(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Joniškio rajone

Joniškio „Tramtatulyje“ – dešimt dalyvių

2017 m. kovo 10 d.
(Parengė Loreta Ripskytė)

Lie­tu­vos vai­kų ir moks­lei­vių, lie­tu­vių liau­dies kū­ry­bos at­li­kė­jų kon­kur­so „Tram­ta­tu­lis“, skir­to Pi­lia­kal­nių ir Tau­ti­nio kos­tiu­mo me­tams, ra­jo­ni­nia­me tu­re pa­si­ro­dė de­šimt pa­vie­nių at­li­kė­jų ir gru­pių iš Jo­niš­kio ra­jo­no.

Kon­kur­so ver­ti­ni­mo ko­mi­si­ja į re­gio­ni­nį tu­rą, vyk­sian­tį ko­vo 25 die­ną Pa­ne­vė­žy­je, iš­rin­ko Jo­niš­kio vai­kų lopšelio–darželio „Ąžuo­liu­kas“ auk­lė­ti­nę Gus­tę Gai­liū­nai­tę (mo­ky­to­ja Lai­ma Šče­pans­kie­nė), vai­kų lopšelio–darželio „Sau­lu­tė“ auk­lė­ti­nę Vil­tę Gre­be­niu­kai­tę (mo­ky­to­ja Gra­ži­na Pam­pa­rie­nė), vai­kų dar­že­lio „Vy­tu­rė­lis“ at­sto­vą Jo­kū­bą Bu­tę (mo­ky­to­ja Ing­ri­da Buo­žiu­vie­nė), Jo­niš­kio Ma­to Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos mo­ki­nę Ka­ri­ną Bui­vy­dai­tę (mo­ky­to­ja Ire­na Če­pins­kai­tė), Kriu­kų pa­grin­di­nės mo­kyk­los mo­ki­nę Eve­li­ną Už­ku­rai­ty­tę (mo­ky­to­ja Li­gi­ta Eit­ke­vi­čie­nė), Jo­niš­kio kul­tū­ros cent­ro vai­kų folk­lo­ro stu­di­jos na­rius Džed­lin­gą Daš­ke­vi­čiū­tę, Ig­nę Gel­ži­nį, Pau­lių Rim­ke­vi­čių, Emą Vai­nei­ky­tę (mo­ky­to­ja Ri­ta Kip­šai­tė-Bal­čiū­nie­nė).

Į re­gio­ni­nį tu­rą pa­te­ko ir Pak­ruo­jui at­sto­vau­sian­čios Ig­nė Ku­čins­kai­tė ir Skais­tė Poš­ku­tė (mo­ky­to­ja Ae­li­ta Ga­ra­le­vi­čie­nė), ku­rioms ko­mi­si­ja lei­do pa­si­ro­dy­ti Jo­niš­ky­je, nes Pak­ruo­jo ra­jo­ne dėl dvie­jų da­ly­vių kon­kur­so tu­ras ne­bu­vo or­ga­ni­zuo­ja­mas.

Vi­siems „Tram­ta­tu­lio“ ra­jo­ni­nio tu­ro da­ly­viams įteik­ti ver­ti­ni­mo ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kės, Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio kul­tū­ros cent­ro folk­lo­ro ekspertės–konsultantės Dia­nos Mar­ti­nai­tie­nės pa­dė­kos raš­tai.

Ka­dan­gi kon­kur­sas skir­tas Tau­ti­nio kos­tiu­mo me­tams, ko­mi­si­jos na­rės bei vi­sus svei­ki­nęs Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas Jo­nas No­vog­rec­kis ta pro­ga pa­si­puo­šė tau­ti­niais rū­bais.

„Kraš­to ži­nių“ inf.

Li­nos BAL­ČIŪ­NIE­NĖS nuo­tr.

Į re­gio­ni­nį tu­rą pa­te­ko ir vai­kų lopšelio–darželio „Sau­lu­tė“ auk­lė­ti­nė Vil­tė Gre­be­niu­kai­tė.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos (1)

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />