(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Joniškio rajone

Joniškio „Tramtatulyje“ – dešimt dalyvių

2017 m. kovo 10 d.
(Parengė Loreta Ripskytė)

Lie­tu­vos vai­kų ir moks­lei­vių, lie­tu­vių liau­dies kū­ry­bos at­li­kė­jų kon­kur­so „Tram­ta­tu­lis“, skir­to Pi­lia­kal­nių ir Tau­ti­nio kos­tiu­mo me­tams, ra­jo­ni­nia­me tu­re pa­si­ro­dė de­šimt pa­vie­nių at­li­kė­jų ir gru­pių iš Jo­niš­kio ra­jo­no.

Kon­kur­so ver­ti­ni­mo ko­mi­si­ja į re­gio­ni­nį tu­rą, vyk­sian­tį ko­vo 25 die­ną Pa­ne­vė­žy­je, iš­rin­ko Jo­niš­kio vai­kų lopšelio–darželio „Ąžuo­liu­kas“ auk­lė­ti­nę Gus­tę Gai­liū­nai­tę (mo­ky­to­ja Lai­ma Šče­pans­kie­nė), vai­kų lopšelio–darželio „Sau­lu­tė“ auk­lė­ti­nę Vil­tę Gre­be­niu­kai­tę (mo­ky­to­ja Gra­ži­na Pam­pa­rie­nė), vai­kų dar­že­lio „Vy­tu­rė­lis“ at­sto­vą Jo­kū­bą Bu­tę (mo­ky­to­ja Ing­ri­da Buo­žiu­vie­nė), Jo­niš­kio Ma­to Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos mo­ki­nę Ka­ri­ną Bui­vy­dai­tę (mo­ky­to­ja Ire­na Če­pins­kai­tė), Kriu­kų pa­grin­di­nės mo­kyk­los mo­ki­nę Eve­li­ną Už­ku­rai­ty­tę (mo­ky­to­ja Li­gi­ta Eit­ke­vi­čie­nė), Jo­niš­kio kul­tū­ros cent­ro vai­kų folk­lo­ro stu­di­jos na­rius Džed­lin­gą Daš­ke­vi­čiū­tę, Ig­nę Gel­ži­nį, Pau­lių Rim­ke­vi­čių, Emą Vai­nei­ky­tę (mo­ky­to­ja Ri­ta Kip­šai­tė-Bal­čiū­nie­nė).

Į re­gio­ni­nį tu­rą pa­te­ko ir Pak­ruo­jui at­sto­vau­sian­čios Ig­nė Ku­čins­kai­tė ir Skais­tė Poš­ku­tė (mo­ky­to­ja Ae­li­ta Ga­ra­le­vi­čie­nė), ku­rioms ko­mi­si­ja lei­do pa­si­ro­dy­ti Jo­niš­ky­je, nes Pak­ruo­jo ra­jo­ne dėl dvie­jų da­ly­vių kon­kur­so tu­ras ne­bu­vo or­ga­ni­zuo­ja­mas.

Vi­siems „Tram­ta­tu­lio“ ra­jo­ni­nio tu­ro da­ly­viams įteik­ti ver­ti­ni­mo ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kės, Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio kul­tū­ros cent­ro folk­lo­ro ekspertės–konsultantės Dia­nos Mar­ti­nai­tie­nės pa­dė­kos raš­tai.

Ka­dan­gi kon­kur­sas skir­tas Tau­ti­nio kos­tiu­mo me­tams, ko­mi­si­jos na­rės bei vi­sus svei­ki­nęs Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas Jo­nas No­vog­rec­kis ta pro­ga pa­si­puo­šė tau­ti­niais rū­bais.

„Kraš­to ži­nių“ inf.

Li­nos BAL­ČIŪ­NIE­NĖS nuo­tr.

Į re­gio­ni­nį tu­rą pa­te­ko ir vai­kų lopšelio–darželio „Sau­lu­tė“ auk­lė­ti­nė Vil­tė Gre­be­niu­kai­tė.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. kovo 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas