(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Teisėtvarka

Moterį peiliu subadė buvęs sutuoktinis

2017 m. rugsėjo 13 d.

Tik per plau­ką in­ci­den­tas kai­my­ni­nė­je Tel­šių ap­skri­ty­je ne­si­bai­gė žmo­gaus mir­ti­mi.

Rug­sė­jo 12-osios nak­tį, apie dvi, bend­ruo­ju pa­gal­bos cent­ro te­le­fo­nu su­lauk­tas Ma­žei­kiuo­se, Že­mai­ti­jos gat­vė­je, gy­ve­nan­čio 17-me­čio pa­gal­bos šauks­mas. Pas­kam­bi­nęs jau­nuo­lis pa­pa­sa­ko­jo apie pei­liu su­ža­lo­tą ma­mą, tad į įvy­kio vie­tą ne­del­siant iš­siųs­tos po­li­ci­jos ir grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos pa­jė­gos.

Ma­žei­kių ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nams at­vy­ku­sį įvy­kio vie­tą, bu­te ap­tik­ta pei­liu su­ža­lo­ta krau­juo­jan­ti mo­te­ris bei trys ne­pil­na­me­čiai vai­kai (17 ir 10 me­tų ber­niu­kai bei 2 me­tų mer­gai­tė).

Aiš­ki­nan­tis įvy­kio ap­lin­ky­bes paaiš­kė­jo, kad mo­te­rį pei­liu į įvai­rias kū­no vie­tas su­ža­lo­jo pas ją į na­mus atė­jęs bu­vęs 49 me­tų su­tuok­ti­nis.

Grei­to­sios me­di­kai mo­te­rį dėl dur­ti­nių žaiz­dų iš­ga­be­no į Ma­žei­kių li­go­ni­nę, kur ji pa­gul­dy­ta į rea­ni­ma­ci­jos sky­rių, o įta­ria­mo­jo, ku­ris iš įvy­kio vie­tos jau bu­vo pa­si­ša­li­nęs, su­sku­bo ieš­ko­ti po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai.

Įver­ti­nus ap­lin­ki­niams ke­lia­mą įta­ria­mo­jo grės­mę, jam ras­ti su­telk­tos gau­sios po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų pa­jė­gos.

Iš­šu­ka­vę vi­sas Ma­žei­kių mies­to gat­ves, ant­ra­die­nio ry­tą, apie de­vy­nias, įta­ria­mą­jį pa­rei­gū­nai su­lai­kė Ma­žei­kių par­ke.

12 kar­tų dėl su­kčia­vi­mo ir ki­tų nu­si­kals­ta­mų vei­kų teis­tas vy­ras su sa­vi­mi tu­rė­jo pei­lį. Jis už­da­ry­tas į areš­ti­nę, aiš­ki­na­ma­si, dėl ko­kių prie­žas­čių jis su­ža­lo­jo bu­vu­sią žmo­ną.

„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Dienos populiariausi

Oro uosto direktoriui per slidžios politinės gatvės (31)

2017 m. rugsėjo 13 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas