(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
GAMINK IR BALSUOK
Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
keywords=" border='0' alt='' />

PDF laikraščiai

Norėdami skaityti PDF failą, įveskite įsigytus prisijungimo duomenis
 
Vartotojas:
 
Slaptažodis:

 
 
PDF archyvas

Prenumerata

Popierinių laikraščių prenumerata internetu
Prenumeruoti
PDF laikraščių prenumerata
Prenumeruoti
Asmeniniai skelbimai mūsų žiniatinklyje
Skelbimai

Iš­ma­nių­jų kar­tai rei­kia „Šar­ke­los var­ne­los“

2017 m. balandžio 25 d.
Šiau­lių 1-osios mu­zi­kos mo­kyk­los mer­gai­čių cho­ro „Ga­ma“ va­do­vė, cho­ro di­ri­gen­tė Dai­na Ka­va­liaus­kie­nė kas­dien su­si­du­ria su pa­ra­dok­su: te­le­fo­nų „tapš­no­to­jų“ kar­ta mie­lai ren­ka­si dai­nuo­ti ar­cha­jiš­kas lie­tu­vių liau­dies, sak­ra­li­nes dai­nas. Mo­ky­to­ja ma­to, kaip dai­na­vi­mas virs­ta psi­cho­te­ra­pi­ja jau­ni­mui. Be­dai­nuo­da­mos „Šar­ke­lą var­ne­lą“ mer­gai­tės „pa­ga­vo“ net „Auk­so paukš­tę“ – aukš­čiau­sią Lie­tu­vo­je mė­gė­jų me­no ap­do­va­no­ji­mą.1-osios mu­zi­kos mo­kyk­los cho­ro „Ga­ma“...

Sveikatai reikia ne tik sveiko maisto, bet ir bado

2017 m. balandžio 25 d.
Šiau­liuo­se Lie­tu­vos spor­to uni­ver­si­te­to bio­me­di­ci­nos moks­lų sri­ties dok­to­ran­tas Ar­tū­ras Su­je­ta spor­ti­nin­kams ir tre­ne­riams da­li­jo ver­tin­gus pa­ta­ri­mus, ku­rių dau­ge­lis tik­tų ir kiek­vie­nam, no­rin­čiam svei­kai mai­tin­tis, nu­mes­ti ar priaug­ti svo­rio.
No­rint su­re­gu­liuo­ti sa­vo kū­no svo­rį, A. Su­je­ta pa­ta­ria pir­miau­siai iš­siaiš­kin­ti, koks su mais­tu gau­na­mų ka­lo­ri­jų kie­kis yra rei­ka­lin­gas esa­mam kū­no svo­riui pa­lai­ky­ti.
Suau­gęs vy­ras tai ga­li...

Politikos aktualijosDaugiau

Pa­ra­dok­sa­liai pa­si­bai­gė pu­sant­rų me­tų Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė­je vy­kęs dar­bas – cent­ra­li­zuo­tas mais­to...

Į Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos (VTEK) aki­ra­tį pa­te­ko Rad­vi­liš­kio ra­jo­no vi­ce­me­ras...

Šiau­lie­tė ad­vo­ka­tė Dai­va Ru­sa­kie­nė ini­ci­juo­ja gru­pės ieš­ki­nį Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bei dėl ne­tin­ka­mai va­lo­mų gat­vių –...

Lie­tu­vo­je šiuo me­tu ren­gia­ma­si es­mi­niams at­lie­kų vers­lo po­ky­čiams. Aiš­ku, kad rink­lia­va at­lie­kų tu­rė­to­jams brangs...

Komentarai, nuomonėsDaugiau


Po tru­pu­tį aiš­kė­ja, kuo iš­si­skirs šio Sei­mo ket­ve­rių me­tų lai­ko­tar­pis. Ant Vy­riau­sy­bės sta­lo gu­la vie­na po ki­tos...

Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės po­nai su­ra­do ori­gi­na­lų bū­dą „su­ma­žin­ti“ so­cia­li­nę at­skir­tį. Dau­giau kaip sep­ty­nių arų...

Pir­ma te­zė. Apie dvi­gu­bą pi­lie­ty­bę pri­kal­bė­ti kal­nai žo­džių ir iš­lie­tos jū­ros jaus­mų. Po­nai, o ko­dėl tik apie dvi­gu­bą...

Už­ven­ty­je pa­mi­nė­tos Lie­tu­vos švie­tė­jos, ra­šy­to­jos ir lab­da­rės Ma­ri­jos Peč­kaus­kai­tės-Šat­ri­jos Ra­ga­nos 140-osios...

Politikų tribūnaDaugiau

KO­DĖL UŽ­GE­SO „SAU­LĖS“ RE­KONST­RUK­CI­JOS REI­KA­LAI? – klaus­ta par­la­men­ta­ro, LRS Kul­tū­ros ko­mi­te­to na­rio dr...

Sei­mo Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas

Gal bū­siu ne­po­pu­lia­rus – bet ne­ga­liu nu­ty­lė­ti. Juo­kin­ga...

Eu­ro­pos Par­la­men­to frak­ci­jos „Lais­vės ir tie­sio­gi­nės de­mok­ra­ti­jos Eu­ro­pa“...

Vil­nius, rugp­jū­čio 8 d. (EL­TA).
Po bak­te­ri­jo­mis už­krės­tų kol­dū­nų skan­da­lo že­mės ūkio mi­nist­rė Vir­gi­ni­ja...

imestamp]" border="0" alt="" />

„Darom“ talkininkai ir džiaugėsi, ir skundėsi

Įvykiai, aktualijos
2017 m. balandžio 25 d.
Sa­vait­ga­lį įvai­riau­sio­se Šiau­lių vie­to­se dau­gė­jo ro­ži­nių mai­šų – kas­me­tės tal­kos „Da­rom“ re­zul­ta­to. Šie­met tal­kos pra­si­dė­jo ge­ro­kai anks­čiau, tad šeš­ta­die­nį tal­ki­nin­kų mies­te ne­bu­vo daug.Cent­ri­nia­me mies­to par­ke iš to­li gir­dė­jo­si ar­mo­ni­kos gar­sai, sma­gia mu­zi­ka pa­si­rū­pi­no Uk­rai­nos aso­cia­ci­jos „Kar­pa­tai“ at­sto­vai. Mies­to par­ką grė­bė, ša­kas, šiukš­les rin­ko apie šim­tas tal­ki­nin­kų.
„Gal rei­kia mai­šo šiukš­lėms?“ – ener­gin­gai tei­ra­vo­si Šiau­lių ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų...

Velykėlėse linksminosi vaikai

Įvykiai, aktualijos
2017 m. balandžio 25 d.
Ža­liū­kių ma­lū­ni­nin­ko so­dy­bo­je tarp šven­tės da­ly­vių su­ko­si Ve­ly­kė, bu­vo ri­de­na­mi mar­gu­čiai, lau­ke ant kros­nies kep­ta kiau­ši­nie­nė, ant lau­žo vi­rė ar­ba­ta. Vy­ko kū­ry­bi­nės dirb­tu­vės, gra­žiau­sių mar­gu­čių rin­ki­mai, šo­kiai, sū­py­nės, liau­diš­ki žai­di­mai. Sma­gią nuo­tai­ką kū­rė vai­kų bei jau­ni­mo folk­lo­ro an­samb­liai „Čiu­tu­lis“, „Ga­su­žis“, „Vie­ver­sė­lis“.
Šiau­lių kul­tū­ros cent­ro or­ga­ni­zuo­tos šven­tės „Vai­kų Ve­ly­kė­lės“ ren­gi­niai pra­si­dė­jo šv. mi­šio­mis vai­kams ir jau­ni­mui Šiau­lių Šv. apaš­ta­lų Pet­ro ir Pau­liaus ka­ted­ro­je...

Kodėl užgeso "Saulės" rekonstrukcijos reikalai?

Budintis reporteris
2017 m. balandžio 25 d.
KO­DĖL UŽ­GE­SO „SAU­LĖS“ RE­KONST­RUK­CI­JOS REI­KA­LAI? – klaus­ta par­la­men­ta­ro, LRS Kul­tū­ros ko­mi­te­to na­rio dr. Sta­sio Tu­mė­no, at­sto­vau­jan­čio „Auš­ros“ apy­gar­dos rin­kė­jams.Par­la­men­ta­ras bu­vo konk­re­tus: kal­tės esa­ma iš abie­jų pu­sių.Praė­ju­sią sa­vai­tę įvy­kę ir ži­niask­lai­do­je pla­čiai nu­švies­ti in­ci­den­tai Ve­ly­ki­nės mu­zi­kos fes­ti­va­ly­je „Re­sur­re­xit“, kai Lie­po­jos sim­fo­ni­nio or­kest­ro mu­zi­kan­tai at­si­sa­kė da­ly­vau­ti kon­cer­te dėl že­mos oro tem­pe­ra­tū­ros (pri­trū­ko be­ne vie­no...

Šiaulietė – geriausia šalies metų bibliotekų vadovė

Budintis reporteris
2017 m. balandžio 25 d.
Tarp tri­jų ge­riau­sių­jų 2016 me­tų ša­lies bib­lio­te­ki­nin­kų ap­do­va­no­ta ir įver­tin­ta šiau­lie­tė, Šiau­lių sa­vi­val­dy­bės vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rė Ire­na Ži­lins­kie­nė. Jai, ta­pu­siai ge­riau­sia 2016 me­tų bib­lio­te­kų va­do­ve Lie­tu­vo­je, pa­dė­ką įtei­kė ir Sei­mo na­rys šiau­lie­tis dr. Sta­sys Tu­mė­nas.
„Ačiū Jums už pui­kų dar­bą, kny­gos sklai­dą skai­ty­to­jams. Nuo­šir­džiai dė­ko­ju už tai, kad Jū­sų pa­stan­go­mis bib­lio­te­kos Šiau­liuo­se ta­po kul­tū­ros, švie­ti­mo, bend­ruo­me­nių trau­kos, edu­ka­ci­nių ren­gi­nių cent­rais...

Radviliškio meras įvertintas už nepagarbią „etiketę“

Teisėtvarka
2017 m. balandžio 25 d.
Eti­kos ko­mi­si­ja nu­spren­dė, kad Rad­vi­liš­kio ra­jo­no me­ras An­ta­nas Če­po­no­nis pa­žei­dė pa­do­ru­mo ir pa­vyz­din­gu­mo prin­ci­pus. Pa­žei­dė­ju A. Če­po­no­nis ta­po, nes vie­ša­me po­sė­dy­je Rad­vi­liš­kio gy­ven­to­jus pa­va­di­no „ap­si­ši­kė­liais“.Rad­vi­liš­kio me­ras – ne tik pa­žei­dė­jas – jis ir kal­ti­na­ma­sis ga­li­mos ko­rup­ci­jos, ku­rią narp­lio­ja Šiau­lių apy­gar­dos teis­mas, by­lo­je.Rad­vi­liš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Eti­kos ko­mi­si­jos spren­di­mas, ku­riuo A. Če­po­no­nis pri­pa­žin­tas...

Išp­lėš­ti per­ga­lės ne­pa­vy­ko, bet D. Sabeckis sublizgėjo

Sportas
2017 m. balandžio 25 d.
Prieš šias rung­ty­nes To­mą La­kū­ną ir Vla­dys­la­vą Ko­re­niu­ką ka­ma­vo ko­jų skau­smai, bet abu žai­dė­jai ry­žo­si ženg­ti į aikš­tę. Bet le­mia­mas aki­mir­kas krep­ši­nin­kams te­ko ste­bė­ti nuo at­sar­gi­nių suo­lo, nes skaus­mai ne­lei­do tęs­ti ma­čo.
Ant­ra­ja­me ket­vir­ty­je sve­čiai spur­ta­vo 16:0 ir ati­trū­ko 38:20 (14 min.). Šiau­lie­čiai ra­do jė­gų at­si­ties­ti ir prieš di­džią­ją per­trau­ką ko­man­das be­sky­rė jau tik 7 taš­kai. Prie­nų eki­pos pra­na­šu­mas su­men­ko iki 54:47.
Tre­čia­ja­me kė­li­ny­je sve­čiams vėl bu­vo pa­vy­kę...

Pirmąkart Šiauliuose – didžiausias mados renginys „Design for life“

Afiša
2017 m. balandžio 25 d.
Ar yra mies­tų, ku­rių gy­ven­to­jai ne­no­rė­tų pa­si­sem­ti idė­jų ką reng­tis šį pa­va­sa­rį, kaip tau­so­ti ir puo­se­lė­ti plau­kus bei odą ar­ba kaip at­nau­jin­ti sa­vo na­mus? Po Lie­tu­vos mies­tus ke­liau­jan­čių ma­dos mu­gių cik­lo „De­sign for li­fe“ or­ga­ni­za­to­riai ma­no, jog ma­da ir gro­žis šian­dien neat­sie­ja­mi nuo kas­die­nio gy­ve­ni­mo ir tuo ke­ti­na su­pa­žin­din­ti Šiau­lius!Ba­lan­džio 30 die­ną vi­sa Šiau­lių are­na už­si­pil­dys dau­giau nei 100 šių sri­čių spe­cia­lis­tų, ku­rie siū­lys nuo ap­ran­gos iki na­mų...

Emigracija retina giminę

Krašto žinios
2017 m. balandžio 25 d.
Per Ve­ly­kas Kel­mės ra­jo­ne, Pa­šiau­šė­je, gy­ve­nan­čią Ja­ni­ną Zda­nie­nę ap­lan­kė sū­nus Vi­das su šei­ma. 13 me­tų Lon­do­ne gy­ve­nan­tis vy­ras – ne vie­nin­te­lis emig­ran­tas iš gi­mi­nės. Še­du­vo­je gy­ve­nan­ti po­nios Ja­ni­nos se­suo užau­gi­no de­vy­nis vai­kus. Še­ši iš jų dir­ba už­sie­ny­je. Už­sie­ny­je ir dar vie­nos se­sers bei bro­lio vai­kai. Pas vai­kus, par­da­vęs na­mus Lie­tu­vo­je, ke­ti­na iš­vyk­ti ir bro­lis.Iš Lon­do­no sa­vai­tei į Pa­šiau­šę at­skri­du­sius Dan­guo­lę ir Vi­dą Zda­nius su­ti­ko­me Pa­šiau­šės...

Šiaulių centro poliklinikos pacientų laukia reikšmingi pokyčiai

Sveikata
2017 m. balandžio 25 d.
Nau­jas šiuo­lai­kiš­kas rent­ge­no apa­ra­tas, lei­sian­tis pa­cien­tams at­lik­ti sau­ges­nius bei ko­ky­biš­kes­nius ty­ri­mus, bei pa­pil­do­ma 35 vie­tų au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė po­lik­li­ni­kos kie­me – to­kios nau­jo­vės, ku­rias įgy­ven­din­ti pa­dės mies­to sa­vi­val­dy­bės skir­ta fi­nan­si­nė pa­ra­ma, lau­kia Šiau­lių cent­ro po­lik­li­ni­kos pa­cien­tų.Po ke­le­rius me­tus tru­ku­sių ban­dy­mų gau­ti fi­nan­si­nę pa­ra­mą šiuo­lai­kiš­kam skait­me­ni­niam rent­ge­nui įsi­gy­ti praė­ju­sią sa­vai­tę Šiau­lių mies­to ta­ry­ba sky­rė...

Kada kyla alergijos pliūpsnis?

Sveikata
2017 m. balandžio 25 d.
Dau­gu­ma aler­giš­kų žmo­nių yra jaut­rūs ke­lių rū­šių au­ga­lų žie­da­dul­kėms. To­dėl no­rint leng­viau su­kont­ro­liuo­ti li­gą ver­ta at­lik­ti krau­jo ty­ri­mą – iš­si­tir­ti aler­ge­nų pa­le­tę.Kai pa­va­sa­rio vė­jas pra­de­da blaš­ky­ti me­džių žie­da­dul­kes, dau­gy­bė žmo­nių pra­de­da skųs­tis už­gul­to­mis ir var­van­čio­mis no­si­mis, aša­ro­jan­čio­mis bei per­štin­čio­mis aki­mis. Daž­nai pa­si­kar­to­jan­ti aler­gi­nė slo­ga (šien­li­gė, po­li­no­zė) ga­li komp­li­kuo­tis – pra­ran­da­ma uos­lė, sko­nio po­jū­tis, iš­si­vys­to bron­chi­nė ast­ma.
Šien­li­ge...

Dienos populiariausi

Akmenės rajoneAkmenės rajone


Joniškio rajoneJoniškio rajone


Kelmės rajoneKelmės rajone


Pakruojo rajonePakruojo rajone


Radviliškio rajoneRadviliškio rajone


Šiaulių rajoneŠiaulių rajone

Sportas

Prieš šias rung­ty­nes To­mą La­kū­ną ir Vla­dys­la­vą Ko­re­niu­ką ka­ma­vo ko­jų skau­smai, bet abu žai­dė­jai ry­žo­si ženg­ti į aikš­tę...

Keturi kampai

Pa­kir­ši­ny­je (Rad­vi­liš­kio ra­jo­nas) įsi­kū­ręs et­ni­nės kul­tū­ros ir ama­tų cent­ras prieš pat Ve­ly­kas pa­si­puo­šė įvai­riau­sio...

Centas prie cento

Atolankos

Šių me­tų ko­vą Šiau­lių mies­to gar­bės pi­lie­čiui, moks­li­nin­kui kal­bi­nin­kui, va­do­vė­lių au­to­riui, jau­nų pe­da­go­gų ir moks­li­nin­kų...

imestamp]" border="0" alt="" />
keywords=" border='0' alt='' />

Gyvenimo spalvosDaugiau

Lie­tu­vių ra­šy­to­ja Že­mai­tė pan­kuo­ja – vil­ki džem­pe­riu, sė­di su žiur­ke ir au­si­nu­ku ant ska­re­lės. Šių die­nų he­do­niz­mas...

Lon­do­no ka­ra­liš­ka­ja­me mu­zi­kos ko­le­dže stu­di­juo­jan­ti smui­ki­nin­kė Au­gus­tė Emi­li­ja Ja­no­ny­tė Šiau­liuo­se...

Ji nuo­šir­džiai kva­to­ja­si už­kre­čia­mu juo­ku. Iš Vo­kie­ti­jos par­si­ve­žu­si juo­ko už­kra­tą ser­ti­fi­kuo­ta juo­ko...

Ber­žė­nuo­se (Kel­mės r.) gy­ve­nan­ti Ona Jad­vy­ga Po­po­vie­nė – įvai­rių rank­dar­bių meist­rė, mez­gan­ti ir gė­les.„Už lan­go dar gė­lės...

Visi straipsniai