(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Ro­mual­da KUL­ŠY­TĖ, Pak­ruo­jo J. Paukš­te­lio vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rė
Gamink ir Balsuok
Ro­mual­da KUL­ŠY­TĖ, Pak­ruo­jo J. Paukš­te­lio vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

PDF laikraščiai

Norėdami skaityti PDF failą, įveskite įsigytus prisijungimo duomenis
 
Vartotojas:
 
Slaptažodis:

 
 
PDF archyvas

Prenumerata

Popierinių laikraščių prenumerata internetu
Prenumeruoti
PDF laikraščių prenumerata
Prenumeruoti
Asmeniniai skelbimai mūsų žiniatinklyje
Skelbimai

Garsiąją Šiaulių „akląją“ išgydė teismas (7)

2017 m. birželio 28 d.
Va­kar Šiau­lių apy­gar­dos teis­mas pri­pa­ži­no, kad 52 me­tų Vir­gi­ni­ja Ra­čie­nė sun­kią re­gė­ji­mo ne­ga­lią bu­vo iš­si­gal­vo­ju­si ir iš to lo­bo ne vie­ne­rius me­tus.Gal po šio nuo­spren­džio po neį­ga­lių­jų sta­tu­su be­si­slaps­tan­čių gre­tos su­ma­žės? Juo­lab kad „šiuo klau­si­mu“ pa­sta­rai­siais me­tais la­bai in­ten­sy­viai dar­buo­ja­si Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) pa­rei­gū­nai.Ko­ne vi­siš­ku ak­lu­mu be­si­mė­ga­vu­siai bu­vu­sio Sei­mo na­rio so­cial­de­mok­ra­to Ed­var­do Ža­ka­rio pa­dė­jė­jai V. Ra­čie­nei Šiau­lių...

Viena interpeliacija rūgsta, kas laukia kitos? (6)

2017 m. birželio 28 d.
Šiau­lių mies­to ta­ry­ba ap­skųs­ta teis­mui dėl prieš ke­tu­ris mė­ne­sius me­ro opo­nen­tams ini­ci­juo­tos, bet taip ir ne­pra­dė­tos in­ter­pe­lia­ci­jos. Ant sta­lo klo­ja­ma nau­ja in­ter­pe­lia­ci­ja – šį kar­tą pa­čiam me­rui Ar­tū­rui Vi­soc­kui. Ar ji iš­si­kvėps, ar ims rūg­ti?
Vy­riau­sy­bės at­sto­vė Šiau­lių ap­skri­ty­je As­ta Ja­siū­nie­nė pra­šo teis­mo įpa­rei­go­ti Šiau­lių mies­to ta­ry­bą su­da­ry­ti ko­mi­si­ją, ku­ri iš­tir­tų, ar yra pa­grin­do pra­dė­ti ap­kal­tą ke­tu­riems Ta­ry­bos na­riams.
Dar va­sa­rio mė­ne­sį 11 po­li­ti­kų, tarp jų...

Joninės Kuršėnuose su Verka Serdiučka

2017 m. birželio 28 d.
„Pui­kiai nu­si­tei­kę py­nė­me Jo­ni­nių vai­ni­kus, rin­ko­me žo­ly­nus. Pui­kiai jau­tė­mės pa­si­puo­šę vai­ni­kais. Bet ly­giai dvy­lik­tą va­lan­dą per pa­tį šven­tės pi­ką už­gro­jo „a ja ta­ka­ja vsia v Dol­če Ga­ba­na“ (rus. „O aš to­kia su Dol­če Ga­ba­na") ir pra­si­dė­jo fe­jer­ver­kai! Ar tai ati­tin­ka lie­tu­viš­kų Jo­ni­nių tra­di­ci­jas?“ – po­sė­dy­je Sa­vi­val­dy­bės Kul­tū­ros sky­riaus ve­dė­jo To­mo Vait­kaus klau­sė R. Alb­ri­kie­nė.
T. Vait­kus sua­be­jo­jo, ar tik­rai tą mu­zi­ką lei­do šven­tės or­ga­ni­za­to­riai. R...

Mokyklai – po 0,5 ar 0,33 direktoriaus (30)

2017 m. birželio 27 d.
Šian­dien be­veik pu­sė Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­džiui pa­reng­tų spren­di­mų su­si­ję su švie­ti­mu. Kei­čia­si da­lies švie­ti­mo įstai­gų va­do­vai. Vie­ni – dėl in­te­re­sų konf­lik­to, ki­ti – dėl per di­de­lio dar­bo krū­vio, tre­tiems, su­jun­gus įstai­gas, ne­be­li­ko kam va­do­vau­ti. At­si­ra­do ir to­kių, ku­rie va­do­vaus, ne­tu­rė­da­mi pri­va­lo­mo kom­pe­ten­ci­jų ver­ti­ni­mo.Šiau­lių ra­jo­no val­dan­čių­jų iš­ra­di­mas – dviem įstai­goms ga­li va­do­vau­ti vie­nas va­do­vas – tę­sia­si: po 0,5 di­rek­to­riaus jau tu­rės ne...

Už Šiaulius atsakingi esame visi (26)

2017 m. birželio 27 d.
Ką da­ry­ti, kad Šiau­liai kles­tė­tų? Kas pa­gy­vin­tų mū­sų mies­to vei­dą ir ko­kios idė­jos ga­lė­tų su­bur­ti šiau­lie­čius bei pa­ska­tin­tų juos tap­ti Šiau­lių am­ba­sa­do­riais?Penk­ta­die­nį „Pres­to“ ar­ba­ti­nė­je vy­ko pir­ma­sis ren­gi­nių cik­lo „Šiau­lių bul­va­ro va­sa­ra“ ren­gi­nys. Apie mies­to da­bar­tį, atei­tį dis­ku­ta­vo ir mies­to sėk­mės re­cep­tais da­li­jo­si Eu­ro­pos Par­la­men­to na­rys Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis, gar­būs mies­to ir jo įvaiz­džio kū­rė­jai, šiau­lie­čiai. Dis­ku­si­jo­je pa­si­ges­ta tik Šiau­lių mies­to val­džios.Ko­kios...

Meras muša baudinius, vicemeras bėgioja po stadioną (4)

2017 m. birželio 27 d.
Ge­gu­žės 31 die­ną Šiau­lių apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Ant­ro­jo bau­džia­mo­jo per­se­kio­ji­mo sky­rius nu­trau­kė iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl ga­li­mai ap­gau­lin­gai tvar­ky­tos bu­hal­te­ri­jos Fut­bo­lo aka­de­mi­jo­je, ta­čiau Sa­vi­val­dy­bė šį nu­ta­ri­mą ap­skun­dė. Pa­sak me­ro pa­ta­rė­jo Ar­no Il­gaus­ko, Sa­vi­val­dy­bės skun­das pa­ten­kin­tas ir iki­teis­mi­nis ty­ri­mas at­nau­jin­tas iki lie­pos 15 die­nos.
Pro­ku­ro­rai bu­vo nu­sta­tę, kad S. Les­nic­kas ne­pa­da­rė vei­kos, ku­ri tu­rė­tų nu­si­kal­ti­mo...

„Neįgalumas“ – tarsi auksinis kiaušinis (10)

2017 m. birželio 27 d.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba (STT) pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl gy­dy­to­jų ir Neį­ga­lu­mo ir dar­bin­gu­mo nu­sta­ty­mo tar­ny­bos (NDNT) Šiau­lių te­ri­to­ri­nio pa­da­li­nio tar­nau­to­jų ga­li­mų sis­te­mi­nių ko­rup­ci­nio po­bū­džio nu­si­kals­ta­mų vei­kų.Pa­na­ši afe­ra dviem Šiau­lių me­di­kėms ir jų pa­cien­tei jau at­si­su­ko teis­mu. Šian­dien tu­rė­tų bū­ti pa­skelb­tas nuo­spren­dis.Praei­tą sa­vai­tę įta­ri­mai dėl ky­ši­nin­ka­vi­mo, pa­pir­ki­mo ir pre­ky­bos po­vei­kiu pa­reikš­ti vie­nos pri­va­čios Šiau­lių kli­ni­kos sa­vi­nin­kui ir gy­dy­to­jui...

Komentarai, nuomonėsDaugiau

Kai ku­rie Sei­mo na­riai su­ka gal­vas, kaip pri­vers­ti tė­vus – ge­gu­tes iš­lai­ky­ti sa­vo vai­kus. Gal­vo­sū­kio daug. Mat...


Dar tik pus­me­tis, bet jau aki­vaiz­du, kad nau­jo­ji val­džia, iš rin­kė­jų ga­vu­si iš­skir­ti­nį pa­si­ti­kė­ji­mo man­da­tą ir...

Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja pra­kal­bo apie spe­cia­lių­jų mo­kyk­lų pa­nai­ki­ni­mą. Esą tai sa­vo­tiš­ki ge­tai, kur...

Ma­žes­nį gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio ta­ri­fą mo­kės ir ma­žes­nes nei 30 tūks­tan­čių eu­rų per me­tus gau­nan­tys as­me­nys, ku­rie...

Politikų tribūnaDaugiau

Eu­ro­pos Par­la­men­to Tei­sės rei­ka­lų ko­mi­te­tas po il­gai tru­ku­sių svars­ty­mų nu­ta­rė siū­ly­ti, o Eu­ro­pos Par­la­men­to...

Pas­ta­ruo­ju me­tu ten­ka pa­ste­bė­ti, kad ir eu­ro­par­la­men­ta­rai Briu­se­ly­je, ir Sei­mo na­riai Lie­tu­vo­je vis...

Pas­ta­rų­jų sa­vai­čių įvy­kiai Eu­ro­pos po­li­ti­kos pa­dan­gė­je at­ne­šė ne tik vė­sų orą ir snie­gą, bet ir nau­jų įžval­gų apie rin­ki­mus...

Kar­tu su šiuo­lai­ki­nė­mis tech­no­lo­gi­jo­mis į mū­sų gy­ve­ni­mą at­ke­lia­vo dau­giau lais­vės. Lais­vės ži­no­ti, reikš­ti sa­vo...

Renginiai ir šventėsDaugiau

Šven­tę pra­dė­jo sve­čių tei­sė­mis da­ly­va­vu­si šau­ni Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cent­ro šo­kių gru­pė P.M., va­do­vau­ja­ma...

Šeš­ta­die­nį prie Rad­vi­liš­kio kul­tū­ros cent­ro šur­mu­lia­vęs „Kny­gų ker­mo­šius“ lan­ky­to­jus vi­lio­jo ne tik kny­go­mis, bet ir...

imestamp]" border="0" alt="" />

Ar tėvus-gegutes išauklės atimtas vairuotojo pažymėjimas?

Įvykiai, aktualijos
2017 m. birželio 28 d.
Kai ku­rie Sei­mo na­riai su­ka gal­vas, kaip pri­vers­ti tė­vus – ge­gu­tes iš­lai­ky­ti sa­vo vai­kus. Gal­vo­sū­kio daug. Mat skra­jok­liai to­kie „pro­tin­gi“, kad per­gud­rau­ja ne tik sa­vo vai­kų mo­ti­nas, bet ir kom­pe­ten­tin­gų spe­cia­lis­tų pri­so­din­tas vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jas, net Sei­mo na­rius.
O mes – „gud­ru­mo“ sto­ko­jan­tys mo­kes­čių mo­kė­to­jai iš­lai­ko­me tų ge­gu­čių vai­kus per Vai­kų iš­lai­ky­mo fon­dą ir šel­pia­me įvai­riau­sių pa­šal­pų pa­vi­da­lu.
Tų ge­gu­čių, Sei­mo na­rių skai­čia­vi­mu, 84 tūks­tan­čiai. 97...

Pasaulio jaunimo žaidynėse šiaulietės iškovojo aukso medalius

Įvykiai, aktualijos
2017 m. birželio 28 d.
Aust­ri­jo­je vy­ku­sio­se XIII pa­sau­lio jau­ni­mo žai­dy­nė­se Šiau­lių žo­lės rie­du­lio ko­man­da SM „Kle­vas-spor­to gim­na­zi­ja“ ta­po čem­pio­nė­mis (U-16). Šiau­lių žo­lės rie­du­li­nin­kės nu­ga­lė­jo vi­sas var­žo­ves.Va­kar įspū­džiais iš jau­ni­mo žai­dy­nių ko­man­da pa­si­da­li­jo spor­to mo­kyk­los „Kle­vas“ būs­ti­nė­je vy­ku­sio­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je.
Čem­pio­nių tre­ne­rės – Jū­ra­tė Juo­dy­tė ir Ge­nu­tė Juo­die­nė, spor­ti­nin­kių svei­ka­ta žai­dy­nė­se rū­pi­no­si me­di­kė Dai­va Mie­če­lie­nė.
Spor­ti­nin­kes svei­ki­nęs spor­to...

Kur keliausite per atostogas?

Budintis reporteris
2017 m. birželio 28 d.

– Va­sa­ros ato­sto­gų ne­tu­riu, nes tuo me­tu kaip tik di­dy­sis dar­by­me­tis. Esu par­da­vi­mų va­dy­bi­nin­kė, dir­bu su ka­vi­nė­mis, res­to­ra­nais. Atos­to­gau­ju daž­niau­siai spa­lį ar­ba prieš se­zo­ną, pa­va­sa­rį. Il­siuo­si Lie­tu­vo­je, ne už­sie­ny­je – jam rei­kia pi­ni­gė­lių, kol kas ne­la­bai ga­liu sau leis­ti. Lie­tu­va yra ypač gra­ži. Die­vi­nu vi­są Ne­rin­gą, ji to­bu­la. Ten yra tiek už­slėp­tų vie­tų, rei­kia vis­ką iš­nar­šy­ti, pa­ma­ty­ti gra­žius kam­pe­lius, ko­pas. Ne­rin­ga at­per­ka vi­sus gy­ve­ni­mo...

Europos jaunimo čempionate – geriausi rezultatai Lietuvos dailiojo plaukimo istorijoje

Sportas
2017 m. birželio 28 d.
Po lais­vo­sios pro­gra­mos lie­tu­vai­tės sa­vo re­zul­ta­tais bu­vo pa­ten­kin­tos, due­tas kar­tu su Por­tu­ga­li­jos at­sto­vė­mis su­rin­ko 66,9000 ba­lo ir da­li­jo­si 18-a vie­ta, o A. Van­dy­tė ri­kia­vo­si 22-a su 65,9333 ba­lo.
Kiek pra­sčiau šiau­lie­tėms klos­tė­si pri­va­lo­mo­ji rung­ties da­lis, po ku­rios N. Amb­ra­zai­tė ir U. Damb­raus­kai­tė, su­rin­ku­sios 127,2786 ba­lo, ga­lu­ti­nė­je įskai­to­je smuk­te­lė­jo po­ra po­zi­ci­jų že­miau – į 20-ą vie­tą, vos 1 ba­lu at­si­lik­da­mos nuo laip­te­liu...

Joniškietė iš Vilniaus parvežė du medalius

Sportas
2017 m. birželio 28 d.
Sep­tin­ta­ja­me tarp­tau­ti­nia­me sta­lo te­ni­so jau­nu­čių tur­ny­re Vil­niu­je, skir­ta­me žy­miai tre­ne­rei Bro­nei Ba­lai­šie­nei at­min­ti, ge­rai pa­si­ro­dė Jo­niš­kio spor­to cent­ro auk­lė­ti­nė, du­kart Lie­tu­vos jau­nu­čių čem­pio­nė Si­mo­na Rim­ke­vi­čiū­tė. Ji iš­ko­vo­jo du me­da­lius.
Ko­man­di­nė­se var­žy­bo­se Si­mo­na Rim­ke­vi­čiū­tė kar­tu su Lau­ra Gri­go­ru­kai­te iš Pa­ne­vė­žio, gin­da­mos Lie­tu­vos pir­mo­sios mer­gai­čių ko­man­dos gar­bę, tarp 10 ko­man­dų iš­ko­vo­jo ant­rą vie­tą ir pel­nė si­dab­ro...

Vaikų globos namams – tuštėjimo metas

Krašto žinios
2017 m. birželio 28 d.
Rad­vi­liš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je au­džia­mos min­tys, kaip per tre­jus me­tus vi­sus vai­kų glo­bos na­muo­se „Nykš­tu­kas“ au­gan­čius vai­kus ap­gy­ven­din­ti šei­my­no­se, pas glo­bė­jus. Tam pri­reiks ir fi­nan­si­nių iš­tek­lių, ir po­li­ti­nio spren­di­mo.„Iki 2020-ųjų pas mus ne­tu­ri lik­ti vai­kų glo­bos na­mų. Tu­ri­me ska­tin­ti vai­kų glo­bą ir įvai­ki­ni­mą, kur­ti šei­my­nas, o da­bar­ti­nius vai­kų na­mus „Nykš­tu­kas“ tu­rė­si­me pri­tai­ky­ti ki­toms reik­mėms“, – sa­kė ra­jo­no vi­ce­me­ras Ka­zi­mie­ras Au­gu­lis, kar­tu su...

Ketvirtojoje „Post kryžkelėje“ Kurtuvėnų svirnas tapo galerija

Įvykiai, aktualijos
2017 m. birželio 27 d.
Penk­ta­die­nį Kur­tu­vė­nų (Šiau­lių r.) dva­ro svir­ne vy­ko jau ket­vir­ta­sis prieš dvy­li­ka me­tų pir­mą­kart su­reng­to kul­tū­ri­nio pro­jek­to „Post kryž­ke­lė“ ren­gi­nys. Kul­tū­ri­nė­je ir is­to­ri­nė­je kryž­ke­lė­je pri­sta­ty­ta ir nau­ja pa­ro­dų erd­vė – Kur­tu­vė­nų svir­nas ofi­cia­liai ta­po ga­le­ri­ja. Pir­mo­ji pa­ro­da „Die­vo bi­tės“ – Lie­tu­vos baž­ny­čių pie­ši­niai, kur­ti ar­chi­tek­to Gin­tau­to Vyš­niaus­ko (1958–2016).Ket­vir­ta­sis pro­jek­to ren­gi­nys „Pa­si­vaikš­čio­ji­mai po Kur­tu­vė­nų dva­ro svir­ną su vaiz­dais ir...

Japoniją ir Šiaulius gali suartinti krepšinis (9)

Įvykiai, aktualijos
2017 m. birželio 27 d.
Japonijos ir Lietuvos mai­nų cent­ro va­do­vas Ken­ji­ro Ta­ma­ki Šiau­lius jau bu­vo ap­lan­kęs anks­čiau An­ta­no Si­rei­kos krep­ši­nio aka­de­mi­jos kvie­ti­mu. Bū­tent nuo krep­ši­nio pra­si­dė­jo To­jo­ha­šio mies­to su­si­do­mė­ji­mas Šiau­liais ir Lie­tu­va. Vie­nam A. Si­rei­kos krep­ši­nio aka­de­mi­jos auk­lė­ti­niui yra su­teik­ta tre­jų me­tų sti­pen­di­ja mo­ky­tis ir tre­ni­ruo­tis To­jo­ha­šio mies­to Sa­ku­ra­goa­ka aukštojoje mo­kyk­lo­je.
To­jo­ha­šio me­ras K. Sa­ha­ra ti­ki­si, kad krep­ši­nis pa­dės su­ras­ti ir...

Šimtametėje protėvių sodyboje auga aštuntoji karta

Krašto žinios
2017 m. birželio 27 d.
Pak­ra­žan­čio se­niū­ni­jos Gri­nių kai­me, se­nu­tė­lė­je pu­sant­ro šim­to me­tų so­dy­bo­je, sa­vo gy­ve­ni­mą pra­de­da jau­na Er­nes­tos ir Eval­do Če­pu­lių šei­ma. Čia au­ga jų vai­kai: ket­ve­rių me­tu­kų Smil­tė ir me­tų Pi­jus.Se­no­je pro­mo­čiu­tės tro­bo­je, ku­rią ji pa­vel­dė­jo iš sa­vo pro­se­ne­lių, pri­si­glau­du­si jau­na šei­ma pa­ty­rė ir emig­ran­to duo­nos sko­nį. Ta­čiau vai­kus au­gin­ti nu­spren­dė Lie­tu­vo­je. Mo­ko­si ap­siei­ti be pra­ban­gos, daug dir­ba ir ku­ria sa­vo ūkį.Nors Eval­das kas­met po­rai mė­ne­sių iš­va­žiuo­ja dirb­ti į Ang­li­ją...

Joninių šventėje pasigesta žmonių (1)

Krašto žinios
2017 m. birželio 27 d.
Šie­me­ti­nės Jo­ni­nės Pak­ruo­jy­je at­švęs­tos kuk­lia­me ra­te. Nuo­la­ti­niai ren­gi­nių lan­ky­to­jai pa­ste­bė­jo, kad žmo­nių mies­to par­ke bu­vo gal per pu­sę ma­žiau nei anks­tes­niais me­tais.Tra­di­ci­nė­je Jo­ni­nių vie­to­je, mies­to par­ko est­ra­do­je šven­tės da­ly­viams gro­jo, dai­na­vo, šo­ko Pak­ruo­jo mies­to ir ra­jo­no sa­vi­veik­li­nin­kai, kvies­ti­niai at­li­kė­jai. Skam­bant po­pu­lia­riems kū­ri­niams, žiū­ro­vai lin­ga­vo į tak­tą, pri­ta­rė dai­ni­nin­kams.
Pak­ruo­jo kul­tū­ros cent­ro spe­cia­lis­tė Si­gu­tė...

Keturi kampai

Šau­kė­nų kul­tū­ros ir ama­tų cent­re (Kel­mės rajonas) penk­ta­die­nį pri­sta­ty­ta šio cent­ro tra­di­ci­nių ama­tų koor­di­na­to­rės...

Centas prie cento

JAV eks­per­tas: in­ves­tuo­ja­ma į ma­žus pro­jek­tusKel­mė­je vie­šė­jęs Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų na­cio­na­li­nio mies­tų...

imestamp]" border="0" alt="" />

Gyvenimo spalvosDaugiau

Už­va­kar Šiau­lių ra­jo­no Ba­zi­lio­nų mies­te­ly­je vy­ko iš­kil­mės, skir­tos Šv. Ba­zi­li­jaus Di­džio­jo or­di­no įkū­ri­mo 400...

Šiau­lie­tė gi­dė Vi­da Bu­ta­vi­čie­nė eks­kur­si­jos me­tu virs­ta skry­bė­liuo­ta po­nia An­ta­ni­na. Ke­liau­to­jus ji kvie­čia...

Du šiau­lie­čiai dvi­ra­ti­nin­kai – ar­chi­tek­tas Vy­tau­tas Anu­žis ir drau­di­mo bro­ke­ris Man­tas Po­ce­vi­čius – per...

Pa­sau­li­nio pro­jek­to „Ma­ža ne­mo­ka­ma bib­lio­te­kė­lė“ ("Litt­le free Lib­ra­ry") že­mė­la­py­je pa­žy­mė­tos dvi...

Visi straipsniai