Po­li­ci­ja sau­go gy­ven­to­jus ir sau­go­si pa­ti

Giedriaus BARANAUSKO nuotr.
Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos vir­ši­nin­kas Ra­mū­nas Sa­ra­pas pa­ti­ki­no, kad, ne­pai­sant įtemp­to lai­ko, gy­ven­to­jų sau­gu­mas bus už­tik­ri­na­mas mak­si­ma­liai.
Nuo va­kar, ko­vo 16 die­nos, mū­sų ša­lies mas­tu pa­skelb­tas ka­ran­ti­nas dėl mil­ži­niš­ka ga­lia po vi­są Eu­ro­pą plin­tan­čio ko­ro­na­vi­ru­so pa­ko­re­ga­vo vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų, tar­ny­bų, vers­lo įstai­gų gy­ve­ni­mą. Ne­pai­sant su­griež­tin­tų dar­bo są­ly­gų ir tai­syk­lių Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai ir to­liau vyk­do jiems pa­ti­kė­tas pa­rei­gas.
Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Kiek­vie­nas Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos pa­tru­lių au­to­mo­bi­lis yra ap­rū­pin­tas bū­ti­no­sio­mis ap­sau­gi­nė­mis prie­mo­nė­mis. Nuot­rau­ko­je – vy­riau­sie­ji pa­tru­liai Re­da Ne­sa­vie­nė ir Do­vy­das Uz­di­la.

Gru­biems pa­žei­di­mams iš­ly­gų ne­bus

Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos vir­ši­nin­kas Ra­mū­nas Sa­ra­pas va­kar „Šiau­lių kraš­tą“ pa­ti­ki­no, kad ir vi­suo­ti­nio ka­ran­ti­no me­tu po­li­ci­ja, ku­rios prio­ri­te­ti­nė už­duo­tis da­bar – už­kirsti kelią  gy­vy­biš­kai pa­vo­jin­gos in­fek­ci­jos pli­ti­mo ga­li­my­bei, ir to­liau vyk­dys sa­vo funk­ci­jas: vyks eis­mo kont­ro­lė, bus už­kar­do­mi pa­žei­di­mai, ko­vo­ja­ma su nu­si­kal­ti­mais.

„Nors ir la­bai įtemp­to­je si­tua­ci­jo­je po­li­ci­jos funk­ci­jos ir to­liau at­lie­ka­mos, tik dar griež­čiau lai­kan­tis at­sar­gu­mo. At­sa­kin­gai sa­kau: gat­vė­se, vie­šo­se vie­to­se ir to­liau ne­bus ga­li­ma da­ry­ti, ką pa­no­rė­jus“, – sa­kė ko­mi­sa­ras.

Pa­sak jo, ka­ran­ti­nu gy­ve­ni­mas ne­sus­to­ja – ne­pai­sant dau­gy­bės ap­ri­bo­ji­mų ir re­ko­men­da­ci­jų, kai ku­riems gy­ven­to­jams vis dėl­to neiš­ven­gia­ma vyk­ti į dar­bą. Va­di­na­si, grei­čio kont­ro­lė va­di­na­mai­siais tri­ko­jais, ne­blai­vių vai­ruo­to­jų kont­ro­lė ir to­liau bus vyk­do­ma.

„Mes pri­va­lo­me už­tik­rin­ti žmo­nių sau­gu­mą. Gal­būt į kai ku­riuos pa­žei­di­mus žiū­rė­si­me at­lai­džiau – dėl to ti­ki­mės gy­ven­to­jų su­pra­tin­gu­mo. Ki­tą ver­tus, rim­tiems nu­si­žen­gi­mams iš­ly­gų ir to­liau ne­bus“, – sa­kė Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos va­do­vas.

Anot R. Sa­ra­po, esant ekst­re­ma­liai pa­dė­čiai, po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams, ypač tiems, ku­rie sa­vo tar­ny­bo­je tu­ri tie­sio­gi­nį kon­tak­tą su gy­ven­to­jais, yra duo­ti nu­ro­dy­mai, kaip tu­rė­tų vyk­ti bend­ra­vi­mas ir ko­kių tai­syk­lių bū­ti­na lai­ky­tis, sie­kiant sau­gu­mo.

„Mums la­bai svar­bu gy­ven­to­jų sau­gu­mas, ta­čiau ne ma­žiau svar­bi ir mū­sų pa­rei­gū­nų svei­ka­ta“, – „Šiau­lių kraš­tui“ sa­kė po­li­ci­jos vir­ši­nin­kas. – Pat­ru­liai tu­ri vai­kus, tu­ri tė­vus – nie­kas ne­no­ri par­si­neš­ti už­kra­to. Ma­nau, kad rei­kia lai­ky­tis nu­sta­ty­tos tvar­kos ir taip vie­nas ki­tą sau­go­ti“.

Vi­sais at­ve­jais po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams re­ko­men­duo­ja­ma bend­rau­jant su gy­ven­to­jais iš­lai­ky­ti tam tik­rą at­stu­mą. Tuo pa­čiu ir gy­ven­to­jams, jei, anot R. Sa­ra­po, tai nė­ra „gy­vy­bės ir mir­ties klau­si­mas“, su po­li­ci­ja šiuo me­tu ge­riau kon­tak­tuo­ti te­le­fo­nu, elekt­ro­ni­nė­mis prie­mo­nė­mis. Aiš­kiau ta­riant, jei nė­ra bū­ti­ny­bės ka­ran­ti­no me­tu vyk­ti į po­li­ci­ją tvar­ky­ti bū­ti­nų­jų rei­ka­lų, tai ge­riau to ir ne­da­ry­ti.

Nuo va­kar pa­rei­gū­nai, tu­rin­tys ga­li­my­bę dirb­ti nuo­to­li­niu bū­du ir ne­tu­rin­tys bū­ti­no­jo tie­sio­gi­nio kon­tak­to su gy­ven­to­jais, dir­ba iš na­mų.

Ta­čiau tie, ku­rie pri­va­lo bū­ti dar­bo vie­to­je, taip ir da­ro – pa­jė­gos dir­ba ir sau­gu­mas už­tik­ri­na­mas, pa­tru­liai ir to­liau tei­kia vi­so­ke­rio­pą pa­gal­bą.

Pa­si­nau­do­da­mas pro­ga Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos va­do­vas krei­pia­si į gy­ven­to­jus, pra­šy­da­mas bū­ti juos pi­lie­tiš­kus ir at­sa­kin­gus bei įver­tin­ti esa­mos si­tua­ci­jos su­dė­tin­gu­mą.

Pa­rei­gū­nai ap­rū­pin­ti spec. prie­mo­nė­mis

Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas, pa­ti­ki­no va­do­vas, šiuo me­tu yra pa­si­ren­gęs ir ne­nu­ma­ty­tiems at­ve­jams, sa­ky­ki­me, kad ir to­kiam, kuo­met iš Klai­pė­dos gy­dy­mo įstai­gos pa­bė­go ga­li­mai ko­ro­na­vi­ru­su in­fe­kuo­tas as­muo. Vyks­ta nuo­la­ti­nis bend­ra­dar­bia­vi­mas su me­di­kais.

Va­kar Pa­ne­vė­žio ap­skri­ties po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai jau ga­vo pra­ne­ši­mų apie gy­ven­to­jų, ku­rie pri­va­lo lai­ky­tis sa­vii­zo­lia­ci­jos, mig­ra­ci­ją vie­šo­se vie­to­se. Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­ja to­kių pra­ne­ši­mų dar nė­ra ga­vu­si. Vis dėl­to pri­me­na, kad pri­va­lo­mų­jų nu­ro­dy­mų ne­si­lai­ky­mas ga­li už­trauk­ti ne tik at­sa­ko­my­bę pa­gal Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­są, bet ir pa­gal Bau­džia­mą­jį ko­dek­są.

Va­kar, ša­ly­je pra­si­dė­jus vi­suo­ti­niam ka­ran­ti­nui, pa­si­rū­pin­ta, kad kiek­vie­na­me Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos Pat­ru­lių rink­ti­nės ir Ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­bos au­to­mo­bi­ly­je kiek­vie­nam dir­ban­čiam eki­pa­žui bū­tų pa­lik­tas spe­cia­lus rin­ki­nys ap­sau­gai nuo ko­ro­na­vi­ru­so: ran­kų ir au­to­mo­bi­lio vi­daus de­zin­fek­ci­jos prie­mo­nės, vei­do kau­kės, vien­kar­ti­niai kos­tiu­mai, vien­kar­ti­nės pirš­ti­nės, res­pi­ra­to­riai.

Vos tik įta­rus, kad po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai ga­li tu­rė­ti „rei­ka­lą“ su ga­li­mai in­fe­kuo­tu as­me­niu, jie pri­va­lo im­tis mak­si­ma­lių ap­si­sau­go­ji­mo prie­mo­nių.

Kuo ma­žiau kon­tak­to

Lie­tu­vos po­li­ci­ja, at­si­žvelg­da­ma į si­tua­ci­ją dėl vals­ty­bės ly­gio ekst­re­ma­lios si­tua­ci­jos pa­skel­bi­mo in­for­muo­ja, kad:

* gy­ven­to­jams su­da­ry­tos są­ly­gos pa­teik­ti po­li­ci­jos įstai­gai pra­šy­mus, skun­dus ir pra­ne­ši­mus iš­ven­giant kon­tak­to su po­li­ci­jos įstai­gų dar­buo­to­jais.

Pa­gal ga­li­my­bes po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tuo­se bus įreng­tos spe­cia­lios vie­tos, kur as­muo, at­vy­kęs į po­li­ci­jos įstai­gą, ga­lė­tų pa­lik­ti do­ku­men­tą, gau­ti po­li­ci­jos įstai­gos, į ku­rią at­vy­ko, dar­buo­to­jo kon­sul­ta­ci­ją te­le­fo­nu, pa­tei­kiant aiš­kias inst­ruk­ci­jas bei kon­sul­tuo­jan­čių te­le­fo­nu dar­buo­to­jų vi­di­nius te­le­fo­no nu­me­rius, jei­gu to­kių ga­li­my­bių nė­ra – bus už­tik­ri­na­mas sau­gaus at­stu­mo lai­ky­ma­sis bend­rau­jant.

Šiuo lai­ko­tar­piu ne­bus or­ga­ni­zuo­ja­mi gy­ven­to­jų priė­mi­mai pas po­li­ci­jos įstai­gos va­do­vus;

* li­cen­ci­ja­vi­mo pa­slau­gos elekt­ro­ni­nė­je erd­vė­je bus tei­kia­mos įpras­ta tvar­ka.

As­me­nys, ne­si­nau­do­jan­tys elekt­ro­ni­nė­mis pa­slau­go­mis, ne­bus ap­tar­nau­ja­mi. Gink­lų at­šau­dy­mai ne­bus vyk­do­mi. As­me­nys in­for­muo­ja­mi, kad at­sa­ko­my­bė už lai­ku ne­pra­tęs­tus lei­di­mus gink­lams lai­ky­ti ne­bus tai­ko­ma;

* gy­ven­to­jai ra­gi­na­mi pa­teik­ti pra­ne­ši­mus po­li­ci­jai per po­li­ci­jos elekt­ro­ni­nių pa­slau­gų sis­te­mą ePo­li­ci­ja, kreip­tis dėl kon­sul­ta­ci­jos el. pa­štu info@policija.lt ar­ba so­cia­li­nio tink­lo „Fa­ce­book“ Lie­tu­vos po­li­ci­jos pa­sky­ro­je;

* po­li­ci­ja ir to­liau skirs ypa­tin­gą dė­me­sį bei už­tik­rins, kad į A ir B (pa­vo­jin­giau­sius ir grės­mę vi­suo­me­nės sau­gu­mui bei as­mens gy­vy­bei ir svei­ka­tai ke­lian­čius) ka­te­go­ri­jos įvy­kius bū­tų rea­guo­ja­ma įpras­ta tvar­ka.

Komentarai

Saugis    Ant, 2020-03-17 / 08:53
ir nuo kada tie mentiaros prades saugoti visuomene-gal nuo tada,kai save pirmiau apsisaugos ir savo asmeninius biznius apsaugos-gal tada tie sargiai ir imsis ka nors saugoti,jei aniems kokios tai naudos bus.Iki siol nesaugojo,o dabar prades......
Emilija     Ant, 2020-03-17 / 08:59
Saugoti save labiau nei kitą žmogų – negalima. Negalima manipuliuoti faktu, kad kito nesaugojau, nes saugojau save.
kike    Ant, 2020-03-17 / 09:47
Kažko nepastebėjau nei prieš virusą, kad policija apart puolimo ant vairuotojų, užsiimtų kuo nors kitu. Be abejo, reaguoja į JAU PADARYTUS nusikaltimus.
miestietis    Ant, 2020-03-17 / 11:40

In reply to by kike

Tau kike, kad tik tuščiai papliurpti, ir jei ta policija nevykdytu reidų ir prevencijos, tai ir pati greičiausia pataptumei eiliniu kėgliumi, prie pirmos pasitaikiusios progos.Žiaumok ką šneki ir jau ne pirmą kartą taip, atsirado antras Laisvas.
Tikrai    Ant, 2020-03-17 / 17:42
Nemanau kad issisaugos Šiaulių visa teisėsauga. Dievo rykštė už klastotes dokumentų ir už pasityčiojimus iš paprastų zmoniu visai Šiaulių teisėsaugai...
bate    Ant, 2020-03-17 / 17:55
vėl nuskriaustųjų komanda susirinko. Policininkai apsisaugokit pirmiausia save, nes jei neapsisaugosit savęs, tai ir tų nuskriaustųjų neapsaugosit. Sėkmės jums ir nesirkit!
Vacys    Ant, 2020-03-17 / 19:44
Jeigu gudri vadovybė būtų , tai būtų pradēje sauga senai, dabar kai jau paplito tai pradėjo judėti. Juokinga darosi, kai iš anksto pradėjo tautiečiai apsirūpinti maisto produktais, gudručiai vepeliojo kad nepaniekokite, matosi kokia neteisinga mūsų vadovybė.
Jonas    Ant, 2020-03-17 / 19:46
Padlos tie mentai.ir db mente rase tipo nuskriaustujiu komanda susirinko.ce mentiskas žargonas.tipo gaidzei visokie ir panasiai.tik kaskodel nei vieno mento kur renkasi rimta liaudis nepamatysi nei su ziburiu.nes bijo uteles.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.