(detali)
Prisijungti Registruotis Prenumeruoti

Orai Šiauliuose

Šiaulių televizijos žinios

2014-07-21

2014-07-19

2014-07-18

Konkursai

Ni­jo­lė AS­TA­ŠAUS­KIE­NĖ, Ty­tu­vė­nų gim­na­zi­jos Mu­zi­kos sky­riaus va­do­vė
Gamink ir Balsuok
Ni­jo­lė AS­TA­ŠAUS­KIE­NĖ, Ty­tu­vė­nų gim­na­zi­jos Mu­zi­kos sky­riaus va­do­vė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

XXI amžiaus kaligrafė: ji rašo ir sveikinimus, ir laišką Prezidentui

2014 m. liepos 25 d.
Tušu ir plunksnakočiu, tarybiniais laikais kainavusiu dvi kapeikas, šiaulietė Salomėja Vaišvilienė jau daugiau nei dvidešimt metų kaligrafiškai rašo sveikinimus ir linkėjimus. „Jūs tikriausiai turite rašiklyje motoriuką“, – stebisi kai kurie moters įgūdžiais. Ponia Salomėja gali mintinai pacituoti apie 300 lietuvių poetų eilių, kurias dailiai išraito atviruke.Dar besimokydama vidurinėje mokykloje Salomėja garsėjo dailiu raštu, mokytojai jos prašydavo piešti plakatus šventėms, rengti sienlaikraščius.
Baigusi vidurinę mokyklą devyniolikmetė mergina keliems mėnesiams įsidarbino Šiaulių...

Šiaulių direktoriui gresia interpeliacija (54)

2014 m. liepos 24 d.
Šiaulių miesto savivaldybėje rengiamasi Administracijos direktoriaus Gedemino Vyšniausko interpeliacijai. Opozicija nusiteikusi ryžtingai – jos nuomone, nekompetetingas vadovas turėtų pasitraukti. Administracijos direktorių delegavę socialdemokratai savo „kadrą“ gina. Valdančiosios koalicijos partneriai abejoja – pajudinus direktorių, gali griūti visa Šiaulių valdžios viršūnėlė.Dauguma „Šiaulių krašto“ kalbintų miesto Tarybos narių svarstė, kad su dabartiniu vadovavimu Savivaldybės darbas negali būti efektyvus. Net kai kurie socialdemokratai neabejojo, kad...

Dienos žiniosDaugiau

Nuo kitų metų sausio 1 d. įsigalios Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pakeitimai, pagal kuriuos dalis vairuotojų bus laikomi...

Seimas po svarstymo pritarė Savivaldybių tarybų rinkimų ir Vietos savivaldos įstatymų pakeitimams, kuriais siekiama įtvirtinti tiesioginius...

Nuo 2016 metų į valstybinius lopšelius ir darželius bus priimami tik tie vaikai, kurie turės pažymas apie atliktus skiepus nuo...

Lietuva sulaukė svarbių žinių iš Briuselio ir Frankfurto prie Maino, kur yra įsikūrusios Europos Komisija ir Europos centrinis bankas...

Gimtinės sargybojeDaugiau

Ketvirtadienį skambiais akordais prasidėjo dešimtasis Žagarės vyšnių festivalis. Jame savo kūrybą pristatęs Nacionalinės premijos laureatas...

Rugpjūčio 23 dieną minėsime Baltijos kelio 25-metį. Jubiliejaus paminėjimu susirūpinta ir Šiauliuose. Vakar Savivaldybėje tartasi dėl...

Komentarai, nuomonėsDaugiau

Rūta Vainienė
Mokesčiai – neišsemiama tema, aktyvi net vasarą. Štai du Seimo nariai užregistravo Nekilnojamojo turto mokesčio...

Brangi ir nuostolinga valstybei buvo praėjusi savaitė. Paskelbta, kad Valstybės turto fondas turės atlyginti kone 13 mln. litų...

***
Du savaitgalius iš eilės Radviliškio rajone buvo renkami garbės piliečiai. Šeduvos miestas titulavo du savo kraštiečius –...

Sakote, nėra vieno vaisto nuo visų ligų?
Tikrai esate teisūs, bet panašu, kad mūsų valdžia galvoja kitaip.
Visas visuomenės ydas...

PDF laikraščiai

Norėdami parsisiųsti PDF failą, įveskite isigytus prisijungimo duomenis
 
Vartotojas:
 
Slaptažodis:

 
 
PDF archyvas

Prenumerata

Popierinių laikraščių prenumerata internetu
Prenumeruoti
PDF laikraščių prenumerata
Prenumeruoti
Asmeniniai skelbimai mūsų žiniatinklyje
Skelbimai

TEO su­jun­gė Šiau­lių ir Pa­ne­vė­žio pa­da­li­nius

Budintis reporteris
2014 m. liepos 25 d.
Di­džiau­sia Lie­tu­vos te­le­ko­mu­ni­ka­ci­jų įmo­nių gru­pė TEO LT, šių me­tų pra­džio­je at­lei­du­si 130 dar­buo­to­jų, ir Šiau­lių re­gio­ne vyk­do struk­tū­ri­nę per­tvar­ką – at­leis­ti ke­tu­ri dar­buo­to­jai, su­jung­ti Šiau­lių ir Pa­ne­vė­žio re­gio­nai.„Sau­sio mė­ne­sį TEO įmo­nių gru­pę pa­li­ko maž­daug 130 dar­buo­to­jų. Šie po­ky­čiai įvy­ko op­ti­mi­za­vus įmo­nės dar­bo pro­ce­sus, in­ves­tuo­jant į dar­buo­to­jų lai­ką tau­pan­čias tech­no­lo­gi­nes sis­te­mas, efek­ty­viau pa­skirs­tant dar­bo apim­tis.
Be to, vis di­des­nė bend­ro­vės klien­tų...

Ko­dėl ne­vyks­ta šo­kiai?

Budintis reporteris
2014 m. liepos 25 d.
„Šiau­lių kraš­to“ re­dak­ci­ja su­lau­kė laiš­ko iš Gil­vy­čių kai­mo (Šiau­lių ra­jo­nas), ku­ria­me skun­džia­ma­si, kad vie­tos jau­ni­mui neor­ga­ni­zuo­ja­mi šo­kiai, nors nau­ja sa­lė įreng­ta, triukš­min­gai ati­da­ry­ta šį pa­va­sa­rį. Laiš­ko ne­pa­si­ra­šęs au­to­rius tvir­ti­na, kad sa­lė jau­ni­mui bu­vo ati­da­ry­ta tik kar­tą.Nu­vy­ko­me į apie 250 gy­ven­to­jų tu­rin­čius Gil­vy­čius. Ne­di­de­lę, bet tvar­kin­gai su­re­mon­tuo­tą šo­kių sa­lę at­ra­ki­nu­si ir ap­ro­džiu­si kai­mo kul­tū­ros ren­gi­nių or­ga­ni­za­to­rė Ri­mu­tė Jo­nai­tie­nė tei­gė, kad į...

Pinigų liko nuo Turkijos, bet gal reikės Londonui

Įvykiai, aktualijos
2014 m. liepos 25 d.
Šiau­lių mies­to me­ras Jus­ti­nas Sar­taus­kas va­kar spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je in­for­ma­vo, jog ren­gia­ma­si per­skirs­ty­ti biu­dže­to lė­šas. Tarp jų – su­tau­py­ti pi­ni­gai dėl žlu­gu­sių skry­džių į Tur­ki­ją. Paaiš­kė­jo, kad pa­pil­do­mų lė­šų rei­kės Me­nų in­ku­ba­to­riui. O skry­džių že­mė­la­py­je ga­li at­si­ras­ti Lon­do­nas.
Me­nų in­ku­ba­to­riaus sta­ty­ba pra­si­dė­jo, bet aiš­kė­ja, jog pro­jek­to lė­šų ne­pa­kaks. Kad pa­sta­tas bū­tų pri­jung­tas prie elekt­ros, ši­lu­mos tink­lų, van­den­tie­kio ir nuo­te­kų tra­sų, rei­kės klo­ti...

Apskrities savivaldybių biudžetai pilnėja

Įvykiai, aktualijos
2014 m. liepos 25 d.
Šiau­lių ap­skri­ties sa­vi­val­dy­bės, iš­sky­rus Pak­ruo­jo ra­jo­no, įvyk­dė ir vir­ši­jo šių me­tų pir­mo­jo pus­me­čio biu­dže­to už­duo­tis. Bet pa­grin­di­nio – gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio – kai ku­rios sa­vi­val­dy­bės ga­vo ma­žiau, nei pla­nuo­ta.
Šiau­lių ap­skri­ties vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos (ŠAV­MI) duo­me­ni­mis, šių me­tų pir­mo­jo pus­me­čio įplau­kų už­duo­tys vir­šy­tos še­šio­se ap­skri­ties sa­vi­val­dy­bė­se.
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tas įvyk­dy­tas 107 pro­cen­tais, pa­ja­mų gau­ta 4,95 mi­li­jo­no li­tų...

Ar gali geras meras būti geru šachmatininku?

Įvykiai, aktualijos
2014 m. liepos 25 d.
Vie­ną pa­va­ka­rę Ber­žy­nė­lio par­ke prie šach­ma­tų len­tų su­sė­do 10 šios spor­to ša­kos fa­nų. Nuo jau­nu­čio mo­kyk­li­nu­ko iki gar­baus am­žiaus sen­jo­ro. Taip Tarp­tau­ti­nę šach­ma­tų die­ną pa­mi­nė­jo Šiau­lių šach­ma­tų fe­de­ra­ci­ja. Par­ti­jos tru­ko vos po 10 mi­nu­čių, kiek­vie­nam žai­dė­jui – po 5 mi­nu­tes, tad la­bai il­gai sa­vo ėji­mų ap­mąs­ty­ti ne­te­ko. Šiau­lių šach­ma­tų fe­de­ra­ci­jos pre­zi­den­tas ir mies­to me­ras Jus­ti­nas Sar­taus­kas pri­si­pa­ži­no, kad lai­ko sty­gius jam šiek tiek ki­šo ko­ją, to­dėl tarp de­šimt šach­ma­ti­nin­kų li­ko...

Išvykstantiems studijuoti jaunuoliams būtina pasirūpinti sveikatos draudimu

Įvykiai, aktualijos
2014 m. liepos 25 d.
Studijuoti į Europos Sąjungos šalių universitetus kasmet patraukia vis daugiau mūsų kraštiečių. Jaunuoliai, studijuojantieji Europos Sąjungos (ES) šalių ir Norvegijos, Islandijos, Lichtenšteino bei Šveicarijos aukštųjų mokyklų dieniniuose skyriuose, privalomuoju sveikatos draudimu (PSD) yra draudžiami valstybės lėšomis, todėl jiems šių įmokų Lietuvoje mokėti nereikia. Tačiau išvykstant artimiausioje teritorinėje ligonių kasoje (TLK) svarbu susitvarkyti dokumentus ir išsiimti Europos sveikatos draudimo kortelę (ESDK).Svarbu žinoti, kad abiturientų, gavusių kvietimus studijuoti...

AKTYVIAU DALYVAUKIME PREVENCINĖSE PROGRAMOSE

Įvykiai, aktualijos
2014 m. liepos 25 d.
Šiuo me­tu Šiau­lių ir Tel­šių ap­skri­ty­se vyk­do­mos 6 pre­ven­ci­nės pro­gra­mos:
* Gim­dos kak­le­lio pik­ty­bi­nių na­vi­kų pre­ven­ci­nių prie­mo­nių fi­nan­sa­vi­mo pro­gra­ma mo­te­rims nuo 25 iki 60 me­tų,
* At­ran­ki­nės ma­mog­ra­fi­nės pa­tik­ros dėl krū­ties vė­žio fi­nan­sa­vi­mo pro­gra­ma mo­te­rims nuo 50 iki 69 me­tų,
* Prie­ši­nės liau­kos (pro­sta­tos) vė­žio anks­ty­vo­sios diag­nos­ti­kos fi­nan­sa­vi­mo pro­gra­ma vy­rams nuo 50 iki 75 me­tų ir vy­rams nuo 45 me­tų, jei jų tė­vai ar bro­liai sir­go prie­ši­nės liau­kos vė­žiu...

Po Kelmę – su pistoletu rankoje

Teisėtvarka
2014 m. liepos 25 d.
Vy­tau­to Di­džio­jo gat­vė­je pi­lie­čiai bu­vo su­lai­ky­ti ir pri­sta­ty­ti į Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tą, iš 1967 me­tais gi­mu­sio vy­riš­kio paim­tas pis­to­le­tas. Kar­tu ėjo 1963 me­tais gi­męs vy­riš­kio drau­gas. Abu vy­riš­kiai – be nuo­la­ti­nės gy­ve­na­mo­sios vie­tos. Pis­to­le­tą tu­rė­jęs pi­lie­tis su­lai­ky­tas ir už­da­ry­tas į areš­ti­nę, ki­tas vy­riš­kis ap­klaus­tas ir pa­leis­tas. Pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Krepšinio legendos pasakojo apie lemtingas akimirkas

Sportas
2014 m. liepos 25 d.
Tre­čia­die­nį Jo­niš­ky­je su ger­bė­jais su­si­ti­ko krep­ši­nio le­gen­dos: du­kart olim­pi­nė čem­pio­nė An­ge­lė Rup­šie­nė, olim­pi­nis čem­pio­nas Mo­des­tas Pau­laus­kas ir ge­riau­sias krep­ši­nio tre­ne­ris Vla­das Ga­ras­tas. Tre­ne­ris pa­sa­ko­jo apie lem­tin­gas aki­mir­kas svar­bio­se run­gy­nė­se ir pir­mą­kart iš­kel­tą lie­tu­viš­ką tris­pal­vę, o krep­ši­nin­kai klau­sia­mi ban­dė įver­tin­ti, ku­ris me­da­lis jiems svar­biau­sias.
Ži­no­miau­sias Lie­tu­vos krep­ši­nio tre­ne­ris Vla­das Ga­ras­tas pa­sa­ko­jo, kad mū­sų...

„Šiauliuose“ žais du amerikiečiai

Sportas
2014 m. liepos 25 d.
Nuo rug­sė­jo pir­mo­sios prie „Šiau­lių“ krep­ši­nin­kų pri­si­jungs du ame­ri­kie­čiai: Jo­nat­ha­nas Lee ir Ty­le­ris Olan­de­ris. „Šiau­lių“ stra­te­gas Ge­di­mi­nas Pet­raus­kas sa­ko, kad ame­ri­kie­tiš­ką­jį krep­ši­nį de­rins su eu­ro­pie­tiš­ku.Jus­ti­na PET­RAUS­KIE­NĖ

24 me­tų 188 cm ūgio įžai­dė­jas J. Lee, su ku­riuo „Šiau­liai“ pa­si­ra­šė su­tar­tį vie­nam se­zo­nui, yra kai­ria­ran­kis.
Ame­ri­kie­tis prieš me­tus bai­gė Nort­heas­ter­no (JAV) uni­ver­si­te­tą ir pra­dė­jo pro­fe­sio­na­lo kar­je­rą. Sta­bi­liu me­ti­mu ir iš...

Be­dar­biai dai­ro­si į pa­šal­pas ir už­sie­nį

Krašto žinios
2014 m. liepos 25 d.
Pak­ruo­jie­tė Al­do­na (pa­var­dė re­dak­ci­jai ži­no­ma) Šiau­lių te­ri­to­ri­nės dar­bo bir­žos Pak­ruo­jo sky­riaus du­ris vars­to be­veik pu­sant­rų me­tų.
„Be dar­bo li­kau prieš po­rą me­tų, kai įmo­nę, ku­rio­je dir­bau dau­giau nei de­šimt­me­tį, iš Pak­ruo­jo iš­kė­lė į ki­tą mies­tą. Iš kar­to Dar­bo bir­žo­je ne­si­re­gist­ra­vau – neap­si­mo­kė­jo, nes man, kaip ir vi­siems bu­vu­siems šios įmo­nės dar­buo­to­jams, bu­vo iš­mo­kė­ta kom­pen­sa­ci­ja. To­dėl ke­lis mė­ne­sius gy­ve­nau iš jos. Į Dar­bo bir­žą krei­piau­si praė­ju­sių­jų me­tų pa­va­sa­rį“, –...

Švęsti be alkoholio reikia mokytis

Krašto žinios
2014 m. liepos 25 d.

Blai­vios šven­tės iš Šiau­lių ra­jo­no Nai­sių ri­ta­si per kraš­tą. Užp­raei­tą sa­vait­ga­lį be al­ko­ho­lio šven­tė ir Lin­ku­va. Nai­sių fes­ti­va­lis va­di­na­mas tra­di­ci­niu, nes švęs­ti be al­ko­ho­lio su­si­ren­ka­ma penk­tą va­sa­rą.
Šie­me­ti­nė Lin­ku­vos mies­to šven­tė (nuo se­niau­sių lai­kų va­di­na­ma „Škap­lier­na“, nes vyks­ta per Škap­lie­ri­nės at­lai­dus) lai­ko­ma is­to­ri­niu įvy­kiu. Pir­mą kar­tą šven­tės die­no­mis mies­te­ly­je bu­vo už­draus­ta pre­kiau­ti al­ko­ho­liu ne tik gat­vė­se, bet ir par­duo­tu­vė­se.
To­kio...

Vaikystės prisiminimuose – gerasis daktaras

Krašto žinios
2014 m. liepos 25 d.
Po „Pak­ruo­jo kraš­to“ pub­li­ka­ci­jų, apie tar­pu­ka­riu Pak­ruo­jy­je gy­ve­nu­sius žy­dus, at­si­lie­pė skai­ty­to­jai, pa­no­rę pa­si­da­ly­ti pri­si­mi­ni­mais apie to me­to gar­sų­ pa­kruo­jie­čių dak­ta­rą Mar­ką Šrei­be­rį.pakruojis@.skras­tas.ltPak­ruo­jie­tė Liu­ci­ja Ra­gai­šie­nė – ži­no­mas žmo­gus ra­jo­ne. Ji – il­ga­me­tė pe­da­go­gė, mu­zi­kos mo­ky­to­ja, jos var­das ke­le­tą de­šimt­me­čių bu­vo sie­ja­mas su Pak­ruo­jo „At­ža­ly­no“ vi­du­ri­nės mo­kyk­los, da­bar gim­na­zi­jos, ir ra­jo­no moks­lei­vių cho­rų veik­la...

Kodėl gatvių šlavėjai girti?

Krašto žinios
2014 m. liepos 25 d.
Į redakciją kreipėsi laikraščio skaitytojos iš Pakruojo. Moterys piktinosi, kad seniūnija, viešųjų darbų įdarbinusi bedarbius, jiems leidžia vidury dienos miesto centre griuvinėti ir gauti pinigus kaip už darbą.
Janina VANSAUSKIENĖ

„Visiems žinomas Pakruojo girtuoklis V.T. šluotos darbo metu neišlaiko – vyriškis čia bando šluoti, čia griūva. Mato ir maži, ir dideli, ir – niekas nieko. Mat jis – viešųjų darbų gavęs bedarbis. Kyla klausimas, kodėl seniūnija nemato, kam ir už ką moka mokesčių mokėtojų pinigus“, – piktinosi pakruojietė, prašiusi neskelbti...

Dėl trūkusio vamzdžio taršos išvengta

Įvykiai, aktualijos
2014 m. liepos 24 d.
Incidentas įvyko penktadienį. Keičiant šilumos trasą fabriko teritorijoje buvo atkastas įtrūkęs nukanalizuoto Kulpės upelio vamzdynas.
Apie 18 valandą pastebėta, jog vamzdis yra nesandarus. Įtarta, jog į jį galėjo patekti ir į ežerą nutekėti teršalai su į tranšėją patekusiu gruntiniu ar paviršiniu vandeniu. Fabriko teritorija nuo teršalų tik dabar pradėta valyti.
Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento (ŠRAAD) specialistai tą pačią dieną paėmė iš vamzdžio į ežerą ištekančio vandens mėginius. Tyrimai atlikti ŠRAAD laboratorijoje.
„Leistinos taršos normos...

Šiaulių gatvėse pasirodė naujas autobusas (4)

Įvykiai, aktualijos
2014 m. liepos 24 d.
Viešojo transporto priemonė, kainavusi keturis šimtus tūkstančių eurų, nupirkta Šiauliams centralizuotai už lėšas, gautas už valstybės išduodamus taršos leidimus.
Tai – elektra varomas autobusas su dujų varikliu, kuris reikalingas elektros įkrovimui darbo metu. Autobuse įdiegta elektroninio keleivio bilieto sistema ir keleivių skaičiavimo įranga. Jis pritaikytas ir neįgaliesiems.
Transporto priemonė beveik tris kartus ekonomiškesnė nei dyzelinu varomi autobusai. Vienas kilometras atsieina penkiasdešimt centų. „Busturo“ generalinis direktorius...

Išgražėjęs Paragių dvaras vėl kviečia

Įvykiai, aktualijos
2014 m. liepos 24 d.
Paragių dvaro statiniai bei aplinka pagražėjo po dvejus metus trukusių ir prieš kelias savaites baigtų tvarkymo darbų. Šis kultūrinis paveldas atgaivintas, gavus Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.
XIX amžiaus pabaigoje ir XX amžiaus pirmoje pusėje Paragių dvaras buvo kultūros židinys. Mat šeimininkas Nikodemas Ivanauskas (1839-1932) garsėjo kaip profesionalus dailininkas, jo dukros Sofija Ivanauskaitė-Pšibiliauskienė (1867-1926) ir Marija Ivanauskaitė-Lastauskienė (1872-1957) žinomos kaip rašytojos, kurios spausdinamus prozos kūrinius pasirašydavo tuo pačiu...

Šiau­lių po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų by­la per­duo­ta teis­mui

Teisėtvarka
2014 m. liepos 24 d.
Buvę ir esami Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato (VPK) Organizuoto nusikalstamumo tyrimo biuro (ONTB) pareigūnai, šio komisariato pareigūnai ir kiti asmenys kaltinami tuo, kad dalyvaudami nusikalstamo susivienijimo veikloje pagrobė ir pasisavino svetimą turtą, kyšininkavo papirkdami valstybės tarnautojus, piktnaudžiavo tarnybine padėtimi ir viršijo įgaliojimus, neteisėtai disponavo šaunamaisiais ginklais, šaudmenimis, turėdami tikslą platinti neteisėtai pasisavino įvairius narkotinių medžiagų kiekius ir jais disponavo, suklastojo...

Nemalonaus įvykio slogutį pašalino dėmesingi patruliai (3)

Teisėtvarka
2014 m. liepos 24 d.
Liepos 7-osios rytą moteris į Šiaulius iš Akmenės atvažiavo planuoto vizito pas gydytoją. Tačiau netoli Žemaitės ir P. Cvirkos gatvių sankryžos netikėtai jos vairuojamas automobilis sugedo ir nebeužsivedė.
„Netrukus prie manęs privažiavo policijos ekipažas, kuriame buvo vaikinas ir mergina. Jie labai geranoriškai mane nuramino, bandė įvairiais būdais užvesti automobilį, o nepavykus to padaryti, padėjo nustumti jį į saugią vietą, kad netrukdytų kitiems automobiliams, – savo laiške pasakoja A. Carlson.
Kai moteris pasakė, kad labai skuba...

Kulka devynmetės kojoje – dėl neatsakingo suaugusiųjų elgesio

Teisėtvarka
2014 m. liepos 24 d.
Kriminalistai jokio po parkus slankiojančio maniako nesulaikė, tačiau visuomenei nori pranešti dvi naujienas. Pirmoji – niekas į mergaitę nešovė ir jokie pavojai Skaistgirio miestelio parko lankytojų netyko. Antroji – šis įvykis yra netinkamo suaugusiųjų elgesio su ginklu pavyzdys.
Jo priešistorė prasidėjo minėtos paros dieną. Devynmetė su seserimi lankėsi pas kaimynų vaikus ir leido laiką šaudydamos pneumatiniu šautuvu į taikinį. Atrakcija vyko prižiūrint suaugusiesiems. Po to kaimynas šautuvą nunešė į įprastą jo laikymo vietą – lauko virtuvę ir padėjo už durų. Vaikai...

Adrenalino troškulys tenkintas švarinant turgavietę

Teisėtvarka
2014 m. liepos 24 d.
Liepos pradžioje pasipylė pranešimai policijai apie vagystes iš Šiaulių miesto centrinės turgavietės „Dvaras“ pastato. Sulaikyti trys įtariamieji.Liepos 4-osios rytą į darbą atėjusios prekybininkės pastebėjo, kad naktį buvo įsibrauta į turgavietę, išplėšta vienos prekyvietės vitrina ir pavogta mėsos gaminių. Turgavietėje esančioje kavinėje pasigesta cigarečių.
Nustatyta, kad į turgavietės paviljoną buvo patekta pro stoglangį. Po to ilgapirščiai statybinėmis konstrukcijomis greičiausiai nusileido iki prekyviečių, apsirūpino juos dominančiomis prekėmis ir pro stoglangį išsinešdino...

Šiauliečių klubą papildė legionierė iš Pusiaujo Gvinėjos

Sportas
2014 m. liepos 24 d.
Šiaulių „Gintros-Universiteto“ komanda ir toliau stiprinasi. Lietuvos čempionų gretas prieš artėjantį UEFA moterų Čempionų lygos atrankos turnyrą papildė legionierė iš Pusiaujo Gvinėjos Laetitia Chapeh Yimga.27-erių metų vidurio gynėjo pozicijoje rungtyniaujanti futbolininkė gimė ir užaugo Kamerūne, tačiau prieš kelerius metus žaidėja priėmė Pusiaujo Gvinėjos pilietybę. Būtent šiai šaliai L.Chapeh Yimga atstovauja nuo 2011 metų ir su ja jau dalyvavo 2011 metų FIFA moterų pasaulio čempionate bei 2012 metų Afrikos tautų taurės pirmenybėse. Pastarosiose L.Chapeh Yimgos atstovaujama Pusiaujo Gvinėjos...

Talkšoje irkluos ir pasaulio čempionė Donata Vištartaitė

Sportas
2014 m. liepos 24 d.
Pagrindinis renginys vyks šeštadienį, 15 valandą ,Talkšos ežere prie „Lapės“ – finaliniai, drakonų ir vikingų valčių plaukimai. Juose dalyvaus ir profesionalų, ir mėgėjų komandos. Pernai renginyje dalyvavo kariškių, ugniagesių, Tardymo izoliatoriaus, NATO pareigūnų komandos.
Į šventę taip pat atvyksta pasaulio irklavimo čempionė Donata Vištartaitė, sportininkų iš Latvijos ir Rusijos.
Miesto meras Justinas Sartauskas priminė, kad savaitgalį mieste dar vyks „BigBank“ plento dviračių taurės Šiaulių etapas, Lietuvos ir Latvijos draugiškos krepšinio varžybos. Atkreipė...

Kurdami savo oazę pasirūpino ir miesto šaligatviu (3)

Keturi kampai
2014 m. liepos 24 d.
Irena ir Algis Čelkiai, gyvenantys beveik Joniškio miesto centre, savo nedideliame kieme, kuriame kadaise derėjo avietės ir agrastai, susikūrė jaukią, kupiną spalvų oazę. Negana to, visuomeniškai nusiteikęs daugiabučio medinio namo gyventojas ir komendantas kaimynus pakvietė sutvarkyti miestui priklausantį šaligatvį prie namų. Vyras sako: pinigų trūksta, mieste yra ir didesnių objektų, tad kai ką galime sukurti savo rankomis.
Irenos ir Algio Čelkių gėlynus nuo smalsių praeivių akių iš gatvės pusės slepia ilgas medinis sodria žalia spalva dažytas daugiabutis...

Kaip ma­žas bu­tas tam­pa erd­vus ir funk­cio­na­lus

Keturi kampai
2014 m. liepos 24 d.
Butai su maža virtuve, siauru koridoriumi, ankšta vonia ir tualetu šiandien daugelio gyventojų netenkina ir jie stengiasi sušiuolaikinti savo gyvenamąją erdvę. Kaip išplėsti erdvę mažame bute, pataria architektė Ilona Vaznonienė.
Norint kuo naudingiau išnaudoti gyvenamąją erdvę, pasak architektės, reikėtų įvertinti esamus ir ateities poreikius. Kitas žingsnis – išsiaiškinti, kokie patalpų pakeitimai įmanomi ir įstatymais leistini. Ne mažiau svarbu – pinigų ir laiko sąnaudos. Jų didesniems pokyčiams reikės daug, todėl vertėtų pamąstyti, ar investicija atsipirks...

Žagarės amatininkai pristatomi fotografijų parodoje

Kultūra
2014 m. liepos 24 d.
Žagarės (Joniškio r.) bibliotekoje surengta fotografijų paroda, skirta vietos amatininkams. Parodoje galima paskaityti ir įdomiosios amatų istorijos faktų iš Žagarės praeities.
Atėjusius į biblioteką nuotraukose pasitinka sertifikuotus, tai yra, jau oficialiai pripažintus paveldo produktus gaminantys meistrai: vyndariai Bronius Vasiliauskas, Genovaitė Ramutienė, žolininkė Inga Šutkienė, žaislininkė Aušra Petrauskienė, medžio meistras Dalius Udrakis. Parodoje trūksta tik vyndarių Danutės ir Aleksandro Laukučių fotografijų.
Šalia pripažintų meistrų...

Saulučių ir kryželių medis – Kalvystės parko pradžiai

Kultūra
2014 m. liepos 24 d.
Penktadienį Užventyje (Kelmės r.), Mildos ir Alvydo Knyzelių malūne, baigėsi savaitę trukęs penktasis kalvių ir akvarelininkų pleneras.Būrys akvarelės meistrų surengė didžiulę savo darbų parodą – akvarelės eksponuotos tiesiog ant malūno grindų. Dvylika kalvių ir medžio drožėjas sukūrė ir šalia malūno pastatė įspūdingo dydžio – 10 metrų kalviškų saulučių ir kryžių medį, kuris vėliau bus perkeltas į Ventos salą – būsimąjį Kalvystės parką po atviru dangumi.
Praėjusią savaitę Užventyje buvo karščiau negu kitose Lietuvos vietose. Prie žaizdrų stovėjo dvylika kalvių, dirbo bei kūrė ir vienintelis medžio drožėjas iš Tirkšlių Antanas...

Išmonę rodė saugios kaimynystės grupės (2)

Krašto žinios
2014 m. liepos 24 d.
Atnaujintame Aukštelkų (Radviliųkio r.) seniūnijos parke saugios kaimynystės komandos surengė savo ketvirtąjį sąskrydį, kuriame virė azartiška kova dėl geriausios komandos titulo, skambėjo dainos, garavo gardi košė.Į ketvirtąjį saugios kaimynystės grupių sąskrydį komandos suvažiavo ne tuščiomis – viena po kitos kilo komandų palapinės, kuriose stalai lūžo nuo skanumynų, sąskrydžio dalyviai puošėsi vienoda apranga.
Į šiųmetį sąskrydį suvažiavo dar daugiau komandų nei ankstesniais metais. Prisistatymui ruošėsi bendruomenių nariai, policijos rėmėjai, policijos pareigūnai, šauliai, kariškiai...

Knyga pasakoja apie kaimą

Krašto žinios
2014 m. liepos 24 d.
Šiaulių rajono Gegužių kaimas jau turi savo knygą. Ją iškilmingai pristačiusieji džiaugėsi, kad leidinys „Gegužių kaimo praeitis ir dabarties atspindžiai“ apie šią vietovę primins ir tada, kai ji susilies su Šiauliais.
Aldona Petravičienė, Gegužių kaimo bendruomenės pirmininkė, labiausiai rūpinusis išleisti knygą, sakė, kad ji radosi, daugelį metų kaupus informaciją, padedant daugeliui žmonių.
Dauguma į gyvenvietę atsikeliančių žmonių net nežino, jog kadaise čia buvo kaimas. O juk, pasak A. Petravičienės, rašytiniuose paminkluose užfiksuota, kad kaimas įsikūrė 1617 metais...

Pagalbos šauksmas: gyventojai skęsta dulkėse (3)

Krašto žinios
2014 m. liepos 24 d.
Į „Krašto žinių“ redakciją kreipėsi Joniškio rajono Mielaičių kaimo gyventojai, prašydami padėti ieškoti galimybių asfaltuoti jų kelią. Žmonės žiemą per sniegą negali išvažiuoti, o vasarą skęsta dulkėse, kurios nukloja visus langus, net žalios žolės kaime nebelikę.
Laiške redakcijai Mielaičių kaimo gyventojai pasakoja, kad žvyrkelis, einantis nuo pagrindinio Joniškio–Linkuvos kelio ir kertantis jų kaimą, jau tapo žemesnis už greta plytinčius laukus. Žiemą jį taip užpusto, kad būtų visiškai atskirti nuo pasaulio, jeigu ne gerasis ūkininkas Edmundas Kalinauskas. Tačiau ir jam...

Festivalio staigmena – joniškiečio kūryba

Krašto žinios
2014 m. liepos 24 d.
Jubiliejiniam Žagarės vyšnių festivaliui staigmeną – penkių kūrinių koncertą pateikė joniškietis jaunas kompozitorius Modestas Jukna.Penki per pastaruosius dvejus metus jo parašyti kūriniai nuskambėjo pusės valandos trukmės koncerte-muzikinėje meninėje vizualizacijoje „Tik 12 natų“.
Scenoje rojaliu grojo pats autorius, o iš ekrano jam pritarė į šį projektą įsijungę garsus saksofono meistras Vytautas Grubliauskas-Kongas ir dainininkė Inga Valinskienė. Vaizdo klipai buvo filmuojami daugiausia Žagarės apylinkėse, vienas jų – tiesiog vandenyje Žvelgaičio...

Laisvalaikį leido kartu

Krašto žinios
2014 m. liepos 24 d.
Dienos renginį ankstų rytą pradėjo žvejai. Dvylika jų sėdo ant tvenkinio kranto su meškerėmis rankose.
Žuvys neskubėjo kibti. Penkių žvejų jos nepradžiugino nė karto.
Daugiausiai – 1,7 kilogramo – sugavo Adomas Vaičekauskas, 200 gramų mažiau – Arvydas Aleksandravičius. Trečiąją vietą laimėjo Laimis Banys. Didžiausią – 200 gramų sveriančią žuvį – suviliojo Nedas Krizivickas.
Krepšinio trise prieš tris turnyrą laimėjo Mindaugas Mockus, Tomas Kulikauskas, Justas ir Simas Pranckaičiai.
Vakare renginys persikėlė į pakumulšiškiams įprastą sambūrių vietą – Ąžuolų parkelį...

Šo­kė­jai lai­mė­jo "Kriš­to­li­nę bu­rę"

Krašto žinios
2014 m. liepos 24 d.
„Saulė“ prisistatė dviejose kategorijose. Sportinio šokio kategorijoje grupė apdovanota trečios vietos, estradinio – auksiniu, pirmos vietos diplomu. Susumavus visus rezultatus, grupei įteikta konkurso "Krištolinė burė".
Šokėjams taip pat buvo organizuojamos įvairios kūrybinės raiškos dienos, vyko užsiėmimai.
Vykome į Albeną,tenr buvo pristatyta Bulgarijos istorija, papročiai, tradicijos ir šokiai ant žarijų. Aplankėme Balčiką, nepaprasto grožio botanikos sodą ir sugriuvusį Kaliakros miestą, kuriame yra garsusis iškyšulys. Vaikai ir jaunimas turėjo...

Stačiūnuose šventė kraštiečiai

Krašto žinios
2014 m. liepos 24 d.
Jau senokai Stačiūnuose buvo sukviesti kraštiečiai: tie, kurie gimė ir gyveno, kurie mokėsi Stačiūnų mokykloje ir kuriuos likimas išvedė iš gimtojo kaimo.Šiemetinė šešioliktoji kaimo šventė sutapo su Laimingos mirties atlaidais Stačiūnų bažnyčioje, todėl rengėjai nusprendė sukviesti visus į kraštiečių sambūrį „Meile gimtinei tvirti mes“.
Po iškilmių bažnyčioje žmonės rinkosi prie buvusios mokyklos – dabar daugiafunkcio centro, pasirašė Svečių knygoje. Apžiūrėję „Gaspadinių turgelio“ prekes, ne vienas įsigijo mūsų šeimininkių Dalės, Aldonos ir Bronytės pagamintų skanėstų.
Jaunimas domėjosi...

Kursų pabaigtuvėms surengtas koncertas ir paroda (1)

Krašto žinios
2014 m. liepos 24 d.
Daugiau kaip 200 dalyvių iš įvairių Lietuvos vietovių ir Karaliaučiaus pabaigtuvių proga surengė koncertą ir parodą. Kursų dalyviai smuikavo, kankliavo, griežė bandonijomis, armonikomis, piemenėlių ir kitokiais instrumentais, dainavo ir giedojo, šoko. Parodoje – dirbiniai iš molio, šiaudelių, vytelių, karpiniai, lininiai drabužiai, austos juostos.
Kelmės kultūros centro direktorius Arnas Arlauskas dėkojo visiems kursų dalyviais, mokytojams. Nors šių metų kursų finansavimas buvo kur kas mažesnis negu ankstesniųjų, nė vienas kursų mokytojas dėl to neatsisakė mokyti, pasidalinti...

Aptvertas avarinis bendrabutis (4)

Krašto žinios
2014 m. liepos 24 d.
Vakar Naujosios Akmenės miesto Respublikos gatvės 10-asis penkiaaukštis namas aptvertas maždaug dviejų metrų tvora. Tuo pasirūpino Akmenės rajono savivaldybė, nes Akmenės rajono apylinkės teismas įpareigojo imtis saugos priemonių, esant avarinei pastato būklei.Išvadas apie pastato keliamą pavojų ekspertai pateikė prieš dvejus metus. Jais remdamasi Akmenės rajono savivaldybė 2013 metais objektą paskelbė avariniu.
Tačiau ir toliau penkiaaukščiame name vis buvo eksploatuojama kelios dešimtys kvadratinių metrų ploto patalpų pirmame aukšte – veikė "Carito" valgykla socialiai...

Apsk­ri­ties ar­chi­tek­tai pie­šė Pa­ra­gių dva­re

Krašto žinios
2014 m. liepos 24 d.
Apžiūrėjo renovuotus Naujosios Akmenės miesto namus, domėjosi pramonės įmonių veikla, grožėjosi cemento gamintojų eksploatuojamu Šaltiškių karjeru, mėgavosi gamtos ramybe Kamanų valstybiniame rezervate.
Kelionė baigėsi vakarojimu Paragių dvare. Čia architektai savo nuotaikas ir įspūdžius išreiškė piešiniais ant maždaug metro ploto statybinių plokščių. Kūriniai palikti kaip dovanos rajono valdžios ir renginį parėmusio verslo atstovams.
„Krašto žinių“ inf.

Sa­vait­ga­lį smogs karš­čio ban­ga

Paskutinis
2014 m. liepos 24 d.
Ar­tė­jant sa­vait­ga­liui vie­to­mis pa­ly­nos, to­liau vy­raus va­sa­riš­ka kait­ra. Sa­vait­ga­lį dau­ge­ly­je vie­to­vių griau­dės per­kū­ni­ja, oras su­šils dar la­biau, bus tin­ka­mos są­ly­gos su­si­da­ry­ti škva­lams. Ypač karš­ta bus sek­ma­die­nį.
Šian­dien įdie­no­jus dau­ge­ly­je ra­jo­nų sau­lę už­stos de­be­sys, ta­čiau lie­taus ne­nu­ma­to­ma. Pūs ry­tų kryp­ties vė­jas. Vil­niu­je die­ną oras su­šils iki 25 laips­nių, dan­gus ap­niuks, ta­čiau va­ka­rop iš­si­gied­rins. Kau­ne vie­nas ki­tas de­be­sys taip pat pa­si­ro­dys, bus apie 25...

Dienos populiariausi


Centas prie cento

Šiauliuose, šalia Krymo ir Sevastopolio gatvių įsikūrusioje Lieporių turgavietėje, „okupacijos“ nuotaikos – prekiautojai užėmė rekonstruotą...

Atolankos

Šiaulių universiteto Menų fakulteto docentė dailininkė Irena Ambrazienė ir Šiaulių dailės galerijos vyriausioji specialistė menotyrininkė Ernesta...

Gyvenimo spalvosDaugiau

Šiaulių Chaimo Frenkelio vilos parkas. Trumpoji laikrodžio rodyklė perkopė aštuonis. Dvi valandos iki šokio spektaklio „Tango salon“...

Praėjusių metų pavasarį Tytuvėnų (Kelmės r.) gimnaziją baigęs Lukas Jankūnas nusprendė pamatyti pasaulio. Bet kaip tai padaryti be pinigų? Vaikinas...

Radviliškio rajono vaikų globos namų „Nykštukas“ auklėtiniams ši savaitė ypatinga – pas juos atvyko savanoriai iš Singapūro, Vengrijos ir Turkijos...

Ketvirtadienio pavakarę Šiaulių amfiteatre vyko gyvo garso koncertas „Šiauliai gyvai“, jame dalyvavo per 16 šiaulietiškų muzikos...

Naudinga žinotiDaugiau

Pakruojo vaikų ir jaunimo klubo prie policijos komisariato nariai, vykdydami projektą „Auginkime sveiką jaunąją kartą“, skaitė...

Lietuvos sveikatos apsaugos sistemos vadovai iš Europos 16-tojo sveikatos politikos forumo „Elastingos ir novatoriškos...

Primename, kad mokslo metams prasidėjus studijuoti į Europos Sąjungos (ES) šalių universitetus išvykstantis Lietuvos jaunimas turėtų...

Šiais metais startuojanti masinė daugiabučių gyvenamųjų namų renovacija iškelia diskusijoms daugybę klausimų, tarp jų ir tokių kaip techninių projektų ruošimas...

SIBIRO REPORTAŽAIDaugiau

Mirties nuosprendis. Tokį teismo sprendimą 1951 metais Irkutske išgirdo Šiaulių miesto garbės pilietis, profesorius habil. dr...

Šiaulietei Marytei Jakubauskaitei-Kolegovai „Šiaulių krašto“ straipsnis apie Zimą (Irkutsko sritis) sukėlė jaunystės prisiminimus...

Kelmės rajone, Mockaičiuose, gyvenanti 88-erių Stefa Gumuliauskienė apsiverkė, „Šiaulių krašte“ pamačiusi pusseserės Vandos Valiūtės, gyvenančios...

„Mano vyras iš Olchono parsivežė brolio klieriko Valerijaus Vaitkevičiaus palaikus“, – paskambinusi į redakciją sakė kuršėniškė Ona...

Redakcija siūloDaugiau

Dr.Stasys TUMĖNAS
Šiaulių universiteto docentas, „Šiaulių krašto“ redakcinės kolegijos narys
Istoriniai virsmai, pokario...

Žurnalistas, „Šiaulių krašto“ redkolegijos narys
Tuo metu, kai Rusija užgrobinėjo Krymą, o Lietuvai iškilo agresijos grėsmė, Radviliškio...

Ginkūnuose (Šiaulių rajonas) gyvenantis ir kuriantis skulptorius, tautodailininkas Jonas Vaicekauskas tvirtai įsitikinęs, kad šalia to...

Tradicija fotografuoti per laidotuves pamažu nyksta. Muziejininkai laidotuvių fotografijoje atranda vertingų istorinių detalių. Žinomi...

Visi straipsniai