(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

PDF laikraščiai

Norėdami skaityti PDF failą, įveskite įsigytus prisijungimo duomenis
 
Vartotojas:
 
Slaptažodis:

 
 
PDF archyvas

Prenumerata

Popierinių laikraščių prenumerata internetu
Prenumeruoti
PDF laikraščių prenumerata
Prenumeruoti
Asmeniniai skelbimai mūsų žiniatinklyje
Skelbimai

Dvi legendos iš 1956 metų fotografijos

2017 m. rugsėjo 23 d.
Šiau­lių ra­jo­no Ba­zi­lio­nų mo­kyk­lo­je ati­da­ry­ta uni­ka­li Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­ro Ro­mual­do Ozo­lo pa­ro­da „1957“. Ši pa­ro­da ne tik at­sklei­dė dar vie­ną sig­na­ta­ro ta­len­tą, bet ir į sa­vus kraš­tus su­grą­ži­no ki­tą le­gen­di­nę as­me­ny­bę – fo­to­me­ni­nin­ką Ri­man­tą Di­cha­vi­čių. Abu bi­čiu­lius vie­ni­jo ne tik fo­tog­ra­fi­ja, bet ir Grim­ze­lių kai­mo viš­ti­dė­je at­ras­tos bran­ge­ny­bės.Le­gen­di­nis Lie­tu­vos fo­to­me­ni­nin­kas Ri­man­tas Di­cha­vi­čius ir fi­lo­so­fas...

Dieną be automobilio laimėjo automobilis

2017 m. rugsėjo 23 d.
Va­kar Šiau­liuo­se pa­mi­nė­ta Tarp­tau­ti­nė die­na be au­to­mo­bi­lio. Ji pra­si­dė­jo lenk­ty­nė­mis – pie­ti­nė­je mies­to da­ly­je, „Nuk­lo­no“ au­to­bu­sų sto­te­lė­je, prie star­to li­ni­jos sto­jo au­to­mo­bi­lis, au­to­bu­sas ir dvi­ra­tis.
Fi­ni­šą, ku­ris bu­vo skve­re prie Sa­vi­val­dy­bės, pir­mo­ji pa­sie­kė au­to­mo­bi­lio vai­ruo­to­ja Vik­to­ri­ja Žu­tau­tė. Nuo pie­ti­nio iki cent­ro ji už­gai­šo 13 mi­nu­čių. Ant­ra­sis fi­ni­šą pa­sie­kė dvi­ra­ti­nin­kas Ed­ga­ras. Jis ke­ly­je už­tru­ko 14 mi­nu­čių. Dar...

Kultūros centre įsikurs statybininkai (12)

2017 m. rugsėjo 22 d.
Šiau­lių kul­tū­ros cent­ro pa­sta­to re­konst­ruk­ci­ja pra­si­de­da. Kon­kur­są lai­mė­ju­si tel­šiš­kių bend­ro­vė dar­bus įsi­pa­rei­go­ja at­lik­ti per dve­jus me­tus. Ap­triu­šu­si kul­tū­ros įstai­ga, ku­rią vie­nas kul­tū­ros mi­nist­ras yra pa­va­di­nęs mies­to gė­da, tu­ri šan­sų tap­ti kul­tū­rin­ga.
Va­kar spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je pa­vie­šin­ta, kad UAB „Ver­si­na“ sta­ty­bos dar­bus ža­da at­lik­ti už kiek dau­giau nei 4 mi­li­jo­nus eu­rų. Bus ap­šil­tin­tas pa­sta­to sto­gas, fa­sa­das, įreng­ta nau­ja nuo­grin­da, pa­keis­ti lan­gai...

Vietoj universiteto – Studijų institutas (41)

2017 m. rugsėjo 22 d.
Tre­čia­die­nį Šiau­lių uni­ver­si­te­to (ŠU) se­na­tas pri­ta­rė uni­ver­si­te­to per­tvar­kos pla­nui, pa­gal ku­rį ne­be­lie­ka pa­ties uni­ver­si­te­to. Jei­gu to­kiam pla­nui pri­tars ŠU ta­ry­ba, Šiau­lių uni­ver­si­te­tas taps Stu­di­jų ins­ti­tu­tu, o fa­kul­te­tai – ka­ted­ro­mis. Bus pa­nai­kin­ta ir apie pus­šim­tį eta­tų bei įsteig­ti 8 nau­ji.ŠU struk­tū­ros per­tvar­kos pla­ną pri­sta­tė uni­ver­si­te­to rek­to­rius pro­fe­so­rius Do­na­tas Jur­gai­tis. Nors pla­nas su­kė­lė daug dis­ku­si­jų, jam bu­vo pri­tar­ta. Se­na­to...

Gai­džiui užgiedojus, atidarytas teat­ro se­zo­nas (4)

2017 m. rugsėjo 22 d.
„Su nau­ju teat­ro se­zo­nu!“ – va­kar vi­dur­die­nį Šiau­lių bul­va­re džiu­giai svei­ki­no Vals­ty­bi­nio Šiau­lių dra­mos teat­ro (VŠDT) ko­lek­ty­vas. 87-ąjį se­zo­ną teat­ras pra­deda rug­sė­jo 22 die­ną. Teat­ras at­nau­ji­na ne tik pa­sta­tą, bet ir įvaiz­dį.Li­kus de­šim­čiai mi­nu­čių iki vi­dur­die­nio prie „Gai­džio“ laik­ro­džio pra­de­da rink­tis Vals­ty­bi­nio Šiau­lių dra­mos teat­ro ak­to­riai, dar­buo­to­jai. Ap­si­vil­kę teat­ro spek­tak­lius rek­la­muo­jan­čiais marš­ki­nė­liais, daž­nas ran­ko­je lai­ko ba­lio­ną. Nie­ko...

Pakruojo laukų liūtys nenuskandino (2)

2017 m. rugsėjo 22 d.
Pas­ta­ro­sios lie­tin­gos die­nos su­stab­dė be­bai­gian­čią der­lių nuim­ti tech­ni­ką. Lau­kuo­se dar te­be­li­kę be­veik tūks­tan­tis hek­ta­rų kvie­čių, di­džio­ji da­lis pu­pų. Bet pa­dė­tis nė­ra to­kia pra­sta, dir­vos įmir­kę ma­žiau, nei ki­tuo­se ra­jo­nuo­se.Po lie­tin­gų sek­ma­die­nio ir pir­ma­die­nio ne vie­nas jau suar­tas lau­kas pa­nė­šė­jo į van­de­nin­gą pel­kę. Į dar li­ku­sių dau­giau­siai va­sa­ri­nių ja­vų, ankš­ti­nių kul­tū­rų plo­tus ne­be­ga­lė­jo įva­žiuo­ti kom­bai­nai.
Ra­jo­no ūki­nin­kai „Pak­ruo­jo kraš­tui“ sa­kė, kad ant­ra­die­nį pa­dė­tis...

Komentarai, nuomonėsDaugiau

„Ir be ga­lu­ti­nių spren­di­mų, vien įta­ri­mų pa­reiš­ki­mas smar­kiai ken­kia par­ti­jų re­pu­ta­ci­jai ir dėl to ky­la klau­si­mas, ar šios...

Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos (VMVT) at­lik­tas ty­ri­mas per­ša liūd­ną iš­va­dą – mes į Eu­ro­pos Są­jun­gą (ES...


Per de­šim­tme­čius trun­kan­čią laik­raš­ti­nin­ko veik­lą daug kar­tų įsi­ti­ki­nau, kad pe­rio­di­nių lei­di­nių, ypač dien­raš­čių, lei­dy­ba...

Vals­ty­bi­nis ru­sų dra­mos teat­ras nau­ją­jį 72-ąjį teat­ro se­zo­ną pra­de­da šo­ki­ruo­jan­čia nau­jie­na – čia ke­ti­na­ma kur­ti...

Politikų tribūnaDaugiau

Lie­tu­vio pa­sas (LP), Len­ko kor­ta (LK), Že­mai­čio pa­sas (ŽP). Ku­ris iš jų svar­bes­nis, ku­ris tu­ri sva­res­nę tei­si­nę...

Šiau­lių mies­tas gau­na di­džiu­lius pi­ni­gus mies­to ur­ba­nis­ti­nės ap­lin­kos tvar­ky­mui. Ki­taip sa­kant, tu­ri...

Per kiek­vie­nus rin­ki­mus ar reikš­min­gas pro­gas nuo­lat yra kal­ba­ma apie as­me­ni­nę at­sa­ko­my­bę už nu­veik­tus ar...


Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­me, Vy­riau­sy­bė­je, vi­suo­me­nė­je, tarp li­tua­nis­tų, is­to­ri­kų ir šiaip tau­tiš­kai...

Karas vaiko akimisDaugiau

Ka­da skri­si­me?Avia­ci­jos mo­kyk­lo­je grei­tai pri­si­mi­niau sa­vo se­ne­lio žo­džius apie už­pa­ka­lį ir marš­ki­nius...

Šaukš­tas žu­vų tau­kųMes, try­li­ka jau­nuo­lių tu­rė­jo­me vie­ną sva­jo­nę – no­rė­jo­me skrai­dy­ti. 1955-ai­siais nuė­jo­me į Tel­šių ka­ri­nį...

imestamp]" border="0" alt="" />

Chemijos laboratorijoje vaikai iš Šiaulių pasigamina ir pieno, ir ekologiškų ploviklių

Įvykiai, aktualijos
2017 m. rugsėjo 23 d.
Nors che­mi­jos moks­las dau­gu­mai aso­ci­juo­ja­si vien su griež­to­mis for­mu­lė­mis ir su­dė­tin­go­mis reak­ci­jų lyg­ti­mis, sa­vo dar­bui pa­si­šven­tu­si Šiau­lių Didžd­va­rio gim­na­zi­jos che­mi­jos mo­ky­to­ja Vir­gi­ni­ja Sa­vic­kai­tė įro­dė, kad šis su­dė­tin­gas moks­las ga­li bū­ti la­bai įdo­mus ir įtrau­kian­tis vai­kus. Anot pe­da­go­gės, che­mi­ja su­do­mi­na, kai pa­mo­kas pa­ver­ti ki­to­kio­mis, kai at­lie­ka­mi įvai­rūs ty­ri­mai ir eks­pe­ri­men­tai. V. Sa­vic­kai­tės pa­mo­ko­se pra­kti­kos dar­bų ap­stu, to­dėl...

Naujos iniciatyvos leidžia efektyviau tvarkyti miestą

Įvykiai, aktualijos
2017 m. rugsėjo 23 d.
Dau­ge­lis šiau­lie­čių ir mies­to sve­čių tik­riau­siai spė­jo įver­tin­ti pui­kiai šie­nau­ja­mus plo­tus mies­to cent­re, prie Sau­lės Laik­ro­džio aikš­tės, la­biau­siai lan­ko­mas Talk­šos pa­kran­tės vie­tas. Nors šių ir kai ku­rių ki­tų te­ri­to­ri­jų prie­žiū­ra vyk­do­ma nuo­lat ir kur kas daž­niau nei anks­čiau, dar­bai at­lie­ka­mi pa­pras­tų žmo­nių ini­cia­ty­va ir mies­tui kai­nuo­ja tik sim­bo­li­nes lė­šas.
Jau ant­rus me­tus iš ei­lės Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė­je dir­ban­tys dar­buo­to­jai, trys vai­ruo­to­jai ir du ūkio rei­ka­lais...

Šiauliuose daugėja ir turistų, ir gidų

Įvykiai, aktualijos
2017 m. rugsėjo 23 d.
Per pir­muo­sius aš­tuo­nis šių me­tų mė­ne­sius Šiau­lių tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­re (TIC) ap­si­lan­kė 30 556 tu­ris­tai. Dau­giau­siai at­vyks­tan­čių­jų iš Lat­vi­jos. Rug­sė­jo 27 die­ną, mi­nint Pa­sau­li­nę tu­riz­mo die­ną, mies­tie­čiai bus kvie­čia­mi ke­liau­ti ir da­ly­vau­ti su­si­ti­ki­me su ke­liau­to­jais.Va­kar spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je pri­sta­ty­ta tu­riz­mo sta­tis­ti­ka, Pa­sau­li­nės tu­riz­mo die­nos ren­gi­niai, tarp­tau­ti­nis tu­riz­mo fo­ru­mas.
„Ly­gi­nant su praė­ju­sių me­tų tuo pa­čiu...

Rudens mozaikos papuošė miesto skverą

Budintis reporteris
2017 m. rugsėjo 23 d.
Ple­ne­re da­ly­va­vo apie 400 da­ly­vių iš 43 Šiau­lių mies­to švie­ti­mo ir ug­dy­mo įtai­gų.
Kū­ry­bi­nio pro­ce­so me­tu skam­bė­jo Sau­liaus Son­dec­kio me­nų gim­na­zi­jos moks­lei­vių akor­deo­nu at­lie­ka­mi kū­ri­niai, šo­ko Dai­nų pro­gim­na­zi­jos šo­kių ko­lek­ty­vas.
Mo­zai­koms kur­ti pa­nau­do­tos gam­ti­nės me­džia­gos: smė­lis, ak­me­nys, gė­lių žie­dai, kaš­to­nai, kan­ko­rė­žiai, gi­lės, me­džių la­pai, uo­gos, sa­ma­nos, grū­dai, dar­žo­vės ir vai­siai. Ple­ne­ro me­tu su­kur­to­mis 43-imis mo­zai­ko­mis ga­li­ma gro­žė­tis iki pir­ma­die­nio...

Politologas R. Vilpišauskas: tai blogai Lietuvos politinei sistemai

Budintis reporteris
2017 m. rugsėjo 23 d.
„Ir be ga­lu­ti­nių spren­di­mų, vien įta­ri­mų pa­reiš­ki­mas smar­kiai ken­kia par­ti­jų re­pu­ta­ci­jai ir dėl to ky­la klau­si­mas, ar šios par­ti­jos dar da­ly­vaus ki­tuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se. Tur­būt jų na­riai ir va­do­vy­bė jau pra­dė­jo svars­ty­ti ga­li­mus spren­di­mus, įskai­tant ir par­ti­jų veik­los nu­trau­ki­mą ar kaž­ko­kių nau­jų da­ri­nių kū­ri­mą“, – sa­kė Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ir po­li­ti­kos moks­lų ins­ti­tu­to (VU TSPMI) di­rek­to­rius R. Vil­pi­šaus­kas. Pa­sak jo, šių dvie­jų par­ti­jų da­ly­va­vi­mas...

Pradingęs grybautojas pastebėtas iš dangaus

Teisėtvarka
2017 m. rugsėjo 23 d.
Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai po be­veik pa­rą tru­ku­sios paieš­kos rug­sė­jo 22-osios po­pie­tę Kel­mės ra­jo­no Ple­kai­čių kai­mo miš­ke ap­ti­ko pa­si­kly­du­sį ir nu­si­lpu­sį 63 me­tų gry­bau­to­ją.Ket­vir­ta­die­nį vy­ku­sios paieš­kos ne­da­vė jo­kio re­zul­ta­to, to­dėl penk­ta­die­nį į dan­gų bu­vo pa­kel­tas pa­sie­nie­čių sraig­tas­par­nis ir juo te­ri­to­ri­ja ap­žiū­rė­ta iš vir­šaus.
Bū­tent sraig­tas­par­niu skri­dę pa­rei­gū­nai ir pa­ste­bė­jo miš­ko tank­mė­je, pel­kin­go­je vie­to­je, gu­lin­tį bei ran­ka mo­jan­tį pa­kly­dė­lį.
Sraig­tas­par­nis...

Jaunai „Šiaulių“ komandai pritrūko drąsos

Sportas
2017 m. rugsėjo 23 d.
Ket­vir­ta­die­nio va­ka­rą sa­vo na­mų are­no­je „Šiau­lių“ krep­ši­nio ko­man­da rung­ty­nė­mis su Klai­pė­dos „Nep­tū­nu“ star­ta­vo 2017–2018 me­tų Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­gos pir­me­ny­bė­se. Pa­do­va­no­ti per­ga­lės gau­siai su­si­rin­ku­siems „Šiau­lių“ sir­ga­liams ne­pa­vy­ko – šiau­lie­čiai nu­si­lei­do 73:82 (22:22, 10:21, 18:18, 23:21).
„Šiau­lių“ sir­ga­liai ne­lau­žė tra­di­ci­jų ir kaip vi­sa­da pir­mų­jų sa­vo ko­man­dos taš­kų lau­kė at­si­sto­ję. Tai šiek tiek už­tru­ko, nes pra­džio­je nei vie­nai, nei ki­tai eki­pai ne­si­se­kė jų...

Jogos instruktorius pataria skubėti sąmoningai

Gyvenimo spalvos
2017 m. rugsėjo 23 d.
„Žmo­nės tu­ri su­vok­ti, ką jie da­ro. Jei min­tys klai­džio­ja, o veiks­mai at­lie­ka­mi au­to­pi­lo­tu, ge­ro ne­lauk“, – sa­ko Lie­tu­vos po­li­ci­jos mo­kyk­los Pro­fe­si­nių įgū­džių val­dy­bos III sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Da­lius Va­lan­čiaus­kas.Su­si­kal­bė­ti su sa­vi­mi per jo­gos pra­ti­mus jis jau be­veik me­tus mo­ko Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos pa­rei­gū­nus.Prieš dau­giau nei ko­kius du de­šimt­me­čius kel­miš­kis D. Va­lan­čiaus­kas net ne­gal­vo­jo, kad ka­da nors dirbs jo­gos...

Žalia Žiemgala Viktoro Žilinsko paveiksluose

Gyvenimo spalvos
2017 m. rugsėjo 23 d.
Tau­to­dai­li­nin­kas, li­te­ra­tas, pe­da­go­gas Vik­to­ras Ži­lins­kas, dau­giau kaip tris de­šimt­me­čius gy­ve­nan­tis Kau­ne, ry­tais at­si­ke­lia ir va­ka­re gu­la­si su min­ti­mis apie gim­tą­ją Žiem­ga­lą. Iš Jo­niš­kio ra­jo­no Ber­ži­nin­kų kai­mo ki­lęs me­ni­nin­kas į gim­tą kraš­tą su­grįž­ta su sa­vo kū­ry­bi­niais su­ma­ny­mais. Praė­ju­sią sa­vai­tę Jo­niš­kio kul­tū­ros cent­re ati­da­ry­ta jo pa­ro­da „Ža­lia Žiem­ga­la“.
„Ža­lia Žiem­ga­la“ – 29 pa­veiks­lų cik­las, ku­ria­me ošia kai­my­nų ąžuo­las, te­bez­vim­bia elekt­ra lai­dais...

Dovanoti liepia širdis

Krašto žinios
2017 m. rugsėjo 23 d.
Bud­rai­čiuo­se gy­ve­nan­ti Ade­lė Pui­do­kie­nė per pa­sta­ruo­sius pen­ke­tą me­tų pri­mez­gė ir iš­do­va­no­jo ma­žiau­siai 100 po­rų šil­tų vil­no­nių ko­ji­nių tiems, kam jų la­biau­siai rei­kia.Do­va­no­ti, pa­sak mo­ters, jai ta­ry­tum lie­pian­ti šir­dis. Po to la­bai ge­rai jau­čia­si, net ir pa­dė­kos ne­su­lau­ku­si.Megz­ti ko­ji­nes Bud­rai­čiuo­se gy­ve­nan­ti Ade­lė Pui­do­kie­nė pra­dė­jo maž­daug prieš pen­ke­rius me­tus. Ir vi­sas iš­do­va­no­ja.
„Jei po tei­sy­bei, anks­čiau megz­ti nei mo­kė­jau, nei no­rė­jau. Ma­žą ma­ma ra­gi­no...

Lietuva – ne vien tik Vilnius

Įvykiai, aktualijos
2017 m. rugsėjo 22 d.
Šian­dien la­bai daž­nai ga­li­me iš­girs­ti ter­mi­ną „re­gio­nų po­li­ti­ka“. Tai ne šiaip po­li­ti­ka, tai po­li­ti­ka skir­ta Eu­ro­pos Są­jun­gos mies­tams ir re­gio­nams ska­tin­ti eko­no­mi­kos au­gi­mą ir ge­rin­ti gy­ve­ni­mo ko­ky­bę stra­te­gi­nė­mis in­ves­ti­ci­jo­mis ma­žiau iš­si­vys­čiu­siems re­gio­nams.Ta­čiau Lie­tu­vo­je di­džio­ji da­lis in­ves­ti­ci­jų ke­liau­ja ne į re­gio­nus, bet į Vil­nių. Taip, tai Lie­tu­vos sos­ti­nė, bet ne­rei­kia pa­mirš­ti, kad ir ki­tuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se, mies­te­liuo­se ir...

Judumo savaitė ragina judėti ekologiškai

Įvykiai, aktualijos
2017 m. rugsėjo 22 d.
Rug­sė­jo 16–22 die­no­mis vi­so­je Eu­ro­po­je vyks­ta Ju­du­mo sa­vai­tės ren­gi­niai. Jais sie­kia­ma at­kreip­ti vi­suo­me­nės dė­me­sį į tva­rias, eko­lo­giš­kas trans­por­to prie­mo­nes bei pa­ska­tin­ti gy­ven­to­jus iš­ban­dy­ti su­si­sie­ki­mo au­to­mo­bi­liais al­ter­na­ty­vas. Ar šiau­lie­čiai lin­kę iš­keis­ti au­to­mo­bi­lį į ki­tas trans­por­to prie­mo­nes, tau­so­jan­čias orą ir ma­ži­nan­čias triukš­mą mies­te?Šių me­tų Eu­ro­pos ju­du­mo sa­vai­tės te­ma – „Da­lin­da­ma­sis pa­siek­si dau­giau“. Žmo­nės ra­gi­na­mi nau­do­tis...

Valstybės šimtmečio epocha – Bazilionų konferencijoje

Įvykiai, aktualijos
2017 m. rugsėjo 22 d.
Tre­čia­die­nį Šiau­lių ra­jo­no Ba­zi­lio­nų mo­kyk­lo­je-dau­gia­funk­cia­me cent­re mo­kyk­los bend­ruo­me­nė, Ro­mual­do Ozo­lo pa­ra­mos fon­das ir Šiau­lių „Auš­ros“ mu­zie­jus su­ren­gė Vil­niaus lie­tu­vių kon­fe­ren­ci­jos šimt­me­čiui pa­mi­nė­ti skir­tą su­si­ti­ki­mą. Išk­lau­sy­ti ke­tu­ri is­to­ri­niai pra­ne­ši­mai, su­si­ję su svar­biu Lie­tu­vos vals­ty­bės laik­me­čiu ir ati­da­ry­ta Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­ro ba­zi­lio­niš­kio Ro­mual­do Ozo­lo (1939 – 2015) fo­tog­ra­fi­jų pa­ro­da „1957“.Ren­gi­nį pra­dė­jo...

Kuršėnų autobusų parkas turi tris naujus autobusus (3)

Budintis reporteris
2017 m. rugsėjo 22 d.
Įmo­nės di­rek­to­rius Vid­man­tas Šul­čius ak­cen­ta­vo, kad per 26 Lie­tu­vos nep­rik­lau­so­my­bės lai­ko­tar­pio me­tus pir­mą kar­tą Kur­šė­nų au­to­bu­sų par­kas įsi­gi­jo nau­jų au­to­bu­sų. Di­rek­to­rius skai­čia­vo, kad įmo­nės trans­por­tas yra dau­giau, nei tris­de­šim­ties me­tų se­nu­mo. O se­ni au­to­bu­sai – nee­ko­no­miš­ki, nea­ti­tin­ka šių die­nų rei­ka­la­vi­mų. Di­rek­to­riaus tei­gi­mu, žmo­nės daž­nai skun­dė­si, kad ten­ka va­žiuo­ti dul­kė­tuo­se, su­rū­di­jusiuo­se, ne­san­da­riuo­se au­to­bu­suo­se, ku­rie be­veik kas­dien bū­da­vo...

Mes labai reikalingi ES (2)

Budintis reporteris
2017 m. rugsėjo 22 d.
Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos (VMVT) at­lik­tas ty­ri­mas per­ša liūd­ną iš­va­dą – mes į Eu­ro­pos Są­jun­gą (ES) bu­vo­me priim­ti ir tam, kad mū­sų są­skai­ta ge­ro­vę kur­tų se­no­sios įta­kin­go­sios ES vals­ty­bės. O gal net tik tam?
VMVT nu­sta­tė, kad Vo­kie­ti­jos mais­to pro­duk­tų ga­min­to­jai į tą pa­čią pro­duk­ci­ją de­da įvai­rių ne­svei­kų prie­dų, jei ji par­duo­da­ma mū­sų rin­ko­je, ir jų ne­de­da, jei pro­duk­ci­ja skir­ta Vo­kie­ti­jai ar Aust­ri­jai. Taip pat Lie­tu­vo­je par­duo­da­mo­je pro­duk­ci­jo­je...

Keturi kampai

Ža­ga­rė­je (Jo­niš­kio ra­jo­nas) gy­ve­nan­tys Da­nu­tė ir Alek­sand­ras Lau­ku­čiai prieš ge­rą de­šimt­me­tį šilt­na­my­je pa­so­di­no...

imestamp]" border="0" alt="" />

Gyvenimo spalvosDaugiau

„Žmo­nės tu­ri su­vok­ti, ką jie da­ro. Jei min­tys klai­džio­ja, o veiks­mai at­lie­ka­mi au­to­pi­lo­tu, ge­ro ne­lauk“, –...

Tau­to­dai­li­nin­kas, li­te­ra­tas, pe­da­go­gas Vik­to­ras Ži­lins­kas, dau­giau kaip tris de­šimt­me­čius gy­ve­nan­tis...

Bū­na sa­vai­čių, pra­le­kian­čių kaip šven­tė. To­kia šven­tė bu­vo Gru­zi­ja. Vie­ti­nių iš­min­tis ir hu­mo­ras, gam­ta ir is­to­ri­ja...

Šiau­lie­tis ves­tu­vių fo­tog­ra­fas Do­na­tas Ufo šiais me­tais su­si­žė­rė net tris vie­nos stip­riau­sių tarp­tau­ti­nių ves­tu­vių...

Visi straipsniai