Išskirtinis kukmedis išvežtas į Botanikos sodą

Gedriaus BARANAUSKO nuotr.
Kukmedis išvežamas sodinti į Botanikos sodą.
Šiau­lių Vil­niaus gat­vės pės­čių­jų bul­va­ro di­džiu­lis kuk­me­dis va­kar iš­kas­tas ir iš­vež­tas pa­so­din­ti į Šiau­lių uni­ver­si­te­to bo­ta­ni­kos so­dą. Apie tris­de­šimt me­tų jis au­go bul­va­re.
Pra­dė­ti so­din­ti me­de­liai ne­to­li Pri­si­kė­li­mo aikš­tės, ta­čiau mies­tie­čius ste­bi­na, kaip ir ka­da jie so­di­na­mi.

Iš­gel­bė­ta­sis

Dėl bul­va­ro re­konst­ruk­ci­jos kuk­me­dį, kaip lie­pas, bu­vo nu­ma­ty­ta kirs­ti, bet pa­si­gai­lė­ta po me­džių gy­nė­jų pro­tes­tų.

Ry­tą prie "Gai­džio" laik­ro­džio ža­lia­vu­sį kuk­me­dį iš vie­tos ver­tė eks­ka­va­to­rius. Me­dis gu­lė ant šo­no, ke­lios ša­kos lū­žo. Dar­bi­nin­kai ir eks­ka­va­to­riu­mi iš šo­nų at­ka­si­nė­jo šak­nis ir ran­ko­mis kė­lė šak­ny­no da­lis į mai­šą, kad jos kuo ma­žiau nu­ken­tė­tų.

Dar­bus pri­žiū­rė­jo ir dar­bi­nin­kams pa­dė­jo Bo­ta­ni­kos so­do dend­ro­lo­gas.

Kai šak­ny­no gu­mu­las bu­vo sau­giai ap­vy­nio­tas plė­ve, kad že­mės ne­nu­by­rė­tų, kuk­me­dis ga­lu­ti­nai iš­kas­tas ir įkel­tas į sunk­ve­ži­mį iš­vež­ti.

Pro­ce­są ste­bė­jo ir Bo­ta­ni­kos so­do di­rek­to­rius Mar­ty­nas Kaz­laus­kas. "Šiau­lių kraš­tui" jis sa­kė, jog kuk­me­dis bus pa­so­din­tas Bo­ta­ni­kos so­de, nau­jai for­muo­ja­ma­me par­ke.

Ar tu­ri šan­sų per­so­din­tas iš­gy­ven­ti?

"Ned­rįs­tu spręs­ti, bet si­tua­ci­ja, at­ro­do, ne­blo­ga. At­ka­sus pa­si­ro­dė, jog kuk­me­džio šak­nys bu­vo pa­vir­šiu­je, jų daug smul­kių ir džiau­gia­mės, kad nė vie­na stam­bes­nė šak­nis ne­nut­rū­ko, – pa­si­džiau­gė M. Kaz­laus­kas. – So­din­si­me jį į ve­lė­ni­nę že­mę, į di­des­nę duo­bę, nei jam rei­kia – ne pa­gal gy­lį, o pa­gal plo­tį, iš kraš­tų jam pa­siū­ly­sim daug der­lin­ges­nės že­mės. Pa­da­ry­sim ata­tran­kas, kad vė­jas neiš­siū­buo­tų, pa­for­muo­sim, pa­ge­nė­sim ant­že­mi­nę da­lį, nes šak­ny­nas vie­naip ar ki­taip su­ma­žė­jo. O ši eu­ro­pi­nio kuk­me­džio rū­šis ypač at­sap­ri ge­nė­ji­mui."

Kiek kuk­me­džiui ga­li bū­ti me­tų? "Tik ka­mie­ną pra­pjo­vus ga­li­ma bū­tų su­ži­no­ti, bet to nie­kas ne­da­rys", – sa­ko Bo­ta­ni­kos so­do va­do­vas. Iš sa­vi­val­dy­bi­nin­kų gir­dė­ję, kad ga­li bū­ti 50 me­tų.

Mies­to is­to­ri­jos ži­no­vas di­zai­ne­ris Vil­lius Pu­ro­nas, "Šiau­lių kraš­tui" sa­kė, jog kuk­me­dis bul­va­re ga­lė­jo bū­ti pa­so­din­tas 1987–1989 me­tais. Spren­džia pa­gal sa­vo ar­chy­vus. Tu­ri 1982 me­tų nuo­trau­ką – jo­je kuk­me­džio prie "Gai­džio" dar nė­ra.

Dar tu­ri 1985 me­tų "Gai­džio" laik­ro­džio aikš­tės re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį bu­vo su­for­muo­tas da­bar išar­dy­tas žel­dy­nų skve­re­lis su kuk­me­džiu.

"Pro­jek­te ne­ma­ty­ti kuk­me­džio, bet jis ga­lė­jo bū­ti pa­so­din­tas kaip do­va­na, – svars­tė di­zai­ne­ris. – Vie­na ta­da dir­bu­si sa­vi­val­dy­bi­nin­kė pri­si­me­na, jog apie 1990–1994 me­tus in­ži­nie­rius Pet­ras Pal­šius, dir­bęs elekt­ros tink­luo­se, mies­tui pa­do­va­no­jo daug me­de­lių. Jie bu­vo so­di­na­mi ir Vil­niaus gat­vės bul­va­re."

Rū­pes­tis dėl nau­jų me­de­lių

Va­kar bu­vo so­di­na­mi ir nau­ji me­de­liai – pa­lei Auš­ros alė­ją prieš Ko­le­gi­ją ir Pri­si­kė­li­mo aikš­tę. Iš va­ka­ro jiems iš­kas­tos ne­di­de­lės duo­bės su ša­lia su­pil­to­mis žvy­ro krū­ve­lė­mis pri­ver­tė su­ne­rim­ti ne vie­ną mies­tie­tį.

"Pa­žiū­rė­kit į ko­kį grun­tą ruo­šia­si me­de­lius so­din­ti – už­vers žvy­ru. Nak­tį dar­bus pra­dė­jo, kad nie­kas nė ne­ma­ty­tų," – pik­ti­no­si į re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nęs šiau­lie­tis.

Me­de­lius so­di­nan­tys "Me­gap­lan­to" bend­ro­vės dar­buo­to­jai "Šiau­lių kraš­tą" pa­ti­ki­no, jog žvy­ro krū­vas iš­veš, o kiek­vie­ną me­de­lį už­pils juo­dže­miu, kai tik baigs ap­link jį įreng­ti lais­ty­mo sis­te­mą.

Pa­lei Auš­ros alė­ją so­di­na­mi kle­vai yra at­vež­ti iš Olan­di­jos, ke­lis me­tus au­gin­ti Lie­tu­vo­je, "Me­gap­lan­to" me­de­ly­ne. Jie 12–15 cm apim­ties met­ro aukš­ty­je.

Pa­gal Pri­si­kė­li­mo aiš­tės re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­tą prieš Ko­le­gi­ją so­di­na­mi iš vi­so 46 me­de­liai: be kle­vų, dar lie­pos ir ke­tu­ri ąžuo­liu­kai.

Kuk­me­dis bus pa­so­din­tas Bo­ta­ni­kos so­de, nau­jai for­muo­ja­ma­me par­ke.