(detali)
Prisijungti Registruotis Prenumeruoti

Orai Šiauliuose

Konkursai

Vla­di­ja MA­LI­ČE­VA
Gamink ir balsuok
Vla­di­ja MA­LI­ČE­VA
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Kaimynai neturėtų mėtytis akmenimis (2)

2015 m. vasario 28 d.
Šiau­lie­tis Jur­gis Če­pu­lis, UAB „Me­ta­lo pre­ky­ba“ va­do­vas, ap­do­va­no­tas aukš­čiau­siu vers­lo aso­cia­ci­jos ap­do­va­no­ji­mu – si­dab­ro „Dar­bo žvaigž­de“. Jis yra vie­nas iš pri­va­taus vers­lo pir­mei­vių Lie­tu­vo­je. J. Če­pu­lis sa­ko: „Abiem ran­komis bal­suo­ju už tuos 25 ne­prik­lau­so­my­bės me­tus.“ Po­kal­bis su vers­li­nin­ku – apie trem­tį, darb­da­vius, geo­po­li­ti­nę įtam­pą ir kai­my­nys­tę.
Su­si­ti­ki­mo me­tu Jur­gis Če­pu­lis šmaikš­tau­ja: „Me­ta­lo pre­ky­bo­je dir­bu jau 60 me­tų...

Šir­dis pla­ka nau­ju rit­mu (4)

2015 m. vasario 28 d.
Pa­la­to­je ty­lu. Ze­no­nas Jot­ke­vi­čius ir An­ta­nas Nar­bu­tas prieš ke­lias va­lan­das par­vež­ti iš rea­ni­ma­ci­jos pa­la­tos. Abie­jų vy­rų šir­dys ne­be­tu­rė­jo jė­gų plak­ti, ta­čiau po Šiau­lių kar­dio­lo­gų at­lik­tos ope­ra­ci­jos abu šyp­so­si – gy­vens. Ma­tę ir ka­ro, ir tai­kos, liū­de­sio ir džiaugs­mo, jie no­ri jaus­ti rit­min­gą sa­vo šir­dies pla­ki­mą.„Ne, ne, prieš ope­ra­ci­ją ne­si­jau­di­no­me. Gal šiek tiek“, – šyp­so­da­mie­si tvir­ti­no Ze­no­nas Jot­ke­vi­čius ir An­ta­nas Nar­bu­tas. Abu vy­rai įė­jo į Res­pub­li­ki­nės Šiau­lių...

Bankrotas: nelieka te­le­vi­zo­rių gamyklos (15)

2015 m. vasario 27 d.
Vie­na di­džiau­sių te­le­vi­zo­rių ga­my­bos bend­ro­vių Bal­ti­jos ša­ly­se UAB „Šiau­lių tau­ro te­le­vi­zo­riai“ su­stab­dė ga­my­bą. Įmo­nės pa­tal­pos su vi­sa ga­my­bi­ne įran­ga už­ra­kin­tos, tur­to prie­žiū­rą pe­rė­mė UAB „Šiau­lių ban­ko li­zin­gas“.Bend­ro­vės li­ki­mą da­bar spren­džia bank­ro­to ad­mi­nist­ra­to­rius. 110 bend­ro­vės dar­buo­to­jų jau be­maž pus­me­tį gy­ve­na be al­gų.Va­sa­rio 17 die­na bu­vo pa­sku­ti­nė, kai fi­nan­si­nius sun­ku­mus iš­gy­ve­nan­čios bend­ro­vės „Šiau­lių tau­ro te­le­vi­zo­riai“ dar­buo­to­jams leis­ta ne...

Sėkmės istorijos prasideda nuo noro (4)

2015 m. vasario 27 d.
Šiau­lie­čiams Taut­vy­dui Mi­lak­niui ir Si­mui Pa­kark­liui – vos per dvi­de­šimt. Jau­ni žmo­nės sėk­min­gai ku­ria sa­vo vers­lą gim­ta­ja­me mies­te – Šiau­liuo­se. Jie pui­kiai ži­no, kad ir pir­mo­sios ne­sėk­mės ga­li bū­ti la­bai ver­tin­gos pa­mo­kos. O pir­mie­ji pi­ni­gai yra ga­li­my­bė kur­ti ir ei­ti pir­myn. Ga­li­my­bės vi­sa­da yra, rei­kia tik no­ro, – sa­ko jau­ni vers­li­nin­kai.Taut­vy­do Mi­lak­nio MB (Ma­žo­ji bend­ri­ja) „Lit­so­lis“ veik­lą pra­dė­jo per­nai rugp­jū­tį. Įmo­nė už­sii­ma biu­ro įran­gos...

Mokyklų naujienosDaugiau

Vik­to­ri­no­je da­ly­va­vo Ge­gu­žių ir „San­do­ros“ pro­gim­na­zi­jų, Lie­po­rių gim­na­zi­jos ir Šiau­lių ra­jo­no Ši­lė­nų mo­kyk­los...

Dau­giau nei dvi va­lan­das tru­kęs pa­si­ro­dy­mas su­ža­vė­jo ir ori­gi­na­lu­mu, ir vai­dy­ba. Čia bu­vo ga­li­ma...

Bu­vo ne­pa­mirš­ti ir žiū­ro­vai, jų lau­kė pa­slap­tin­gas gaub­tas su pri­zais, po ku­riuo slė­pė­si Lie­tu­vos vė­lia­va bei ki­ti...

Komentarai, nuomonėsDaugiau

Kur srau­tas jau­nų žmo­nių stai­ga din­go? Ir ne tik iš Šiau­lių.
Tūks­tant­me­čio (Mil­len­nial) kar­tos, gi­mu­sios 1982–2005...

Tuš­čiai kal­bė­ti – ne vien po­li­ti­kų po­lin­kis, bet ir vals­ty­bės tar­nau­to­jų. Nors ir vie­ni, ir ki­ti tu­ri pa­rei­gą ne­slėp­ti...

Eu­ro­pos čem­pio­nas
Nuo se­no Ža­ga­rė gar­sė­jo žir­gais. Vi­si pri­si­mins žir­gy­ną. Bet apie tai gal pa­pa­sa­kos...

Į re­dak­ci­ją už­su­ko se­ny­vo am­žiaus žmo­nių po­ra. Pra­šė pa­ra­šy­ti ma­lo­nės pra­šy­mą Pre­zi­den­tei.
Taip, ne straips­nį, o...

PDF laikraščiai

Norėdami parsisiųsti PDF failą, įveskite isigytus prisijungimo duomenis
 
Vartotojas:
 
Slaptažodis:

 
 
PDF archyvas

Prenumerata

Popierinių laikraščių prenumerata internetu
Prenumeruoti
PDF laikraščių prenumerata
Prenumeruoti
Asmeniniai skelbimai mūsų žiniatinklyje
Skelbimai

„Daug ir greitai“ karta nori laimėti. Leiskime! (4)

Budintis reporteris
2015 m. vasario 28 d.
Kur srau­tas jau­nų žmo­nių stai­ga din­go? Ir ne tik iš Šiau­lių.
Tūks­tant­me­čio (Mil­len­nial) kar­tos, gi­mu­sios 1982–2005 me­tais, žmo­nių sie­kiai, su­vo­ki­mai, gy­ve­ni­mo bū­das yra vi­sai ki­toks nei vi­du­ri­nio­sios kar­tos. Ne­rei­kia pik­tin­tis, kad tos kar­tos žmo­nės yra egois­tai – var­to­to­jai, kaip ne­re­tai juos api­bū­di­na vy­res­nio­ji kar­ta, vaikš­čio­ju­si į šo­kius su dan­tų milteliais pa­ba­lin­tais sport­ba­čiais.
Mil­len­nial kar­ta gi­mė ir au­go, kai ma­žė­jo gi­mi­mų skai­čius, kai gi­mė vis dau­giau...

Bib­lio­te­ki­nin­kai – san­dė­li­nin­kai, Kul­tū­ros cent­ras – dar­ži­nė (13)

Budintis reporteris
2015 m. vasario 28 d.
Kai ku­rie bib­lio­te­ki­nin­kai – tik san­dė­li­nin­kai. To­kius prie­kaiš­tus mė­tė Šiau­lių uni­ver­si­te­te lan­kę­sis kul­tū­ros mi­nist­ras Ša­rū­nas Bi­ru­tis. Jo kri­ti­kos strė­lės skrie­jo ir Šiau­lių kul­tū­ra ne­si­rū­pi­nan­tiems val­di­nin­kams.si­mo­na.Šiau­lių uni­ver­si­te­te kul­tū­ros mi­nist­ras Ša­rū­nas Bi­ru­tis su­si­ti­ko su sau­je­le šio­je moks­lo įstai­go­je plu­šan­čių kul­tū­ros dar­buo­to­jų.
„Vals­ty­bė pra­si­de­da nuo kul­tū­ros. Ją at­kū­rė­me tam, kad iš­sau­go­tu­me sa­vo kul­tū­rą, kal­bą, pa­pro­čius ir is­to­ri­ją“, – tvir­ti­no mi­nist­ras...

Tapytoją atvedė tremtyje sutikti lietuviai

Įvykiai, aktualijos
2015 m. vasario 28 d.
Šiau­lių uni­ver­si­te­to Dai­lės ga­le­ri­jo­je šiau­lie­čiai su­pa­žin­di­na­mi su dar vie­na žy­mia Lat­vi­jos me­ni­nin­ke – ta­py­to­ja Sil­va Li­nar­te. Jos dar­bų pa­ro­dą „Ats­pin­džiai“ pri­sta­tė Daug­pi­lio Mar­ko Rot­ko me­no cent­ras.si­mo­na.Iš­gy­ve­ni­mų ir pri­si­mi­ni­mų per­smelk­tuo­se ta­py­to­jos Sil­vos Li­nar­tės dar­buo­se mai­no­si, lie­ja­si spal­vos. Kiek­vie­na reiš­kia emo­ci­ją, su­si­py­nu­si jų pa­le­tė ža­di­na vaiz­duo­tę. Vie­nur ryš­kė­ja pei­za­žai, ki­tur vie­tos in­terp­re­ta­ci­jai pa­lie­ka­ma...

Šaukėniškiai džiaugiasi poilsio zona

Įvykiai, aktualijos
2015 m. vasario 28 d.
Per­nai, rugp­jū­čio pa­bai­go­je, Šau­kė­nuo­se baig­tas tvar­ky­ti tven­ki­nio pa­plū­di­mys, ša­lia va­di­na­mosios Šau­kė­nų jū­ros įreng­ta poil­sio zo­na. Šau­kė­niš­kiai sa­vo mies­te­lio 515-ąsias me­ti­nes šven­tė at­nau­jin­to­je ir su­tvar­ky­to­je erd­vė­je. Čia ne­se­niai šven­tė ir Va­sa­rio 16-ąją.Pro­jek­tas fi­nan­suo­tas ES struk­tū­ri­nių fon­dų, vals­ty­bės biu­dže­to ir Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės lė­šo­mis pa­gal 2007–2013 me­tų Sang­lau­dos ska­ti­ni­mo veiks­mų pro­gra­mos 1 prio­ri­te­to „Vie­ti­nė ir ur­ba­nis­ti­nė plėt­ra, kul­tū­ros pa­vel­do...

Savadarbis šildytuvas pražudė žmogų

Teisėtvarka
2015 m. vasario 28 d.
Penk­ta­die­nio nak­tį Jo­niš­ky­je, Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus gat­vė­je, me­di­nia­me na­me, ki­lęs gais­ras nu­si­ne­šė 54-erių me­tų vy­ro gy­vy­bę. Žmo­gus nau­do­jo­si sa­va­dar­biu šil­dy­tu­vu, nuo ku­rio, spė­ja­ma, ir ki­lo gais­ras, tik at­si­tik­ti­nu­mo dė­ka ne­pra­žu­dęs dar dvie­jų to pa­ties na­mo ki­ta­me ga­le gy­ve­nu­sių žmo­nių.
Dū­mus pa­ju­to gar­baus am­žiaus kai­my­nėGais­ras ga­lė­jo kil­ti po pu­siau­nak­čio. Dū­mus pa­ju­tu­si ki­ta­me na­mo ga­le gy­ve­nu­si 87-erių Ele­na Bur­kie­nė sku­biai ėmė ža­din­ti kar­tu gy­ve­nan­tį sū­nų...

Šiauliuose nelegaliai ardyti automobiliai

Teisėtvarka
2015 m. vasario 28 d.
Ins­pek­to­riai nuo­mo­ja­mame an­ga­re ra­do be­si­dar­buo­jan­tį 47-erių vy­rą.
Vy­ras pri­si­pa­ži­no ar­dęs au­to­mo­bi­lius ir tin­ka­mas de­ta­les par­da­vi­nė­jęs. Ša­lia an­ga­ro pūp­so­jo iš­ri­kiuo­ti ne­le­ga­laus dar­bo įro­dy­mai – išar­dy­tų au­to­mo­bi­lių griau­čiai. An­ga­ro vi­du­je taip pat sto­vė­jo ar­do­mi au­to­mo­bi­liai, mė­tė­si jų da­lys.
Pa­žei­dė­jas aiš­ki­no ne­ži­no­jęs, kad to­kiai veik­lai rei­ka­lin­gas lei­di­mas, o at­lie­kas rei­kia tvar­ky­ti sau­giai, ne­da­rant po­vei­kio ap­lin­kai...

Tardymo izoliatoriuje gerinamos buities sąlygos (2)

Teisėtvarka
2015 m. vasario 28 d.
Šiuo­kart at­nau­jin­ti anks­čiau kri­ti­nės būk­lės du­šai. Taip pat su­re­mon­tuo­tos prie du­šų esan­čios per­si­ren­gi­mo bei pa­gal­bi­nės du­šų pa­tal­pos.
ŠTI nuo­tr.

Prisistatė „Šiaulių“ futbolo klubas (1)

Sportas
2015 m. vasario 28 d.
Star­tuo­ja Lie­tu­vos fut­bo­lo „SMScre­dit.lt" A ly­gos 2015 me­tų se­zo­nas. „Šiau­lių“ ko­man­da šian­dien iš­vy­ko­je su­si­kaus su A ly­gos de­biu­tan­tu Kau­no „Stumb­ru“. Prieš pra­si­de­dant ko­voms va­kar „Šiau­lių“ ko­man­da, tre­ne­riai ir va­do­vai iš­kil­min­gai pri­sta­ty­ti Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­džių sa­lė­je.Į Ta­ry­bos po­sė­džių sa­lę su­gu­žė­jo 20 „Šiau­lių“ fut­bo­li­nin­kų. Iš praei­to se­zo­no pa­žįs­ta­mų žai­dė­jų vos ke­le­tas: Vy­tas Gaš­pui­tis, Ed­vi­nas Ja­sai­tis, Ro­kas Ged­mi­nas, To­mas Ra­po­la­vi­čius...

Šiaulių imtynininkams nebuvo lygių

Sportas
2015 m. vasario 28 d.
Tre­ne­ris Arū­nas Šul­cas ypač džiau­gė­si sun­kias­vo­rių spor­ti­nin­kų re­zul­ta­tais. Svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 120 ki­log­ra­mų vi­sas pri­zi­nes vie­tas iš­ko­vo­jo Šiau­lių at­sto­vai. Pir­mą­ją vie­tą lai­mė­jo Do­vy­das Šul­cas, ant­rą­ją – Ar­nas Ab­ro­ma­vi­čius (abu – „At­ža­ly­no“ auk­lė­ti­niai), tre­čią­ją – Spor­to vi­du­ri­nės mo­kyk­los auk­lė­ti­nis Ei­man­tas Za­vis­taus­kas.
Šiau­lie­tis trium­fa­vo ir leng­viau­sio­je svo­rio ka­te­go­ri­jo­je. Iki 50 kg čem­pio­nu ta­po Sva­jū­nas Ša­kys iš Spor­to vi­du­ri­nės mo­kyk­los...

Regbininkai dalyvavo gerumo akcijoje

Sportas
2015 m. vasario 28 d.
Šie­me­ti­nis čem­pio­na­tas jau penk­ta­sis, ja­me da­ly­va­vo re­kor­di­nis ko­man­dų skai­čius – 12. Šiau­lių uni­ver­si­te­to sa­lė­je jė­gas iš­mė­gi­no Ada­ka­vo (Tau­ra­gės r.), Aukš­tel­kės (Šiau­lių r.), Dū­sei­kių (Tel­šių r.), Šiau­lių, Ven­tos (Ak­me­nės r.), Lin­ku­vos (Pak­ruo­jo r.), Ja­siu­liš­kių (Uk­mer­gės r.), Ma­ci­kų (Ši­lu­tės r.), Su­val­ki­jos (Ma­ri­jam­po­lės r.), Jur­dai­čių (Jo­niš­kio r.) so­cia­li­nės glo­bos na­mų, Da­bi­ki­nės spe­cia­lio­sios mo­kyk­los bei Šiau­lių spe­cia­lio­jo ug­dy­mo cent­ro ko­man­dos.
„Pag­rin­di­nis šio ren­gi­nio...

Pora susidainavo prieš šešis dešimtmečius (2)

Gyvenimo spalvos
2015 m. vasario 28 d.
Pir­mą­ją pa­va­sa­rio die­ną Šiau­lių sa­na­to­ri­nės mo­kyk­los kū­rė­jas ir il­ga­me­tis di­rek­to­rius Alek­sand­ras Jo­nai­tis švęs 90 me­tų ju­bi­lie­jų. Ko­vo pa­bai­go­je 85 me­tai su­kan­ka jo žmo­nai Al­do­nai, il­ga­me­tei Šiau­lių 8-osios vi­du­ri­nės mo­kyk­los (da­bar Sal­du­vės pro­gim­na­zi­ja) ru­sų kal­bos mo­ky­to­jai, pa­va­duo­to­jai. Po­ra kar­tu – jau be­veik 62 me­tus.
Švie­sūs, in­te­li­gen­tiš­ki žmo­nės Alek­sand­ras ir Al­do­na pa­kvie­čia į sa­vo jau­kius na­mus. Al­do­na ant sta­lo dė­lio­ja ka­vos puo­de­lius...

Vaikai turi augti ten, kur kvepia oras (1)

Gyvenimo spalvos
2015 m. vasario 28 d.
Mi­tas, jog kai­me gy­ve­ni­mas yra skur­des­nis ir ne toks pa­to­gus kaip mies­te, šian­dien sklai­do­si kaip dū­mas. Jau­nos šei­mos vis daž­niau įver­ti­na kai­mo pri­va­lu­mus ir ke­lia­si gy­ven­ti į ma­žus mies­te­lius ar­ba vien­kie­mius.Ar­gu­men­tai la­bai pra­ktiš­ki ir gy­ve­ni­miš­ki. Čia sau­giau au­gin­ti vai­kus. Dau­giau erd­vės. Ga­li­ma svei­kiau ir pi­giau mai­tin­tis.Iš plen­to, ve­dan­čio iš Šau­kė­nų į Šiau­lius, su­ka­me į siau­rą miš­ko ke­liu­ką. Kal­nas, pa­kal­nė, le­das... Ke­le­lis ve­da į ato­kų Kel­mės ra­jo­no...

Mei­lės ro­ma­nai – pa­sa­ka ar šlamš­tas? (2)

Gyvenimo spalvos
2015 m. vasario 28 d.
„Šiau­lių kraš­to“ žur­na­lis­tė Si­mo­na Si­mo­na­vi­čė skai­tė pa­skai­tą ir kvie­tė dis­ku­tuo­ti te­ma „Šiuo­lai­ki­niai mei­lės ro­ma­nai: pa­sa­kos suau­gu­siems ar šlamš­tas“. Mo­te­ris šių lai­kų ro­ma­nuo­se – ieš­kan­ti sa­vo ta­pa­tu­mo, sa­vi­raiš­kos, do­mi­na­vi­mo, ne­bi­jan­ti iš­šū­kių ir daž­nai pa­ti ini­ci­juo­jan­ti mei­lę.
Toks jau­nos mo­ters po­rtre­tas vaiz­duo­ja­mas „Ma­da­me“ se­ri­jos kny­go­se, ap­tar­ti ki­ti po­pu­lia­rie­ji šiuo­lai­ki­niai ro­ma­nai.
Su­si­ti­ki­mo me­tu vyr. bib­lio­te­ki­nin­kas S...

„Mano Dievas – valstybė ir tautybė“ (1)

Krašto žinios
2015 m. vasario 28 d.
Dau­giau kaip 40 me­tų me­di­kės dar­bui ati­da­vu­si ty­tu­vė­niš­kė Emi­li­ja Ru­dze­vi­čie­nė sa­ko nie­kuo­met ne­prik­lau­siu­si jo­kioms par­ti­joms, nes gy­dy­ti li­go­nių pa­gal par­tiš­ku­mą nei­šei­na.Vals­ty­bė ir tau­ty­bė, lie­tu­vio iden­ti­te­tas, są­ži­nė ir do­ra, jos ma­ny­mu, pa­čios svar­biau­sios ver­ty­bės. Jei su jo­mis ne­pra­si­len­ki, gy­ve­ni­me nie­kam ne­pa­da­rai blo­go.Po­nia Emi­li­ja ir kaip me­di­kė, ir kaip vi­suo­me­ni­nin­kė Ty­tu­vė­nų kraš­to žmo­nėms yra pa­da­riu­si la­bai daug ge­ro.Nors sa­ko­ma, jog...

Nepanaudotas kelių priežiūros lėšas teko grąžinti (8)

Krašto žinios
2015 m. vasario 28 d.
Ta­ry­bos po­sė­dy­je Kraš­tot­var­kos, pa­vel­do­sau­gos ir sta­ty­bos sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jas Al­gir­das Kaz­laus­kas su­pa­žin­di­no, kaip praė­ju­siais me­tais ra­jo­ne pa­nau­do­tos Ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­mos lė­šos. La­biau­siai Ta­ry­bos na­riams kliu­vo tai, kad 170 tūks­tan­čių li­tų taip ir ne­su­ge­bė­ta pa­nau­do­ti ir juos te­ko grą­žin­ti.
In­for­ma­ci­ją apie Ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­mos lė­šų pa­nau­do­ji­mą 2014 me­tais pri­sta­tė Kraš­tot­var­kos, pa­vel­do­sau­gos ir sta­ty­bos...

„Šimtakojis“ sukvietė vaidinančius vaikus ir jaunimą

Krašto žinios
2015 m. vasario 28 d.
Spek­tak­lius ap­žiū­ro­je-šven­tė­je vai­di­no Lio­lių, Už­ven­čio, Šau­kė­nų, Pak­ra­žan­čio, Kra­žių jau­nie­ji ar­tis­tai. Be nu­ga­lė­to­jų iš Kra­žių at­vy­ko vai­kų dra­mos ko­lek­ty­vas, pa­ro­dęs Ilo­nos Bumb­laus­kie­nės „Pa­sa­ką apie na­mus“, re­ži­suo­tą J. San­kaus­kie­nės.
Už­ven­čio kul­tū­ros cent­ro vai­kų dra­mos bū­re­lis „Pe­pi­nu­kas“ (re­ži­sie­rė Ona Gra­nic­kie­nė) vai­di­no Vy­tau­tės Ži­lins­kai­tės pje­sę-pa­sa­ką „Pas­ku­ti­nė la­pė“. Šau­kė­nų kul­tū­ros cent­ro dra­mos bū­re­lis (re­ži­sie­rė So­fi­ja Bla­žie­nė) at­ve­žė ins­ce­ni­za­ci­ją „Grei­to­ji pa­gal­ba“...

Užkurtas naujas biokatilas – džiaugsmas vartotojui ar našta? (4)

Krašto žinios
2015 m. vasario 28 d.
UAB „Rad­vi­liš­kio ši­lu­ma“ ka­ti­li­nė­je pa­sta­ty­tas nau­jas bio­ku­ro ka­ti­las cent­ra­li­zuo­tos ši­lu­mos tie­kė­jams leis be­maž ne­nau­do­ti du­jų ir šal­to­mis žie­mo­mis.Kaip ke­lių mi­li­jo­nų in­ves­ti­ci­ja at­si­lieps var­to­to­jų ki­še­nei, nes bū­tent var­to­to­jai tu­rės pa­deng­ti in­ves­ti­ci­joms paim­tą pa­sko­lą? Kol kas ši­lu­mos tie­kė­jai apie tai kal­ba ap­ta­kiai.UAB „Rad­vi­liš­kio ši­lu­ma“ ka­ti­li­nė­je šio­mis die­no­mis vyks­ta ban­do­mie­ji dar­bai – iš­ban­do­mas nau­ja­sis 8 MW ga­lin­gu­mo bio­ku­ro ka­ti­las ir dū­mų...

Tautodailės mėgėjams – kasmetinė gražiadarbių paroda (2)

Krašto žinios
2015 m. vasario 28 d.
Rad­vi­liš­kio kul­tū­ros rū­muo­se pra­dė­ju­sio­je veik­ti ra­jo­no tau­to­dai­li­nin­kų dar­bų pa­ro­do­je 90 au­to­rių pri­sta­to per ke­lis šim­tus įvai­riau­sių mez­gi­nių, ko­lia­žų, kar­pi­nių, pa­veiks­lų, dar­bų iš odos, mo­lio ir me­ta­lo.Pa­ro­dos lan­ky­to­jų dė­me­sį pa­trau­kia įvai­rių raš­tų ir at­spal­vių tau­to­dai­li­nin­kų Olės Plun­gie­nės megz­tos pirš­ti­nės, Au­re­li­jos Nor­vai­šie­nės rie­ši­nės (apy­ran­kės) ir rankš­luos­čiai, Jo­no Ti­kui­šio verps­tės, rū­pin­to­jė­liai, sau­lu­tės, Eu­ge­ni­jaus Ar­bu­šaus­ko iš­dro­ži­nė­tos kau­kės, Jo­lan­tos Kve­da­rie­nės siu­vi­nė­tos no­si­nės...

SPORTO NAUJIENOS

Krašto žinios
2015 m. vasario 28 d.
Tur­ny­re kar­tu su ko­man­do­mis iš Ru­si­jos, Es­ti­jos, Suo­mi­jos, Ang­li­jos, Lat­vi­jos ir Lie­tu­vos ko­vo­jo ir rad­vi­liš­kie­čiai im­ty­ni­nin­kai. Jie iš­ko­vo­jo tris me­da­lius.
Tarp rad­vi­liš­kie­čių ge­riau­siai se­kė­si ko­vo­ti Mo­des­tui Mond­ro­vic­kui. Vai­ki­nas svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 100 ki­log­ra­mų nu­ga­lė­jo vi­sus var­žo­vus ir ta­po šios svo­rio kategorijos nu­ga­lė­to­ju.
Pir­mo­je ko­vo­je M. Mond­ro­vic­kas nu­ga­lė­jo Ang­li­jos spor­ti­nin­ką, ku­rį ant­ra­ja­me kė­li­nu­ke...

Išrinktas „Radviliškio perlas“

Krašto žinios
2015 m. vasario 28 d.
Rad­vi­liš­kio kul­tū­ros rū­muo­se su­reng­to­je šven­tė­je paaiš­kė­jo vai­kų ir jau­ni­mo ta­len­tų kon­kur­so „Rad­vi­liš­kio per­las 2015“ nu­ga­lė­to­jas, am­žiaus gru­pių nu­ga­lė­to­jai, žiū­ro­vų sim­pa­ti­jų ir ki­tų pri­zų lai­mė­to­jai.Kon­kur­so nu­ga­lė­to­ju ko­mi­si­ja pri­pa­ži­no 15-me­tį Še­du­vos gim­na­zi­jos moks­lei­vį Adą Juš­ką. Jis lai­mė­jo pa­grin­di­nį pri­zą – ke­lia­la­pį į ta­len­tų sto­vyk­lą „TV ir sce­na – ma­no gy­ve­ni­mas“, ku­rio­je dės­to Lie­tu­vos pra­mo­gų pa­sau­lio pro­fe­sio­na­lai. Še­du­vis ko­mi­si­ją su­ža­vė­jo sa­vo uni­ka­liu ta­len­tu...

Menininkės darbuose – savitas požiūris į žmogų

Krašto žinios
2015 m. vasario 28 d.
Pa­ro­do­je eks­po­nuo­ja­ma jos ko­lek­ci­ja – Šiau­lių uni­ver­si­te­to Me­nų fa­kul­te­to ma­gist­ran­tū­ros dar­bas, ku­rio va­do­vas pro­fe­so­rius Vai­do­tas Ja­nu­lis.
Pa­ro­dos ati­da­ry­me au­to­rė sa­kė, jog ko­lek­ci­jos per­so­na­žai – in­di­vi­dua­lūs ir sa­vi­ti.
„Jie – tai mes, kai tu­ri­me sa­vi­raiš­kos lais­vę. Kū­nas nė­ra tik to­bu­lai vei­kian­čio me­cha­niz­mo pa­vyz­dys. Jį ga­li­ma per­konst­ruo­ti į for­mas, ku­rios virs­tų plat­for­mo­mis žai­di­mui ir kū­ry­biš­kam eks­pe­ri­men­ta­vi­mui. Gra­fi­kos dar­bų...

Apdovanota už sukurtas darbo vietas

Krašto žinios
2015 m. vasario 28 d.
Lie­tu­vos dar­bo bir­ža įtei­kė pa­dė­kos no­mi­na­ci­jas darb­da­viams, praė­ju­siais me­tais su­kū­ru­siems dau­giau­sia nau­jų tiks­li­nių dar­bo vie­tų. Tarp no­mi­nan­tų – ir per­nai ra­jo­ne sa­vo pa­da­li­nį ati­da­riu­si Ma­ri­jam­po­lės me­die­nos per­dir­bi­mo įmo­nė „Juo­de­liai“.UAB „Juo­de­liai“ pel­nė ant­rą­ją vie­tą no­mi­na­ci­jo­je „Už nau­jų dar­bo vie­tų su­kū­ri­mą di­džiau­sio ne­dar­bo te­ri­to­ri­jo­se“.
Rad­vi­liš­ky­je vei­kian­čia­me įmo­nės ga­my­bos pa­da­li­ny­je dir­ba apie 130 dar­buo­to­jų.
UAB „Juo­de­liai“...

Mies­tas dūs­ta nuo smo­go (3)

Įvykiai, aktualijos
2015 m. vasario 27 d.
Šiau­liuo­se oras už­terš­tas kie­to­sio­mis da­le­lė­mis dvi die­nas iš ei­lės. Jų kon­cent­ra­ci­ja nor­mos ri­bas vir­ši­ja dvi­gu­bai. Me­di­kai per­spė­ja, jog to­kiu oru, ne­pai­sant švie­čian­čios sau­lės, į lau­ką ves­ti vai­kų, spor­tuo­ti ar vaikš­čio­ti li­go­niams ne­re­ko­men­duo­ja­ma.Šiau­lių vi­suo­me­nės svei­ka­tos cent­ras (ŠVSC) in­for­ma­vo, kad va­sa­rio 25-26 die­no­mis Šiau­liuo­se bu­vo ste­bi­ma pa­di­dė­ju­si kie­tų­jų da­le­lių kon­cent­ra­ci­ja. Ket­vir­ta­die­nio ry­tą kie­tų­jų da­le­lių kon­cent­ra­ci­ja ore sie­kė 98 µg/m3, kai...

Nustatytas me­nin­go­ko­ki­nės in­fek­ci­jos at­ve­jis

Įvykiai, aktualijos
2015 m. vasario 27 d.
Nustatytas me­nin­go­ko­ki­nės in­fek­ci­jos at­ve­jisKel­mės ra­jo­ne pra­di­nių kla­sių moks­lei­vei nu­sta­ty­ta me­nin­go­ko­ki­nė in­fek­ci­ja. Li­go­nė gy­do­ma Kau­no klini­ko­se.Kaip in­for­ma­vo Šiau­lių vi­suo­me­nės svei­ka­tos cent­ro Kel­mės sky­riaus ve­dė­ja Al­ma Mac­ke­vi­čie­nė, me­nin­go­ko­ki­nė in­fek­ci­ja nu­sta­ty­ta Pak­ra­žan­čio se­niū­ni­jo­je gy­ve­nan­čiai Pak­ra­žan­čio vi­du­ri­nės mo­kyk­los mo­ki­nei.
Pa­sak Pak­ra­žan­čio vi­du­ri­nės mo­kyk­los pe­da­go­gių, ant­ros kla­sės mo­ki­nė su­si­rgo per mo­ki­nių...

Kelmėje pradėtas tyrimas dėl galimo rinkėjų papirkinėjimo (10)

Teisėtvarka
2015 m. vasario 27 d.
Kel­mės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl truk­dy­mo pa­si­nau­do­ti rin­ki­mų tei­se ir ga­li­mai ža­dė­to at­ly­gi­ni­mo už tai, kad bus bal­suo­ja­ma už Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gą.Kaip in­for­ma­vo Kel­mės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas, va­sa­rio 25 -ąją, pra­si­dė­jus išanks­ti­niam bal­sa­vi­mui sa­vi­val­dy­bių rin­ki­muo­se, už­fik­suo­tas pa­žei­di­mas, dėl ku­rio pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas.
48 me­tų kel­miš­kis iš Lio­lių į Kel­mę sa­vo au­to­mo­bi­liu...

Trys vadybininkės suimtos (2)

Teisėtvarka
2015 m. vasario 27 d.
Šiau­lių apy­lin­kės teis­me 15-ai pa­rų va­kar suim­ta Šiau­lių re­gio­no va­dy­bi­nin­kė Sand­ra Žai­nie­nė, kau­nie­tę Ri­tą Ta­ra­se­vi­čie­nę leis­ta suim­ti de­šim­čiai pa­rų.
Vil­niaus apy­lin­kės teis­me tre­čia­die­nį suim­ta Vil­niaus re­gio­no va­dy­bi­nin­kė Jur­gi­ta Mi­se­vi­čie­nė.
Ki­tiems su­lai­ky­tiems įta­ria­mie­siems skir­tos su lais­vės atė­mi­mu ne­su­si­ju­sios kar­do­mo­sios prie­mo­nės.
STT pa­rei­gū­nai ant­ra­die­nį di­džiuo­siuo­se ša­lies mies­tuo­se iš vi­so su­lai­kė vie­nuo­li­ka far­ma­ci­jos kom­pa­ni­jos...

„Šiauliai“ BBL ketvirtfinalį pradėjo sėkmingai (2)

Sportas
2015 m. vasario 27 d.
Prieš rung­ty­nes Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) at­sto­vas To­mas Rim­kus pa­svei­ki­no „Šiau­lių“ klu­bo na­rius, ku­rie praė­ju­sį sa­vait­ga­lį ne­da­ly­va­vo LKF tau­rės tur­ny­ro fi­na­le. Bron­zos me­da­liai įteik­ti ko­man­dos rė­mė­jui Al­fon­sui Ar­ma­lui, fi­zi­nio ren­gi­mo tre­ne­riui Sta­nis­lo­vui Nor­kui ir me­rui Jus­ti­nui Sar­taus­kui. Krep­ši­nio aist­ruo­lei Ire­nai Ar­ma­lie­nei įteik­ta LKF do­va­na.
LKF tau­rės tur­ny­ro ma­žą­jį fi­na­lą lai­mė­ju­sią „Šiau­lių“ eki­pą pa­svei­ki­no ir jau­nie­ji...

Krepšininkus pasveikino ir Savivaldybėje

Sportas
2015 m. vasario 27 d.
Me­ras Jus­ti­nas Sar­taus­kas pri­mi­nė, kad šių me­tų biu­dže­te krep­ši­niui nu­ma­ty­ta skir­ti 202,7 tūks­tan­čio eu­rų. Svars­tė, gal­būt atei­ty­je bus nu­ma­ty­ta lė­šų ska­tin­ti už iš­ko­vo­tas aukš­tas vie­tas čem­pio­na­tuo­se, tur­ny­ruo­se.
„Šiau­lius“ svei­ki­no ir mies­te vie­šin­tys Kū­no kul­tū­ros ir spor­to de­par­ta­men­to di­rek­to­rius Edis Ur­ba­na­vi­čius ir jo pa­va­duo­to­jas Vy­tau­tas Vai­nys. Di­rek­to­rius pa­si­džiau­gė šiau­lie­čių spor­ti­niais pa­sie­ki­mais, sėk­min­gai dir­ban­čia Spor­to vi­du­ri­ne mo­kyk­la...

Keturi prizininkai šalies čempionate

Sportas
2015 m. vasario 27 d.
Va­sa­rio 20–21 die­no­mis Klai­pė­do­je su­reng­ta­me Lie­tu­vos graikų–romėnų im­ty­nių jau­ni­mo (gi­mu­sių 1995–1999 me­tais) čem­pio­na­te ke­tu­ri Jo­niš­kio spor­to cent­ro im­ty­ni­nin­kai pel­nė me­da­lius.Si­dab­ro me­da­lius čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo Dei­vi­das Gud­mo­nas (svo­rio ka­te­go­ri­ja iki 84 ki­log­ra­mų, 13 da­ly­vių) ir Gvi­das Ja­kū­nas (svo­rio ka­te­go­ri­ja iki 66 ki­log­ra­mųg, 12 da­ly­vių), ku­rie im­ty­se dėl pir­mos vie­tos pra­lai­mė­jo Lie­tu­vos Olim­pi­nio Spor­to Cent­ro (LOSC) auk­lė­ti­niams iš Vil­niaus...

Fo­to­me­ninin­kas į drau­gi­ją „įsto­jo“ su pa­ro­da apie Ku­bą

Kultūra
2015 m. vasario 27 d.
Šiau­lie­tis fo­to­me­ni­nin­kas Ri­čar­das Dai­li­dė juo­kau­ja, jog prie Šiau­lių sen­jo­rų drau­gi­jos pri­si­jun­gė ne tuš­čio­mis. Per drau­gi­jos sam­bū­rį ati­da­rė sa­vo fo­tog­ra­fi­jos pa­ro­dą „Ku­ba“.
Klu­bo „Ha­va­na“ kon­fe­ren­ci­jų sa­lė­je į R. Dai­li­dės pa­ro­dos ati­da­ry­mą su­si­rin­ko pus­šim­tis sen­jo­rų.
Žy­maus fo­to­me­ni­nin­ko jiems ne­rei­kė­jo nė pri­sta­ti­nė­ti. Drau­gi­jos pre­zi­den­tas Egi­di­jus Lap­kus šmaikš­tau­da­mas pra­ne­šė: „Prie mū­sų no­ri pri­si­jung­ti vie­nas vai­ki­nas, pa­si­žiū­rė­ki­me...

Kamerinis choras „Bi­čiu­liai“ dai­nuo­ja ket­vir­tį am­žiaus

Kultūra
2015 m. vasario 27 d.
Šiau­lių Šv. Jur­gio baž­ny­čio­je Šiau­lių ka­me­ri­nis cho­ras „Bi­čiu­liai“ mi­nė­jo kū­ry­bi­nės veik­los 25-me­tį. Per tuos me­tus „Bi­čiu­liai“ or­ga­ni­za­vo ir da­ly­va­vo per 250 kon­cer­tų bei kon­cer­ti­nių ke­lio­nių.Šv. Jur­gio baž­ny­čio­je su­si­rin­ku­sie­ji mel­dė­si už išė­ju­sį į am­ži­ny­bę cho­ro va­do­vą do­cen­tą Sta­sį Ža­la­lį, stip­ry­bės ir pa­lai­mos pra­šė va­do­vei Il­me­rai Ab­ro­ma­vi­čie­nei, cho­ris­tams ir rė­mė­jams.
„Bi­čiu­liai“ gie­do­jo maest­ro S. Ža­la­lio su­kur­tas gies­mes. Šv. mi­šias au­ko­jo Šiau­lių vys­ku­po...

Kandidatus į merus susodino už vieno stalo (2)

Krašto žinios
2015 m. vasario 27 d.
Tre­čia­die­nį ra­jo­no Vers­li­nin­kų ir darb­da­vių aso­cia­ci­ja su­ren­gė su­si­ti­ki­mą su vi­sais kan­di­da­tais į ra­jo­no me­rus. Iš sep­ty­nių at­vy­ko pen­ki. Jiems ir te­ko at­lai­ky­ti vers­li­nin­kų su­reng­tą pa­tik­ri­ni­mą apie vers­lo su­pra­ti­mą, vie­ti­nės val­džios spren­di­mų įta­ką ir lo­ja­lu­mą smul­kia­jam ra­jo­no vers­lui.To­kio ren­gi­nio, kai rin­ki­muo­se da­ly­vau­jan­tys kan­di­da­tai su­kvie­čia­mi į vie­ną au­di­to­ri­ją, Pak­ruo­jy­je gal ir ne­bu­vo.
Be­ne opiau­sia ra­jo­no vers­li­nin­kų pro­ble­ma – tur­to...

Tautodailė grįžta prie ištakų

Krašto žinios
2015 m. vasario 27 d.
Ant­ra­die­nį Pak­ruo­jo kul­tū­ros cent­re ati­da­ry­to­je tra­di­ci­nė­je tau­to­dai­lės kū­ri­nių pa­ro­do­je dau­giau­siai eks­po­nuo­ta dar­bų, ne tik iš­vaiz­džių pa­žiū­rė­ti, bet ir pra­ktiš­kų. Kas­met to­kių kū­ri­nių dau­gė­ja, o jų au­to­riai pa­ro­dose tu­ri pro­gų su­si­tik­ti su po­ten­cia­liais pir­kė­jais ir dir­bi­niais pri­si­dur­ti gy­ve­ni­mui. Tau­to­dai­lė, nuo se­no­vės skir­ta gra­žin­ti bui­tį, grįž­ta prie sa­vo iš­ta­kų. Pak­ruo­jo kraš­tas gar­sė­ja iš­ki­liais liau­dies kū­rė­jais.Tik įė­ju­sius į pa­ro­dos sa­lę pa­si­tin­ka nuo­tai­kin­gi me­džio...

Pristatė Pakruojo sutvarkymo planą (4)

Krašto žinios
2015 m. vasario 27 d.
Va­kar Pak­ruo­jo sa­vi­val­dy­bė­je pri­sta­ty­ta da­lies Pak­ruo­jo mies­to su­tvar­ky­mo pla­no vi­zua­li­za­ci­ja. Nuo va­kar su jos do­ku­men­tais ga­li­ma su­si­pa­žin­ti ir Pak­ruo­jo se­niū­ni­jo­je.Apie pla­nuo­ja­mus dar­bus pa­sa­ko­jo Stra­te­gi­nės plėt­ros ir sta­ty­bos sky­riaus ve­dė­jas Gin­ta­ras Ma­kaus­kas. Nu­ma­to­ma re­konst­ruo­ti Vie­ny­bės aikš­tę – ją iš­plės­ti, vie­to­je da­bar au­gan­čių medžių pa­so­din­ti jau­nus, įreng­ti in­ži­ne­ri­nius bei van­den­tie­kio tink­lus, pa­klo­ti trin­ke­les...

Prasidėję rinkimai pasižymi aktyvumu

Krašto žinios
2015 m. vasario 27 d.
Tre­čia­die­nį pra­si­dė­ję rin­ki­mai Pak­ruo­jo ra­jo­ne pa­si­žy­mė­jo iš anks­to bal­suo­jan­čių­jų ak­ty­vu­mu. Pas­te­bė­tas ir sku­biai pa­ša­lin­tas rin­ki­mų agi­ta­ci­jos pa­žei­di­mas ant Ly­gu­mų se­niū­ni­jos pa­sta­to du­rų.
Rin­kė­jai bu­vo ak­ty­ves­ni
Rin­ki­mų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kės Bi­ru­tės Va­na­gie­nės tei­gi­mu, tre­čia­die­nį iš anks­to ap­si­spren­du­sie­ji bal­suo­ti bu­vo ak­ty­viau­si pir­mą­ją die­nos pu­sę. Sa­vo bal­sus už kan­di­da­tus į ra­jo­no me­rus bei į ra­jo­no Ta­ry­bą tre­čia­die­nį ati­da­vė 164 ra­jo­no...

Netekome kraštiečio Kazimiero Kalibato

Krašto žinios
2015 m. vasario 27 d.
Va­kar Vil­niu­je, į Su­der­vės ka­pi­nes, am­ži­no poil­sio iš­ly­dė­tas kraš­tie­tis, tra­di­ci­nės kul­tū­ros gai­vin­to­jas, vio­lon­če­li­nin­kas, pe­da­go­gas ir folk­lo­ri­nio ju­dė­ji­mo puo­se­lė­to­jas, pa­si­prie­ši­ni­mo ko­vų da­ly­vis Ka­zi­mie­ras Ka­li­ba­tas.Vi­lū­nai­čiuo­se (Ly­gu­mų se­niū­ni­ja) gi­męs mu­zi­kas mi­rė va­sa­rio 25 die­ną. Pas­ta­ruo­sius de­šimt­me­čius Vil­niu­je gy­ve­nęs K. Ka­li­ba­tas 78-e­rių me­tų su­kak­tį mi­nė­jo sau­sio 29-ąją, sun­kiai sirg­da­mas.
Pa­si­rin­kęs mu­zi­ko ke­lią, kraš­tie­tis anks­ty­vo­je jau­nys­tė­je...

Mamos antpirštį dovanojo kolekcininkei

Krašto žinios
2015 m. vasario 27 d.
Pak­ruo­jie­tė Ire­na Ušins­kie­nė, per­skai­čiu­si „Pak­ruo­jo kraš­te“ apie Ri­mos Ra­ziu­lie­nės siu­vė­jų ant­pirš­čių ko­lek­ci­ją, pa­no­ro ją pa­pil­dy­ti. De­vin­tąją de­šim­tį įpu­sė­ju­siai mo­te­riai šis ant­pirš­tis ypa­tin­gas – iš ma­mos pa­li­ki­mo. Jam ga­li bū­ti šim­tas me­tų.
Pa­čia­me Pak­ruo­jo cent­re, dau­gia­bu­čio tre­čia­ja­me aukš­te, gy­ve­nan­ti Ire­na Ušins­kie­nė dėl pra­stos svei­ka­tos ir per­mai­nin­gų orų re­tai išei­na į gat­vę. Ta­čiau tai, kas vyks­ta mies­te ir ra­jo­ne ar vi­so­je ša­ly­je, ji su­ži­no iš laik­raš­čių. Mo­te­ris, nors ir su­lau­ku­si...

Įšak­ny­ta li­te­ra­tū­ra, ar­ba moks­las ir tra­fa­re­tai

Atolankos
2015 m. vasario 27 d.
Lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros ir tau­to­sa­kos ins­ti­tu­to Nau­jo­sios li­te­ra­tū­ros sky­riaus va­do­vo, Ra­šy­to­jų są­jun­gos na­rio Vig­man­to But­kaus ke­lias į li­te­ra­tū­rą pra­si­dė­jo vai­kys­tė­je ra­šy­tais ne­baig­tais ro­ma­nais. Bū­da­mas stu­den­tas, su­si­ža­vė­jo lat­vių ra­šy­to­jo Mar­ge­rio Za­ri­nio sti­liu­mi: įšak­ny­ti įvy­kius rea­lio­je erd­vė­je ir ta­da žais­ti li­te­ra­tū­ri­nį žai­di­mą V. But­kui pa­tin­ka iki šiol. Moks­li­niuo­se ty­ri­muo­se hu­ma­ni­ta­ri­nių moks­lų dak­ta­rą do­mi­na li­te­ra­tū­ros su­si­sais­ty­mas su vie­ta.–...

Išparduota žiema

Atolankos
2015 m. vasario 27 d.
Bet ne apie žie­mą šį­kart mū­sų dai­nos. Apie kny­gas. Apie va­sa­rio kny­gy­ną, ku­ris at­ve­ria du­ris Vil­niu­je, bet su­kvie­čia vi­są Lie­tu­vą. Skai­tan­čią Lie­tu­vą. Dau­giau kaip 60 tūks­tan­čių žmo­nių. Ne­ži­nau, kaip ge­riau ra­šy­ti: net tiek dar skai­to ar tik tiek be­skai­to? Nors nė vie­na ap­klau­sa tiks­liai ir ne­pa­ro­do, kiek kny­gos bi­čiu­lių iš tie­sų yra.
Da­bar daž­niau skai­čiuo­ja­mos kny­gos, o ne skai­ty­to­jai. Pa­si­bai­gus Pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės glo­bo­ja­mai ak­ci­jai „Kny­gų Ka­lė­dos“...

Kul­tū­ros sos­ti­nė: kai ma­žas ga­li tap­ti di­de­lis (2)

Atolankos
2015 m. vasario 27 d.
Ža­ga­rės vi­du­ri­nės mo­kyk­los sa­lė­je bū­ria­vo­si suau­gu­sie­ji ir gru­pe­lė mo­ki­nių. Žvilg­čio­jau į pu­sam­žį vy­rą, ku­rio pa­ma­ty­ti ir pa­si­klau­sy­ti atė­jo vie­tos in­te­li­gen­ti­ja bei pa­žįs­ta­mi, vie­ni ki­tiems at­sto­ję ste­buk­lin­gą veid­ro­dį, tar­si ko­ri­do­rių, ve­dan­tį į iš­ta­kas. Mo­kyk­los sa­lę sprog­di­no jo ga­lin­gas bo­sas, šuo­rais nu­vil­ni­jęs iki pa­ra­di­nių du­rų, pa­ki­lęs per ūks­min­go par­ko juos­tą ir, pri­si­pa­žin­siu, man už­gu­lęs au­sis. Per ankš­ta jam, už­pil­džiu­siam Mi­la­no „La Sca­la“, Niu­jor­ko...

Radiniai artilerijos gilzėje

Atolankos
2015 m. vasario 27 d.
Ka­ro ir pir­mai­siais po­ka­rio me­tais kai ku­rios įstai­gos, šei­mos, pa­vie­niai žmo­nės daug svar­bes­nių daik­tų, kny­gų, do­ku­men­tų slėp­da­vo nuo žū­ties, su­nai­ki­ni­mo ar ga­li­mo kal­tės įro­dy­mo. Yra daug įro­dy­mų apie sėk­min­gą to­kių slė­py­nių baig­tį, taip pat ir žū­tį.
Štai kad ir Šiau­lių „Auš­ros“ mu­zie­jaus dau­ge­lio eks­po­na­tų li­ki­mas: vo­kie­čiams pa­rei­ka­la­vus pa­sta­tą ati­duo­ti li­go­ni­nei, daug eks­po­na­tų bu­vo iš­ve­žio­ta į įvai­rias vie­tas. Jau po­ka­rio me­tais Lo­pe­tiš­kių vien­kie­my­je su­ras­tos ir iš­kas­tos įžy­mio­sios...

Mugė, kurioje laiminama knyga ir žodis

Atolankos
2015 m. vasario 27 d.
ir aš bu­vau Vil­niu­je, 16-ojo­je kny­gų mu­gė­je. Ir aš smak­so­jau ei­lė­se prie kny­gų, lauk­da­mas tos iš­gir­to­sios, po­pu­lia­rio­sios, ma­din­go­sios, dar da­žais kve­pian­čios. Ir aš blaš­kiau­si tarp pen­kių ar še­šių ren­gi­nių vie­nu me­tu, kai no­ri pa­ma­ty­ti ir vie­ną, ir ki­tą, o dar pa­žįs­ta­mas ko­le­ga ra­šy­to­jas tem­pia už skver­no iš­ger­ti puo­de­lį ka­vos ir pa­kal­bė­ti, aiš­ku, ne tik apie kny­gas.Ke­le­tu su­bjek­ty­vių už­ra­šų no­riu ir su ju­mis pa­si­da­lin­ti.
„Ne­bi­jok no­rė­ti dau­giau“Mu­gė­je pri­sės­ti ir pa­si­kal­bė­ti...

Odė pri­mirš­tam An­ta­kal­niui

Atolankos
2015 m. vasario 27 d.
An­ta­kal­ny­je gy­ve­nan­tis in­ži­nie­rius ar­chi­tek­tas, ur­ba­nis­tas, mies­to teo­re­ti­kas, hu­ma­ni­ta­ri­nių moks­lų ha­bi­li­tuo­tas dak­ta­ras, pro­fe­so­rius, ar­chi­tek­tū­ros kri­ti­kas Jur­gis Va­na­gas iš­lei­do kny­gą „Pri­mirš­tas An­ta­kal­nis“.
Kny­go­je ra­šo­ma apie vie­ną įdo­miau­sių ir spal­vin­giau­sių Vil­niaus mik­ro­ra­jo­nų, ku­ris glau­džiai sie­ja­si su pa­ties Vil­niaus įsi­kū­ri­mu, rai­da, dau­ge­liu sos­ti­nei svar­bių is­to­ri­jos eta­pų. Ra­si­me au­to­riaus kruopš­čiai su­rink­tų fak­tų apie An­ta­kal­nio kil­mę...

Blaš­ky­tas, bet neiš­bars­ty­tas ta­len­tas

Atolankos
2015 m. vasario 27 d.
Kel­mė­je ir Ty­tu­vė­nuo­se pa­mi­nė­tos So­fi­jos Dem­bovs­ky­tės Ro­me­rie­nės 130 – osios gi­mi­mo me­ti­nės. Jos gim­ta­die­nis Lie­tu­vai la­bai svar­bią die­ną – Va­sa­rio 16 -ąją.So­fi­ja Ro­me­rie­nė – len­kų kil­mės dai­li­nin­kė, ku­rios gy­ve­ni­mas Lie­tu­vo­je glau­džiai su­si­jęs su Kel­mės ra­jo­nu. 30 bran­džiau­sių sa­vo gy­ve­ni­mo me­tų – nuo su­tuok­tu­vių su Eu­ge­ni­jumi Ro­me­riu iki trem­ties – ak­va­re­lės vir­tuo­ze, vie­na iš ryš­kiau­sių po­rtre­tis­čių ir pei­za­žo meist­rių va­di­na­ma dai­li­nin­kė pra­lei­do Ty­tu­vė­nų dva­re.Iš...

Vienas autorius – vienas kūrinys

Atolankos
2015 m. vasario 27 d.
Ar vie­nas me­ni­nin­ko kū­ri­nys ga­li rep­re­zen­tuo­ti au­to­rių? Ar „Vie­no pa­veiks­lo“ pa­ro­da, ku­rio­je per še­šias­de­šimt vie­nos me­no mo­kyk­los dai­li­nin­kų iš ke­tu­rio­li­kos Lie­tu­vos mies­tų ro­do po vie­ną kū­ri­nį, ga­li at­skleis­ti mo­kyk­los me­ni­nę raiš­ką, sti­lis­ti­ką, pro­ble­ma­ti­ką, su­for­muo­ti sie­kius ar iš­šū­kius jau­niems kū­rė­jams?Pa­ro­da “ Vie­nas au­to­rius – vie­nas kū­ri­nys“, va­sa­rio 12 die­ną at­si­da­riu­si Šiau­lių dai­lės ga­le­ri­jo­je, ke­lia to­kius klau­si­mus, ak­tua­lius žiū­ro­vui, me­ni­nin­kui...

Orai: besiartinant pavasariui šalyje atvės

Paskutinis
2015 m. vasario 27 d.
Penk­ta­die­nį vie­nu ki­tu laips­niu bus vė­siau, de­be­sys ne­si­skirs­tys. Vie­to­mis ga­li­mas ne­di­de­lis lie­tus. Vil­niu­je ir Kau­ne, pir­mo­je pa­ros pu­sė­je, tem­pe­ra­tū­ra sieks 2–3 laips­nius ši­lu­mos. Įdie­no­jus oras šils iki 5 laips­nių. Šiau­liuo­se, nak­tį ir ry­te, vy­raus 1 laips­nio tem­pe­ra­tū­ra. Die­nos me­tu bus apie 4 laips­nius ši­lu­mos. Dan­gu­mi plauks de­be­sys. Pa­jū­ry­je, tam­siuo­ju pa­ros me­tu, tem­pe­ra­tū­ra svy­ruos tarp 1–2 laips­nių, ga­li­mas ne­di­de­lis lie­tus. Įdie­no­jus oras su­šils iki...

Gimnazijoje vyko „Istorijos protų karai“

Mokyklų naujienos
2015 m. vasario 27 d.
Vik­to­ri­no­je da­ly­va­vo Ge­gu­žių ir „San­do­ros“ pro­gim­na­zi­jų, Lie­po­rių gim­na­zi­jos ir Šiau­lių ra­jo­no Ši­lė­nų mo­kyk­los ko­man­dos. Da­ly­viams te­ko įveik­ti įvai­rias už­duo­tis: įvar­din­ti LDK di­di­ką, ku­rio gar­bei iš­leis­ta dvi­de­šim­ties eu­rų mo­ne­ta, pri­si­min­ti ku­ni­gaikš­čių val­dy­mo lai­ko­tar­pius, že­mė­la­py­je ras­ti Sau­lės, Dur­bės, Žal­gi­rio mū­šių vie­tas, pa­gal duo­tus tei­gi­nius at­pa­žin­ti is­to­ri­nes as­me­ny­bes bei dar daug ki­tų už­duo­čių, rei­ka­lau­jan­čių is­to­ri­jos ži­nių.
Kol ko­mi­si­ja...

Šimtadienio proga papasakojo Obelių kaimo istorijas

Mokyklų naujienos
2015 m. vasario 27 d.
Dau­giau nei dvi va­lan­das tru­kęs pa­si­ro­dy­mas su­ža­vė­jo ir ori­gi­na­lu­mu, ir vai­dy­ba. Čia bu­vo ga­li­ma pa­ma­ty­ti ne­lai­min­gą ly­de­kos mei­lės is­to­ri­ją, da­ly­vau­ti bul­vės ir ko­pūs­to ves­tu­vė­se, įsi­ti­kin­ti, kad žvirb­lis ir var­na ga­li bū­ti kar­tu ir pa­si­juok­ti iš obuo­lių vy­ną pa­mė­gu­sių pe­lių.
Akį džiu­gi­no gra­žūs kos­tiu­mai. Net­rū­ko nei skam­bių dai­nų, nei jau­di­nan­čių šo­kių, nei links­mų juo­ke­lių.
Pa­tys abi­tu­rien­tai bu­vo lai­min­gi ir pa­ten­kin­ti sa­vo pa­si­ro­dy­mu. Pa­si­ruo­ši­mas atė­mė ne­ma­žai lai­ko...

"Gud­ru­čiai" pra­plė­tė ži­nias apie vals­ty­bes

Mokyklų naujienos
2015 m. vasario 27 d.
Bu­vo ne­pa­mirš­ti ir žiū­ro­vai, jų lau­kė pa­slap­tin­gas gaub­tas su pri­zais, po ku­riuo slė­pė­si Lie­tu­vos vė­lia­va bei ki­ti klau­si­mai. Kol da­ly­viai at­li­ki­nė­jo už­duo­tis, žiū­ro­vus sa­vo dai­no­mis links­mi­no „Neo­folk“ vai­kai. Po vik­to­ri­nos da­ly­viams įteik­ti dip­lo­mai ir sal­dūs pri­zai.
Jus­ti­na Jan­kaus­kie­nė, Li­na Les­niaus­kie­nė

Dienos populiariausi


Sportas

Star­tuo­ja Lie­tu­vos fut­bo­lo „SMScre­dit.lt" A ly­gos 2015 me­tų se­zo­nas. „Šiau­lių“ ko­man­da šian­dien iš­vy­ko­je su­si­kaus...

Keturi kampai

Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Ka­ri­nių oro pa­jė­gų (KOP) Oro gy­ny­bos ba­ta­lio­no (OGB) Rad­vi­liš­ky­je ka­riai at­kū­rė ka­riš­ką...

Atolankos

Lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros ir tau­to­sa­kos ins­ti­tu­to Nau­jo­sios li­te­ra­tū­ros sky­riaus va­do­vo, Ra­šy­to­jų są­jun­gos na­rio...

Gyvenimo spalvosDaugiau

Pir­mą­ją pa­va­sa­rio die­ną Šiau­lių sa­na­to­ri­nės mo­kyk­los kū­rė­jas ir il­ga­me­tis di­rek­to­rius Alek­sand­ras Jo­nai­tis švęs...

Mi­tas, jog kai­me gy­ve­ni­mas yra skur­des­nis ir ne toks pa­to­gus kaip mies­te, šian­dien sklai­do­si kaip dū­mas. Jau­nos...

„Šiau­lių kraš­to“ žur­na­lis­tė Si­mo­na Si­mo­na­vi­čė skai­tė pa­skai­tą ir kvie­tė dis­ku­tuo­ti te­ma „Šiuo­lai­ki­niai mei­lės...

Da­bar jos la­ga­mi­nas stab­te­lė­jo Šiau­liuo­se. Bi­ru­tė So­dei­kai­tė yra šiuo me­tu sta­to­mo Šiau­lių dra­mos teat­ro...

Naudinga žinotiDaugiau

Pakruojo vaikų ir jaunimo klubo prie policijos komisariato nariai, vykdydami projektą „Auginkime sveiką jaunąją kartą“, skaitė...

Lietuvos sveikatos apsaugos sistemos vadovai iš Europos 16-tojo sveikatos politikos forumo „Elastingos ir novatoriškos...

Primename, kad mokslo metams prasidėjus studijuoti į Europos Sąjungos (ES) šalių universitetus išvykstantis Lietuvos jaunimas turėtų...

Šiais metais startuojanti masinė daugiabučių gyvenamųjų namų renovacija iškelia diskusijoms daugybę klausimų, tarp jų ir tokių kaip techninių projektų ruošimas...

SIBIRO REPORTAŽAIDaugiau

Mirties nuosprendis. Tokį teismo sprendimą 1951 metais Irkutske išgirdo Šiaulių miesto garbės pilietis, profesorius habil. dr...

Šiaulietei Marytei Jakubauskaitei-Kolegovai „Šiaulių krašto“ straipsnis apie Zimą (Irkutsko sritis) sukėlė jaunystės prisiminimus...

Kelmės rajone, Mockaičiuose, gyvenanti 88-erių Stefa Gumuliauskienė apsiverkė, „Šiaulių krašte“ pamačiusi pusseserės Vandos Valiūtės, gyvenančios...

„Mano vyras iš Olchono parsivežė brolio klieriko Valerijaus Vaitkevičiaus palaikus“, – paskambinusi į redakciją sakė kuršėniškė Ona...

Redakcija siūloDaugiau

Visa, kas geriausia, iš pasaulio susirinkusi Amerika neturi to, ką turi Lietuva, – prigimtinės pasaulėžiūros, senųjų tradicijų ir šaknų. Į Ameriką...

Ginkūnuose (Šiaulių rajonas) gyvenantis ir kuriantis skulptorius, tautodailininkas Jonas Vaicekauskas tvirtai įsitikinęs, kad šalia to...

Tradicija fotografuoti per laidotuves pamažu nyksta. Muziejininkai laidotuvių fotografijoje atranda vertingų istorinių detalių. Žinomi...

Ilgametė Šiaulių dramos teatro aktorė Olita Dautartaitė 70-mečio proga iš Kauno į Šiaulių sceną grįžo nusilenkti žiūrovams, apkabinti kolegas...

Visi straipsniai