(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ni­jo­lė PAKŠ­TIE­NĖ, Rad­vi­liš­kio vie­šo­sios bib­lio­te­kos Vai­kų li­te­ra­tū­ros sky­riaus ve­dė­ja
GAMINK ir balsuok
Ni­jo­lė PAKŠ­TIE­NĖ, Rad­vi­liš­kio vie­šo­sios bib­lio­te­kos Vai­kų li­te­ra­tū­ros sky­riaus ve­dė­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Automobilių nuoma
Pakruojo kraštas
Orai
Horoskopai
Kreditų ir paskolų palyginimas - Paskolose.lt
Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
www.nmc.lt
keywords=" border='0' alt='' />

Sušalusį vaiką išgelbėjo policininkai (4)

2017 m. vasario 23 d.
Nak­tį į tre­čia­die­nį Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jai pra­neš­ta apie Šiau­lių ra­jo­ne, To­lio­čių kai­mo so­dy­bo­je, pa­ste­bė­tą iš Šiau­lių mies­to at­kly­du­sį ne­pil­na­me­tį. Su­ša­lu­sį vai­ką po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai ra­do mie­gan­tį san­dė­liu­ke. Va­žiuo­ti na­mo jis ne­pa­no­ro.Į pa­gal­bą vos try­li­kos ber­niu­kui at­sku­bė­jo po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai, bet ne vai­ko tei­sių ap­sau­gos gy­nė­jai.Pra­ne­ši­mas apie at­kly­du­sį ir san­dė­liu­ke be­si­glau­džian­tį 12-13 me­tų ber­niu­ką po­li­ci­nin­kus pa­sie­kė ke­lias­de­šimt mi­nu­čių po vi­dur­nak­čio...

Krepšinis griūva, kai nėra pamatų (5)

2017 m. vasario 23 d.
Ne­se­niai 50-me­tį at­šven­tęs Šiau­lių krep­ši­nio aka­de­mi­jos „Sau­lė“ tre­ne­ris Egi­di­jus Va­si­liaus­kas tu­ri be­veik 30 me­tų tre­ne­rio sta­žą. Ket­ve­rius me­tus kaip tre­ne­rio asis­ten­tas dir­bo su auk­si­ne Lie­tu­vos jau­nu­čių ir jau­ni­mo rink­ti­ne, ku­rio­je žai­dė Jo­nas Va­lan­čiū­nas, Ed­ga­ras Ula­no­vas, Vy­te­nis Či­žaus­kas ir ki­ti. Šiau­liuo­se tre­ne­ris pa­si­gen­da ne tik nuo­sek­lios krep­ši­nio pi­ra­mi­dės, bet ir aukš­tų žai­dė­jų.
Šiuo me­tu E. Va­si­liaus­kas tre­ni­ruo­ja 2003–2004 me­tais...

Italo nuotykis – su meile

2017 m. vasario 22 d.
„Buon Ap­pe­ti­to!“ ("Ska­naus!") – vi­sa­da pa­lin­ki Šiau­liuo­se ku­li­na­ri­nę stu­di­ją ati­da­ręs ita­las Co­si­mo Bar­ran­ca. Co­si­mo, ki­lu­sį iš Pie­tų Ita­li­jos, Ka­lab­ri­jos re­gio­no, į Šiau­lius at­ve­dė mei­lė. Iš­mo­ko lie­tu­viš­kai, o 2015 me­tų pa­bai­go­je pra­dė­jo vers­lą – pa­tie­ka­lais pre­kiau­da­vo cent­ri­nia­me tur­gu­je. Iš­si­kė­lė už­duo­tį lie­tu­vius iš­mo­ky­ti mai­tin­tis svei­kiau, ska­niau ir su mei­le – „Con amo­re“. Da­bar mo­ko ir ga­min­ti.Co­si­mo pa­si­kvie­čia į ku­li­na­ri­nę stu­di­ją Šiau­lių Šim­šės...

Verslininkas teismuose protestuoja prieš mažiausią kainą (6)

2017 m. vasario 22 d.
Kel­miš­kis vers­li­nin­kas Pet­ras Rač­kaus­kas ap­skun­dė Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės or­ga­ni­zuo­tus vie­šuo­sius pir­ki­mus pro­jek­to „Kel­mės dva­ro so­dy­bos par­te­ri­nės da­lies su­tvar­ky­mas ir pri­tai­ky­mas vi­suo­me­nės po­rei­kiams“ dar­bams ir lai­mė­jo by­lą. Šiau­lių apy­gar­dos teis­mas pri­pa­ži­no, jog kon­kur­są lai­mė­ju­sios Tau­ra­gės bend­ro­vės pa­siū­ly­ta kai­na yra ne­pag­rįs­tai ma­ža.Sa­vi­val­dy­bė spren­di­mą ap­skun­dė Ape­lia­ci­niam teis­mui įro­di­nė­da­ma, kad kon­kur­są lai­mė­ju­sios bend­ro­vės pa­siū­ly­ta...

Politikos aktualijosDaugiau

Pa­ra­dok­sa­liai pa­si­bai­gė pu­sant­rų me­tų Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė­je vy­kęs dar­bas – cent­ra­li­zuo­tas mais­to...

Į Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos (VTEK) aki­ra­tį pa­te­ko Rad­vi­liš­kio ra­jo­no vi­ce­me­ras...

Šiau­lie­tė ad­vo­ka­tė Dai­va Ru­sa­kie­nė ini­ci­juo­ja gru­pės ieš­ki­nį Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bei dėl ne­tin­ka­mai va­lo­mų gat­vių –...

Lie­tu­vo­je šiuo me­tu ren­gia­ma­si es­mi­niams at­lie­kų vers­lo po­ky­čiams. Aiš­ku, kad rink­lia­va at­lie­kų tu­rė­to­jams brangs...

Komentarai, nuomonėsDaugiau

Vyks­ta tai, kas neiš­ven­gia­ma: ant bankroto ribos Šiau­lių „Ži­bu­rio“ kny­gy­nas, Sa­vi­val­dy­bės įmo­nė. Esu kny­gų skai­ty­to­jas...

Sto­vė­da­ma par­duo­tu­vė­je prie ka­sos, nu­gir­dau dvie­jų vy­rų po­kal­bį. Jie, ma­tyt, se­ni pa­žįs­ta­mi, gal bu­vę...Šiau­lių mies­to ta­ry­ba šian­dien ren­ka­si į po­sė­dį. Me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas kvie­čia da­ly­vau­ti ir mies­tie­čius. Ką...


Lie­tu­va pa­lai­do­jo ke­tur­me­tį ber­niu­ką. Ne mi­ru­sį nuo vė­žio. Ne nu­žu­dy­tą te­ro­ris­tų. O už­muš­tą mo­ti­nos...

Politikų tribūnaDaugiau

Vil­nius, rugp­jū­čio 8 d. (EL­TA).
Po bak­te­ri­jo­mis už­krės­tų kol­dū­nų skan­da­lo že­mės ūkio mi­nist­rė Vir­gi­ni­ja...

Šiau­lių ap­skri­ty­je Sei­mo rin­ki­mams pra­dė­jo dirb­ti sep­ty­nių vien­man­da­čių rin­ki­mų apy­gar­dų ko­mi­si­jos. „Šiau­lių kraš­tas“...

Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja pa­skel­bė po­li­ti­kų bei vals­ty­bės tar­nau­to­jų 2015 me­tų tur­to dek­la­ra­ci­jas...

Ne pir­mą mė­ne­sį Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je dis­ku­tuo­ja­ma apie VšĮ Pak­ruo­jo pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros...

imestamp]" border="0" alt="" />

PDF laikraščiai

Norėdami skaityti PDF failą, įveskite įsigytus prisijungimo duomenis
 
Vartotojas:
 
Slaptažodis:

 
 
PDF archyvas

Prenumerata

Popierinių laikraščių prenumerata internetu
Prenumeruoti
PDF laikraščių prenumerata
Prenumeruoti
Asmeniniai skelbimai mūsų žiniatinklyje
Skelbimai

Socialdemokratai meta iš partijos Domą Griškevičių (18)

Budintis reporteris
2017 m. vasario 23 d.
Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos (LSDP) Šiau­lių mies­to sky­riaus pre­zi­diu­mas nu­spren­dė ša­lin­ti iš par­ti­jos Do­mą Griš­ke­vi­čių, ku­ris vėl grį­žo į vi­ce­me­ro po­stą. Siū­lo jį ša­lin­ti ir par­ti­jos Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ja. Ga­lu­ti­nį žo­dį tars LSDP ta­ry­ba.
Šiau­liuo­se so­cial­de­mok­ra­tai ant­ra­die­nį priė­mė spren­di­mą dėl D. Griš­ke­vi­čiaus, o va­kar su­lau­kė ži­nios, jog LSDP Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ja siū­lo jį ša­lin­ti iš par­ti­jos. Siū­ly­mą ji tei­kia par­ti­jos ta­ry­bai.
„Eti­kos ko­mi­si­jos...

Savivaldybėje – du laikinieji direktoriai (6)

Budintis reporteris
2017 m. vasario 23 d.
Šiau­lių mies­to ta­ry­ba šian­dien vėl spręs, ar skir­ti Sa­vi­val­dy­bės Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rių, ar to­liau dirb­ti su lai­ki­nuo­ju di­rek­to­riu­mi. Ta­čiau paaiš­kė­jo, kad lai­ki­nų­jų di­rek­to­rių da­bar yra net du.Rū­ta JAN­KU­VIE­NĖ

Ta­ry­bos po­sė­džiui ren­gian­tis ko­mi­te­tams vėl teik­ta krū­va spren­di­mų pro­jek­tų, kas bus lai­ki­nuo­ju di­rek­to­riu­mi, jei­gu ne­bus pa­skir­tas nau­jas di­rek­to­rius.
Va­rian­tų net trys – lai­ki­nuo­ju di­rek­to­riu­mi ga­lįs bū­ti Mar­ty­nas Šiur­kus ar­ba Gied­rė Men­do­za...

Joniškio policija turi naują vadovą

Teisėtvarka
2017 m. vasario 23 d.
E. Ta­ku­še­vi­čius sa­vo kar­je­rą po­li­ci­jo­je pra­dė­jo 1994 me­tais. Pir­mo­sios jo pa­rei­gos – Šiau­lių mies­to vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to blai­vyk­los po­li­ci­nin­kas sta­žuo­to­jas. Vė­liau jis dir­bo vie­šo­jo­je po­li­ci­jo­je ne­pil­na­me­čių rei­ka­lų jau­nes­niuo­ju ins­pek­to­riu­mi, pre­ven­ci­jos gru­pė­je, Šiau­lių mies­to po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Cent­ro nuo­va­do­je. 2003 me­tais E. Ta­ku­še­vi­čius ta­po šios nuo­va­dos vir­ši­nin­ku ir va­do­va­vo iki 2014 me­tų. Šiau­lių mies­to ir ra­jo­no...

Sezoną pradėjo varžybomis

Sportas
2017 m. vasario 23 d.
Kio­ku­šin ka­ra­tė klu­bo „Ip­pon“ su­reng­to tur­ny­ro nu­ga­lė­to­jais ta­po Va­ka­ris Ka­vec­kas, Mig­lė Mi­siu­ly­tė, Ka­jus Jo­nai­tis, Ti­tas Čer­niaus­kas, Ti­tas Kum­ža, Do­man­tas Pekš­tys ir Mė­ta Sa­ly­gai­tė.
Ant­rą­sias vie­tas iš­ko­vo­jo No­jus Grikš­tas ir Kris­ti­jo­nas Po­cius, tre­čią­sias – Jo­kū­bas Jo­nai­tis, Teo­do­ra Ka­vec­kai­tė, Egi­li­ja Ply­niū­tė, No­jus Skur­daus­kas, Kor­ne­li­jus Ka­vec­kas, Lu­kas Nei­man­tas, To­mas Mi­tu­zas, Ne­das Nar­bu­tas, Au­gus­ti­nas Dva­rio­nas ir Do­vy­das...

Gyvenimas užsienyje išmokė naujų receptų virtuvėje

Keturi kampai
2017 m. vasario 23 d.
Iš Pak­ruo­jo ki­lęs pa­sta­rai­siais me­tais Ang­li­jo­je gy­ve­nan­tis Al­gir­das Pi­li­pa­vi­čius laik­raš­čio skai­ty­to­jų bu­vo iš­rink­tas rub­ri­kos „Die­nos re­cep­tas“ sau­sio mė­ne­sio nu­ga­lė­to­ju. Jo pa­siū­ly­tas ko­pūs­tų troš­ki­nio re­cep­tas su­lau­kė dau­giau­siai in­ter­nau­tų bal­sų.
A. Pi­li­pa­vi­čius ir nu­ste­bo, ir juo­kė­si, su­lau­kęs to­kios staig­me­nos – ga­lės po­kštau­ti, esan­tis „ne ma­žiau kie­tas“ vi­rė­jas, nei kai ku­rie drau­gai – pro­fe­sio­na­lūs ku­li­na­rai. Al­gir­das spė­jo, kad už jį dau­giau­siai ir...

Karpinių parodoje skleidžiasi žiemos fantazijos

Keturi kampai
2017 m. vasario 23 d.
Stu­di­jai va­do­vau­ja dai­lės mo­ky­to­jos me­to­di­nin­kės Au­re­li­ja Ali­jo­šie­nė ir Vir­gi­li­ja Va­si­liaus­kie­nė.
Pa­sak V. Va­si­liaus­kie­nės, I–III kla­sių gim­na­zis­tų su­kur­tuo­se kar­pi­niuo­se at­si­spin­di au­to­rių in­di­vi­dua­lu­mas ir pro­fe­sio­na­lu­mas, o vi­si kū­ri­niai yra su­jung­ti į vien­ti­są pa­sa­ko­ji­mą.
Pa­ro­do­je eks­po­nuo­ja­ma še­šio­li­ka ažū­ri­nių kar­pi­nių, juos su­kū­rė dvy­li­ka au­to­rių. Kar­pi­niuo­se vy­rau­ja įvai­ri or­na­men­ti­ka, li­ni­jų žais­mas, do­mi­nuo­ja aug­me­ni­jos ir gy­vū­ni­jos...

Eglės avantiūra – sveikuoliški saldumynai

Keturi kampai
2017 m. vasario 23 d.
Eg­lė Kar­pa­vi­čiū­tė nė­rė į vers­lą: pra­dė­jo kur­ti svei­kuo­liš­kus sal­du­my­nus „Ska­nu nu“ ir jais pre­kiau­ti. Po moks­lų Bir­žų „Sau­lės“ gim­na­zi­jo­je ji stu­di­ja­vo kū­ry­bi­nes in­dust­ri­jas Vil­niaus Ge­di­mi­no tech­ni­kos uni­ver­si­te­te. Bai­gu­si ba­ka­lau­ro stu­di­jas su­vo­kė, jog no­ri dirb­ti su žmo­nė­mis, kur­ti jiems pa­tin­kan­čią, mo­ty­vuo­jan­čią dar­bo ap­lin­ką, to­dėl įsto­jo į Kau­no tech­no­lo­gi­jų uni­ver­si­te­to Žmo­nių iš­tek­lių va­dy­bos spe­cia­ly­bės ma­gist­ro stu­di­jas. „Stu­di­juo­da­ma dar aiš­kiau...

Užgavėnių linksmybės su „baisiai gražių“ Morių paradu (2)

Įvykiai, aktualijos
2017 m. vasario 22 d.
Šiau­liuo­se Už­ga­vė­nių links­my­bės pra­si­dės šeš­ta­die­nį. Nuo 15 va­lan­dos „Auš­ros“ mu­zie­jaus Ža­liū­kių ma­lū­ni­nin­ko so­dy­bo­je šur­mu­liuos tra­di­ci­nė žie­mos iš­va­ry­mo šven­tė. Ren­gė­jai ra­gi­na atei­ti ne tik pa­smal­sau­ti – per­si­reng­ti Už­ga­vė­nių per­so­na­žais, iš­ju­din­ti kai­my­ną ar kai­my­nę.
Ža­liū­kių ma­lū­ni­nin­ko so­dy­bo­je, au­ten­tiš­ko­je et­no­kul­tū­ri­nė­je ap­lin­ko­je, Už­ga­vė­nės ren­gia­mos jau ne vie­ne­rius me­tus.
Šven­tės pro­gra­mą Sa­vi­val­dy­bė­je, spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je, pri­sta­tė ren­gė­jų at­sto­vės –...

„Žiburio“ knygyne – ne pardavinėti, o dalinti knygas (10)

Budintis reporteris
2017 m. vasario 22 d.
Vyks­ta tai, kas neiš­ven­gia­ma: ant bankroto ribos Šiau­lių „Ži­bu­rio“ kny­gy­nas, Sa­vi­val­dy­bės įmo­nė. Esu kny­gų skai­ty­to­jas, to­dėl ir – kny­gy­nų ir bib­lio­te­kų lan­ky­to­jas. Man tik­rai ne iki lem­pu­tės, kad nuo neat­me­na­mų lai­kų Šiau­lių pa­grin­di­nė­je gat­vė­je, mies­to šir­dy, sa­vo pri­gim­ti­mi švie­sios įstai­gos ga­li ne­lik­ti, o Sa­vi­val­dy­bė stra­te­gi­nes pa­tal­pas – par­duo­ti dar vie­nai par­duo­tu­vei, ka­vi­nei etc.
„Ži­bu­rį“ ge­si­na su­si­kau­pu­si per 80 tūks­tan­čių eu­rų sko­la. Di­de­li pi­ni­gai ma­žai įmo­nei...

Ar Šiauliams reikia universiteto? (15)

Budintis reporteris
2017 m. vasario 22 d.

– Vie­na­reikš­miškai uni­ver­si­te­to Šiau­liams bū­ti­nai rei­kia! Aukš­tų­jų mo­kyk­lų Lie­tu­vo­je yra per daug bent ke­le­tą kar­tų, bet re­gio­nuo­se jie ge­ro­kai svar­bes­ni nei sos­ti­nei. Vil­niu­je net ke­lis uni­ver­si­te­tus už­da­rius nie­kas stip­riai į blo­gą pu­sę ne­pa­si­keis­tų, o ma­žes­niuo­se mies­tuo­se uni­ver­si­te­tas yra pa­lai­kan­tis gy­vy­bę ir švie­sius žmo­nes mies­te.
Ži­no­ma, uni­ver­si­te­to ly­gis nė­ra aukš­tas, bet tai – pa­tai­so­mi da­ly­kai, jei val­džia, ku­ri dek­la­ruo­ja vyk­dan­ti...

Nauji išmokų nešėjai žada pasitaisyti (3)

Budintis reporteris
2017 m. vasario 22 d.
Į re­dak­ci­ją krei­pė­si ke­li ra­jo­no gy­ven­to­jai, pik­tin­da­mie­si, kad nuo 2016 me­tų lapk­ri­čio mė­ne­sio pa­si­kei­tus iš­mo­kų ne­šio­to­jams, pa­sta­rų­jų lauk­ti ten­ka ne vie­ną ir ne dvi die­nas, be to, dar­buo­to­jai ne­man­da­gūs. Sa­vi­val­dy­bės So­cia­li­nės pa­ra­mos ir svei­ka­tos sky­riaus ve­dė­ja Lai­ma Kle­mie­nė sa­kė, kad praė­ju­sią sa­vai­tę bu­vo su­si­tik­ta su įmo­nės va­do­vu bei dar­buo­to­jo­mis ir su­si­tar­ta dėl ter­mi­nų, bend­ra­vi­mo kul­tū­ros bei ki­tų es­mi­nių da­ly­kų. Jei pa­dė­tis ne­si­keis, su­tar­tį teks nu­trauk­ti...

Ukrainiečių dainos ir šokiai Kužiuose

Budintis reporteris
2017 m. vasario 22 d.
Šį ko­lek­ty­vą į Ku­žių se­niū­ni­ją at­ly­dė­jo ne pir­mą kar­tą su se­niū­ni­ja ge­ra­no­riš­kai bend­ra­dar­biau­jan­tis, 2017 me­tais už sa­va­no­rys­tės sklai­dą Lie­tu­vo­je ap­do­va­no­tas Gab­rie­lės Pet­ke­vi­čiai­tės-Bi­tės me­da­liu „Tar­nau­ju Lie­tu­vai“ Šiau­lių skau­tų tun­to va­do­vas Ser­ge­jus Sta­pon­kus ir jau Nau­jo­jo­je Ak­me­nė­je gy­ve­nan­ti vi­suo­me­ni­nin­kė uk­rai­nie­tė In­ga Šven­dich.
Į sce­ną ki­lo spal­vin­gais rū­bais pa­si­puo­šę šo­kė­jai. Juos kei­tė an­samb­lio so­lis­tės. Fi­na­li­niam kon­cer­to nu­me­riui...

Puikiai plaukė ir maži, ir dideli

Sportas
2017 m. vasario 22 d.
11–12 me­tų mer­gai­čių gru­pė­je Gus­tė Šim­ku­tė (tre­ne­ris Kęs­tu­tis Jan­ke­vi­čius) nu­ga­lė­jo 100 m nu­ga­ra rung­ty­je, at­plau­ku­si per 1 mi­nu­tę 17,05 se­kun­dės ir ap­len­ku­si 41 da­ly­vę.
Tre­čią­ją vie­tą to­je pa­čio­je am­žiaus gru­pė­je pel­nė Gied­rė Skro­de­ny­tė (tre­ne­ris K. Jan­ke­vi­čius), plauk­da­ma 50 m pe­te­liš­ke. Nuo­to­lį šiau­lie­tė at­plau­kė per 36,28 se­kun­dės ir ap­len­kė net 45 da­ly­ves.
Tą pa­tį sa­vait­ga­lį Lat­vi­jos sos­ti­nė­je Ry­go­je vy­ko at­vi­ras Bal­ti­jos ša­lių plau­ki­mo ve­te­ra­nų čem­pio­na­tas...

Pirmasis Lietuvoje ledo skulptūrų ir šviesos festivalis „Pasaka“

Afiša
2017 m. vasario 22 d.
Fes­ti­va­lio „Pa­sa­ka“ pra­džia – 12 val. ir tę­sis iki 22 val., kai di­džiau­sias Lie­tu­vos dva­ras taps pa­sa­kų ir švie­sos ka­ra­lys­te.
Fes­ti­va­lio me­tu 10 le­do skulp­to­rių ko­man­dų iš 35 to­nų le­do su­kurs 30 įvai­rių dy­džių skulp­tū­rų ir var­žy­sis dėl gra­žiau­sios skulp­tū­ros var­do. Prie Jū­sų akių le­do meist­rai at­gai­vins mil­ži­niš­kus le­do lui­tus, pa­vers­da­mi juos pa­sa­kų per­so­na­žais.
Pa­sa­ka pra­si­de­da nuo 12 val. ir tę­sis iki 22 val.
Nuo 12 iki 18 val. ga­lė­si­te gy­vai ste­bė­ti skulp­to­rių...

Dienos populiariausi

Akmenės rajoneAkmenės rajone


Joniškio rajoneJoniškio rajone


Kelmės rajoneKelmės rajone


Pakruojo rajonePakruojo rajone


Radviliškio rajoneRadviliškio rajone


Šiaulių rajoneŠiaulių rajone

Sportas

Kio­ku­šin ka­ra­tė klu­bo „Ip­pon“ su­reng­to tur­ny­ro nu­ga­lė­to­jais ta­po Va­ka­ris Ka­vec­kas, Mig­lė Mi­siu­ly­tė, Ka­jus...

Keturi kampai

Iš Pak­ruo­jo ki­lęs pa­sta­rai­siais me­tais Ang­li­jo­je gy­ve­nan­tis Al­gir­das Pi­li­pa­vi­čius laik­raš­čio skai­ty­to­jų bu­vo...

Atolankos

Non­kon­for­mis­tas Ro­ma­nas Vil­kaus­kas.Pen­ke­tas – tai šian­dien ne tik Lie­tu­vo­je, bet ir pa­sau­ly­je pla­čiai...

imestamp]" border="0" alt="" />
keywords=" border='0' alt='' />

Gyvenimo spalvosDaugiau

Vi­ta Ža­ba­raus­kai­tė – ryš­ki as­me­ny­bė, Šiau­lių dai­li­nin­kė, ryš­kūs, įsi­min­ti­ni jos pa­veiks­lai, tad ne­nuos­ta­bu, kad daug...

Nuo sve­čių ir svei­kin­to­jų lū­žo bib­lio­te­kos ant­ra­sis aukš­tas. Tarp jų – ma­žiau­siai trys Šiau­lių eks­me­rai, ma­žiau­siai...

„La­biau­siai ver­ti­nu ši­tuos or­di­nus“, – ro­dy­da­mas megz­ti­nį, mo­ki­nių gau­siai ap­kli­juo­tą šir­de­lė­mis, šyp­so­si...

Tre­čia­die­nio po­pie­tė. Šiau­lių pės­čių­jų bul­va­re skam­ba mant­ra „Ha­rė Kriš­na“. Gru­pe­lė vaiš­na­vų, ku­riuos mes va­di­na­me kriš­nai­tais...

Visi straipsniai