(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Įvykiai, aktualijos

„Dagilėlio“ koncertai JAV žavėjo publiką

2017 m. kovo 24 d.

Šiau­lių ber­niu­kų ir jau­nuo­lių cho­ras „Da­gi­lė­lis“ ket­vir­ta­die­nį su­grį­žo iš dau­giau nei de­šimt die­nų tru­ku­sio kon­cer­ti­nio tu­ro Jung­ti­nė­se Ame­ri­kos Vals­ti­jo­se. „Da­gi­lė­lis“ JAV kon­cer­ta­vo jau ant­rą kar­tą.

Rū­ta JAN­KU­VIE­NĖ

ruta@skrastas.lt

Iš­siil­gę tė­vai ket­vir­ta­die­nio va­ka­rą cho­rą pa­si­ti­ko su di­džiu­liu svei­ki­ni­mo pla­ka­tu. Būg­nų rit­mais „Da­gi­lė­lį“ svei­ki­no gru­pė „Rit­mas ki­taip“, o me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas į su­tik­tu­ves atė­jo su di­de­liu sal­dai­nių mai­šu.

Sug­rį­žu­sių­jų bū­ry­je ne­bu­vo tik va­do­vo Re­mi­gi­jus Ado­mai­čio ir vie­no ma­žo­jo cho­ris­to, ku­ris pa­si­ge­do pa­so Frank­fur­to oro uos­te ren­gian­tis skry­džiui į Vil­nių. Bet ir jie­du sėk­min­gai grį­žo ki­tu skry­džiu per Ry­gą – pu­siau­nak­tį jau bu­vo Šiau­liuo­se.

„Nuo­var­gis su­vei­kė ke­lio­nės pa­bai­go­je, – sa­kė va­kar „Šiau­lių kraš­tui“ R. Ado­mai­tis. – Ra­do­me tą pa­są po pu­sant­ros va­lan­dos – bu­vo li­kęs lėk­tu­ve, ku­riuo at­skri­do­me į Frank­fur­tą.“

JAV kon­cer­ti­nia­me tu­re da­ly­va­vo 37 cho­ris­tai – 25 ber­niu­kai ir 12 jau­nuo­lių.

Pir­mie­ji kon­cer­tai su­reng­ti Či­ka­go­je. Ko­vo 11-ąją – Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo die­ną – cho­ras kon­cer­ta­vo Pa­sau­lio lie­tu­vių cent­re vy­ku­sio­je ce­re­mo­ni­jo­je, Pa­lai­min­to­jo Jur­gio Ma­tu­lai­čio mi­si­jos baž­ny­čio­je. Vy­ko kon­cer­tai ir Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos gi­mi­mo baž­ny­čio­je bei Crys­tal Gar­den esan­čia­me Na­vy Pier.

„Da­gi­lė­lis“ į kon­cer­tus pub­li­ką kvie­tė ir ki­tuo­se JAV mies­tuo­se – Vest La­fa­je­te, Šam­pei­ne ir Sin­si­na­ty­je. Už­megz­ti ry­šiai su šių mies­tų ber­niu­kų cho­rais, kar­tu kon­cer­tuo­ta.

Išs­kir­ti­niai kon­cer­tai vy­ko Kliv­len­de, į juos atė­jo ir įvai­rių ša­lių am­ba­sa­do­riai. „Da­gi­lė­lis“ kon­cer­ta­vo Kliv­len­do vals­ty­bi­nia­me uni­ver­si­te­te ir so­li­nį kon­cer­tą kaip gar­bės sve­čias su­ren­gė OC­DA cho­rų fes­ti­va­ly­je.

Fes­ti­va­lio ren­gė­jas Oma­hos vals­ti­jos cho­ri­nės mu­zi­kos pre­zi­den­tas pa­kvie­tė cho­rą at­vyk­ti į fes­ti­va­lį dar kar­tą – kaip da­ly­vį. R. Ado­mai­čiui bu­vo įteik­tas Kliv­len­do me­ro pa­dė­kos raš­tas.

Fes­ti­va­ly­je ir ki­tuo­se kon­cer­tuo­se šiau­lie­čiai su­lau­kė ova­ci­jų, pub­li­ką su­ža­vė­jo cho­ri­nės mu­zi­kos at­li­ki­mo pro­fe­sio­na­lu­mu ir ori­gi­na­lu­mu. Apie kon­cer­tus ra­šė išei­vi­jos spau­da.

Ko­vo 18 die­ną cho­ras dai­na­vo „Rock and Roll“ šlo­vės mu­zie­ju­je. Ke­lio­nę bai­gė Niu­jor­ke, ku­ria­me lai­kas bu­vo skir­tas pa­žin­ti­nėms iš­vy­koms.

„Da­gi­lė­lio“ kon­cer­ti­nį tu­rą fi­nan­siš­kai rė­mė Sa­vi­val­dy­bė, tė­vai. Pa­dė­jo su­reng­ti lie­tu­vių išei­vi­jos bend­ruo­me­nės at­sto­vai. Cho­ris­tai gy­ve­no išei­vių šei­mo­se.

R. Ado­mai­tis ypač dė­kin­gas pa­grin­di­niams tu­ro or­ga­ni­za­to­riams – Da­riui Po­li­kai­čiui, Či­ka­gos cho­ro „Dai­na­va“ va­do­vui, Ri­tai Klio­rie­nei, Kliv­len­do cho­ro va­do­vei, ir Lie­tu­vos ge­ne­ra­li­nei gar­bės kon­su­lei Kliv­len­de Ing­ri­dai Bub­lie­nei.

„Šis tu­ras bu­vo iš­skir­ti­nis tuo, kad į kon­cer­tus rin­ko­si la­bai daug žmo­nių – tuo net ko­le­gos ste­bė­jo­si. Va­di­na­si, gar­sas apie mus jau yra pa­skli­dęs“, – džiau­gė­si cho­ro va­do­vas.

Ro­mo BIE­LIAUS­KO (dai­na­vi­mo mo­kyk­los „Da­gi­lė­lis") nuo­tr.

Kon­cer­tas išei­vi­jos bend­ruo­me­nei Ko­vo 11-osios pro­ga Pa­sau­lio lie­tu­vių cent­re, Pa­lai­min­to­jo Jur­gio Ma­tu­lai­čio mi­si­jos baž­ny­čio­je

Prie Lais­vės sta­tu­los – Niu­jor­ke cho­ras bai­gė ke­lio­nę po JAV.

As­me­ni­nė nuo­tr.

Cho­ris­tus tė­vai pa­si­ti­ko su di­džiu­liu pla­ka­tu „Svei­ki­na­me su­grį­žus“ – prie jo vi­si ir nu­si­fo­tog­ra­fa­vo sėk­min­gai ke­lio­nei at­min­ti.

Dienos populiariausi

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas