(detali)
Prisijungti Registruotis Prenumeruoti

Orai Šiauliuose

Šiaulių televizijos žinios

2014-09-23

2014-09-21

2014-09-19

Konkursai

Ev­gie­nij Asa­čio­vas
Grybų grybai
Ev­gie­nij Asa­čio­vas
Visi dalyviai
Al­gi­man­tas BART­KUS, aist­rin­gas gry­bau­to­jas iš Ly­gu­mų (Pak­ruo­jo ra­jo­nas)
Gamink ir balsuok
Al­gi­man­tas BART­KUS, aist­rin­gas gry­bau­to­jas iš Ly­gu­mų (Pak­ruo­jo ra­jo­nas)
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Dirbti Lietuvai – ten, kur tavęs reikia (11)

2014 m. rugsėjo 23 d.
Šiau­lių „Ra­sos“ pro­gim­na­zi­jai, ku­ri il­gai ne­tu­rė­jo va­do­vo ir su ku­ria at­si­sa­kė jung­tis Lie­po­rių pra­di­nė mo­kyk­la, pra­dė­jo va­do­vau­ti kel­miš­kė ūki­nin­kė Aud­ro­nė Is­pi­ryan. Ji yra Po­vi­lo Vi­šins­kio (1875–1906), gar­saus vi­suo­me­nės vei­kė­jo, pe­da­go­go, rašy­to­jo, gi­mi­nės at­ža­la. „Po­vi­las Vi­šins­kis tu­rė­jo nuo­sta­tą pa­dė­ti tam, kuriam sun­ku, aš taip pat. Ma­tyt, tai ge­nuo­se“, – sa­ko nau­jo­ji di­rek­to­rė.
– Kel­mės ra­jo­ne esa­te ži­no­ma ūki­nin­kė, o Šiau­liuo­se ta­po­te nau­ju švie­ti­mo...

Opozicija pliekia Šiaulių valdančiuosius (23)

2014 m. rugsėjo 23 d.
Šiau­lių mies­to ta­ry­bos opo­zi­ci­jo­je dir­ban­tys kon­ser­va­to­riai ne­gai­li kri­ti­kos val­dan­tie­siems. Spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je pa­gar­sin­ta, kad ga­li­mai ko­rup­ci­nio po­bū­džio nu­si­kals­ta­mas vei­kas dėl prie­plau­kos Talk­šos eže­re ėmė­si tir­ti Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba. Klaus­ta, ko­dėl ne­sku­ba­ma nu­trauk­ti in­ves­ti­ci­jų su­tar­ties su sty­gi­nio trans­por­to įmo­ne ir van­giai pla­nuo­ja­mas UR­BAN pro­gra­mos lė­šų pa­nau­do­ji­mas.„Šiau­lių kraš­tas“ jau ra­šė, kad Tė­vy­nės są­jun­gos frak­ci­ja krei­pė­si...

Gy­ven­ti kar­tu su ki­to­kiais

2014 m. rugsėjo 23 d.
Šiau­lių bend­ri­ja „Šiau­lių Vil­tis“, vie­ni­jan­ti pro­to ne­ga­lią tu­rin­čius žmo­nes ir jų šei­mų na­rius, da­ly­va­vo tarp­tau­ti­nia­me pro­jek­te „Ma­tyk be išanks­ti­nio nu­si­sta­ty­mo“.Apie pro­jek­tą ir jo pa­tir­tis kal­bi­no­me šiau­lie­tę pro­jek­to koor­di­na­to­rę Re­gi­ną VER­TE­LIE­NĘ.
– 2012 me­tų lapk­ri­tį pro­jek­tas su­bū­rė tri­jų ša­lių žmo­nes: iš Tur­ki­jos, Ru­mu­ni­jos ir Lie­tu­vos, ku­riai at­sto­va­vo „Šiau­lių Vil­tis“. Kiek­vie­na ša­lis bu­vo ir pro­jek­to šei­mi­nin­kė, to­dėl te­ko va­žiuo­ti į Sa­ra­ja­ną (Tur­ki­ja) ir į...

Dienos žiniosDaugiau

Valstybinio socialinio draudimo fondo taryba nuo kitų metų pradžios Vyriausybei siūlo tvirtinti didesnę bazinę pensiją ir draudžiamąsias...

Sprendimus priėmusiose savivaldybėse socialinių paslaugų tinklas keisis iš esmės, pabrėžė socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta...

Vyriausybė pritarė įstatymų pataisoms, kuriomis siekiama sugriežtinti atsakomybę už neteisėtą miško išteklių naudojimą ir užkirsti kelią...

Rusijos žiniasklaida skelbia, kad Jekaterinburge sulaikytas žudikas iš Lietuvos Romas Zamolskis. Jo buvo ieškoma dešimt metų. R...

Gimtinės sargybojeDaugiau

Nuolatos kartojama, kad viena svarbiausių, gal net pagrindinė Lietuvą slegiančių vargų ir persekiojančių bėdų priežastis – šalyje vis dar nėra...

Minint 95-ąsias mūšio prieš bermontininkus prie Radviliškio metines, vėl organizuojamas naktinis žygis „Pergalių ir kovų keliais“, kuris vyks...

Komentarai, nuomonėsDaugiau

Kvailių lauke ištįso nosys
Šiaulių politikai su „stygų“ sutartimi per kelias savaites sugebėjo Šiaulius plačiai išgarsinti. Būtų gera žinia...

Naujienų agentūros ELTA užsakymu rinkos ir viešosios nuomonės tyrimų kompanijos „Baltijos tyrimai“ rugpjūčio 26-rugsėjo 6 dienomis atliktos...


Ukrainos karo akivaizdoje pasijaučiame dideliais patriotais, laisva ir nepriklausoma tauta, išsivadavusia iš Kremliaus...

Kad tai atsitiktinumas gali patikėti tik visiškai naivus pilietis. Juolab, kad ir įstaiga, kurioje dirbo Seimo pirmininkės vyras...

PDF laikraščiai

Norėdami parsisiųsti PDF failą, įveskite isigytus prisijungimo duomenis
 
Vartotojas:
 
Slaptažodis:

 
 
PDF archyvas

Prenumerata

Popierinių laikraščių prenumerata internetu
Prenumeruoti
PDF laikraščių prenumerata
Prenumeruoti
Asmeniniai skelbimai mūsų žiniatinklyje
Skelbimai

Pilietinė akcija sukvietė apie 500 dviratininkų

Budintis reporteris
2014 m. rugsėjo 23 d.
Šeš­ta­die­nio vi­dur­die­nį Šiau­lių pės­čių­jų bul­va­re prie Dvi­ra­čių mu­zie­jaus bū­ria­vo­si dvi­ra­ti­nin­kai, pa­si­puo­šę ryš­kio­mis lie­me­nė­mis ir šal­mais. Šie­met pi­lie­ti­nė ak­ci­ja „Lais­vė dvi­ra­čiui“ kvie­tė va­žiuo­ti sau­giai.
Į šeš­ti me­tai ren­gia­mą pi­lie­ti­nę ak­ci­ją „Lais­vė dvi­ra­čiui“ iš anks­to už­si­re­gist­ra­vo dau­giau kaip 400 da­ly­vių, dar per šim­tą – ak­ci­jos die­ną.
„Da­ly­vių skai­čius pa­na­šus iš­lie­ka jau ke­lin­ti me­tai iš ei­lės. Bai­mi­no­mės tik vie­no, kad da­ly­viai iki 18 me­tų ne­no­rės va­žiuo­ti su šal­mais, bet...

Krepšinio akademijos direktoriumi pretenduoja tapti Donatas Slanina (1)

Įvykiai, aktualijos
2014 m. rugsėjo 23 d.
Pa­sak Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės Kū­no kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo Gin­ta­ro Ja­siū­no, D. Sla­ni­na pa­si­rink­tas dėl pa­tir­ties Lie­tu­vos ir už­sie­nio krep­ši­nio klu­buo­se, še­šių už­sie­nio kal­bų mo­kė­ji­mo.
D. Sla­ni­na tu­ri per­so­na­lo va­dy­bos ma­gist­ro laips­nį, o šį ru­de­nį ta­po Lie­tu­vos spor­to uni­ver­si­te­to tre­ni­ra­vi­mo sis­te­mų stu­di­jų lais­vuo­ju klau­sy­to­ju.
Pro­fe­sio­na­lią krep­ši­nin­ko kar­je­rą „Šiau­lių“ klu­be pra­dė­jęs D. Sla­ni­na 2003 me­tais su Lie­tu­vos rink­ti­ne ta­po...

Sustabdžius eismą oro tarša sumažėjo trigubai (1)

Įvykiai, aktualijos
2014 m. rugsėjo 23 d.
Va­kar, Tarp­tau­ti­nės die­nos be au­to­mo­bi­lio pro­ga, Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė va­lan­dai už­da­rė eis­mą cent­ri­nė­je gat­vė­je, spe­cia­lis­tai at­li­ko triukš­mo ir oro tar­šos ty­ri­mus.De­šimt mai­še­lių oro, su­pa­kuo­to in­ten­sy­vaus eis­mo me­tu, ir de­šimt – už­da­rius Til­žės gat­vę at­kar­po­je nuo Vy­tau­to gat­vės iki Auš­ros alė­jos. Pa­ki­lęs triukš­mo ly­gis pro ša­lį va­žiuo­jant trans­por­to prie­mo­nei aki­vaiz­dus – pra­burz­gus au­to­bu­sui ma­ta­vi­mo apa­ra­tas šok­te­li iki 92,6 de­ci­be­lo (dB). Žmo­gui...

Kriminalistėms įteikti atminimo ženklai

Teisėtvarka
2014 m. rugsėjo 23 d.
Kriminalinės policijos skyriaus Pirmojo poskyrio vyriausioji tyrėja Laura Zaleckienė apdovanota ketvirtojo laipsnio atminimo ženklu „Už ištarnautus metus“. Ji tarnyboje dirba penkiolika metų.
Lietuvos policijoje pagerbiami ir atminimo ženklais „Už ištarnautus metus“ apdovanojami pareigūnai, statutinėse pareigose ištarnavę 15, 20, 25 ir 30 metų.
„Šiaulių krašto“ inf.

Alkoholis pavertė vandalu (1)

Teisėtvarka
2014 m. rugsėjo 23 d.
Žydinčiomis skulptūromis garsėjančios Linkuvos (Pakruojo raj.) gyventojus penktadienio rytą pribloškė vaizdas, primenantis uraganą. Netruko paaiškėti, jog centrinėje aikštėje naktį siautėjo mirtiną dozę alkoholio išgėręs dvidešimtmetis miestelio gyventojas.Ankstų penktadienio rytą policijos pareigūnai sulaikė ir į areštinę uždarė Linkuvos aikštėje siautėjusį linkuvietį M.M. Dėl girtumo vos ant kojų besilaikantis jaunuolis išraustė ir išmėtė dekoratyvinius augalus, išvartė vazonus ir šiukšliadėžes.
Patikrinus girtumą paaiškėjo, kad linkuviečio organizme – mirtina dozė alkoholio. Jis į matavimo...

Kurtuvėnuose žirgai demonstravo ištvermę

Sportas
2014 m. rugsėjo 23 d.
Sa­vait­ga­lį Kur­tu­vė­nuo­se (Šiau­lių ra­jo­nas) su­reng­tos tarp­tau­ti­nės iš­tver­mės jo­ji­mo var­žy­bos, su­trau­ku­sios 42 da­ly­vius iš de­šim­ties Eu­ro­pos ša­lių.
Sa­vait­ga­lį Kur­tu­vė­nuo­se bu­vo ga­li­ma su­tik­ti dau­giau už­sie­nie­čių nei vie­tos gy­ven­to­jų. Į iš­tver­mės jo­ji­mo var­žy­bas at­vy­ko per 120 žir­gų spor­to at­sto­vų: jo­ji­kų, žir­gų pri­žiū­rė­to­jų, ve­te­ri­na­rų, tei­sė­jų. At­vy­ko šve­dų, nor­ve­gų, len­kų, es­tų, olan­dų, suo­mių, bal­ta­ru­sių, da­nų, ru­sų, lie­tu­vių.
Kur­tu­vė­nų re­gio­ni­nio par­ko di­rek­to­rius Rim­vy­das Ta­mu­lai­tis sa­kė, kad penk­tą...

Šiau­lių gim­ta­die­nį pa­mi­nė­jo bė­gi­mu

Sportas
2014 m. rugsėjo 23 d.
Sek­ma­die­nį Šiaulių Sal­du­vės par­ke vy­ko bė­gi­mas „Sau­lės mū­šis-2014“, ku­ria­me da­ly­va­vo be­veik 400 da­ly­vių. Bė­go ir spor­to žvaigž­dės: ma­ra­to­ni­nin­kės Ra­sa Draz­daus­kai­tė ir Re­mal­da Ker­gy­tė, leng­vaat­le­tis Jus­ti­nas Ber­žans­kis.
Spor­ti­nin­kai, su­skirs­ty­ti į gru­pes pa­gal am­žių, var­žė­si vie­no, dvie­jų ir 12 ki­lo­met­rų 360 met­rų dis­tan­ci­jo­se.
Šis bė­gi­mas įtrauk­tas į Lie­tu­vos bė­gi­mo mė­gė­jų aso­cia­ci­jos ka­len­do­rių ir yra šeš­ta­sis eta­pas iš de­vy­nių. To­dėl į var­žy­bas at­vy­ko bė­gi­kai iš Šiau­lių, Pak­ruo­jo...

Joniškiečiai jau turi šunų vedžiojimo aikštelę

Krašto žinios
2014 m. rugsėjo 23 d.
Jo­niš­kio ko­mu­na­li­nis ūkis mies­te įren­gė pir­mą­ją šu­nų ve­džio­ji­mo aikš­te­lę.Aikš­te­lė ati­da­ry­ta Vies­tar­to gat­vė­je (lau­kuo­se prieš in­di­vi­dua­lius ga­ra­žus). Jos įren­gi­mui lė­šų skir­ta iš Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to ir iš rink­lia­vos už gy­vū­nų lai­ky­mą bei re­gist­ra­vi­mą.
Apt­ver­to­je 14 arų aikš­te­lė­je įreng­ta dre­sū­ros įran­ga, pa­sta­ty­ti kon­tei­ne­riai gy­vū­nų eksk­re­men­tams. Šu­nų šei­mi­nin­kai ga­lės dre­suo­ti šu­nis, leis­ti lais­vai ir sau­giai jiems bė­gio­ti.
Gy­vū­nų lai­ky­mo Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės...

Premjerą įvertino teksto autorius

Krašto žinios
2014 m. rugsėjo 23 d.
Nau­jo­sios Ak­me­nės kul­tū­ros rū­mų sce­no­je vie­tos mė­gė­jų teat­ras „Pa­gal S. N.“ pa­ro­dė prem­je­rą „Tū­nan­tis še­šė­ly­je“.Pa­gal Vla­do Kal­vai­čio kny­gą „SRB“ re­ži­sie­rės And­rė­jos Gri­čiu­tės su­kur­ta­me spek­tak­ly­je – jau­no žmo­gaus kan­čios ir iš­gy­ve­ni­mai Si­bi­ro trem­ty­je.
Li­te­ra­tū­ros kri­ti­kos ver­ti­ni­mu, 400 pus­la­pių kny­go­je au­to­rius V. Kal­vai­tis imp­re­sio­nis­tiš­kai už­fik­sa­vo pa­sa­ko­to­jo vi­di­nes bū­se­nas, nuo­tai­kas, ku­rias me­ta­fo­ri­zuo­jant ar­ba ale­go­ri­zuo­jant su­kū­rė re­gi­mu­mo...

Kuršėniškiai K. Donelaitį minėjo Naisiuose

Krašto žinios
2014 m. rugsėjo 23 d.
Kur­šė­nų vai­kų glo­bos na­mų bib­lio­te­ki­nin­kė Da­nu­tė Dau­nie­nė Kul­tū­ros na­muo­se pri­sta­tė glo­bos na­mų gy­ven­to­jų pie­ši­nių pa­gal poe­mą „Me­tai“ pa­ro­dą. Ji veiks dar ke­lias sa­vai­tes.
Dau­gė­liš­kės lie­tu­vių kal­bos mo­ky­to­jos Da­lė Ja­nu­šaus­kie­nė, Lai­ma Luk­šai­tė, bib­lio­te­ki­nin­kė Ge­no­vai­tė Kas­pu­tie­nė su di­de­liu bū­riu moks­lei­vių Kul­tū­ros na­muo­se (oi, kaip pa­vy­di­me to­kių!) suor­ga­ni­za­vo po­pie­tę, skir­tą K. Do­ne­lai­čiui. Pri­si­min­tas Tol­min­kie­mis, pri­sta­ty­tas pro­jek­tas, poe­zi­jos kon­kur­sų lau­rea­tės sep­tin­to­kės...

Europos paveldo dienų renginys – Kelmės dvare

Krašto žinios
2014 m. rugsėjo 23 d.
Praė­ju­sį penk­ta­die­nį bu­vu­sio Kel­mės dva­ro svir­ne mi­nė­tos Eu­ro­pos pa­vel­do die­nos – ati­da­ry­ta kel­miš­kio fo­tog­ra­fo Va­len­ti­no Lu­ko­no fo­tog­ra­fi­jų pa­ro­da, ku­rio­je įam­žin­ti XX am­žiaus pra­džios Kel­mės kraš­to pa­sta­tai, apie to laik­me­čio ar­chi­tek­tū­ri­nius ak­cen­tus skai­ty­ti pra­ne­ši­mai.
Pa­ro­dos au­to­rius Va­len­ti­nas Lu­ko­nas nuo­trau­ko­se įam­ži­no ra­jo­no mies­tų ir mies­te­lių XX am­žiaus pra­džio­je sta­ty­tus pa­sta­tus. Ap­va­žia­vo Kel­mę, Šau­kė­nus, Ty­tu­vė­nus, Už­ven­tį...

Į kultūros paveldą pažvelgta per liaudies ornamentiką

Krašto žinios
2014 m. rugsėjo 23 d.
Sek­ma­die­nį Ža­ga­rė­je (Jo­niš­kio ra­jo­nas) tau­to­dai­li­nin­kės Auš­ros Pet­raus­kie­nės so­dy­bo­je vy­ko edu­ka­ci­niai už­siė­mi­mai, skir­ti Eu­ro­pos kul­tū­ros pa­vel­do die­noms. Ren­gi­ny­je į pa­vel­dą pa­žvelg­ta per mies­to ar­chi­tek­tū­ros iš­li­ku­sias or­na­men­ti­kos de­ta­les, ban­dy­ta pa­gal že­mė­la­pį jas su­ras­ti ir nu­pieš­ti ant me­džio len­tu­tės va­di­na­mą­jį gy­vy­bės me­dį.
Auš­ros Pet­raus­kie­nės so­dy­bo­je, ku­rio­je va­sa­rą vyks­ta ka­liau­sių fab­ri­kė­lio veik­la, su­si­rin­kę vai­kai ir suau­gu­sie­ji...

Rusijos ambasadorius aplankė karių kapines (1)

Krašto žinios
2014 m. rugsėjo 23 d.
Sek­ma­die­nį Ak­me­nės ra­jo­ne lan­kę­sis Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Lie­tu­vo­je Alek­sand­ras Udal­co­vas džiau­gė­si, kad Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė ope­ra­ty­viai pa­ša­li­no iš­nie­ki­ni­mo ženk­lus Ak­me­nės ir Kruo­pių ta­ry­bi­nių ka­rių ka­pi­nė­se.Prieš sa­vai­tę da­žais api­purkš­ti pa­mink­lai per ke­lias die­nas nu­va­ly­ti ir per­da­žy­ti.
Priė­mi­me pas Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­rą Vi­ta­li­jų Mit­ro­fa­no­vą A. Udal­co­vas sa­kė, kad bet ku­rių ka­pi­nių iš­nie­ki­ni­mas yra smerk­ti­nas ir ne­leis­ti­nas...

Vaikai turguje mokėsi verslumo

Krašto žinios
2014 m. rugsėjo 23 d.
Pak­ruo­jo ma­ža­ja­me tur­ge­ly­je Pak­ruo­jo „Sau­lu­tės“ vai­kų lopšelio–darželio auk­lė­ti­niai pre­kia­vo dar­žo­vė­mis, vai­siais ir vais­ta­žo­lė­mis. Taip jie mo­kė­si vers­lu­mo pra­dme­nų.Tur­ge­lio že­mės ūkio pro­duk­tams skir­to­je da­ly­je dar­že­li­nu­kai įsi­kū­rė dviem gru­pė­mis. Vie­nos ma­žie­ji pre­kiau­to­jai siū­lė lie­tu­viš­kų vy­nuo­gių, eko­lo­giš­kų mor­kų, pa­pri­kų ir svo­gu­nų. Ki­to­je ra­te­liu su­tū­pę dar­že­li­nu­kai siū­lė įvai­rių cu­ki­ni­jų, mo­liū­gų, pa­ti­so­nų, obuo­lių, vie­no ber­niu­ko krep­še­lis bu­vo pil­nas pluoš­te­liais su­skirs­ty­tų...

Miestiečių sveikata rūpinosi vaikai

Krašto žinios
2014 m. rugsėjo 23 d.
Vai­kų ir jau­ni­mo ak­ci­ja „Svei­ki vai­kai šva­ria­me mies­te“, suor­ga­ni­zuo­ta Kur­šė­nų cent­ri­nė­je Lau­ry­no Ivins­kio aikš­tė­je, bu­vo skir­ta vi­sam mies­tui.
Aikš­tė­je skam­bė­jo mu­zi­ka – gro­jo an­samb­lis „Ne­to“. Po­li­tech­ni­kos mo­kyk­los moks­lei­vės lop­še­lio-dar­že­lio auk­lė­ti­nėms da­rė šu­kuo­se­nas. Iš gar­sia­kal­bio ai­dė­jo žo­džiai apie šva­rų mies­tą, šva­rų orą, ge­rą svei­ka­tą.
Čia pat gu­lė­jo 116 met­rų 48 cen­ti­met­rų il­gio, met­ro plo­čio ta­kas, lop­še­ly­je-dar­že­ly­je „Nykš­tu­kas“ nu­pin­tas iš plas­ti­ki­nių mai­še­lių. Jis...

Lietuvos šauliai minėjo jubiliejų

Krašto žinios
2014 m. rugsėjo 23 d.
Šeš­ta­die­nį Kel­mė­je iš­kil­min­gai pa­mi­nė­tas Lie­tu­vos šau­lių są­jun­gos at­kū­ri­mo 25-metis. Gau­sus bū­rys šau­lių ir sve­čių pa­ger­bė Lie­tu­vos šau­lių są­jun­gos įkū­rė­ją Vla­dą Pūt­vį-Put­vins­kį, ap­lan­kė jo ka­pą Kel­mės ka­pi­nė­se ir jį įka­sė kap­su­lę-laiš­ką atei­ties šau­liams, lin­kė­da­mi my­lė­ti tė­vy­nę ir, pri­rei­kus, ją gin­ti.
Po šv. Mi­šių už Lie­tu­vos šau­lių są­jun­gą ir jos įkū­rė­ją Vla­dą Pūt­vį-Put­vins­kį Kel­mės baž­ny­čio­je gau­sus bū­rys šau­lių ir sve­čių dar­nio­mis gre­to­mis pa­trau­kė į Kel­mės ka­pi­nes.
Ty­los mi­nu­te pa­gerb­tas čia pa­lai­do­tas Lie­tu­vos šau­lių...

Kvie­tė prisimin­ti dvi­ra­čius

Krašto žinios
2014 m. rugsėjo 23 d.
Pir­miau­sia kar­tu su vai­kais žiū­rė­jo­me įvai­rius fil­mu­kus.
Iš­siaiš­ki­nę, kad au­to­mo­bi­liai da­ro la­bai di­de­lę ža­lą ne tik ap­lin­kai, bet ir mū­sų svei­ka­tai, vi­si nuė­jo­me prie sa­vo dvi­ra­tu­kų. Kul­tū­ros na­mų ren­gi­nių or­ga­ni­za­to­rė Eu­ge­ni­ja Jur­kie­nė vai­kams pri­sta­tė šiau­rie­tiš­ko ėji­mo laz­das.
Ren­gi­nio me­tu rin­ko­me gra­žiau­sią dvi­ra­tį. Šio kon­kur­so nu­ga­lė­to­jo­mis ta­po Emi­li­ja An­ta­na­vi­čiū­tė, Dei­man­tė Pi­vo­riū­nai­tė ir Da­lia Za­ka­rie­nė. Grei­to­jo va­žia­vi­mo es­ta­fe­tės pri­zais...

Kaimas piktinasi: į jo norą nebuvo atsižvelgta

Krašto žinios
2014 m. rugsėjo 23 d.
Rin­gu­vė­nų kai­mo gy­ven­to­jai bu­vo nu­ste­bin­ti su­ži­no­ję, kad jų kai­mas jau pri­jung­tas prie Kur­šė­nų mies­to. Kai rin­gu­vė­niš­kių at­sto­vė bend­ruo­me­nės ne­pa­si­ten­ki­ni­mą iš­reiš­kė pa­sta­ra­ja­me Šiau­lių ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dy­je, pa­reiš­kė daug ko ne­ži­no­ję ir to­kį spren­di­mą priė­mę jos na­riai.
Dviems Kur­šė­nų gy­ven­to­jams pa­si­sa­kius „už“, o 245-iems, gy­ve­nan­tiems Rin­gu­vė­nuo­se, – „prieš“, Šiau­lių ra­jo­no Ta­ry­ba šių me­tų bir­že­lio 26-ąją kai­mą pri­jun­gė prie mies­to. Tvir­ti­na­ma, kad taip pa­da­ry­ta, re­mian­tis...

Menkas susižeidimas gali baigtis pavojinga liga

Sveikata
2014 m. rugsėjo 23 d.
Per metus Lietuvoje registruojami 1-4 stabligės atvejai, kas trečias ligonis nuo šios ligos miršta. Ja galima užsikrėsti visur, kur susižalojama įsidūrus, įsipjovus nešvariais įrankiais, po traumų, atvirų kaulų lūžių, kai žmogų sužaloja gyvūnai.
Rita Švambarienė, Šiaulių visuomenės sveikatos centro Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės skyriaus vedėjos pavaduotoja pasakojo, kad visi stablige susirgę asmenys– nuo 55 iki 85 metų.
„Kartais nepagalvojame, kad net menkas susižeidimas nešvariu, aštriu daiktu dirbant namų, ūkio ar daržo darbus gali tapti skausmingos ir...

Orai: šią savaitę ruduo parodys kitą veido pusę

Paskutinis
2014 m. rugsėjo 23 d.
Šian­dien su­stip­rės vė­sus šiau­rės va­ka­rų vė­jas, dan­gu­je ka­bos de­be­sys. Vil­niu­je, nak­tį ir ry­te, ter­mo­met­rai fik­suos 11 laips­nių ši­lu­mos, vy­raus gau­sus de­be­suo­tu­mas. Įdie­no­jus tem­pe­ra­tū­ra ne­kis, bus apie 11 laips­nių ši­lu­mos. Ga­li­mas ne­di­de­lis lie­tus. Kau­ne, pir­mo­je pa­ros pu­sė­je, lis gau­siau, die­nos me­tu lie­tus iš­seks. Vy­raus 11 laips­nių tem­pe­ra­tū­ra. Šiau­liuo­se nak­tį nu­ma­to­mas smar­kus lie­tus, ku­ris auš­tant nu­rims. Tem­pe­ra­tū­ra svy­ruos tarp 8–10 laips­nių. Pa­jū­ry­je smar­kus...

Dienos populiariausi


Sportas

Sa­vait­ga­lį Kur­tu­vė­nuo­se (Šiau­lių ra­jo­nas) su­reng­tos tarp­tau­ti­nės iš­tver­mės jo­ji­mo var­žy­bos, su­trau­ku­sios 42...

Keturi kampai

Dvi notarės Nijolės Masiliūnienės pusės: viena – griežta, dalykiška, į kompromisus nesileidžianti specialistė ir kita – juvelyriškai...

Atolankos

Šiaulių universiteto Menų fakulteto docentė dailininkė Irena Ambrazienė ir Šiaulių dailės galerijos vyriausioji specialistė menotyrininkė Ernesta...

Gyvenimo spalvosDaugiau

Kelmės rajono Vainagių miške gyvena Grybų šeima: žmona Birutė, vyras Saulius ir keturi vaikai, kurių jauniausiajam Jonui – nė dvejų metukų...

Bet kokiu metu, bet kokioje vietoje, bet kokiu oru – taip savo užsiėmimą stebėti ir fotografuoti lėktuvus apibūdina lėktuvų stebėtojai...

„Atsivalgęs“ klasikinių kūrinių muzikos mokykloje akordeonistas Aurimas Goris mėgaujasi muzikine laisve grodamas teatrališkoje...

Kurtinantis patrankos šūvis įjungė laiko mašiną – Šiaulių Vilniaus pėsčiųjų gatvėje atgijo XVIII amžiaus veikėjai. Bulvare tykojo maro ir bado...

Naudinga žinotiDaugiau

Pakruojo vaikų ir jaunimo klubo prie policijos komisariato nariai, vykdydami projektą „Auginkime sveiką jaunąją kartą“, skaitė...

Lietuvos sveikatos apsaugos sistemos vadovai iš Europos 16-tojo sveikatos politikos forumo „Elastingos ir novatoriškos...

Primename, kad mokslo metams prasidėjus studijuoti į Europos Sąjungos (ES) šalių universitetus išvykstantis Lietuvos jaunimas turėtų...

Šiais metais startuojanti masinė daugiabučių gyvenamųjų namų renovacija iškelia diskusijoms daugybę klausimų, tarp jų ir tokių kaip techninių projektų ruošimas...

SIBIRO REPORTAŽAIDaugiau

Mirties nuosprendis. Tokį teismo sprendimą 1951 metais Irkutske išgirdo Šiaulių miesto garbės pilietis, profesorius habil. dr...

Šiaulietei Marytei Jakubauskaitei-Kolegovai „Šiaulių krašto“ straipsnis apie Zimą (Irkutsko sritis) sukėlė jaunystės prisiminimus...

Kelmės rajone, Mockaičiuose, gyvenanti 88-erių Stefa Gumuliauskienė apsiverkė, „Šiaulių krašte“ pamačiusi pusseserės Vandos Valiūtės, gyvenančios...

„Mano vyras iš Olchono parsivežė brolio klieriko Valerijaus Vaitkevičiaus palaikus“, – paskambinusi į redakciją sakė kuršėniškė Ona...

Redakcija siūloDaugiau

Dr.Stasys TUMĖNAS
Šiaulių universiteto docentas, „Šiaulių krašto“ redakcinės kolegijos narys
Istoriniai virsmai, pokario...

Žurnalistas, „Šiaulių krašto“ redkolegijos narys
Tuo metu, kai Rusija užgrobinėjo Krymą, o Lietuvai iškilo agresijos grėsmė, Radviliškio...

Ginkūnuose (Šiaulių rajonas) gyvenantis ir kuriantis skulptorius, tautodailininkas Jonas Vaicekauskas tvirtai įsitikinęs, kad šalia to...

Tradicija fotografuoti per laidotuves pamažu nyksta. Muziejininkai laidotuvių fotografijoje atranda vertingų istorinių detalių. Žinomi...

Visi straipsniai