Nors dalis projektų vėluoja, Savivaldybė pinigų neprarado

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Vil­niaus gat­vės pės­čių­jų bul­va­ro re­konst­ruk­ci­ją Sa­vi­val­dy­bė įvar­di­ja kaip vie­ną jaut­riau­sių sa­vo pro­jek­tų.
Vi­daus rei­ka­lų mi­nist­rė pa­ko­re­ga­vo Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­nių fon­dų lė­šas, skir­tas pen­kių di­d­žių­jų ša­lies mies­tų komp­lek­si­nei plėt­rai. Iš vi­so vi­siems pen­kiems mies­tams bu­vo skir­ta be­veik 138,5 mi­li­jo­no eu­rų. Po pa­kei­ti­mo ši su­ma su­ma­žė­jo 11 mi­li­jo­nų eu­rų. To­kią da­lį lė­šų pra­ra­do Vil­niaus, Kau­no ir Klai­pė­dos sa­vi­val­dy­bės. Šiau­liams ir Pa­ne­vė­žiui skir­tos lė­šos ne­pa­ki­to. Šiau­lių mies­tas įgy­ven­di­na pro­jek­tų už 20,3 mi­li­jo­no eu­rų. Vi­si dar­bai tu­ri bū­ti at­lik­ti iki 2023 me­tų.

Pa­gal ta­me pa­čia­me įsa­ky­me iš­dės­ty­tas lė­šas, di­džią­ją jų da­lį – 5,7 mi­li­jo­nus eu­rų – Sa­vi­val­dy­bė tu­ri pa­nau­do­ti šiais me­tais, tuo tar­pu, kai 2023-tiems me­tams tu­rė­tų lik­ti dar­bų tik už 800 tūks­tan­čių.

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Pro­jek­tų val­dy­mo sky­riaus pa­ta­rė­ja Dai­no­ra Do­vi­dai­ty­tė ne­ga­lė­jo pa­sa­ky­ti, ar šį­met pa­vyks įgy­ven­din­ti mi­nist­rės iš­kel­tas už­duo­tis, nes Sa­vi­val­dy­bė dar ne­sus­kai­čia­vo pa­nau­do­tas lė­šas. O jei ir ne­pa­vyks, bau­dos ne­nu­ma­ty­tos.

Nors mies­to Sa­vi­val­dy­bės va­do­vai džiū­gau­ja, praė­ju­sią sa­vai­tę pri­sta­tant mies­to Ta­ry­bos na­riams pro­jek­tų vyk­dy­mo ei­gą, Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis pri­pa­ži­no, kad net 14 pro­jek­tų yra ri­zi­kin­gų. Įvar­di­ja­mos prie­žas­tys – ne­tu­ri dar­bų ran­go­vo, vė­luo­ja ir pa­na­šiai. Pa­vyz­džiui, P. Vi­šins­kio gat­vės vie­šų­jų erd­vių pri­tai­ky­mas jau­ni­mui dėl neį­vy­ku­sio ran­gos kon­kur­so. Dar­bų kai­na bus per­skai­čiuo­ta pa­gal inf­lia­ci­ją ir skel­bia­mas nau­jas kon­kur­sas. Til­žės gat­vės dvi­ra­čių ta­ko re­konst­ruk­ci­ja jau tu­rė­jo bū­ti baig­ti spa­lio 3 die­ną, bet ran­go­vas dar tu­ri dar­bų maž­daug už 100 tūks­tan­čių eu­rų, ža­da­ma jam skai­čiuo­ti dels­pi­ni­gius.

Vie­nu jaut­riau­siu pro­jek­tu įvar­din­ta Vil­niaus gat­vės pės­čių­jų bul­va­ro ir am­fi­teat­ro re­konst­ruk­ci­ja. Pro­jek­to fi­nan­sa­vi­mo su­tar­tis bai­gia­si 2021 me­tų lapk­ri­čio 30 die­ną, kai ran­gos dar­bų pa­bai­ga su pra­tę­si­mais – 2022 me­tų lie­pą.

Ne­pa­baig­ti lai­ku Šiau­lių kul­tū­ros cent­ro re­konst­ruk­ci­jos, "Ju­ven­tos" pro­gim­na­zi­jos ap­lin­kos mo­der­ni­za­vi­mo ir ki­tų pro­jek­tų dar­bai. Pra­šo­ma pra­tęs­ti ter­mi­nus.

Sa­vi­val­dy­bė iš vi­so įgy­ven­di­na 107 pro­jek­tus, iš ku­rių 35 fi­nan­suo­ja­mi iš Eu­ro­pos Są­jun­gos ir vals­ty­bės lė­šų. Sa­vi­val­dy­bės pri­si­dė­ji­mo da­lis – 15 mi­li­jo­nų.