(detali)
Prisijungti Registruotis Prenumeruoti

Orai Šiauliuose

Šiaulių televizijos žinios

2014-10-15

2014-09-29

Konkursai

Ev­gie­nij Asa­čio­vas
Grybų grybai
Ev­gie­nij Asa­čio­vas
Visi dalyviai
Beat­ri­čė JUR­GAI­TY­TĖ, Šiau­lių ra­jo­no Meš­kui­čių gim­na­zi­jos gim­na­zis­tė
Gamink ir BALSUOK
Beat­ri­čė JUR­GAI­TY­TĖ, Šiau­lių ra­jo­no Meš­kui­čių gim­na­zi­jos gim­na­zis­tė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Priešrinkiminiai politikai suvedžiojo bendruomenę

2014 m. spalio 22 d.
Ty­tu­vė­nų mies­to bend­ruo­me­nė (Kelmės r.) pa­te­ko į ne­pa­vy­dė­ti­ną si­tua­ci­ją. Šiau­lių apy­gar­dos teis­mas UAB „Rač­kaus­ko AG­RO­TECH“ už dar­bus, at­lik­tus baž­ny­čiai pri­klau­san­čia­me pa­sta­te įren­giant šar­vo­ji­mo pa­tal­pas, iš visuo­me­ni­nės or­ga­ni­za­ci­jos pri­tei­sė 170 tūks­tan­čių li­tų.Prieš­ rin­ki­mus duotais po­li­ti­kų pa­ža­dais fi­nan­suo­ti šar­vo­ji­mo pa­tal­pų įren­gi­mą pa­ti­kė­ju­si bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė Ir­ma Ri­di­kie­nė ne tik be at­ly­gio dir­bo, rū­pin­da­ma­si šar­vo­ji­mo pa­tal­pų įren­gi­mu, bet dar pri­vers­ta...

Sugrįžę vaikai neria į lietuviškas pamokas

2014 m. spalio 21 d.
Stiprus akcentas, skurdus žodynas, pasimetimas – o kas yra klumpės? Tai tik keletas sunkumų, su kuriais susiduria iš emigracijos grįžę ir mokyklą pradėję lankyti pradinukai. Mokytojams kyla nauji iššūkiai – rasti būdų, kaip vaikus mokyti. Dalis užsienyje apsigyvenusių lietuvių renkasi nuotolinį mokymą. Pamoką klasėje keičia bendravimas internetu.„Hola!“ – su bendraklasiais pasisveikina iš Ispanijos grįžęs berniukas. Ispanijoje jis lankė priešmokyklinę įstaigą. Galiausiai tėvai apsisprendė grįžti į Lietuvą, kad vaikas čia eitų į mokyklą.
Grįžusiems iš užsienio...

Šiau­lius už­plū­dę te­ro­ris­tai bu­vo su­nai­kin­ti (10)

2014 m. spalio 21 d.
Šiaulius užplūdę teroristai buvo sunaikintiVisą savaitgalį Šiauliai skendėjo dūmuose, aidėjo šūviai, gatvėse ir stadionuose vyko aršūs mūšiai. Kovose prieš priešiškos šalies teroristines organizacijas dalyvavo apie 450 Lietuvos karių. Nors dėl sekmadienį prakiurusio dangaus gausesnio žiūrovų būrio nesulaukta, tie, kurie nepabijojo permirkti, pamatė įsimintinų vaizdų iš konflikto imitacijos.Pirmąkart Šiauliuose surengtose tokio didelio masto Prisikėlimo apygardos 6-osios rinktinės surengtose pratybose „Saulės kirtis 2014“ dalyvavo Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos...

Kultūros įvykis: atidengta keturių dalių freska (1)

2014 m. spalio 21 d.
Šiaulių vyskupijos Pastoraciniame centre vakar pristatytas ir pašventintas naujas dailininkės Gražinos Arlauskaitės-Vingrienės kūrinys – keturių dalių freska „Credo“, skirta šv. Petrui ir šv. Pauliui. Šis monumentaliosios tapybos darbas įvardytas neeiliniu kultūros įvykiu Šiauliuose ir Lietuvoje.
Gausus svečių būrys sveikino Gražiną Arlauskaitę-Vingrienę. Kolegos, rėmėjai, miesto vadovai, dailininkės talento gerbėjai grožėjosi išraiškingu darbu, papuošusiu Pastoracinio centro stiklo galeriją.
Freskos „Credo“ siužetuose autorė įkūnijo idėjas iš Naujojo Testamento. Iš ten...

Kardiologams svarbi kiekviena minutė

2014 m. spalio 21 d.
Susipažinę mokyklos suole, draugystės neišsižadėję studijuodami mediciną kardiologai Vytenis Tamakauskas ir Vilmantas Smalinskas kartu atvyko dirbti į Šiaulius. Abu vyrai iš Kauno ketina parsivilioti ir savo antrąsias puses.Respublikinės Šiaulių ligoninės I kardiologijos skyriuje nuo rugpjūčio 1 dienos dirbti pradėjo kardiologai kauniečiai Vytenis Tamakauskas ir Vilmantas Smalinskas.
„Per du mėnesius jau padariau apie 60 kraujagyslių „plėtimų“, apie 15 buvo ūmūs infarkto atvejai naktį. Vyriausiai pacientei buvo 92 metai. Panašu, kad jai jau...

Dienos žiniosDaugiau

Seimas priėmė Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo pataisas, leidžiančias už miestuose turėtą žemę atlyginti...

Valstybinio socialinio draudimo fondo taryba nuo kitų metų pradžios Vyriausybei siūlo tvirtinti didesnę bazinę pensiją ir draudžiamąsias...

Sprendimus priėmusiose savivaldybėse socialinių paslaugų tinklas keisis iš esmės, pabrėžė socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta...

Vyriausybė pritarė įstatymų pataisoms, kuriomis siekiama sugriežtinti atsakomybę už neteisėtą miško išteklių naudojimą ir užkirsti kelią...

Gimtinės sargybojeDaugiau

Šiaulių universiteto dėstytojas, „Šiaulių krašto“ redkolegijos narys
Prieš septyniasdešimt metų dalis Lietuvos visuomenės nusprendė priešintis...

Nuolatos kartojama, kad viena svarbiausių, gal net pagrindinė Lietuvą slegiančių vargų ir persekiojančių bėdų priežastis – šalyje vis dar nėra...

Komentarai, nuomonėsDaugiau

Žurnalistas
Šis klausimas ne retorinis. Po to, kai Anykščių rajono vienas iš seniūnų socialiniame tinkle su gera humoro doze...

Lig šiol buvo įprasta taip – socialdemokratai siūlo ir laimina PVM lengvatas, konservatoriai su liberalais – naikina...

Šiaulių miesto tarybos nariai skaičiuoja balsus, ar galėtų pareikšti nepasitikėjimą miesto merui Justinui Sartauskui. Socialdemokratų...

Valdžia mestelėjo dosnumo. Net nelaukdama Naujųjų, nuo spalio pakėlė minimalią algą iki 1035 litų. Nuo Naujųjų nežino, ar dar kels, bet...

PDF laikraščiai

Norėdami parsisiųsti PDF failą, įveskite isigytus prisijungimo duomenis
 
Vartotojas:
 
Slaptažodis:

 
 
PDF archyvas

Prenumerata

Popierinių laikraščių prenumerata internetu
Prenumeruoti
PDF laikraščių prenumerata
Prenumeruoti
Asmeniniai skelbimai mūsų žiniatinklyje
Skelbimai

Ar džiaugiatės, kad šį savaitgalį suksime laikrodžius viena valanda atgal?

Budintis reporteris
2014 m. spalio 22 d.

– Nei la­bai džiau­giuo­si, nei liū­džiu. Gal ge­riau bū­tų, kad iš vi­so ne­rei­kė­tų su­ki­nė­ti laik­ro­džių. Ne­rei­kė­tų jau­din­tis, kad pa­mir­ši pa­suk­ti ir pa­na­šiai. Nors da­bar ir bus švie­siau ry­tais, bet kam sun­ku kel­tis, ka­žin ar pa­su­kus va­lan­dą at­gal pa­leng­vės.

– Ne­si­džiau­giu. Va­ka­rais bus tam­su, ne­jau­ku pa­rei­ti iš dar­bo. Pa­tys ma­tot, koks pas mus gat­vių ap­švie­ti­mas. O ry­te vi­sa­da jau­tie­si drą­siau ei­da­mas gat­ve, net jei ir tam­su. Ma­no am­žiaus žmo­nėms gal laik­ro­džio...

Šiauliai buvo likę be vadovų

Įvykiai, aktualijos
2014 m. spalio 22 d.
Va­kar Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės vi­si pir­mie­ji va­do­vai – me­ras ir vi­ce­me­rai – bu­vo iš­vy­kę į už­sie­nio ko­man­di­ruo­tes. Pa­gal įsta­ty­mą Sa­vi­val­dy­bės va­do­vas yra me­ras, ir jį pa­va­duo­ti ga­li tik vi­ce­me­rai. Kas va­do­va­vo mies­tui?
Sa­vi­val­dy­bės tink­la­la­py­je va­kar skelb­ta, jog me­ras Jus­ti­nas Sar­taus­kas ir jo pa­va­duo­to­ja Dan­guo­lė Mar­tin­kie­nė spa­lio 21–24 die­no­mis yra ko­man­di­ruo­tė­je. Abu iš­vy­ko į Azer­bai­dža­ną.
Taip pat in­for­muo­ta, jog me­rą to­mis...

Nauja „do­va­nė­lė“ – mo­ka­mas ko­lum­ba­riu­mas

Įvykiai, aktualijos
2014 m. spalio 22 d.
Ket­vir­ta­die­nį Šiau­lių mies­to po­li­ti­kai po­sė­dy­je bal­suos, ar ap­mo­kes­tin­ti ne­tru­kus at­si­ra­sian­tį Gin­kū­nų ka­pi­nė­se ko­lum­ba­riu­mą. Kai­na – 1725 li­tai už vie­ną ni­šą. Val­dan­tie­ji ma­no, kad kai­na dar per ma­ža. Ko­kiu pa­grin­du po­li­ti­kai no­ri ap­mo­kes­tin­ti ko­lum­ba­riu­mus, jei­gu ka­pi­nė­se vie­ta – ne­mo­ka­ma?Šiau­lių mies­to ta­ry­bai tei­kia­ma­me spren­di­mo pro­jek­te no­ri­ma nu­sta­ty­ti pir­mo­jo Šiau­lių mies­te ko­lum­ba­riu­mo pa­slau­gos kai­ną. Gin­kū­nų ka­pi­nė­se jau įreng­tas...

Sodinamos mažalapės liepos

Įvykiai, aktualijos
2014 m. spalio 22 d.
Me­džiai so­di­na­mi Va­sa­rio 16-osios, Vy­tau­to, Til­žės gat­vė­se. Vė­liau dar­bai per­si­kels į Auš­ros alė­ją, pla­nuo­ja­ma me­džiams vie­tos ras­ti ir S. Šal­kaus­kio gat­vė­je.
Pa­sak Sa­vi­val­dy­bės Ap­lin­kos sky­riaus vy­riau­sio­sios spe­cia­lis­tės Pal­mi­ros Lu­ko­šie­nės, prie gat­vių bus pa­so­din­ta 50 ma­ža­la­pių glaus­ta­ša­kės for­mos lie­pų.
„Šią for­mą rin­ko­mės, kad gy­ven­to­jams ne­kil­tų pro­ble­mų dėl švie­sos, kad me­džiai ne­ga­din­tų sta­ti­nių konst­ruk­ci­jų, ne­truk­dy­tų va­žiuo­ja­ma­jai da­liai, – sa­kė spe­cia­lis­tė. – Be...

Lūšis atėjo pas žmones

Teisėtvarka
2014 m. spalio 22 d.
Žmo­nės apie at­kly­dė­lę pra­ne­šė Šiau­lių re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to Gy­vo­sios ap­lin­kos ap­sau­gos ins­pek­ci­jai.
Ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai pa­gal­bos pa­pra­šė Tel­šių miš­kų urė­di­jos žvė­rin­čiaus dar­buo­to­jų. Šie lū­šį ap­žiū­rė­jo ir pa­siė­mė.
Li­go­tas ir su­ly­sęs gy­vū­nas bus per­duo­tas ve­te­ri­na­ri­jos gy­dy­to­jams, ku­rie ban­dys jam pa­dė­ti.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Čempionų titulą apgynė „Vairo-Klevo“ klubas

Sportas
2014 m. spalio 22 d.
„Bu­vo sun­kios rung­ty­nės. Var­žo­vai žai­dė ak­ty­viau, o mes tu­rė­jo­me ma­žiau ag­re­si­jos. Da­rė­me la­bai daug klai­dų. Ga­vo­me daug pra­žan­gų. Žai­di­mo dis­cip­li­nos ne­si­lai­kė­me, gal kiek per­de­gė­me, bet pa­vy­ko pa­siek­ti tei­gia­mą re­zul­ta­tą. Išs­kir­čiau sa­vo vai­ki­nų pa­si­ry­ži­mą kau­tis, ko­vo­ti iki pa­bai­gos“, – sa­kė „Vai­ro-Kle­vo“ eki­pos tre­ne­ris Si­gi­tas Ku­kuls­kis.
Lie­tu­vos suau­gu­sių­jų čem­pio­na­te il­gą lai­ką do­mi­nuo­ja Šiau­lių klu­bai, ta­čiau pa­sta­ruo­ju me­tu jau­nes­nė­se am­žiaus...

Šešios valandos miške – rogainingo varžybose

Sportas
2014 m. spalio 22 d.
Tam da­ly­viai gau­na že­mė­la­pį, ku­ria­me pa­tys pa­si­ren­ka marš­ru­tą ir kont­ro­li­nių punk­tų, ku­riuos no­ri su­ras­ti, skai­čių. Že­mė­la­piui stu­di­juo­ti ir pla­nuo­ti tra­są yra ski­ria­mas pus­va­lan­dis. Bend­ras star­tas – 13.30 val. „Na­po­lio“ sto­vyk­la­vie­tė­je.
Var­žy­bo­se ga­li da­ly­vau­ti ir spor­ti­nin­kai, ir mė­gė­jai, ir tu­ris­tai. Dvi­ra­ti­nin­kai da­ly­vau­ja po vie­ną. Bė­gi­kai (ėji­kai) – po du žmo­nes ko­man­do­je. Ka­dan­gi da­ly­viai pa­sku­ti­nes dvi– tris va­lan­das tu­ri...

Pergalę išplėšė paskutinėmis sekundėmis

Sportas
2014 m. spalio 22 d.
Šiau­lie­čiai iki rung­ty­nių pa­bai­gos li­kus žais­ti 3 mi­nu­tes dar pra­lai­mi­nė­jo 15 taš­kų skir­tu­mu (76:91), ta­čiau su­ge­bė­jo iš­plėš­ti per­ga­lę 1 taš­ko per­sva­ra.
Šiau­lie­čius į prie­kį tem­pė be kei­ti­mų rung­ty­nia­vęs Mo­des­tas Kum­pys. Jis pel­nė 31 taš­ką, Man­tas Ka­dze­vi­čius prie per­ga­lės pri­dė­jo 21 taš­ką, Ka­ro­lis Bab­kaus­kas – 16, Al­man­tas Pa­kark­lis – 10 taš­kų.
Kau­no ko­le­gi­jos gre­to­se iš­si­sky­rė 34 taš­kus pel­nęs Ei­vy­das Mo­loš­čia­kas, An­ta­nas Ber­ta­šius pri­dė­jo 24 taš­kus, Al­mi­nas Kel­me­lis – 14...

Radviliškietis pelnė „bronzą“

Sportas
2014 m. spalio 22 d.
Klai­pė­do­je vy­kęs tarp­tau­ti­nis lais­vų­jų im­ty­nių jau­nių tur­ny­ras bu­vo sėk­min­gas rad­vi­liš­kie­čiui Ne­dui Ra­siu­liui. Vai­ki­nas iš jo par­si­ve­žė bron­zos me­da­lį.Tarp­tau­ti­nia­me tur­ny­re ša­lia ki­tų ko­vo­jo ir Rad­vi­liš­kio im­ty­ni­nin­kai.
Ge­riau­siai ja­me pa­si­se­kė Ne­dui Ra­siu­liui, ko­vo­ju­siam svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 100 ki­log­ra­mų. Ko­vo­se jis įvei­kė du Ru­si­jos spor­ti­nin­kus ir ly­gio­je ko­vo­je nu­si­lei­do klai­pė­die­čiui. Tai rad­vi­liš­kie­čiui lė­mė tre­čią­ją vie­tą tur­ny­re.
Ge­rai...

Virtuvė ant ratų skinasi kelią

Centas prie cento
2014 m. spalio 22 d.
Po­vi­las Mi­ka­la­jū­nas iš Kal­ne­lio kai­mo (Jo­niš­kio ra­jo­nas) prieš dve­jus me­tus su­bran­di­no vers­lo idė­ją – kur­ti vir­tu­vę ant ra­tų. Nors apie pel­ną kal­bė­ti anks­to­ka, vy­ras jau tu­ri klien­tų ne tik Jo­niš­kio ra­jo­ne, bet ir Kau­ne, Vil­niu­je bei ki­tuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se, da­ly­vau­ja ša­lies ir tarp­tau­ti­niuo­se bar­be­kiu čem­pio­na­tuo­se. Su tal­ki­nin­ku, ku­riam įkū­rė dar­bo vie­tą, jis ga­li vie­nu me­tu pa­mai­tin­ti iki 350 žmo­nių, at­si­ve­žęs sa­vo bal­dus, pa­la­pi­nę, in­dus.
Pri­va­čiuo­se ir...

Jaunimas konsultuos savivaldybes (1)

Budintis reporteris
2014 m. spalio 21 d.
Vakar Šiaulių miesto savivaldybėje pradėjo dirbti du jaunųjų profesionalų programos „Kurk Lietuvai“ dalyviai – Justina Kunickaitė ir Algirdas Lapinskas. Jų sritis – švietimo ir verslo įstaigų bendradarbiavimo projektai.Pasak programos vadovės Rūtos Mačiulytės, 2012 metais pradėta programa anksčiau buvo skirta tik užsienio aukštųjų mokyklų absolventams. Šį rudenį į programą įsijungė ir jaunimas, aukštojo mokslo studijas baigęs Lietuvoje.
Vakar į Lietuvos savivaldybes iškeliavo 12 programos dalyvių, prie jų prisijungs dar keturi.
Programos dalyviai dirba po du. Jų darbo...

Šiauliuose atidaryta grafiko R. Čarnos paroda

Įvykiai, aktualijos
2014 m. spalio 21 d.
Kaunietis R. Čarna yra vienas iš Žiemgalos krašto dailininkų plenerų sumanytojų. Pasveikinti dailininko su parodos atidarymu atvyko bičiulis ir bendramintis dailininkas profesorius Algimantas Vitolis Trušys, menotyrininkas Vytenis Rimkus, Žiemgalos krašto dailininkų plenerų organizatorius Sigitas Laurinavičius, Žiemgalos draugijos nariai, kraštiečiai ir daugelis kitų.
Parodoje eksponuojami mišria technika kurti dailininko grafikos darbai, kuriuose – šokančios gervės, per lygumas nusidriekiantys šešėliai, šalčio kirčiai, arlekinai, mitologiniai akmenys...

Prisiminti Algirdas ir Klaudijus Petruliai

Įvykiai, aktualijos
2014 m. spalio 21 d.
2010 metų sausį mirusio 95 metų Algirdo Petrulio ir daugiau nei prieš mėnesį, rugsėjo 3-ąją, mirusio 63-ejų Klaudijaus Petrulio bendražygiai, pažįstami ir bičiuliai prisiminė tėvo ir sūnaus kūrybos kelią, jų žmogiškąjį santykį su kitais. Kalbėjo A. Petrulio buvęs studentas Antanas Visockis.
Abiejų kūrėjų darbus apibūdino menotyrininkė Danutė Zovienė. Pasak jos, abiejų menininkų kūryboje tarsi daug kas nujaučiama. Nepaisant to, kad sūnaus K. Petrulio darbai turi kitokį charakterį, jie visuomet buvo lyginami su tėvo A. Petrulio darbais.
Skambėjo Audriaus Jonaičio improvizacijos...

Ginkluotės ir technikos remonto depas šventė dešimtmetį

Įvykiai, aktualijos
2014 m. spalio 21 d.
Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų (KOP) Ginkluotės ir technikos remonto depas Šiauliuose penktadienį oficialiai minėjo 10-metį. 2004 metais depas buvo atskirtas nuo KOP Aviacijos bazės ir tapo atskiru kariniu vienetu.Dešimtmečio proga sveikinęs KOP Aviacijos bazės vadas pulkininkas leitenantas Vidmantas Raklevičius, šiuo metu einantis ir KOP vado pareigas, linkėjo augti ir augintis raumenis.
„Esu tikras, kad gausite papildomų funkcijų. Specialistai iš dangaus nenukrenta. Maksimaliai prisidėsime, kad jūsų kolektyvas stiprėtų“, – sakė vadas...

Šuo Bartas pasitarnavo žmogaus paieškoje

Teisėtvarka
2014 m. spalio 21 d.
Spalio 17-osios vakarą, kelios minutės iki vidurnakčio, į Bendrąjį pagalbos centrą paskambinusi Pakruojo rajono, Linksmučių kaimo gyventoja kvietėsi policijos pagalbos.
Moteris pranešė, kad bemaž prieš pusantros valandos iš namų išėjo ir negrįžta jos vyras. Artimieji patys bandė ieškoti 60-mečio, tačiau rasti jį nepavyko. Pasak skambinusiosios, jos sutuoktinis sirgo, todėl artimieji nerimavo, kad vyras galėjo blogai pasijusti ir jam nedelsiant reikalinga pagalba.
Atvykę Pakruojo rajono policijos komisariato pareigūnai ir artimieji...

Šiaulių krepšininkės sužaidė antrąsias rungtynes

Sportas
2014 m. spalio 21 d.
Šiaulietėms 15 taškų pelnė Silvija Kuodienė, 14 – baltarusė Nadzeya Bohdan, 11 – baltarusė Krystsina Turomsha. Varžovių gretose nesustabdoma buvo rezultatyviausia LMKL žaidėja Laura Svarytė, pelniusi 21 tašką, ir Jolanta Marmienė, įmetusi 20 taškų.
Pirmosiose sezono rungtynėse šiaulietės triuškinamu rezultatu 26:86 (12:21, 6:24, 3:22, 5:19) išvykoje nusileido praėjusių metų čempionei Vilniaus „Kibirkšties-VIČI“ ekipai.
„Šiaulių-Universiteto“ vyriausiasis treneris Arūnas Kačerauskas „Šiaulių kraštui“ sakė, kad merginoms labai trūksta pasiruošimo, susižaidimo. Komanda...

Laimėta prieš „Juventus“, pralaimėta „Lietkabeliui“

Sportas
2014 m. spalio 21 d.
„Šiauliams“ savaitgalio rungtynėse negalėjo padėti LKL rezultatyviausias, vidutiniškai po 17,4 taško pelnantis, krepšininkas Julius Jucikas. Per treniruotę jis pasitempė čiurnos raiščius.
Rungtynėse su „Juventus“ šiauliečių gretose rezultatyviausias buvo Vytautas Šulskis, pelnęs 19 taškų. Rolandas Alijevas pelnė 17 taškų, Rokas Giedraitis – 16. Varžovų gretose pasižymėjo Rashaun Broadus, įmetęs 25 taškus (pataikė 6 tritaškius iš 8), Simas Buterlevičius pelnė 13 taškų, Vaidas Čepukaitis – 12.
Sekmadienio rungtynėse su Panevėžio „Lietkabeliu“...

Futbolininkas laimėjo bronzą Belgijoje

Sportas
2014 m. spalio 21 d.
Lemiamose rungtynėse dėl prizinės vietos lietuviai po pratęsimo įveikė Graikijos komandą rezultatu 2:1.
Per 10 dienų kelionėje moksleiviai dalyvavo įvairiose edukacinėse programose. E. Kasparui geriausiai sekėsi „Sveiko atleto“ programoje, kur pelnė prizą.
Dabikinės auklėtiniai beveik kasmet patenka į specialiosios olimpiados futbolo šalies rinktinę. Pernai jai atstovavo E. Kasparo jaunesnysis brolis Laimis Kasparas tarptautinėse varžybose Gruzijoje.
Kairiškiuose gyvenantys broliai mėgsta žaisti futbolą kaime esančiame stadione...

Komisija prie Ventos įvertino darbus

Krašto žinios
2014 m. spalio 21 d.
Valstybinė komisija priiminėjo darbus, atliktus, valant Ventos upę prie Kuršėnų. Darbų rangovas dar turės paplušėti, atsižvelgdamas į komisijos pastabas.
Buvo numatyta, kad UAB „Rušiota“, tvarkiusi Ventos upės pakrantes Kuršėnuose, išvalys jos dumblą su augmenija, pašalins medžius, krūmus, nušienaus apsauginę juostą, pakrantes apsės daugiamečių žolių mišiniu. Darbus bendrovė atliko nuo tiltelio, kuriuo daugiausiai vaikai eina iš Pavenčių mokyklos į namus Daugėlių mikrorajone, iki kiek toliau Vaikų globos namų.
Kai kurių komisijos narių dėmesį atkreipė tolėliau nuo gyvenamųjų namų...

Pirties Tytuvėnuose reikia ne visiems

Krašto žinios
2014 m. spalio 21 d.
Pasak Tytuvėnų miesto seniūno Romo Čerkausko, pirtyje kas šeštadienį apsilanko maždaug po 30 žmonių. Seniūnas pusiau juokais, pusiau rimtai sakė, jog į pirtį neina tie, kuriems iš tikrųjų reikia praustis. Renkasi mokytojai, medžiotojai – ir garu pasimėgauti, ir pabendrauti.
Tytuvėnų miesto seniūnija yra pirties pastato nuomininkė, už nuomą savininkams sumoka po 600 litų per mėnesį. Išlaikomas ir pirtininko etatas. Pirties išlaikymas per metus kainuoja 15 tūkstančių litų.
„Kažkada tame pačiame pastate yra buvusi buitinio kombinato pirtis. Po...

Po bemiegės nakties – į žygį

Krašto žinios
2014 m. spalio 21 d.
Šio maratono tikslas – netradiciniu būdu supažindinti mokinius su įvairiomis profesijomis. Mokiniai visą naktį žiūrėjo filmus apie policininkus, kalėjimo prižiūrėtojus, informacinių technologijų specialistus, slaugytoją, mokytoją.
Per pertraukas tarp filmų vyko pokalbiai, buvo organizuotas protų mūšis „Filmų ir profesijų žinovas“.
Ankstų rytą į Drąsučius traukiniu atvažiavo beveik 90 skautų. Prie jų prisijungė ir dvylika drąsutiškių. Po rikiuotės mokyklos stadione, dainuodami dainas, visi patraukė į už 15 kilometrų esančią Agailių bažnyčią.
Pakeliui skautai turėjo...

Moterys mokėsi fotografuoti

Krašto žinios
2014 m. spalio 21 d.
Mokymus vedė Kuršėnų politechnikos mokyklos dizaino vyresnioji profesijos mokytoja Inga Viršilienė.
Patarimai, paskatinimai bandyti fotografuoti įkvėpė moteris nenuleisti rankų ir padaryti tinkamą portreto nuotrauką. I. Viršilienė ne tik pasakojo, bet ir parodė, kaip reiktų fotografuoti tamsoje, stalinės lempos pagalba, kaip padaryti nuotrauką įdomią, šmaikščią ir pritraukiančią.
„Kiekviena nuotrauka turi būti tarsi pasaka. Joje turi atsispindėti žmogaus emocinė būklė, jos išgyvenimai, džiaugsmai ar vargai. Kiekviena nuotrauka turi pasakoti savo...

Policija ruošia žmones tamsiajam metui (6)

Krašto žinios
2014 m. spalio 21 d.
Dvi savaites spalio 6 – 19 dienomis Policijos departamento iniciatyva Kelmės policijos komisariato patruliai, rodė sustiprintą dėmesį pėstiesiems, dviratininkams ir vadeliotojams, dalijo atšvaitus, šviesą atspindinčias liemenes, o šiurkščiau pažeidusius Kelių eismo taisykles baudė. Pareigūnai sako, jog eismo dalyviai gerokai sąmoningesni negu prieš penkmetį. Tačiau pažeidėjų vis dar pasitaiko.Kaip informavo Kelmės rajono policijos komisariato patrulių būrio vadas Alvydas Butautas, sustiprinta eismo dalyvių kontrolė vykdyta todėl, kad artėja tamsusis metas...

Policija labiau kontroliavo pėsčiuosius ir dviratininkus (1)

Krašto žinios
2014 m. spalio 21 d.
Siekta atkreipti jų dėmesį į padidėjusius pavojus tamsiuoju paros metu, kai yra būtinybė naudoti atšvaitus, dėvėti ryškiaspalves liemenes ar kitus drabužius su šviesą atspindinčiais elementais.
Už šiurkščius Kelių eismo taisyklių pažeidimus eismo dalyviams taikytos prevencinio pobūdžio ir administracinio poveikio priemonės.
Pasak komisariato atstovės spaudai Editos Jasaitienės, šie pėstieji, dviratininkai nukenčia po susidūrimų su transporto priemonėmis dažniausiai neapšviestuose kelio ruožuose, kai jie eina ar važiuoja važiuojamąja dalimi arba netikėtai į ją...

Tarp geriausių šalies melžėjų – ir radviliškietė

Krašto žinios
2014 m. spalio 21 d.
Sidabrave (Radviliškio rajonas) surengtame geriausių šalies melžėjų pagerbimo renginyje „Pieno lašas 2014“ apdovanota ir į geriausiųjų trejetuką patekusi melžėja iš Radviliškio rajono Kristina Plungaitė. 26-erius metus karves melžianti „Draugo“ žemės ūkio bendrovės melžėja pelnė trečiąją vietą.Keturioliktą kartą šalyje vykusi geriausių melžėjų pagerbimo šventė šiemet buvo surengta Sidabravo seniūnijoje. Į ją suvažiavo visų rajonų, kuriuose vyko melžėjų varžytuvės, prizininkės, būrys svečių.
Renginio nesutrukdė kelioms minutėms dingusi elektra – šventės vedėjai juokavo, jog tai rodo...

Mokytojos tęsia meilės dainų koncertus (1)

Krašto žinios
2014 m. spalio 21 d.
Dainininkei akompanavo ir atliko kelis solinius kūrinius fortepijonu koncertmeisterė, Naujosios Akmenės muzikos mokyklos Akmenės filialo mokytoja metodininkė Jelena Pakatilytė.
Koncerte dainavo ir mokytojos Romenos Šimkuvienės solinio dainavimo klasės mokiniai – Aušrinė Kilpytė, Orinta Rakštytė, Edita Griciūtė ir Nedas Šalavėjus.
Įvairių autorių minčių apie meilę koncerto klausytojams pateikė Naujosios Akmenės muzikos mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui Valdas Bogavičius.
Daugiausiai skambėjo lietuvių kompozitorių dainos, solistė atliko kūrinių...

Antroji obuolių šventė

Krašto žinios
2014 m. spalio 21 d.
Žagarės neįgaliųjų klubas „Vyšnelė“ surengė obuolių šventę. Pirmą kartą tokia šventė buvo organizuota praėjusiais metais.Šiemet šventė iš gimnazijos persikėlė į „Vyšnelės“ klubo patalpas. Į renginį nešini raudonskruosčiais obuoliais ir gaminiais iš jų rinkosi įvairių organizacijų atstovai.
Ant „Vyšnelės“ stalo puikavosi pirmininkės Irmos Janušienės pagamintas tortas su varške, obuoliais, du obuolių pyragai. Vieną jų kepėja Angelė Valienė pagardino pyragą ne tik obuoliais, bet ir razinomis bei kitais priedais.
Morkų pyragą iškepė bendruomenės „Veidė“ nariai, vynuogių atnešė Jonas Jurevičius.
Taip pat su...

Raudongalvis – kaip dirbtinis

Krašto žinios
2014 m. spalio 21 d.
Moteris juos rado netoli namų esančiame miškelyje. Iš viso prigrybavo didžiulį kibirą.
„Dabar, kai prikritę įvairiaspalvių lapų, tarp jų sunkiau įžiūrėti raudongalvius, negu vasarą“, – sakė S. Jurgelytė.
„Krašto žinių“ inf.

KELIAIS SAKINIAIS

Krašto žinios
2014 m. spalio 21 d.
Šiemet numatyti Joniškio rajono šaligatvių remonto darbai, finansuojami iš Kelių priežiūros ir plėtros programos, baigti.Iš minėtos programos lėšų pagerinta šaligatvių danga Joniškio miesto Medžiotojų, Žagarės, Skaistgirio miestelio Kaštonų, Žagarės miesto Šiaulių, Vilniaus, Raktuvės gatvėse. Darbai kainavo 362 435 litus.
Joniškio Mato Slančiausko progimnazijos ir „Aušros“ gimnazijos vaikų ir jaunimo šokių studija „Kibirkštėlė“ šoko tarptautiniame folkloro festivalyje Hanioti miestelyje Graikijoje.Koncertai vyko žiūrovų sausakimšame Hanioti miestelio amfiteatre. Iš Lietuvos į festivalį buvo...

Ekstremalios situacijos atveju – ruoštis chaosui? (6)

Krašto žinios
2014 m. spalio 21 d.
Praeitą savaitę, vykdant gyventojų perspėjimo sistemos patikrinimą įjungtos elektros sirenos, kai kuriems pakruojiečiams sukėlė nerimo dėl karo. Redakcija išsiaiškino, kad tokios grėsmės akivaizdoje net už civilinę saugą ir mobilizaciją atsakinga Savivaldybės specialistė neįsivaizduoja, kaip realiai vykdytų savo pareigas.
Trečiadienį, likus kelioms minutėms iki vidudienio Pakruojyje, kaip ir visoje šalyje, sukaukė sirenos.
Gal po minutės į „Pakruojo kraštą“ paskambino pakruojietė, ir sunerimusi nedrąsiai pasiteiravo: “ Gal žinote, kas čia įvyko. Gal...

Dalyvavo sveikuolių konkurse

Krašto žinios
2014 m. spalio 21 d.
Konkurso, sveikuolius sukvietusio iš įvairių šalies kampelių, tema – „Rudens gėrybės ir būro, ir pono stalui“, padiktuota Kristijono Donelaičio „Metų“.
Kuršėniškiai ant stalo padėjo Gražinos Mikolaitienės ir Nijolės Butvidienės paruoštus gaminius. Jos apdovanotos renginio rėmėjų prizu.
klubo „Aušra“ pirmininkė

Apdovanoti Šiaulių krašto donorai

Sveikata
2014 m. spalio 21 d.
Apdovanojimus gavo 15 neatlygintinų donorų iš Šiaulių. Lietuvos donorystės pažymėjimus gavo Laura Burkienė, Raimondas Butnorius, Kęstutis Kaunickas, Arūnas Stropus.
Lietuvos nusipelniusio donoro pažymėjimus gavo Vaidas Budrevičius, Ramūnas Jocius, Algimantas Grigaliūnas, Lina Grikšelienė, Darius Medimas, Kristina Mockūnė, Egidijus Žutautas.
Lietuvos garbės donoro vardai suteikti Danguolei Baktienei, Bronislavui Garalevičiui, Tomui Klusui, Dianai Vilaikytei.
Dauguma yra užsiregistravę kaulų čiulpų donorais ir užpildę organų donorų anketas, išreiškę savo...

Dienos populiariausi


Sportas

„Bu­vo sun­kios rung­ty­nės. Var­žo­vai žai­dė ak­ty­viau, o mes tu­rė­jo­me ma­žiau ag­re­si­jos. Da­rė­me la­bai daug klai­dų...

Centas prie cento

Po­vi­las Mi­ka­la­jū­nas iš Kal­ne­lio kai­mo (Jo­niš­kio ra­jo­nas) prieš dve­jus me­tus su­bran­di­no vers­lo idė­ją – kur­ti...

Atolankos

Šiandien Šiaulių universiteto (ŠU) Dailės galerijoje atidaroma žiemgalio Romualdo Čarnos grafikos paroda. Ja pradedamas iš Šiaurės...

Gyvenimo spalvosDaugiau

42 dienos kelyje, iš jų 33 minta dviračiu, vidutiniškai 165 km kasdien, kad nuvažiuotų 5467 kilometrus aplink Baltijos jūrą. Šiaulietis...

Kompozicija su paukščiais Ramučių sankryžoje, poilsio aikštelės šalia kelio Panevėžys – Šiauliai meninis, architektūrinis projektas „Mokas“...

Šiaulietė Elena Jarušienė vardija šalis, kurias aplankė išėjusi į pensiją: Čekija, Vengrija, Slovakija, Anglija ir kitos. Penkiolika metų gerų...

Kelmės rajone, Junkilų kaime, gyvenančios seserys mokytoja Valerija Adomaitienė ir kultūros darbuotoja Onutė Stankienė neseniai sukūrė Užvenčio...

Naudinga žinotiDaugiau

Pakruojo vaikų ir jaunimo klubo prie policijos komisariato nariai, vykdydami projektą „Auginkime sveiką jaunąją kartą“, skaitė...

Lietuvos sveikatos apsaugos sistemos vadovai iš Europos 16-tojo sveikatos politikos forumo „Elastingos ir novatoriškos...

Primename, kad mokslo metams prasidėjus studijuoti į Europos Sąjungos (ES) šalių universitetus išvykstantis Lietuvos jaunimas turėtų...

Šiais metais startuojanti masinė daugiabučių gyvenamųjų namų renovacija iškelia diskusijoms daugybę klausimų, tarp jų ir tokių kaip techninių projektų ruošimas...

SIBIRO REPORTAŽAIDaugiau

Mirties nuosprendis. Tokį teismo sprendimą 1951 metais Irkutske išgirdo Šiaulių miesto garbės pilietis, profesorius habil. dr...

Šiaulietei Marytei Jakubauskaitei-Kolegovai „Šiaulių krašto“ straipsnis apie Zimą (Irkutsko sritis) sukėlė jaunystės prisiminimus...

Kelmės rajone, Mockaičiuose, gyvenanti 88-erių Stefa Gumuliauskienė apsiverkė, „Šiaulių krašte“ pamačiusi pusseserės Vandos Valiūtės, gyvenančios...

„Mano vyras iš Olchono parsivežė brolio klieriko Valerijaus Vaitkevičiaus palaikus“, – paskambinusi į redakciją sakė kuršėniškė Ona...

Redakcija siūloDaugiau

Dr.Stasys TUMĖNAS
Šiaulių universiteto docentas, „Šiaulių krašto“ redakcinės kolegijos narys
Istoriniai virsmai, pokario...

Žurnalistas, „Šiaulių krašto“ redkolegijos narys
Tuo metu, kai Rusija užgrobinėjo Krymą, o Lietuvai iškilo agresijos grėsmė, Radviliškio...

Ginkūnuose (Šiaulių rajonas) gyvenantis ir kuriantis skulptorius, tautodailininkas Jonas Vaicekauskas tvirtai įsitikinęs, kad šalia to...

Tradicija fotografuoti per laidotuves pamažu nyksta. Muziejininkai laidotuvių fotografijoje atranda vertingų istorinių detalių. Žinomi...

Visi straipsniai