(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Ro­mual­da KUL­ŠY­TĖ, Pak­ruo­jo J. Paukš­te­lio vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rė
Gamink ir Balsuok
Ro­mual­da KUL­ŠY­TĖ, Pak­ruo­jo J. Paukš­te­lio vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

PDF laikraščiai

Norėdami skaityti PDF failą, įveskite įsigytus prisijungimo duomenis
 
Vartotojas:
 
Slaptažodis:

 
 
PDF archyvas

Prenumerata

Popierinių laikraščių prenumerata internetu
Prenumeruoti
PDF laikraščių prenumerata
Prenumeruoti
Asmeniniai skelbimai mūsų žiniatinklyje
Skelbimai

Opo­nen­tai pribrendo me­ro in­ter­pe­lia­ci­jai (67)

2017 m. birželio 23 d.
Vie­nuo­li­ka Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rių pa­si­ra­šė tei­ki­mą, ku­riuo siū­lo pra­dė­ti me­ro įga­lio­ji­mų ne­te­ki­mo pro­ce­dū­rą Ar­tū­rui Vi­soc­kui. Mo­ty­vai – su­lau­žy­ta prie­sai­ka, įga­lio­ji­mų ne­vyk­dy­mas ar vir­ši­ji­mas.Me­ro opo­nen­tai pribrendo in­ter­pe­lia­ci­jai, kai iki ka­den­ci­jos pa­bai­gos li­ko vos apie pu­sant­rų me­tų, o in­ter­pe­lia­ci­jos pro­ce­dū­rų – dau­gy­bė.Tei­ki­mą dėl me­ro in­ter­pe­lia­ci­jos tre­čia­die­nį pa­si­ra­šė tri­jų frak­ci­jų na­riai: ju­dė­ji­mo „Už Šiau­lius“ – Re­gi­na Kve­da­rie­nė, Al­ma...

Kapinėse atguls dar penkios dešimtys vokiečių karių

2017 m. birželio 23 d.
Kant­rios paieš­kos da­vė re­zul­ta­tą – Še­me­tiš­kių kai­mo (Šiau­lių r.) lau­ke ap­tik­ta maž­daug pen­kias­de­šimt Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro vo­kie­čių ka­pų. Pir­mą­sias paieš­kas šia­me lau­ke ar­cheo­lo­go Si­mo­no Sprin­džio va­do­vau­ja­ma ko­man­da pra­dė­jo ba­lan­džio pra­džio­je. Pa­tiks­li­nus duo­me­nis, ka­pa­vie­tę pa­vy­ko ras­ti. Po ant­ro­po­lo­gi­nių ty­ri­mų pa­lai­kai bus per­lai­do­ti ka­pi­nė­se.Prie miš­ke­lio burz­gia eks­ka­va­to­rius. Pla­čio­je duo­bė­je prie at­ka­sa­mų ka­pų pa­lin­kę tal­ki­nin­kai kruopš­čiai nuo kau­lų va­lo...

Kai šiauliečiai kavą gėrė Milšteino kavinėje

2017 m. birželio 23 d.
Šiau­lie­tė gi­dė Vi­da Bu­ta­vi­čie­nė eks­kur­si­jos me­tu virs­ta skry­bė­liuo­ta po­nia An­ta­ni­na. Ke­liau­to­jus ji kvie­čia nu­si­kel­ti į tar­pu­ka­rio Šiau­lius ir pa­jaus­ti mies­to sko­nius, kva­pus ir nuo­tai­kas. Ko­kias pra­mo­gas mė­go pir­mo­sios Lie­tu­vos šiau­lie­čiai? Marš­ru­tas – neil­gas, dau­ge­lio pa­sta­tų nė­ra iš­li­kusių, bet gi­dės pa­sa­ko­ji­mas pa­de­da įsi­vaiz­duo­ti, ko­kie bu­vo to me­to Šiau­liai.V. Bu­ta­vi­čie­nė marš­ru­tą apie ret­ro Šiau­lius pa­ren­gė per­nai. Kad eks­kur­si­ja bū­tų pa­trauk­les­nė, su­ma­nė...

Sėkmė vaikšto dar nepramintais takais (1)

2017 m. birželio 22 d.
Kel­miš­kis Re­mi­gi­jus Bu­kan­tis – pro­fe­sio­na­lus smui­ki­nin­kas, dir­bęs mu­zi­kos mo­kyk­lo­je. Šian­dien jis – UAB „Re­vi­tas“, ga­mi­nan­čios au­to­mo­bi­lių de­ta­les, di­rek­to­rius. Įmo­nės ga­mi­nius per­ka Eu­ro­pos, Ame­ri­kos, Pie­tų Af­ri­kos, Aust­ra­li­jos, Ze­lan­di­jos ir ki­tų ša­lių gy­ven­to­jai.Vers­lo ėmė­si, nes iš mo­ky­to­jo al­gos bu­vo sun­ku pra­gy­ven­ti. Ne­mėgs­tan­tis ei­ti pra­min­tais ta­kais po­nas Re­mi­gi­jus iš­ban­dė ke­le­tą vers­lo rū­šių. Ieš­ko­jo nau­jų ni­šų, ku­rių ne kiek­vie­nas bū­tų iš­drį­sęs im­tis.Kuk­lus...

Prekiautojus įskaudino kova dėl centimetrų (13)

2017 m. birželio 22 d.
Va­kar gru­pė Šiau­lių cent­ri­nės tur­ga­vie­tės smul­kių­jų pre­kiau­to­jų gė­lė­mis vars­tė mies­to Sa­vi­val­dy­bės du­ris: ėjo „prie 7 lan­ge­lio“ su šau­ki­mais dėl pa­da­ry­to ad­mi­nist­ra­ci­nio nu­si­žen­gi­mo.„Man 75-eri, bet aš nie­ka­da dar to­kios gė­dos ne­tu­rė­jau, – tram­dy­da­ma jau­du­lį sa­kė šiau­lie­tė, pre­kiau­jan­ti gė­lė­mis. – Trys po­li­ci­nin­kai! Jau­čiau­si la­bai pa­že­min­ta...“ Ji ta­po praė­ju­sį šeš­ta­die­nį tur­ga­vie­tė­je vyk­dy­tos kont­ro­lės au­ka. Mo­ters dė­žės su gė­lė­mis bu­vo „į­žen­gu­sios“ į vals­ty­bės že­mę...

Mariupolio kryptimi: saugotinas Azovas (10) (1)

2017 m. birželio 22 d.
Ne­to­li Ma­riu­po­lio esan­tis „Meo­ti­dos“ na­cio­na­li­nis par­kas api­ma 17 tūks­tan­čių hek­ta­rų Azo­vo jū­ros ak­va­to­ri­jos ir ša­lia esan­čios 3 tūks­tan­čius hek­ta­rų sau­su­mos.Išs­kir­ti­nis par­ko ob­jek­tas – sek­liau­sia pa­sau­ly­je Azo­vo jū­ra. Vi­sa­me be­veik 38 tūks­tan­čių kvad­ra­ti­nių ki­lo­met­rų plo­te nė­ra gi­les­nių vie­tų kaip 15 met­rų.
To­kio gy­lio pa­kan­ka lai­vy­bai. Vei­kia ke­li uos­tai.
Di­džiau­si Ru­si­jo­je – Ros­to­vas prie Do­no, Ta­gan­ro­gas, Jeis­kas, o Uk­rai­no­je – Ber­dians­kas, Ma­riu­po­lis...

Šiauliuose europarlamentaro Valentino Mazuronio biuras persikėlė į naują vietą (1)

2017 m. birželio 22 d.
Šiandien Šiau­lių vers­lo in­ku­ba­to­riu­je (Šiau­liai, Auš­ros al. 66A) du­ris at­vė­rė Eu­ro­pos par­la­men­to na­rio Va­len­ti­no Ma­zu­ro­nio biu­ras.Eu­ro­par­la­men­ta­ras sa­ko, kad nau­ja biu­ro vie­ta už anks­tes­nią­ją (iki per­si­kraus­ty­mo biu­ras bu­vo įsi­kū­ręs Šiau­lių uni­ver­si­te­te) pa­to­ges­nė siek­ti bend­ra­dar­bia­vi­mo su re­gio­no vers­li­nin­kais, nes bū­tent Vers­lo in­ku­ba­to­riu­je žmo­nės ne­re­tai pra­de­da vers­lą.
„Bū­ti­na ieš­ko­ti kuo glau­des­nio ry­šio su vers­lo at­sto­vais, taip pat ir su...

Getas ar komforto zona? (2)

2017 m. birželio 22 d.
Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja pra­kal­bo apie spe­cia­lių­jų mo­kyk­lų pa­nai­ki­ni­mą. Esą tai sa­vo­tiš­ki ge­tai, kur už­da­ry­ti „ki­to­kie“ vai­kai. Juos rei­kia leis­ti į bend­ro­jo la­vi­ni­mo mo­kyk­las. Te­gu in­teg­ruo­ja­si. O bend­ro­jo la­vi­ni­mo mo­kyk­lų mo­ki­niai te­gu mo­ko­si to­le­ran­ci­jos. Te­gu įpran­ta pa­kęs­ti ša­lia sa­vęs ki­to­kius bend­raam­žius.
Ki­to­kius tai ki­to­kius... Ta­čiau ne­ly­gu, kaip su­pra­si­me są­vo­ką „ki­toks“. „Ki­to­kie“ ne­gu vi­si daž­nai bū­na me­ni­nin­kai, ypač ga­būs...

Stiklo karoliukai įkvepia ir nuramina

2017 m. birželio 22 d.
„Stik­las yra tau­riau­sia ma­te­ri­ja Že­mė­je. Ja­me su­si­lie­ja vi­sos ke­tu­rios sti­chi­jos: van­duo, oras, ug­nis ir že­mė“, – taip pa­gar­biai apie me­džia­gą, su ku­ria dir­ba, kal­ba stik­lo ka­ro­liu­kų kū­rė­ja šiau­lie­tė Edi­ta Ste­po­na­vi­čie­nė. Vos per po­rą die­nų "pri­si­jau­ki­nu­si" stik­lą, mo­te­ris ne­sus­to­ja ieš­ko­ju­si ir to­bu­li­nu­si tech­ni­ką, do­mi­si ir stik­lo ga­my­bos is­to­ri­ja.
Edi­ta sė­da prie sa­vo dar­bo sta­lo, ap­dė­lio­to įvai­riau­siais įran­kiais, plo­nes­nė­mis ir sto­res­nė­mis...

Komentarai, nuomonėsDaugiau


Dar tik pus­me­tis, bet jau aki­vaiz­du, kad nau­jo­ji val­džia, iš rin­kė­jų ga­vu­si iš­skir­ti­nį pa­si­ti­kė­ji­mo man­da­tą ir...

Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja pra­kal­bo apie spe­cia­lių­jų mo­kyk­lų pa­nai­ki­ni­mą. Esą tai sa­vo­tiš­ki ge­tai, kur...

Ma­žes­nį gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio ta­ri­fą mo­kės ir ma­žes­nes nei 30 tūks­tan­čių eu­rų per me­tus gau­nan­tys as­me­nys, ku­rie...

„Va­ka­ro ži­nios“ skel­bė, kad ne­tru­kus ša­lies gy­dy­mo įstai­gas pa­sieks pneu­mo­ko­ki­nė vak­ci­na, skir­ta vai­kams iki...

Politikų tribūnaDaugiau

Eu­ro­pos Par­la­men­to Tei­sės rei­ka­lų ko­mi­te­tas po il­gai tru­ku­sių svars­ty­mų nu­ta­rė siū­ly­ti, o Eu­ro­pos Par­la­men­to...

Pas­ta­ruo­ju me­tu ten­ka pa­ste­bė­ti, kad ir eu­ro­par­la­men­ta­rai Briu­se­ly­je, ir Sei­mo na­riai Lie­tu­vo­je vis...

Pas­ta­rų­jų sa­vai­čių įvy­kiai Eu­ro­pos po­li­ti­kos pa­dan­gė­je at­ne­šė ne tik vė­sų orą ir snie­gą, bet ir nau­jų įžval­gų apie rin­ki­mus...

Kar­tu su šiuo­lai­ki­nė­mis tech­no­lo­gi­jo­mis į mū­sų gy­ve­ni­mą at­ke­lia­vo dau­giau lais­vės. Lais­vės ži­no­ti, reikš­ti sa­vo...

Renginiai ir šventėsDaugiau

Šven­tę pra­dė­jo sve­čių tei­sė­mis da­ly­va­vu­si šau­ni Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cent­ro šo­kių gru­pė P.M., va­do­vau­ja­ma...

Šeš­ta­die­nį prie Rad­vi­liš­kio kul­tū­ros cent­ro šur­mu­lia­vęs „Kny­gų ker­mo­šius“ lan­ky­to­jus vi­lio­jo ne tik kny­go­mis, bet ir...

imestamp]" border="0" alt="" />

Tegyvuoja naujoji valdančioji dauguma!

Įvykiai, aktualijos
2017 m. birželio 23 d.
Tiems, ku­rie ati­džiai ne­se­kė įvy­kių, pri­min­siu – ko­vo 30 die­ną Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės me­ro 2016 me­tų veik­los ata­skai­tai pri­ta­rė tik 13 ta­ry­bos na­rių, net 12 – tą kar­tą su­si­lai­kė. Ge­gu­žės 25 die­ną ta­ry­bos po­sė­dy­je už me­ro ata­skai­tą bal­sa­vo jau 18 ta­ry­bos na­rių, 5 bal­sa­vo prieš, 4 su­si­lai­kė. Nuo­mo­nė pa­si­kei­tė dėl gau­tos „pa­pil­do­mos in­for­ma­ci­jos“?
Vi­sai ne­si­ste­bė­čiau ir ne­kri­ti­kuo­čiau kei­čian­čių nuo­mo­nę. Tiek rea­liam, tiek po­li­ti­nia­me gy­ve­ni­me pa­si­tai­ko vis­ko –...

Jonines švęs kitaip

Įvykiai, aktualijos
2017 m. birželio 23 d.
Šian­dien – Jo­ni­nių iš­va­ka­rės. Šven­tė­je prie Rė­ky­vos eže­ro or­ga­ni­za­to­riai ža­da nu­ste­bin­ti ir kvie­čia pri­si­lies­ti prie se­nų­jų šven­tės iš­ta­kų.
Šią sa­vai­tę Rė­ky­va ruo­šė­si gra­žiau­siai va­sa­ros šven­tei: šie­na­vo pie­vas, ra­vė­jo gė­ly­nus, šla­vė ta­kus. Tre­čia­die­nį prie Rė­ky­vos kul­tū­ros na­mų Šiau­lių kul­tū­ros cent­ro dar­buo­to­jai ir rė­ky­viš­kiai kū­rė šiau­di­nes skulp­tū­ras, va­kar py­nė ąžuo­lo vai­ni­kus, šian­dien nuo pat ry­to sta­tys ir žo­ly­nais api­pins Sau­lės virs­mo var­tus ir 19 va­lan­dą vi­sus pa­kvies į tik­ras lie­tu­viš­kas...

Riedulį atkasę broliai apdovanoti ministro padėkos raštu

Įvykiai, aktualijos
2017 m. birželio 23 d.
Ver­šių kai­mo (Jo­niš­kio ra­jo­nas) lau­kuo­se 2014 me­tais di­džiu­lį rie­du­lį at­ka­sę bro­liai Al­vy­das ir Lai­mon­das Ma­li­naus­kai ap­do­va­no­ti Ap­lin­kos mi­nist­ro pa­dė­kos raš­tu. Mi­nė­tas ak­muo, ku­rio da­lis te­beg­lū­di po že­me ir ga­li bū­ti va­di­na­mas di­džiau­siu Šiau­lių ap­skri­ties šiau­ri­nė­je da­ly­je, ta­po tu­ris­tų pa­mėg­tu ob­jek­tu.
Vie­nam iš bro­lių Al­vy­dui Ma­li­naus­kui prie to pa­ties rie­du­lio, ku­riam su­teik­tas Bro­lių var­das, Ap­lin­kos mi­nist­ro Kęs­tu­čio Na­vic­ko pa­dė­kos raš­tą už gam­tos...

Žemaitukai vežimo nebepatempia?

Budintis reporteris
2017 m. birželio 23 d.

Dar tik pus­me­tis, bet jau aki­vaiz­du, kad nau­jo­ji val­džia, iš rin­kė­jų ga­vu­si iš­skir­ti­nį pa­si­ti­kė­ji­mo man­da­tą ir įpa­rei­go­ji­mą rink­ti ak­me­nis iš vals­ty­bės lau­kų, ne­su­ge­ba pa­kel­ti sun­kes­nio rie­du­lio ar, dar bai­siau, ne­be­no­ri to da­ry­ti.
Skam­biai pa­teik­tos re­for­mos virs­ta bu­ta­fo­ri­ja, sa­vaip jau su­pran­ta­mi ir du pa­grin­di­niai rin­ki­mų šū­kiai: re­gio­ni­nė po­li­ti­ka ir kul­tū­ra.
Ga­li­ma su­tik­ti, kad Lie­tu­va – vie­nas re­gio­nas, to­dėl efek­ty­vios...

Tarp miestelio vandalų – įtariamas policijos patrulis

Teisėtvarka
2017 m. birželio 23 d.
Po­li­ci­jai pa­vy­ko nu­sta­ty­ti as­me­nis, bir­že­lio 13-ąją nu­siau­bu­sius Pak­ruo­jo ra­jo­no Ro­za­li­mo mies­te­lį. Tarp įta­ria­mų­jų – po­li­ci­jos pa­rei­gū­nas.„Šiau­lių kraš­te“ bu­vo ra­šy­ta apie bir­že­lio 13-osios nak­tį chu­li­ga­nų nu­nio­ko­tą Ro­za­li­mą. Du gy­ven­to­jai sa­vo au­to­mo­bi­lius ra­do be veid­ro­dė­lių ir va­ly­tu­vų. Pės­čių­jų ta­ke­ly­je mė­tė­si iš grin­di­nio iš­lauž­tos dvi šiukš­lia­dė­žės ir iš­rau­tos gė­lės. Mo­kyk­los te­ri­to­ri­jo­je bu­vo su­lau­žy­tos sū­py­nės.
Vie­nas Ro­za­li­mo gy­ven­to­jas ra­do iš­dauž­tus sa­vo...

Bazilijonai 400 metų jubiliejų šventė Bazilionuose

Gyvenimo spalvos
2017 m. birželio 23 d.
Už­va­kar Šiau­lių ra­jo­no Ba­zi­lio­nų mies­te­ly­je vy­ko iš­kil­mės, skir­tos Šv. Ba­zi­li­jaus Di­džio­jo or­di­no įkū­ri­mo 400 me­tų ju­bi­lie­jui. Ba­zi­lio­nai iš vie­nuo­li­jos ga­vo mies­te­lio var­dą, vie­nuo­liai įkū­rė čia mo­kyk­lą, to­dėl švie­ti­mas šia­me mies­te­ly­je jau skai­čiuo­ja 244 me­tus. Ir iki šiol Ba­zi­lio­nų mo­kyk­la for­muo­ja mies­te­lio vei­dą: čia kau­pia­ma ar­chy­vi­nė me­džia­ga ne tik apie vie­nuo­lius ba­zi­li­jo­nus, bet ir apie dau­ge­lį iš čia ki­lu­sių Lie­tu­vos švie­suo­lių, vals­ty­bi­nin­kų.
Mi­šias Ba­zi­lio­nų šv...

„Sedula“ saugo senąsias dainas

Krašto žinios
2017 m. birželio 23 d.
Šeš­ta­die­nį Ro­za­li­mo folk­lo­ro an­samb­lis „Se­du­la“ šven­tė veik­los pen­kias­de­šimt­me­tį. Jis – se­niau­sias to­kio žan­ro ko­lek­ty­vas Pak­ruo­jo ra­jo­ne. Sa­vi­veik­li­nin­kai yra už­ra­šę ir iš­sau­go­ję to­kių dai­nų, ko­kių ne­be­gir­dė­ti ki­tų an­samb­lių re­per­tua­re.Veik­los ju­bi­lie­jui sa­vi­veik­li­nin­kai pa­ren­gė fo­tog­ra­fi­jų pa­ro­dą – nespalvotose ir spal­vo­to­se nuo­trau­ko­se per de­šimt­me­čius iš­li­ko liu­di­ji­mai, ko­kiuo­se ren­gi­niuo­se ko­lek­ty­vas da­ly­va­vo, kur vy­ko kon­cer­tuo­ti.
Nū­die­nos...

Tėviškės sargai

Krašto žinios
2017 m. birželio 23 d.
Šiau­lie­čiai Al­do­na ir Al­ber­tas And­ruš­ke­vi­čiai sa­vait­ga­lius ir ato­sto­gas lei­džia ne­to­li Kel­mės esan­čia­me Ši­mai­čių kai­me. Čia po­no Al­ber­to tė­viš­kė, ku­rio­je au­go de­šimt vai­kų. Iš­si­vaikš­čio­jus vai­kams, so­dy­bą puo­se­lė­jo jų tė­tis, anks­ti li­kęs naš­liu. Da­bar vai­rą pe­rė­mė sū­nus Al­ber­tas, ne­no­rin­tis ap­leis­ti gra­žio­je vie­to­je, ne­to­li Kra­žan­tės upės įsi­kū­ru­sių vai­kys­tės na­mų.Ne­di­de­lis Ši­mai­čių kai­me­lis Pak­ra­žan­čio se­niū­ni­jo­je. Ja­me tik sep­ty­nios so­dy­bos. To­liau pa­lei ke­lią tę­sia­si gy­ven­vie­tė...

Pasirinkimas, išgelbėjęs tūkstančius gyvenimų

Įvykiai, aktualijos
2017 m. birželio 22 d.
Va­kar Šiau­lių „Auš­ros“ mu­zie­jaus Chai­mo Fren­ke­lio vi­lo­je ati­da­ry­ta pa­ro­da „Raoul Wal­len­berg: Aš ne­tu­riu ki­to pa­si­rin­ki­mo“ Lie­tu­vo­je eks­po­nuo­ja­ma pir­mą kar­tą. Pa­ro­da pa­sa­ko­ja apie šve­dų vers­li­nin­ką, dip­lo­ma­tą, Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro me­tais nuo mir­ties iš­gel­bė­ju­sį tūks­tan­čius Veng­ri­jos žy­dų. Šve­di­jos Šind­le­riu va­di­na­mo gel­bė­to­jo li­ki­mą So­vie­tų Są­jun­gos ka­lė­ji­me iki šiol den­gia pa­slap­tys.Šve­di­jos Ka­ra­lys­tės am­ba­sa­dos Lie­tu­vo­je ir Šve­di­jos ins­ti­tu­to pa­reng­tą...

Daugiabučio nuotekos ... į statinę

Teisėtvarka
2017 m. birželio 22 d.
Skau­du­lys, aiš­kė­ja, – nuo­te­kos, iš už­si­kim­šu­sio ka­na­li­za­ci­jos vamz­dy­no už­se­mian­čios laip­ti­nės gy­ven­to­jų rū­sius.
Edi­ta KARK­LE­LIE­NĖ

Tie­siai švie­siai, mi­nė­to na­mo penk­to­sios laip­ti­nės gy­ven­to­jų rū­siai skęs­ta bai­sų dvo­ką sklei­džian­čio­se fe­ka­li­jo­se.
Rū­siai, pa­sa­ko­ja P. Sa­bas, pa­tvins­ta ma­žiau­siai kar­tą per ke­lis mė­ne­sius.
Pat­vins­ta ta­da, kai už­si­kem­ša ka­na­li­za­ci­jos vamz­dy­nas. Kai už­si­kem­ša, nuo­te­kos iš per­pil­dy­to vamz­džio ima te­kė­ti per...

Tautodailininkė pristatė autorinę parodą

Keturi kampai
2017 m. birželio 22 d.
Šau­kė­nų kul­tū­ros ir ama­tų cent­re (Kel­mės rajonas) penk­ta­die­nį pri­sta­ty­ta šio cent­ro tra­di­ci­nių ama­tų koor­di­na­to­rės, tau­to­dai­li­nin­kės Al­mos Meš­kie­nės rank­dar­bių pa­ro­da.A. Meš­kie­nė mez­ga, siu­vi­nė­ja, ne­ria, siu­va, nau­do­ja iš­skir­ti­nę kil­pi­nė­lių tech­ni­ką. Nuo 1983 me­tų šau­kė­niš­kė yra Tau­to­dai­li­nin­kų są­jun­gos na­rė.
Penk­ta­die­nį Šau­kė­nų kul­tū­ros ir ama­tų cent­re pri­sta­ty­to­je Al­mos Meš­kie­nės au­to­ri­nė­je rank­dar­bių pa­ro­do­je ste­bi­no jos su­kur­tų dar­bų įvai­ro­vė ir gau­sa. Ant sie­nų su­ka­bin­ta apie 20 megz­tų ran­ki­nių, ser­ve­tė­lių...

Paviliojo karpinių pasaulis

Keturi kampai
2017 m. birželio 22 d.
Tarp Šiau­lių ir Ža­ga­rės ke­liau­jan­čią, vie­no­je vie­to­je gy­ven­ti vis dar neap­sis­to­jan­čią Da­lią Pu­kie­nę prieš dau­ge­lį me­tų pa­vi­lio­jo su­bti­lus po­pie­riaus kar­pi­nių pa­sau­lis. Kant­ry­bės ir kruopš­tu­mo rei­ka­lau­jan­čia­me už­siė­mi­me mo­te­ris ran­da at­gai­vą, kur­da­ma daž­niau­siai gal­vo­ja apie konk­re­tų žmo­gų, ku­riam ažū­ri­nį dar­bą do­va­nos, tad tra­pia­me po­pie­riaus „nė­ri­ny­je“ pa­lie­ka už­ko­duo­tų min­čių, jas kiek­vie­nas ga­li in­terp­re­tuo­ti sa­vaip. Nors bu­vu­si pe­da­go­gė daug me­tų gy­ve­na su šiuo po­mė­giu...

Savivaldybė neskaičiuoja savo biologinio turto

Krašto žinios
2017 m. birželio 22 d.
Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je yra 56 par­kai ir 36 skve­rai. Ta­čiau bio­lo­gi­nis tur­tas įver­tin­tas tik 330 eu­rų. Taip nu­ti­ko, nes in­ven­to­ri­zuo­ta tik vie­no „Lie­tu­vos tūks­tant­me­čio“ par­ko aug­me­ni­ja. Ki­tų par­kų ir skve­rų bio­lo­gi­nio tur­to in­ven­to­ri­za­ci­jai ne­nu­ma­ty­ta lė­šų.Sa­vi­val­dy­bės kont­ro­lie­rė Dai­va Bru­žie­nė sa­ko, jog pa­na­ši si­tua­ci­ja vi­so­je Lie­tu­vo­je. Nė­ra vi­siš­kai ap­skai­ty­tas miš­kų bio­lo­gi­nis tur­tas. Ne­vi­siš­kai aiš­ki ir ap­skai­tos me­to­di­ka.Sa­vi­val­dy­bės fi­nan­si­nių...

Maistas varguoliams, kurių vis daugėja (6)

Krašto žinios
2017 m. birželio 22 d.
Pir­ma­die­nį Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne pra­dė­ti da­lin­ti mais­to pro­duk­tai ne­pa­si­tu­rin­tiems gy­ven­to­jams. Šį mė­ne­sį bus iš­da­lyta per 4,3 tūks­tan­čio pa­ke­tų.So­cia­li­nę pa­šal­pą gau­nan­tis rad­vi­liš­kie­tis Vy­tau­tas mais­to pa­ke­tų ei­na at­siim­ti kas du mė­ne­sius. Sklai­dy­da­mas bir­že­lio mė­ne­sio mais­to pro­duk­tus, vy­ras kal­bė­jo:
„Gri­kius mėgs­tu – vir­siuos pa­ts, avi­žų ko­šės šu­niu­kui iš­vir­siu. Bu­ro­kė­lių sriu­ba, žir­ne­liai – rei­ka­lin­ga, cuk­rus prie ka­vos – ir­gi. Ge­rai, kad duo­da. Neim­si – pa­liks...

Kuršėnų ligoninei – vėl geradario iš Vokietijos dovanos

Krašto žinios
2017 m. birželio 22 d.
Ant­ra­die­nį Kur­šė­nų li­go­ni­nė­je ofi­cia­liai ati­da­ry­ti du diag­nos­ti­niai ka­bi­ne­tai, ku­rių įren­gi­mu pa­si­rū­pi­no ge­ra­da­rys iš Vo­kie­ti­jos Zigf­ri­das Lo­ga­lis, įvai­rią hu­ma­ni­ta­ri­nę pa­gal­bą Lie­tu­vai tei­kian­tis sep­ty­nio­li­ka me­tų.
Kur­šė­nų li­go­ni­nė­je ge­ra­da­rio iš Vo­kie­ti­jos Zigf­ri­do Lo­ga­lio rū­pes­čiu ir lė­šo­mis įreng­ti du diag­nos­ti­niai ka­bi­ne­tai su bal­dais, (sta­lai, er­go­no­mi­nės kė­dės), švies­tu­vais, rei­ka­lin­ga įran­ga diag­nos­ti­kai pa­tvir­tin­ti (krau­jos­pū­džio apa­ra­tai...

Į Rozalimą atėjo kinas

Krašto žinios
2017 m. birželio 22 d.
Praė­ju­sią sa­vai­tę Pakruojo rajono Ro­za­li­mo mies­te­ly­je dir­bo ki­no cent­ro „Gar­sas“ (Pa­ne­vė­žys) fil­ma­vi­mo ko­man­da, su­kū­ru­si do­ku­men­ti­nį fil­mą „Mes esam ro­za­li­mie­čiai“. Nuo pir­ma­die­nio mies­te­ly­je pra­si­dės ki­no kū­ry­bi­nės dirb­tu­vės jau­ni­mui.Fil­mo „Mes esam ro­za­li­mie­čiai“ prem­je­ra Ro­za­li­mo kul­tū­ros na­muo­se įvy­ko praė­ju­sį penk­ta­die­nį. Pil­na sa­lė mies­te­lė­nų ir ap­lin­ki­nių kai­mų gy­ven­to­jų ga­lė­jo įver­tin­ti kū­ry­bi­nės ko­man­dos – re­ži­sie­riaus, kū­ry­bi­nių ug­dy­mo ga­lių stu­di­jos „Kas­ta­li­ja“...

Valstybės rūpestis: žemės nei parduoti, nei dovanoti

Krašto žinios
2017 m. birželio 22 d.
Kur­šė­nų gy­ven­to­jas po­nas Jur­gis atė­jo į „Šiau­lių kraš­to“ re­dak­ci­ją Kur­šė­nuo­se pa­pa­sa­ko­ti, kaip vals­ty­bė per­si­sten­gė be­si­rū­pin­da­ma že­mės rei­ka­lais. Įs­ta­ty­mai, įsi­ga­lio­ję prieš tre­jus me­tus, ap­ri­bo­jo ga­li­my­bę net ir ar­ti­miau­siems gi­mi­nėms par­duo­ti ar pa­do­va­no­ti že­mę, jei­gu že­mės jau tu­ri, bet ją dir­ba ki­ti.Ri­ta ŽA­DEI­KY­TĖ

Lie­tu­vai iš­ko­vo­jus Nep­rik­lau­so­my­bę Jo­nas at­ga­vo 15 hek­ta­rų so­vie­tų na­cio­na­li­zuo­tos tė­vų že­mės. Sa­vo že­mė­je jis iš kar­to ėmė­si ūki­nin­kau­ti – au­gi­no...

Dienos populiariausi

Opo­nen­tai pribrendo me­ro in­ter­pe­lia­ci­jai (67)

2017 m. birželio 23 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Keturi kampai

Šau­kė­nų kul­tū­ros ir ama­tų cent­re (Kel­mės rajonas) penk­ta­die­nį pri­sta­ty­ta šio cent­ro tra­di­ci­nių ama­tų koor­di­na­to­rės...

Centas prie cento

JAV eks­per­tas: in­ves­tuo­ja­ma į ma­žus pro­jek­tusKel­mė­je vie­šė­jęs Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų na­cio­na­li­nio mies­tų...

imestamp]" border="0" alt="" />

Gyvenimo spalvosDaugiau

Už­va­kar Šiau­lių ra­jo­no Ba­zi­lio­nų mies­te­ly­je vy­ko iš­kil­mės, skir­tos Šv. Ba­zi­li­jaus Di­džio­jo or­di­no įkū­ri­mo 400...

Šiau­lie­tė gi­dė Vi­da Bu­ta­vi­čie­nė eks­kur­si­jos me­tu virs­ta skry­bė­liuo­ta po­nia An­ta­ni­na. Ke­liau­to­jus ji kvie­čia...

Du šiau­lie­čiai dvi­ra­ti­nin­kai – ar­chi­tek­tas Vy­tau­tas Anu­žis ir drau­di­mo bro­ke­ris Man­tas Po­ce­vi­čius – per...

Pa­sau­li­nio pro­jek­to „Ma­ža ne­mo­ka­ma bib­lio­te­kė­lė“ ("Litt­le free Lib­ra­ry") že­mė­la­py­je pa­žy­mė­tos dvi...

Visi straipsniai