(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
GAMINK IR BALSUOK
Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Budintis reporteris

Šokį planetai šoko rekordinis šiauliečių būrys

2017 m. kovo 21 d.
Simona SIMONAVIČĖ

Že­mės die­ną Šiau­lių mies­to švie­ti­mo įstai­gų vai­kai ir moks­lei­viai pir­mą kar­tą pri­si­jun­gė prie ma­si­nio šo­kio – Pri­si­kė­li­mo aikš­tė­je vie­nu me­tu šo­ko apie 700 vai­kų. Tai gau­siau­sias šo­kė­jų bū­rys vi­so­je Lie­tu­vo­je.

simona@skrastas.lt

Pir­ma­die­nį 12 va­lan­dą vi­so­se ša­lies ap­skri­ty­se, taip pat tri­juo­se Eu­ro­pos ša­lių mies­tuo­se, moks­lei­viai šo­ko ma­si­nį šo­kį pa­gal Maik­lo Džek­so­no kū­ri­nį „Earth Song“. Bend­ras vi­sų da­ly­vių skai­čius sie­kia dau­giau nei 20 tūks­tan­čių žmo­nių. Or­ga­ni­za­to­rių duo­me­ni­mis, Šiau­liuo­se jis bu­vo ma­siš­kiau­sias.

„Šo­kio es­mė – pa­ska­tin­ti žmo­nes at­si­gręž­ti į Že­mės pro­ble­mas. Per ju­de­sį iš­reikš­ti Že­mei mei­lę, pa­gar­bą ir dė­kin­gu­mą“, – ko­men­ta­vo aso­cia­ci­jos „Gy­vo­ji pla­ne­ta“ so­cia­li­nio pro­jek­to „Ap­ka­bin­ki­me že­mę“ va­do­vė Da­lia Skvi­rec­kie­nė.

Jos nuo­mo­ne, žmo­nės ne­be­su­si­mąs­to, kur gy­ve­na, tai tar­si tam­pa sa­vai­me su­pran­ta­mu da­ly­ku, ne­la­bai krei­pia­mas dė­me­sys į var­to­ji­mą, šiukš­li­ni­mą.

„Svar­biau­sia mū­sų ži­nia – su­si­mąs­tyk, at­kreipk dė­me­sį. Kiek­vie­nas iš mū­sų ga­lė­tų per­žvelg­ti sa­vo var­to­ji­mą“, – sa­kė D. Skvi­rec­kie­nė.

Kar­tu su ke­tur­me­čiu sū­nu­mi Os­ka­ru ren­gi­ny­je da­ly­va­vu­si ma­ma Gin­ta­rė sa­vo vai­kui mei­lę gam­tai ug­do nuo ma­žų die­nų: ka­dan­gi kai­me gy­ve­nan­ti mo­čiu­tė tu­ri so­dą, sū­nus ži­no, kur au­ga dar­žo­vės, ko­kie vi­ta­mi­nai jo­se ran­da­mi, kaip dar­žo­ves pri­žiū­rė­ti, rink­ti.

Mo­te­ris šyp­te­li, jog kar­tais sū­nus pa­mo­ko net ją: „Ma­ma, ne čia įme­tei šiukš­lę“ ir ro­do, kam ko­kios spal­vos šiukš­lia­dė­žė skir­ta.

„Rei­kė­tų dau­giau to­kių ak­ci­jų, ku­rios pa­dė­tų vai­kams su­pras­ti gam­tos tar­šos svar­bą. Plas­ti­ki­nių mai­še­lių nau­do­ja­me la­bai daug, net per daž­nai. Vai­kai net ne­ži­no, kad tai yra blo­gai“, – at­krei­pia dė­me­sį Gin­ta­rė.

Ren­gi­nio da­ly­viai pri­si­jun­gė prie pi­lie­ti­nės-me­ni­nės ak­ci­jos „Ma­žas mai­še­lis – di­de­lė ža­la“, taip sten­gia­ma­si at­kreip­ti vi­suo­me­nės dė­me­sį į tar­šos ma­ži­ni­mą, eko­lo­gi­nes pro­ble­mas, gam­tos sau­go­ji­mą.

Ak­ci­jos da­ly­viai kar­tu su Šiau­lių kul­tū­ros cent­ro dai­li­nin­ke Re­da Uo­gin­tie­ne iš pa­nau­do­tų plas­ti­ki­nių mai­še­lių kū­rė bend­rą me­ni­nę kom­po­zi­ci­ją.

„Ne­ži­nia, koks bus ga­lu­ti­nis kū­ri­nys, nes pra­džio­je bu­vo žu­vų kon­tū­rai, bet di­de­lė žmo­nių ma­sė ka­bin­da­ma mai­še­lius juos pa­ko­re­ga­vo. Ta­me ir yra gro­žis“, – sa­kė R. Uo­gin­tie­nė.

Ži­no­ma me­ni­nin­kė sa­vo kū­ry­bo­je ga­na daž­nai mėgs­ta nau­do­ti ant­ri­nes ža­lia­vas, yra su­kū­ru­si rū­bų ko­lek­ci­ją iš at­lie­kų.

Baig­tą kū­ri­nį iš plas­ti­ki­nių mai­še­lių pla­nuo­ja­ma pa­sta­ty­ti ša­lia gat­vės mies­to cent­re, kad jį ga­lė­tų dar kar­tą pa­ma­ty­ti pro ša­lį va­žiuo­jan­tys vai­ruo­to­jai.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.

Šo­kį Že­mei šo­ko apie 700 vai­kų ir moks­lei­vių.

Že­mės die­nos ren­gi­nio da­ly­viams kon­cer­ta­vo Šiau­lių moks­lei­vių na­mų mu­zi­kos stu­di­jos „En-den-du“ inst­ru­men­ti­nė gru­pė „Kal­nų ere­liai“.

Me­ni­nin­kė Re­da Uo­gin­tie­nė daž­nai sa­vo kū­ri­niams ga­min­ti nau­do­ja ant­ri­nes ža­lia­vas.

Aso­cia­ci­jos „Gy­vo­ji pla­ne­ta“ so­cia­li­nio pro­jek­to „Ap­ka­bin­ki­me že­mę“ va­do­vė Da­lia Skvi­rec­kie­nė įsi­ti­ki­nu­si, jog kiek­vie­nas iš mū­sų ga­lė­tų su­si­mąs­ty­ti apie sa­vo var­to­ji­mą.

Iš pa­nau­do­tų plas­ti­ki­nių mai­še­lių ren­gi­nio da­ly­viai kū­rė bend­rą me­ni­nę kom­po­zi­ci­ją.

Že­mės die­nai skir­to ren­gi­nio da­ly­viai no­rė­jo pri­min­ti, kad prie pla­ne­tos ge­ro­vės ga­li pri­si­dė­ti kiek­vie­nas žmo­gus.

Po ren­gi­nio vai­kus itin pra­džiu­gi­no ba­lio­nai – ne eko­lo­giš­ka do­va­na.

Su sū­nu­mi Os­ka­ru ak­ci­jo­je da­ly­va­vu­si ma­ma Gin­ta­rė įsi­ti­ki­nu­si, jog apie mei­lę gam­tai su vai­kais nuo ma­žų die­nų tu­ri kal­bė­ti ir juos mo­ky­ti tė­vai.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos (24)

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentarai (5)

sig, 2017-03-23 21:38
Vaiku zombinimas ir tiek.Ne kadrili trepsejo ir ne polka,traukiant armonikai ,vaikams pirso svetima musu genetikai ritma.Juk smagu debilintis ir mazuosius debilint ar ne?

Didelis, 2017-03-22 16:38
ačiū asociacijai, organizatoriams, auklėtojoms ir svarbiausia vaikams. Valio.

Nesąmonė, 2017-03-21 13:01
Vaikai suvaryti šokti ,,tautinį" šokį. O dar sako paskelbta ,,savaitė be patyčių" :)

Šviesu, 2017-03-21 09:19
Tas yra negrų liaudies šokis?

Emilija, 2017-03-21 08:34
Šitie dalyviai tikrai atsimins, kad yra Žemės (planetos) diena. Štai ką yra svarbu švęsti. Manau, kad valdžia permažai pasistengė, kad renginys būtų masiškesnis. Tam bent po vieną nemokamą reisą pirmyn-atgal galėjo paleisti.
Žmonės būtų pažioplinėję po centrą, pasidžiaugę, pabendravę.

Rodomi komentarai nuo 1 iki 5. Iš viso: 5

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 5
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />