Vietoj premijos – mero šokoladinis peliukas

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Šiau­lių mies­to me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas kal­bė­jo, kad jam la­bai sun­ku ir ne­ma­lo­nu tai­ky­ti nuo­bau­das pra­si­žen­gu­siems va­do­vams.
Va­kar slap­ta­me priė­mi­me me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas įtei­kė po šo­ko­la­di­nį pe­liu­ką Sta­sio Šal­kaus­kio gim­na­zi­jos dar­buo­to­jams, ku­rie grą­ži­no per­nai jiems iš­mo­kė­tas pre­mi­jas. At­li­kus au­di­tą, paaiš­kė­jo, kad pre­mi­jos iš­mo­kė­tos pra­si­len­kiant su tei­sės ak­tais.
Dar­buo­to­jai, grą­ži­nę pre­mi­jas, taip pa­rė­mė mo­kyk­lą, ta­čiau du­rys į šven­ti­nį gim­na­zi­jos pa­dė­kos va­ka­rą jiems už­trenk­tos.

Slap­ta pa­dė­kos ce­re­mo­ni­ja

Va­kar Šiau­lių mies­to me­ro Ar­tū­ro Vi­soc­ko dar­bot­var­kė­je 10 va­lan­dą bu­vo įra­šy­tas pa­si­ta­ri­mas dėl Sta­sio Šal­kaus­kio pre­mi­jos su­tei­ki­mo. Vi­ce­me­ro Egi­di­jaus Eli­jo­šiaus – gy­ven­to­jų priė­mi­mas as­me­ni­niais klau­si­mais. Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus An­ta­no Bar­tu­lio – pa­si­ta­ri­mas dėl eko­no­mi­nės plėt­ros stra­te­gi­jos. Jo pa­va­duo­to­jo Vin­co Ur­bo­na­vi­čiaus – pa­si­ta­ri­mas mies­to inf­rast­ruk­tū­ros klau­si­mais.

Iš tie­sų, po šiais pa­va­di­ni­mais bu­vo pa­slėp­tas vi­sai ki­tas ren­gi­nys. Į Sa­vi­val­dy­bę bu­vo pa­kvies­ti 14 Sta­sio Šal­kaus­kio gim­na­zi­jos dar­buo­to­jų ir kal­ba ėjo vi­sai apie ki­tas pre­mi­jas. Apie tas, ku­rias gim­na­zi­jos di­rek­to­rės Lo­re­tos Ta­mu­lai­tie­nės įsa­ky­mu prieš me­tus bu­vo iš­mo­kė­tos 18 mo­kyk­los ap­lin­kos dar­buo­to­jų: bu­hal­te­rei, sky­riaus ve­dė­jai, raš­ti­nės, vir­tu­vės dar­buo­to­joms, va­ly­to­joms ir dar­bi­nin­kams. Jau ra­šė­me, kad Sa­vi­val­dy­bės kont­ro­lie­riams at­li­kus au­di­tą šių me­tų bir­že­lio mė­ne­sį pa­teik­to­se iš­va­do­se nu­ro­dy­ta, kad pre­mi­jos iš­mo­kė­tos pra­si­len­kiant su tei­sės ak­tais.

Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis su­ra­šė di­rek­to­rei L. Ta­mu­lai­tie­nei raš­tą ir pa­rei­ka­la­vo išieš­ko­ti ir su­grą­žin­ti ne­tei­sė­tai iš­leis­tas lė­šas. Ki­taip to­kiam pa­žei­di­mui pa­si­kar­to­jus bus spren­džia­ma, ar ne­rei­kė­tų ini­ci­juo­ti Ta­ry­bos spren­di­mo dėl di­rek­to­rės at­šau­ki­mo iš pa­rei­gų.

Di­rek­to­rė su­si­kvie­tė dar­buo­to­jus ir pa­pra­šė per tris šių me­tų mė­ne­sius su­grą­žin­ti prieš me­tus iš­mo­kė­tas pre­mi­jas.

Di­džio­ji da­lis dar­buo­to­jų su­ti­ko. Pa­kal­bin­ti sa­kė no­rė­ję iš­sau­go­ti sa­vo dar­bo vie­tas. Neo­fi­cia­lio­mis ži­nio­mis, bu­vo to­kių, ku­rie sko­li­no­si pi­ni­gų, kad ga­lė­tų di­rek­to­rės pra­šy­mą įvyk­dy­ti.

Jūs ga­lė­jo­te ne­duo­ti tų pi­ni­gų. Di­rek­to­rė pa­ti pa­da­rė klai­dą, pa­ti ir te­gu spręs šiuos klau­si­mus. Ir jūs ju­ri­diš­kai bū­tu­mė­te vi­siš­kai tei­sūs. Bet jūs su­pra­tot, kad yra ver­ty­bių aukš­tes­nių ir su­ti­ko­te grą­žin­ti pi­ni­gus.

Už ge­ru­mą – po šo­ko­la­di­nį pe­liu­ką

Va­kar Sa­vi­val­dy­bės au­di­to­ri­jo­je su­sė­dus 14 gim­na­zi­jos dar­buo­to­jų, me­ro pa­ta­rė­jas prieš kiek­vie­ną ant sta­lo iš­ri­kia­vo po šo­ko­la­di­nį pe­liu­ką. Kiek vė­liau dar įtei­kė ka­lė­di­nį tor­tą.

"No­riu nuo­šir­džiai pa­dė­ko­ti. Šis įvy­kis uni­ka­lus vi­sos Lie­tu­vos kon­teks­te (...). Mo­kyk­la ga­lė­jo pa­da­ry­ti sa­vo lė­šų eko­no­mi­ją ar­ba su­grą­žin­ti iš žmo­nių. Di­rek­to­rė pa­si­rin­ko iš žmo­nių. Jūs ga­lė­jo­te ne­duo­ti tų pi­ni­gų. Di­rek­to­rė pa­ti pa­da­rė klai­dą, pa­ti ir te­gu spręs šiuos klau­si­mus. Ir jūs ju­ri­diš­kai bū­tu­mė­te vi­siš­kai tei­sūs. Bet jūs su­pra­tot, kad yra ver­ty­bių aukš­tes­nių ir su­ti­ko­te grą­žin­ti pi­ni­gus", – dės­tė me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas ir vie­šai per­skai­tė vi­sų gra­ži­nu­sių­jų pi­ni­gus pa­var­des.

Ir čia pat pra­ne­šė – gim­na­zi­ja pa­si­da­rė tą eko­no­mi­ją, ku­ri ga­li bū­ti pa­nau­do­ta pa­deng­ti au­di­to me­tu nu­sta­ty­tiems pa­žei­di­mams. Esą vi­si iš žmo­nių su­rink­ti pi­ni­gai "iš es­mės" ga­lės bū­ti grą­žin­ti dar­buo­to­jams.

Me­ras in­for­muo­tas, kad du žmo­nės ne­su­ti­ko grą­žin­ti prieš me­tus iš­mo­kė­tų pre­mi­jų.

"Jie yra tru­pu­tį kie­tes­nės po­zi­ci­jos, ale uži­man­tys pa­rei­gas – fi­nan­sis­tas ir sky­riaus ve­dė­ja. Ne­no­riu kal­bė­ti apie pa­var­des", – su­si­lai­kė A. Vi­soc­kas.

Neap­si­džiau­gęs su­si­ti­ki­me da­ly­vau­jan­čiais žurn­lais­tais, nu­spren­dė jiems paaiš­kin­ti, "jei jau atė­jo".

Me­ras pri­si­mi­nė, kad atė­ję val­dy­ti mies­to, pa­ma­tė "stip­rų fi­nan­si­nį ne­raš­tin­gu­mą". Jam at­ro­do su­pran­ta­ma, kad grei­tai tai pa­si­keis­ti ne­ga­li, ta­čiau "tre­ni­ruo­čių lai­kas bai­gė­si". Nuo 2020 me­tų pa­na­šius pa­žei­di­mus pa­da­rę va­do­vai gaus nuo­bau­das.

"Šiais me­tais nie­kas ne­gaus nuo­bau­dų – nei pi­ni­gi­nių, nei ki­to­kių – nes toks yra mū­sų su­si­ta­ri­mas. Ne­pul­ti žmo­nių dėl il­ga­me­čių sis­te­mi­nių klai­dų", – sa­kė me­ras apie pa­žei­di­mus da­ran­čius va­do­vus.

Me­ras la­bai gai­lė­jo­si di­rek­to­rės L. Ta­mu­lai­tie­nės, ku­ri esą yra pri­klau­so­ma nuo bu­hal­te­rės, o klai­dą pa­da­rė iš ge­rų pa­ska­tų. Mies­to va­do­vas ėmė guos­tis, kad skir­ti draus­mi­nę nuo­bau­dą pa­žei­dė­jams esą la­bai sun­ku ir ne­ma­lo­nu. To­dėl šiuo at­ve­ju draus­mi­nės nuo­bau­dos sky­ri­mo pro­ce­dū­ros va­do­vei ne­pra­dė­jo.

"Di­rek­to­re, bū­kit ge­ra, jei ki­tais me­tais kar­to­sis, tik­rai bus pra­dė­ta draus­mi­nės nuo­bau­dos pro­ce­dū­ra", – per­spė­jo me­ras di­rek­to­rę ir ga­liau­siai pa­lin­kė­jo jai "šir­dį aukš­tyn".

Prin­ci­pi­nę ko­vą su tei­sės ak­tų pa­žei­dė­jais dek­la­ruo­jan­tis me­ras, pri­pa­ži­no, kad tarp įstai­gų va­do­vų "daug to­kių at­ve­jų yra ir ne­si­no­ri kiek­vie­no jų vie­šin­ti".

A. Vi­soc­kas pa­pra­šė pa­kal­bė­ti "la­bai ge­ros šir­dies žmo­gų" Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rių An­ta­ną Bar­tu­lį.

Di­rek­to­rius ti­ki­no, kad "to­kios ne­sėk­mės ne­be­bus", nes švie­ti­mo įstai­gos pe­rei­na į cent­ra­li­zuo­tą bu­hal­te­ri­ją.

"No­ri­si iš jū­sų to ge­ru­mo vi­sa­da ir ge­ro po­žiū­rio į įstai­gos veik­lą. Už ge­ru­mą at­si­ly­gi­na­ma ge­ru­mu", – sa­kė A. Bar­tu­lis.

Po kal­bų, gim­na­zi­jos di­rek­to­rė pa­pra­šė: "Ju­di­ta, pa­sa­kyk ką nors nuo vi­sų – ir me­rui, ir di­rek­to­riui".

Ju­di­ta pa­sa­kė: dė­ko­jo me­rui ir ti­ki­no, kad be grau­ža­ties su­ti­ko grą­žin­ti pi­ni­gus.

Me­ras pa­pra­šė pa­plo­ti. Vi­si pa­plo­jo. 

Vėliau Savivaldybė susitikimą paviešino – įsidėjo pranešimą į savo svetainę internete.

Pi­ni­gus per­ve­dė į pa­ra­mos są­skai­tą

Me­ras A. Vi­soc­kas pa­reiš­kė, kad jis ne­ži­no, į ko­kią są­skai­tą dar­buo­to­jai per­ve­dė pi­ni­gus, nes jie į Sa­vi­val­dy­bės są­skai­tą ne­pa­te­ko. Gim­na­zi­jos di­rek­to­rė L. Ta­mu­lai­tie­nė pa­tvir­ti­no, kad pi­ni­gus žmo­nės per­ve­di­nė­jo į mo­kyk­los pa­ra­mos są­skai­tą – dar­buo­to­jai pa­rė­mė mo­kyk­lą.

Ko­dėl? Di­rek­to­rė paaiš­ki­no, kad ne­tu­rė­jo nu­ro­dy­mo, kaip tuos pi­ni­gus ap­skai­ty­ti.

"Tik da­bar iš­gir­do­me apie to­kią ga­li­my­bę tuos pi­ni­gus grą­žin­ti, tai mes juos grą­žin­si­me per prie­mo­kas", – ža­dė­jo va­do­vė.

Žmo­nės su­grą­ži­no mo­kyk­lai jiems su­mo­kė­tas pre­mi­jas – dau­giau­siai apie 200 eu­rų. O kas grą­žins už jas su­mo­kė­tus mo­kes­čius? Di­rek­to­rė aiš­ki­no, kad jie bus pa­deng­ti mo­kyk­los lė­šo­mis.

Pre­mi­jas grą­ži­no, bet į pa­dė­kos va­ka­rą "ne­til­po"

Gruo­džio 19 die­ną Sta­sio Šal­kaus­kio gim­na­zi­jo­je vyks šven­ti­nis pa­dė­kos va­ka­ras. Ta­čiau me­ro ir A. Bar­tu­lio už ge­ru­mą iš­gir­tiems dar­buo­to­jams vie­tos šio­je me­tų šven­tė­je neat­si­ra­do. Jų pa­pra­šy­ta į ren­gi­nį nei­ti, nes sa­lė­je esą ma­žai vie­tos.

L. Ta­mu­lai­tie­nė aiš­ki­no, kad taip su­si­klos­tė, jog šį­met ne­ga­vo "Sau­lės" kon­cer­tų sa­lės.

"Mū­sų sa­lė­je tel­pa 80 žmo­nių. Ka­dan­gi tai yra pa­dė­kos va­ka­ras so­cia­li­niams par­tne­riams, tai kvie­čia­me mo­ky­to­jus, ku­rie su jais dir­ba. Taip su­si­klos­tė. Mes juos kvie­si­me atei­ty­je, kai tik mies­te bus tru­pu­tė­lį ki­to­kia si­tua­ci­ja", – ža­dė­jo di­rek­to­rė.

Ji pa­tvir­ti­no, kad į pa­dė­kos va­ka­rą pa­kvies­tas mies­to me­ras A. Vi­soc­kas, ki­ti Sa­vi­val­dy­bės va­do­vai.

Vyk­dė val­džios nu­ro­dy­mus

Ra­šė­me, kad į pa­na­šią si­tua­ci­ją dėl pre­mi­jų pa­puo­lė ir Vin­co Ku­dir­kos pro­gim­na­zi­jos di­rek­to­rius Juo­zas Var­ku­le­vi­čius. Tik jis iš dar­buo­to­jų pi­ni­gų at­gal į mo­kyk­los są­skai­tą ne­rin­ko. Jis pa­ts at­si­sa­kė sa­vo mė­ne­si­nio at­ly­gi­ni­mo.

L. Ta­mu­lai­tie­nė ne­nei­gė, kad su ko­le­ga kal­bė­jo apie tai. Ko­dėl ne­pa­se­kė jo pa­vyz­džiu?

"Aš tie­siog vyk­džiau vi­sus Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus nu­ro­dy­mus", – at­sa­kė gim­na­zi­jos di­rek­to­rė.