(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
keywords=" border='0' alt='' />

PDF laikraščiai

Norėdami skaityti PDF failą, įveskite įsigytus prisijungimo duomenis
 
Vartotojas:
 
Slaptažodis:

 
 
PDF archyvas

Prenumerata

Popierinių laikraščių prenumerata internetu
Prenumeruoti
PDF laikraščių prenumerata
Prenumeruoti
Asmeniniai skelbimai mūsų žiniatinklyje
Skelbimai

Alkoholio kontrolė nejaudina alkoholikų (16)

2017 m. gegužės 27 d.
Al­ko­ho­lio įsi­gy­ti ga­lės tik nuo 20-ies me­tų. Mai­še­liai, ku­riuo­se bus ne­ša­mas al­ko­ho­lis, ne­ga­lės bū­ti per­ma­to­mi, o par­da­vi­mo lai­kas – ri­bo­tas. Jei­gu tai ne­pa­dės, at­si­ras spe­cia­li­zuo­tos al­ko­ho­lio par­duo­tu­vės. Gąs­di­na­ma, kad žlugs kai­mo par­duo­tu­vės, o po to – ir kai­mas.Kais­tant si­tua­ci­jai ir po­li­ti­ko­je, ir vi­suo­me­nė­je dėl al­ko­ho­lio kont­ro­lės „Šiau­lių kraš­tas“ iš­va­žia­vo iš­girs­ti liau­dies, o pa­gal Se­ne­ką – Die­vo bal­so. Dėl al­ko­ho­lio ri­bo­ji­mų, at­ro­do, ner­vi­na­si...

Įkvėpti lietuviško oro (10)

2017 m. gegužės 27 d.
Iš Šiau­lių ki­lu­si JAV moks­li­nin­kė Jo­vi­ta Mar­cin­ke­vi­čie­nė-Ric­ci – gar­sios pa­sau­ly­je far­ma­ci­jos kom­pa­ni­jos „No­var­tis“ bio­he­mi­jos sky­riaus Bos­to­ne va­do­vė. Praei­tą sa­vai­tę ji bu­vo at­vy­ku­si ap­lan­ky­ti ar­ti­mų­jų ir su „Šiau­lių kraš­tu“ su­ti­ko pa­si­da­ly­ti sa­vo kar­je­ros is­to­ri­ja, žvilgs­niu į ak­tua­li­jas – emig­ra­ci­ją, dvi­gu­bą pi­lie­ty­bę, uni­ver­si­te­tų re­for­mą.
J. Mar­cin­ke­vi­čie­nė-Ric­ci – gar­sios šiau­lie­čių šei­mos at­sto­vė. Tė­tis – 92 me­tų gy­dy­to­jas Al­fon­sas Sta­kė­nas, Šiau­lių...

Mariupolio kryptimi: bendradarbiavimo galimybės (1) (21)

2017 m. gegužės 26 d.
Be­maž vi­są praė­ju­sią sa­vai­tę tru­ko Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės de­le­ga­ci­jos ke­lio­nė Uk­rai­no­je. Ieš­kant ofi­cia­lių kon­tak­tų ir juos įfor­mi­nant su Ma­riu­po­lio sa­vi­val­dy­be. Prie Azo­vo jū­ros išau­gu­sio mies­to, ku­ris Ru­si­jos ir Uk­rai­nos konf­lik­te at­si­dū­rė ne­to­li fron­to li­ni­jos, ski­rian­čios pro­ru­siš­ką Do­nec­ko liau­dies res­pub­li­ką (DNR) nuo li­ku­sios Uk­rai­nos.Kartu ke­lia­vo ir „Šiau­lių kraš­to“ žur­na­lis­tas.Ko­dėl vos per dvi­de­šim­ties tūks­tan­čių gy­ven­to­jų Ak­me­nės kraš­tas pa­no­ro drau­gau­ti...

Naujam Tarybos veidui ir atleistiesiems – rožės (17)

2017 m. gegužės 26 d.
Va­kar Šiau­lių mies­to ta­ry­ba at­lei­do abu Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jus. Pa­čio­je Ta­ry­bo­je taip pat įvy­ko po­ky­čių – pra­dė­jo dirb­ti nau­jas kon­ser­va­to­rių at­sto­vas, įsi­var­di­jo opo­zi­ci­ja. Tik nie­kas ne­be­no­ri skelb­tis dau­gu­ma. Te­be­ka­ba ap­kal­tų ini­cia­ty­vos. Vie­na iš jų ren­gia­ma me­rui.
Ta­ry­bo­je pra­dė­jo dirb­ti prie­sai­ką da­vęs nau­jas Ta­ry­bos na­rys kon­ser­va­to­rius 34 me­tų Eli­gi­jus Stu­gys, in­ži­nie­rius, IT spe­cia­lis­tas.
Ta­ry­bo­je jis...

Kai pa­kan­ka duo­nos ir van­­dens (2)

2017 m. gegužės 26 d.
Vals­ty­bi­nio Šiau­lių dra­mos teat­ro ak­to­riaus, tru­pės va­do­vo Vla­do Ba­ra­naus­ko ke­lio­nių ki­še­nė­je nu­gul­da­vo Dže­ko Ke­rua­ko „Ke­ly­je“. „Gal aš sa­vo dū­šio­je esu dau­giau ar ma­žiau kaž­koks val­ka­ta? Ar bit­ni­kas“, – svars­to. 70-ąją su­kak­tį ak­to­rius sa­vait­ga­lį mi­nės prem­je­ra „Ru­dens is­to­ri­ja“, sce­no­je jo gar­baus am­žiaus he­ro­jus ry­šis drą­siam poel­giui – pa­bėg­ti. Ak­to­rius vi­sa­da ža­vė­jo­si drą­siais žmo­nė­mis, o drą­siau­siu sa­vo gy­ve­ni­mo žings­niu va­di­na spren­di­mą sto­ti į...

Politikos aktualijosDaugiau

Pa­ra­dok­sa­liai pa­si­bai­gė pu­sant­rų me­tų Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė­je vy­kęs dar­bas – cent­ra­li­zuo­tas mais­to...

Į Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos (VTEK) aki­ra­tį pa­te­ko Rad­vi­liš­kio ra­jo­no vi­ce­me­ras...

Šiau­lie­tė ad­vo­ka­tė Dai­va Ru­sa­kie­nė ini­ci­juo­ja gru­pės ieš­ki­nį Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bei dėl ne­tin­ka­mai va­lo­mų gat­vių –...

Lie­tu­vo­je šiuo me­tu ren­gia­ma­si es­mi­niams at­lie­kų vers­lo po­ky­čiams. Aiš­ku, kad rink­lia­va at­lie­kų tu­rė­to­jams brangs...

Komentarai, nuomonėsDaugiau

Žmo­nės ži­no, kad no­rint ge­rai jaus­tis, rei­kia de­rin­ti mais­to pro­duk­tus. No­rint gra­žiai at­ro­dy­ti, rei­kia...

Rū­ta VAI­NIE­NĖ
Tuoj Lie­tu­vo­je ne­liks ak­mens ant ak­mens. Pra­džio­je tuo bu­vo sun­ku pa­ti­kė­ti. Bu­vo­me įpra­tę...

Gi­ta­na MAR­KO­VI­ČIE­NĖ
Eko­no­mis­tė
Ko­ne vi­sos ži­niask­lai­dos prie­mo­nės pra­ne­šė, ko­kie yra nau­jų­jų...


Re­gi­na MUS­NEC­KIE­NĖ
Šau­kė­nų mies­te­ly­je tvy­ro ne­ri­mas. Už­da­ro­ma nuo 1942 me­tų gy­va­vu­si Šau­kė­nų li­go­ni­nė...

Politikų tribūnaDaugiau

Pas­ta­rų­jų sa­vai­čių įvy­kiai Eu­ro­pos po­li­ti­kos pa­dan­gė­je at­ne­šė ne tik vė­sų orą ir snie­gą, bet ir nau­jų įžval­gų apie rin­ki­mus...

Kar­tu su šiuo­lai­ki­nė­mis tech­no­lo­gi­jo­mis į mū­sų gy­ve­ni­mą at­ke­lia­vo dau­giau lais­vės. Lais­vės ži­no­ti, reikš­ti sa­vo...

KO­DĖL UŽ­GE­SO „SAU­LĖS“ RE­KONST­RUK­CI­JOS REI­KA­LAI? – klaus­ta par­la­men­ta­ro, LRS Kul­tū­ros ko­mi­te­to na­rio dr...

Sei­mo Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas

Gal bū­siu ne­po­pu­lia­rus – bet ne­ga­liu nu­ty­lė­ti. Juo­kin­ga...

imestamp]" border="0" alt="" />

Patys mažiausieji šiauliečiai laukiami spalvotoje šventėje

Įvykiai, aktualijos
2017 m. gegužės 27 d.
Bir­že­lio 1-ąją mi­nint Tarp­tau­ti­nę vai­kų gy­ni­mo die­ną, į Šiau­lius vėl grįš spal­vin­ga tra­di­ci­nė mies­to šven­tė „Aš – ma­ža­sis šiau­lie­tis“. Ren­gi­nys skir­tas pa­tiems ma­žiau­siems mies­to gy­ven­to­jams, to­dėl į jį kvie­čia­mi ma­žy­liai, gi­mę nuo 2016 m. ge­gu­žės 1 d. iki 2017 m. ge­gu­žės 1 d. Vi­siems šiems vai­ku­čiams bu­vo iš­siųs­ti kvie­ti­mai.Ma­lo­niai pra­šo­me tė­ve­lius, no­rin­čius da­ly­vau­ti šven­tė­je, su­skub­ti už­re­gist­ruo­ti sa­vo ma­žy­lius Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ci­vi­li­nės...

Japonijos ambasadorius Pakruojyje aplankė sakurų sodą (10)

Įvykiai, aktualijos
2017 m. gegužės 27 d.
Va­kar Ja­po­ni­jos am­ba­sa­do­rius Toyoei Shi­gee­da su žmo­na Me­chi­ko Shi­gee­da Pak­ruo­jy­je da­ly­va­vo sa­ku­rų so­do so­di­ni­mo šven­tė­je, pa­kruo­jie­čius mo­kė ar­ba­tos gė­ri­mo ce­re­mo­ni­jos. Ja­po­ni­jos dip­lo­ma­to dė­me­sį Pak­ruo­jis pa­trau­kė do­mė­ji­mu­si šios ša­lies kul­tū­ra.Ant­rą kar­tą Pak­ruo­jy­je vie­šin­tis am­ba­sa­do­rius su žmo­na ir jį ly­dė­ju­siais sve­čiais iš at­sto­vy­bės su­si­pa­ži­no su mies­tu, ei­da­mas nuo Sa­vi­val­dy­bės iki sa­ku­rų par­ko. Pa­ke­liui už­su­ko į ne­se­niai po res­tau­ra­vi­mo...

Mariupolio kryptimi: pro užkardas (2) (8)

Įvykiai, aktualijos
2017 m. gegužės 27 d.
Ru­si­jos ir Uk­rai­nos konf­lik­te ne­to­li fron­to li­ni­jos at­si­dū­ru­sį Ma­riu­po­lio mies­tą Ak­me­nės ra­jo­no de­le­ga­ci­ja pa­sie­kė pa­gal de­ta­liai nu­ma­ty­tą marš­ru­tą ir ly­di­mi vie­ti­nių pa­ly­do­vų.Iš anks­to pa­rū­pin­ti lei­di­mai. Nau­do­ti slap­ta­žo­džiai, kad be ei­lių ar pa­pil­do­mų klau­si­mų ka­riš­kiai, po­li­ci­nin­kai pra­leis­tų pro po­stus, įreng­tus ke­liuo­se.Pa­tik­roms ke­liau­to­jai nu­si­tei­kė iš anks­to. Lai­ky­ta­si rei­ka­la­vi­mų ba­ga­žui, ku­rio su­si­da­rė daug. Kiek­vie­nas de­le­ga­ci­jos na­rys ve­žė tiek...

Medvilionių dvaro pastatas pagaliau užsandarintas (9)

Įvykiai, aktualijos
2017 m. gegužės 27 d.
Prieš dve­jus me­tus iš­gar­sė­ju­sio Jo­niš­kio ra­jo­no Med­vi­lio­nių dva­ro mo­li­nis pa­sta­tas, ku­rio Sa­vi­val­dy­bė vos skan­da­lin­gai ne­nug­rio­vė, pa­ga­liau, at­li­kus lai­ki­nuo­sius ap­sau­gos dar­bus, už­san­da­rin­tas.
Dar­bai bu­vo at­lik­ti ba­lan­džio pa­bai­go­je, po to, kai Med­vi­lio­nių dva­ro gy­ve­na­mą­jį mo­li­nį pa­sta­tą ap­žiū­rė­jo Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­to Šiau­lių sky­riaus ve­dė­jas Ry­tis Bud­rys, įver­ti­nęs pa­dė­tį ir ką reik­tų pa­da­ry­ti. Dar­bi­nin­kai popieriaus kartono plokš­tė­mis už­ka­lė lan­gų...

Šimšės bendruomenė klegėjo sporto šventėje (1)

Įvykiai, aktualijos
2017 m. gegužės 27 d.
Tra­di­ci­nės pa­va­sa­riš­kos šven­tės me­tu vy­ko fut­bo­lo, tink­li­nio, bė­gi­mo, vir­vės trau­ki­mo, „cross­fit“ var­žy­bos. Da­ly­viai sie­kė pri­si­trau­ki­mų, at­si­spau­di­mų, štan­gos kė­li­mo re­kor­dų, ak­ty­viai da­ly­va­vo links­mo­se orien­ta­vi­mo­si rung­ty­se. Nu­ga­lė­to­jai bu­vo ap­do­va­no­ti tau­rė­mis, me­da­liais ir rė­mė­jų pri­zais.
Vi­si no­rin­tys ga­lė­jo iš­ban­dy­ti pa­si­vaikš­čio­ji­mą su šiau­rie­tiš­ko­mis laz­do­mis, tre­ni­ruo­tę ve­dė Šiau­lių uni­ver­si­te­to dės­ty­to­jas ir Bui­ti­nių pa­slau­gų sky­riaus pro­fe­si­jos...

Pasiklydusiai šeimai kelią rasti padėjo policijos automobilio garsai (3)

Teisėtvarka
2017 m. gegužės 27 d.
Ga­vę pra­ne­ši­mą apie pa­si­kly­du­sius gy­ven­to­jus, jų ieš­ko­ti iš­vy­ko Tel­šių ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Kel­mės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Rea­ga­vi­mo sky­riaus pa­rei­gū­nai Ie­va Baš­ky­tė ir Mant­vy­das Sto­nys. Pa­lai­ky­da­mi ry­šį te­le­fo­nu bei pa­si­tel­kę tar­ny­bi­nio au­to­mo­bi­lio gar­so sig­na­lą, pa­rei­gū­nai as­me­nis ban­dė nu­kreip­ti tei­sin­ga link­me. Au­to­mo­bi­liu, o vė­liau pės­čio­mis ju­dė­da­mi ap­lin­ki­nė­mis apy­lin­kė­mis, pa­rei­gū­nai pa­sie­kė tiks­lą – šei­ma bu­vo...

Tėviškės namai virto muziejumi

Gyvenimo spalvos
2017 m. gegužės 27 d.
Zi­ta Li­sen­ko­va su vy­ru Piot­ru ne vie­ną de­šimt­me­tį gy­ve­na Lyk­ši­ly­je (Kel­mės r), ta­čiau ne­pa­lie­ka už­marš­ty­je sa­vo tė­viš­kės so­dy­bos gre­ti­ma­me Žu­tau­tų kai­me.Gim­tuo­sius na­mus mo­te­ris su se­se­ri­mi Ju­li­ja pa­ver­tė mu­zie­ju­mi, ku­ria­me sau­go­mi jų se­ne­lių, tė­vų ir jų pa­čių dau­gy­bę is­to­ri­jų me­nan­tys daik­tai.
Kiek pa­va­žia­vus il­gai lie­taus ne­ma­čiu­siu, dul­kių ka­muo­lius ge­nan­čiu vieš­ke­liu pro Lyk­ši­lį, pa­si­tin­ka pa­pras­tas, iš pir­mo žvilgs­nio, vien­kie­mis.
Se­ni me­di­niai na­mai...

Pakruojo dvare – žąsų lenktynės (1)

Gyvenimo spalvos
2017 m. gegužės 27 d.
Au­ten­tiš­ką XIX a. pabaigos – XX a. pradžios dva­ro kas­die­ny­bę at­gai­vi­nu­sia­me Pak­ruo­jo dva­re pri­ke­lia­mi ne tik se­nie­ji ama­tai, bet ir pra­mo­gos. Praė­ju­sį sa­vait­ga­lį dva­re pir­mą­kart po dau­giau nei pus­šim­čio me­tų per­trau­kos bu­vo su­reng­tos ka­dai­se itin po­pu­lia­rios žą­sų lenk­ty­nės.Dva­ro ūki­nė­je da­ly­je esan­čia­me ap­tva­re su­reng­ta at­rak­ci­ja pri­trau­kė vi­są bū­rį ma­žų ir di­de­lių smal­suo­lių, su su­si­do­mė­ji­mu ste­bė­ju­sių, kaip dva­ro ti­jū­nas ir pie­me­nai­tės rykš­te­lė­mis link fi­ni­šo sku­bė­ti ra­gi­na dva­ro...

Pakvietė Tytuvėnų piliakalniai

Krašto žinios
2017 m. gegužės 27 d.
Praė­ju­sį penk­ta­die­nį Pi­lia­kal­nių me­tų pra­džia Ty­tu­vė­nuo­se pa­žy­mė­ta edu­ka­ci­niu už­siė­mi­mu „Se­niai, se­niai, kai mū­sų dar ne­bu­vo...“. Ren­gi­nį or­ga­ni­za­vo Ty­tu­vė­nų, Pag­ry­žu­vio ir Šed­ba­rų bib­lio­te­kų dar­buo­to­jai, iš Kel­mės at­vy­ko ne­for­ma­laus vai­kų švie­ti­mo pro­gra­mų mo­ki­niai su mo­ky­to­ja Jū­ra­te Šir­ku­vie­ne.
Nut­vieks­tas anks­ty­vų sau­lės spin­du­lių bei pa­si­da­bi­nęs mė­ly­nais neuž­mirš­tuo­lių žie­dais pa­si­ti­ko Šv. Jur­gio kal­ne­lis, nuo ku­rio ir pra­dė­jo­me pa­žin­tį su mū­sų kraš­to pi­lia­kal­niais. Čia...

Prisimintos Kareiviškių aukos (9)

Krašto žinios
2017 m. gegužės 27 d.
Sek­ma­die­nį, Kra­žių se­niū­ni­jo­je, bu­vu­sia­me Ka­rei­viš­kių kai­me, mi­nė­tos 70-osios Ka­rei­viš­kių kau­ty­nių me­ti­nės, ati­deng­tas ir pa­šven­tin­tas Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ge­no­ci­do ir re­zis­ten­ci­jos ty­ri­mo cent­ro at­mi­ni­mo ženk­las-pa­mink­las.1947-ųjų bir­že­lio 3-osios nak­ties kau­ty­nė­se su MGB Kal­ti­nė­nų vals­čiaus po­sky­rio dviem ka­ri­nė­mis gru­pė­mis žu­vo sep­ty­ni par­ti­za­nai.
Ka­rei­viš­kių kai­me, per 1947-ųjų bir­že­lio 3-osios kau­ty­nes, žu­vo Že­mai­čių apy­gar­dos bū­rio va­do pa­va­duo­to­jas Vla­das Bud­gi­nas...

Atrinkti asfaltuotini kelių ruožai (4)

Krašto žinios
2017 m. gegužės 27 d.
Ra­jo­no Ta­ry­ba pa­gal prio­ri­te­tus pa­tvir­ti­no pen­kis vals­ty­bi­nės reikš­mės as­fal­tuo­ti­nus žvyr­ke­lių ruo­žus.Pir­mo­je prio­ri­te­to ei­lė­je – 4,8 ki­lo­met­ro il­gio ke­lio Baisogala–Augmėnai–Pliuškiai ruo­žas.
Ant­ruo­ju pa­gal prio­ri­te­tą pri­pa­žin­tas 2,2 ki­lo­met­ro il­gio ke­lio Kutiškiai–Liutkiškiai–Dvarininkai ruo­žas, tre­čiuo­ju – 5,1 ki­lo­met­ro il­gio žvyr­ke­lio ruo­žas ke­ly­je Krekenava–Skėmiai–Grinkiškis, ket­vir­tuo­ju – ke­lio Še­du­vos ge­le­žin­ke­lio sto­tis – Kre­ke­na­va...

Vasaros stovyklos – tūkstančiui vaikų

Krašto žinios
2017 m. gegužės 27 d.
Šią va­sa­rą ra­jo­ne veiks 30 įvai­rių poil­sio sto­vyk­lų, ku­rios įvai­riu me­tu užims apie tūks­tan­tį vai­kų. Dau­giau­sia jo­se sto­vyk­laus so­cia­liai rem­ti­nų šei­mų vai­kai. Mo­ka­mų die­nos sto­vyk­lų, ku­rioms sa­vo vai­kus ga­lė­tų pa­ti­kė­ti tą iš­ga­lin­čios šei­mos, ra­jo­ne nė­ra.Vai­kų va­sa­ros poil­sio pro­gra­moms iš ra­jo­no biu­dže­to šie­met skir­ta 16,2 tūks­tan­čio eu­rų. Per­nai ši su­ma bu­vo kiek ma­žes­nė – apie 14,5 tūks­tan­čio eu­rų.
Dau­giau­sia pi­ni­gų – 3 tūks­tan­čiai eu­rų – skir­ta vai­kams, ku­rie at­va­žiuos sto­vyk­lau­ti iš Uk­rai­nos, Uma­nės mies­to. Jie į...

Teatras rodys paskutinę sezono premjerą

Įvykiai, aktualijos
2017 m. gegužės 26 d.
Sa­vait­ga­lį Vals­ty­bi­nio Šiau­lių dra­mos teat­ro Ma­žo­jo­je sa­lė­je bus vai­di­na­ma pa­sku­ti­nė šio se­zo­no prem­je­ra – dvie­jų da­lių dra­ma „Ru­dens is­to­ri­ja“ (re­ži­sie­rius Juo­zas Ži­bū­da). Sek­ma­die­nio spek­tak­lis bus skir­tas ak­to­riaus Vla­do Ba­ra­naus­ko ju­bi­lie­jui.Va­kar spek­tak­lį kū­ry­bi­nė tru­pė pri­sta­tė spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je. Pa­sak teat­ro li­te­ra­tū­ri­nės da­lies ve­dė­jos No­me­dos Šat­kaus­kie­nės, tai – pir­ma­sis spek­tak­lis, su­kur­tas spe­cia­liai Ma­ža­jai sce­nai, ku­ri...

Įteikta Zigmo Gėlės-Gaidamavičiaus premija

Įvykiai, aktualijos
2017 m. gegužės 26 d.
M. Ba­la­kaus­ko ei­lė­raš­čius ap­žvel­gė Šiau­lių ra­jo­no Zig­mo Gė­lės-Gai­da­ma­vi­čiaus li­te­ra­tū­ros pre­mi­jos sky­ri­mo ko­mi­si­jos na­rė, Šiau­lių uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rė Džiul­je­ta Mas­ku­liū­nie­nė, li­te­ra­tū­ros kri­ti­kė Ne­rin­ga But­no­riū­tė.
Ren­gi­ny­je kon­cer­ta­vo Lie­tu­vos vals­ty­bi­nio sim­fo­ni­nio or­kest­ro flei­ti­nin­kas And­rius Ra­dziu­ky­nas, Nai­sių mo­kyk­los an­samb­lis, Šiau­lių „Ro­mu­vos“ gim­na­zi­jos an­samb­lis „Fres­co“ (vad. Auš­ra Kar­da­šie­nė).
M. Ba­la­kaus­kas dė­ko­jo už įver­ti­ni­mą ir...

Abiturientams aidi paskutinis skambutis (15)

Įvykiai, aktualijos
2017 m. gegužės 26 d.
Šiais me­tais bend­ro­jo ug­dy­mo mo­kyk­las bai­gia be­veik 25 tūks­tan­čiai abi­tu­rien­tų. Praė­ju­siais moks­lo me­tais bu­vo 26 tūks­tan­čiai abi­tu­rien­tų.
No­rint gau­ti bran­dos ates­ta­tą rei­kia iš­lai­ky­ti pri­va­lo­mą lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros bei dar vie­ną pa­si­rink­tą bran­dos eg­za­mi­ną. Vi­siems pri­va­lo­mas lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros eg­za­mi­nas vyks bir­že­lio 5 die­ną. Pag­rin­di­nė bran­dos eg­za­mi­nų se­si­ja baig­sis bir­že­lio 21 die­ną.
Šie­met, kaip ir per­nai, mak­si­ma­liai lei­džia­ma...

Radviliškiečius sužavėjo Joniškio krašto žmonės

Budintis reporteris
2017 m. gegužės 26 d.
Į „Kraš­to ži­nių“ re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nu­si Rad­vi­liš­kio Tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to lan­ky­to­ja, ak­ty­vi ke­liau­to­ja Dan­guo­lė Da­ba­šins­kie­nė iš­reiš­kė sa­vo ir vi­sų eks­kur­si­jos da­ly­vių pa­dė­ką bei su­si­ža­vė­ji­mą žmo­nė­mis, ku­riuos su­ti­ko lan­ky­da­mie­si Jo­niš­kio ra­jo­ne. Kiek­vie­nas jų pa­li­ko neiš­dil­do­mą įspū­dį nuo­šir­du­mu, pa­slau­gu­mu, ge­ra­no­riš­ku­mu.Dan­guo­lė Da­ba­šins­kie­nė sa­kė, kad ke­lio­nė­je į Jo­niš­kio ra­jo­ną ly­dė­jo ne tik ge­ras oras, bet ir pui­kūs su­si­ti­ki­mai. At­vy­kę prie Bal­to­sios si­na­go­gos...

Laiškininkai vis dažniau užpuolami šunų (21)

Budintis reporteris
2017 m. gegužės 26 d.
Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, per­nai už­fik­suo­ti 1 948 pa­žei­di­mai, su­si­ję su gy­vū­nų ne­prie­žiū­ra, o šiais me­tais re­gist­ruo­ti 485 įvy­kiai, kai bu­vo su­kel­ta grės­mė žmo­nių gy­vy­bei, svei­ka­tai ar tur­tui.
„Pa­lai­dų ir ag­re­sy­vių šu­nų pro­ble­ma jau dau­ge­lį me­tų ak­tua­li kai­miš­ko­sio­se ša­lies te­ri­to­ri­jo­se, ta­čiau fik­suo­ja­me, kad pa­sta­ruo­ju me­tu laiš­ki­nin­kai vis daž­niau šu­nų už­puo­la­mi ne kai­muo­se ar vien­kie­miuo­se, bet pri­va­čių na­mų te­ri­to­ri­jo­se“, – pa­žy­mė­jo Lie­tu­vos pa­što...

Kaimynų bičiulystę sugriovė malkinė (3)

Teisėtvarka
2017 m. gegužės 26 d.
Tri­jų kai­my­nys­tė­je esan­čių so­dų Šiau­lių ra­jo­ne, Ber­žy­nės kai­me, sa­vi­nin­kai kaip rei­kiant su­si­ki­bo dėl tie­siai ant skly­pų ri­bos vie­no gy­ven­to­jo su­ręs­tos mal­ki­nės. Nuo jos sto­go bė­gan­tis lie­taus van­duo esą už­ter­šė ki­tiems dviem kai­my­nams pri­klau­san­čio šu­li­nio van­de­nį.Ne­pa­vy­kus ras­ti tai­kaus komp­ro­mi­so, „tei­sė­ju“ teks pa­bū­ti Vals­ty­bi­nei te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos ins­pek­ci­jai.Vie­nas iš mi­nė­tų tri­jų kai­my­nų Sta­nis­lo­vas Bu­di­nas iš­sa­miai paaiš­ki­no tri­ša­lio konf­lik­to es­mę.
Du...

Linkuvos seniūnijos žmonės vėl dusinami dulkėmis (4)

Krašto žinios
2017 m. gegužės 26 d.
Praė­ju­sį penk­ta­die­nį, kai pa­kruo­jie­čiai šven­tė res­tau­ruo­tos si­na­go­gos ati­da­ry­mą, Lin­ku­vo­je žmo­nės rin­ko­si spręs­ti gy­vy­biš­kai svar­bų klau­si­mą: kas pa­dės Lin­ku­vos mies­to ir se­niū­ni­jos gy­ven­to­jams gel­bė­tis nuo du­si­ni­mo žvyr­ke­lių dul­kė­mis ir ap­gins tei­sę kvė­puo­ti nor­ma­liu oru?
Praė­ju­siais me­tais ke­li­nin­kai ne­ra­do spren­di­mo, kaip ap­sau­go­ti prie re­gio­no žvyr­ke­lių gy­ve­nan­čius žmo­nes nuo du­si­ni­mo dul­kė­mis. Žmo­nės ra­šė pra­šy­mus, rin­ko pa­ra­šus, kvie­tė­si ke­li­nin­kus ir...

Įteikti pirmieji Pakruojo universiteto diplomai

Krašto žinios
2017 m. gegužės 26 d.
Šeš­ta­die­nį bai­giant moks­lo me­tus Pak­ruo­jo tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to klau­sy­to­jams įteik­ti pir­mie­ji dip­lo­mai. Vi­suo­me­ni­nė sa­viš­vie­tos or­ga­ni­za­ci­ja jun­gia be­veik aš­tuo­nias de­šim­tis ra­jo­no sen­jo­rų.Bū­rys gar­baus am­žiaus žmo­nių prie Pak­ruo­jo suau­gu­sių­jų ir jau­ni­mo švie­ti­mo cent­ro suė­jo su­va­žia­vo ne tik iš Pak­ruo­jo mies­to, bet ir iš ap­lin­ki­nių kai­mų, ir ato­kes­nių vie­to­vių. Taip, kaip su­si­rink­da­vo į Tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to (TAU) už­siė­mi­mus kul­tū­ros bei svei­ka­tos...

Žalia šviesa Pakruojo rajono bendruomenėms ir organizacijoms

Krašto žinios
2017 m. gegužės 26 d.
„Džiau­gia­mės ra­jo­no vi­suo­me­ni­nin­kų ak­ty­vu­mu da­ly­vau­jant pro­jek­tų at­ran­kos kon­kur­suo­se. Dėl pa­si­tei­si­nu­sio fi­nan­sa­vi­mo smu­kaus ir vi­du­ti­nio vers­lo rė­mi­mui, kai­mo bend­ruo­me­nėms, ne­vy­riau­sy­bi­nėms ir jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­joms, 2017 m. fi­nan­sa­vi­mas nė­ra su­ma­žin­tas. La­bai džiu­gu, kad praei­tais me­tais bu­vo įgy­ven­din­ta daug įdo­mių ir svar­bių pro­jek­tų. Šie­met vėl ti­ki­mės ini­cia­ty­vų, nau­din­gų dar­bų ir ak­ty­vios veik­los“, – taip kal­bė­jo Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės...

Joniškyje tapė Lietuvos ir Ukrainos menininkai

Krašto žinios
2017 m. gegužės 26 d.
Jo­niš­ky­je ket­vir­tą kar­tą vy­ko il­giau nei sa­vai­tę tru­kęs dai­lės ple­ne­ras „Vyš­nios žy­dė­ji­mas“. Jame šiais me­tais da­ly­va­vo ir me­ni­nin­kai iš Uk­rai­nos Ma­riu­po­lio mies­to, bend­ra­dar­biau­jan­čio su Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­be. Ple­ne­ro už­da­ry­mui me­ni­nin­kai su­ren­gė žy­din­čio Jo­niš­kio kraš­to pa­veiks­lų pa­ro­dą.
Ple­ne­re da­ly­va­vo gau­sus bū­rys me­ni­nin­kų: Ri­ta Al­ma­nis iš Ak­me­nės, Ge­di­mi­nas Ber­ži­nis iš Šiau­lių, Sva­jū­nas Ar­mo­nas, Re­be­ka Bru­der, Jo­nas Len­ku­tis, Juo­zas Pranc­ke­vi­čius...

Šakynoje prakalbo seni daiktai

Krašto žinios
2017 m. gegužės 26 d.
Min­tis su­reng­ti šį už­siė­mi­mą ki­lo iš­gir­dus pra­di­nu­ko klau­si­mą, kas yra pa­ku­los. Nie­kas ne­ži­no­jo.
Toks, at­ro­do, taip ge­rai pa­žįs­ta­mas daik­tas vy­res­nia­jai kar­tai, šiuo­lai­ki­niams vai­kams tam­pa eg­zo­ti­ka. To­dėl bib­lio­te­ka dvi die­nas ta­po ne­di­de­liu mu­zie­ju­mi. Čia bu­vo ga­li­ma ras­ti ir klum­pę, ir ži­ba­li­nę lem­pą, li­žę, gel­dą, pa­sa­gą, „be­zmė­ną“...
Pir­mo­kai, pa­ma­tę se­ną liet­lem­pę, nu­spren­dė, jog tai ga­li bū­ti se­no­vi­nis ge­sin­tu­vas... Pa­ma­tę pa­sag­vi­nes, sa­kė...

Šviesa, atsklindanti iš praeities

Atolankos
2017 m. gegužės 26 d.
Yra žmo­nių, nuo ku­rių sklin­da švie­sa ir ku­rie pa­tys švie­čia. Ta­ry­tum ne­že­miš­ka, ne­ma­to­ma švie­sa mus ga­li pa­siek­ti net praė­jus šimt­me­čiams nuo tų žmo­nių išė­ji­mo. Ir švies­ti iš se­nų rank­raš­čių, pri­si­mi­ni­mų, kny­gų, do­ku­men­tų ar pa­gel­tu­sių nuo­trau­kų.To­kie švie­suo­liai – Šat­ri­jos Ra­ga­na, Po­vi­las Vi­šins­kis, Jo­nas Smil­ge­vi­čius – Lie­tu­vos ir Už­ven­čio žmo­nės, pri­si­min­ti ir pa­gerb­ti Už­ven­ty­je.Ar ga­li­ma sa­ky­ti, jog at­si­me­na­me tuos žmo­nes, ku­rių nie­kuo­met ne­bu­vo­me su­ti­kę, ku­riems ne­spau­dė­me ran­kos ir juo...

Me­džio skulp­to­rius gy­ve­na džiaugs­­me

Atolankos
2017 m. gegužės 26 d.
Šis pa­va­sa­ris me­džio skulp­to­riaus iš Ro­za­li­mo Vid­man­to Lie­tuv­nin­ko kū­ry­bo­je ypač tur­tin­gas: tra­di­ci­nė­je Pak­ruo­jo ra­jo­no tau­to­dai­lės eks­po­zi­ci­jo­je vei­kė jo au­to­ri­nė ke­lias­de­šim­ties dar­bų pa­ro­da; ne­se­niai tiek ra­jo­no cent­rą, tiek ki­tas vie­to­ves pa­puo­šė nau­ji stam­būs Vid­man­to kū­ri­niai. V. Lie­tuv­nin­ko po­žiū­riu, kū­ry­ba yra džiaugs­mas. O šia­me džiaugs­me gy­ve­nan­tis kū­rė­jas tu­ri ne­pa­mirš­ti ir at­sa­ko­my­bės prieš vi­suo­me­nę.Skulp­to­riaus dirb­tu­vių kie­me pa­ma­žu for­mas įgau­na bū­si­mas...

Praei­tis ne­praei­na, ji se­ka mums iš pa­­skos

Atolankos
2017 m. gegužės 26 d.
Tai­gi trys kny­gos: is­to­ri­ko, po­li­ti­ko, me­di­ko, di­si­den­to, Eu­ro­pos Są­jun­gos ko­mi­sa­ro Vy­te­nio Po­vi­lo And­riu­kai­čio ap­mąs­ty­mų kny­ga „Jus­ti­no Mar­cin­ke­vi­čiaus lai­kas“, ra­šy­to­jo pro­zi­nin­ko Vy­tau­to Bub­nio die­no­raš­čių, po­rtre­ti­nių es­ki­zų ir in­diš­kų mo­ty­vų kny­ga „Iš stal­čiaus dug­no“ ir ra­šy­to­jo poe­to Al­gi­man­to Bal­ta­kio min­čių, po­smų, die­no­raš­čių ir pa­šne­ke­sių kny­ga „Pri­va­lau pa­liu­dy­ti“.
Be­je, vi­so­se jo­se vie­naip ar ki­taip ap­mąs­to­ma ir poe­to Jus­ti­no Mar­cin­ke­vi­čiaus...

Kriau­čius – aka­de­mi­kas Ma­tas Slan­čiaus­kas jo­niš­kie­čių pri­­si­­mi­­ni­­muo­­se

Atolankos
2017 m. gegužės 26 d.
1960–1965 me­tais man pa­vy­ko su­rink­ti ne­ma­žai M. Slan­čiaus­ko rank­raš­čių, jo bib­lio­te­kos kny­gų su sa­vi­nin­ko pa­ra­šu ir pa­sta­bo­mis. Sup­ras­da­mas, ko­kia neį­kai­no­ja­ma jų ver­tė ir te­sė­da­mas sa­vo pa­ža­dą M. Slan­čiaus­ko gy­ve­ni­mo, jo dar­bų ty­ri­nė­to­jui ir lei­dė­jui pro­fe­so­riui Nor­ber­tui Vė­liui (1938–1996), prieš ke­le­rius me­tus vis­ką per­da­viau Lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros ir tau­to­sa­kos ins­ti­tu­tui bei Jo­niš­kio mu­zie­jui.
Ta­čiau li­ko ma­no už­ra­šy­ti M. Slan­čiaus­ko mo­ki­nių ir kai­my­nų, jau se­niai...

Sma­gu su­grįž­ti į Šiau­­lius

Atolankos
2017 m. gegužės 26 d.
Re­gi­nos Bir­ži­ny­tės pre­mi­jos lau­rea­tasPa­­lan­­gaNe­gin­čy­ti­nai ža­vi sa­vo po­sme­liu dva­si­nę Šiau­lių pa­dan­gę daug me­tų kū­ry­biš­kai tur­ti­nan­ti, tik­ru­mu sa­va Ja­ni­na Jo­vai­šai­tė:
O man nu­si­spjaut į sa­vo me­tus –
aš me­tu jiems,
kaip bu­liui į snu­­kį
rau­do­ną su­knios spal­­vą
ir juo­dus ka­ro­lius.
Klai­pė­do­je vie­tos žur­na­lis­tų sam­bū­riui il­gai va­do­va­vęs Jo­nas Ga­ra­daus­kas ir­gi daž­nai kar­to­da­vo ši­to­kią sen­ten­ci­ją: „Sens­ta veid­ro­džiai, bet ne mes“, o pa­ty­lė­jęs...

Lie­tu­viai ame­ri­kie­čių ro­­ma­­nuo­­se

Atolankos
2017 m. gegužės 26 d.

Ke­tu­rio­lik­ta­sis ame­ri­kie­čių ra­šy­to­jo Joh­no Ir­vin­go ro­ma­nas „Pas­lap­čių alė­ja“ (iš ang­lų kal­bos ver­tė Dai­va Dau­gir­die­nė) ne­lauk­tai už­si­me­na ir apie Lie­tu­vą. Ro­ma­no pro­ta­go­nis­tas ra­šy­to­jas Chua­nas Die­gas, ka­dan­gi jau yra pa­gy­ve­nęs, daž­niau sa­vo žvilgs­nį krei­pia į praei­tį. Neat­si­tik­ti­nai jo pa­sa­ko­ji­me iš­ny­ra vai­kys­tės vaiz­dai iš Mek­si­kos, į ku­rią jis su­grįž­ta pri­si­mi­ni­mais ir sap­nais. Bet ša­lia ke­lio­nių pri­si­mi­ni­mais ro­ma­ne re­gi­me ir tik­rą ra­šy­to­jo ke­lio­nę iš...

Perskaitytos knygos tapo rekomendacija bendraamžiams

Mokyklų naujienos
2017 m. gegužės 26 d.
Šiuos moks­lo me­tus Šiau­lių Didžd­va­rio gim­na­zi­jos II m kla­sės mo­ki­niai bai­gia pri­sta­ty­da­mi kū­ri­nius, ku­riuos rin­ko­si ir sa­va­ran­kiš­kai skai­tė lais­va­lai­kiu. Ant suo­lų su­gu­lė Ba­lio Sruo­gos at­si­mi­ni­mų kny­ga „Die­vų miš­kas“, Al­vy­do Šle­pi­ko „Ma­no var­das Ma­ry­tė“, Rū­tos Se­pe­tys „Drus­ka jū­rai“, Lau­ros Sin­ti­jos Čer­niaus­kai­tės „Be­ne­dik­to slenks­čiai“. Skir­tin­gos, sa­vi­tos, ver­tos gim­na­zis­tų dė­me­sio.
Per dvi pa­mo­kas, or­ga­ni­zuo­tas gim­na­zi­jos A. J. Grei­mo skai­tyk­lo­je...

Mokiniai gamino keraminius indus

Mokyklų naujienos
2017 m. gegužės 26 d.
Kon­kur­so te­ma „In­dai. Nuo tra­di­ci­jos iki atei­ties“. Dar­bai at­ke­lia­vo iš re­gio­no ug­dy­mo įstai­gų. Dau­gu­ma kon­kur­sui pa­teik­tų mo­ki­nių dar­bų nu­lip­dy­ti iš plas­tiš­ko mo­lio, ke­li iš gru­baus ša­mo­to. In­dai de­ko­ruo­ti kli­juo­tu, įspaus­tu, įrėž­tu de­ko­ru, deng­ti įvai­rias­pal­ve gla­zū­ra.
In­dai funk­cio­na­lūs, ga­li bū­ti nau­do­ja­mi sta­lui ser­vi­ruo­ti. Įmant­rių for­mų de­ko­ra­ty­vi­nę pa­skir­tį tu­rin­tys in­dai su­kur­ti su­dė­tin­ges­nė­mis tech­no­lo­gi­jo­mis, dau­giau dė­me­sio ski­ria­ma ne­tra­di­ci­nei...

Dienos populiariausi

Medvilionių dvaro pastatas pagaliau užsandarintas (9)

2017 m. gegužės 27 d.
lankomiausias

Alkoholio kontrolė nejaudina alkoholikų (16)

2017 m. gegužės 27 d.
daugiausiai komentuotas

Akmenės rajoneAkmenės rajone


Joniškio rajoneJoniškio rajone


Kelmės rajoneKelmės rajone


Pakruojo rajonePakruojo rajone


Radviliškio rajoneRadviliškio rajone


Šiaulių rajoneŠiaulių rajone

Keturi kampai

Kel­miš­kis ju­ve­ly­ras Vai­das Sap­ra­go­nas yra pa­da­ręs pa­puo­ša­lų ir ves­tu­vi­nių žie­dų ne vie­nai sce­nos žvaigž­dei ir ki­toms...

Centas prie cento

imestamp]" border="0" alt="" />
keywords=" border='0' alt='' />

Gyvenimo spalvosDaugiau

Zi­ta Li­sen­ko­va su vy­ru Piot­ru ne vie­ną de­šimt­me­tį gy­ve­na Lyk­ši­ly­je (Kel­mės r), ta­čiau ne­pa­lie­ka už­marš­ty­je sa­vo...

Au­ten­tiš­ką XIX a. pabaigos – XX a. pradžios dva­ro kas­die­ny­bę at­gai­vi­nu­sia­me Pak­ruo­jo dva­re pri­ke­lia­mi ne...

Šiau­lie­tį Al­gir­dą Ku­li­kaus­ką pa­lie­tė mū­za ir ne­pa­lei­do. 1958 me­tais Vor­ku­to­je pir­mą kar­tą į ran­kas paė­męs fil­ma­vi­mo...

Anks­ty­vą ge­gu­žės 15 die­nos ry­tą Lie­tu­vos edu­ko­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to (LEU) lek­to­rė Re­na­ta Mac­ke­vi­čie­nė kar­tu...

Visi straipsniai