(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

PDF laikraščiai

Norėdami skaityti PDF failą, įveskite įsigytus prisijungimo duomenis
 
Vartotojas:
 
Slaptažodis:

 
 
PDF archyvas

Prenumerata

Popierinių laikraščių prenumerata internetu
Prenumeruoti
PDF laikraščių prenumerata
Prenumeruoti
Asmeniniai skelbimai mūsų žiniatinklyje
Skelbimai

Po „Prezidento Smetonos“ – lėktuvo paieškos Rėkyvoje (1)

2017 m. rugsėjo 19 d.
Va­kar Rė­ky­vos eže­re pra­dė­tos 1930 me­tais su­du­žu­sio Lie­tu­vos ka­ro avia­ci­jos nai­kin­tu­vo „Šmo­lik 20“ paieš­kos. Į eže­rą nė­rė lai­vo „Pre­zi­den­tas Sme­to­na“ paieš­kos eks­pe­di­ci­jos va­do­vas pro­fe­so­rius Vla­das Žul­kus ir na­ras inst­ruk­to­rius Va­le­ri­jus Kri­si­kai­tis. Ban­do­mo­jo nė­ri­mo tiks­las – įver­tin­ti są­ly­gas eže­re. Pa­va­sa­rį ko­man­da pla­nuo­ja grįž­ti il­ges­niam lai­kui.Po­van­de­ni­nės ar­cheo­lo­gi­jos Lie­tu­vo­je pra­di­nin­kas, Klai­pė­dos uni­ver­si­te­to Bal­ti­jos...

Ligoninės „šermenyse“ skambėjo ir plojimai (9)

2017 m. rugsėjo 19 d.
Penk­ta­die­nį Kur­šė­nų li­go­ni­nė­je lan­kę­sis svei­ka­tos apsaugos mi­nist­ras Au­re­li­jus Ve­ry­ga pra­ne­šė, jog to­kia li­go­ni­nė, ko­kia eg­zis­ta­vo iki šiol, – veik­ti ne­be­ga­li. Mi­nist­ras ne­pa­sa­kė, ka­da rink­tis į li­go­ni­nės "šer­me­nis", bet iki Nau­jų­jų me­tų li­go­ni­nė tu­rės reor­ga­ni­zuo­tis. Išei­tis – slau­gos li­go­ni­nė, bet ir tam rei­kia di­de­lių in­ves­ti­ci­jų. Kaip ne­švais­ty­ti lai­ko ir pi­ni­gų – mi­nist­rą pa­mo­kė gy­dy­to­jai.At­vyks­tant mi­nist­ro A. Ve­ry­gos prie pa­sta­to, ku­ria­me įsi­kū­ru­si li­go­ni­nės...

Antrarūšiai produktai – antrarūšiams vartotojams?

2017 m. rugsėjo 19 d.
„Yra pa­ža­das, kad 2018 me­tais Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja (EK) pra­dės iš­sa­mų ty­ri­mą, ti­ki­mės, kad įmo­nėms bus už­draus­ta tiek­ti skir­tin­gos re­cep­tū­ros pro­duk­tus į skir­tin­gas rin­kas. (...) Ga­min­to­jas su­dė­tį dek­la­ruo­ja tei­sin­gai, ne­klai­di­na var­to­to­jo, bet pro­ble­ma ta, kad su­dė­tis tų pa­čių pa­va­di­ni­mų pro­duk­tų, par­duo­da­mų mū­sų rin­ko­je ir Vo­kie­ti­jo­je ar Aust­ri­jo­je, ski­ria­si“, – ant­ra­die­nį su­reng­to­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je sa­kė B. Mar­kaus­kas, ku­ris vi­lia­si, kad stam­bios...

Administracijos direktorius: „Mes nepastumsime Šiaulių arčiau sostinės“ (59)

2017 m. rugsėjo 19 d.
Va­kar Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė­je su­reng­to­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis rea­ga­vo į rug­sė­jo 16 die­ną „Šiau­lių kraš­te“ pub­li­kuo­tą straips­nį „Bul­do­ze­riu per Šiau­lius“, ku­ria­me Sei­mo na­rys Va­le­ri­jus Si­mu­lik da­li­jo­si min­ti­mis apie vals­ty­bi­nių įstai­gų cent­ra­li­za­vi­mą, cent­rais pa­si­ren­kant Vil­nių, Kau­ną, Klai­pė­dą ir Pa­ne­vė­žį.
A. Bar­tu­lis sa­kė, kad kai ku­rios vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos Šiau­lių ne­pa­si­ren­ka net kaip...

Komentarai, nuomonėsDaugiau

Vals­ty­bi­nis ru­sų dra­mos teat­ras nau­ją­jį 72-ąjį teat­ro se­zo­ną pra­de­da šo­ki­ruo­jan­čia nau­jie­na – čia ke­ti­na­ma kur­ti...

Me­dis lie­tu­viui nuo se­nų lai­kų bu­vo šven­tas. Jį so­din­da­vo gi­mus vai­kui, so­di­nu­kais ap­juos­da­vo vien­kie­mių so­dy­bas...

Nau­jie­nų agen­tū­ros EL­TA di­rek­to­rė

Lie­tu­vos vy­rų krep­ši­nio rink­ti­nė Eu­ro­pos čem­pio­na­te su­klu­po jau...


Kar­tkartėmis iš pa­sau­lio at­skrie­ja ži­nios apie lėk­tu­vų pi­lo­tų, pa­što dar­buo­to­jų, sta­ty­bi­nin­kų ir ki­tų pro­fe­si­jų žmo­nių strei­kus...

Politikų tribūnaDaugiau

Lie­tu­vio pa­sas (LP), Len­ko kor­ta (LK), Že­mai­čio pa­sas (ŽP). Ku­ris iš jų svar­bes­nis, ku­ris tu­ri sva­res­nę tei­si­nę...

Šiau­lių mies­tas gau­na di­džiu­lius pi­ni­gus mies­to ur­ba­nis­ti­nės ap­lin­kos tvar­ky­mui. Ki­taip sa­kant, tu­ri...

Per kiek­vie­nus rin­ki­mus ar reikš­min­gas pro­gas nuo­lat yra kal­ba­ma apie as­me­ni­nę at­sa­ko­my­bę už nu­veik­tus ar...


Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­me, Vy­riau­sy­bė­je, vi­suo­me­nė­je, tarp li­tua­nis­tų, is­to­ri­kų ir šiaip tau­tiš­kai...

Karas vaiko akimisDaugiau

Ka­da skri­si­me?Avia­ci­jos mo­kyk­lo­je grei­tai pri­si­mi­niau sa­vo se­ne­lio žo­džius apie už­pa­ka­lį ir marš­ki­nius...

Šaukš­tas žu­vų tau­kųMes, try­li­ka jau­nuo­lių tu­rė­jo­me vie­ną sva­jo­nę – no­rė­jo­me skrai­dy­ti. 1955-ai­siais nuė­jo­me į Tel­šių ka­ri­nį...

imestamp]" border="0" alt="" />

Kas galėtų paneigti, kad vykdoma antroji Lietuvos okupacija

Budintis reporteris
2017 m. rugsėjo 19 d.
Vals­ty­bi­nis ru­sų dra­mos teat­ras nau­ją­jį 72-ąjį teat­ro se­zo­ną pra­de­da šo­ki­ruo­jan­čia nau­jie­na – čia ke­ti­na­ma kur­ti me­ni­nių-do­ku­men­ti­nių spek­tak­lių cik­lą „Ga­li­mai vyk­do­ma ant­ro­ji Lie­tu­vos oku­pa­ci­ja. 1989 m. gruo­dis – 2019 m. va­sa­ris“.Ru­sų dra­mos teat­ro me­no va­do­vas Jo­nas Vait­kus.Juk lo­giš­ka: jei­gu vals­ty­bė esa­me mes, daž­niau­siai neor­ga­ni­zuo­ti pi­lie­čiai, tai juo la­biau vals­ty­bė yra struk­tū­ri­zuo­tas vie­ne­tas – teat­ras, be ki­ta ko, ir iš­lai­ko­mas tų pa­čių pi­lie­čių lė­šo­mis...

Bėgikai priminė pergalę Saulės mūšyje

Sportas
2017 m. rugsėjo 19 d.
Šis Sau­lės mū­šio bė­gi­mas ta­pęs tra­di­ci­ja ir sie­ja­mas su mies­to gi­mi­mu, skir­tas pa­žy­mė­ti mies­to gim­ta­die­nį ir pa­gerb­ti lie­tu­vių per­ga­lę Sau­lės mū­šy­je, ku­ris vy­ko 1236 me­tais.
Da­ly­viai cent­ri­nė­mis mies­to gat­vė­mis bė­go de­šim­ties ir pen­kių ki­lo­met­rų bei 1 236 met­rų – tai sim­bo­li­nis gar­bės at­stu­mas, ku­rį sėk­min­gai įvei­kė net ma­žiau­si šiau­lie­čiai, pa­de­da­mi tė­ve­lių.
Lie­tus ne­sut­ruk­dė sėk­min­gai įveik­ti dis­tan­ci­ją. Prie­šin­gai, at­stu­mą įvei­kę bė­gi­kai ti­ki­no, kad toks oras – vė­sus ir be sau­lės –...

Miuziklas – dovana Rozalimo jubiliejui

Krašto žinios
2017 m. rugsėjo 19 d.
Ro­za­li­mo mies­te­lio var­do 250 me­tų ju­bi­lie­jui skir­ta kū­ry­bin­gų žmo­nių do­va­na ta­po ne­pa­mirš­ta­mu kraš­to kul­tū­ros įvy­kiu. Sek­ma­die­nį po at­lai­dų baž­ny­čio­je ir skulp­to­rių Vid­man­to Lie­tuv­nin­ko ir Sau­liaus Lam­pic­ko dar­bų pa­ro­dos ati­da­ry­mo pa­ro­dy­tas šiau­lie­čio kom­po­zi­to­riaus Juo­zo Ly­gu­to miu­zik­las „Dva­rų idi­lės“, ku­rį ro­za­li­mie­čiams pa­sta­ty­ti pa­dė­jo Lin­ku­vos ir Pak­ruo­jo dai­ni­nin­kai bei šo­kė­jai.
Ro­za­li­mo pa­grin­di­nės mo­kyk­los sce­na bu­vo per ankš­ta trims de­šim­tims Ro­za­li­mo...

Joniškio ligoninėje nebeliks Vaikų dienos stacionaro (5)

Sveikata
2017 m. rugsėjo 19 d.
Nuo spa­lio 1-os die­nos Jo­niš­kio li­go­ni­nė­je tu­rė­tų vi­sai ne­be­lik­ti Vai­kų ligų sky­riaus. Mi­nė­tas sky­rius dar šių me­tų pra­džio­je bu­vo reor­ga­ni­zuo­tas, at­si­sa­kant sta­cio­na­ro pa­slau­gų, ma­žie­ji pa­cien­tai esant rei­ka­lui ve­ža­mi į Šiau­lius. Ta­čiau iki šiol vis dar vei­kė die­nos sta­cio­na­ras.
Nuo šių me­tų spa­lio 1-os die­nos Jo­niš­kio li­go­ni­nė­je grei­čiau­siai ne­be­bus tei­kia­mos net ir po įvy­ku­sios reor­ga­ni­za­ci­jos teik­tos die­nos sta­cio­na­ro ir ste­bė­se­nos pa­slau­gos.
Pa­sak...

Sportas

Keturi kampai

RUD­BE­KI­JOS – auk­so gel­to­nu­mo, oran­ži­nės, ru­dos spal­vos žie­dais. Puoš jū­sų so­dą iki pat šal­nų.
JUR­GI­NAI žy­di iki...

Centas prie cento

imestamp]" border="0" alt="" />

Gyvenimo spalvosDaugiau

Bū­na sa­vai­čių, pra­le­kian­čių kaip šven­tė. To­kia šven­tė bu­vo Gru­zi­ja. Vie­ti­nių iš­min­tis ir hu­mo­ras, gam­ta ir is­to­ri­ja...

Šiau­lie­tis ves­tu­vių fo­tog­ra­fas Do­na­tas Ufo šiais me­tais su­si­žė­rė net tris vie­nos stip­riau­sių tarp­tau­ti­nių ves­tu­vių...

Ak­me­nės ra­jo­no Pa­ša­kar­nių kai­me gy­ve­nan­ti 77 me­tų gė­li­nin­kė Ras­ma Va­si­liū­nie­nė įsi­mi­nė pa­ta­ri­mą: ne­skai­čiuok sa­vo me­tų, o...

Ka­che­ti­jos re­gio­nas – vy­nuo­gy­nų ir vy­no kraš­tas der­lin­ga­me Ala­za­ni upės slė­ny­je. Neo­fi­cia­li re­gio­no sos­ti­nė...

Visi straipsniai