(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Al­gir­das PI­LI­PA­VI­ČIUS, pakruojietis
GAMINK ir BALSUOK
Al­gir­das PI­LI­PA­VI­ČIUS, pakruojietis
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Automobilių nuoma
Pakruojo kraštas
Orai
Horoskopai
Kreditų ir paskolų palyginimas - Paskolose.lt
Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
www.nmc.lt
keywords=" border='0' alt='' />

Šiau­lių uni­ver­si­te­tui – ke­li sce­na­ri­jai (6)

2017 m. sausio 19 d.
Ar gel­bė­ji­mo­si ra­tu Šiau­lių uni­ver­si­te­tui (ŠU) ga­lė­tų tap­ti mies­to biu­dže­to ir pri­va­čios lė­šos? Pa­sak uni­ver­si­te­to rek­to­riaus pro­f. dr. Do­na­to Jur­gai­čio, vi­sa­me pa­sau­ly­je mies­tai pri­si­de­da prie uni­ver­si­te­tų iš­lai­ky­mo. Sei­mo na­rys Sta­sys Tu­mė­nas pa­lai­ko min­tį, kad mies­tas ga­lė­tų bū­ti vie­nas iš uni­ver­si­te­to da­li­nin­kų, stei­gė­jų: „Pe­rim­ti – bū­tų uni­ka­li si­tua­ci­ja. Aiš­ku, mies­to da­bar­ti­nis biu­dže­tas ne­pa­si­ruo­šęs, rei­kia koo­pe­ruo­ti pri­va­taus, Sa­vi­val­dy­bės...

Tre­čias kar­tas bu­vo lem­tin­gas (2)

2017 m. sausio 19 d.
Ant­ra­die­nio va­ka­rą vie­na­me Ty­ru­lių mies­te­lio (Rad­vi­liš­kio ra­jo­nas) dau­gia­bu­ty­je ki­lęs gais­ras nu­si­ne­šė dvie­jų žmo­nių gy­vy­bes. Ug­nia­ge­siai šio bu­to gy­ven­to­jus nuo ug­nies gel­bė­jo jau tre­čią kar­tą.Gais­ras ki­lo dvy­li­ka­bu­ty­je, ant­ra­me aukš­te. Smal­kių kva­pą apie pu­sę de­vy­nių pa­ju­to kai­my­ni­nio bu­to gy­ven­to­jai. Kai­my­nas mė­gi­no pri­si­bels­ti pas ša­lia Sa­vi­val­dy­bės bu­te gy­ve­nan­čius su­gy­ven­ti­nius, ta­čiau, neiš­gir­dęs jo­kių gy­vy­bės ženk­lų, iš­spy­rė du­ris. Vy­ras iš­kvie­tė ug­nia­ge­sius, nes...

Vergystė ir naivumas trukdo regionui augti (21)

2017 m. sausio 18 d.
Re­gio­nų po­li­ti­ka da­bar ma­din­ga val­džios mant­ra. Pa­ža­dai – iš­kel­ti ko­kią mi­nis­te­ri­ją iš sos­ti­nės, „pa­bars­ty­ti“ įstai­gų re­gio­nuo­se, „at­si­gręž­ti“ į re­gio­nų eko­no­mi­ką ir kul­tū­rą.Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jo­je pir­mą kar­tą įkur­ta Ko­le­gi­ja, ku­ri pa­ta­ri­nės mi­nist­rei. Ko­le­gi­jo­je – kul­tū­ros žmo­nės ir iš re­gio­nų. Tarp jų – šiau­lie­tis me­no­ty­ri­nin­kas, Vy­riau­sy­bės kul­tū­ros ir me­no pre­mi­jos lau­rea­tas Vir­gi­ni­jus KIN­ČI­NAI­TIS. In­ter­viu jis sa­kė, kad kul­tū­ra tu­ri daug iš­šū­kių, o tie, ku­rie dek­la­ruo­ja...

Užderėjo daugiau kandidatų į Administracijos direktorius (28)

2017 m. sausio 18 d.
Va­kar Šiau­lių mies­to ta­ry­bos sek­re­to­ria­to va­do­vas Min­dau­gas Bi­lius „Šiau­lių kraš­tą“ in­for­ma­vo, kad tu­ri dar du nau­jus pa­siū­ly­mus dėl kan­di­da­tų į Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius. Vie­nas jų – bu­vęs so­cial­de­mok­ra­tas An­ta­nas Na­va­kaus­kas, ki­tas – bu­vęs Sei­mo na­rys And­rius Ma­zu­ro­nis. Me­ro Ar­tū­ro Vi­soc­ko tei­kia­mu kan­di­da­tu į Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius iš­lie­ka tei­si­nin­kas Ar­nas Il­gaus­kas.Ta­ry­bos sek­re­to­rius M. Bi­lius sa­kė, kad tik va­kar ga­vo...

Politikos aktualijosDaugiau

Į Sei­mą nei vien­man­da­tė­je, nei pa­gal są­ra­šą neiš­rink­tą šiau­lie­tį so­cial­de­mok­ra­tą Ar­vy­dą Moc­kų ve­ja­si tūks­tan­ti­nė rin­ki­mų...

Šiau­lių me­nų in­ku­ba­to­riu­mi ga­lė­jęs virs­ti pa­sta­tas vai­duok­lis El­nio gat­vė­je – be lan­gų, be du­rų ir sto­go jau dau­giau kaip...

Šiau­lių re­gio­no si­tua­ci­ja su­dė­tin­ga: ir dėl emig­ra­ci­jos, ir dėl ma­žų in­ves­ti­ci­jų, ir dėl ne­ži­nios, kaip re­gio­ni­nę...

Šiau­lių ra­jo­no so­cial­de­mok­ra­tas Ro­lan­das Ta­mo­šai­tis per me­tus pa­sta­tė tris pa­mink­lus: vie­toms, ku­rio­se...

Komentarai, nuomonėsDaugiau


Šian­dien sau­sio 13-oji, penk­ta­die­nis. Tą­kart bu­vo sek­ma­die­nis, pa­ženk­lin­tas 14 žu­vu­sių­jų, šim­tų su­žeis­tų­jų...


„ŠIAU­LIŲ KRAŠ­TO TĖ­VY­NAI­NIIS IR AM­ŽI­NAS JO VAL­DO­VAS“.
Prieš 490 me­tų jo var­du perva­din­ta PA­SI­DAB­RĖ...


„Lie­tu­vo­je ši­tiek vargs­tan­čių, ba­dau­jan­čių vai­kų, o jiems siūs tau­ti­nius kos­tiu­mus. Pa­val­gy­ti ge­riau nu­pirk­tų...

Vilius PURONAS

Prieš me­tus iš tri­bū­nų ir ka­bi­ne­tų lie­jo­si ro­ži­nės vi­zi­jos. Nau­ji, daug ža­dan­tys, bet dar­bo...

Politikų tribūnaDaugiau

Vil­nius, rugp­jū­čio 8 d. (EL­TA).
Po bak­te­ri­jo­mis už­krės­tų kol­dū­nų skan­da­lo že­mės ūkio mi­nist­rė Vir­gi­ni­ja...

Šiau­lių ap­skri­ty­je Sei­mo rin­ki­mams pra­dė­jo dirb­ti sep­ty­nių vien­man­da­čių rin­ki­mų apy­gar­dų ko­mi­si­jos. „Šiau­lių kraš­tas“...

Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja pa­skel­bė po­li­ti­kų bei vals­ty­bės tar­nau­to­jų 2015 me­tų tur­to dek­la­ra­ci­jas...

Ne pir­mą mė­ne­sį Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je dis­ku­tuo­ja­ma apie VšĮ Pak­ruo­jo pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros...

2016-ieji – Sau­lės mū­šio me­taiDaugiau

Dr. Ro­mas Ba­tū­ra,
Is­to­ri­kas
Ne­sik­lai­din­da­mi pri­va­lo­me už­baig­ti pra­dė­tus me­mo­ria­lo tvar­ky­mo...

Is­to­ri­kas To­mas Ba­ra­naus­kas ke­lia hi­po­te­zę, kad 1236 me­tais Sau­lės mū­šis įvy­ko Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne...

imestamp]" border="0" alt="" />

PDF laikraščiai

Norėdami skaityti PDF failą, įveskite įsigytus prisijungimo duomenis
 
Vartotojas:
 
Slaptažodis:

 
 
PDF archyvas

Prenumerata

Popierinių laikraščių prenumerata internetu
Prenumeruoti
PDF laikraščių prenumerata
Prenumeruoti
Asmeniniai skelbimai mūsų žiniatinklyje
Skelbimai

V. Mazuronis. Sukilkime: neleiskime sunaikinti universiteto! (3)

Įvykiai, aktualijos
2017 m. sausio 19 d.
Lie­tu­vo­je tu­ri lik­ti iki pen­kių vals­ty­bi­nių uni­ver­si­te­tų. Tai pa­skel­bė Prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis, kar­tu su švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­re Jur­gi­ta Pet­raus­kie­ne. Šiau­lių uni­ver­si­te­tui, pa­na­šu, kad są­ra­še Prem­je­ras ir mi­nist­rė vie­tos ne­pa­li­ko. Tai yra di­de­lė trum­pa­re­gys­tė ir vi­sos re­gio­nų po­li­ti­kos pa­smer­ki­mas.Va­len­ti­nas Ma­­zu­­ro­­nisEu­ro­pos Par­la­men­to na­­rys
Be abe­jo, sun­ku su­pras­ti gy­ve­nant sos­ti­nė­je ir ana­li­zuo­jant tik skai­čiu­kus, ko čia tie...

Išrinkta departamento direktorė (2)

Įvykiai, aktualijos
2017 m. sausio 19 d.
Į kon­kur­są bu­vo pa­kvies­ti ke­tu­ri pre­ten­den­tai, tei­kę pa­raiš­kas ir iš­si­lai­kę pri­va­lo­mus tes­tus, bet at­vy­ko tik du.
Kon­kur­se V. Ka­la­se­vi­čie­nė su­rin­ko 8 ba­lus iš 10 ga­li­mų su­rink­ti. Ki­tas pre­ten­den­tas – 6,8 ba­lo.
V. Ka­la­se­vi­čie­nė apie me­tus dir­bo Šiau­lių kre­di­to uni­jo­je kre­di­ta­vi­mo va­do­ve. Prieš tai dau­giau kaip de­šimt­me­tį dir­bo UAB „Šiau­lių ban­ko li­zin­gas“ Ri­zi­kos kont­ro­lės ir pre­ven­ci­jos de­par­ta­men­to di­rek­to­re.
Kon­kur­se bu­vo ke­lia­ma są­ly­ga...

Tarp „Eroso“ ir „Eroro“

Įvykiai, aktualijos
2017 m. sausio 19 d.
Au­to­rius ak­cen­tuo­ja ne­ri­bo­tas ga­li­my­bes, ku­rios ga­li bū­ti ir ku­rian­čios – pa­vyz­džiui, grą­žin­ti gy­ve­ni­mą neį­ga­lie­siems, ir nai­ki­nan­čios – ak­ty­vuo­ti sprog­me­nį mo­bi­liuo­ju te­le­fo­nu.
Šia­me kon­teks­te T. Vai­čai­tis kū­ry­biš­kai svars­to, ku­rią pu­sę žmo­gus pa­lai­kys, ko­kios yra jo ver­ty­bės, žmo­giš­ko­ji mo­ra­lė, ar tai ap­skri­tai tu­ri pra­smę? Dar­buo­se yra iro­ni­jos, te­mų daug, o su­kur­ti ob­jek­tai daž­nai ins­pi­ruo­ti „bui­ties ar­te­fak­tų, ku­rie su­ža­di­na aso­cia­ci­jas...

Direktorius kratosi sąskaitos už puotą (3)

Budintis reporteris
2017 m. sausio 19 d.
Nors nuo pla­čiai nu­skam­bė­ju­sios is­to­ri­jos dėl Šiau­lių re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to (ŠRAAD) su­reng­tos puo­tos iš­tai­gin­go­je vi­lo­je „Dub­gi­ris“ Ma­žei­kių ra­jo­ne praė­jo dau­giau nei trys mė­ne­siai, aist­ros ne­rims­ta. Di­džiau­siu kal­ti­nin­ku dėl vals­ty­bės pi­ni­gų švais­ty­mo įvar­dy­tas ŠRAAD di­rek­to­rius Kor­ne­li­jus Škie­la ne­su­tin­ka nei su vi­są šį da­ly­ką ty­ru­sios Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos ko­mi­si­jos iš­va­do­mis, nei su jam tai­ky­ta san­kci­ja.Šau­lių re­gio­no ap­lin­kos...

Patikli gyventoja policininkais patikėti nenorėjo

Teisėtvarka
2017 m. sausio 19 d.
Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams te­ko kaip rei­kiant pa­dir­bė­ti, kad įti­kin­tų 66 me­tų mo­te­rį pa­te­kus į te­le­fo­ni­nių afe­ris­tų pink­les.Šiau­lių ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Nu­si­kal­ti­mų nuo­sa­vy­bei ty­ri­mo val­dy­bos pa­rei­gū­nai kar­tu su pro­ku­ro­rais bai­gė narp­lio­ti su­kčia­vi­mo by­lą ir per­da­vė teis­mi­niam nag­ri­nė­ji­mui.
Suk­čia­vi­mu, ne­tei­sė­tu elekt­ro­ni­nės mo­kė­ji­mo prie­mo­nės duo­me­nų pa­nau­do­ji­mu, ne­tei­sė­tu pri­si­jun­gi­mu prie in­for­ma­ci­nės sis­te­mos...

Nukentėjo vienerių metų keleivė

Teisėtvarka
2017 m. sausio 19 d.
Ma­ža­me­tei su­lau­žy­tas blauz­di­kau­lis. Me­di­kams su­tei­kus pa­gal­bą, nu­ken­tė­ju­sio­ji iš­leis­ta gy­dy­tis na­muo­se.
Ne­lai­mė įvy­ko apie 15 va­lan­dą. Su­si­dū­rė 37 me­tų vy­ro vai­ruo­ja­mas au­to­mo­bi­lis „VW Bo­ra“ ir 31-erių mo­ters vai­ruo­ja­mas au­to­mo­bi­lis „Toyo­ta Aven­sis“.
Dėl eis­mo įvy­kio pra­dė­tas ty­ri­mas. Jo me­tu bus aiš­ki­na­ma­si, ku­rio au­to­mo­bi­lio vai­ruo­to­jas ne­re­gu­liuo­ja­mo­je san­kry­žo­je pa­žei­dė Ke­lių eis­mo tai­syk­les.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Draugystė vyrui kainavo 500 eurų

Teisėtvarka
2017 m. sausio 19 d.
Šiau­lių apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ra teis­mui per­da­vė bau­džia­mą­ją by­lą, ku­rio­je ne­tei­sė­tu dis­po­na­vi­mu elekt­ro­ni­ne mo­kė­ji­mo prie­mo­ne ar­ba jos duo­me­ni­mis ir su­kčia­vi­mu kal­ti­na­ma 30-me­tė šiau­lie­tė.Mo­te­ris pa­rei­gū­nų aki­ra­ty­je at­si­dū­rė po nu­si­kal­ti­mo praė­ju­sių me­tų spa­lį.Spa­lio 27-osios die­nos va­ka­rą šiau­lie­tė su ke­liais drau­gais ir ma­ma links­mai lei­do sa­vo bu­te Šiau­liuo­se. Vie­nas iš va­ka­ro sve­čių bu­vo moters pa­žįs­ta­mas, su ku­riuo ji su­si­pa­ži­no ir prieš įvy­kį sa­vai­tę bend­ra­vo...

Po­li­ci­ja kvie­čia po­kal­bio (8)

Teisėtvarka
2017 m. sausio 19 d.
Jo me­tu su­si­rin­ku­sie­siems bus pri­sta­ty­ta Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to ap­tar­nau­ja­mos te­ri­to­ri­jos kri­mi­no­ge­ni­nė si­tua­ci­ja, veik­los re­zul­ta­tai, pa­teik­ta in­for­ma­ci­ja apie po­li­ci­jos įstai­gos at­lie­ka­mą tei­sės pa­žei­di­mų pre­ven­ci­ją, vie­šo­sios tvar­kos už­tik­ri­ni­mą, nu­si­kals­ta­mų vei­kų at­sklei­di­mą ir ty­ri­mą, bend­ra­dar­bia­vi­mą su so­cia­li­niais par­tne­riais, nu­ma­to­mas veik­los kryp­tis. Gy­ven­to­jams bus at­sa­ky­ta į jų rū­pi­mus klau­si­mus.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Šokėjus sėkmė lydi ir naujaisiais

Sportas
2017 m. sausio 19 d.
Tarp­tau­ti­nė­se spor­ti­nių šo­kių var­žy­bo­se Lat­vi­jo­je, Ry­go­je, „Zie­ma-2017“ Do­mi­ny­kas Slons­kis ir Ur­tė Ra­ma­naus­kai­tė iš­ko­vo­jo pir­mą­ją vie­tą jau­nių I gru­pė­je, E6 kla­sė­je.
Kva­li­fi­ka­ci­nė­se spor­ti­nių šo­kių var­žy­bo­se Klai­pė­do­je „Gin­ta­ro tau­rė-2017“ Os­ka­ras Vi­li­mas ir Ru­gi­lė Prie­bels­ky­tė iš­ko­vo­jo pir­mą­ją vie­tą vai­kų gru­pė­je, E4 kla­sė­je.
Lie­tu­vos kva­li­fi­ka­ci­nė­se spor­ti­nių šo­kių var­žy­bo­se „Kė­dai­nių kraš­to at­vi­ras čem­pio­na­tas“ jau­ni­mo gru­pė­je, C kla­sė­je, Lo­ty­nų Ame­ri­kos šo­kių pro­gra­mo­je...

Senos kėdės tapo naujais baldais

Keturi kampai
2017 m. sausio 19 d.
Jo­niš­kie­tė tau­to­dai­li­nin­kė, Ža­ga­rės gim­na­zi­jos dai­lės ir tech­no­lo­gi­jų mo­ky­to­ja Auš­ra Pet­raus­kie­nė sa­ko, kad se­nas kė­des ga­li­ma at­nau­jin­ti ir vėl sėk­min­gai nau­do­ti bui­ty­je. Tai ji įro­dė kar­tu su vie­nuo­lik­to­kais. Jie per­da­žė se­nas mo­kyk­li­nes kė­des ir pa­puo­šė jas ar­chi­tek­tū­ri­nių kū­ri­nių vaiz­dais pa­gal epo­chas. Bal­dai ne tik at­gi­jo, bet ir ta­po žai­dy­bi­ne švie­čia­mą­ja prie­mo­ne.
Auš­ros Pet­raus­kie­nės va­do­vau­ja­mi Ža­ga­rės gim­na­zi­jos vie­nuo­lik­tos kla­sės mo­ki­niai dar­bui...

Mo­čiu­tė ­siu­vi­nė­ja ir anū­kų po­rtre­tus

Keturi kampai
2017 m. sausio 19 d.
Lyk­ši­lio kai­me (Kel­mės r.) gy­ve­nan­tys bei ūki­nin­kau­jan­tys Ja­ni­na ir Pet­ras Mi­siai – gro­žio puo­se­lė­to­jai. So­dy­ba va­sa­ro­mis sken­di gė­ly­nuo­se ir ža­lu­mo­je, žie­mą džiu­gi­na kam­ba­ri­nės gė­lės.Šei­mi­nin­kė siu­vi­nė­ja pa­veiks­lus iš nuo­trau­kų. Jau iš­siu­vi­nė­jo ir anū­kė­liui pa­do­va­no­jo jo po­rtre­tą.
Pir­ma­sis Ja­ni­nos Mi­sie­nės pri­si­lie­ti­mas prie pa­veiks­lų siu­vi­nė­ji­mo įvy­ko dar tuo­met, kai jos duk­ra Ra­sa bu­vo moks­lei­vė.
Per dar­bų pa­mo­kas mer­gai­tei rei­kė­jo iš­siu­vi­nė­ti...

Lend­rū­nai

Keturi kampai
2017 m. sausio 19 d.
Lend­rū­naiGied­rius RU­MĖGė­li­nin­kasLie­tu­vo­je ši var­pi­nė žo­lė nė­ra po­pu­lia­ri – so­duo­se ir gė­ly­nuo­se daž­niau tarps­ta grioz­diš­ki mis­kan­tų ar la­bai aukš­tų mel­ve­nių (Mo­li­nia) ke­rai. Lend­rū­nai pas mus dar re­te­ny­bė, nors už­sie­ny­je so­das be jų – jau ne so­das.Moks­li­nis lend­rū­no (Ca­la­mag­ros­tis) var­das kil­di­na­mas iš grai­kų kal­bos (ka­la­mos – nend­rė; ag­ros­tis – smil­ga). Pris­kai­čiuo­ja­ma be­veik 300 jo rū­šių, ve­šan­čių daž­niau­siai vi­du­ti­nio ar net šal­tes­nio kli­ma­to ša­ly­se (ato­grą­žo­se lend­rū­nai – tik...

Mobilūs ateities laiškanešiai – vietoje pašto punktų (2)

Krašto žinios
2017 m. sausio 19 d.
Nuo ge­gu­žės mė­ne­sio ne­be­liks sep­ty­nių Jo­niš­kio ra­jo­no kai­miš­kų­jų pa­štų sky­rių. Juos pa­keis mo­bi­lūs laiš­ka­ne­šiai, pa­slau­gas teik­sian­tys tie­siai į na­mus. To­kie po­ky­čiai gy­ven­to­jams ke­lia ne­ri­mą, jiems rū­pi­mus klau­si­mus su Lie­tu­vos pa­što Šiau­lių re­gio­no va­do­vu Vai­du Rut­kaus­ku ap­ta­rė Jo­niš­kio ra­jo­no se­niū­nai.
Lie­tu­vos pa­što Šiau­lių re­gio­no va­do­vas Vai­das Rut­kaus­kas pra­ne­šė, kad nuo ge­gu­žės mė­ne­sio ne­be­liks sta­cio­na­rių Ba­riū­nų, Gai­žai­čių, Ga­tau­čių, Kal­vių, Kriu­kų, Ru­diš­kių ir Skaist­gi­rio pa­štų. Jie bus...

Pinigus „valgo“ apytuščiai mokyklų pastatai

Krašto žinios
2017 m. sausio 19 d.
Jei Rad­vi­liš­kio ra­jo­no mo­kyk­lų tink­las bū­tų tvar­ko­mas ra­cio­na­liau, bū­tų ga­li­ma su­tau­py­ti apie 2,5 mi­li­jo­no eu­rų, ku­riuos Sa­vi­val­dy­bė ga­lė­tų skir­ti kad ir mo­ky­to­jų at­ly­gi­ni­mams pa­di­din­ti.To­kią iš­va­dą pa­tei­kė ana­li­zę at­li­kęs Lie­tu­vos lais­vo­sios rin­kos ins­ti­tu­tas (LLRI). Apy­tuš­čių mo­kyk­lų pa­sta­tų yra ne tik Rad­vi­liš­ky­je.Efek­ty­viau nau­do­jant ir pri­žiū­rint mo­kyk­lų inf­rast­ruk­tū­rą vi­so­se ša­lies sa­vi­val­dy­bė­se, at­si­ras­tų bent 22 mi­li­jo­nai eu­rų su­tau­py­tų lė­šų, – tei­gia LLRI ana­li­ti­kai.
Jų...

Gyvenimo šimtmečio laukia Kražiuose

Krašto žinios
2017 m. sausio 19 d.
Kel­mės ra­jo­ne, Kra­žiuo­se, prie sa­vo gy­ve­ni­mo šimt­me­čio ar­tė­ja ant­ro­ji kra­žiš­kė – Bro­nė Pip­čiu­tė. Per­nai ru­de­nį 100 me­tų su­lau­kė švie­suo­lė Ju­ze­fa Ra­ma­naus­kai­tė.Bro­nė Pip­čiu­tė, ki­lu­si iš Vi­duk­lės, dau­giau kaip 20 me­tų iš­bu­vo trem­ty­je Ir­kuts­ko sri­ty­je. Ten pa­lai­do­ju­si tė­vus, į gim­ti­nę ne­beg­rį­žo. Per­si­kė­lė pas Kra­žiuo­se tuo­met gy­ve­nu­sią se­se­rį. Taip ir li­ko.
Me­di­nis na­mas Kra­žiuo­se, ku­ria­me gy­ve­na lapk­ri­čio 8 die­ną 100 me­tų su­lauk­sian­ti Bro­nė Pip­čiu­tė, ta­ry­tum į snie­go...

Surengtas respublikinis ansamblių konkursas

Krašto žinios
2017 m. sausio 19 d.
Kon­kur­si­nė­je da­ly­je ge­riau­siu ko­lek­ty­vu pri­pa­žin­tas ir I laips­nio dip­lo­mu ap­do­va­no­tas Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cent­ro Bri­dų fi­lia­lo Ge­gu­žių mo­te­rų vo­ka­li­nis an­samb­lis „Ge­gu­žė“ (va­do­vė Lau­ra Pet­ku­vie­nė, kon­cert­meis­te­rė Jū­ra­tė Nar­vi­lie­nė). Ant­rąją vie­tą lai­mė­jo Klai­pė­dos ra­jo­no Vė­žai­čių kul­tū­ros cent­ro mo­te­rų vo­ka­li­nis an­samb­lis „Me­lo­di­ja“ (va­do­vė Dai­va Ši­lins­kie­nė), o tre­čiąją vie­tą užė­mė Šiau­lių kul­tū­ros cent­ro šo­kių an­samb­lio „Ka­la­ti­nis“ vo­ka­li­nė gru­pė (va­do­vė Bi­ru­tė...

Nerandama bu­din­čių glo­bė­jų

Krašto žinios
2017 m. sausio 19 d.
Bu­din­tiems glo­bė­jams nu­ma­ty­tas nuo­la­ti­nis at­ly­gi­ni­mas bei mo­ka­mi vai­ko pi­ni­gai tuo lai­ku, ka­da na­muo­se gy­vens glo­bo­ti­niai.
Pak­ruo­jo vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riaus ve­dė­ja Eg­lė Kos­ku­tė-Pe­sec­kė in­for­ma­vo, kad be­si­do­min­čių iki tol ne­bu­vu­sio­mis so­cia­li­nio dar­bo vie­to­mis yra, ta­čiau kol kas vis­kas bai­gia­si in­for­ma­ci­niais po­kal­biais.
„Ga­li bū­ti, kad žmo­nės ne­si­ryž­ta tap­ti bu­din­čiais glo­bė­jais, ži­no­da­mi, jog vai­kai pas juos gy­vens...

Puodžių sostinėje kuriasi dar vienas keramikas

Krašto žinios
2017 m. sausio 19 d.
Ke­ra­mi­kas Min­dau­gas Tu­ro­le­vi­čius, pa­žin­tį su mo­liu pra­dė­jęs Tau­ra­gė­je, vė­liau pa­si­dar­ba­vęs Vil­niu­je, da­bar ku­ria­si puo­džių sos­ti­nė­je – Kur­šė­nuo­se. Čia jis, šven­čian­tis tris­de­šimt­me­tį, su­ren­gė sa­vo dar­bų pa­ro­dą.
Šiau­lių ra­jo­no Et­ni­nės kul­tū­ros ir tra­di­ci­nių ama­tų cent­re eks­po­nuo­ja­mo­je Min­dau­go Tu­ro­le­vi­čiaus per­so­na­li­nė­je pa­ro­do­je – kū­ri­niai iš mo­lio, at­lik­ti ir iš se­no­vės atė­ju­sia rau­go ke­ra­mi­kos tech­no­lo­gi­ja.
Mo­lio ga­mi­nys, iš­trauk­tas iš de­gi­mo kros­nies...

Šiaulių miesto gatvės – po padidinamuoju kelininkų stiklu

Įvykiai, aktualijos
2017 m. sausio 18 d.
Nors su žie­mos mes­tais iš­šū­kiais sa­vait­ga­lį ke­li­nin­kams pa­vy­ko su­si­tvar­ky­ti sklan­džiai, pir­ma­die­nį jų dar­bą ap­sun­ki­no vėl iš­kri­tęs gau­sus snie­gas. Ke­lių prie­žiū­ra Šiau­lių mies­te be­si­rū­pi­nan­čios bend­ro­vės „Eco­ser­vi­ce pro­jek­tai“ duo­me­ni­mis, vien per sa­vait­ga­lį ir pir­ma­die­nį Šiau­lių mies­to gat­vė­se iš­bars­ty­ta apie 140 to­nų drus­kos. Toks kie­kis ke­lis kar­tus vir­ši­ja iš­bars­to­mą vi­du­ti­nė­mis žie­mos die­no­mis ir ati­tin­ka be­veik 30 pil­nai pa­krau­tų bars­ty­tu­vų.„Ne­pai­sant to, jog nak­tį iš...

Žie­mos džiaugs­mai mieste

Įvykiai, aktualijos
2017 m. sausio 18 d.
Šal­tu­kas ir gau­sus snie­gas vie­niems – gal­vos skaus­mas, ki­tiems – ga­li­my­bė pa­si­mė­gau­ti žie­mos tei­kia­mais ma­lo­nu­mais. Praė­ju­sį sa­vait­ga­lį ant Talk­šos eže­ro ir Sal­du­vės par­ke knibž­dė­te knibž­dė­jo pra­mo­gau­to­jų. Kiek il­gai dar ga­lė­sime mė­gau­tis žie­mos pra­mo­go­mis, si­nop­ti­kų nuo­mo­nės iš­si­ski­ria. Atei­nan­tis sa­vait­ga­lis, nors ir su ke­liais laips­niais ši­lu­mos, dar tu­rė­tų bū­ti snie­guo­tas.
Šeš­ta­die­nio vė­ly­vą ry­tą ant Talk­šos eže­ro dau­giau­siai sė­di žve­jai. Su­mer­kę meš­ke­res į eke­tes...

„Vagys 100 metų nesulaukia“ (5)

Budintis reporteris
2017 m. sausio 18 d.
2017-ie­ji Jo­no ir Ire­nos Zi­ber­kų šei­mai – ju­bi­lie­jų me­tai: Jo­nas su­lau­kė 100 me­tų, o Ire­nai su­kaks 90.
Ko­vo 20-ąją bus ly­giai 63 me­tai, kai juo­du su­si­tuo­kė Si­bi­ro trem­ty­je.
Jo­nas ir Ire­na vie­nas ki­tą pa­ma­tė 1941 me­tų bir­že­lio 14-ąją Nau­jo­sios Vil­nios ge­le­žin­ke­lio sto­ty­je, kai abu trem­ti­nių pri­pil­dy­tais gy­vu­li­niais vagonais bu­vo ve­ža­mi į Si­bi­rą.
Ire­nai ta­da bu­vo pen­kio­li­ka, Jo­nui – 25-eri. Jo­nas me­na, kaip pen­kio­lik­me­tė Ire­na ne­šio­jo van­de­nį...

Kon­cer­tas pro­fe­so­riui S. Son­dec­kiui at­mi­nti

Budintis reporteris
2017 m. sausio 18 d.
Bai­gian­tis 2016-ie­siems jie kar­tu pa­si­džiau­gė nu­veik­tais dar­bais, tarp ku­rių pui­ka­vo­si ir įvai­rūs ren­gi­niai Lie­tu­vos mu­zi­kų rė­mi­mo fon­do Sta­sio Vai­niū­no na­muo­se. Be­je, Liu­ci­jos Stul­gie­nės va­do­vau­ja­mas Lie­tu­vos mu­zi­kų rė­mi­mo fon­das šį mė­ne­sį mi­nės 25-erių me­tų su­kak­tį. O štai pra­dė­jus 2017-uo­sius bu­vo nuo­šir­džiai pa­si­džiaug­ta, kad į šią nuo­la­ti­nę šiau­lie­čių su­si­bū­ri­mo vie­tą su kon­cer­tu at­vy­ko ir čia mu­zi­ka­vo Šiau­lių mies­to gar­bės pi­lie­tės, mo­ky­to­jos eks­per­tės Ni­jo­lės Pras­ce­vi­čie­nės...

Por­nog­ra­fi­jos „vers­li­nin­kai“ siun­čia­mi už gro­tų

Teisėtvarka
2017 m. sausio 18 d.
Pir­ma­die­nį Šiau­lių apy­gar­dos teis­mas pa­skel­bė ap­kal­ti­na­mą­jį nuo­spren­dį šiau­lie­čiams bu­vu­siam Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos Pa­gė­gių rink­ti­nės Sar­gy­bų sky­riaus pa­sie­nie­čiui 28 me­tų Vi­lan­dui Ja­sui­čiui ir jo bend­raam­žiui Da­riui Ši­mai­čiui. Abiem teks ka­lė­ti po sep­ty­ne­rius me­tus. Vy­rai kal­tais pri­pa­žin­ti dėl pre­ky­bos žmo­nė­mis bei mo­te­rų ir mer­gi­nų iš­nau­do­ji­mo pri­vers­ti­niam dar­bui po­rnog­ra­fi­niuo­se in­ter­ne­to tink­la­la­piuo­se.Por­nog­ra­fi­nių in­ter­ne­to pus­la­pių...

Estijoje Joniškio imtynininkai iškovojo septynis medalius

Sportas
2017 m. sausio 18 d.
Sau­sio 13–14 die­no­mis Jo­niš­kio spor­to cent­ro ir im­ty­nių spor­to klu­bo „Ko­va“ im­ty­ni­nin­kai Es­ti­jo­je Kohtla-Jarvės mies­te su­reng­ta­me 37-aja­me tarp­tau­ti­nės kla­sės spor­to meist­ro Avo Tal­pa­so at­mi­ni­mo tarp­tau­ti­nia­me graikų-romėnų im­ty­nių tur­ny­re iš­ko­vo­jo sep­ty­nis me­da­lius – ke­tu­ris auk­so, du si­dab­ro ir vie­ną bron­zos.
Tarp­tau­ti­nia­me tur­ny­re var­žė­si dau­giau kaip šim­tas im­ty­ni­nin­kų iš Es­ti­jos, Uk­rai­nos, Lat­vi­jos ir Lie­tu­vos. De­šim­ty­je svo­rio ka­te­go­ri­jų...

Vaiko pinigai – šimtas litrų pieno (3)

Centas prie cento
2017 m. sausio 18 d.
Kel­mės ra­jo­ne, Lyk­ši­ly­je, gy­ve­nan­tys tri­jų vai­kų tė­vai Bi­ru­tė ir Vir­gi­ni­jus Ku­ka­naus­kai džiau­gia­si nau­jo­jo Sei­mo spren­di­mu vai­ko pi­ni­gus skir­ti vi­soms tris ir dau­giau vai­kų au­gi­nan­čioms šei­moms, neat­siž­vel­giant į jų pa­ja­mas. Kai toks bran­gy­me­tis, pa­mai­tin­ti, ap­reng­ti ir iš­moks­lin­ti tris vai­kus šei­moms ne­men­kas iš­šū­kis. Kad vie­nam vai­kui nu­pirk­tų pie­tus mo­kyk­lo­je, ūki­nin­kau­jan­tys tė­vai tu­ri par­duo­ti 10 lit­rų pie­no.Bi­ru­tė ir Vir­gi­ni­jus Ku­ka­naus­kai – in­ži­nie­riai...

Turistai iš užsienio apsilanko vis dažniau

Centas prie cento
2017 m. sausio 18 d.
Vals­ty­bi­nio tu­riz­mo de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, Lie­tu­vo­je vis di­des­nę da­lį tu­ris­tų su­da­ro už­sie­nie­čiai, ta­čiau ir lie­tu­viai kas­met la­biau do­mi­si gim­tuo­ju kraš­tu, at­ran­da ku­li­na­ri­nes ke­lio­nes. Vie­ni ak­ty­viau­sių tu­ris­tų Šiau­rės Lie­tu­vo­je – kai­my­nai lat­viai.
Vals­ty­bi­nio tu­riz­mo de­par­ta­men­to Tu­riz­mo plėt­ros sky­riaus duo­me­ni­mis, 54,4 pro­cen­to į Lie­tu­vą at­vyks­tan­čių tu­ris­tų su­da­ro už­sie­nie­čiai. Dau­giau­sia mū­sų ša­li­mi do­mi­si Vo­kie­ti­jos, Ru­si­jos...

Ką reikia žinoti apie pagrindinės mokėjimo sąskaitos paslaugą ir būtiniausių paslaugų krepšelį

Centas prie cento
2017 m. sausio 18 d.
Nuo va­sa­rio 1 die­nos ban­kai ir kre­di­to uni­jos pri­va­lės su­teik­ti ga­li­my­bę var­to­to­jams bū­ti­niau­sias mo­kė­ji­mo pa­slau­gas gau­ti už ri­bo­tą kai­ną. Lie­tu­vos ban­kas (LB) pa­ta­ria, ką gy­ven­to­jams svar­bu ži­no­ti apie šį bū­ti­niau­sių pa­slau­gų krep­še­lį.LB pa­žy­mi, kad pa­slau­ga – klien­tui ne­pri­va­lo­ma. Nuo va­sa­rio 1 die­nos klien­tai ga­li pa­grin­di­nę mo­kė­ji­mo są­skai­tą rink­tis sa­va­no­riš­kai bet ku­rio­je kre­di­to įstai­go­je, tei­kian­čio­je pa­grin­di­nę mo­kė­ji­mo są­skai­tos pa­slau­gą. Šių įstai­gų są­ra­šas...

Dienos populiariausi

Akmenės rajoneAkmenės rajone


Joniškio rajoneJoniškio rajone


Kelmės rajoneKelmės rajone


Pakruojo rajonePakruojo rajone


Radviliškio rajoneRadviliškio rajone


Šiaulių rajoneŠiaulių rajone

Keturi kampai

Jo­niš­kie­tė tau­to­dai­li­nin­kė, Ža­ga­rės gim­na­zi­jos dai­lės ir tech­no­lo­gi­jų mo­ky­to­ja Auš­ra Pet­raus­kie­nė sa­ko, kad se­nas...

Atolankos

Šiau­lie­tis dai­li­nin­kas Si­gi­tas Pran­cui­tis šven­čia 70-ąjį gim­ta­die­nį. Dau­giau nei ke­tu­ris de­šimt­me­čius...

imestamp]" border="0" alt="" />
keywords=" border='0' alt='' />

Gyvenimo spalvosDaugiau

Pas­ku­ti­nį sau­sio šeš­ta­die­nį „Eu­ro­vi­zi­jos“ na­cio­na­li­nė­je at­ran­ko­je da­ly­vaus Šiau­lių uni­ver­si­te­to mu­zi­kos...

Šiau­lie­tė Lo­re­ta Kark­le­ly­tė, praė­ju­sią va­sa­rą bai­gu­si Šiau­lių „Sau­lė­te­kio“ gim­na­zi­ją ir tie­siai iš mo­kyk­li­nio suo­lo...

For­bes duo­me­ni­mis, vie­na tur­tin­giau­sių Ru­mu­ni­jos mo­te­rų An­ka Ver­ma (An­ca Ver­ma, 29), su vy­ru įta­kin­gu in­dų...

Šiau­lių jau­nų­jų tech­ni­kų cent­ro avia­mo­de­lia­vi­mo bū­re­lio va­do­vas Vy­tau­tas Ste­po­na­vi­čius ke­tu­ris de­šimt­me­čius mo­ko...

Amerikos reportažaiDaugiau

Amerikos reportažai (8)Jaunoji kolegė siūlo pakalbėti apie meilę tėvynei, savo gimtajam kraštui, savo gimtajai kalbai ir savo žmonėms...

Amerikos reportažai (7)Iki Didžiojo kanjono visai netoli – tik keturios valandos kelio. Atrodo, jau priprantu prie tų...

Amerikos reportažai (6)– Ar pastebėjai, kad čia dingsta laiko nuovoka? – klausia jis.
Taip, jau pastebėjau. Jokių langų, jokio...

Petras DARGIS
žurnalistas
Darius įjungia lošimo aparatą, įkiša penkis dolerius, o tada mums visiems užsako kokteilių. Tokia...

Ką norite rasti po Kalėdų eglute?Daugiau

Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis sako, jog prie Kūčių stalo susėdus svarbiausia paruošti savo širdis Kalėdų Kristui ir vienas kitam...

Dainininkas, kompozitorius Vytautas ŠIŠKAUSKAS, neseniai koncertavęs Šiauliuose, energija ir šlageriais klausytojus įsiūbavo nuo...

Šiaulių universiteto Dailės galerijos direktorius, dailininkas Kornelijus UŽUOTAS tiki kalėdiniais stebuklais ir su kaupu...

Šiaulietis metalo kalvis Stanislovas VYŠNIAUSKAS šiemet švęs 80-ąsias Kalėdas gyvenime. Po egle jis norėtų rasti metalo plokštelę, ant...

Gėrybių KONKURSASDaugiau

„Ne­su nei aist­rin­ga, nei la­bai iš­ma­nan­ti dar­ži­nin­kė. Bet to­kią cu­ki­ni­ją užau­gi­nau pir­mą kar­tą“, – sa­kė jo­niš­kie­tė...

„Šią sku­ban­čią, lie­tin­gą va­sa­rą mus ypač nu­ste­bi­no po­mi­do­rai, – sa­ko so­di­nin­kai. – So­din­ti iš sa­vų sėk­lų, ke­le­tas ke­rų...

Morkos [74753]

„Pačių didžiausių „Jaučio širdies“ veislės pomidorų neskyniau iki pat šalnų. Norėjau, kad jie, skirti sėkloms, kuo labiau sunoktų“, – sakė pakruojietis...

Naudinga žinotiDaugiau

Pakruojo vaikų ir jaunimo klubo prie policijos komisariato nariai, vykdydami projektą „Auginkime sveiką jaunąją kartą“, skaitė...

Lietuvos sveikatos apsaugos sistemos vadovai iš Europos 16-tojo sveikatos politikos forumo „Elastingos ir novatoriškos...

Primename, kad mokslo metams prasidėjus studijuoti į Europos Sąjungos (ES) šalių universitetus išvykstantis Lietuvos jaunimas turėtų...

Šiais metais startuojanti masinė daugiabučių gyvenamųjų namų renovacija iškelia diskusijoms daugybę klausimų, tarp jų ir tokių kaip techninių projektų ruošimas...

SIBIRO REPORTAŽAIDaugiau

Mirties nuosprendis. Tokį teismo sprendimą 1951 metais Irkutske išgirdo Šiaulių miesto garbės pilietis, profesorius habil. dr...

Šiaulietei Marytei Jakubauskaitei-Kolegovai „Šiaulių krašto“ straipsnis apie Zimą (Irkutsko sritis) sukėlė jaunystės prisiminimus...

Kelmės rajone, Mockaičiuose, gyvenanti 88-erių Stefa Gumuliauskienė apsiverkė, „Šiaulių krašte“ pamačiusi pusseserės Vandos Valiūtės, gyvenančios...

„Mano vyras iš Olchono parsivežė brolio klieriko Valerijaus Vaitkevičiaus palaikus“, – paskambinusi į redakciją sakė kuršėniškė Ona...

Redakcija siūloDaugiau

Devynmetė Šiaulių 1-osios muzikos mokyklos pianistė Janina Bartulytė Serbijoje vykusiame tarptautiniame konkurse laimėjo I vietą. Ji...

Visa, kas geriausia, iš pasaulio susirinkusi Amerika neturi to, ką turi Lietuva, – prigimtinės pasaulėžiūros, senųjų tradicijų ir šaknų. Į Ameriką...

Ginkūnuose (Šiaulių rajonas) gyvenantis ir kuriantis skulptorius, tautodailininkas Jonas Vaicekauskas tvirtai įsitikinęs, kad šalia to...

Tradicija fotografuoti per laidotuves pamažu nyksta. Muziejininkai laidotuvių fotografijoje atranda vertingų istorinių detalių. Žinomi...

Visi straipsniai