per ke­lerius me­tus su­ge­bė­jęs į sen­jo­rų bend­ruo­me­nės veik­lą įjung­ti per 200 žmo­nių.Šian­dien at­ro­do, jog Kel­mė­je sen­jo­rai yra pa­ti ak­ty­viau­sio­ji vi­suo­me­nės da­lis. Jų...

Šimtametė laisvalaikiu žaidžia kortomis

Afiša
2014 m. lapkričio 22 d.
Penk­ta­die­nį pa­svei­kin­ta šiau­lie­tė Ele­na Ja­na­vi­čiū­tė, tą­dien šven­tu­si 100 me­tų su­kak­tį. Su 96-erių se­se­ri­mi gy­ve­nan­ti ju­bi­lia­tė lais­va­lai­kiu žai­džia kor­to­mis. „Man at­ro­do, kad gi­miau ką tik. Jau­čiuo­si, kaip vai­kys­tė­je. Tų šim­to me­tų ne­ma­tau ir ne­jau­čiu. Gy­ve­ni­mas pra­bė­go ne­pas­te­bė­tai“, – at­si­dūs­ta il­gaam­žė.„Toks to­kį glo­bo­ja“, – ki­ke­na šim­ta­me­tė E. Ja­na­vi­čiū­tė, gy­ve­nan­ti su 96-erių se­se­ri­mi Ona Ja­na­vi­čiū­te. Pap­ra­šy­ta pa­pa­sa­ko­ti apie sa­vo gy­ve­ni­mą, il­gaam­žė pa­tei­kia...

Gyventojai partijoms nebuvo dosnūs

Krašto žinios
2014 m. lapkričio 22 d.
Ra­jo­no pa­ra­mos ga­vė­jai jau su­lau­kė Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos per­ves­tų lė­šų, ku­rias jiems sky­rė gy­ven­to­jai iš sa­vo su­mo­kė­to pa­ja­mų mo­kes­čio.Įvai­riai veik­lai rei­ka­lin­gų lė­šų su­lau­kė mo­kyk­los, klu­bai, bend­ruo­me­nės. Par­ti­jas pa­rė­mė ge­ro­kai ma­žiau žmo­nių. Ra­jo­ne di­džiau­sio ge­ra­da­rių pa­lai­ky­mo ne­be pir­mą kar­tą su­lau­kė Liz­dei­kos gim­na­zi­ja.Gy­ven­to­jai pa­ra­mos ga­vė­jams ga­lė­jo skir­ti iki 2 pro­cen­tų sa­vo su­mo­kė­to gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio, par­ti­joms bu­vo ga­li­ma skir­ti 1...

Romansų šventė – ir vėl Alksniupiuose (2)

Krašto žinios
2014 m. lapkričio 22 d.
Alks­niu­piuo­se jau dvy­lik­tą kar­tą į fes­ti­va­lį „Juo­dalks­nių pa­vė­sy“ su­si­rin­kę ke­lių ra­jo­nų vo­ka­li­niai an­samb­liai ro­man­sų gar­sais vir­pi­no žiū­ro­vų šir­dis sa­vo dai­no­mis.Fes­ti­va­lio pro­gra­mo­je pir­mie­ji pa­si­ro­dė šven­tės šei­mi­nin­kai – Alks­niu­pių kul­tū­ros na­mų mo­te­rų vo­ka­li­nis an­samb­lis „No­na“ (va­do­vas Sta­nis­lo­vas Vait­ke­vi­čius).
Vie­nas po ki­to į sce­ną ki­lo fes­ti­va­lio sen­bu­viai – Še­du­vos neį­ga­lių­jų drau­gi­jos vo­ka­li­nis an­samb­lis „Ver­de­nė“, va­do­vau­ja­mas Vla­do Bon­de­re­vo...

Moksleiviai varžėsi istorinėje viktorinoje

Krašto žinios
2014 m. lapkričio 22 d.
Radviliškio rajono mokyklų moksleiviai žinias apie savo kraštą galėjo pasitikrinti jiems surengtoje istorinėje viktorinoje.Radviliškio viešojoje bibliotekoje surengtoje istorinėje viktorinoje „Misija“ įvykdyta Radviliškyje“ šešios komandos demonstravo savo žinias apie Lietuvos kariuomenės mūšius su bermontininkais.
Tarpusavyje susikovė Šiaulėnų Marcelino Šikšnio vidurinės mokyklos mergaičių komanda „Šiaulėniškės“, Baisogalos gimnazijos – „Kiršinas“, Lizdeikos gimnazijos – „Vienybėje jėga!“, Pakalniškių pagrindinės mokyklos atstovai, susibūrę į komandą „Aš, Tu...

„Su­ma­nių­jų var­žy­tu­vės“

Krašto žinios
2014 m. lapkričio 22 d.
Vaiž­gan­to gim­na­zi­jo­je su­reng­to­se ra­jo­ni­nė­se 8-10 kla­sių mo­ki­nių „Su­ma­nių­jų var­žy­tu­vė­se“ jė­gas iš­ban­dė 11 ko­man­dų.Į jas iš­ban­dy­ti sa­vo jė­gas at­vy­ko ko­man­dos bei jų pa­lai­ky­mo gru­pės iš Gra­ži­nos, Ty­ru­lių, Pa­kal­niš­kių, V. Ku­dir­kos pa­grin­di­nių mo­kyk­lų, Grin­kiš­kio Jo­no Po­de­rio, Šiau­lė­nų Mar­ce­li­no Šikš­nio vi­du­ri­nių bei Jau­ni­mo mo­kyk­los, Vaiž­gan­to pro­gim­na­zi­jos, Liz­dei­kos, Še­du­vos bei Vaiž­gan­to gim­na­zi­jų.
Da­ly­vius pa­svei­ki­no ir sėk­mės lin­kė­jo Vaiž­gan­to gim­na­zi­jos di­rek­to­rė Žid­rū­na...

Užarė morkas ir atleido darbininkų (18)

Krašto žinios
2014 m. lapkričio 22 d.
Dar­žo­ves au­gi­nan­tis ir jų per­dir­bi­mo ce­chą įkū­ręs Gir­ni­kų kai­mo ūki­nin­kas Al­gi­man­tas Vaup­šas ste­bi­si ta­ria­ma vals­ty­bės pa­gal­ba ūki­nin­kams. Dėl Ru­si­jos em­bar­go lie­tu­viš­kiems mais­to pro­duk­tams ūki­nin­kui „nu­plau­kė“ rin­ka, ku­ri bū­tų pir­ku­si 3000 to­nų jo ūky­je užau­gin­tų mor­kų. Ma­ža to, be­veik vi­są va­sa­rą ūky­je lan­ko­si tik­rin­to­jai. Esą ūki­nin­kas per ma­žai mo­ka dar­bi­nin­kams.Be­veik šim­tą dar­bo vie­tų Gir­ni­kų, Už­ven­čio ir ap­lin­ki­nių kai­mų gy­ven­to­jams su­kū­ręs Al­gi­man­tas Vaup­šas ką tik grį­žo iš Šiau­lių. Pa­sa­ko­ja...

Iš paštininko galima nusipirkti ir Lietuvos vėliavą (4)

Krašto žinios
2014 m. lapkričio 22 d.
Praė­ju­sį sek­ma­die­nį Kel­mės ra­jo­no pa­štų dar­buo­to­jai rin­ko­si į Pak­ra­žan­tį pa­mi­nė­ti 96-ųjų Lie­tu­vos pa­što me­ti­nių ir su­si­tik­ti su ko­le­go­mis. Prieš šven­tę dau­ge­lis jų da­ly­va­vo šv. mi­šio­se Pa­lend­riuo­se, kur mel­dė­si už mi­ru­sius ir gy­vus sa­vo pro­fe­si­jos at­sto­vus bei jų šei­mas.Jau de­šim­tą­jį kar­tą ra­jo­no pa­šti­nin­kai rin­ko­si Pak­ra­žan­ty­je. Čia švęs­ti pa­što gim­ta­die­nį – pa­to­giau­sia, nes čia gy­ve­na pa­grin­di­nis šven­tės or­ga­ni­za­to­rius Kel­mės pa­što vir­ši­nin­kas Zig­mas Gai­daus­kas. Be to, di­de­lę da­lį...

Rengtasi civilinės saugos stalo pratyboms (4)

Krašto žinios
2014 m. lapkričio 22 d.
Pra­ty­bų va­do­vas – Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Vin­cas Met­ri­kis.
Į pa­si­ren­gi­mą pa­kvies­tas Šiau­lių ap­skri­ties prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo val­dy­bos Ci­vi­li­nės sau­gos sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Al­fon­sas Ra­čins­kas. Ap­tar­ta bū­si­mų pra­ty­bų ei­ga ir prie­mo­nių vyk­dy­mas.
In­for­ma­ci­ją pa­ren­gė Vai­da SUT­KIE­NĖ

Trečiojo amžiaus universiteto studentai mokėsi prisijaukinti eurą

Krašto žinios
2014 m. lapkričio 22 d.
Ke­lin­ta va­liu­ta Lie­tu­vai bus eu­ras?‘‘ – pa­klau­sė stu­den­tų A. Ste­pon­ke­vi­čius. Į šį klau­si­mą iš kar­to tei­sin­gai at­sa­kė Tre­čio­jo am­žiaus universiteto stu­den­tas Juo­zas Kli­ma­šaus­kas. 2015 me­tais Lie­tu­va tu­rės jau aš­tun­tą­ją va­liu­tą - eu­rą.
,,Šiuo me­tu ša­ly­je gy­ve­na 354 žmo­nės, ku­riems eu­ras bus jau aš­tun­to­ji va­liu­ta jų gy­ve­ni­me‘‘,- sa­kė A. Ste­pon­ke­vi­čius. Ta­čiau ge­ro­kai dau­giau lie­tu­vių ran­ko­se yra lai­kę ir mar­kę, ir rub­lį, ir lie­tu­viš­kus ta­lo­nus, ir, ži­no­ma, li­tą...

„Prie gero noro nėra blogo oro“

Krašto žinios
2014 m. lapkričio 22 d.
Už­ven­čio se­niū­ni­jos Ku­ni­giš­kių kai­me gy­ve­nan­tys Ra­se­lė ir Sta­sys Ast­raus­kai ne tik ūki­nin­kau­ja, bet ran­da lai­ko šo­kiams, po­mė­giams. R. Ast­raus­kie­nė mez­ga, ne­ria, siu­vi­nė­ja pa­veiks­lus, gra­ži­na na­mus ir ap­lin­ką.„Prie ge­ro no­ro nė­ra blo­go oro“, – šyp­so­jo­si mo­te­ris.
Ra­se­lė Ast­raus­kie­nė – mo­te­ris, mo­kan­ti taip su­dė­lio­ti lai­ką, kad jo už­tek­tų ir dar­bams, ir po­mė­giams.
Ta­čiau svar­biau­sia – no­rė­ti kaž­ką da­ry­ti. R. Ast­raus­kie­nei prie šir­dies rank­dar­biai: siu­vi­nė­ji­mas...

Neįgalieji moka linksmintis (5)

Krašto žinios
2014 m. lapkričio 22 d.
Pa­bū­ti kar­tu su­si­rin­ko da­lis Kel­mės ra­jo­no neį­ga­lių­jų drau­gi­jos na­rių. Drau­gi­ją vie­ni­ja apie pu­sant­ro šim­to Kel­mės ra­jo­no gy­ven­to­jų, šie­met į drau­gi­ją įsto­jo 26 na­riai. Še­ši at­gu­lė am­ži­no­jo poil­sio.
Drau­gi­jos pir­mi­nin­kė Ele­na Kan­čiaus­kai­tė, svei­kin­da­ma su neį­ga­lių­jų šven­te, li­ki­mo se­sėms ir bro­liams lin­kė­jo iš­ti­ki­mų, iš­min­tin­gų drau­gų, leng­vos ran­kos, stip­rios svei­ka­tos ir jiems pa­tiems, ir jų šei­moms.
Pir­mi­nin­kė pa­si­džiau­gė, kad šie­met neį­ga­lie­ji nau­do­jo­si ga­li­my­be...

Mokinių kūrybinių darbų konkursas-paroda ,,Košės puodas“

Krašto žinios
2014 m. lapkričio 22 d.
Pirmosios pertraukos metu vyresnioji socialinė pedagogė Dalia Orlakienė pasekė pasaką ,,Saldi košė“, po to su mokiniais diskutavo, ko moko ši pasaka.
Antrosios pertraukos metu sveikatos priežiūros specialistė Živilė Rukienė trumpai pristatė sveikos mitybos piramidę ir paruošė dvi užduotis, kurias mokiniai atliko komandomis.
Pirmoji užduotis duotus produktus suklijuoti į piramidę, antroji – išspręsti kryžiažodį.
Per dailės pamokas mokiniai kūrė skaniausių košių receptus ir įvairia technika piešė, klijavo ,,košės puodus“. Parodai buvo atrinkti 27...

Pinigų klausimas sukėlė nepasitenkinimą (2)

Budintis reporteris
2014 m. lapkričio 21 d.
Šiau­lių mies­to ta­ry­ba va­kar ne­ra­do spren­di­mo, kaip su­da­ry­ti Ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų (NVO) ta­ry­bą. Vi­suo­me­ni­nin­kai į ją ver­žia­si, nes ti­ki­si, jog ta­ry­ba skirs­tys lė­šas NVO pro­jek­tams. „Lė­šų skirs­ty­mą brau­ki­me ir iš­sprę­si­me pro­ble­mą“, – siū­lė po­li­ti­kai.
Po­li­ti­kai ant­rą mė­ne­sį su­ka gal­vas, kaip su­da­ry­ti NVO ta­ry­bą. Pu­sė jos na­rių tu­rė­tų bū­ti sa­vi­val­dy­bės ins­ti­tu­ci­jų at­sto­vai, pu­sė – NVO de­le­guo­ti.
Nuo šių me­tų ba­lan­džio įsi­ga­lio­jęs įsta­ty­mas dėl ne­vy­riau­sy­bi­nių...

Šiaulių regionas sėkmingai įsisavina ES paramą

Įvykiai, aktualijos
2014 m. lapkričio 21 d.
Per pa­sta­ruo­sius me­tus Šiau­lių ap­skri­ty­je įvy­ko daug tei­gia­mų po­ky­čių, ku­rie var­gu ar bū­tų įgy­ven­din­ti be Ūkio mi­nis­te­ri­jos ad­mi­nist­ruo­ja­mos Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­nių fon­dų pa­ra­mos. Per sep­ty­ne­rius me­tus Šiau­lių re­gio­ne fi­nan­suo­ti 262 pro­jek­tai, ku­riems skir­tas di­des­nis nei 307 mi­li­jo­nų li­tų ES struk­tū­ri­nių fon­dų fi­nan­sa­vi­mas.ES struk­tū­ri­niai fon­dai Šiau­lių re­gio­ne pri­si­de­da ska­ti­nant at­vyks­ta­mą­jį ir vie­tos tu­riz­mą. Pa­gal Ūkio mi­nis­te­ri­jos ad­mi­nist­ruo­ja­mas tu­riz­mo...

Europos parama atgaivino Pakruojo seniūniją

Įvykiai, aktualijos
2014 m. lapkričio 21 d.
Į mo­der­ni­zuo­tą Pak­ruo­jo se­niū­ni­jos pa­sta­tą jau ke­lin­tą sa­vai­tę ei­na in­te­re­san­tai – se­niū­ni­jos spe­cia­lis­tai grį­žo į įpras­tus ka­bi­ne­tus. Praei­vių akis pa­sta­tas trau­kia nau­ju­tė­le išo­rės ap­dai­la, su­tvar­ky­ta ap­lin­ka. Se­niū­ni­jos ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­sta­tas at­nau­jin­tas už Eu­ro­pos Są­jun­gos 2007-2013 me­tų struk­tū­ri­nių fon­dų pa­ra­mą.Pak­ruo­jo se­niū­ni­jos ad­mi­nist­ra­ci­nis pa­sta­tas nuo praė­ju­sio ru­dens vi­siš­kai pa­si­kei­tė. Se­niau ne­bu­vo­jęs Pak­ruo­jy­je žmo­gus ka­žin ar pri­si­min­tų, jog...

Apleistas izoliatorius norėtų tapti patraukliu darbdaviu (3)

Teisėtvarka
2014 m. lapkričio 21 d.
Ša­lies Pre­zi­den­tei Da­liai Gry­baus­kai­tei, ap­si­lan­kiu­siai Šiau­lių tar­dy­mo izo­lia­to­riu­je bei pra­bi­lu­siai apie ap­gai­lė­ti­nas suim­tų­jų lai­ky­mo ir čia dir­ban­čių pa­rei­gū­nų dar­bo są­ly­gas, įstai­go­je, kiek fi­nan­si­nės ga­li­my­bės lei­džia, vyk­do­mi pla­ni­niai pa­tal­pų re­mon­to dar­bai, įsi­gy­ja­ma bū­ti­niau­sių prie­mo­nių.Sie­kiant pa­ge­rin­ti Šiau­lių tar­dy­mo izo­lia­to­riu­je dir­ban­čių pa­rei­gū­nų dar­bo są­ly­gas, lapk­ri­čio mė­ne­sį įstai­gos ad­mi­nist­ra­ci­nia­me pa­sta­te įreng­tos nau­jos per­si­ren­gi­mo...

Šiandien policijos akiratyje – pėstieji (2)

Teisėtvarka
2014 m. lapkričio 21 d.
Bus at­kreip­tas dė­me­sys į ša­lia mo­kyk­lų ir pa­ke­liui į jas esan­čias pa­vo­jin­gas, in­ten­sy­viu pės­čių­jų eis­mu pa­si­žy­min­čias, pės­čių­jų pe­rė­jas.
Ke­lių eis­mo tai­syk­les pa­žei­du­siems vai­ruo­to­jams ir pės­tie­siems prin­ci­pin­gai bus tai­ko­mos ad­mi­nist­ra­ci­nio po­vei­kio prie­mo­nės.
Ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mams fik­suo­ti po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai nau­dos tiek vie­šo­jo, tiek ir ne­vie­šo­jo pa­tru­lia­vi­mo bū­dus.
Po­li­ci­ja įspė­ja, kad pės­čių­jų va­žiuo­ja­mo­sios ke­lio da­lies pe­rė­ji­mas ar­ba ėji­mas...

Joniškietė tenisininkė Estijoje laimėjo bronzą

Sportas
2014 m. lapkričio 21 d.
Lapk­ri­čio 15–16 die­no­mis Es­ti­jo­je, Haap­sa­lu mies­te, vy­ku­sia­me at­vi­ra­ja­me jau­nių, jau­nu­čių ir mi­ni jau­nu­čių tarp­tau­ti­nia­me tur­ny­re da­ly­va­vu­si vie­nin­te­lė Jo­niš­kio spor­to cent­ro auk­lė­ti­nė Si­mo­na Rim­ke­vi­čiū­tė iš­ko­vo­jo bron­zos me­da­lį.Si­mo­na Rim­ke­vi­čiū­tė žai­dė dvie­juo­se tur­ny­ruo­se: su vy­res­nė­mis, gi­mu­sio­mis 2000 me­tais, žai­dė­jo­mis ir bend­raam­žė­mis, gi­mu­sio­mis 2004–2005 me­tais.
Bend­raam­žių gru­pė­je jo­niš­kie­tė užė­mė tre­čiąją vie­tą. Ją ap­len­kė dvi es­tės – Kris­ti­na...

Joniškietis išleido poezijos knygą

Afiša
2014 m. lapkričio 21 d.
Nau­jau­sią J. Iva­naus­ko kny­gą Vil­niu­je, Ka­ri­nin­kų ra­mo­vė­je, praei­tą sa­vai­tę vy­ku­sia­me Vil­niaus jo­niš­kie­čių drau­gi­jos „Si­dab­ra“ ren­gi­ny­je pri­sta­tė ir ei­lė­raš­čių iš jos skai­tė poe­tė Ri­ta Mak­se­ly­tė. Ren­gi­ny­je J. Iva­naus­kas taip pat pri­sta­tė sa­vo nuo­trau­kų pa­ro­dą „Aki­mir­kos poe­to Kris­ti­jo­no Do­ne­lai­čio že­mė­je“.
Pir­mo­ji J. Iva­naus­ko poe­zi­jos kny­ga „Ir pa­lai­mą jau­čiu“ iš­leis­ta 1998 me­tais Kau­ne. Sep­ty­nio­se poe­zi­jos kny­go­se gre­ta lie­tu­viš­kų teks­tų iš­spaus­din­ti...

Žagarėje šeimininkauja bebrai (4)

Krašto žinios
2014 m. lapkričio 21 d.
Švė­tės upė­je gy­ve­nan­tys ­beb­rai jau šei­mi­nin­kauja ir Ža­ga­rės mies­te (Jo­niš­kio ra­jo­nas). Ak­ty­vūs gy­vū­nai, ku­rie po­rą me­tų bu­vo din­gę, ak­ty­viai grau­žia ir ver­čia į van­de­nį ga­lin­gus me­džius, o pa­kran­tės gy­ven­to­jų dar­žuo­se ir kie­muo­se pa­lie­ka gi­lius ur­vus.
Šį ru­de­nį Švė­tė­je suak­ty­vė­jo be­brai. Per mies­tą te­kan­čios upės pa­kran­tė­se įsi­kū­rę gy­ven­to­jai jau ne­ri­mau­ja dėl šių van­dens gy­vū­nų veik­los, nes iš­vers­tas ne vie­nas di­de­lis me­dis.
Upės gat­vė­je gy­ve­nan­tis Sta­sys Ma­ka­vec­kas „Šiau­lių kraš­tui“...

Liemenėmis aprengė darželinukus

Krašto žinios
2014 m. lapkričio 21 d.
Skaist­gi­ry­je (Joniškio r.) sa­vait­ga­lį bu­vo su­reng­ta Sau­gaus eis­mo die­na, au­ko­tos mi­šios už žu­vu­sius ke­liuo­se. Ren­gi­ny­je vai­kų dar­že­lio auk­lė­ti­niai ap­do­va­no­ti švie­są at­spin­din­čio­mis lie­me­nė­mis, kad bū­tų sau­gūs ir ma­to­mi tam­siu pa­ros me­tu.
Eis­mo sau­gu­mo bend­ruo­me­nė­se bai­gia­ma­sis ren­gi­nys Skaist­gi­ry­je vy­ko baž­ny­čio­je, čia ku­ni­gas And­rius Trak­še­lis au­ko­jo šv. mi­šias už žu­vu­sius ke­liuo­se žmo­nes ir sa­vo pa­moks­le ra­gi­no gy­ven­to­jus bū­ti at­sa­kin­gais eis­mo...

Žemės nuomotojams – nerimo dienos

Krašto žinios
2014 m. lapkričio 21 d.
Nuo praė­ju­sios sa­vai­tės že­mės sa­vi­nin­kai, nuo­mo­jan­tys že­mės ūkio pa­skir­ties že­mę, plūs­te­lė­jo į Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos Pak­ruo­jo sky­rių. Ne­ri­mo ve­dami žmo­nės čia va­žiuo­ja iš­siaiš­kin­ti, kiek yra sko­lin­gi mo­kes­čių nuo pa­ja­mų, gau­tų už že­mės nuo­mą. Tuo tar­pu Mo­kes­čių ins­pek­ci­ja skai­čiuo­ja, kad iš 500 ra­jo­no že­mės sa­vi­nin­kų ma­žiau nei pu­sė yra dek­la­ra­vu­siū­jų pa­ja­mas už iš­nuo­mo­tus plo­tus.Ro­za­li­mie­tė Ja­ni­na Ja­nu­šaus­kie­nė ant­ra­die­nio ry­tą sku­bė­jo į Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos (VMI)...

Aktyvesnės kontrolierių veiklos nenori trys politikai (4)

Krašto žinios
2014 m. lapkričio 21 d.
Va­kar ra­jo­no Ta­ry­bos po­sė­dy­je ne­pa­vy­ko priim­ti spren­di­mo dėl tre­čio eta­to Sa­vi­val­dy­bės Kont­ro­lės ir au­di­to tar­ny­bo­je įstei­gi­mo. Tam ne­pri­ta­rė val­dan­čių­jų koa­li­ci­ja.
Steig­ti tre­čią eta­tą pra­šė Kont­ro­lės ir au­di­to tar­ny­bos vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė, ne pir­mą mė­ne­sį pa­va­duo­jan­ti dėl li­gos ne­ga­lin­čią dirb­ti Sa­vi­val­dy­bės kont­ro­lie­rę.
Vie­na tar­ny­bo­je li­ku­si dirb­ti spe­cia­lis­tė nu­ro­dė, kad tre­čia­sis eta­tas tar­ny­bo­je rei­ka­lin­gas pa­si­kei­tus Vie­tos...

Šulinį turėtų remontuoti patys (2)

Krašto žinios
2014 m. lapkričio 21 d.
So­cia­li­niuo­se bu­tuo­se gy­ve­nan­tys lin­ku­vie­čiai pra­šė pa­dė­ti, kad bū­tų su­re­mon­tuo­tas prie na­mo esan­tis šu­li­nys.
Į bu­tus anks­tes­niais me­tais įves­tas van­den­tie­kis, bet žmo­nės sa­kė iš šu­li­nio te­be­se­mian­tys van­de­nį dar­žams lais­ty­ti, ki­tiems ūki­niams rei­ka­lams. O šu­li­nio dang­tį dang­čiu pa­va­din­ti su­dė­tin­ga: per­si­krei­pęs, ap­lū­žęs, pri­deng­tas pa­lai­kių du­rų da­li­mi ir fa­ne­ros plokš­te, pa­rem­tas pa­ga­liais.
Lin­ku­vie­čiai būgš­ta­vo, kad į to­kį pu­siau at­vi­rą šu­li­nį ga­li įkris­ti...

Prie na­mų – ver­tin­gi gry­bai

Krašto žinios
2014 m. lapkričio 21 d.
Pak­ruo­jie­tė so­di­nin­kė ir dar­ži­nin­kė Ele­na Gas­pa­ra­vi­čie­nė in­ter­ne­te iš­siaiš­ki­no, jog ne vie­ne­rius me­tus ne­to­li jos so­dy­bos ru­de­nį dygs­tan­čios tam­sios spal­vos gluos­ni­nės krei­va­bu­dės – ver­tin­gi, Eu­ro­po­je pra­mo­ni­niu bū­du au­gi­na­mi gry­bai.Ket­vir­ta­die­nį po­nia Ele­na į re­dak­ci­ją at­ne­šė dvi krei­va­bu­džių „puokš­tes“ – po ke­lio­li­ka iš vie­no pa­grin­do išau­gu­sių gry­bų di­des­nė­mis ir ma­žes­nė­mis ke­pu­rė­lė­mis.
„Vy­tau­to Di­džio­jo gat­vė­je ne­to­li ma­no na­mų prieš ke­le­tą me­tų bu­vo nu­pjau­tos...

Darželinukus ragino skaityti

Krašto žinios
2014 m. lapkričio 21 d.
„Sau­lu­tės“ vai­kų dar­že­lio auk­lė­ti­niai da­ly­va­vo To­le­ran­ci­jos sa­vai­tė­je, ku­rios šū­kis – „Skai­ty­kim! Džiaugs­mą ir pa­guo­dą ge­ra kny­gu­tė pa­sau­liui duo­da“.
Šie­met vi­sa sa­vai­tė bu­vo skir­ta kny­ge­lėms, vai­kų bib­lio­te­kos, kny­gy­no lan­ky­mui.
Praė­ju­sį penk­ta­die­nį bib­lio­te­ki­nin­kės Li­na ir Bi­ru­tė ap­lan­kė ma­žuo­sius bi­čiu­lius, pa­do­va­no­jo kny­gų skir­tu­kų, po žais­liu­ką ir pa­kvie­tė vai­ku­čius tap­ti vie­šo­sios bib­lio­te­kos skai­ty­to­jais.
Bi­ru­tė Šli­vins­kie­nė

Atnešk savąjį angelą

Krašto žinios
2014 m. lapkričio 21 d.
Sa­ko­ma, kad kiek­vie­nas mū­sų tu­ri sa­vo an­ge­lą sar­gą. Ne­bū­ti­nai an­ge­las tas, ku­ris ple­ve­na spar­nais pa­ki­lęs nuo že­mės. Kar­tais tai ga­li bū­ti žmo­gus, iš­tie­sęs ran­ką rei­kia­mu mo­men­tu sun­kią gy­ve­ni­mo mi­nu­tę.
Ka­lė­dos – an­ge­lų me­tas. Tur­būt neat­si­tik­ti­nai šiuo lai­ko­tar­piu ne vie­nas iš mū­sų dė­ko­ja­me sa­vo an­ge­lui sar­gui, ap­mąs­to­me sa­vo gy­ve­ni­mą, min­ty­se sau ir ap­lin­ki­niams pa­si­ža­da­me bū­ti ge­res­ni ir nuo­šir­des­ni.
Se­na­ja­me Tes­ta­men­te žo­dis „an­ge­las“ var­to­ja­mas...

SPORTO NAUJIENOS

Krašto žinios
2014 m. lapkričio 21 d.
Nu­ga­lė­to­jais ta­po Ores­tas Venc­kus ir Ug­nius Ši­mo­liū­nas.
Ar­mi­nas Ro­cius ir Ar­tū­ras Dau­pa­ras lai­mė­jo ant­rą­sias vie­tas.
Ar­nui Ka­za­ke­vi­čiui, Po­vi­lui Ku­bi­lic­kui, Sau­liui Slie­kiui, Lu­kui Jur­gai­čiui ir Ne­dui Ud­rė­nui ati­te­ko tre­čio­sios vie­tos.
Šia­me tur­ny­re var­žė­si spor­ti­nin­kai iš Šiau­lių, Tel­šių, Pas­va­lio, Pa­ne­vė­žio ir Pak­ruo­jo mies­tų bei ra­jo­nų.
Praė­ju­sį sa­vait­ga­lį Pak­ruo­jo „At­ža­ly­no“ gim­na­zi­jos spor­to sa­lė­je žais­tos ra­jo­no vy­rų krep­ši­nio pir­me­ny­bių AB...

Orai: vyraus lengvas šaltukas ir truputis sniego

Paskutinis
2014 m. lapkričio 21 d.
Penk­ta­die­nį daug kur nu­ma­to­mi kri­tu­liai, pa­si­suks silp­nas piet­ry­čių vė­jas. Vil­niu­je vi­są pa­rą vy­raus gau­sus de­be­suo­tu­mas, nu­ma­to­mi kri­tu­liai. Ter­mo­met­rai fik­suos 0 laips­nių. Kau­ne, pir­mo­je pa­ros pu­sė­je, kris snie­gas, bus apie nu­lį. Die­nos me­tu snie­gą keis lie­tus, oras šils iki 1 laips­nio. Šiau­liuo­se, nak­tį ir ry­te, šal­tu­kas spaus iki -1 laips­nio, nu­ma­to­mas ne­di­de­lis snie­gas. Įdie­no­jus bus apie nu­lį. Pa­jū­ry­je, pir­mo­je pa­ros pu­sė­je, tem­pe­ra­tū­ra svy­ruos tarp 0–1...

Šventė trijų mokyklų studentai

Mokyklų naujienos
2014 m. lapkričio 21 d.
Pir­ma­die­nį nuo pat anks­ty­vo ry­to stu­den­tai bu­di­no šiau­lie­čius – da­li­jo mies­tie­čiams šyp­se­nė­les ir sal­dai­nius įvai­rio­se mies­to vie­to­se.
Vi­dur­die­nį nuo Didž­dva­rio gim­na­zi­jos iki Pri­si­kė­li­mo aikš­tės ei­se­ną su­ren­gę Šiau­lių uni­ver­si­te­to, Vals­ty­bi­nės ir Šiau­rės Lie­tu­vos ko­le­gi­jų stu­den­tai ne­šė sa­vo mo­kyk­lų vė­lia­vas, skan­da­vo šū­kius.
Aikš­tė­je skam­bant him­nui „Gau­dea­mus“ vi­sų mies­to aukš­tų­jų mo­kyk­lų stu­den­tų at­sto­vy­bių pre­zi­den­tai pa­kė­lė mo­kyk­lų vė­lia­vas. Stu­den­tus pa­svei­ki­no...

Kas vagia mūsų laiką?

Mokyklų naujienos
2014 m. lapkričio 21 d.
Ren­gi­nio ve­dė­jai D. Au­gus­ti­na­vi­čius (5c), J. Ja­ka­vi­čius (5c), K. Kra­saus­kas (7b), per­si­ren­gę vil­ko, asi­lo ir vil­ke­lio per­so­na­žais iš spek­tak­lio „Vil­kas ir ožiu­kai“, vis sten­gė­si „pa­vog­ti“ mo­ki­nių lai­ką, sten­gė­si, kad vi­si sku­bė­tų ir nie­kur ne­spė­tų.
Mi­nia­tiū­rų kū­rė­jai lai­ko va­gi­mis įvar­di­jo be­pras­mį lai­ko lei­di­mą: žai­džiant kom­piu­te­ri­nius žai­di­mus, be­tiks­lį su­si­ra­ši­nė­ji­mą su drau­gais, nar­šy­mą so­cia­li­niuo­se tink­la­la­piuo­se, tin­gi­nia­vi­mą, ap­si­pir­ki­nė­ji­mą pre­ky­bos...

Su­kur­ta To­le­ran­ci­jos kny­ga

Mokyklų naujienos
2014 m. lapkričio 21 d.
Šios die­nos sim­bo­lis bu­vo kny­ga, to­dėl vi­si pro­gim­na­zi­jos bend­ruo­me­nės na­riai bu­vo kvie­čia­mi su­kur­ti To­le­ran­ci­jos kny­gą.
Per kla­sių va­lan­dė­les 1–8 kla­sių mo­ki­niai kar­tu su kla­sių auk­lė­to­jo­mis kū­rė To­le­ran­ci­jos kny­gos la­pus. 1–2 kla­sių mo­ki­niai pie­šė, 3–4 kla­sių mo­ki­niai kū­rė pa­sa­kas ir jas iliust­ra­vo, 5–8 kla­sių mo­ki­niai kū­rė ach­ros­ti­kus, pa­sa­ko­ji­mus ir juos api­pa­vi­da­li­no. Mo­ki­nių dar­bai bu­vo su­seg­ti į gra­žią, di­de­lę To­le­ran­ci­jos kny­gą, ku­ri eks­po­nuo­ja­ma...

Dienos populiariausi

Sporto viltis ruošiasi svarbiausiam etapui (2)

2014 m. lapkričio 22 d.
lankomiausias

Užarė morkas ir atleido darbininkų (18)

2014 m. lapkričio 22 d.
daugiausiai komentuotas


Kelmės rajoneKelmės rajone
Sportas

Ne vi­si pa­dė­kos raš­tais pa­gerb­ti spor­ti­nin­kai ga­lė­jo da­ly­vau­ti su­si­ti­ki­me. Į var­žy­bas tą die­ną bu­vo iš­vy­kę...

Keturi kampai

Kū­ry­bi­nį ne­ri­mą iš­si­kep­ti ša­ko­tį na­muo­se me­ni­nin­kė Ina Pau­liu­ko­nie­nė įgy­ven­di­no pa­čiu ori­gi­na­liau­siu bū­du – grąž­tu...

Centas prie cento

Vers­lo die­nos šven­tė­je „Vers­lo bu­rė­mis“ ap­do­va­no­ta de­šimt sėk­min­gai sa­vo vers­le be­si­su­kan­čių Rad­vi­liš­kio ra­jo­no...

Atolankos

Šiandien Šiaulių universiteto (ŠU) Dailės galerijoje atidaroma žiemgalio Romualdo Čarnos grafikos paroda. Ja pradedamas iš Šiaurės...

Gyvenimo spalvosDaugiau

„Esu užim­tas kū­ry­ba, o šiaip – lais­vas!“ – nuo sce­nos mo­te­rims šir­dį glos­tė Vy­tau­tas Šiš­kaus­kas, at­sa­ky­da­mas į pagrindinį...

Kuo ga­li­ma di­džiuo­tis Lie­tu­vo­je? Et­no­lo­gas pro­fesorius Li­ber­tas Klim­ka ga­li pa­teik­ti vi­są są­ra­šą: nuo...

Jo­niš­kie­tė Li­na Bud­rie­nė nuo vai­kys­tės gy­ve­no, kvė­pa­vo šo­kiu. Bū­da­ma dar moks­lei­vė gru­pę jau­nes­nių vai­kų pa­ren­gė...

Jis grei­ta­kal­be be­ria žo­džius. At­ro­do, į juos net ne­be­tel­pa vi­sos gal­vo­je tie­siog ver­dan­čios min­tys. Jis...

Naudinga žinotiDaugiau

Pakruojo vaikų ir jaunimo klubo prie policijos komisariato nariai, vykdydami projektą „Auginkime sveiką jaunąją kartą“, skaitė...

Lietuvos sveikatos apsaugos sistemos vadovai iš Europos 16-tojo sveikatos politikos forumo „Elastingos ir novatoriškos...

Primename, kad mokslo metams prasidėjus studijuoti į Europos Sąjungos (ES) šalių universitetus išvykstantis Lietuvos jaunimas turėtų...

Šiais metais startuojanti masinė daugiabučių gyvenamųjų namų renovacija iškelia diskusijoms daugybę klausimų, tarp jų ir tokių kaip techninių projektų ruošimas...

SIBIRO REPORTAŽAIDaugiau

Mirties nuosprendis. Tokį teismo sprendimą 1951 metais Irkutske išgirdo Šiaulių miesto garbės pilietis, profesorius habil. dr...

Šiaulietei Marytei Jakubauskaitei-Kolegovai „Šiaulių krašto“ straipsnis apie Zimą (Irkutsko sritis) sukėlė jaunystės prisiminimus...

Kelmės rajone, Mockaičiuose, gyvenanti 88-erių Stefa Gumuliauskienė apsiverkė, „Šiaulių krašte“ pamačiusi pusseserės Vandos Valiūtės, gyvenančios...

„Mano vyras iš Olchono parsivežė brolio klieriko Valerijaus Vaitkevičiaus palaikus“, – paskambinusi į redakciją sakė kuršėniškė Ona...

Redakcija siūloDaugiau

Dr.Stasys TUMĖNAS
Šiaulių universiteto docentas, „Šiaulių krašto“ redakcinės kolegijos narys
Istoriniai virsmai, pokario...

Žurnalistas, „Šiaulių krašto“ redkolegijos narys
Tuo metu, kai Rusija užgrobinėjo Krymą, o Lietuvai iškilo agresijos grėsmė, Radviliškio...

Ginkūnuose (Šiaulių rajonas) gyvenantis ir kuriantis skulptorius, tautodailininkas Jonas Vaicekauskas tvirtai įsitikinęs, kad šalia to...

Tradicija fotografuoti per laidotuves pamažu nyksta. Muziejininkai laidotuvių fotografijoje atranda vertingų istorinių detalių. Žinomi...

Visi straipsniai