(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ri­ta AL­MA­NIS, Nau­jo­sios Ak­me­nės mu­zi­kos mo­kyk­los dai­lės mo­ky­to­ja
Gamink ir BALSUOK
Ri­ta AL­MA­NIS, Nau­jo­sios Ak­me­nės mu­zi­kos mo­kyk­los dai­lės mo­ky­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Kreditų ir paskolų palyginimas - Paskolose.lt
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
keywords=" border='0' alt='' />

PDF laikraščiai

Norėdami skaityti PDF failą, įveskite įsigytus prisijungimo duomenis
 
Vartotojas:
 
Slaptažodis:

 
 
PDF archyvas

Prenumerata

Popierinių laikraščių prenumerata internetu
Prenumeruoti
PDF laikraščių prenumerata
Prenumeruoti
Asmeniniai skelbimai mūsų žiniatinklyje
Skelbimai

Bul­va­ras „žvyr­ke­lis“ pa­bars­ty­tas „ko­rup­ci­jos elementais“? (11)

2017 m. kovo 24 d.
Šiau­lių pės­čių­jų bul­va­ras vie­šų­jų pir­ki­mų pro­ce­dū­rų me­tu pri­ly­gin­tas žvyr­ke­liui. To­dėl pres­ti­ži­nę ir pa­grin­di­nę mies­to gat­vę ga­li re­konst­ruo­ti ke­li­nin­kai, ku­rie tech­ni­nį pro­jek­tą rengs vos už 34 tūks­tan­čius eu­rų. To­kia keis­tai ma­ža di­de­lės apim­ties dar­bų kai­na abe­jo­nių ke­lia mies­to me­rui ireu­ro­par­la­men­ta­rui. Už­si­me­na­ma apie ga­li­mos ko­rup­ci­jos po­žy­mius.„Šiau­lių kraš­tas“ ga­vo per­nai va­sa­rą Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės pa­reng­tus Šiau­lių pės­čių­jų bul­va­ro su priei­go­mis at­vi­ro­jo kon­kur­so...

Mokyklos dalijasi būsimuosius pirmokus

2017 m. kovo 24 d.
Šiau­lių pra­di­nės mo­kyk­los ir pro­gim­na­zi­jos pil­do bū­si­mų pir­mo­kų kla­ses. Šie­met mo­kyk­los pa­si­da­lins be­veik 1 200 pir­mo­kė­lių. Gim­na­zi­joms taip pat ak­tua­liau­sias pir­mo­kų gim­na­zis­tų priė­mi­mas, o jų ma­žė­ja – bus apie 1 000.
Priė­mi­mas į bend­ro­jo la­vi­ni­mo mo­kyk­las vyks­ta nuo ko­vo pra­džios.
Mies­to Ta­ry­bos spren­di­mu reg­la­men­tuo­ta, kiek kla­sių komp­lek­tų mo­kyk­los ga­li tu­rė­ti. Mo­kyk­loms pri­skir­tos mik­ro­ra­jo­nų te­ri­to­ri­jos, iš ku­rių ga­li priim­ti mo­ki­nius.
„Bend­ro­jo...

Šiauliuose atidarytas Estijos garbės konsulatas (3)

2017 m. kovo 23 d.
Šiau­liuo­se tre­čia­die­nį iš­kil­min­gai ati­da­ry­tas Es­ti­jos Res­pub­li­kos gar­bės kon­su­la­tas, inau­gu­ruo­tas Es­ti­jos gar­bės kon­su­las Lie­tu­vo­je. Juo ta­po šiau­lie­tis vers­li­nin­kas Gin­ta­ras Sluc­kus. Ti­ki­ma­si, jog tai at­vers ga­li­my­bes Šiau­liams glau­džiau bend­ra­dar­biau­ti su Es­ti­ja kul­tū­ros, moks­lo, vers­lo sri­ty­se.Pa­sau­ly­je įpras­ta tarp­vals­ty­bi­nius ry­šius pa­lai­ky­ti ne tik per ofi­cia­lias dip­lo­ma­ti­nes at­sto­vy­bes, kar­je­ros kon­su­lus, bet ir per gar­bės...

Ligoninei – remontas, vadovui – grėsmė dėl mandato (10)

2017 m. kovo 23 d.
Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys Da­rius Kriš­ta­po­nis, pri­sta­tęs su­re­mon­tuo­tą So­cia­li­nės glo­bos pa­da­li­nį Meš­kui­čiuo­se, jau tu­ri ki­tų rū­pes­čių. Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja no­ri atim­ti iš jo Ta­ry­bos na­rio man­da­tą.Ant­ra­die­nį Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės va­do­vai po re­mon­to ap­si­lan­kė Vie­šo­sios įstai­gos Šiau­lių ra­jo­no pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­ro So­cia­li­nės glo­bos pa­da­li­ny­je Meš­kui­čiuo­se.
Sve­čiai, ly­di­mi Meš­kui­čių slau­gos ir pa­lai­ko­mo­jo gy­dy­mo li­go­ni­nės...

Politikos aktualijosDaugiau

Pa­ra­dok­sa­liai pa­si­bai­gė pu­sant­rų me­tų Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė­je vy­kęs dar­bas – cent­ra­li­zuo­tas mais­to...

Į Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos (VTEK) aki­ra­tį pa­te­ko Rad­vi­liš­kio ra­jo­no vi­ce­me­ras...

Šiau­lie­tė ad­vo­ka­tė Dai­va Ru­sa­kie­nė ini­ci­juo­ja gru­pės ieš­ki­nį Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bei dėl ne­tin­ka­mai va­lo­mų gat­vių –...

Lie­tu­vo­je šiuo me­tu ren­gia­ma­si es­mi­niams at­lie­kų vers­lo po­ky­čiams. Aiš­ku, kad rink­lia­va at­lie­kų tu­rė­to­jams brangs...

Komentarai, nuomonėsDaugiau

Re­gio­nuo­se pra­si­de­da kon­sul­ta­ci­jos dėl moks­lo me­tų il­gi­ni­mo. Ky­la klau­si­mas, ar dvi pa­pil­do­mos sa­vai­tės...


Ket­vir­ta­die­nį trys „vals­tie­čiai“ – Do­vi­lė Ša­ka­lie­nė, Ze­no­nas Strei­kus ir Ro­ber­tas Šark­nic­kas – Sei­me...

Dėl et­no­lo­gi­jos stu­di­jų su­grą­ži­ni­mo į aukš­tą­sias mo­kyk­las
Į Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tę Da­lią...

Neiš­ken­čiau – į dai­gi­ni­mo lo­ve­lius ant pa­lan­gės su­bė­riau po­mi­do­rų ir pa­pri­kų sėk­las (nors ži­nau, kad vi­sa­da bū­na šiek tiek...

Politikų tribūnaDaugiau

Vil­nius, rugp­jū­čio 8 d. (EL­TA).
Po bak­te­ri­jo­mis už­krės­tų kol­dū­nų skan­da­lo že­mės ūkio mi­nist­rė Vir­gi­ni­ja...

Šiau­lių ap­skri­ty­je Sei­mo rin­ki­mams pra­dė­jo dirb­ti sep­ty­nių vien­man­da­čių rin­ki­mų apy­gar­dų ko­mi­si­jos. „Šiau­lių kraš­tas“...

Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja pa­skel­bė po­li­ti­kų bei vals­ty­bės tar­nau­to­jų 2015 me­tų tur­to dek­la­ra­ci­jas...

Ne pir­mą mė­ne­sį Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je dis­ku­tuo­ja­ma apie VšĮ Pak­ruo­jo pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros...

imestamp]" border="0" alt="" />

Savivaldybė skyrė premijas aktorių šeimai (3)

Įvykiai, aktualijos
2017 m. kovo 24 d.
Vals­ty­bi­nio Šiau­lių dra­mos teat­ro ak­to­riai In­ga Nor­ku­tė-Žvi­nie­nė ir Au­ri­mas Žvi­nys, teat­ro va­do­vas, pa­skelb­ti šių me­tų Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės pre­mi­jos lau­rea­tais. Sa­vi­val­dy­bės pre­mi­jo­mis po 600 eu­rų kas­met pa­ger­bia­mi teat­ro kū­ry­bi­niai dar­buo­to­jai mi­nint Tarp­tau­ti­nę teat­ro die­ną.
Teat­ro Me­no ta­ry­bos tei­ki­mu šie­met pre­mi­ja skir­ta ak­to­riams už ge­riau­sius se­zo­no mo­ters ir vy­ro vaid­me­nis.
I. Nor­ku­tė-Žvi­nie­nė įver­tin­ta už Liu­bos vaid­me­nį...

„Dagilėlio“ koncertai JAV žavėjo publiką (2)

Įvykiai, aktualijos
2017 m. kovo 24 d.
Šiau­lių ber­niu­kų ir jau­nuo­lių cho­ras „Da­gi­lė­lis“ ket­vir­ta­die­nį su­grį­žo iš dau­giau nei de­šimt die­nų tru­ku­sio kon­cer­ti­nio tu­ro Jung­ti­nė­se Ame­ri­kos Vals­ti­jo­se. „Da­gi­lė­lis“ JAV kon­cer­ta­vo jau ant­rą kar­tą.Rū­ta JAN­KU­VIE­NĖ

Iš­siil­gę tė­vai ket­vir­ta­die­nio va­ka­rą cho­rą pa­si­ti­ko su di­džiu­liu svei­ki­ni­mo pla­ka­tu. Būg­nų rit­mais „Da­gi­lė­lį“ svei­ki­no gru­pė „Rit­mas ki­taip“, o me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas į su­tik­tu­ves atė­jo su di­de­liu sal­dai­nių mai­šu.
Sug­rį­žu­sių­jų bū­ry­je ne­bu­vo tik va­do­vo...

Patiekalų receptai sugula į katalogą

Budintis reporteris
2017 m. kovo 24 d.
„Šiau­lių kraš­to“ kon­kur­so „Ga­mink ir bal­suok“ va­sa­rio mė­ne­sio lai­mė­to­ja, Rad­vi­liš­kio vie­šo­sios bib­lio­te­kos Vai­kų li­te­ra­tū­ros sky­riaus ve­dė­ja Ni­jo­lė PAKŠ­TIE­NĖ eg­zo­ti­ką ne itin mėgs­ta ir daž­niau­siai ga­mi­na tra­di­ci­nius pa­tie­ka­lus. Mė­gia­mų pa­tie­ka­lų re­cep­tus sau­go pa­čios su­da­ry­ta­me ka­ta­lo­ge.N. Pakš­tie­nės „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams pa­siū­ly­tas jau­tie­nos ir ait­rio­sios pa­pri­kos sriu­bos re­cep­tas su­lau­kė dau­giau­sia bal­sų. Lai­mė­to­jai įteik­ta be­stse­le­riu ta­pu­si re­cep­tų kny­ga „Ko­dėl...

Medvilionių dvarą pagaliau realiai bandys saugoti (3)

Budintis reporteris
2017 m. kovo 24 d.
Prieš dve­jus me­tus vi­so­je Lie­tu­vo­je iš­gar­sė­jęs Jo­niš­kio ra­jo­no Med­vi­lio­nių dva­ras, ku­rio Sa­vi­val­dy­bė vos skan­da­lin­gai ne­nug­rio­vė, pa­ga­liau su­lauks rea­lios ap­sau­gos. Yran­tį pa­sta­tą ap­žiū­rė­jo Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­to at­sto­vas, ruo­šia­ma­si skelb­ti kon­kur­są lai­ki­nie­siems jo ap­sau­gos dar­bams.
Med­vi­lio­nių dva­ro gy­ve­na­mą­jį mo­li­nį pa­sta­tą praė­ju­sią sa­vai­tę ap­žiū­rė­jo Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­to Šiau­lių sky­riaus ve­dė­jas Ry­tis Bud­rys ir Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės...

Kovojo lengvaatlečiai

Sportas
2017 m. kovo 24 d.
Tri­ko­vių ko­man­di­nė­se pir­me­ny­bė­se iš šiau­lie­čių as­me­ni­nė­se var­žy­bo­se ge­riau­siai se­kė­si šuo­lių tri­ko­vė­je da­ly­va­vu­siai Ame­li­tai Tau­jans­kai­tei (tren. D. Ma­cei­kie­nė). Tarp 18 da­ly­vių šiau­lie­tė su­rin­ko 2249 taš­kus ir pel­nė tre­čią­ją vie­tą.
Me­ti­mų tri­ko­vė­je ant­rą­ją vie­tą, su­rin­ku­si 16 taš­kų, iš­ko­vo­jo Jo­niš­kio ra­jo­no leng­vaat­le­tė Gin­ta­rė Mi­se­vi­čiū­tė (tren. R. Pro­ko­pen­ko). Rung­ty­je da­ly­va­vo 26 da­ly­vės.
Šiau­liai mies­tų gru­pė­je užė­mė 4 vie­tą (101 taš­kas). Nu­ga­lė­jo Vil­niaus ko­man­da...

Šiauliuose prasideda „Kino pavasaris": išskirtiniai filmai ir pasaulyje pripažintos kino juostos

Afiša
2017 m. kovo 24 d.
Va­kar, ko­vo 23-ąją die­ną, Vil­niu­je pra­si­dė­jęs di­džiau­sias ir svar­biau­sias ki­no ren­gi­nys Lie­tu­vo­je – 22-asis fes­ti­va­lis „Ki­no pa­va­sa­ris“ at­ke­liau­ja ir į Šiau­lius. Šie­met, kaip ir kas­met, fes­ti­va­lio pro­gra­mos su­da­ry­to­jai at­rin­ko pa­čius ge­riau­sius, vi­sa­me pa­sau­ly­je pri­pa­žin­tus fil­mus. Šiau­lių mies­to gy­ven­to­jai „Ki­no pa­va­sa­rio“ me­tu tu­rės ga­li­my­bę pa­ma­ty­ti net 18 iš­skir­ti­nių ki­no juos­tų.Fes­ti­va­lį ati­da­rys „Os­ka­rui“ no­mi­nuo­tas, du „Auk­si­nius...

Su­šil­dė gy­ve­ni­mo sau­lė­ly­dį

Krašto žinios
2017 m. kovo 24 d.
Pak­ruo­jie­tė li­te­ra­tė Ka­ro­li­na Kaz­laus­kie­nė ke­liems mė­ne­siams bu­vo ta­pu­si sa­va­no­re slau­ge – globo­jo ne­se­niai į Am­ži­ny­bę išė­ju­sį mu­zi­kan­tą, folk­lo­ri­nin­ką Al­ber­tą Jū­rą. Re­gė­ji­mo ne­ga­lią tu­rin­ti Ka­ro­li­na jau­čia džiaugs­mą bū­ti rei­ka­lin­ga.Pa­va­sa­riop pa­kruo­jie­čiai vėl gat­vė­se ma­to ei­liuo­to­ją Ka­ro­li­ną Kaz­laus­kie­nę, ne­ši­ną krep­šiu ir ne­re­tai ve­di­ną šu­niu­ku. Li­te­ra­tė pa­pras­tai sku­ba į ko­kį su­si­ti­ki­mą ar spau­dai ruo­šia­mos nau­jos sa­vo kny­gos rei­ka­lais. Ar­ba – par­neš­ti drau­gei...

Pareikalauta ištaisyti renovacijos broką

Krašto žinios
2017 m. kovo 24 d.
Praė­ju­sią sa­vai­tę Pak­ruo­jo sa­vi­val­dy­bės, re­no­va­ci­jos ad­mi­nist­ra­vi­mo ir dau­gia­bu­čių na­mų bend­ri­jos „Pa­lau­kė“ at­sto­vai griež­tai pa­rei­ka­la­vo iš­tai­sy­ti po na­mo re­no­va­ci­jos pa­lik­tus de­fek­tus. Dėl jų gy­ven­to­jams karš­tas van­duo tie­kia­mas su per­trū­kiais, tin­ka­mai ne­vei­kia na­mo ven­ti­lia­ci­ja, pra­dė­jo pe­ly­ti bu­tai. Re­no­vuo­to­jams, UAB „Au­lau­kis“, rei­ka­la­vi­mų neį­vyk­džius, ke­ti­na­ma duo­ti juos į teis­mą.Pak­ruo­jo P. Ma­šio­to 63-ojo dau­gia­bu­čio bend­ra­sa­vi­nin­kų...

Šiaulių kelininkai – apie besibaigiantį žiemos sezoną ir sunaudotus rekordinius medžiagų kiekius

Įvykiai, aktualijos
2017 m. kovo 23 d.
Nors pir­mas ka­len­do­ri­nio pa­va­sa­rio mė­nuo jau ei­na į pa­bai­gą, o gat­vių va­ly­mo dar­bai ir­gi įpu­sė­ję, ta­čiau ke­li­nin­kai už­da­ry­ti žie­mos se­zo­no dar ne­sku­ba ir dir­ba bu­dė­ji­mo re­ži­mu. Pa­sak bend­ro­vės „Eco­ser­vi­ce pro­jek­tai“, pri­žiū­rin­čios da­lį Šiau­lių mies­to gat­vių ir ša­li­gat­vių, ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus And­re­jaus Ba­ri­no­vo, praė­jęs žie­mos se­zo­nas bu­vo iš­ties in­ten­sy­vus ir il­gas. Tai pa­tvir­ti­na ir su­nau­do­ti bars­ty­mo me­džia­gų kie­kiai, ku­rie, ly­gi­nant su anks­tes­niais...

Prekybos, pramonės ir amatų rūmų šventėje pagerbti geriausieji

Įvykiai, aktualijos
2017 m. kovo 23 d.
Penk­ta­die­nį re­gio­no vers­lo žmo­nės Šiau­lių are­no­je pa­mi­nė­jo Šiau­lių pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mų 25-me­tį. Šven­tė­je pa­svei­kin­tos sėk­min­giau­sios Šiau­lių ir Tel­šių re­gio­nų įmo­nės. Pri­si­min­ta is­to­ri­ja, kal­bė­ta apie šian­die­ną ir drą­siai žvelg­ta į atei­tį.Gar­bin­gą re­gio­nų vers­lo bend­ruo­me­nę, ren­gi­nio sve­čius su Pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mų 25-mečiu pa­svei­ki­no jų pre­zi­den­tas Vid­man­tas Ja­per­tas. Kal­bė­ta apie pir­muo­sius rū­mų veik­los me­tus, šian­die­ną ir atei­tį.
Sep­ty­nio­li­ka me­tų Šiau­lių pre­ky­bos, pra­mo­nės...

Ką pakeis ilgesni mokslo metai? (11)

Budintis reporteris
2017 m. kovo 23 d.
Re­gio­nuo­se pra­si­de­da kon­sul­ta­ci­jos dėl moks­lo me­tų il­gi­ni­mo. Ky­la klau­si­mas, ar dvi pa­pil­do­mos sa­vai­tės iš­spręs es­mi­nes švie­ti­mo sis­te­mos pro­ble­mas, kai į vai­ko gal­vą lyg į šiukš­lia­dė­žę me­ta­ma daug ne­rei­ka­lin­gų da­ly­kų.
Siū­lo­mi po­ky­čiai pri­me­na tų pa­čių bal­dų per­stum­dy­mą ta­me pa­čia­me bu­te. To­kiu prin­ci­pu Lie­tu­vo­je vyks­ta dau­gy­bė re­for­mų. Su­si­da­ro imi­ta­ci­jos įspū­dis, jog kaž­kas da­ro­ma.
Tai­gi, ir moks­lo me­tų pail­gi­ni­mas dviem sa­vai­tė­mis pri­dė­tų tik pu­sant­ros sa­vai­ti­nės...

Pagerbtas signataro A.Ražausko atminimas

Budintis reporteris
2017 m. kovo 23 d.
Va­kar Pak­ruo­jo ra­jo­no Žvirb­lo­nių gy­ven­vie­tė­je ati­deng­ta at­mi­ni­mo len­ta Ko­vo 11-osios ak­to sig­na­ta­rui Al­gir­dui Ra­žaus­kui. Šią die­ną jam bū­tų suė­ję 65-eri me­tai.Iš­kil­mės pra­si­dė­jo Ro­za­li­mo ka­pi­nė­se prie Aukš­čiau­sios ta­ry­bos – At­ku­ria­mo­jo Sei­mo na­rio Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės ak­to sig­na­ta­ro Al­gir­do Ra­žaus­ko ka­po. Skam­bant smui­ki­nin­ko at­lie­ka­mai F. Šu­ber­to „Ave Ma­ri­ja“ bu­vę bend­ra­žy­giai, ar­ti­mie­ji, po­li­ti­kos ir vi­suo­me­nės vei­kė­jai pa­dė­jo gė­lių.
A...

Jaunuoliai domisi policininko profesija (3)

Teisėtvarka
2017 m. kovo 23 d.
Ren­gi­nio pra­džio­je gau­sų bū­rį jau­ni­mo pa­svei­ki­no Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­jas, at­lie­kan­tis vir­ši­nin­ko funk­ci­jas Ra­mū­nas Sa­ra­pas.
„Džiu­gu, kad tiek daug žmo­nių no­ri su­si­pa­žin­ti su po­li­ci­jos pa­rei­gū­no dar­bu ir ti­kiuo­si, kad jau po ke­le­rių me­tų pa­pil­dy­si­te mū­sų ko­lek­ty­vo gre­tas. Ga­biam ir am­bi­cin­gam jau­ni­mui čia su­da­ry­tos vi­sos kar­je­ros ga­li­my­bės“, – sa­kė R. Sa­ra­pas.
At­vi­rų du­rų die­nos ren­gi­ny­je da­ly­va­vo Lie­tu­vos po­li­ci­jos...

Remontuoti leidžiama tik atsiklausus kaimynų ir Savivaldybės (5)

Keturi kampai
2017 m. kovo 23 d.
Įsi­ga­lio­jus Triukš­mo val­dy­mo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mui, gy­ven­to­jai ar įmo­nės, pla­nuo­jan­tys sta­ty­bos, re­mon­to dar­bus gy­ve­na­mo­jo­je te­ri­to­ri­jo­je, pri­va­lo apie tai in­for­muo­ti ne tik kai­my­nus, bet ir Sa­vi­val­dy­bę. Ti­ki­ma­si, kad taip pa­vyks su­tram­dy­ti triukš­ma­da­rius. Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė­je to­kių pra­ne­ši­mų gau­ta apie šim­tą.
Nus­ta­ty­tos for­mos pra­ne­ši­mą Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai Prii­ma­ma­ja­me gy­ven­to­jai pri­va­lo pa­teik­ti ne vė­liau kaip prieš 7...

Naudingų grožybių galima pagaminti ir iš laikraščio

Keturi kampai
2017 m. kovo 23 d.
Kel­mės ra­jo­ne, Gir­ni­kų kai­me, gy­ve­na­n­ti Vi­ta Va­lie­nė kar­tais iki pa­ry­čių ku­ria vi­so­kiau­sias gro­žy­bes. Mo­ters ran­ko­se per­skai­ty­tas laik­raš­tis virs­ta rė­me­liais nuo­trau­koms, gė­lių puokš­te, o pa­pras­čiau­sias bu­te­lis – skry­bė­lė­ta pa­ne­le ar­ba po­nu.Vi­ta Va­lie­nė svars­to, jog po­mė­gį kur­ti įvai­riau­sias gro­žy­bes bui­čiai pa­vel­dė­jo iš tė­čio. Nuo Lau­ku­vos ki­lęs Vy­tau­tas Kirk­lys bu­vo sa­va­moks­lis dro­žė­jas. Jis da­ry­da­vo rankš­luos­ti­nes, drož­da­vo sam­čius ir šaukš­tus, iš­ban­dė dau­gy­bę me­džio...

Dienos populiariausi

Akmenės rajoneAkmenės rajone


Joniškio rajoneJoniškio rajone


Kelmės rajoneKelmės rajone


Pakruojo rajonePakruojo rajone


Radviliškio rajoneRadviliškio rajone


Šiaulių rajoneŠiaulių rajone

Sportas

Tri­ko­vių ko­man­di­nė­se pir­me­ny­bė­se iš šiau­lie­čių as­me­ni­nė­se var­žy­bo­se ge­riau­siai se­kė­si šuo­lių tri­ko­vė­je...

Centas prie cento

Atolankos

Kom­po­zi­to­rius Ge­di­mi­nas Dap­ke­vi­čius be­veik kas­met pa­kvie­čia šiau­lie­čius į mu­zi­ki­nę šven­tę – die­nos švie­są iš­vys­ta jo...

imestamp]" border="0" alt="" />
keywords=" border='0' alt='' />

Gyvenimo spalvosDaugiau

Pak­laus­ta, kaip ją pri­sta­ty­ti, dvie­jų vai­kų ma­ma, 34-erių me­tų šiau­lie­tė Jur­gi­ta Gri­nie­nė ne­sud­ve­jo­ja: „Gy­ve­nan­ti...

Ak­me­nės ra­jo­no val­džia guo­dė­si: Vie­šu­čių kai­mo nie­kaip ne­ga­li­me pa­nai­kin­ti, nors ten se­niai nie­kas...

Mei­lės emig­ran­tė – taip sa­ve va­di­na Šiau­lių ap­skri­ties P. Vi­šins­kio vie­šo­sios bib­lio­te­kos Re­gio­ni­nio bib­lio­te­kų...

Po dar­bo Šiau­lių pri­klau­so­my­bės li­gų cent­ro įkū­rė­jas, va­do­vas ir gy­dy­to­jas psi­chiat­ras 71-erių El­man­tas Pra­nas...

Visi straipsniai