(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Gamink ir balsuok
Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pakruojo rajone

Įgriso per sodybą tekantis griovys

2017 m. gegužės 19 d.
Janina VANSAUSKIENĖ

SKAI­TY­TO­JAI KREI­PIA­SI

Į re­dak­ci­ją krei­pė­si laik­raš­čio skai­ty­to­jai iš Lin­ku­vos – Tai­kos gat­vė­je gy­ve­nan­tys Bar­bo­ra ir Jo­nas Vit­kaus­kai. Žmo­nės skun­dė­si, kad yra nuo­lat gra­ži­na­mas mies­to cent­ras, o nuo­ša­liau gy­ve­nan­tie­ji žmo­nės tu­ri kęs­ti at­vi­ros nuo­tekų ka­na­li­za­ci­jos smar­vę.

pakruojis@skrastas.lt

Tvar­kin­ga Vit­kaus­kų so­dy­ba nuo anks­ty­vo pa­va­sa­rio puo­šia­si gė­lių žie­dais. Šio­mis die­no­mis so­dy­bos šei­mi­nin­kas tvar­ko ir ge­nė­ja de­ko­ra­ty­vi­nius kie­mo me­džius. Ta­čiau tvar­kin­gai gy­ven­ti be­si­sten­gian­tiems lin­ku­vie­čiams ra­my­bės ne­duo­da per jų skly­pą te­kan­tis grio­vys.

B.Vit­kaus­kie­nė, ro­dy­da­ma se­na bė­da lai­ko­mą grio­vį, sa­kė skun­du­sis dėl jo se­niū­nei, ta­čiau jo­kio at­sa­ky­mo iki šiol ne­su­lau­kė.

Mi­nė­tuo­ju grio­viu te­kė­jo van­duo, dug­nas bu­vo pa­deng­tas juo­du dumb­lu. Tas grio­vys ties vie­nu Vit­kaus­kų so­dy­bos kraš­tu at­si­ve­ria, iš­lįs­da­mas vamz­džiu iš po že­mės, ir ties ki­tu bai­gia­si vėl nu­te­kė­da­mas į kaž­ko­kią po že­me įreng­tą pra­lai­dą.

B. Vit­kaus­kie­nė sa­kė, kad grio­vys va­sa­rą dvo­kia, nes juo te­ka ne tik lie­taus van­de­nys, bet ir ap­lin­ki­nių na­mų nuo­tekos, lie­tui pa­li­jus, tvins­ta. Vie­ną va­sa­rą ja­me nu­sken­do prie šio grio­vio bu­vę už­tver­ti viš­čiu­kai.

Mo­te­ris tvir­ti­no, sie­kian­ti, kad grio­vys bū­tų už­kas­tas, kaip yra už jos so­dy­bos ri­bų.

Lin­ku­vos se­niū­nė Gi­ta­na Pa­šiš­ke­vi­čie­nė re­dak­ci­jai sa­kė, jog ga­vu­si gy­ven­to­jos skun­dą ap­žiū­rė­jo mi­nė­tą­jį grio­vį. „Tai yra grio­vys pa­vir­ši­niams van­de­nims su­rink­ti. Lin­ku­vos mies­te pa­vir­ši­nių ir lie­taus su­rin­ki­mo tink­lai – dre­na­žas – yra tik ap­link baž­ny­čią, o vi­sur ki­tur gat­vė­se – nuo­ly­džiai ir grio­ve­liai, ku­riais iš mies­to iš­te­ka pa­vir­šiu­je at­si­ra­dęs van­duo“, – re­dak­ci­jai si­tua­ci­ją ko­men­ta­vo se­niū­nė.

G. Pa­šiš­ke­vi­čie­nė pa­ti­ki­no, jog kreip­sis į ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Že­mės ūkio sky­rių, ku­ria­me yra su­da­ry­ta spe­cia­li ko­mi­si­ja, ir pra­šys įver­tin­ti si­tua­ci­ją Tai­kos gat­vė­je, iš­siaiš­kin­ti ir nu­sta­ty­ti ga­li­mus pa­vir­ši­nių van­de­nų ter­šė­jus.

Ar at­si­ras ga­li­my­bė šį grio­vį „už­deng­ti“, se­niū­nė kol kas at­sa­ky­ti ne­ga­li. Pir­miau­sia rei­kės su­lauk­ti spe­cia­lis­tų iš­va­dų.

Au­to­rės nuo­tr.

So­dy­bos pa­kraš­čiu te­kan­tis grio­vys – da­lis nuo se­nų lai­kų li­ku­sio mies­to dre­na­žo.

Jo­nas ir Bar­bo­ra Vit­kaus­kai pik­ti­na­si, mies­to dre­na­žą at­sto­jan­tis grio­vys va­sa­rą sklei­džia ne­ma­lo­nų kva­pą, lie­tui ly­jant tvins­ta.

Dienos populiariausi

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas