(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ni­jo­lė PAKŠ­TIE­NĖ, Rad­vi­liš­kio vie­šo­sios bib­lio­te­kos Vai­kų li­te­ra­tū­ros sky­riaus ve­dė­ja
GAMINK ir balsuok
Ni­jo­lė PAKŠ­TIE­NĖ, Rad­vi­liš­kio vie­šo­sios bib­lio­te­kos Vai­kų li­te­ra­tū­ros sky­riaus ve­dė­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Automobilių nuoma
Pakruojo kraštas
Orai
Horoskopai
Kreditų ir paskolų palyginimas - Paskolose.lt
Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
www.nmc.lt
keywords=" border='0' alt='' />

Šiauliuose kartojasi Kėdainių tragedija (3)

2017 m. vasario 28 d.
Šiau­lių Mo­ters ir vai­ko kli­ni­kos me­di­kai va­kar ko­vo­jo dėl, įta­ria­ma, žiau­riai su­muš­tos sep­ty­nių mė­ne­sių mer­gy­tės gy­vy­bės. De­ja, vil­ties, kad ji iš­gy­vens, be­veik ne­bu­vo. Anot me­di­kų, vi­si kū­di­kio gy­vy­bi­niai ref­lek­sai ge­so.Po­li­ci­jos aki­ra­ty­je at­si­dū­rė ma­žy­lės ne­pil­na­me­tė mo­ti­na ir jos 24-erių su­gy­ven­ti­nis. Su­lai­ky­mo me­tu abu bu­vo blai­vūs.Kū­di­kį iš Šiau­liuo­se, Til­žės gat­vė­je, esan­čio bu­to į Mo­ters ir vai­ko kli­ni­ką grei­to­sios pa­gal­bos me­di­kai at­ve­žė nak­tį į pir­ma­die­nį...

Sudeginta le­dinė Mo­rė (1)

2017 m. vasario 28 d.
Se­kma­die­nį Pak­ruo­jo dva­re tris die­nas vy­ku­sia­me le­do skulp­tū­rų ir švie­sų fes­ti­va­ly­je „Pa­sa­ka“ su­de­gin­ta le­di­nė Mo­rė ir pa­skelb­ti lau­rea­tai.Ja­ni­na VAN­SAUS­KIE­NĖ
Pir­ma­sis ša­ly­je Le­do skulp­tū­rų fes­ti­va­lis penk­ta­die­nio vi­du­die­nį pra­si­dė­jo krin­tant šlapd­ri­bai ir lie­tui. Į dva­ro te­ri­to­ri­ją sun­kia­jai tech­ni­kai ga­be­nant le­do lui­tus, skulp­to­riams par­ko alė­jo­je ku­riant ma­žų­jų skulp­tū­rų pa­sa­žą telk­šo­jo ba­los ir pa­ti­žu­sių ta­ke­lių pur­vas.
Ne­paisant to, žiū­ro­vai jau...

Politikos aktualijosDaugiau

Pa­ra­dok­sa­liai pa­si­bai­gė pu­sant­rų me­tų Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė­je vy­kęs dar­bas – cent­ra­li­zuo­tas mais­to...

Į Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos (VTEK) aki­ra­tį pa­te­ko Rad­vi­liš­kio ra­jo­no vi­ce­me­ras...

Šiau­lie­tė ad­vo­ka­tė Dai­va Ru­sa­kie­nė ini­ci­juo­ja gru­pės ieš­ki­nį Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bei dėl ne­tin­ka­mai va­lo­mų gat­vių –...

Lie­tu­vo­je šiuo me­tu ren­gia­ma­si es­mi­niams at­lie­kų vers­lo po­ky­čiams. Aiš­ku, kad rink­lia­va at­lie­kų tu­rė­to­jams brangs...

Komentarai, nuomonėsDaugiau

Ko­dėl ša­lia džiaugs­mo, kad esa­me lais­vi, nuo­lat kiū­ti­na nu­si­vy­li­mo ir liū­de­sio še­šė­lis? Ko­dėl pa­lie­ka­me sa­vo ša­lį ją...

Vyks­ta tai, kas neiš­ven­gia­ma: ant bankroto ribos Šiau­lių „Ži­bu­rio“ kny­gy­nas, Sa­vi­val­dy­bės įmo­nė. Esu kny­gų skai­ty­to­jas...

Sto­vė­da­ma par­duo­tu­vė­je prie ka­sos, nu­gir­dau dvie­jų vy­rų po­kal­bį. Jie, ma­tyt, se­ni pa­žįs­ta­mi, gal bu­vę...Šiau­lių mies­to ta­ry­ba šian­dien ren­ka­si į po­sė­dį. Me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas kvie­čia da­ly­vau­ti ir mies­tie­čius. Ką...

Politikų tribūnaDaugiau

Vil­nius, rugp­jū­čio 8 d. (EL­TA).
Po bak­te­ri­jo­mis už­krės­tų kol­dū­nų skan­da­lo že­mės ūkio mi­nist­rė Vir­gi­ni­ja...

Šiau­lių ap­skri­ty­je Sei­mo rin­ki­mams pra­dė­jo dirb­ti sep­ty­nių vien­man­da­čių rin­ki­mų apy­gar­dų ko­mi­si­jos. „Šiau­lių kraš­tas“...

Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja pa­skel­bė po­li­ti­kų bei vals­ty­bės tar­nau­to­jų 2015 me­tų tur­to dek­la­ra­ci­jas...

Ne pir­mą mė­ne­sį Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je dis­ku­tuo­ja­ma apie VšĮ Pak­ruo­jo pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros...

imestamp]" border="0" alt="" />

PDF laikraščiai

Norėdami skaityti PDF failą, įveskite įsigytus prisijungimo duomenis
 
Vartotojas:
 
Slaptažodis:

 
 
PDF archyvas

Prenumerata

Popierinių laikraščių prenumerata internetu
Prenumeruoti
PDF laikraščių prenumerata
Prenumeruoti
Asmeniniai skelbimai mūsų žiniatinklyje
Skelbimai

„Delfino“ povandeninės uolos

Įvykiai, aktualijos
2017 m. vasario 28 d.
Ket­vir­ta­die­nį Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba spręs, ar ma­ne, Va­le­ri­jų Be­lo­vą, Šiau­lių plau­ki­mo mo­kyk­los „Del­fi­nas“ di­rek­to­rių, at­leis­ti iš dar­bo už šiurkš­čius dar­bo draus­mės pa­žei­di­mus. To­kią nuo­bau­dą re­ko­men­da­vo Sa­vi­val­dy­bė­je su­da­ry­ta dar­bo gru­pė, įver­ti­nu­si Vi­daus au­di­to sky­riaus iš­va­das. Esu kal­ti­na­mas, kad dėl ma­no ne­tin­ka­mo va­do­va­vi­mo biu­dže­tas ne­ga­vo ko­ne 40 tūkst. Eur, ta­čiau šie tei­gi­niai – ne­pag­rįs­ti.Va­le­ri­jus Be­lo­vas, Šiau­lių plau­ki­mo mo­kyk­los...

Iš kiemo – ir žiemą, ir ydas

Įvykiai, aktualijos
2017 m. vasario 28 d.
Šiuo­lai­ki­nį pa­sau­lį pa­sie­kę Už­ga­vė­nių per­si­ren­gė­liai, bly­nai, Mo­rė, links­my­bės ir kvai­lio­ji­mai – ne tik vi­siems ži­no­mi žie­mos iš­va­ry­mo at­ri­bu­tai. Se­no­ji lie­tu­vių kul­tū­ra pri­me­na tik­rą­ją šios šven­tės pra­smę – tai bend­ruo­me­nės šven­tė. Lai­kas drau­ge su at­gims­tan­čia gam­ta at­gim­ti ir žmo­nėms, at­si­kra­ty­ti ydų, ku­rios truk­do ir su kai­my­nu bend­rau­ti, ša­lį ir mies­tą val­dy­ti.Šiau­lių kul­tū­ros cent­ro apei­gi­nis folk­lo­ro an­samb­lis „Rė­da“ į Už­ga­vė­nes kvie­čia­mas ne tik pa­dai­nuo­ti, bet ir pa­mo­ky­ti...

Aikščių rekonstrukcija pajudės, parkų – dar ne (2)

Įvykiai, aktualijos
2017 m. vasario 28 d.
Šiau­liuo­se iš 8 UR­BAN pro­gra­mos pro­jek­tų, skir­tų vie­šo­sioms erd­vėms su­tvar­ky­ti, šie­met ren­gia­ma­si pra­dė­ti du – Sau­lės laik­ro­džio aikš­tės ir Pri­si­kė­li­mo aikš­tės. Ki­toms erd­vėms at­nau­jin­ti dar nė­ra tech­ni­nių pro­jek­tų.
Va­kar spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je UR­BAN pro­jek­tų įgy­ven­di­ni­mo ei­gą pri­sta­tė Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vai – lai­ki­no­ji di­rek­to­rė Gied­rė Men­do­za Her­re­ra, di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Mar­ty­nas Šiur­kus.
In­for­muo­ta, jog Pri­si­kė­li­mo aikš­tės...

E. Bi­vai­nis ren­gia­si grįž­ti di­rek­to­riu­mi? (15)

Įvykiai, aktualijos
2017 m. vasario 28 d.
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja ko­vo 2 die­ną lau­kia nau­jo di­rek­to­riaus. Bet ga­li su­lauk­ti ne nau­jo, o „se­no­jo“ – Ta­ry­bos at­sta­ty­din­to Eduar­do Bi­vai­nio. Pats jis tei­gia: „Neuž­bė­ki­me už akių“.
Va­kar E. Bi­vai­nis pa­sku­ti­nę die­ną dir­bo me­ro pa­ta­rė­ju. Me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas Ta­ry­bą į teis­mą pa­da­vu­sį E. Bi­vai­nį bu­vo pri­glau­dęs po sa­vo spar­ne­liu.
Esą trau­kia­si iš pa­ta­rė­jų sa­vo no­ru, nors Sa­vi­val­dy­bė­je ne pa­slap­tis, kad gal­būt ren­gia­si grįž­ti į...

Užgavėnių šėlsme supleškėjo 17 Morių (1)

Įvykiai, aktualijos
2017 m. vasario 28 d.
Tran­ki mu­zi­ka ir šmaikš­čios Už­ga­vė­nių dai­nos ai­dė­jo nuo sce­nos ir so­dy­bos kam­pe­liuo­se. Kve­pė­jo ke­pa­mi bly­nai. Kas bly­nus su uo­gie­ne kir­to, o kas vai­ši­no­si so­čiu šiu­pi­niu su kiau­lės uo­de­ga, šil­dė­si ar­ba­tė­le ar karš­tu alu­mi.
Kie­mi­nė­jo vi­sus links­min­da­mi ar gąs­din­da­mi de­šim­tys per­si­ren­gė­lių, vir­tę Ožiais, Ra­ga­no­mis, Vel­niais, Gil­ti­nė­lė­mis, Či­go­nais ar Žy­dais.
Su Už­ga­vė­nių kau­kė­mis su­ki­nė­jo­si ir vai­kai, ir suau­gu­sie­ji. Atė­ju­siems be kau­kės vei­dus pai­šė Pro­fe­si­nio ren­gi­mo...

Lopšelis-darželis „Varpelis“ gavo dovanų iš Prezidentės

Įvykiai, aktualijos
2017 m. vasario 28 d.
Šiau­lių lop­še­lis-dar­že­lis „Var­pe­lis“ sau­sio ir va­sa­rio mė­ne­siais kvie­tė vi­są dar­že­lio bend­ruo­me­nę da­ly­vau­ti ak­ci­jo­je „Ma­ma, nu­megzk man ša­li­ką tris­pal­vį!“ Ak­ci­jos me­tu bu­vo nu­megz­ti 182 tris­pal­viai ša­li­kai, ku­rių bend­ras il­gis – 232 met­rai 35 cen­ti­met­rai. Va­sa­rio 16-osios pro­ga „Var­pe­lio“ vai­kai megz­tą tris­pal­vį ša­li­ką do­va­nų iš­siun­tė ir Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tei Da­liai Gry­baus­kai­tei.
Penk­tą kar­tą vy­ku­sio­je ša­lies va­do­vės ini­ci­juo­to­je ak­ci­jo­je...

Sulaikyta šimtai kilogramų hašišo

Teisėtvarka
2017 m. vasario 28 d.
Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­ja, pa­de­da­ma Lie­tu­vos mui­ti­nės, su­lai­kė di­džiu­lį į Lie­tu­vą įve­ža­mų kvai­ša­lų kie­kį. Tei­gia­ma, kad tai di­džiau­sia šie­met Lie­tu­vo­je su­lai­ky­ta ha­ši­šo kont­ra­ban­da.Nar­ko­ti­kai bu­vo gabenami Šiau­lių įmo­nės vil­ki­ku.300 ki­log­ra­mų nu­si­kals­ta­mo kro­vi­nio ver­tė, pri­klau­so­mai nuo to, ko­kio­mis kai­no­mis – maž­me­ni­nė­mis ar did­me­ni­nė­mis – ver­ti­nant, ga­li siek­ti net iki tri­jų mi­li­jo­nų eu­rų.
Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos Or­ga­ni­zuo­to nu­si­kals­ta­mu­mo ty­ri­mo...

Viena avarija – trys žūtys (4)

Teisėtvarka
2017 m. vasario 28 d.
Praė­ju­sį penk­ta­die­nį, apie 13 va­lan­dą 40 mi­nu­čių, Kel­mės ra­jo­nui pri­klau­san­čio­je Ly­du­vė­nų kai­mo da­ly­je, ke­ly­je Ku­še­liš­kė – Ly­du­vė­nai – Mai­ro­niai, įvy­kus au­toa­va­ri­jai, žu­vo trys žmo­nės, vie­nas iš jų – še­šia­me­tis ber­niu­kas.
Ne­lai­mė įvy­ko sep­tin­ta­ja­me ke­lio Ku­še­liš­kė – Ly­du­vė­nai – Mai­ro­niai ki­lo­met­re. Mik­roau­to­bu­sas „Volks­wa­gen Ca­ra­vel­le“ už­va­žia­vo ant til­to per Drat­vi­nio upę, ta­čiau at­si­tren­kė į ke­lio ati­tva­rus, nu­lė­kė nuo til­to ir at­si­dū­rė upė­je.
Į kran­tą...

R. Bo­bi­nas pa­skir­tas ge­ne­ra­li­nio ko­mi­sa­ro pa­va­duo­to­ju

Teisėtvarka
2017 m. vasario 28 d.
Po­li­ci­jos de­par­ta­men­te R. Bo­bi­nas bus at­sa­kin­gas už ad­mi­nist­ra­vi­mą, fi­nan­si­nę ir ūki­nę veik­lą. Iki šiol šias pa­rei­gas ėjo į LR Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­ją pe­rė­jęs dirb­ti Do­na­tas Ma­laš­ke­vi­čius.
Lai­ki­nai, kol įvyks kon­kur­sas, Šiau­lių ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­ko pa­rei­gas eis pa­va­duo­to­jas Vin­cas Ur­bo­na­vi­čius.
Ri­man­tas Bo­bi­nas gi­mė 1970 me­tų gruo­džio 13 die­ną Kė­dai­niuo­se, yra įgi­jęs aukš­tą­jį tei­si­nį iš­si­la­vi­ni­mą.
Vi­daus tar­ny­bą pra­dė­jo 1992...

„Šiauliai-Universitetas“ metė rimtą iššūkį vilnietėms

Sportas
2017 m. vasario 28 d.
Po šios dvi­ko­vos paaiš­kė­jo ir ga­lu­ti­nės eki­pų po­zi­ci­jos po re­gu­lia­raus se­zo­no. Vil­nie­tės iš kar­to pa­ten­ka į pus­fi­na­lį, o šiau­lie­tės li­eka šeš­tos ir ket­virt­fi­na­ly­je ko­vos su tre­čią­ją po­zi­ci­ją užė­mu­siu Kau­no ra­jo­no „Hopt­rans-Si­re­nos“ klu­bu.
Kur kas ge­riau su­si­ti­ki­mą pra­dė­jo „Šiau­lių-Uni­ver­si­te­to“ ko­man­da, ku­ri šo­vė į prie­kį – 14:6. Spur­tu 10:0 at­sa­kiu­si „Ki­birkš­tis“ pir­mą kar­tą iš­si­ver­žė į prie­kį – 16:14. Ma­ža to, įsi­bė­gė­ju­sios vil­nie­tės to­liau to­lo ir po pir­mų­jų de­šim­ties žai­di­mo...

K. Gaučaitė iškovojo bronzos medalį

Sportas
2017 m. vasario 28 d.
Vi­sos Lie­tu­vos im­ty­ni­nin­kės ko­vė­si ma­žuo­siuo­se fi­na­luo­se, bet ne vi­soms pa­vy­ko pa­si­da­bin­ti me­da­liais.
Auk­sė Rut­kaus­kai­tė svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 63 ki­log­ra­mų, kaip ir 2016 me­tų pa­sau­lio jau­nių čem­pio­na­te, li­ko penk­to­je vie­to­je. Vik­to­ri­ja Au­gus­taus­kai­tė svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 55 kg mi­ni­ma­liai 0:3 pra­lai­mė­jo im­tį Len­ki­jos rink­ti­nės ko­vo­to­jai ir li­ko penk­ta, o Ka­mi­lė Gau­čai­tė svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 72 kg, kaip ir pa­sau­lio čem­pio­na­te...

Iveta Daujotaitė tarptautiniame turnyre – antra

Sportas
2017 m. vasario 28 d.
Vai­ki­nų vie­ne­tų tur­ny­ro nu­ga­lė­to­ju ta­po Di­džia­jai Bri­ta­ni­jai at­sto­vau­jan­tis An­ton Ma­tu­se­vič, o pa­jė­giau­sia tarp mer­gi­nų bu­vo Ru­si­jos te­ni­si­nin­kė Anas­ta­si­ja Ku­li­ko­va.
Vai­ki­nų dve­je­tų tur­ny­ro nu­ga­lė­to­jais ta­po olan­dai Jas­per de Jong ir Ra­jan Nij­boer.
Jau­nie­siems Lie­tu­vos te­ni­si­nin­kams „Šiau­liai Open 2017“ vie­ne­tų var­žy­bos sėk­min­gai ne­si­klos­tė. Vie­nin­te­lei Pau­li­nai Ba­kai­tei pa­vy­ko iš­kop­ti į ant­rą vie­ne­tų var­žy­bų ra­tą.
„Šiau­liai Open“ yra...

Baigėsi reguliariųjų varžybų sezonas

Sportas
2017 m. vasario 28 d.
Bai­gė­si Na­tu­ral Phar­ma­ceu­ti­cals-Re­gio­nų krep­ši­nio ly­gos A di­vi­zio­no re­gu­lia­rių­jų var­žy­bų se­zo­nas. Ko­man­dos jau ruo­šia­si at­krin­ta­mų­jų var­žy­bų eta­pui.
Kur­šė­nuo­se pa­sku­ti­nes rung­ty­nes žai­dė vie­tos „Gra­fų bal­dai-KA Sau­lė“ ir Ak­me­nės SCKK-„Ak­me­nės ce­men­tas“. Aikš­tės šei­mi­nin­kams bū­ti­nai rei­kė­jo per­ga­lės, kad ir ki­tą­met ga­lė­tų žais­ti šio­je tre­čio­jo­je pa­gal pa­jė­gu­mą ša­lies ly­go­je.
Pir­ma­ja­me kė­li­ny­je pir­ma­vo Ak­me­nės ko­man­da. Li­kus žais­ti pust­re­čios mi­nu­tės, grei­ta jos ata­ka...

Didžiosios Užgavėnės Naisiuose (1)

Krašto žinios
2017 m. vasario 28 d.
Va­sa­rio 26-osios ry­tą vi­si – va­žiuos­ti ir pės­ti, so­tūs ir al­ka­ni, ma­ži ir di­de­li – pa­trau­kė Nai­sių link. Vie­tos bend­ruo­me­nė su rė­mė­jais ir pa­gal­bi­nin­kais kvie­tė į di­džių­jų Už­ga­vė­nių siau­tu­lį.Ry­to vė­jas bei snie­gas ža­dė­jo tik­rą žie­mos ir be­siar­ti­nan­čio pa­va­sa­rio ko­vą, bet šven­tės da­ly­vių tai neiš­gąs­di­no: į Nai­sių sta­dio­ną rin­ko­si blyn­ke­pių ko­man­dos, per­si­ren­gė­liai, šven­ti­nės mu­gės pre­kei­viai, žiū­ro­vai.Tie, ku­rie at­vy­ko be kau­kių, bu­vo lau­kia­mi „Nai­sių va­sa­ros“ teat­ro ir bend­ruo­me­nės kul­tū­ros rū­muo­se...

Sukilo prieš naują šiukšlių mokesčio metodiką

Krašto žinios
2017 m. vasario 28 d.
Rad­vi­liš­kie­čius vers­li­nin­kus pa­pik­ti­no nau­ja at­lie­kų tvar­ky­mo rink­lia­vos me­to­di­ka. Su­lau­ku­si di­džiu­lio vers­lo žmo­nių pa­si­prie­ši­ni­mo dėl siū­lo­mos nau­jo­vės, Rad­vi­liš­kio ra­jo­no ta­ry­ba at­si­trau­kė ir nu­ta­rė šio klau­si­mo svars­ty­mą ati­dė­ti.Prieš nau­ją­ją vie­ti­nės rink­lia­vos už ko­mu­na­li­nių at­lie­kų su­rin­ki­mą ir jų tvar­ky­mą me­to­di­ką mū­ru sto­jo ra­jo­no vers­li­nin­kai, ne tik ke­lis kar­tus su­si­ti­kę su ra­jo­no val­džios ir Šiau­lių re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cent­ro (ŠRATC) at­sto­vais, bet ir vi­su...

90 arų te­ri­to­ri­jai iš­va­lyti – 429 tūks­tan­čiai eu­rų

Krašto žinios
2017 m. vasario 28 d.
Kelmės ra­jo­no ta­ry­bos na­riai spren­dė, ar Sa­vi­val­dy­bei pen­kiais pro­cen­tais pri­si­dė­ti prie Už­ven­čio se­niū­ni­jo­je Žel­vių kai­me bu­vu­sios naf­tos ba­zės su­tvar­ky­mo. Po­li­ti­kams at­ro­dė, jog 429 tūks­tan­čių eu­rų su­ma, ski­ria­ma iš Eu­ro­pos Są­jun­gos lė­šų, 5 pro­cen­tais pri­si­de­dant Sa­vi­val­dy­bei, yra la­bai di­de­lė.Ra­jo­ne tvar­ko­mos te­ri­to­ri­jos, ku­rio­se bu­vo trą­šų san­dė­liai, pa­vo­jin­gos che­mi­nės me­džia­gos ar naf­tos ba­zės. Kai kur šios vie­tos jau su­tvar­ky­tos. Šie­met bus tvar­ko­ma Žel­vių kai­me...

Z kar­tos spek­tak­lį nu­ver­ti­no ver­tin­to­jai

Krašto žinios
2017 m. vasario 28 d.
Lie­tu­vos vai­kų ir jau­ni­mo teat­rų ap­žiū­ros-šven­tės „Šim­ta­ko­jis-2017“ ra­jo­no tu­re da­ly­va­vu­sio Nau­jo­sios Ak­me­nės Ra­mu­čių gim­na­zi­jos moks­lei­vių spek­tak­lio re­ži­sie­rė Vio­le­ta Ser­bin­tie­nė pik­ti­na­si ko­mi­si­jos ver­ti­ni­mo kri­te­ri­jais. Kai svar­biau­sia – ne kū­ri­nio įtai­ga, pra­smė, o ka­no­nai. Ta­čiau į re­gio­ni­nę ap­žiū­rą Z kar­tos ak­to­riai va­žiuos.Ap­žiū­ro­je Nau­jo­sios Ak­me­nės Ra­mu­čių gim­na­zi­jos Ta­len­tų klu­bo ak­to­riai pri­sta­tė miu­zik­lą „Ačiū tau, Mar­čiau, ar­ba Z kar­tos pa­dė­ka Mar­ty­nui...

Opo­zi­ci­jai ne­rimą kelia Jo­niš­kio ra­jo­no biu­dže­tas

Krašto žinios
2017 m. vasario 28 d.
Va­kar Jo­niš­kio ra­jo­no ta­ry­ba tvir­ti­no ra­jo­no biu­dže­tą. Li­kus ke­lioms die­noms iki šio po­sė­džio, Ta­ry­bos opo­zi­ci­nė frak­ci­ja, ku­rią su­da­ro pen­ki na­riai, spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je iš­sa­kė ne­ri­mą, kad biu­dže­to lė­šos ne­ra­cio­na­liai skirs­to­mos spor­to klu­bams, pa­bars­to­mi „tru­pi­niai“ kai­mų bend­ruo­me­nėms. Opo­zi­ci­ja ma­no, kad ki­ti prio­ri­te­tai tu­rė­tų bū­ti tai­ko­mi ir skirs­tant ke­lių pro­gra­mos lė­šas, o su­tau­py­to­mis lė­šo­mis bū­tų ga­li­ma gel­bė­ti Jo­niš­kio li­go­ni­nės Vai­kų li­gų sky­rių ir...

Spuogai – ne tik paauglių problema

Sveikata
2017 m. vasario 28 d.
Kar­tais spuo­gai neap­lei­džia per­ko­pus net ir 30 ar 40 me­tų. Ką da­ry­ti, kaip su jais ko­vo­ti, pa­ta­ria gy­dy­to­ja der­ma­to­lo­gė Ind­rė Do­mar­kai­tė-Ja­kov­le­vė.
Pa­sak gy­dy­to­jos, vei­do spuo­gų ga­li at­si­ras­ti dėl įvai­rių prie­žas­čių. Vie­na iš jų – vė­ly­vo­ji ak­nė. Tai už­si­tę­su­si paaug­lys­tės ak­nė, ir jos gy­dy­mas vė­ly­ves­nia­me am­žiu­je yra il­ges­nis ir su­dė­tin­ges­nis.
Pa­cien­tams, ku­rie ser­ga vė­ly­vą­ja ak­ne, I. Do­mar­kai­tė-Ja­kov­le­vė vi­sa­da re­ko­men­duo­ja pa­si­ro­dy­ti...

Dienos populiariausi

Akmenės rajoneAkmenės rajone


Joniškio rajoneJoniškio rajone


Kelmės rajoneKelmės rajone


Pakruojo rajonePakruojo rajone


Radviliškio rajoneRadviliškio rajone


Šiaulių rajoneŠiaulių rajone

Sportas

Po šios dvi­ko­vos paaiš­kė­jo ir ga­lu­ti­nės eki­pų po­zi­ci­jos po re­gu­lia­raus se­zo­no. Vil­nie­tės iš kar­to pa­ten­ka į...

Keturi kampai

Iš Pak­ruo­jo ki­lęs pa­sta­rai­siais me­tais Ang­li­jo­je gy­ve­nan­tis Al­gir­das Pi­li­pa­vi­čius laik­raš­čio skai­ty­to­jų bu­vo...

Atolankos

Kom­po­zi­to­rius Ge­di­mi­nas Dap­ke­vi­čius be­veik kas­met pa­kvie­čia šiau­lie­čius į mu­zi­ki­nę šven­tę – die­nos švie­są iš­vys­ta jo...

imestamp]" border="0" alt="" />
keywords=" border='0' alt='' />

Gyvenimo spalvosDaugiau

Šiau­lių ra­jo­no gy­ven­to­jas Vik­to­ras Veng­ris – duob­ka­sys. Vy­ras at­vi­ras: veik­la, iš ku­rios jis duo­ną val­go...

Šiau­liuo­se pa­skai­tą apie mi­si­jas Šiau­rės ir Pie­tų Ame­ri­ko­je skai­tęs ku­ni­gas An­ta­nas Sau­lai­tis SJ pa­brė­žia –...

Kel­miš­kis mo­ky­to­jas, fo­tog­ra­fas, fil­mų kū­rė­jas Val­das Kan­čaus­kas bu­vo pa­kvies­tas dirb­ti Šo­kių die­nos...

Vi­ta Ža­ba­raus­kai­tė – ryš­ki as­me­ny­bė, Šiau­lių dai­li­nin­kė, ryš­kūs, įsi­min­ti­ni jos pa­veiks­lai, tad ne­nuos­ta­bu, kad daug...

Visi straipsniai