(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ni­jo­lė PAKŠ­TIE­NĖ, Rad­vi­liš­kio vie­šo­sios bib­lio­te­kos Vai­kų li­te­ra­tū­ros sky­riaus ve­dė­ja
GAMINK ir balsuok
Ni­jo­lė PAKŠ­TIE­NĖ, Rad­vi­liš­kio vie­šo­sios bib­lio­te­kos Vai­kų li­te­ra­tū­ros sky­riaus ve­dė­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Automobilių nuoma
Pakruojo kraštas
Orai
Horoskopai
Kreditų ir paskolų palyginimas - Paskolose.lt
Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
www.nmc.lt
keywords=" border='0' alt='' />

Moters ir vaiko klinikoje gęsta sumušto kūdikio gyvybė (1)

2017 m. vasario 25 d.
Dėl iš­ti­ku­sios kli­ni­ki­nės mir­ties kū­di­kis bu­vo rea­ni­muo­ja­mas. Mer­gy­tės gy­vy­bę pa­lai­ko tik apa­ra­tai.
Me­di­kai dėl krau­jo iš­si­lie­ji­mo į sme­ge­nis ma­žy­lės būk­lę ver­ti­na kaip itin pra­stą. Spė­ja­ma, kad ji ga­lė­jo bū­ti ar­ba stip­riai su­pur­ty­ta, ar­ba su­muš­ta – ant kū­ne­lio ma­ty­ti smur­to žy­mės.
Va­kar nak­tį su­lai­ky­ti ir į areš­ti­nę už­da­ry­ti 17-me­tė mer­gy­tės mo­ti­na ir jos 24 me­tų su­gy­ven­ti­nis. Nu­ken­tė­ju­si ma­žy­lė nė­ra šio vy­ro vai­kas.
Įta­ria­mą­ja ta­pu­si mo­ti­na ir jos kū­di­kis...

Radviliškio „Gairelitos“ uždarymą pagreitino naujas gaisras (8)

2017 m. vasario 25 d.
Rad­vi­liš­kio me­džio gra­nu­lių ga­my­bos įmo­nę „Gai­re­li­ta“ ket­vir­ta­die­nį vėl su­dre­bi­no gais­ras. Šį­kart dėl jo, priešingai nei dėl praė­ju­sių me­tų spa­lio mė­ne­sį už­si­de­gu­sių pju­ve­nų kal­nų, ekst­re­ma­lios si­tua­ci­jos skelb­ti ne­pri­rei­kė.Ne­pai­sant to, va­kar įmo­nės veik­lą dėl ne­pa­ten­ki­na­mos ob­jek­to prieš­gais­ri­nės būk­lės nu­spręs­ta su­stab­dy­ti.Spren­di­mą stab­dy­ti „Gai­re­li­tos“ veik­lą priė­mė Rad­vi­liš­kio prieš­gais­ri­nė gel­bė­ji­mo tar­ny­ba.
Šios tar­ny­bos Vals­ty­bi­nės prieš­gais­ri­nės prie­žiū­ros po­sky­rio vir­ši­nin­ko...

Dailės garsenybės kūrinį tiesiog „išgūglino“ (17)

2017 m. vasario 25 d.
Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cent­ras sa­vo or­ga­ni­zuo­ja­mą Už­ga­vė­nių šven­tę rek­la­muo­ja nau­do­da­mas vie­no pa­sau­li­nio gar­so dai­li­nin­ko, Lie­tu­vos na­cio­na­li­nės pre­mi­jos lau­rea­to Sta­sio Eid­ri­ge­vi­čiaus me­no kū­ri­nį. Jį tie­siog „iš­gūg­li­no“, at­si­klaus­ti au­to­riaus ne­ma­tė rei­ka­lo. Me­ni­nin­kas to­kį el­ge­sį va­di­na pi­ra­ta­vi­mu.„Lau­žai, ar­ba­ta, tra­di­ci­niai žai­di­mai ir ki­tos at­rak­ci­jos mū­sų! Kau­kės, bly­nai ir ge­ra nuo­tai­ka – jū­sų!“ – ra­šo­ma Šiau­lių ra­jo­no...

Odon­to­lo­gė pa­dė­jo šim­tams afrikiečių (8)

2017 m. vasario 24 d.
Šim­tai iš­trauk­tų dan­tų ir be­dan­čių šyp­se­nų – su to­kia rea­ly­be su­si­dū­rė lie­tu­vių odon­to­lo­gai Af­ri­ko­je. Kar­tu su gy­dy­to­jų ko­man­da šiau­lie­tė odon­to­lo­gė Dai­va Strei­ku­vie­nė dvi sa­vai­tes Ke­ni­jo­je sa­va­no­riš­kai gy­dė af­ri­kie­čių dan­tis. Ke­lio­nė pa­dė­jo dar kar­tą įver­tin­ti tai, ką tu­ri.Apie ga­li­my­bę sa­va­no­riau­ti Ar­vy­do Strei­kaus odon­to­lo­gi­jos ka­bi­ne­te dir­ban­ti šiau­lie­tė su­ži­no­jo iš ko­le­gės Eg­lės Vin­da­šiū­tės. Ji Ke­ni­jo­je sa­va­no­ria­vo per­nai, šie­met taip pat rin­ko gy­dy­to­jų ko­man­dą...

Šiau­lių ta­ry­bo­je jau ap­kal­tos žai­bai (132)

2017 m. vasario 24 d.
Va­kar Šiau­lių mies­to ta­ry­bos dau­gu­ma ir me­rą Ar­tū­rą Vi­soc­ką pa­lai­kan­ti ma­žu­ma san­ty­kius aiš­ki­no­si vie­ni ki­tiems gra­sin­da­mi ap­kal­ta. Nus­kam­bė­jo ir siū­ly­mas: „Pa­si­tik­ri­nki­me pa­si­ti­kė­ji­mą – iš­si­skirs­ty­ki­me.“ Nau­jas Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius neiš­rink­tas, bet pri­si­sta­tė nau­jas kan­di­da­tas.
Ta­ry­bos po­sė­dy­je da­ly­va­vo vi­si iš­rink­tie­ji – 31 Ta­ry­bos na­rys. Nuo pat pra­džių po­li­ti­kai vėl de­monst­ra­vo gi­lė­jan­čią prieš­prie­šą.
11 po­li­ti­kų, tarp jų me­ras A...

Politikos aktualijosDaugiau

Pa­ra­dok­sa­liai pa­si­bai­gė pu­sant­rų me­tų Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė­je vy­kęs dar­bas – cent­ra­li­zuo­tas mais­to...

Į Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos (VTEK) aki­ra­tį pa­te­ko Rad­vi­liš­kio ra­jo­no vi­ce­me­ras...

Šiau­lie­tė ad­vo­ka­tė Dai­va Ru­sa­kie­nė ini­ci­juo­ja gru­pės ieš­ki­nį Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bei dėl ne­tin­ka­mai va­lo­mų gat­vių –...

Lie­tu­vo­je šiuo me­tu ren­gia­ma­si es­mi­niams at­lie­kų vers­lo po­ky­čiams. Aiš­ku, kad rink­lia­va at­lie­kų tu­rė­to­jams brangs...

Komentarai, nuomonėsDaugiau

Ko­dėl ša­lia džiaugs­mo, kad esa­me lais­vi, nuo­lat kiū­ti­na nu­si­vy­li­mo ir liū­de­sio še­šė­lis? Ko­dėl pa­lie­ka­me sa­vo ša­lį ją...

Vyks­ta tai, kas neiš­ven­gia­ma: ant bankroto ribos Šiau­lių „Ži­bu­rio“ kny­gy­nas, Sa­vi­val­dy­bės įmo­nė. Esu kny­gų skai­ty­to­jas...

Sto­vė­da­ma par­duo­tu­vė­je prie ka­sos, nu­gir­dau dvie­jų vy­rų po­kal­bį. Jie, ma­tyt, se­ni pa­žįs­ta­mi, gal bu­vę...Šiau­lių mies­to ta­ry­ba šian­dien ren­ka­si į po­sė­dį. Me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas kvie­čia da­ly­vau­ti ir mies­tie­čius. Ką...

Politikų tribūnaDaugiau

Vil­nius, rugp­jū­čio 8 d. (EL­TA).
Po bak­te­ri­jo­mis už­krės­tų kol­dū­nų skan­da­lo že­mės ūkio mi­nist­rė Vir­gi­ni­ja...

Šiau­lių ap­skri­ty­je Sei­mo rin­ki­mams pra­dė­jo dirb­ti sep­ty­nių vien­man­da­čių rin­ki­mų apy­gar­dų ko­mi­si­jos. „Šiau­lių kraš­tas“...

Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja pa­skel­bė po­li­ti­kų bei vals­ty­bės tar­nau­to­jų 2015 me­tų tur­to dek­la­ra­ci­jas...

Ne pir­mą mė­ne­sį Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je dis­ku­tuo­ja­ma apie VšĮ Pak­ruo­jo pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros...

imestamp]" border="0" alt="" />

PDF laikraščiai

Norėdami skaityti PDF failą, įveskite įsigytus prisijungimo duomenis
 
Vartotojas:
 
Slaptažodis:

 
 
PDF archyvas

Prenumerata

Popierinių laikraščių prenumerata internetu
Prenumeruoti
PDF laikraščių prenumerata
Prenumeruoti
Asmeniniai skelbimai mūsų žiniatinklyje
Skelbimai

3,8 mln. eu­rų – iš­ju­din­ti statyboms ir strategijoms (3)

Pirmas puslapis
2017 m. vasario 25 d.
Šiau­lių mies­to ta­ry­ba, nors išgyvena gi­lią val­dy­mo kri­zė­ję, ket­vir­ta­die­nį at­si­grę­žė ir į mies­to rei­ka­lus – pa­skirs­tė per 3,8 mi­li­jo­no eu­rų per­nai ne­pa­nau­do­tų lė­šų.Vėl pla­nuo­ja­mas Dai­nų pės­čių­jų ta­ko at­nau­ji­ni­mas, reg­bio sta­dio­no ir ba­sei­nų sta­ty­ba, dar­že­lių re­mon­tas. Už­sib­rėž­ta kur­ti iš­ma­nio­jo mies­to plat­for­mą.
Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tas pa­di­din­tas 3 mi­li­jo­nais 865,5 tūks­tan­čio eu­rų, o iš vi­so – iki dau­giau nei 101,9 mi­li­jo­no eu­rų.
Va­sa­rio pra­džio­je tvir­tinant šių­me­ti­nį biu­dže­tą...

Europos Sąjungos perspektyva – su pavojaus skambučiais (7)

Įvykiai, aktualijos
2017 m. vasario 25 d.
„Kie­tas ėji­mas link cent­ra­liz­mo bū­tų ne­tei­sin­gas ke­lias“, – apie Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) atei­tį sa­ko Eu­ro­pos Par­la­men­to (EP) na­rys Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis. Eu­ro­par­la­men­ta­ro nuo­mo­ne, jei po­li­ti­nis eli­tas ne­nu­si­leis ant že­mės, ES gre­sia su­by­rė­ji­mas.– Praė­ju­sią sa­vai­tę EP bal­sa­vo už re­zo­liu­ci­ją dėl ES cent­ra­li­za­ci­jos stip­ri­ni­mo, Bend­ri­jos fi­nan­sų mi­nist­ro po­sto įstei­gi­mo ir bend­ros eu­ro­pi­nės ar­mi­jos. Ką ro­do šis bal­sa­vi­mas?– Nė­ra aiš­kaus su­pra­ti­mo...

Perversmo būsena (26)

Budintis reporteris
2017 m. vasario 25 d.
Ko­dėl ša­lia džiaugs­mo, kad esa­me lais­vi, nuo­lat kiū­ti­na nu­si­vy­li­mo ir liū­de­sio še­šė­lis? Ko­dėl pa­lie­ka­me sa­vo ša­lį ją be­pro­tiš­kai my­lė­da­mi? Ko­dėl esa­me to­kie šal­ti ir sve­ti­mi vie­ni ki­tiems, nors iki pat šak­nų pa­nag­ri­nė­ję sa­vo ge­neo­lo­gi­nį me­dį, ko ge­ro, vi­si ga­lė­tu­me va­din­tis gi­mi­nė­mis? Kur ir ko­dėl pa­si­kly­do­me?
Šian­dien sun­ku at­kur­ti anos Nep­rik­lau­so­my­bės laik­tar­pio žmo­nių nuo­tai­kas ir li­ki­mus. Ga­li­me rem­tis tik is­to­ri­jos fak­tais, ku­rie liu­di­ja di­de­lius ano ir šio...

Ramus sportas šaudymas

Sportas
2017 m. vasario 25 d.
„Aleks, ko­dėl tau pa­tin­ka šau­dy­mas?“ – sa­vo auk­lė­ti­nės klau­sia šiau­lie­tis šau­dy­mo tre­ne­ris Man­tas Ba­kas. „Nes tai – ra­mus spor­tas“, – at­sa­ko į tai­ki­nį nu­si­tai­kiu­si mer­gi­na.Dau­giau kaip pu­sė M. Ba­ko auk­lė­ti­nių – mer­gi­nos. Kuo už­bu­ria ši spor­to ša­ka, ar vi­si ga­li ja už­siim­ti, kal­ba­mės su da­bar jau vie­nin­te­liu šau­dy­mo tre­ne­riu Šiau­lių mies­te.
Kai ku­rių spor­to ša­kų tre­ne­riai pa­de­juo­ja, kad sun­ku su­rink­ti gru­pes. M. Ba­kui auk­lė­ti­nių ne­trūks­ta. Per sep­ty­ne­rius me­tus, kiek dir­ba...

Kasdienė akistata su mirtimi

Gyvenimo spalvos
2017 m. vasario 25 d.
Šiau­lių ra­jo­no gy­ven­to­jas Vik­to­ras Veng­ris – duob­ka­sys. Vy­ras at­vi­ras: veik­la, iš ku­rios jis duo­ną val­go dau­giau ne­gu dvi­de­šimt­me­tį, ne­leng­va ir fi­ziš­kai, ir psi­cho­lo­giš­kai. Prie mir­ties, prie skaus­mo pri­pras­ti neį­ma­no­ma. Pa­ty­ręs duob­ka­sys vis dėl­to pri­pa­žįs­ta, kad kai ku­rie mo­men­tai jam vis dar įdo­mūs.Jei kas prieš dau­ge­lį me­tų bū­tų pa­sa­kęs V. Veng­riui, kad jis plu­šės ka­pa­vie­tė­je, grei­čiau­siai bū­tų tik ran­ka nu­mo­jęs.
Tai atė­jo pa­ma­žu – ug­nia­ge­siu gel­bė­to­ju dir­bęs V. Veng­ris mąs­tė...

Antanas Saulaitis misiją mato ir savo krašte

Gyvenimo spalvos
2017 m. vasario 25 d.
Šiau­liuo­se pa­skai­tą apie mi­si­jas Šiau­rės ir Pie­tų Ame­ri­ko­je skai­tęs ku­ni­gas An­ta­nas Sau­lai­tis SJ pa­brė­žia – šiuo­lai­ki­niai mi­sio­nie­riai ne gal­vo­ja: „Aš vis­ką ži­nau ir da­bar pa­mo­ky­siu tuos dur­nius, at­ver­siu tuos be­die­vius“, o iš­tie­sia žmo­nėms ran­ką ir šir­dį.Šiau­liuo­se vy­ku­sio­je Stu­den­tų atei­ti­nin­kų žie­mos aka­de­mi­jo­je pa­skai­tą apie mi­si­jas Šiau­rės ir Pie­tų Ame­ri­ko­je skai­tė ku­ni­gas A. Sau­lai­tis SJ, ro­dy­da­mas fo­tog­ra­fi­jas šmaikš­čiai, gy­vai ir vaiz­din­gai pa­sa­ko­jo apie...

Įrašas į kultūros istoriją

Gyvenimo spalvos
2017 m. vasario 25 d.
Kel­miš­kis mo­ky­to­jas, fo­tog­ra­fas, fil­mų kū­rė­jas Val­das Kan­čaus­kas bu­vo pa­kvies­tas dirb­ti Šo­kių die­nos vi­deo­re­ži­sie­riu­mi 2013 me­tų res­pub­li­ki­nė­je dai­nų šven­tė­je. 2014 me­tais jis dir­bo Pa­sau­lio lie­tu­vių dai­nų šven­tė­je. Kel­mė­je ma­žai kas apie tai ži­no­jo. Val­das ne­bu­vo pa­kvies­tas į Sa­vi­val­dy­bę, kur pa­gerb­ti Dai­nų šven­tės da­ly­viai ir ko­lek­ty­vų va­do­vai. Re­ži­sie­rius li­ko už kad­ro. Bet di­džiuo­ja­si, kad iš­liks Lie­tu­vos kul­tū­ros is­to­ri­jo­je.Kel­mė­je ne­daug kam ži­no­mas Val­das...

Suteiks gar­bės pi­lie­čio var­dus

Krašto žinios
2017 m. vasario 25 d.
Ra­jo­no Ta­ry­bos po­sė­dy­je nu­spręs­ta, kam šiais me­tais su­teik­ti Gar­bės pi­lie­čių var­dus. Du Gar­bės pi­lie­čiai apie jiems su­teik­tą ti­tu­lą nie­kuo­met ne­su­ži­nos, nes yra mi­rę. Is­to­ri­kas, ha­bi­li­tuo­tas dak­ta­ras, dip­lo­ma­tas, ra­šy­to­jas iš Vai­gu­vos ki­lęs Al­fon­sas Ei­din­tas ga­lės pa­si­džiaug­ti kraš­tie­čių įver­ti­ni­mu.Kan­di­da­tū­ras su­teik­ti Kel­mės ra­jo­no gar­bės pi­lie­čio var­dą ir ap­do­va­no­ji­mą – ženk­lą „Už nuo­pel­nus Kel­mės ra­jo­nui“ siū­lė bend­ruo­me­nės, vi­suo­me­ni­nės or­ga­ni­za­ci­jos...

Keturios klasės – dešimt mokinių (8)

Krašto žinios
2017 m. vasario 25 d.
Ne­ge­rė­jant de­mog­ra­fi­nei si­tua­ci­jai, ne­nut­rūks­tant emig­ra­ci­jos srau­tams, ša­ly­je ma­žė­ja tiek suau­gu­sių gy­ven­to­jų, tiek ir vai­kų.Kel­mės ra­jo­ne yra mo­kyk­lų, ku­rių kla­sė­se – po ke­tu­ris, tris, du ar net vie­ną mo­ki­nį. Kai­mų ir mo­kyk­lų bend­ruo­me­nės, su­pras­da­mos apie neiš­ven­gia­mas per­mai­nas, vi­lia­si, jog mo­kyk­los ne­bus už­da­ry­tos. Taip tvir­ti­na ir Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas Sta­sys Jo­ku­baus­kas.
Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas Sta­sys Jo­ku­baus­kas...

Miesto jubiliejų pasitiks atidarytu muziejumi (2)

Krašto žinios
2017 m. vasario 25 d.
Rad­vi­liš­kio mies­to Gar­bės pi­lie­tis Vik­to­ras Kar­mo­nas mies­to 450-me­tų ju­bi­lie­jui skirs ypa­tin­gą do­va­ną – jau šių me­tų ge­gu­žės pa­bai­go­je ke­ti­na­ma ati­da­ry­ti ra­ke­tų mo­de­lia­vi­mo bū­re­lio mu­zie­jų.Rad­vi­liš­kio mies­to Gar­bės pi­lie­tis ir il­ga­me­tis Vaiž­gan­to gim­na­zi­jos mo­ky­to­jas eks­per­tas Vik­to­ras Kar­mo­nas mu­zie­jaus ati­da­ry­mo ce­re­mo­ni­jos niuan­sus ap­ta­rė su ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­va­duo­to­ju Ka­zi­mie­ru Au­gu­liu, Pa­vel­do­sau­gos sky­riaus ve­dė­ju Vy­tau­tu...

Kraštiečių padėka – nusipelniusiems aukštelkiškiams

Krašto žinios
2017 m. vasario 25 d.
Aukš­tel­kuo­se pa­gerb­ti ak­ty­viau­si se­niū­ni­jos gy­ven­to­jai. No­mi­na­ci­jos įteik­tos dvi­de­šim­čiai Aukš­tel­kų kraš­tui nu­si­pel­niu­sių žmo­nių.„Me­tų glo­bė­jo“ no­mi­na­ci­ja šie­met įteik­ta Rad­vi­liš­kio Šven­čiau­sios Mer­ge­lės Ma­ri­jos Gi­mi­mo pa­ra­pi­jos kle­bo­nui, de­ka­nui Ta­dui Ru­džiui, ku­ris ne­gai­li lai­ko ir ski­ria ne­ma­žai dė­me­sio Aukš­tel­kų kraš­to žmo­nėms.
No­mi­na­ci­ja „Už mei­lę Lie­tu­vai“ įteik­ta Orin­tai Vaiz­gu­tai­tei, ku­ri, dirb­da­ma dvie­jo­se dar­bo­vie­tė­se, nuo 2013 me­tų tar­nau­ja ir kraš­to...

Įsismarkavusi žiema pažėrė iššūkių kelininkams

Įvykiai, aktualijos
2017 m. vasario 24 d.
Kol da­lį Lie­tu­vos mer­kia lie­tus, pe­rei­nan­tis į šlapd­ri­bą, Šiau­rės Lie­tu­vą ir Šiau­lius už­den­gė maž­daug 10 cm snie­go sluoks­nis. Ke­li­nin­kai per­spė­ja, jog eis­mo są­ly­gos – su­dė­tin­gos, o jas dar la­biau sun­ki­na be per­sto­jo kren­tan­tis snie­gas ir že­ma tem­pe­ra­tū­ra. Tiek vai­ruo­to­jai, tiek pės­tie­ji tu­rė­tų bū­ti la­bai at­sar­gūs, tin­ka­mai įver­tin­ti oro są­ly­gas.Si­nop­ti­kų duo­me­ni­mis, šiuo me­tu tem­pe­ra­tū­ra Šiau­liuo­se sie­kia 1-2 laips­nius šal­čio ir gau­siai snin­ga. Šiau­lių mies­to gat­vių bei ša­li­gat­vių...

Atsirūgo vestuvininkų vežiojimas Savivaldybės automobiliu (3)

Budintis reporteris
2017 m. vasario 24 d.
Tre­čia­die­nį į po­sė­dį su­si­rin­kę VTEK na­riai nu­spren­dė, kad Rad­vi­liš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vi­ce­me­ras Ka­zi­mie­ras Au­gu­lis pa­žei­dė Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je įsta­ty­mo nuo­sta­tas, drau­džian­čias nau­do­tis pa­rei­go­mis as­me­ni­nei nau­dai gau­ti bei nau­do­tis ar leis­ti nau­do­tis vals­ty­bės ar sa­vi­val­dy­bių val­do­mu tur­tu ne tar­ny­bi­nei veik­lai.
VTEK iš­siaiš­ki­no, jog tar­ny­bi­nio au­to­mo­bi­lio nau­do­ji­mo ke­lio­nės la­pe, ne­nu­ro­dant...

Joniškyje konkursą galima laimėti ir neatitinkant reikalavimų (29)

Budintis reporteris
2017 m. vasario 24 d.
Kon­kur­są į Jo­niš­kio ra­jo­no Jo­no Avy­žiaus vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rės pa­va­duo­to­jos vie­tą lai­mė­jo šiek tiek il­giau kaip mė­ne­sį Že­mės ūkio mo­kyk­lo­je dir­ban­ti bib­lio­te­ki­nin­kė. Po to so­cia­li­nia­me tink­le bu­vo pa­vie­šin­tos de­ta­lės, kad lai­mė­to­ja nea­ti­ti­ko kon­kur­so kva­li­fi­ka­ci­nių rei­ka­la­vi­mų, tad ap­skri­tai ne­ga­lė­jo ja­me da­ly­vau­ti. Be to, iš­kel­ta ver­si­ja apie ga­li­mą par­ti­nę įta­ką. Lai­mė­to­ja ir da­bar­ti­nis jos va­do­vas Liu­das Jo­nai­tis yra so­cial­de­mok­ra­tai, o ši...

Užsidirbęs pinigų, grįžo namo

Budintis reporteris
2017 m. vasario 24 d.
Ak­me­nės ra­jo­no spor­to cent­ro nau­juo­ju di­rek­to­riu­mi ta­po Man­tas Ma­čius, ku­rio iki­šio­li­nė de­šim­ties me­tų dar­bo biog­ra­fi­ja yra iš dvie­jų apy­ly­gių da­lių – Ak­me­nė­je ir Ang­li­jo­je.Emig­ra­ci­jo­je jam bu­vo svar­biau­sia už­si­dirb­ti pi­ni­gų, kiek tė­vy­nė­je ne­bū­tų pa­jė­gęs. Sug­rį­žo na­mo, kad ga­lė­tų dirb­ti, kas mie­la – mo­ky­ti vai­kus bok­so.Ag­luo­nų kai­me užau­gęs, Ak­me­nė­je moks­lus bai­gęs M. Ma­čius įsto­jo į Lie­tu­vos kū­no kul­tū­ros aka­de­mi­ją, ku­ri vė­liau ta­po Spor­to uni­ver­si­te­tu.
2007 me­tais įgi­jo bok­so ir...

Lengvaatlečiai buvo nepralenkiami daugelyje rungčių

Sportas
2017 m. vasario 24 d.
Pui­kiai var­žy­bo­se pa­si­ro­dė Ro­kas Ic­kys (tren. J. Baikš­tie­nė). 60 m bar­je­ri­nio bė­gi­mo rung­ty­je jis pa­ge­ri­no Lie­tu­vos 18-me­čių re­kor­dą (7,93 se­kun­dės) ir už pa­siek­tą ge­riau­sią re­zul­ta­tą jau­ni­mo gru­pė­je bu­vo ap­do­va­no­tas pi­ni­gi­niu pri­zu.
Mo­te­rų 800 m bė­gi­mo rung­ty­je nu­ga­lė­to­ja ta­po olim­pie­tė Eg­lė Bal­čiū­nai­tė (tren. L. Meuw­ly). Nuo­to­lį šiau­lie­tė įvei­kė per 2 mi­nu­tes 8,26 se­kun­dės ir ap­len­kė 13 da­ly­vių.
Šuo­lio į aukš­tį rung­ty­je tarp jau­nuo­lių ne­pra­len­kia­ma bu­vo...

Kraštietei Liucijai Stulgienei įteiktos Garbės piliečio regalijos

Krašto žinios
2017 m. vasario 24 d.
2016 m. spa­lio 27 d. Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je priim­tas spren­di­mas Nr. T-304 „Dėl Pak­ruo­jo ra­jo­no gar­bės pi­lie­čio var­do su­tei­ki­mo Lie­tu­vos mu­zi­kų rė­mi­mo fon­do di­rek­to­rei Liu­ci­jai Stul­gie­nei“. Mi­nint Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­ną, ger­bia­mai kraš­tie­tei, Pak­ruo­jo „At­ža­ly­no“ gim­na­zi­jos X lai­dos abi­tu­rien­tei iš­kil­min­gai įteik­tos Gar­bės pi­lie­čio re­ga­li­jos.Šven­ti­nio ren­gi­nio me­tu gerb. Liu­ci­ją Stul­gie­nę pri­sta­tė J. Pa­kal­nio...

Estijoje jautriai reaguojama į smurtą prieš vaikus (7)

Krašto žinios
2017 m. vasario 24 d.
Šią sa­vai­tę Pak­ruo­jo sa­vi­val­dy­bė­je vie­šė­jo Nar­vos (Es­ti­ja) mies­to vi­ce­me­rė Tat­ja­na Pa­ca­novs­ka­ja ir Nar­vos sa­vi­val­dy­bės So­cia­li­nio dar­bo sky­riaus va­do­vė Tat­ja­na Stol­fat. Su Pak­ruo­jo ra­jo­no so­cia­li­nės ap­sau­gos ir pa­gal­bos sis­te­ma su­si­pa­ži­nu­si ir šią sri­tį sa­va­me mies­te pri­sta­čiu­si T. Pa­ca­novs­ka­ja „Pak­ruo­jo kraš­tui“ pa­pa­sa­ko­jo apie vai­kų tei­sių ap­sau­gą Es­ti­jo­je.
Vieš­nios iš Nar­vos ra­jo­no so­cia­li­nės ap­sau­gos dar­buo­to­jams ir ra­jo­no va­do­vams...

Maži atradimai Didžiųjų paslapčių kanjone

Atolankos
2017 m. vasario 24 d.
Kom­po­zi­to­rius Ge­di­mi­nas Dap­ke­vi­čius be­veik kas­met pa­kvie­čia šiau­lie­čius į mu­zi­ki­nę šven­tę – die­nos švie­są iš­vys­ta jo nau­jas, il­gai kur­tas, bran­din­tas ir puo­se­lė­tas mu­zi­ki­nis pro­jek­tas – sim­fo­ni­ja, ora­to­ri­ja ar teat­ra­li­zuo­tas mu­zi­ki­nis ren­gi­nys. Net­gi ope­ra. Pas­ku­ti­nis di­de­lis „išė­ji­mas į žmo­nes“ įvy­ko praė­ju­sių me­tų pa­bai­go­je, kai Šiau­lių kon­cer­tų sa­lė­je „Sau­lė“ bu­vo at­lik­ta jo vi­zi­jų ora­to­ri­ja „Ar­che­ti­pai.“Pas­kui kū­rė­jas vėl pri­ty­la, pa­ny­ra į sa­vo min­čių, ieš­ko­ji­mų ir...

„Man gyvenime svarbiausia būti Žmogumi“

Atolankos
2017 m. vasario 24 d.
Šių me­tų pra­džio­je pa­kal­bi­no­me Kur­šė­nuo­se gi­mu­sį vy­riau­sią Lie­tu­vos poe­tą Va­cį Rei­me­rį apie vai­kys­tę ir jau­nys­tę, apie tai, kas jo gy­ve­ni­me bu­vo svar­biau­sia, reikš­min­giau­sia, ko­kie įvy­kiai įsi­mi­nė la­biau­siai. Poe­tas bu­vo žva­lus, ener­gin­gas, mie­lai pa­sa­ko­jo apie sa­ve ir sa­vo šei­mą. Tuo­met net min­ties še­šė­lio ne­bu­vo, kad šis po­kal­bis taps pa­sku­ti­nis ir pa­šne­ko­vo žo­džiai įgaus kiek ki­to­kias pra­smes.
Sau­sio 4-ąją ga­vau pa­sku­ti­nį laiš­ką iš Va­cio Rei­me­rio. Dar vis ap­ta­ri­nė­jo­me...

Dienos populiariausi

Perversmo būsena (26)

2017 m. vasario 25 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Akmenės rajoneAkmenės rajone


Joniškio rajoneJoniškio rajone


Kelmės rajoneKelmės rajone


Pakruojo rajonePakruojo rajone


Radviliškio rajoneRadviliškio rajone


Šiaulių rajoneŠiaulių rajone

Sportas

„Aleks, ko­dėl tau pa­tin­ka šau­dy­mas?“ – sa­vo auk­lė­ti­nės klau­sia šiau­lie­tis šau­dy­mo tre­ne­ris Man­tas Ba­kas. „Nes tai –...

Keturi kampai

Iš Pak­ruo­jo ki­lęs pa­sta­rai­siais me­tais Ang­li­jo­je gy­ve­nan­tis Al­gir­das Pi­li­pa­vi­čius laik­raš­čio skai­ty­to­jų bu­vo...

Atolankos

Kom­po­zi­to­rius Ge­di­mi­nas Dap­ke­vi­čius be­veik kas­met pa­kvie­čia šiau­lie­čius į mu­zi­ki­nę šven­tę – die­nos švie­są iš­vys­ta jo...

imestamp]" border="0" alt="" />
keywords=" border='0' alt='' />

Gyvenimo spalvosDaugiau

Šiau­lių ra­jo­no gy­ven­to­jas Vik­to­ras Veng­ris – duob­ka­sys. Vy­ras at­vi­ras: veik­la, iš ku­rios jis duo­ną val­go...

Šiau­liuo­se pa­skai­tą apie mi­si­jas Šiau­rės ir Pie­tų Ame­ri­ko­je skai­tęs ku­ni­gas An­ta­nas Sau­lai­tis SJ pa­brė­žia –...

Kel­miš­kis mo­ky­to­jas, fo­tog­ra­fas, fil­mų kū­rė­jas Val­das Kan­čaus­kas bu­vo pa­kvies­tas dirb­ti Šo­kių die­nos...

Vi­ta Ža­ba­raus­kai­tė – ryš­ki as­me­ny­bė, Šiau­lių dai­li­nin­kė, ryš­kūs, įsi­min­ti­ni jos pa­veiks­lai, tad ne­nuos­ta­bu, kad daug...

Visi straipsniai