(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Gamink ir balsuok
Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Sportas

Stipruoliai sužibėjo Europos čempionate

2017 m. kovo 21 d.
Edverdas DIRVONIS

Kur­šė­nų „Kris­ta­lo“ spor­to klu­bo at­le­tai, at­sto­va­vę Lie­tu­vos rink­ti­nei, pui­kiai pa­si­ro­dė Da­ni­jo­je, This­ted mies­te, vy­ku­sia­me Eu­ro­pos kla­si­ki­nės jė­gos tri­ko­vės čem­pio­na­te.

Egi­di­jus Val­čiu­kas, Kel­mės ra­jo­no Šau­kė­nų Vla­do Pūt­vio-Put­vins­kio gim­na­zi­jos moks­lei­vis, iki šiol rung­ty­nia­vęs jau­nių gru­pė­je, šia­me čem­pio­na­te pir­mą kar­tą var­žė­si su jau­ni­mu.

Iki 53 ki­log­ra­mų svo­rio ka­te­go­ri­jo­je jis, pri­tū­pęs su 191 ki­log­ra­mą sve­rian­čia štan­ga, pa­ge­ri­no jam pa­čiam pri­klau­siu­sį pa­sau­lio jau­ni­mo re­kor­dą. E. Val­čiu­kas, spau­dęs 115 kg, trau­kęs 135 kg, at­lik­da­mas vi­sus veiks­mus, lai­mė­jo pir­mą­sias vie­tas. Čem­pio­no var­dą lė­mė ir tri­ko­vės su­ma – 441 kg.

E. Val­čiu­kas rung­ty­nia­vo sir­gu­liuo­da­mas. Tre­ne­rio An­ta­no Gri­ciaus tei­gi­mu, jei ne jo auk­lė­ti­nio ne­ga­la­vi­mai, jis bū­tų sie­kęs dar ge­res­nių re­zul­ta­tų.

Eu­ro­pos spor­to bend­ruo­me­nę nu­ste­bi­no Jo­kū­bas Sta­siu­lis (iki 105 kg). Eu­ro­pos čem­pio­na­te per­nai jis li­ko aš­tun­tas, o šį­kart pir­ma­vo nuo pat pra­džios.

J. Sta­siu­lis nu­ga­lė­jo, at­lik­da­mas spau­di­mo veiks­mą (200 kg), pri­tūp­da­mas su štan­ga, lai­mė­jo ma­žą­jį si­dab­ro me­da­lį, trau­kos veiks­mas – ket­vir­to­ji vie­ta. Tri­ko­vė­je (765 kg) jis ta­po Eu­ro­pos čem­pio­nu. Ant­ras – uk­rai­nie­tis, tre­čias – olan­das.

J. Sta­siu­lis – My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­to stu­den­tas. Vil­niu­je jį tre­ni­ruo­ja Pet­ras Laz­daus­kas, grį­žu­sį į Kur­šė­nus – A. Gri­cius.

Al­ber­tas Mo­tie­čius, rung­ty­nia­vęs iki 74 kg svo­rio ka­te­go­ri­jo­je, pa­si­ge­ri­no as­me­ni­nius re­kor­dus. Su veng­ru jis iš­spau­dė po ly­giai – po 155 kg. A. Mo­tie­čius bu­vo leng­ves­nis už var­žo­vą, to­dėl jam pri­pa­žin­ta aukš­tes­nė – tre­čio­ji vie­ta.

Ko­man­di­nė­je įskai­to­je nu­ga­lė­jo ang­lai. Lie­tu­vos ko­man­da – penk­ta.

Ko­man­dos tre­ne­rį A. Gri­cių nu­ste­bi­no This­ted mies­tas, ku­ria­me vy­ko čem­pio­na­tas. Ja­me yra apie 12 tūks­tan­čių gy­ven­to­jų. Mies­te pa­sta­ty­tas spor­to komp­lek­sas su ba­sei­nu, ka­vi­nė­mis, spor­tui skir­to­mis ki­to­mis pa­tal­po­mis.

As­me­ni­nė nuo­tr.

Eu­ro­pos čem­pio­na­te pui­kių re­zul­ta­tų pa­sie­kė Kur­šė­nų „Kris­ta­lo“ spor­to klu­bo at­sto­vai (iš kai­rės) Al­ber­tas Mo­tie­čius, Egi­di­jus Val­čiu­kas, tre­ne­ris An­ta­nas Gri­cius, Jo­kū­bas Sta­siu­lis.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. kovo 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas