(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Sportas

Stipruoliai sužibėjo Europos čempionate

2017 m. kovo 21 d.
Edverdas DIRVONIS

Kur­šė­nų „Kris­ta­lo“ spor­to klu­bo at­le­tai, at­sto­va­vę Lie­tu­vos rink­ti­nei, pui­kiai pa­si­ro­dė Da­ni­jo­je, This­ted mies­te, vy­ku­sia­me Eu­ro­pos kla­si­ki­nės jė­gos tri­ko­vės čem­pio­na­te.

Egi­di­jus Val­čiu­kas, Kel­mės ra­jo­no Šau­kė­nų Vla­do Pūt­vio-Put­vins­kio gim­na­zi­jos moks­lei­vis, iki šiol rung­ty­nia­vęs jau­nių gru­pė­je, šia­me čem­pio­na­te pir­mą kar­tą var­žė­si su jau­ni­mu.

Iki 53 ki­log­ra­mų svo­rio ka­te­go­ri­jo­je jis, pri­tū­pęs su 191 ki­log­ra­mą sve­rian­čia štan­ga, pa­ge­ri­no jam pa­čiam pri­klau­siu­sį pa­sau­lio jau­ni­mo re­kor­dą. E. Val­čiu­kas, spau­dęs 115 kg, trau­kęs 135 kg, at­lik­da­mas vi­sus veiks­mus, lai­mė­jo pir­mą­sias vie­tas. Čem­pio­no var­dą lė­mė ir tri­ko­vės su­ma – 441 kg.

E. Val­čiu­kas rung­ty­nia­vo sir­gu­liuo­da­mas. Tre­ne­rio An­ta­no Gri­ciaus tei­gi­mu, jei ne jo auk­lė­ti­nio ne­ga­la­vi­mai, jis bū­tų sie­kęs dar ge­res­nių re­zul­ta­tų.

Eu­ro­pos spor­to bend­ruo­me­nę nu­ste­bi­no Jo­kū­bas Sta­siu­lis (iki 105 kg). Eu­ro­pos čem­pio­na­te per­nai jis li­ko aš­tun­tas, o šį­kart pir­ma­vo nuo pat pra­džios.

J. Sta­siu­lis nu­ga­lė­jo, at­lik­da­mas spau­di­mo veiks­mą (200 kg), pri­tūp­da­mas su štan­ga, lai­mė­jo ma­žą­jį si­dab­ro me­da­lį, trau­kos veiks­mas – ket­vir­to­ji vie­ta. Tri­ko­vė­je (765 kg) jis ta­po Eu­ro­pos čem­pio­nu. Ant­ras – uk­rai­nie­tis, tre­čias – olan­das.

J. Sta­siu­lis – My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­to stu­den­tas. Vil­niu­je jį tre­ni­ruo­ja Pet­ras Laz­daus­kas, grį­žu­sį į Kur­šė­nus – A. Gri­cius.

Al­ber­tas Mo­tie­čius, rung­ty­nia­vęs iki 74 kg svo­rio ka­te­go­ri­jo­je, pa­si­ge­ri­no as­me­ni­nius re­kor­dus. Su veng­ru jis iš­spau­dė po ly­giai – po 155 kg. A. Mo­tie­čius bu­vo leng­ves­nis už var­žo­vą, to­dėl jam pri­pa­žin­ta aukš­tes­nė – tre­čio­ji vie­ta.

Ko­man­di­nė­je įskai­to­je nu­ga­lė­jo ang­lai. Lie­tu­vos ko­man­da – penk­ta.

Ko­man­dos tre­ne­rį A. Gri­cių nu­ste­bi­no This­ted mies­tas, ku­ria­me vy­ko čem­pio­na­tas. Ja­me yra apie 12 tūks­tan­čių gy­ven­to­jų. Mies­te pa­sta­ty­tas spor­to komp­lek­sas su ba­sei­nu, ka­vi­nė­mis, spor­tui skir­to­mis ki­to­mis pa­tal­po­mis.

As­me­ni­nė nuo­tr.

Eu­ro­pos čem­pio­na­te pui­kių re­zul­ta­tų pa­sie­kė Kur­šė­nų „Kris­ta­lo“ spor­to klu­bo at­sto­vai (iš kai­rės) Al­ber­tas Mo­tie­čius, Egi­di­jus Val­čiu­kas, tre­ne­ris An­ta­nas Gri­cius, Jo­kū­bas Sta­siu­lis.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos (1)

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />