(detali)
Prisijungti Registruotis Prenumeruoti

Orai Šiauliuose

Konkursai

Do­man­tė TA­MO­ŠE­VI­ČIŪ­TĖ, Lie­tu­vos moks­lei­vių par­la­men­to na­rė
Gamink ir Balsuok
Do­man­tė TA­MO­ŠE­VI­ČIŪ­TĖ, Lie­tu­vos moks­lei­vių par­la­men­to na­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Grei­to­ji pa­gal­ba nenori į 112 (13)

2014 m. gruodžio 18 d.
Šiau­lių grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos dis­pe­če­ri­nę ke­ti­na­ma pri­jung­ti prie Bend­ro­jo pa­gal­bos cent­ro 112 sis­te­mos. Ta­da tek­tų keis­ti mo­der­nią ir bran­gią įran­gą į ki­tą, ku­ri, dar­buo­to­jų žo­džiais, ne­vei­kia ato­kiau­siuo­se kam­pe­liuo­se. Dis­pe­če­rių funk­ci­jas pe­rim­tų vi­sai ne tos kva­li­fik­aci­jos 112 dis­pe­če­riai. „Ne­su­tin­ka­me su šio­mis per­mai­no­mis“, – sa­ko Eu­ge­ni­ja Ku­kai­tie­nė, Šiau­lių grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos vy­riau­sio­ji gy­dy­to­ja.Dvi­de­šimt tre­jus me­tus Šiau­lių...

Skrydžiai – šalia karo ir Ebolos (2)

2014 m. gruodžio 17 d.
Šiau­lie­tis Au­ri­mas Lan­kaus­kas pu­sant­rų me­tų dir­ba lėk­tu­vo pi­lo­tu. Dar­bas su­si­jęs ir su skry­džiais į „karš­tuo­sius“ pa­sau­lio kraš­tus. Mė­ne­sį skrai­dė į Je­me­ną, ku­ris yra ant pi­lie­ti­nio ka­ro slenks­čio. „Kai pa­ma­tai to­kį pa­sau­lį, su­vo­ki, kaip ne­blo­gai mes gy­ve­na­me Lie­tu­vo­je“, – sa­ko pi­lo­tas, grį­žęs į na­mus.
Au­ri­mas Lan­kaus­kas yra da­nų ka­pi­ta­lo avia­kom­pa­ni­jos „DOT LT“ pi­lo­tas. Ši bend­ro­vė, ku­rios būs­ti­nė yra Kau­ne, už­sii­ma ke­lei­vių ir kro­vi­nių ga­be­ni­mu.
Lie­tu­viai...

Šiaulių universitetas inauguravo rektorių ir išsirinko geriausius (10)

2014 m. gruodžio 17 d.
Va­kar Šiau­lių „Sau­lės“ kon­cer­tų sa­lė­je inau­gu­ruo­tas dar ru­de­nį iš­rink­tas nau­ja­sis Šiau­lių uni­ver­si­te­to (ŠU) rek­to­rius pro­fe­so­rius dak­ta­ras Do­na­tas Jur­gai­tis. Jis ta­po tre­čiuo­ju rek­to­riu­mi, kai Šiau­lių aukš­to­ji mo­kyk­la 1997 me­tais vir­to uni­ver­si­te­tu. Va­ka­ro me­tu pa­gerb­ti uni­ver­si­te­to ge­riau­sie­ji bei pri­sta­ty­ta ope­ra.Me­tų dės­ty­to­ju iš­rink­tas Hu­ma­ni­ta­ri­nio fa­kul­te­to Fi­lo­so­fi­jos ir ant­ro­po­lo­gi­jos ka­ted­ros dės­ty­to­jas sa­va­no­ris, Nep­rik­lau­so­my­bės...

Kas vadovaus Šiaulių kultūrai? (19)

2014 m. gruodžio 17 d.
Šiau­lių mies­to kul­tū­ros sky­riaus ve­dė­jo pa­rei­gos nuo šios sa­vai­tės yra lais­vos. Kas ateis va­do­vau­ti mies­to kul­tū­rai? Sa­vi­val­dy­bė ga­li į ve­dė­jo pa­rei­gas pa­skir­ti vals­ty­bės kar­je­ros tar­nau­to­ją, bet ga­li skelb­ti ir kon­kur­są.
Kul­tū­ros sky­riaus ve­dė­jo pa­rei­gos li­ko lais­vos, kai jas pa­li­ko ša­lies kul­tū­ros vi­ce­mi­nist­re pra­dė­ju­si dirb­ti Pat­ri­ci­ja Po­de­ry­tė.
Va­kar dar ne­bu­vo pa­skir­tas nė lai­ki­na­sis sky­riaus ve­dė­jas. Grei­čiau­siai šios pa­rei­gos lai­ki­nai bus pa­ves­tos...

Dienos žiniosDaugiau

Jeigu naftos kaina eurais nusistovės ties ta riba, kur yra dabar, benzino kaina Lietuvoje gruodžio mėnesį gali mažėti iki 4,10...

Seimas priėmė Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo pataisas, leidžiančias už miestuose turėtą žemę atlyginti...

Valstybinio socialinio draudimo fondo taryba nuo kitų metų pradžios Vyriausybei siūlo tvirtinti didesnę bazinę pensiją ir draudžiamąsias...

Sprendimus priėmusiose savivaldybėse socialinių paslaugų tinklas keisis iš esmės, pabrėžė socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta...

Gimtinės sargybojeDaugiau

Šiaulių universiteto dėstytojas, „Šiaulių krašto“ redkolegijos narys
Prieš septyniasdešimt metų dalis Lietuvos visuomenės nusprendė priešintis...

Nuolatos kartojama, kad viena svarbiausių, gal net pagrindinė Lietuvą slegiančių vargų ir persekiojančių bėdų priežastis – šalyje vis dar nėra...

Komentarai, nuomonėsDaugiau

Pa­gal da­bar ga­lio­jan­tį Li­to pa­ti­ki­mu­mo įsta­ty­mą, ku­riuo li­tas yra fik­suo­tu kur­su su­sie­tas su eu­ru...Žmogelis buvo taupus. Ir taupyti iš ko turėjo. Turėjo ir kam. Į panas ėjo trys dukros. Reikės visoms pasogos, buto, gal...

R. Pakso byla - teisė ar politinės intrigos?Pradėsiu nuo pareiškimo – iki šiol niekada nesu balsavęs už Rolandą Paksą bei jo partiją. Taigi...

Kalbančios galvos iš televizijos postringauja apie augantį BVP (bendrąjį vidaus produktą), atsigaunančią ekonomiką, kartais...

PDF laikraščiai

Norėdami parsisiųsti PDF failą, įveskite isigytus prisijungimo duomenis
 
Vartotojas:
 
Slaptažodis:

 
 
PDF archyvas

Prenumerata

Popierinių laikraščių prenumerata internetu
Prenumeruoti
PDF laikraščių prenumerata
Prenumeruoti
Asmeniniai skelbimai mūsų žiniatinklyje
Skelbimai

Bajorus vaišino bajoriškais valgiais (1)

Pirmas puslapis
2014 m. gruodžio 18 d.
Šiau­lių pro­fe­si­nio ren­gi­mo cent­ro Pre­ky­bos ir vers­lo sky­rius su­kvie­tė Šiau­lių kraš­to ba­jo­rus į ba­jo­riš­ką puo­tą. Va­ka­rie­nės me­tu skam­bė­jo mu­zi­ka, sve­čiai bu­vo vai­ši­na­mi se­no­vi­niais ba­jo­riš­kais pa­tie­ka­lais.
Šven­ti­nis va­ka­ras pra­si­dė­jo Pre­ky­bos ir vers­lo sky­riaus moks­lei­vių vai­di­ni­mu pa­gal Sa­lo­mė­jos Nė­ries ei­liuo­tą „Se­ne­lės pa­sa­ką“. Po jo pa­si­puo­šu­sios ir pa­si­tem­pu­sios bū­si­mo­sios pa­da­vė­jos at­ne­šė na­mi­nės duo­nos gi­ros, pa­ga­min­tos pa­gal se­no­vi­nį re­cep­tą...

Žagarės ambulatorijoje įrengtas keltuvas

Budintis reporteris
2014 m. gruodžio 18 d.
Ža­ga­rės am­bu­la­to­ri­jo­je praė­ju­sią sa­vai­tę įreng­tas kel­tu­vas, ku­ris pa­dės ju­dė­ji­mo ne­ga­lią tu­rin­tiems ar­ba sun­kiai vaikš­čio­jan­tiems žmo­nėms pa­siek­ti gy­dy­to­jus. Dėl disk­ri­mi­nuo­jan­čios pa­dė­ties, kai su ve­ži­mė­liu li­go­niai ne­ga­lė­jo pa­tek­ti į am­bu­la­to­ri­ją, dar 2011 me­tais spren­di­mą bu­vo priė­mu­si Sei­mo kont­ro­lie­riaus tar­ny­ba.
Dau­giau kaip 21 tūks­tan­tį li­tų kai­nuo­jan­tis kel­tu­vas bu­vo įreng­tas praė­ju­sią sa­vai­tę. Pra­šy­mą skir­ti lė­šų jam įreng­ti tuo­me­ti­niam ra­jo­no...

Alavijas su­kro­vė du žie­dy­nus

Budintis reporteris
2014 m. gruodžio 18 d.
Jo­niš­kio Jo­no Avy­žiaus vie­šo­sios bib­lio­te­kos Lin­kai­čių fi­lia­le jau daug me­tų au­gan­tis, re­tai žy­din­tis vais­ti­nis alavijas (ali­jo­šius) iš­kart su­kro­vė net du žie­dy­nus.Au­ga­lui ga­li bū­ti apie aš­tuo­ne­rius me­tus, bet žy­di pir­mą kar­tą. Pa­sak bib­lio­te­ki­nin­kės Sta­nis­la­vos Stul­gins­kie­nės, alaviją jai do­va­no­jo ma­ma. Iš pra­džių au­ga­lą lai­kė na­muo­se, ta­čiau vie­tos bu­vo ma­žo­ka, tad at­si­ne­šė į dar­bo­vie­tę.
Lin­kai­čių bib­lio­te­ko­je au­ga ne­ma­žai gė­lių. Kai bu­vo už­da­ro­ma Lin­kai­čių...

Dėl Menų inkubatoriaus – trys keliai (3)

Įvykiai, aktualijos
2014 m. gruodžio 18 d.
Va­kar pas Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės me­rą Jus­ti­ną Sar­taus­ką vy­ku­sia­me pa­si­ta­ri­me spręs­ta, ką da­ry­ti su Me­nų in­ku­ba­to­riaus sta­ty­bo­mis. Svars­to­ma ga­li­my­bė nu­trauk­ti su­tar­tį su ran­go­vu.Me­ro J. Sar­taus­ko tei­gi­mu, va­kar baig­tos de­ry­bos su ran­go­vu UAB „Me­ba“, ta­čiau spren­di­mas dar ne­priim­tas. Ar­ti­miau­sio­mis die­no­mis tu­ri vyk­ti svar­bios de­ry­bos su Lie­tu­vos vers­lo pa­ra­mos agen­tū­ra, pa­de­dant ūkio mi­nist­rui.
„Tu­ri­me de­rė­tis ir ras­ti išei­tį“, – tvir­ti­no...

Pasveikinti vertimo konkurso nugalėtojai

Įvykiai, aktualijos
2014 m. gruodžio 18 d.
Ant­ra­die­nį Šiau­lių uni­ver­si­te­to (ŠU) bib­lio­te­ko­je su­reng­ta ver­ti­mo kon­kur­so, ku­rį or­ga­ni­za­vo Už­sie­nio kal­bų stu­di­jų ka­ted­ra, nu­ga­lė­to­jų ir pri­zi­nin­kų ap­do­va­no­ji­mo šven­tė. Ge­riau­si jau­nie­ji ver­tė­jai ap­do­va­no­ti rė­mė­jų, taip pat ir „Šiau­lių kraš­to“, pri­zais.
Ver­ti­mo kon­kur­so nu­ga­lė­to­jų ap­do­va­no­ji­mo šven­tę pra­dė­jo Šiau­lių Sau­liaus Son­dec­kio me­nų gim­na­zi­jos akor­deo­nis­tas Man­tas Lu­kaus­kas, ei­les skai­tė Šiau­lių dra­mos teat­ro ak­to­rė No­me­da Bė­čiū­tė. Kon­kur­so da­ly­vius svei­ki­no ŠU...

Policijoje atidaryta koliažo paroda

Teisėtvarka
2014 m. gruodžio 18 d.
Dvy­li­ka Mig­ra­ci­jos sky­riaus dar­buo­to­jų pri­sta­tė dau­giau nei tris­de­šimt sa­vo, neįp­ras­ta tech­ni­ka at­lik­tų dar­bų, kai pa­veiks­las ku­ria­mas pie­šiant ir lip­dant prie pa­grin­do po­pie­riaus skiau­tes. Su­kur­tuose dar­buose at­si­spin­di žais­min­ga nuo­tai­ka, juo­se vaiz­duo­ja­mi pei­za­žai, na­tiur­mor­tai, įvai­rūs gy­vū­nai ir paukš­čiai.
Pa­ro­da vei­kia Šiau­lių ap­skri­ties vy­riau­sia­ja­me po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te (Auš­ros alė­ja 19, ant­ra­me aukš­te, prie Mig­ra­ci­jos sky­riaus).
„Šiau­lių kraš­to“...

Joniškį neramina neišaiškinti apiplėšimai (2)

Teisėtvarka
2014 m. gruodžio 18 d.
Pir­ma­die­nį Jo­niš­kio ra­jo­ne lan­kę­si ap­skri­ties po­li­ci­jos, pro­ku­ra­tū­ros, teis­mų at­sto­vai pa­sa­ko­jo, kaip tei­sė­sau­gą ban­do­ma priar­tin­ti prie žmo­nių: ren­gia­mi su­si­ti­ki­mai ra­jo­nuo­se, sten­gia­ma­si ge­rin­ti pa­rei­gū­nų bend­ra­vi­mo kul­tū­rą, Šiau­lių apy­gar­dos teis­me ne­tru­kus pra­dės dirb­ti sa­va­no­riai, ku­rie pa­dės su­si­gau­dy­ti klien­tams. Vis­tik dar yra ne­ma­žai bė­dų. Jo­niš­ky­je pa­sta­ruo­ju me­tu ak­tua­li­ja tam­pa or­ga­ni­zuo­to nu­si­kals­ta­mu­mo po­žy­mių tu­rin­čios va­gys­tės...

Vienas metimas palaidojo „Šiaulių“ viltis

Sportas
2014 m. gruodžio 18 d.
Šios rung­ty­nės ir tur­kams, ir šiau­lie­čiams bu­vo žūt­bū­ti­nės. Pas­ku­ti­nę ma­čo aki­mir­ką neį­ti­kė­ti­nu me­ti­mu iš sa­vos aikš­tės pu­sės per­ga­lę iš­plė­šė tur­kai.
„Šiau­liams“ 12 taš­kų pel­nė Vy­tau­tas Šuls­kis, Jo­nat­han Lee ir Gin­ta­ras Leo­na­vi­čius pri­dė­jo po 11. „Spor­tif“ gre­to­se re­zul­ta­ty­viau­sias bu­vo C. Fiell­sas, pel­nęs 18 taš­kų, E. Buck­ne­ris pri­dė­jo 17, J. Car­te­ris – 14.
Po rung­ty­nių „Šiau­lių“ vy­riau­sia­sis tre­ne­ris Ge­di­mi­nas Pet­raus­kas tik skės­čio­jo ran­ko­mis: „Ga­li­ma sa­ky­ti, kad mes...

Mokiniai rungtyniavo TAG regbio čempionate

Sportas
2014 m. gruodžio 18 d.
Pa­si­bai­gus po­gru­pių ko­voms, po dvi stip­riau­sias ko­man­das to­liau tę­sė ko­vą dėl me­da­lių, o li­ku­sios ke­tu­rios rung­ty­nia­vo dėl ge­res­nių vie­tų tur­ny­ri­nė­je len­te­lė­je.
Pus­fi­na­lio rung­ty­nė­se „Ra­sos“ pro­gim­na­zi­jos ko­man­da 5:4 nu­ga­lė­jo Jo­va­ro pro­gim­na­zi­jos reg­bio en­tu­zias­tus, Ra­gai­nės jau­nie­ji reg­bi­nin­kai 6:5 įvei­kė Vin­co Ku­dir­kos pro­gim­na­zi­jos ko­man­dą.
Fi­na­li­nę dvi­ko­vą tarp Ra­gai­nės ir „Ra­sos“ eki­pų po la­bai at­kak­lios ko­vos 6:5 lai­mė­jo Ra­gai­nės at­sto­vai...

Laimėjo turnyre Panevėžyje

Sportas
2014 m. gruodžio 18 d.
Tur­ny­ro nu­ga­lė­to­jais ta­po Ug­nius Spai­čys (iki 55 ki­log­ra­mų svo­rio ka­te­go­ri­ja) ir po il­gos per­trau­kos rung­ty­niau­ti grį­žęs Lu­kas Vrub­levs­kij (iki 60 kg).
Bron­zos me­da­liai įteik­ti Ar­nui Kas­pa­rui (iki 55 kg) ir Re­dui Mi­la­šaus­kui (iki 90 kg).
Tur­ny­re da­ly­va­vo apie 130 im­ty­ni­nin­kų.
„Kraš­to ži­nių“ inf.

Krepšinio muziejus pristatytas Seime

Sportas
2014 m. gruodžio 18 d.
Praė­ju­sią sa­vai­tę Sei­me bu­vo pri­sta­ty­tas jo­niš­kie­čio Leo­no Ka­ra­liū­no įkur­tas Krep­ši­nio mu­zie­jus, nuo­trau­kų pa­ro­da „Kie­mai, ku­riuo­se my­li­mas krep­ši­nis“ ir iš­leis­tos kny­gos „Krep­ši­nio le­gen­dų mu­zie­jus“ bei „Per anks­ti išė­ju­si...“.Ren­gi­nio da­ly­viai ga­lė­jo pa­čiu­pi­nė­ti 52,5 dy­džio Ar­vy­do Sa­bo­nio spor­ti­nį ba­te­lį bei pa­ly­gin­ti jį su pir­mo­jo ja­po­no, žai­du­sio NBA Ju­to To­ba­se spor­ti­niu ba­te­liu.
Su­si­rin­ku­sie­ji gė­rė­jo­si olim­pi­niais Val­de­ma­ro Cho­mi­čiaus, Vi­ta­li­jos...

Vi­za­žis­tė: „Ma­kia­žas mo­te­rį pa­da­ro to­bu­lą“

Keturi kampai
2014 m. gruodžio 18 d.
Ka­lė­di­nio va­ka­rė­lio me­tu šven­ti­nį do­mi­no kau­kės efek­tą ga­li­ma su­kur­ti ir ma­kia­žu. „Vi­sos mo­te­rys no­ri at­ro­dy­ti na­tū­ra­liai, ta­čiau ma­kia­žas tu­ri pa­dė­ti at­ro­dy­ti to­bu­lai“, – įsi­ti­ki­nu­si vi­za­žis­tė, gro­žio ir so­lia­riu­mo stu­di­jos „Di­va­lis“ meist­rė Li­gi­ta Mi­se­vi­čiū­tė. Šven­čių pro­ga ji siū­lo mo­te­rims ne­bi­jo­ti ryš­kes­nių spal­vų, eks­pe­ri­men­tuo­ti.Se­mi­na­rą su­ren­gu­si ir ke­tu­ris šven­ti­nius ma­kia­žus pri­sta­čiu­si vi­za­žis­tė L. Mi­se­vi­čiū­tė pa­si­da­li­jo pa­tir­ti­mi su...

Lie­tu­viš­ki cen­tai pa­vir­to piniginėmis snai­gė­mis

Keturi kampai
2014 m. gruodžio 18 d.
Jo­niš­kio „Auš­ros“ gim­na­zi­jos vie­nuo­lik­to­kai ir dvy­lik­to­kai su eko­no­mi­kos mo­ky­to­ja Ele­na Mi­ka­la­jū­nie­ne su­gal­vo­jo sa­vi­tai pa­puoš­ti kla­sę ir Ka­lė­dų eg­lu­tę. Jie iš bal­tų įvai­rių no­mi­na­lų cen­tų su­kli­ja­vo snai­ges.Iš vie­no, dvie­jų ir pen­kių no­mi­na­lų cen­tų mo­ky­to­ja ir mo­ki­niai, iš­kir­pę po­pie­ri­nes for­mas su­kli­ja­vo snai­ges. Vi­enos jų ma­žes­nės – puo­šia kla­sės eg­lu­tę, ki­tos – ge­ro­kai di­des­nės, iš 38 vie­ne­tų cen­tų mo­ne­tų – su­ka­bin­tos ant sie­nos.
Taip pat iš cen­tų pa­ga­min­ta eg­lai­tės ka­rū­na ir pa­puoš­tas puo­das...

Neįprasta Kalėdų eglutė sukurta ligoninės laboratorijoje

Keturi kampai
2014 m. gruodžio 18 d.
„Jau su­lau­kiau įvai­rių pa­siū­ly­mų: par­duo­ti eg­lę, su­kur­ti dar vie­ną. Bet ne­su­tin­ku. Ši Ka­lė­dų eg­lė – ne ma­no vie­nos dar­bas. Dau­ge­lio pa­gal­bos rei­kė­jo, kol bu­vo įgy­ven­din­tas su­ma­ny­mas iš juos­tos, ant ku­rios kli­juo­ja­mi brūkš­ni­niai ko­dai, su­suk­ti ro­žy­tes ir iš jų bei eg­lių kan­ko­rė­žių pa­ga­min­ti ori­gi­na­lią, nie­kur ne­ma­ty­tą Ka­lė­dų eg­lu­tę“, – sa­kė mo­te­ris.
Ko­dą nu­li­pi­nus, juos­ta nie­kam ne­be­rei­ka­lin­ga ke­liau­ja į šiukš­lia­dė­žę. Per die­ną la­bo­ran­tės iš­me­ta di­džiu­lius kie­kius gel­to­nos...

Geriausias poilsis – rankdarbiai

Keturi kampai
2014 m. gruodžio 18 d.
Ge­vi­lių kai­me (Kel­mės ra­jo­nas) gy­ve­nan­ti Van­da Ged­vi­lie­nė tę­sia šei­mos auk­sa­ran­kių tra­di­ci­jas. Jos mo­čiu­tė bu­vo au­dė­ja, ma­ma pui­kiai mez­gė, siu­vi­nė­jo, siu­vo. Po­nia Van­da be jau įpras­tų rank­dar­bių pa­mė­go ir pa­puo­ša­lų kū­ri­mą. „Rank­dar­biai man – ge­riau­sias poil­sis“, – sa­ko mo­te­ris.
Van­da Ged­vi­lie­nė yra ra­my­bę ver­ti­nan­tis, na­mų žmo­gus. To­dėl daž­niau­siai, ra­du­si lais­vo lai­ko, ima­si šir­džiai ma­lo­nių rank­dar­bių.
„No­rą ir po­mė­gį kur­ti, ma­tyt, pa­vel­dė­jau iš sa­vo au­dė­jos mo­čiu­tės ir ma­mos...

Konkursui

Keturi kampai
2014 m. gruodžio 18 d.

Pakruojo policininkus pasveikino vaikai

Krašto žinios
2014 m. gruodžio 18 d.
Vai­kai lin­kė­jo ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kui Ju­rij Sta­nu­le­vič nau­jų idė­jų, sėk­mės, lai­mės, įtei­kė sa­vo pa­ga­min­tą at­vi­ru­ką ir šven­tiš­kai su­pa­kuo­tus kek­siu­kus. J. Sta­nu­le­vič svei­ki­ni­mus pa­ža­dė­jo per­duo­ti Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to ko­lek­ty­vui, ma­žuo­sius pa­vai­ši­no sal­dai­niais ir pa­siū­lė jiems su­si­pa­žin­ti su kas­die­ni­niu po­li­ci­nin­kų dar­bu.
Per eks­kur­si­ją po ko­mi­sa­ria­tą Vie­šo­sios po­li­ci­jos sky­riaus vir­ši­nin­kas Gi­nas Po­ce­vi­čius vai­kams pa­sa­ko­jo apie pa­rei­gū­nų...

Miesto štangos spaudimo pirmenybėse – daugiau svečių

Krašto žinios
2014 m. gruodžio 18 d.
Dau­giau­siai nu­ga­lė­to­jų ti­tu­lų pel­nė ko­man­dų įskai­to­je pir­mą­ją vie­tą lai­mė­ję Kur­šė­nų „Kris­ta­lo“ spor­ti­nin­kai. Jau­nių gru­pė­je tarp iki 53 ki­log­ra­mų sve­rian­čių stip­ruo­lių nu­ga­lė­jo Egi­di­jus Val­čiu­kas, iš­spau­dęs 117,5 ki­log­ra­mo štan­gą. Jis taip pat ta­po stip­riau­siu ab­so­liu­čio­je jau­nių įskai­to­je. Iki 59 ki­log­ra­mų sve­rian­čių jau­nių tar­pe nu­ga­lė­jo Faus­tas Ka­va­liaus­kas, iš­spau­dęs 72,5 ki­log­ra­mo štan­gą. Vy­rų iki 66 ki­log­ra­mų gru­pė­je nu­ga­lė­jo Al­ber­tas Mo­tie­čius su nau­ju Šiau­lių ra­jo­no re­kor­du – 135,5 ki­log­ra­mo...

Biblioteka dėkojo bičiuliams

Krašto žinios
2014 m. gruodžio 18 d.
Jo­niš­kio ra­jo­no Jo­no Avy­žiaus vie­šo­ji bib­lio­te­ka pa­dė­kos raš­tais ir do­va­nė­lė­mis ap­do­va­no­jo sa­vo bi­čiu­lius – skai­ty­to­jus, rė­mė­jus, pa­gal­bi­nin­kus ir su­ren­gė tra­di­ci­nį pa­dė­kos kon­cer­tą „Ačiū, kad esa­te kar­tu!“.Bib­lio­te­kos di­rek­to­rė Jo­vi­ta Šim­ke­vi­čiū­tė pa­dė­kos raš­tus ir do­va­nė­les įtei­kė il­ga­me­tei skai­ty­to­jai jo­niš­kie­tei Va­le­ri­jai Onai Kai­rai­tie­nei, Al­do­nai Smil­gie­nei. Al­gi­man­to Rau­do­ni­kio me­no mo­kyk­los mo­ky­to­jai Da­nu­tei Po­lia­kie­nei dė­ko­ta už kul­tū­ri­nę...

Šildymo sąskaitos: vienus džiugino, kitus gąsdino

Krašto žinios
2014 m. gruodžio 18 d.
Šių­me­čio lapk­ri­čio šil­dy­mo są­skai­tos cen­tra­li­zuo­tai be­si­šil­dan­čių ra­jo­no dau­gia­bu­čių na­mų gy­ven­to­jams bu­vo di­des­nės nei per­nai. Ši­lu­mos tie­kė­jų tei­gi­mu, tai lė­mė šal­tes­nis šių me­tų lapk­ri­tis.Rad­vi­liš­kie­čiams cent­ra­li­zuo­tą ši­lu­mą tie­kian­čios UAB „Rad­vi­liš­kio ši­lu­ma“ in­ži­nie­rės rea­li­za­ci­jai Skaid­ros Diš­lės tei­gi­mu, tik at­ro­do, jog šių­me­tis lapk­ri­tis bu­vo ga­na šil­tas – iš tik­rų­jų, jis bu­vo dvi­gu­bai šal­tes­nis nei per­nai.
Vi­du­ti­nė lapk­ri­čio mė­ne­sio oro tem­pe­ra­tū­ra šie­met bu­vo plius 2,3...

Vaikai kūrė atvirukus vienišiems ir seniems žmonėms

Krašto žinios
2014 m. gruodžio 18 d.
Mo­kyk­lų bend­ruo­me­nės at­si­lie­pė į Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro di­rek­to­rės Li­nos Bal­čiū­nie­nės pra­šy­mą taip pra­skaid­rin­ti, pra­džiu­gin­ti vie­ni­šų žmo­nių gy­ve­ni­mą. Vie­nat­vė, spe­cia­lis­tų tei­gi­mu, la­bai at­si­lie­pia psi­chi­nei svei­ka­tai.
L. Bal­čiū­nie­nė pa­sa­ko­jo, jog Vals­ty­bi­nis psi­chi­kos svei­ka­tos cent­ras jau ke­le­rius me­tus kvie­čia mo­ki­nius pri­si­dė­ti prie ak­ci­jos „Ka­lė­di­nis at­vi­ru­kas vie­ni­šam žmo­gui“. „Pa­ma­niau, jog ir ma­žie­ji...

Šaukėnuose giesmės ir dainos skambėjo devintą kartą

Krašto žinios
2014 m. gruodžio 18 d.
Praė­ju­sį penk­ta­die­nį Šau­kė­nuo­se su­reng­tas de­vin­ta­sis vo­ka­li­nės-sak­ra­li­nės mu­zi­kos fes­ti­va­lis-kon­kur­sas „Skris­ki, gies­me­le...“, ku­ria­me šie­met da­ly­va­vo dau­giau kaip 40 so­lis­tų, due­tų, an­samb­lių iš pen­kių sa­vi­val­dy­bių.
Šių me­tų vo­ka­li­nės-sak­ra­li­nės mu­zi­kos fes­ti­va­lio-kon­kur­so „Skris­ki, gies­me­le...“ da­ly­vių pa­si­ro­dy­mus ver­ti­no ko­mi­si­ja, ku­riai va­do­va­vo Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jas, chor­ve­dys Al­gis...

Globos namuose netrūksta lankytojų

Krašto žinios
2014 m. gruodžio 18 d.
Priešš­ven­ti­niu lai­ko­tar­piu Jo­niš­kio švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos pa­ra­pi­jos se­ne­lių glo­bos na­muo­se „San­ta­ra“ prieš di­džią­sias me­tų šven­tes ne­trūks­ta lan­ky­to­jų. Jie at­vyks­ta su do­va­no­mis bei me­ni­nė­mis pro­gra­mo­mis.
Praė­ju­sią sa­vai­tę se­ne­lių glo­bos na­mų „San­ta­ra“ gy­ven­to­jus ap­lan­kė be­ne iš­ti­ki­miau­si šios įstai­gos bi­čiu­liai – Min­dau­gių pa­grin­di­nės mo­ky­klos mo­ki­niai ir mo­ky­to­jai.
Į sa­lę suė­ju­siems se­ne­liams vai­kai kon­cer­ta­vo, sa­vo dai­no­mis bei šo­kiais pri­min­da­mi, kad ar­tė­ja...

Tualeto miestui dar teks palaukti (2)

Krašto žinios
2014 m. gruodžio 18 d.
Jau bu­vo už­si­mo­ta tvar­ky­ti Kur­šė­nų mies­to cent­re esan­tį vie­šą­jį tua­le­tą, bet šis už­mo­jis vėl su­stab­dy­tas. Ant tua­le­to du­rų te­be­ka­bo spy­nos, va­ry­da­mos į ne­vil­tį kai ku­riuos kur­šė­niš­kius ir mies­to sve­čius. Pro­jek­tas tua­le­tui įreng­ti yra, bet jį dar rei­kia ko­re­guo­ti.
Jau ne vie­ni me­tai po­že­mi­nis tua­le­tas, esan­tis mies­to cent­re, Ste­po­no Da­riaus ir Sta­sio Gi­rė­no gat­vė­je, yra už­da­ry­tas. Ne vien kur­šė­niš­kiai vis lau­kia, ka­da bus im­ta­si jį tvar­ky­ti. Tuo la­biau, kad...

Milijonai litų atėjo į kaimus (2)

Krašto žinios
2014 m. gruodžio 18 d.
Šiau­lių ra­jo­no bend­ruo­me­nių at­sto­vai Ku­žiuo­se suor­ga­ni­zuo­to­je kon­fe­ren­ci­jo­je „Stra­te­gi­jos įgy­ven­di­ni­mo pa­sie­ki­mai ir žvilgs­nis į atei­tį“ iš­gir­do, kas nu­veik­ta per me­tus, įgy­ven­di­nant in­ves­ti­ci­nius pro­jek­tus, pa­si­da­li­no sa­vo pa­tir­ti­mi bei nuo­mo­nė­mis.
Ra­jo­no vie­tos veik­los gru­pės pir­mi­nin­kas Po­vi­las Za­vec­kas ap­žvel­gė šių me­tų kvie­ti­mus teik­ti pro­jek­tus, jų įgy­ven­di­ni­mo ak­tua­li­jas.
P. Za­vec­ko tei­gi­mu, šie­met baig­ta itin daug – 35...

Į ligoninę – su dovanomis

Krašto žinios
2014 m. gruodžio 18 d.
Bū­re­lį mo­ki­nių, ly­di­mų mo­ky­to­jų Ra­mu­tės Zo­rie­nės, Ri­tos Per­mi­nai­tės – Kra­saus­kie­nės bei Ri­mos Ka­rei­vie­nės, li­go­ni­nė­je pa­si­ti­ko Ra­ji­sa Chle­baus­kie­nė, di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja slau­gai.
Bu­vo pa­puoš­ta eg­lu­tė. Sve­čių su­kel­tas šur­mu­lys pri­ver­tė li­go­nius su­klus­ti, kil­ti iš lo­vų ir atei­ti į ant­ro­jo aukš­to fo­jė. Ats­ku­bė­jo ir me­di­kai.
Mo­ki­niai dek­la­ma­vo ei­les, gro­jo, dai­na­vo. Kiek­vie­nas iš­tar­tas žo­dis, me­lo­di­jos vir­pi­no su­si­rin­ku­sių­jų šir­dis, pri­ver­tė tuo mo­men­tu...

Aplankė mamas ir jų vaikus

Krašto žinios
2014 m. gruodžio 18 d.
At­rin­ko­me ke­lias šei­mas. Klu­bo na­rės pir­ko, pa­ka­vo do­va­nė­les vai­ku­čiams, bet neuž­mir­šo ir pa­čių ma­mų, nes juk šven­čių lau­kia vi­si – ir ma­ži, ir di­de­li.
Esa­me la­bai lai­min­gos, kad ga­lė­jo­me pra­džiu­gin­ti vai­kus ir jų ma­mas.

Mokykloje pristatė mokytojo knygą

Krašto žinios
2014 m. gruodžio 18 d.
P. Rakš­ti­kas sa­kė, jog ši jo, jau ket­vir­to­ji kny­ga, – še­še­rių me­tų dar­bo vai­sius, ir iš jos pa­skai­tė ke­le­tą kū­ri­nė­lių.
Šiau­lie­tis lei­dė­jas Sta­sys Tu­mė­nas pa­žy­mė­jo, kad į šią kny­gą su­bė­go vi­sos gy­ve­ni­mo de­ta­lės. Au­to­rius fik­suo­ja tik tai, kas jam ar­ti­ma. Ste­bi, kaip kai­my­nas į žve­jy­bą nuei­na, iš jos pa­rei­na bei daug ką ki­ta.
Kny­gos min­tys – tai žo­di­nė Pet­ro Rakš­ti­ko ta­py­ba. Kny­go­je daug jo pa­ties pie­ši­nių.
Kur­šė­niš­kio ra­šy­to­jo Vy­tau­to Kir­ku­čio pa­ste­bė­ji­mu, kny­go­je vis­kas la­bai...

Bendruomenė pirmą sykį papuošė eglę

Krašto žinios
2014 m. gruodžio 18 d.
Šeš­ta­die­nį Val­pai­niuo­se pir­mą sy­kį bend­ruo­me­nė su­kvie­tė į Ka­lė­dų eg­lės įžie­bi­mo šven­tę. Su­reng­ta ir ad­ven­ti­nė po­pie­tė „Skri­do an­ge­lo dai­na, puoš­ta sva­jo­nėm“.Gy­ven­vie­tė­je eg­lė pa­puoš­ta vie­ti­nių žmo­nių ran­ko­mis ir iš­mo­ne. Pas­ta­ty­tas ir Snie­go Se­nis, nors žie­ma snie­go iki šiol gai­li, tik smar­kiais vė­jais, lie­tu­mi gąs­di­na.
Šeš­ta­die­nį, ne­pai­sant smar­kaus vė­jo, lie­taus, Val­pai­niuo­se vy­ra­vo šven­tiš­ka nuo­tai­ka.
Pir­mą kar­tą gy­ven­vie­tė­je įžieb­ta eg­lė, ku­riai pa­puo­ši­mus kū­rė pa­tys val­pai­niš­kiai...

Politike išlaidūne, neliesk šeimos sidabro!

Budintis reporteris
2014 m. gruodžio 17 d.
Pa­gal da­bar ga­lio­jan­tį Li­to pa­ti­ki­mu­mo įsta­ty­mą, ku­riuo li­tas yra fik­suo­tu kur­su su­sie­tas su eu­ru, Lie­tu­vos ban­kas pri­va­lo apy­var­to­je esan­čius li­tus pa­deng­ti už­sie­nio va­liu­tos ir auk­so at­sar­go­mis.
Kaip skel­bia Lie­tu­vos ban­kas, lapk­ri­tį šios ofi­cia­lio­sios at­sar­gos su­da­rė 22,4 mi­li­jar­do li­tų. Kai nuo ki­tų me­tų įsi­ve­si­me eu­rą, da­lį šių at­sar­gų Lie­tu­vos ban­kas skirs įmo­koms į Eu­ro­pos cent­ri­nio ban­ko ka­pi­ta­lą, re­zer­vus bei už­sie­nio at­sar­gas. Šios įmo­kos...

Ką manote apie kalėdines dovanas? (1)

Budintis reporteris
2014 m. gruodžio 17 d.

– Ka­lė­di­nes do­va­nas ma­lo­nu ir gau­ti, ir do­va­no­ti. Joms ski­riu sim­bo­li­nę su­mą pi­ni­gų, svar­biau­sia – dė­me­sys. Daž­niau­siai do­va­nas per­ku pa­sku­ti­nę mi­nu­tę, ren­ku pra­kti­škus da­ly­kus, kas rei­ka­lin­gai šei­mos na­mams ar žmo­gui, pa­vyz­džiui, rankš­luos­tis, par­fu­me­ri­ja. Ka­lė­dos bu­vo di­des­nė šven­tė vai­kys­tė­je, da­bar tai pro­ga su­si­tink­ti su gi­mi­nė­mis, pa­žįs­ta­mais.

– Do­va­no­ju tik ran­kų dar­bo do­va­nas. Šiuo me­tu ga­mi­nu ma­žas nykš­tu­kų ke­pu­ry­tes. La­biau­siai...

Skulptoriaus darbuose – tikėjimas ir netikėjimas

Įvykiai, aktualijos
2014 m. gruodžio 17 d.
„Šiek tiek gai­la, kad ši pa­ro­da su­ta­po su Mar­ko Rot­ko me­no cent­re Daug­pi­ly­je vyks­tan­čia pa­ro­da „Lie­tu­vių me­no erd­vės“. Ma­nau, kad ten nu­ke­lia­vo ge­riau­si ma­no dar­bai“, – „Šiau­lių kraš­tui“ sa­kė J. Vait­ke­vi­čius.
Dau­gu­ma ŠU Dai­lės ga­le­ri­jo­je eks­po­nuo­ja­mų šiau­lie­čio dar­bų – abst­rak­tūs. J. Vait­ke­vi­čius sa­ko, kad jį gy­ve­ni­me la­biau­siai do­mi­na prieš­prie­šos, to­dėl ir pa­ro­da pa­va­din­ta „Ti­ki, ne­ti­ki“.
„Pri­si­mi­niau, kai skai­čiau F. Dos­to­jevs­kio ro­ma­ną „De­mo­nai“. Apie...

Šiauliečiai verslininkai ieško galimybių užsienio rinkose

Įvykiai, aktualijos
2014 m. gruodžio 17 d.
Šiau­lių re­gio­no vers­li­nin­kai vis daž­niau vyks­ta į pa­sau­li­nes vers­lo pa­ro­das. Jo­se jie ak­ty­viai bend­rau­ja su ki­tų ša­lių vers­li­nin­kais, pri­sta­to sa­vo pro­duk­ci­ją ir mez­ga ry­šius, ku­rie pa­de­da plės­ti sa­vo veik­lą į nau­jas rin­kas.Sie­kiant ska­tin­ti vers­li­nin­kų pri­si­sta­ty­mą pa­sau­li­nė­se pa­ro­do­se, pa­gal­bą tei­kia Ūkio mi­nis­te­ri­ja, skir­da­ma Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) struk­tū­ri­nių fon­dų pa­ra­mą pa­gal „Vers­lo pro­duk­ty­vu­mo di­di­ni­mas ir vers­lo ap­lin­kos ge­ri­ni­mas“ prie­mo­nę...

Dėl senaties ir ligos stringa bylos nagrinėjimas (7)

Teisėtvarka
2014 m. gruodžio 17 d.
Šiau­lių apy­gar­dos teis­mui šių me­tų ko­vo mė­ne­sį per­duo­ta bau­džia­mo­ji by­la dėl Šiau­lių are­nos ir mies­to Sa­vi­val­dy­bės san­do­rio, iš mo­kes­čių mo­kė­to­jų iš­šla­vu­sio 1,9 mi­li­jo­no li­tų, vis dar ne­pra­dė­ta nag­ri­nė­ti. Vie­nas kal­ti­na­ma­sis rea­bi­li­tuo­tas pa­si­bai­gus se­na­ties ter­mi­nui, ki­tas bu­vo ap­si­rgęs.Pikt­nau­džia­vi­mu kal­tin­tas bu­vęs Šiau­lių mies­to me­ras Ge­na­di­jus Mik­šys, pa­si­bai­gus bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės se­na­ties ter­mi­nui, teis­mo ver­dik­to ne­beiš­girs.
Iš bau­džia­mo­sios...

Dailiojo plaukimo atstovės varžėsi Šiauliuose

Sportas
2014 m. gruodžio 17 d.
Šiau­liuo­se vy­ko at­vi­ras Lie­tu­vos jau­nių, jau­nu­čių ir vai­kų dai­lio­jo plau­ki­mo čem­pio­na­tas, ku­ria­me da­ly­va­vo plau­ki­kės iš Ka­li­ning­ra­do (Ru­si­ja), Mins­ko (Bal­ta­ru­si­ja) ir Šiau­lių.
Dai­lio­jo plau­ki­mo at­sto­vės rung­ty­nia­vo de­šim­ty­je gru­pių.
So­lo 12 m. ir jau­nes­nių mer­gai­čių am­žiaus gru­pė­je pir­mą­ją vie­tą iš­ko­vo­jo ka­li­ning­ra­die­tė Ale­na So­lo­mi­na, ant­ra – Ma­ria Se­reb­ria­ko­va iš Mins­ko „Sdus­hor“, tre­čia – taip pat mins­kie­tė Ul­ja­na Mi­siu­ke­vič.
13–15 m. mer­gai­čių...

Salės futbolo turnyre regbininkai metė iššūkį futbolininkams

Sportas
2014 m. gruodžio 17 d.
„Reg­bis vs Fut­bo­las“ iš­šū­kio čem­pio­nų tau­rės tur­ny­ro idė­ja ki­lo reg­bio klu­bo „Balt­rex-Šiau­liai“ vy­riau­sia­jam tre­ne­riui Ed­mun­dui Šča­vins­kui bend­rau­jant su fut­bo­lo klu­bo „Sau­li­nin­kas-OBLT“ ko­man­dos žai­dė­ju Ma­riu­mi Amb­ra­ze­vi­čiu­mi.
LFF III ly­gos Šiau­lių ap­skri­ties pir­me­ny­bių nu­ga­lė­to­jai, „Sau­li­nin­ko-OBLT“ eki­pos žai­dė­jai, tur­ny­re nu­spren­dė su­da­ry­ti dvi ko­man­das. Reg­bio spor­to ša­kos at­sto­vai su­si­bū­rė į tris ko­man­das – „Balt­rex-Šiau­liai“, „Šiau­liai“ ir...

Žagarietis dukart pagerino Lietuvos rekordus (3)

Sportas
2014 m. gruodžio 17 d.
Gruo­džio 10-11 die­no­mis vy­ku­sio­se Vil­niaus jau­nių ir jau­nu­čių pir­me­ny­bė­se pui­kiai pa­si­ro­dė bu­vę Jo­niš­kio spor­to cent­ro auk­lė­ti­niai. Pau­lius Ge­la­žius ne tik ta­po nu­ga­lė­to­ju, bet ir pa­ge­ri­no du Lie­tu­vos 16-me­čių ir 17-me­čių re­kor­dus, o Ag­nė Jon­ku­tė iš­ko­vo­jo pir­mą vie­tą tarp mer­gi­nų.Šio­se var­žy­bo­se Pau­lius Ge­la­žius lai­mė­jo pir­mą vie­tą ir net du kar­tus ge­ri­no Lie­tu­vos 16-me­čių bei Lie­tu­vos už­da­rų pa­tal­pų 16-me­čių ir 17-me­čių pen­kių ki­log­ra­mų svo­rio ru­tu­lio stū­mi­mo re­kor­dus...

Kolegijų studentės rungtyniavo tinklinio turnyre

Sportas
2014 m. gruodžio 17 d.
Šiau­lių vals­ty­bi­nės ko­le­gi­jos ko­man­da, ku­riai at­sto­va­vo An­dže­li­ka Po­vi­lai­ty­tė, Mo­ni­ka Mi­la­vic­kai­tė, Ka­ro­li­na Mas­ka­liū­nai­tė, Do­vi­lė Pel­ku­tė, Do­vi­lė Čer­niaus­kai­tė, Gab­rie­lė Ben­da­ra­vi­čiū­tė, Ie­va Pau­laus­kai­tė ir Lau­ra Skėt­ry­tė, iš­ko­vo­jo tre­čią­ją vie­tą. Ko­man­dai va­do­va­vo kū­no kul­tū­ros dės­ty­to­jas Vy­tau­tas Pad­gu­rec­kas.
Pir­mą­ją vie­tą tur­ny­re iš­ko­vo­jo šei­mi­nin­kės – Klai­pė­dos vals­ty­bi­nės ko­le­gi­jos tink­li­nin­kės, ant­rą­ją – Kau­no ko­le­gi­jos stu­den­tės.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Prieš euro įvedimą perka daiktus, o ne taupo

Centas prie cento
2014 m. gruodžio 17 d.
Dra­bu­žių ir ava­ly­nės seg­men­tas išau­go be­veik dvi­gu­bai (90,2 pro­c.), ak­ty­viau bu­vo per­ka­mi ir bal­dai bei na­mų apy­vo­kos daik­tai – šis seg­men­tas ūg­te­lė­jo treč­da­liu (32,9 pro­c.). Prie­šin­gai nei anks­tes­niais me­tais, ak­ty­ves­nė pre­ky­ba vy­ko pir­mą­jį me­tų pus­me­tį, ro­do „Swed­bank“ na­mų ūkių fi­nan­si­nė ap­žval­ga.
„Me­tų pra­džio­je, lau­kiant spren­di­mo dėl eu­ro įve­di­mo, bu­vo ne­ma­žai spe­ku­lia­ci­jų dėl bū­si­mų kai­nų ir gy­ven­to­jų per­ka­mo­sios ga­lios smu­ki­mo – tai iš da­lies ga­lė­jo pa­ska­tin­ti gy­ven­to­jų...

Dienos populiariausiKelmės rajoneKelmės rajone
Sportas

Šios rung­ty­nės ir tur­kams, ir šiau­lie­čiams bu­vo žūt­bū­ti­nės. Pas­ku­ti­nę ma­čo aki­mir­ką neį­ti­kė­ti­nu me­ti­mu iš sa­vos aikš­tės pu­sės...

Keturi kampai

Ka­lė­di­nio va­ka­rė­lio me­tu šven­ti­nį do­mi­no kau­kės efek­tą ga­li­ma su­kur­ti ir ma­kia­žu. „Vi­sos mo­te­rys no­ri...

Atolankos

Sodyboje Kuisių kaime (Joniškio rajonas) ant rašytojos Jolitos Skablauskaitės darbo stalo ryškiu tarsi kraujo dėmė raudoniu šviečia naujausia...

Gyvenimo spalvosDaugiau

Nerijus Juška susitikime su šiauliečiais teatrališkai ir šmaikščiai pasakojo apie baleto pasaulio užkulisius. „Būti Narcizu – scenos žmonių...

Žemaitis iš Plungės rajono Gvidas Laukaitis Šiauliuose gyvena nuo rugsėjo vidurio. Jį čia atvedė darbas. Kartu su kolege jis važinėja...

„Į Vokietiją išvykome pakankamai anksti, kad galėtume puikiai išmokti svetimą kalbą ir greitai prisitaikyti naujoje šalyje, tačiau per vėlai...

„Didžiausi rūbų priešai – kandys ir karai. Bet jie nesunaikino šio turto“, – sakė ekscentriškasis iš Rusijos atvykęs mados istorikas...

Naudinga žinotiDaugiau

Pakruojo vaikų ir jaunimo klubo prie policijos komisariato nariai, vykdydami projektą „Auginkime sveiką jaunąją kartą“, skaitė...

Lietuvos sveikatos apsaugos sistemos vadovai iš Europos 16-tojo sveikatos politikos forumo „Elastingos ir novatoriškos...

Primename, kad mokslo metams prasidėjus studijuoti į Europos Sąjungos (ES) šalių universitetus išvykstantis Lietuvos jaunimas turėtų...

Šiais metais startuojanti masinė daugiabučių gyvenamųjų namų renovacija iškelia diskusijoms daugybę klausimų, tarp jų ir tokių kaip techninių projektų ruošimas...

SIBIRO REPORTAŽAIDaugiau

Mirties nuosprendis. Tokį teismo sprendimą 1951 metais Irkutske išgirdo Šiaulių miesto garbės pilietis, profesorius habil. dr...

Šiaulietei Marytei Jakubauskaitei-Kolegovai „Šiaulių krašto“ straipsnis apie Zimą (Irkutsko sritis) sukėlė jaunystės prisiminimus...

Kelmės rajone, Mockaičiuose, gyvenanti 88-erių Stefa Gumuliauskienė apsiverkė, „Šiaulių krašte“ pamačiusi pusseserės Vandos Valiūtės, gyvenančios...

„Mano vyras iš Olchono parsivežė brolio klieriko Valerijaus Vaitkevičiaus palaikus“, – paskambinusi į redakciją sakė kuršėniškė Ona...

Redakcija siūloDaugiau

Dr.Stasys TUMĖNAS
Šiaulių universiteto docentas, „Šiaulių krašto“ redakcinės kolegijos narys
Istoriniai virsmai, pokario...

Žurnalistas, „Šiaulių krašto“ redkolegijos narys
Tuo metu, kai Rusija užgrobinėjo Krymą, o Lietuvai iškilo agresijos grėsmė, Radviliškio...

Ginkūnuose (Šiaulių rajonas) gyvenantis ir kuriantis skulptorius, tautodailininkas Jonas Vaicekauskas tvirtai įsitikinęs, kad šalia to...

Tradicija fotografuoti per laidotuves pamažu nyksta. Muziejininkai laidotuvių fotografijoje atranda vertingų istorinių detalių. Žinomi...

Visi straipsniai