(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
GAMINK IR BALSUOK
Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
keywords=" border='0' alt='' />

PDF laikraščiai

Norėdami skaityti PDF failą, įveskite įsigytus prisijungimo duomenis
 
Vartotojas:
 
Slaptažodis:

 
 
PDF archyvas

Prenumerata

Popierinių laikraščių prenumerata internetu
Prenumeruoti
PDF laikraščių prenumerata
Prenumeruoti
Asmeniniai skelbimai mūsų žiniatinklyje
Skelbimai

„Pabėgę“ latviai atvėrė seną žaizdą (31)

2017 m. balandžio 22 d.
Ket­vir­ta­die­nį ju­bi­lie­ji­nio fes­ti­va­lio „Re­sur­re­xit“ kul­mi­na­ci­ja tu­rė­ju­si tap­ti Sven-Da­vi­do Sandst­ro­mo ora­to­ri­ja „Mes­siah“ vir­to be­pre­ce­den­čiu įvy­kiu: dėl ne­tin­ka­mos tem­pe­ra­tū­ros Šiau­lių ka­ted­ro­je pro­fsą­jun­gos spren­di­mu at­si­sa­kė gro­ti Lie­po­jos sim­fo­ni­nis or­kest­ras. Lat­vių ges­tas dar kar­tą pri­mi­nė Šiau­lių pro­ble­mą: mies­te nė­ra tin­ka­mos kon­cer­ti­nės sa­lės.Va­kar ra­šė­me, kad ora­to­ri­ją tu­rė­jo at­lik­ti net trys dvie­jų vals­ty­bių cho­rai (Šiau­lių vals­ty­bi­nis ka­me­ri­nis...

Žvėrūnos hedonistai valgo rožines spurgas

2017 m. balandžio 22 d.
Lie­tu­vių ra­šy­to­ja Že­mai­tė pan­kuo­ja – vil­ki džem­pe­riu, sė­di su žiur­ke ir au­si­nu­ku ant ska­re­lės. Šių die­nų he­do­niz­mas, siur­rea­lis­ti­nė ir sar­kas­tiš­ka kas­die­ny­bė vaiz­duo­ja­ma gra­fi­kės Ži­vi­lės Spū­dy­tės-Žvė­rū­nos pa­veiks­luo­se. Api­pie­šu­si sa­vo po­rtre­tą spur­go­mis ji nu­ke­lia sa­ve nuo pa­moks­li­nin­kės pje­des­ta­lo.Me­ni­nin­kės bu­te Šiau­lių Pie­ti­nia­me ra­jo­ne skam­ba is­pa­niš­ka-in­dė­niš­ka mu­zi­ka. Sod­riai kve­pia smil­ka­lais. Čia jos kū­ry­bi­nė erd­vė.
– Ką šiuo me­tu ku­ri?– Uni­ver­si­te­to bai­gi­mo...

Vi­ce­me­ras išrinktas: ką dirbs – neaišku (41)

2017 m. balandžio 21 d.
Šiau­lių mies­to ta­ry­ba va­kar ant­ruo­ju vi­ce­me­ru iš­rin­ko so­cial­de­mok­ra­tą, bu­vu­sį mies­to me­rą Jus­ti­ną Sar­taus­ką. Ta­čiau so­cial­de­mok­ra­tai į val­dan­čią­ją koa­li­ci­ją su me­ru nei­na, o virš J. Sar­taus­ko „ka­bo“ me­ro se­kė­jų ini­ci­juo­ta ap­kal­ta.
Po­sė­dy­je da­ly­va­vo 27 Ta­ry­bos na­riai iš 31-o. Kad J. Sar­taus­kas bū­tų iš­rink­tas, jo kan­di­da­tū­rą tu­rė­jo pa­lai­ky­ti ne ma­žiau kaip pu­sė vi­sų Ta­ry­bos na­rių – 16-a. To­kia mi­ni­ma­li dau­gu­ma ir bal­sa­vo už J. Sar­taus­ką, 11 Ta­ry­bos na­rių bu­vo „prieš“...

Kario žūties minėjime – Ukrainos skauduliai (12)

2017 m. balandžio 21 d.
Va­kar Šiau­lių Nor­mun­do Val­te­rio jau­ni­mo mo­kyk­lo­je pa­mi­nė­tos vy­res­nio­jo lei­te­nan­to Nor­mun­do Val­te­rio 21-osios žū­ties me­ti­nės. Ren­gi­ny­je di­de­lis dė­me­sys skir­tas Uk­rai­nai: ati­da­ry­ta pa­ro­da „Ke­lias į lais­vę“, ak­tua­li­jo­mis da­li­jo­si sa­vait­ga­lį iš Uk­rai­nos grį­žęs tarp­tau­ti­nio lab­da­ros ir pa­ra­mos fon­do „Pa­gal­bos spar­nas“ stei­gė­jas Al­gis Ši­mo­niū­tis.N. Val­te­ris žu­vo 1996 me­tų ba­lan­džio 17 die­ną tarp­tau­ti­nė­je ope­ra­ci­jo­je Bos­ni­jo­je ir Her­ce­go­vi­no­je, kai...

Politikos aktualijosDaugiau

Pa­ra­dok­sa­liai pa­si­bai­gė pu­sant­rų me­tų Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė­je vy­kęs dar­bas – cent­ra­li­zuo­tas mais­to...

Į Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos (VTEK) aki­ra­tį pa­te­ko Rad­vi­liš­kio ra­jo­no vi­ce­me­ras...

Šiau­lie­tė ad­vo­ka­tė Dai­va Ru­sa­kie­nė ini­ci­juo­ja gru­pės ieš­ki­nį Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bei dėl ne­tin­ka­mai va­lo­mų gat­vių –...

Lie­tu­vo­je šiuo me­tu ren­gia­ma­si es­mi­niams at­lie­kų vers­lo po­ky­čiams. Aiš­ku, kad rink­lia­va at­lie­kų tu­rė­to­jams brangs...

Komentarai, nuomonėsDaugiau


Po tru­pu­tį aiš­kė­ja, kuo iš­si­skirs šio Sei­mo ket­ve­rių me­tų lai­ko­tar­pis. Ant Vy­riau­sy­bės sta­lo gu­la vie­na po ki­tos...

Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės po­nai su­ra­do ori­gi­na­lų bū­dą „su­ma­žin­ti“ so­cia­li­nę at­skir­tį. Dau­giau kaip sep­ty­nių arų...

Pir­ma te­zė. Apie dvi­gu­bą pi­lie­ty­bę pri­kal­bė­ti kal­nai žo­džių ir iš­lie­tos jū­ros jaus­mų. Po­nai, o ko­dėl tik apie dvi­gu­bą...

Už­ven­ty­je pa­mi­nė­tos Lie­tu­vos švie­tė­jos, ra­šy­to­jos ir lab­da­rės Ma­ri­jos Peč­kaus­kai­tės-Šat­ri­jos Ra­ga­nos 140-osios...

Politikų tribūnaDaugiau

Sei­mo Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas

Gal bū­siu ne­po­pu­lia­rus – bet ne­ga­liu nu­ty­lė­ti. Juo­kin­ga...

Eu­ro­pos Par­la­men­to frak­ci­jos „Lais­vės ir tie­sio­gi­nės de­mok­ra­ti­jos Eu­ro­pa“...

Vil­nius, rugp­jū­čio 8 d. (EL­TA).
Po bak­te­ri­jo­mis už­krės­tų kol­dū­nų skan­da­lo že­mės ūkio mi­nist­rė Vir­gi­ni­ja...

Šiau­lių ap­skri­ty­je Sei­mo rin­ki­mams pra­dė­jo dirb­ti sep­ty­nių vien­man­da­čių rin­ki­mų apy­gar­dų ko­mi­si­jos. „Šiau­lių kraš­tas“...

imestamp]" border="0" alt="" />

Siūloma įkurti Pasaulio tautų teisuolių skverą (16)

Įvykiai, aktualijos
2017 m. balandžio 22 d.
Šiau­lių ap­skri­ties žy­dų bend­ruo­me­nė siū­lo įam­žin­ti Pa­sau­lio tau­tų tei­suo­lių at­mi­ni­mą skve­re­ly­je tarp dvie­jų mies­te vei­ku­sių ge­tų – ša­lia Vil­niaus, Eže­ro ir Tra­kų gat­vių. Ši vie­ta sim­bo­liš­kai žy­mi ri­bą ir tarp ge­tų, ir tarp Ch. Fren­ke­lio fab­ri­ko.„Ši vie­ta – pa­ti tin­ka­miau­sia, – sa­ko idė­jos au­to­rius šiau­lie­tis Sa­nia Ker­be­lis. – Ne vi­si ži­no, kad mies­te bu­vo du ge­tai – Kau­ka­zo, ku­ris tę­sė­si nuo se­nų­jų žy­dų ka­pi­nių iki Prū­de­lio, ir Eže­ro-Tra­kų gat­vės ge­tas.“ Iš­gir­dęs, jog Vil­niu­je vis dar ieš­ko­ma vie­tos...

Mūšio sukakčiai išleido medalį ir pašto ženklą (1)

Budintis reporteris
2017 m. balandžio 22 d.
Is­to­ri­kas be dip­lo­mo, is­to­ri­nės re­konst­ruk­ci­jos klu­bo Žie­mių pra­do „Sim­ka­la“ įkū­rė­jas ir va­do­vas jo­niš­kie­tis And­rius Bi­tai­tis sa­vo ini­cia­ty­va Ga­ruo­zos ši­lo mū­šio ju­bi­lie­ji­nei su­kak­čiai pa­mi­nė­ti iš­lei­do me­da­lį ir kar­tu su dai­li­nin­ku Ar­tū­ru Slap­šiu – pa­što ženk­lą, ant ku­rio pa­vaiz­duo­tas mi­nė­to me­ni­nin­ko su­kur­to kar­žy­gio po­rtre­tas.
Is­to­ri­nės re­konst­ruk­ci­jos klu­bo Žie­mių pra­do „Sim­ka­la“ įkū­rė­jas ir va­do­vas And­rius Bi­tai­tis kar­tu su dai­li­nin­ku Ar­tū­ru Slap­šiu...

Sodininkų mugė tarsi antros Kalėdos

Budintis reporteris
2017 m. balandžio 22 d.
Į vei­dą purš­kian­tis lie­tus so­di­nin­kų en­tu­zias­tų neat­bai­dė atei­ti į tra­di­ci­nę pa­va­sa­ri­nę so­di­nin­kų mu­gę Šiau­liuo­se. Kai ku­rie pir­kė­jai net ne­krei­pia dė­me­sio į kai­nas – svar­bu, kad ko­ky­biš­kas so­di­nu­kas pri­gy­tų.Žvar­bu. 19-ąjį kar­tą V. Biels­kio gat­vė­je vyks­tan­čios so­di­nin­kų mu­gės priei­go­se pa­šiur­pęs, ne­drą­siai raus­vus pum­pu­rus su­kro­vęs tris­kiau­tis mig­do­las. Iš Ki­ni­jos ir Ko­rė­jos ki­lęs ga­na le­pus de­ko­ra­ty­vi­nis au­ga­las kai­nuo­ja 24,90 eu­ro.
Vi­sai ša­lia – ma­sy­vios be­to­ni­nės...

Ar pakils „Šiauliai“ iš dugno?

Sportas
2017 m. balandžio 22 d.
Pas­ta­ruo­ju me­tu vis ge­res­nį žai­di­mą de­monst­ruo­jan­tys „Šiau­lių“ krep­ši­nin­kai ket­vir­ta­die­nį na­muo­se priė­mė LKL čem­pio­ną Kau­no „Žal­gi­rį“. Šiau­lie­čiai ko­vė­si iš vi­sų jė­gų, ta­čiau ge­ro­kai il­ges­nį at­sar­gi­nių suo­le­lį tu­rin­tys žal­gi­rie­čiai bu­vo pra­na­šes­ni – pra­lai­mė­ta 71:93 (18:28, 13:27, 24:25, 16:13). Pa­kil­ti iš de­šim­to­sios LKL vie­tos teo­ri­nių ga­li­my­bių dar yra.„Žal­gi­ris“ į Šiau­lius at­vy­ko be Ro­ber­to Jav­to­ko ir Leo Wes­ter­mann. Sve­čių gre­to­se „siau­tė“ Ed­ga­ras Ula­no­vas, ku­ris per pir­mą ket­vir­tį...

Metų kultūros darbuotoja – Dijana Bakšienė (3)

Krašto žinios
2017 m. balandžio 22 d.
Ja ta­po Kel­mės kul­tū­ros cent­ro cho­reog­ra­fė Di­ja­na Bak­šie­nė. Me­tų kul­tū­ros dar­buo­to­jai ra­jo­no me­ras Vac­lo­vas And­ru­lis ir Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Ire­na Si­ru­sie­nė įtei­kė pa­dė­ką ir 200 eu­rų pre­mi­ją.
Kul­tū­ros dar­buo­to­jai įver­tin­ti ir dau­giau pa­dė­kų.
Nuo praė­ju­sių me­tų ra­jo­ne at­gai­vin­ta gra­žiau­sio ren­gi­nio kon­kur­so tra­di­ci­ja. Pa­dė­ka už et­nog­ra­fi­nio re­gio­no ver­ty­bių ir pa­pro­čių, ku­li­na­ri­nio pa­vel­do sklai­dą įteik­ta Pak­ra­žan­čio kul­tū­ros cent­ro di­rek­to­rei Lai­mai...

Prancūzas mokosi lietuvių kalbos

Krašto žinios
2017 m. balandžio 22 d.
Jau dau­giau kaip mė­nuo Ty­tu­vė­nų re­gio­ni­nia­me par­ke sa­va­no­riau­ja Ad­rie­nas De­xet iš Pran­cū­zi­jos Li­mo­ges mies­to. Elekt­ros in­ži­ne­ri­jos pro­fe­si­ją įgi­jęs vai­ki­nas my­li gam­tą, to­dėl nu­spren­dė pa­dir­bė­ti sa­va­no­riu bet ku­rio­je Eu­ro­pos ša­ly­je esan­čia­me re­gio­ni­nia­me par­ke. Drau­ge su ki­tu sa­va­no­riu iš Ita­li­jos vai­ki­nas ne tik dir­ba, bet ir mo­ko­si lie­tu­vių kal­bos.Su Ad­rie­nu kal­ba­mės re­gio­ni­nio par­ko di­rek­ci­jos sve­čių kam­ba­ry­je. Tuo me­tu jo ko­le­ga sa­va­no­ris iš...

Aušros aikštės rekonstrukciją supa brokas (4)

Krašto žinios
2017 m. balandžio 22 d.
Fi­nan­si­nių pro­ble­mų ly­di­mą Auš­ros aikš­tės Rad­vi­liš­ky­je re­konst­ruk­ci­ją ap­sun­ki­no dar vie­na pro­ble­ma – praė­ju­sių me­tų pa­bai­go­je pa­klo­tos trin­ke­lės, pa­si­ro­do, bu­vo nie­kam ti­ku­sios ir jau ap­tru­pė­jo. Ar ne­liks pi­ni­gai su­kiš­ti į ba­lą?Rad­vi­liš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai pa­sta­ro­sios die­nos tu­rė­tų bū­ti ne­la­bai ra­mios. Pag­rin­di­nės mies­to aikš­tės re­konst­ruk­ci­jos ėmę­si ra­jo­no va­dai šiuo me­tu tu­ri spręs­ti ne­lauk­tą pro­ble­mą – prieš pat Nau­juo­sius as­fal­tuo­tą Auš­ros aikš­tę...

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą (31)

Pirmas puslapis
2017 m. balandžio 21 d.
Kū­ri­nį tu­rė­jo at­lik­ti trys pro­fe­sio­na­lūs cho­rai – „Po­li­fo­ni­ja“, „Vil­nius“ ir Lat­vi­jos vals­ty­bi­nis cho­ras „Lat­vi­ja“, taip pat Lie­po­jos sim­fo­ni­nis or­kest­ras. Di­ri­guo­ti at­vy­ko gar­sus lat­vių di­ri­gen­tas Ma­ris Sir­mais.
Ta­čiau Lie­po­jos or­kest­ras at­si­sa­kė gro­ti Šv. Pet­ro ir Pau­liaus ka­ted­ro­je, nes pa­gal jų su­tar­tį su pro­fsą­jun­ga mu­zi­kuo­ti ga­li, kai pa­tal­po­se yra ne ma­žiau kaip 18 laips­nių ši­lu­mos. At­vy­kę pa­ma­ta­vo tem­pe­ra­tū­rą – bu­vo tik 15,5 laips­nio –...

Šiaulių apskrities ūkininkai rūpinasi aplinkosauga

Įvykiai, aktualijos
2017 m. balandžio 21 d.
Že­mės ūkio ga­my­bos in­ten­sy­vu­mas ir bea­to­dai­riš­kas nau­jų tech­no­lo­gi­jų tai­ky­mas ar­do nu­si­sto­vė­ju­sią pu­siaus­vy­rą gam­to­je, ter­šia­mas dir­vo­že­mis, gam­ti­niai van­de­nys, nyks­ta bio­lo­gi­nė įvai­ro­vė, vyks­ta kraš­to­vaiz­džio deg­ra­da­ci­ja. Eu­ro­pos Są­jun­ga (to­liau – ES) ska­ti­na žem­dir­bius už­siim­ti ap­lin­kai drau­giš­ku ūki­nin­ka­vi­mu ir re­mia tam tik­ras veik­las, su­si­ju­sias su ag­ra­ri­ne ap­lin­ko­sau­ga.Moks­li­nin­kai jau pra­dė­jo skam­bin­ti pa­vo­jaus var­pais, kad dir­ba­muo­se...

Anemijai stop: ką gali feritino tyrimas

Įvykiai, aktualijos
2017 m. balandžio 21 d.
Dar daž­nai už­si­mer­kia­ma prieš ane­mi­jos (ma­žak­rau­jys­tės) ženk­lus, kol bend­ra­sis krau­jo ty­ri­mas ne­pa­ro­do kri­tu­sio erit­ro­ci­tų ar he­mog­lo­bi­no kie­kio. Ta­čiau da­bar ga­li­te ap­lenk­ti šią vi­są or­ga­niz­mą du­si­nan­čią li­gą.Vis tik daž­niau­siai pa­si­tai­kan­čią ge­le­žies sto­kos ane­mi­ją ga­li­ma ap­lenk­ti, jei lai­ku paė­mus krau­jo at­lie­ka­mas fe­ri­ti­no ty­ri­mas. Jis lei­džia lai­ku įver­tin­ti or­ga­niz­mo ge­le­žies at­sar­gas. Jei­gu jos ma­žė­ja, įta­ria­ma pra­si­de­dan­ti li­ga –...

Sceninio kostiumo konstruktorė

Budintis reporteris
2017 m. balandžio 21 d.
Kaž­ka­da Šiau­lių pro­fe­si­nio ren­gi­mo cent­ro siu­vė­jų pro­fe­si­jos mo­ky­to­ja Dai­va Žu­kaus­kie­nė nė ne­gal­vo­jo apie dar­bą teat­re. Ta­čiau li­ki­mas me­tė pro­gą. Jos po­nia Dai­va ne­pra­lei­do ir štai jau sep­tin­tus me­tus dir­ba Šiau­lių dra­mos teat­ro sce­ni­nio kos­tiu­mo konst­ruk­to­re-siu­vė­ja.„Dė­ko­ju li­ki­mui už sa­vo dar­bą“, – sa­ko sim­pa­tiš­ka pa­šne­ko­vė.Bu­vo lai­kas, kai la­bai su­ma­žė­jo mo­ky­tis no­rin­čių siu­vė­jų, to­dėl ant po­nios Dai­vos kri­to at­lei­di­mo pa­gal eta­tų ma­ži­ni­mą kor­ta. Taip...

Po treniruočių Šiauliuose – į kovą Panevėžyje

Sportas
2017 m. balandžio 21 d.
Ba­lan­džio 22 die­ną Aukš­tai­ti­jos sta­dio­ne, Pa­ne­vė­žy­je, Lie­tu­vos reg­bio rink­ti­nė stos į ko­vą su Liuk­sem­bur­go reg­bi­nin­kais. Tai bus tre­čio­sios lie­tu­vių rung­ty­nės 2016–2017 me­tų se­zo­no Eu­ro­pos reg­bio čem­pio­na­to „Con­fe­ren­ce 1“ di­vi­zio­ne. Šiau­liuo­se su­reng­ti tarp­tau­ti­nes var­žy­bas bu­vo per bran­gu.
Dvi sa­vai­tes Šiau­liuo­se tre­ni­ra­vu­sis ir šiau­lie­čių reg­bi­nin­kų pa­grin­du su­da­ry­ta Lie­tu­vos rink­ti­nė sve­čius iš Liuk­sem­bur­go priims ne Šiau­liuo­se, o Pa­ne­vė­žy­je...

ANŠLAGU PRADĖJĘ ALBUMO PRISTATYMO TURĄ „ANTIKVARINIAI KAŠPIROVSKIO DANTYS“ ATVYKSTA Į ŠIAULIUS

Afiša
2017 m. balandžio 21 d.
Vie­to­je ne­nus­tygs­tan­tys „An­tik­va­ri­niai Kaš­pi­rovs­kio dantys” lei­džia­si į nuo pat pra­džios sėk­min­gą ke­lio­nę. Pir­ma­sis nau­jo al­bu­mo „Prob­le­ma­ti­ka“ pri­sta­ty­mo tu­ro kon­cer­tas – iš­par­duo­tas.„An­tik­va­ri­niai Kaš­pi­rovs­kio dan­tys“ pri­si­pa­ži­no, jog šio tu­ro ir kon­cer­to „Sau­lė­je“, kur vyks di­džiau­sias iki šiol gru­pės kon­cer­tas Šiau­liuo­se, lau­kia su ne­kant­ru­mu. „Per pa­sku­ti­nius kon­cer­tus ger­bė­jai rauk­da­vo kak­tą, nes vi­si no­rin­tie­ji kar­tu pa­šėl­ti tie­siog...

Pakruojo ligoninėje dažniau gydomi kaimo vaikai (3)

Krašto žinios
2017 m. balandžio 21 d.
Vai­kų li­gų sky­rių už­da­ri­nė­ji­mo va­jus ma­žuo­se ra­jo­nuo­se – skau­di rykš­tė ne li­go­ni­nėms, o ser­gan­tiems vai­kams iš ne­pa­si­tu­rin­čių bei so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mų. To­kių šei­mų dau­giau­sia kai­muo­se. Ta­čiau te­ri­to­ri­nės li­go­nių ka­sos va­do­vai tei­gia, kad šie sky­riai ra­jo­nų li­go­ni­nė­se yra nuo­sto­lin­gi, vai­kus ge­riau gy­dy­ti na­muo­se ar­ba vež­ti į Šiau­lius.
Vai­kų li­gų sky­riu­je su dviem sa­vo ser­gan­čiais ma­ža­me­čiais mo­te­ris iš Lin­ku­vos se­niū­ni­jos. Ma­ža­sis, ku­riam vie­ne­ri me­tai, ser­ga plau­čių...

Jaunimo verslumo ugdymui – TAIP!

Krašto žinios
2017 m. balandžio 21 d.
Šie­met to­liau tę­sia­mas Jau­ni­mo vers­lu­mo ug­dy­mo pro­gra­mos įgy­ven­di­ni­mas. Iš sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to 2017 m. pro­gra­mai įgy­ven­din­ti skir­ta 2 000 EUR.Prog­ra­ma star­ta­vo per­nai. Įgy­ven­di­nant pro­gra­mą, suor­ga­ni­zuo­ti jau­ni­mo vers­lu­mo ska­ti­ni­mo ren­gi­niai: ren­gi­nys „Jau­ni­mas vers­le – mi­si­ja įma­no­ma“ (vers­lu­mo mu­gė ir su­si­ti­ki­mas su G. Liau­dans­ku – Sva­ru); jau­ni­mo vers­lu­mo mo­ky­mai „Kaip pa­reng­ti efek­ty­vų vers­lo pla­ną per 20 mi­nu­čių ant vie­no la­po?"...

Tven­ki­nio dug­nas yra su­dė­tin­gas

Krašto žinios
2017 m. balandžio 21 d.
A. Vi­lei­kis įsi­ti­ki­nęs, kad vy­rams ga­li ne­pa­vyk­ti sa­vo jė­go­mis iš­va­ly­ti mi­nė­ti tven­ki­nį, nes jo dug­nas esąs su­dė­tin­gas.
„Bu­vo apie 1973-iuo­sius me­tus, kai dirb­da­mas tuo­me­ti­nė­je me­lio­ra­ci­jo­je eks­ka­va­to­ri­nin­ku, ka­siau prie Žei­me­lio žvy­rą. To­je vie­to­je da­bar yra va­di­na­ma­sis Žei­me­lio eže­rė­lis. Ten, kur yra smė­lis, gal ke­tu­rių met­rų gy­ly­je, ka­sant dreg­lai­no kau­šas jo neį­vei­kė – ne­ga­lė­jo pa­sem­ti. Mat van­duo jį yra su­tram­ba­vęs, kaip ak­me­nį. O iš van­dens kau­šu smė­lio...

Dienos populiariausi

Mūšio sukakčiai išleido medalį ir pašto ženklą (1)

2017 m. balandžio 22 d.
lankomiausias

„Pabėgę“ latviai atvėrė seną žaizdą (31)

2017 m. balandžio 22 d.
daugiausiai komentuotas

Akmenės rajoneAkmenės rajone


Joniškio rajoneJoniškio rajone


Kelmės rajoneKelmės rajone


Pakruojo rajonePakruojo rajone


Radviliškio rajoneRadviliškio rajone


Šiaulių rajoneŠiaulių rajone

Sportas

Pas­ta­ruo­ju me­tu vis ge­res­nį žai­di­mą de­monst­ruo­jan­tys „Šiau­lių“ krep­ši­nin­kai ket­vir­ta­die­nį na­muo­se priė­mė LKL...

Keturi kampai

Pa­kir­ši­ny­je (Rad­vi­liš­kio ra­jo­nas) įsi­kū­ręs et­ni­nės kul­tū­ros ir ama­tų cent­ras prieš pat Ve­ly­kas pa­si­puo­šė įvai­riau­sio...

Centas prie cento

Atolankos

Šių me­tų ko­vą Šiau­lių mies­to gar­bės pi­lie­čiui, moks­li­nin­kui kal­bi­nin­kui, va­do­vė­lių au­to­riui, jau­nų pe­da­go­gų ir moks­li­nin­kų...

imestamp]" border="0" alt="" />
keywords=" border='0' alt='' />

Gyvenimo spalvosDaugiau

Lie­tu­vių ra­šy­to­ja Že­mai­tė pan­kuo­ja – vil­ki džem­pe­riu, sė­di su žiur­ke ir au­si­nu­ku ant ska­re­lės. Šių die­nų he­do­niz­mas...

Lon­do­no ka­ra­liš­ka­ja­me mu­zi­kos ko­le­dže stu­di­juo­jan­ti smui­ki­nin­kė Au­gus­tė Emi­li­ja Ja­no­ny­tė Šiau­liuo­se...

Ji nuo­šir­džiai kva­to­ja­si už­kre­čia­mu juo­ku. Iš Vo­kie­ti­jos par­si­ve­žu­si juo­ko už­kra­tą ser­ti­fi­kuo­ta juo­ko...

Ber­žė­nuo­se (Kel­mės r.) gy­ve­nan­ti Ona Jad­vy­ga Po­po­vie­nė – įvai­rių rank­dar­bių meist­rė, mez­gan­ti ir gė­les.„Už lan­go dar gė­lės...

Visi straipsniai