(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
Gamink ir Balsuok
Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

keywords=" border='0' alt='' />

Ukrainiečiai sėda prie vairo (6)

2016 m. gruodžio 8 d.
Šiau­lių te­ri­to­ri­nė dar­bo bir­ža šiemet yra iš­da­vu­si per 3 000 lei­di­mų dirb­ti už­sie­nie­čiams. Ab­so­liu­ti dau­gu­ma – tarp­tau­ti­nio kro­vi­nių ve­ži­mo trans­por­to prie­mo­nių vai­ruo­to­jai iš Uk­rai­nos. Ly­gi­nant šių ir praėjusių metų pir­muo­sius de­šimt mė­ne­sių, šie­met tre­čių­jų ša­lių pi­lie­čiams lei­di­mų dirb­ti iš­duo­ta 2,5 kar­to dau­giau.Pa­gal Šiau­lių te­ri­to­ri­nės dar­bo bir­žos Dar­bo iš­tek­lių sky­riaus vy­riau­siosios spe­cia­lis­tės Ra­sos Juš­kie­nės pa­teik­tus duo­me­nis, iki šių me­tų gruo­džio 5 die­nos Šiau­lių ap­skri­ty­je iš­duo­ti 3 037...

Pašalpų pinigais valys gatves (2)

2016 m. gruodžio 8 d.
Šiau­liuo­se ne­be­rei­kia šim­tų tūks­tan­čių eu­rų so­cia­li­nėms pa­šal­poms. Mies­to Ta­ry­ba iš pa­šal­pų pi­ni­gų net 300 tūks­tan­čių eu­rų sky­rė gat­vėms nuo snie­go va­ly­ti. Pa­šal­pi­nin­kų per tre­jus me­tus tri­gu­bai su­ma­žė­jo pa­ža­bo­jus pikt­nau­džiau­jan­čius. Bet skurs­tan­tis žmo­gus ir to­liau tu­ri iš­gy­ven­ti iš 102 eu­rų per mė­ne­sį.
Mies­to Ta­ry­ba, per­skirs­ty­da­ma biu­dže­tą, įvai­riems po­rei­kiams se­mia lė­šas iš su­tau­py­tų so­cia­li­nių pa­šal­pų.
Lapk­ri­tį per­skirs­tė pa­šal­poms ne­be­rei­ka­lin­gus per 100 tūks­tan­čių eu­rų, gruo­džio pra­džio­je –...

Įvaizdžio kūrėjai kratosi „bachūrų“ (8)

2016 m. gruodžio 7 d.
Šiau­lie­tiš­ku žar­go­nu apie „ba­chū­rą“ iš pie­ti­nio ra­jo­no: tre­nin­gai, reg­bis, mei­lė ir pi­ni­gai. Li­te­ra­tū­ros kri­ti­kas, ra­šy­to­jas Ri­man­tas Kmi­ta pa­ra­šė ro­ma­ną „Pie­ti­nia kro­ni­kos“ – gy­vą pa­mink­lą Šiau­liams apie mies­to uni­ka­lu­mą. Ra­šy­to­jas Šiau­lių įvaiz­džio kū­rė­jams siū­lo iš­si­va­duo­ti iš „tre­nin­gų“ komp­lek­sų ir pa­žais­ti. Jo nuo­mo­ne, Sau­lės mies­to įvaiz­dis – ati­trū­kęs nuo gy­ve­ni­mo.Po­kal­bis su ra­šy­to­ju R. Kmi­ta – jo gim­ta­jame Šiau­lių pie­ti­nia­me ra­jo­ne, kuriame gy­ve­no nuo penk­tos kla­sės...

Styginiam transportui ieško „buratinų“ (13)

2016 m. gruodžio 7 d.
Šiau­liuo­se pir­ma­die­nį pri­sta­ty­tas prieš dve­jus me­tus iš mies­to iš­vy­tas dan­gaus ke­lio „Sky way“ pro­jek­tas. Da­bar jis pri­si­glau­dęs Bal­ta­ru­si­jo­je. Bu­vę mies­to va­do­vai ne­gau­sio­je au­di­to­ri­jo­je klau­sė­si vi­lio­nės tap­ti sty­gi­nio trans­por­to bend­ra­sa­vi­nin­kiais. Pri­mi­nė pa­sa­ką apie Bu­ra­ti­ną – in­ves­tuo­ji do­le­rį ir lau­ki, kol iš­dygs do­le­rių me­dis.
„Sky way“ pro­jek­to pri­sta­ty­mas su­do­mi­no apie pen­kio­li­ka mies­tie­čių. Atė­jo gru­pe­lė so­cial­de­mok­ra­tų. Tarp jų pro­jek­tą...

Politikos aktualijosDaugiau

Į Sei­mą nei vien­man­da­tė­je, nei pa­gal są­ra­šą neiš­rink­tą šiau­lie­tį so­cial­de­mok­ra­tą Ar­vy­dą Moc­kų ve­ja­si tūks­tan­ti­nė rin­ki­mų...

Šiau­lių me­nų in­ku­ba­to­riu­mi ga­lė­jęs virs­ti pa­sta­tas vai­duok­lis El­nio gat­vė­je – be lan­gų, be du­rų ir sto­go jau dau­giau kaip...

Šiau­lių re­gio­no si­tua­ci­ja su­dė­tin­ga: ir dėl emig­ra­ci­jos, ir dėl ma­žų in­ves­ti­ci­jų, ir dėl ne­ži­nios, kaip re­gio­ni­nę...

Šiau­lių ra­jo­no so­cial­de­mok­ra­tas Ro­lan­das Ta­mo­šai­tis per me­tus pa­sta­tė tris pa­mink­lus: vie­toms, ku­rio­se...

Komentarai, nuomonėsDaugiau

Pa­ža­dė­ju­si vi­sus spren­di­mus prii­mi­nė­ti tik pa­si­ta­ru­si su vi­suo­me­ne, pa­ža­dė­ju­si ne­da­ry­ti jo­kių nak­ti­nių...


Apie ka­rus ir avia­ci­jas ži­no­me tiek daug, kad be­veik – nie­ko. Ži­no­me, kad ka­re nai­kin­tu­vai vai­kė­si...

Prieš Mi­šias Kel­mės gir­tuok­lis Vy­tau­tas į baž­ny­čią atė­jo su alaus bu­te­liu. Gąs­di­no pa­mal­džias mo­te­rė­les, pra­šė iš jų pi­ni­gų...


Šiau­lių po­li­ti­kai dūz­gia – bus ar nebus nau­ja val­džios koa­li­ci­ja. Prask­lei­džia­mi už­ku­li­siai...

Politikų tribūnaDaugiau

Vil­nius, rugp­jū­čio 8 d. (EL­TA).
Po bak­te­ri­jo­mis už­krės­tų kol­dū­nų skan­da­lo že­mės ūkio mi­nist­rė Vir­gi­ni­ja...

Šiau­lių ap­skri­ty­je Sei­mo rin­ki­mams pra­dė­jo dirb­ti sep­ty­nių vien­man­da­čių rin­ki­mų apy­gar­dų ko­mi­si­jos. „Šiau­lių kraš­tas“...

Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja pa­skel­bė po­li­ti­kų bei vals­ty­bės tar­nau­to­jų 2015 me­tų tur­to dek­la­ra­ci­jas...

Ne pir­mą mė­ne­sį Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je dis­ku­tuo­ja­ma apie VšĮ Pak­ruo­jo pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros...

2016-ieji – Sau­lės mū­šio me­taiDaugiau

Is­to­ri­kas To­mas Ba­ra­naus­kas ke­lia hi­po­te­zę, kad 1236 me­tais Sau­lės mū­šis įvy­ko Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne...

Lie­tu­vos is­to­ri­jos ins­ti­tu­to moks­lo dar­buo­to­jui, hu­ma­ni­ta­ri­nių moks­lų dak­ta­rui šiau­lie­čiui Dan­gi­rui...

imestamp]" border="0" alt="" />

PDF laikraščiai

Norėdami skaityti PDF failą, įveskite įsigytus prisijungimo duomenis
 
Vartotojas:
 
Slaptažodis:

 
 
PDF archyvas

Prenumerata

Popierinių laikraščių prenumerata internetu
Prenumeruoti
PDF laikraščių prenumerata
Prenumeruoti
Asmeniniai skelbimai mūsų žiniatinklyje
Skelbimai

Am­ba­sa­do­rė do­mė­jo­si Šiau­liais (1)

Įvykiai, aktualijos
2016 m. gruodžio 8 d.
Šiau­liuo­se va­kar lan­kė­si Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos am­ba­sa­do­rė Lie­tu­vo­je J. E. Clai­re Law­ren­ce. Ji at­krei­pia dė­me­sį, jog Lie­tu­va nė­ra vien tik Vil­nius, to­dėl no­ri ap­lan­ky­ti, iš­girs­ti, kuo gy­ve­na skir­tin­gi ša­lies re­gio­nai.Am­ba­sa­do­rė Lie­tu­vo­je re­zi­duo­ja nuo per­nai me­tų bir­že­lio mė­ne­sio, ta­čiau tai bu­vo pir­mas jos ofi­cia­lus vi­zi­tas Šiau­liuo­se. Su­si­tik­ti su Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės me­ru Ar­tū­ru Vi­soc­ku am­ba­sa­do­rė at­vy­ko kar­tu su pa­ta­rė­ju eko­no­mi­kos...

Naujoji koalicija ir meras susirašinėja (12)

Įvykiai, aktualijos
2016 m. gruodžio 8 d.
Nau­jo­ji koa­li­ci­ja raš­tu pa­kvie­tė me­rą su­si­tik­ti jam pa­to­giu lai­ku. Bet va­kar su­lau­kė A. Vi­soc­ko raš­to, ku­ria­me rei­ka­lau­ja­ma teik­ti mo­ty­vus, ko­dėl reiš­kia­mas ne­pa­si­ti­kė­ji­mas me­ro pa­va­duo­to­ju Do­mu Griš­ke­vi­čiu­mi ir Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riu­mi Eduar­du Bi­vai­niu.
In­ter­pe­lia­ci­jos D. Griš­ke­vi­čiui ir E. Bi­vai­niui bu­vo grin­džia­mos tuo, kad kei­čia­si mies­to Ta­ry­bos dau­gu­ma. Gruo­džio 1 die­ną apie tai bu­vo vie­šai dek­la­ruo­ta per Ta­ry­bos po­sė­dį. Pa­gal...

Jaunimo verslo turnyro geriausieji jau aiškūs

Įvykiai, aktualijos
2016 m. gruodžio 8 d.
Jau tre­ti me­tai ren­gia­mas Vers­lo pla­no tur­ny­ras – vie­na iš Jau­ni­mo vers­lu­mo ug­dy­mo pro­gra­mos veik­lų. Šie­met ja­me da­ly­va­vo de­šimt ko­man­dų, o ge­riau­sie­ji paaiš­kė­jo po įtemp­tos ir at­kak­lios ko­vos Pa­lan­go­je, kurioje vy­ko fi­na­li­nis tur­ny­ro eta­pas. Nu­ga­lė­to­jais bu­vo pri­pa­žin­ta Šiau­lių pro­fe­si­nio ren­gi­mo cent­ro Pre­ky­bos ir vers­lo sky­riaus ko­man­da „NEXT“ (ka­pi­to­nas – Vai­das Sa­mu­lio­nis, na­riai: Ta­das Pav­la­vi­čius, Aud­rius Paš­ko­nis), ku­rios pa­siū­ly­ta...

Kuo baigsis svieto lygintojų pižamų vakarėlis? (1)

Budintis reporteris
2016 m. gruodžio 8 d.
Pa­ža­dė­ju­si vi­sus spren­di­mus prii­mi­nė­ti tik pa­si­ta­ru­si su vi­suo­me­ne, pa­ža­dė­ju­si ne­da­ry­ti jo­kių nak­ti­nių Sei­mo pi­ža­mų va­ka­rė­lių, pa­ža­dė­ju­si tei­sė­kū­ro­je ne­nau­do­ti bul­do­ze­rio, nau­jo­ji val­džia jau pa­ren­gė kai ku­rių ne­ma­lo­nių siurp­ri­zų Lie­tu­vos gy­ven­to­jams.
Pa­gal Sei­me už­re­gist­ruo­tą Gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio įsta­ty­mo pa­tai­są, nu­ma­to­ma nai­kin­ti leng­va­tą gy­ven­to­jų mo­ka­moms il­ga­lai­kio gy­vy­bės drau­di­mo įmo­koms.
Ši tvar­ka bu­vo keis­ta ke­lis kar­tus, vi­są lai­ką –...

Šiaulietis komisaras patruliavo Didžiojoje Britanijoje (2)

Teisėtvarka
2016 m. gruodžio 8 d.
Šiau­lių ap­skri­ties Ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­bos Ad­mi­nist­ra­ci­nės veik­los ir eis­mo įvy­kių ty­ri­mų sky­riaus vir­ši­nin­kas Lo­re­nas Dai­naus­kas su ko­le­ge iš Vil­niaus lapk­ri­tį lan­kė­si Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je, Bir­min­ge­me, kur vie­tos po­li­ci­jos kvie­ti­mu da­ly­va­vo spe­cia­lio­je tarp­tau­ti­nė­je ke­lių po­li­ci­jos ope­ra­ci­jo­je „Tri­vium-7“.Pa­rei­gū­nai dir­bo bend­ruo­se ke­lių rei­duo­se, aiš­ki­no­si, ar Ang­li­jo­je su­stab­dy­ti lie­tu­viai ne­si­slaps­to nuo Lie­tu­vos tei­sė­sau­gos.
Sa­vai­tę...

Mulkinimo planas nuvedė į teismą

Teisėtvarka
2016 m. gruodžio 8 d.
36 me­tų šiau­lie­tė Jur­gi­ta Gni­žins­kai­tė už­va­kar Šiau­lių apy­lin­kės teis­me iš­gir­do nuo­spren­dį. Ji pri­pa­žin­ta kal­ta dėl su­kčia­vi­mo ir do­ku­men­tų su­klas­to­ji­mo. 2011 me­tų va­sa­rio mė­ne­sį dėl po­rnog­ra­fi­nio tu­ri­nio da­ly­kų de­monst­ra­vi­mo ir rek­la­ma­vi­mo kal­ta pri­pa­žin­ta mo­te­ris šį­kart mul­ki­no 47 me­tų šiau­lie­tį.Teis­mas J. Gni­žins­kai­tei sky­rė me­tų ir dvie­jų mė­ne­sių lais­vės ap­ri­bo­ji­mo baus­mę. Mo­te­ris įpa­rei­go­ta ati­dirb­ti 100 va­lan­dų so­cia­li­nės glo­bos, rū­py­bos įstai­go­se ar­ba vi­suo­me­ninė­se...

Šiaulių krepšininkės nugalėjo čempiones

Sportas
2016 m. gruodžio 8 d.
Rung­ty­nes sėk­min­giau pra­dė­jo šei­mi­nin­kės ir pri­ver­tė var­žo­ves jas vy­tis – 17:11. Ne­sus­tab­do­mai rung­ty­nes pra­dė­jo Ive­ta Šal­kaus­kė, ku­ri leng­vai rin­ko taš­kus ir pa­di­di­no sa­vo ko­man­dos per­sva­rą iki 10 taš­kų (31:21) bei po pir­mo­jo kė­li­nio lei­do pa­lik­ti „Hopt­rans-Si­re­nas“ už nu­ga­ros – 32:24.
Ant­ra­ja­me kė­li­ny­je ir to­liau siau­tė­jo I. Šal­kaus­kė, o „Hopt­rans-Si­re­nos“ jai su­stab­dy­ti ne­ra­do jo­kių prieš­nuo­džių. „Šiau­liai-Uni­ver­si­te­tas“ ne tik iš­lai­kė dvi­ženk­lį pra­na­šu­mą...

Šiauliečiai regbininkai Europoje žaidė naudingai

Sportas
2016 m. gruodžio 8 d.
14-aja­me tu­re „Hart­pu­ry Col­le­ge RFC“ reg­bi­nin­kai na­muo­se net 64:5 (38:0) su­triuš­ki­no ant­rą­ją vie­tą uži­man­čią Bir­min­ge­mo „Mo­se­ley“ eki­pą. Vie­nas re­zul­ta­ty­viau­sių sa­vo eki­pos žai­dė­jų J. Mi­kal­čius šia­me ma­če pel­nė 5 taš­kus.
„Jo­nas žai­džia nuo­sta­biai. Pas­ta­rai­siais me­tais jis la­bai su­stip­rė­jęs, ko­man­da juo pa­si­ti­ki ir daug iš jo ti­ki­si. Pas­te­bė­jau, kad kai Jo­nas gau­na ka­muo­lį, vi­si ti­ki­si ar­ba ge­ros ata­kos, ar­ba daug lai­mė­tų met­rų. „Hart­pu­ry Col­le­ge RFC“ lai­mė­jo...

Jėgas išbandė draugiškame bokso turnyre

Sportas
2016 m. gruodžio 8 d.
Nu­ga­lė­to­jų ti­tu­lus iš­ko­vo­jo ir Šiau­lių spor­to mo­kyk­los „Du­by­sa“ bok­si­nin­kai: Dei­vy­das Stroj, Lu­kas Ri­ša­ko­vas, Ro­kas Frei­mo­nas, Si­mo­nas Lie­si­nas. Jau­nuo­sius bok­si­nin­kus tre­ni­ruo­ja Kęs­tu­tis Ber­žans­kis.
Vi­si tur­ny­ro da­ly­viai bu­vo ap­do­va­no­ti spor­to mo­kyk­los „Du­by­sa“ įsteig­to­mis at­mi­ni­mo do­va­no­mis.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Advento patiekalai kuklesni, bet ne mažiau gardūs

Keturi kampai
2016 m. gruodžio 8 d.
Šiau­lių pro­fe­si­nio ren­gi­mo cent­ro Pre­ky­bos ir vers­lo sky­riaus ko­lek­ty­vas ad­ven­to lai­ko­tar­piui ir Kū­čių va­ka­ro sta­lui pa­ga­mi­no skir­tin­gų Lie­tu­vos re­gio­nų pa­tie­ka­lų. De­gus­ta­ci­jos va­ka­re ska­niau­siais pa­tie­ka­lais iš­rink­ti dzū­kų bu­ro­kė­lių bly­nai ir že­mai­čių kas­ti­nys.Iš­mok­ti pa­mil­ti sa­ve. Sku­bė­ti lė­tai. Paž­velg­ti į sa­ve. To lin­kė­jo pa­tie­ka­lų de­gus­ta­ci­jo­je da­ly­va­vęs Šiau­lių Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ne­kal­to­jo Pra­si­dė­ji­mo pa­ra­pi­jos kle­bo­nas Sau­lius Pa­liū­nas...

Kir­pė­ja at­ra­do nau­jų ta­len­tų

Keturi kampai
2016 m. gruodžio 8 d.
Jo­niš­kie­tė Ja­ni­na Bri­nie­nė sa­vo 45-erių me­tų kir­pė­jos dar­bo ju­bi­lie­jui su­ren­gė ne­ti­kė­tą pa­ro­dą, ku­rio­je lan­ky­to­jai iš­vy­do at­la­so ir šil­ko kar­py­tų gė­lių pa­veiks­lus, žie­dais iš­ta­py­tas pa­lai­di­nes, su­kne­les ir net iš nu­kirp­tų plau­kų su­kur­tas se­ges bei puokš­tes. Kir­pė­jos ama­to at­kak­liai sie­ku­si mo­te­ris iš mo­ky­to­jo ka­dai­se bu­vo gir­dė­ju­si, kad jai reik­tų sto­ti į Dai­lės aka­de­mi­ją, bet vien­kie­my­je au­gęs vai­kas apie tai net ne­ga­lė­jo pa­gal­vo­ti.
Sa­vai­tę Ja­ni­nos Bri­nie­nės na­mų du­rys...

Kodėl žiemą susiduriame su efektu „trenkė elektra“?

Keturi kampai
2016 m. gruodžio 8 d.
Oro tem­pe­ra­tū­rai nu­kri­tus že­miau nu­lio, ne tik pa­šiurps­ta oda, bet ir pies­tu sto­ja­si plau­kai. Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos ka­ted­ros lek­to­rės Kris­ti­nos Boč­ku­tės tei­gi­mu, rei­kė­tų veng­ti są­ly­čio su tef­lo­nu, si­li­ko­nu, po­lie­ti­le­nu, po­lies­te­riu, auk­su, pla­ti­na, va­riu, si­dab­ru, bron­za, gu­ma, gin­ta­ru, tai yra la­biau­siai nei­gia­mai įsie­lekt­ri­nan­čios me­džia­gos.– Ko­dėl ski­ria­si oro drėg­mė lau­ke ir pa­tal­po­je?– Oras yra su­da­ry­tas iš įvai­rių du­jų...

Kaip apsaugoti savo augintinius nuo nemalonumų žiemą (1)

Keturi kampai
2016 m. gruodžio 8 d.
Trum­pap­lau­kiai, la­bai jau­ni ar­ba se­ny­vo am­žiaus šu­nys bei ka­tės nie­ka­da ne­tu­rė­tų lik­ti lau­ke be prie­žiū­ros. Žie­mą ve­džio­jant le­pes­nius šu­nis pa­tar­ti­na juos ap­reng­ti.
Šuns dra­bu­žė­lis bū­ti­nai tu­ri deng­ti vi­są kū­ną iki pat uo­de­gos bei pil­vo apa­čią. Pa­si­vaikš­čio­ji­mo su au­gin­ti­niu me­tu nuo­lat ste­bė­ki­te, ar ant jo le­te­nų nė­ra su­si­da­riu­sių snie­go ka­muo­liu­kų, juos rei­kė­tų kuo sku­biau pa­ša­lin­ti nuo le­te­nų, nes jie ga­li su­kel­ti nu­ša­li­mus.
Po pa­si­vaikš­čio­ji­mo lau­ke vi­sa­da...

Geradariai pasirūpina, kad labdaros pietūs būtų sotesni

Krašto žinios
2016 m. gruodžio 8 d.
Kel­mės sa­ma­rie­čių bend­ri­jos lab­da­ros val­gyk­la šiuo me­tu pa­val­gy­di­na po 20–30 žmo­nių per die­ną. Vi­rė­jos sa­ko, jog dirb­ti pa­sta­ruo­ju me­tu joms leng­viau, ir mais­tas var­guo­liams da­bar ge­res­nis. Žmo­nės įpra­to da­ly­tis tuo, ką tu­ri. Dau­gė­ja ge­ra­da­rių, at­ve­žan­čių val­gyk­lai ko­ky­biš­kų pro­duk­tų.Vi­dur­die­nis Kel­mės sa­ma­rie­čių lab­da­ros val­gyk­lo­je. Vi­rė­jos Te­re­sė Pranc­kie­nė ir Si­gi­ta Si­mo­nai­tie­nė ke­pa bly­nus. Džiau­gia­si, kad jie – ne­sau­si. Įpy­lė ke­fy­ro, su­dė­jo po­rą pa­ke­lių varš­kės...

Vaikai sulaukė dviejų alpakų (1)

Krašto žinios
2016 m. gruodžio 8 d.
Kur­šė­nų vai­kų glo­bos na­mų (Šiau­lių r.) fer­ma pa­gau­sė­jo dviem al­pa­ko­mis. Šios įstai­gos gy­ven­to­jų rū­pes­čiu, švel­nu­mu da­lysis ne tik jos.
Bū­rys Kur­šė­nų vai­kų glo­bos na­mų gy­ven­to­jų apie va­lan­dą lau­kė at­ve­žant al­pa­kas. Kai ku­rie net nė­jo į pa­tal­pą pa­si­šil­dy­ti, bi­jo­da­mi bū­si­mą­sias nau­ją­sias gy­ven­to­jas pra­žiū­rė­ti. O jau ėmė tem­ti.
Mik­roau­to­bu­sas su al­pa­ko­mis nu­va­žia­vo prie fer­mos. Iš pa­skos nu­gu­žė­jo ir vai­kai.
Glo­bos na­mų dar­bi­nin­kas į fer­mą nu­ne­šė vie­ną, o pa­skui ir ki­tą al­pa­ką. Į fer­mą suė­jo ir vai­kai...

Automobilininkai sukūrė eglutę iš padangų

Krašto žinios
2016 m. gruodžio 8 d.
Pak­ruo­jo pa­kraš­ty­je prie už­da­ro­sios ak­ci­nės bend­ro­vės „Mon­ta­ka“ dirb­tu­vių įžieb­ta Ka­lė­dų eg­lu­tė iš se­nų pa­dan­gų.UAB „Mon­ta­ka“ di­rek­to­rius Pau­lius Ka­če­raus­kas, gal­vo­da­mas, kaip prieš šven­tes pa­puoš­ti įmo­nės dirb­tu­ves, iš kar­to at­si­sa­kė min­čių apie tra­di­ci­nę eg­lai­tę – gy­vą ar dirb­ti­nę. Vers­li­nin­kui no­rė­jo­si įdo­mes­nio ak­cen­to.
„Pa­gel­bė­jo in­ter­ne­tas – žmo­na, nar­šy­da­ma so­cia­li­niuo­se tink­luo­se, ap­ti­ko pa­ta­ri­mų, kaip ga­li­ma pa­nau­do­ti se­nas pa­dan­gas. Vie­nas iš jų ir bu­vo...

Literatų klubui sukako 40 metų (1)

Krašto žinios
2016 m. gruodžio 8 d.
Jo­niš­kio ra­jo­no li­te­ra­tų klu­bas „Aud­ru­vė“ pa­mi­nė­jo 40 me­tų su­kak­tį. Ren­gi­ny­je pri­si­min­ta is­to­ri­ja, svar­biau­si dar­bai, ap­do­va­no­ti dau­giau­sia nu­vei­kę li­te­ra­tai.
Šven­ti­nia­me ren­gi­ny­je ra­jo­no tau­to­dai­li­nin­kų va­do­vė Ani­ce­ta Kra­ji­nie­nė, ku­ri prieš ke­tu­ris de­šimt­me­čius su­bū­rė li­te­ra­tus į vie­ną or­ga­ni­za­ci­ją, pa­sa­ko­jo, kad užau­gu­si šei­mo­je, kur ne­bu­vo die­nos be kny­gos, ir suau­gu­si ne­ga­lė­jo gy­ven­ti be mei­lės, pa­gar­bos ra­šy­ti­niam žo­džiui. Dar dirb­da­ma...

Problemų kelianti sankryža bus pertvarkyta (1)

Krašto žinios
2016 m. gruodžio 8 d.
Rad­vi­liš­ky­je esan­ti Ge­di­mi­no ir Rad­vi­lų gat­vių san­kry­ža tu­rė­tų tap­ti sau­ges­nė ir pa­trauk­les­nė vai­ruo­to­jams bei pės­tie­siems. To ti­ki­ma­si čia įren­gus žie­di­nę san­kry­žą.Sa­vi­val­dy­bė­je spren­džia­ma, kaip rei­kė­tų per­tvar­ky­ti Gedimino ir Radvilų gat­vių san­kry­žą, kad ji tap­tų leng­viau ir sau­giau pra­va­žiuo­ja­ma bei pe­rei­na­ma.
Eis­mo šio­mis gat­vė­mis da­ly­viai di­džiau­sių ne­pa­to­gu­mų pa­jau­čia va­di­na­mo­sio­mis pi­ko va­lan­do­mis.
Bū­tent ta­da šio­je vie­to­je su­si­da­ro di­džiau­sios spūs­tys...

Surengta neįgaliųjų darbelių mugė

Krašto žinios
2016 m. gruodžio 8 d.
Įvai­riau­sių ma­lo­nių akiai ir šir­džiai, su mei­le at­lik­tų dir­bi­nių įsi­gy­ti siū­lė Lio­lių so­cia­li­nės glo­bos na­mai, Kel­mės „Kūl­vers­tu­ko“ lop­še­lis-dar­že­lis, Kel­mės spe­cia­lio­ji mo­kyk­la, neį­ga­lių­jų so­cia­li­nės or­ga­ni­za­ci­jos. Kel­miš­kiai rin­ko­si do­va­nė­les ar­tė­jan­čioms šven­tėms, pa­puo­ša­lus.
Pir­ko ir pra­ktiš­kus mez­gi­nius, nė­ri­nius: raš­tuo­tas vil­no­nes ko­ji­nes, pirš­ti­nes, rie­ši­nes, ša­li­kus, skrais­tes. Pak­lau­sios bu­vo įvai­rių spal­vų ir for­mų žva­kės, me­džio dro­ži­niai. Bu­vo ga­li­ma įsi­gy­ti kar­pi­nių, pa­veiks­lė­lių iš...

Ieškantiems išskirtinių dovanų – Kalėdų mugė Šiauliuose

Įvykiai, aktualijos
2016 m. gruodžio 7 d.
Ka­lė­das šie­met ga­li­ma pa­si­tik­ti ki­taip: be rū­pes­čių, ką įdo­maus ir iš­skir­ti­nio ar­tė­jan­čių šven­čių pro­ga pa­do­va­no­ti ar­ti­miau­siems, be sku­bė­ji­mo ir spūs­čių pre­ky­bos cent­ruo­se, su šven­ti­ne nuo­tai­ka, gar­džiais ka­lė­di­niais aro­ma­tais ir, ži­no­ma, su ori­gi­na­lio­mis do­va­no­mis. Eu­ro­pos mies­tuo­se pa­pli­tu­si Ka­lė­di­nių mu­gių tra­di­ci­ja per­si­ke­lia ir į Šiau­lius. Gruo­džio 11 d. Šiau­lių are­no­je Jū­sų lau­kia sma­giau­sia Ka­lė­dų mu­gė vi­so­je Va­ka­rų Lie­tu­vo­je.Su­ka­te gal­vą, ką ne­ti­kė­to pa­do­va­no­ti...

M. Žu­kaus­kas pra­šė pa­ra­mos (5)

Įvykiai, aktualijos
2016 m. gruodžio 7 d.
M. Žu­kaus­kas ak­cen­ta­vo, kad krep­ši­nis – tai ne tik spor­tas, bet ir so­cia­li­nis reiš­ki­nys. Pra­ra­dus aukš­čiau­sio­je ly­go­je žai­džian­čią ko­man­dą, krep­ši­nį žai­džian­tys vai­kai ne­be­tu­rė­tų į ką ly­giuo­tis.
Klu­bo pre­zi­den­tas ap­gai­les­ta­vo, kad bu­vo pri­mirš­tas jau­nų šiau­lie­čių krep­ši­nin­kų in­teg­ra­vi­mas į ko­man­dą.
Po­sė­dy­je da­ly­va­vęs Kū­no kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas Gin­ta­ras Ja­siū­nas pa­ti­ki­no, kad šiais me­tais, kiek nu­ma­ty­ta klu­bui, tiek ir bus skir­ta, pa­na­šus lė­šų kie­kis...

Bus jaunimo – bus ir vyrų komanda

Įvykiai, aktualijos
2016 m. gruodžio 7 d.
Ant­ro­je die­nos pu­sė­je E. Ei­mon­tas da­ly­va­vo Šiau­lių spor­to ta­ry­bos po­sė­dy­je ir su­si­ti­ko su žur­na­lis­tais.
Fe­de­ra­ci­jos pre­zi­den­tas sa­kė, kad tuo, ką iš­vy­do Šiau­liuo­se, li­ko pa­ten­kin­tas. Nu­džiu­gi­no ir po­žiū­ris į fut­bo­lą, jo per­spek­ty­vas Šiau­liuo­se.
E. Ei­mon­tas ak­cen­ta­vo, kad klu­bai, – ir fut­bo­lo, ir krep­ši­nio, – ne­tu­rė­tų ap­si­ri­bo­ti tik vy­rų ko­man­da, o tu­rė­tų ir vai­kų, jau­nu­čių, jau­nių ko­man­dų bei ko­man­dų, žai­džian­čių įvai­rio­se Lie­tu­vos ly­go­se.
Fe­de­ra­ci­jos...

Ar jums svarbus Advento laikotarpis? (7)

Budintis reporteris
2016 m. gruodžio 7 d.

– La­bai svar­bus, lai­kau­si vi­sų tra­di­ci­jų – penk­ta­die­nį pa­snin­kau­ju, sek­ma­die­niais ei­nu į baž­ny­čią, įsi­gy­ju ka­lė­dai­čių. Pa­ti pa­si­da­rau ad­ven­to vai­ni­ką su ke­tu­rio­mis žva­kė­mis, jas de­gi­nu. Ad­ven­to lai­ko­tar­piu šva­ri­nu na­mus, kad šven­tes su­tik­čiau gra­žiai. Lai­kan­tis ad­ven­to pa­pro­čių Ka­lė­dos at­ro­do dar lau­kia­mes­nės.
– Šis lai­ko­tar­pis man svar­bus ir rei­ka­lin­gas. Dau­giau tra­di­ci­jų lai­kė­si ma­no tė­vai, aš šiek tiek ma­žiau. Šiuo me­tu su­si­mąs­tau apie vi­sus...

Medijų meno parodoje – provincijos istorijos

Budintis reporteris
2016 m. gruodžio 7 d.
Jau tra­di­ci­nis ta­pęs šeš­ta­sis ren­gi­nys skir­tas įvai­rių Šiau­rės ir Vi­du­rio Lie­tu­vos mies­tų ir mies­te­lių (Ku­žių, Gruz­džių, Meš­kui­čių, Kur­šė­nų, Jo­niš­kio, Rad­vi­liš­kio, Pas­va­lio, Še­du­vos, Tau­ra­gės ir kt.) gim­na­zi­jų moks­lei­vių kū­ry­bai.
Moks­lei­viams me­ni­nius su­ma­ny­mus įgy­ven­din­ti pa­dė­jo jų mo­ky­to­jai ir ŠU Au­dio­vi­zua­li­nio me­no stu­di­jų pro­gra­mos III ir IV kur­sų stu­den­tai. Kiek­vie­nai mo­ki­nių gru­pe­lei va­do­va­vo stu­den­tas. Jis kon­sul­ta­vo, pa­ta­rė, su­tei­kė me­no ir me­no tech­no­lo­gi­jos ži­nių, pa­dė­jo...

Šiaulių arenos vadovą prislėgė kaltė (6)

Teisėtvarka
2016 m. gruodžio 7 d.
Aukš­čiau­sia­sis Teis­mas, ka­sa­ci­ne tvar­ka iš­nag­ri­nė­jęs pro­ku­ro­ro ka­sa­ci­nį skun­dą, pa­nai­ki­no ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mo priim­tą Šiau­lių are­nos di­rek­to­riaus Gin­ta­ro Ra­da­vi­čiaus iš­tei­si­na­mą­jį nuo­spren­dį.Aukš­čiau­sia­sis Teis­mas pa­li­ko ga­lio­ti pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mo nu­tar­tį, ku­rio­je kons­ta­tuo­ja­ma, kad VšĮ „Pra­mo­gų sa­la“ va­do­vas pikt­nau­džia­vo tar­ny­bi­ne pa­dė­ti­mi ir ne­tei­sė­tai in­ves­ta­vo į ban­ko ver­ty­bi­nius po­pie­rius, taip pa­da­ry­da­mas be­veik 64...

Policijos viršininko sūnus laimėjo bylą prieš policiją (8)

Teisėtvarka
2016 m. gruodžio 7 d.
Jo­niš­kio ra­jo­no apy­lin­kės teis­mas pa­skel­bė nu­tar­tį, pa­gal ku­rią vie­tos Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­ko sū­nus lai­mė­jo by­lą prieš po­li­ci­jos pa­rei­gū­nus. Vy­rą su­stab­džiu­sių pa­tru­lių al­koholio ma­tuok­lis pa­ro­dė, kad jis ne­blai­vus, ta­čiau vė­liau pri­sta­ty­ti krau­jo ty­ri­mo duo­me­nys tei­gė at­virkš­čiai. Bet svar­biau­sia – pa­rei­gū­nai ne­si­lai­kė al­ko­holio ma­tuok­lio nau­do­ji­mo inst­ruk­ci­jos.Jo­niš­kio ra­jo­no apy­lin­kės teis­mas, iš­nag­ri­nė­jęs by­lą, gruo­džio 5 die­ną pa­skel­bė nu­ta­ri­mą, kad ne­sant...

Sezone džiugino jaunoji regbio karta

Sportas
2016 m. gruodžio 7 d.
Šiau­lių are­no­je sa­vait­ga­lį su­reng­tas iš­kil­min­gas Šiau­lių reg­bio klu­bo „Vai­ras“ se­zo­no už­bai­gi­mo ir ge­riau­sių­jų pa­ger­bi­mo va­ka­ras. Pri­zais ap­do­va­no­ti ge­riau­si žai­dė­jai, pa­gerb­ti ve­te­ra­nai, klu­bo rė­mė­jai ir iš­ti­ki­mi sir­ga­liai.
Šven­tė pra­si­dė­jo trum­pu fil­mu apie „Vai­ro“ klu­bą, jo praei­tį ir da­bar­tį. Su­si­rin­ku­sie­siems dai­na­vo šiau­lie­tė dai­ni­nin­kė Ži­vi­lė Ged­vi­lai­tė-Ra­ti­nie­nė. Sa­vo nau­ją­ją kny­gą apie reg­bį ir ne tik „Pie­ti­nia kro­ni­kas“ pri­sta­tė ir iš­trau­kų skai­tė bu­vęs...

Rankininkės patyrė pralaimėjimą

Sportas
2016 m. gruodžio 7 d.
HC „Gar­lia­vos“ klu­bui 9 įvar­čius pel­nė Lau­ra Ma­siu­le­vi­čiū­tė, 6 – Ga­bi­ja Klei­zai­tė, 5 – Eve­li­na Dže­ve­ra­kai­tė, po 4 – Ka­ro­li­na Spar­naus­kai­tė, Ka­mi­lė Bu­šai­tė ir Gre­ta Rin­ke­vi­čiū­tė, po 3 – Eg­lė Lau­ri­na­vi­čiū­tė ir Gre­ta Va­lat­ke­vi­čiū­tė, 2 – Rus­nė Mar­ki­nai­tė.
„ŠSG-SM Du­by­sa“ ko­man­do­je kaip pa­pras­tai iš­si­sky­rė Ur­tė Moc­ke­vi­čiū­tė (11 įvar­čių), Rū­ta Ab­ra­maus­kai­tė (7), Ne­rin­ga Gu­dai­ty­tė (4), Ra­mu­nė Poš­ku­tė (3), Au­gus­tė Vi­li­mai­tė ir Dei­man­tė Lau­ri­na­vi­čiū­tė (po 2), Vai­da Re­peč­kie­nė (1)...

Joniškis „atsibudo“ – žada mažinti verslo liudijimų kainas

Centas prie cento
2016 m. gruodžio 7 d.
Jo­niš­kio ra­jo­no ta­ry­ba pa­sku­ti­nia­me šių me­tų po­sė­dy­je ža­da pa­da­ry­ti ka­lė­di­nę do­va­ną smul­kie­siems vers­li­nin­kams – ke­ti­na­ma ge­ro­kai su­ma­žin­ti vers­lo liu­di­ji­mų kai­nas. Anks­tes­nia­me po­sė­dy­je jos bu­vo pa­tvir­tin­tos to­kios, ko­kios yra šie­met. Nau­jas spren­di­mo pro­jek­tas gi­mė po to, kai apie ki­tų ra­jo­nų pa­vyz­dį pi­gin­ti vers­lo liu­di­ji­mus ra­šė „Šiau­lių kraš­tas“.
Dar lapk­ri­čio mė­ne­sį 2017 me­tams pa­li­kę ga­lio­ti tuos pa­čius vers­lo liu­di­ji­mų mo­kes­ti­nius dy­džius, kai ku­rie...

Dienos populiariausi

Akmenės rajoneAkmenės rajone


Joniškio rajoneJoniškio rajone


Kelmės rajoneKelmės rajone


Pakruojo rajonePakruojo rajone


Radviliškio rajoneRadviliškio rajone


Šiaulių rajoneŠiaulių rajone

Sportas

Rung­ty­nes sėk­min­giau pra­dė­jo šei­mi­nin­kės ir pri­ver­tė var­žo­ves jas vy­tis – 17:11. Ne­sus­tab­do­mai rung­ty­nes...

Keturi kampai

Centas prie cento

Atolankos

Šian­dien, lapk­ri­čio 25-ąją, su­kan­ka 40 me­tų, kai brež­ne­vi­nės san­tvar­kos pri­plė­ku­siuo­se pa­tam­siuo­se įkur­ta...

imestamp]" border="0" alt="" />
keywords=" border='0' alt='' />

Gyvenimo spalvosDaugiau

„Su mal­kų glė­biu – ma­no bro­lis Vin­cas“, – į „Šiau­lių kraš­te“ pub­li­kuo­tą nuo­trau­ką ro­do Kle­men­sas Kan­ka­lis. Prieš maž­daug...

Šian­dien Ka­ro­lis Pi­li­pa­vi­čius yra pa­ke­liui į Is­pa­ni­ją, kur pra­dės nau­ją gy­ve­ni­mo eta­pą. Nuo vai­kys­tės...

Bal­de­giuo­se (Kel­mės r.) ūki­nin­kau­jan­tis Rai­mon­das No­rei­ka nuo sep­ty­nio­li­kos me­tų ne­si­ski­ria su lėk­tu­vais...

Šiau­lių vys­ku­pas Eu­ge­ni­jus Bar­tu­lis šie­met tra­di­ciš­kai pri­sta­tė vie­nuo­lik­tą­jį sa­vo pa­reng­tą ka­len­do­rių. Šie­met jis...

Amerikos reportažaiDaugiau

Amerikos reportažai (8)Jaunoji kolegė siūlo pakalbėti apie meilę tėvynei, savo gimtajam kraštui, savo gimtajai kalbai ir savo žmonėms...

Amerikos reportažai (7)Iki Didžiojo kanjono visai netoli – tik keturios valandos kelio. Atrodo, jau priprantu prie tų...

Amerikos reportažai (6)– Ar pastebėjai, kad čia dingsta laiko nuovoka? – klausia jis.
Taip, jau pastebėjau. Jokių langų, jokio...

Petras DARGIS
žurnalistas
Darius įjungia lošimo aparatą, įkiša penkis dolerius, o tada mums visiems užsako kokteilių. Tokia...

Ką norite rasti po Kalėdų eglute?Daugiau

Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis sako, jog prie Kūčių stalo susėdus svarbiausia paruošti savo širdis Kalėdų Kristui ir vienas kitam...

Dainininkas, kompozitorius Vytautas ŠIŠKAUSKAS, neseniai koncertavęs Šiauliuose, energija ir šlageriais klausytojus įsiūbavo nuo...

Šiaulių universiteto Dailės galerijos direktorius, dailininkas Kornelijus UŽUOTAS tiki kalėdiniais stebuklais ir su kaupu...

Šiaulietis metalo kalvis Stanislovas VYŠNIAUSKAS šiemet švęs 80-ąsias Kalėdas gyvenime. Po egle jis norėtų rasti metalo plokštelę, ant...

Gėrybių KONKURSASDaugiau

„Ne­su nei aist­rin­ga, nei la­bai iš­ma­nan­ti dar­ži­nin­kė. Bet to­kią cu­ki­ni­ją užau­gi­nau pir­mą kar­tą“, – sa­kė jo­niš­kie­tė...

„Šią sku­ban­čią, lie­tin­gą va­sa­rą mus ypač nu­ste­bi­no po­mi­do­rai, – sa­ko so­di­nin­kai. – So­din­ti iš sa­vų sėk­lų, ke­le­tas ke­rų...

Morkos [73119]

„Pačių didžiausių „Jaučio širdies“ veislės pomidorų neskyniau iki pat šalnų. Norėjau, kad jie, skirti sėkloms, kuo labiau sunoktų“, – sakė pakruojietis...

Naudinga žinotiDaugiau

Pakruojo vaikų ir jaunimo klubo prie policijos komisariato nariai, vykdydami projektą „Auginkime sveiką jaunąją kartą“, skaitė...

Lietuvos sveikatos apsaugos sistemos vadovai iš Europos 16-tojo sveikatos politikos forumo „Elastingos ir novatoriškos...

Primename, kad mokslo metams prasidėjus studijuoti į Europos Sąjungos (ES) šalių universitetus išvykstantis Lietuvos jaunimas turėtų...

Šiais metais startuojanti masinė daugiabučių gyvenamųjų namų renovacija iškelia diskusijoms daugybę klausimų, tarp jų ir tokių kaip techninių projektų ruošimas...

SIBIRO REPORTAŽAIDaugiau

Mirties nuosprendis. Tokį teismo sprendimą 1951 metais Irkutske išgirdo Šiaulių miesto garbės pilietis, profesorius habil. dr...

Šiaulietei Marytei Jakubauskaitei-Kolegovai „Šiaulių krašto“ straipsnis apie Zimą (Irkutsko sritis) sukėlė jaunystės prisiminimus...

Kelmės rajone, Mockaičiuose, gyvenanti 88-erių Stefa Gumuliauskienė apsiverkė, „Šiaulių krašte“ pamačiusi pusseserės Vandos Valiūtės, gyvenančios...

„Mano vyras iš Olchono parsivežė brolio klieriko Valerijaus Vaitkevičiaus palaikus“, – paskambinusi į redakciją sakė kuršėniškė Ona...

Redakcija siūloDaugiau

Devynmetė Šiaulių 1-osios muzikos mokyklos pianistė Janina Bartulytė Serbijoje vykusiame tarptautiniame konkurse laimėjo I vietą. Ji...

Visa, kas geriausia, iš pasaulio susirinkusi Amerika neturi to, ką turi Lietuva, – prigimtinės pasaulėžiūros, senųjų tradicijų ir šaknų. Į Ameriką...

Ginkūnuose (Šiaulių rajonas) gyvenantis ir kuriantis skulptorius, tautodailininkas Jonas Vaicekauskas tvirtai įsitikinęs, kad šalia to...

Tradicija fotografuoti per laidotuves pamažu nyksta. Muziejininkai laidotuvių fotografijoje atranda vertingų istorinių detalių. Žinomi...

Visi straipsniai