Išskirtinis kukmedis išvežtas į Botanikos sodą

Gedriaus BARANAUSKO nuotr.
Kukmedis išvežamas sodinti į Botanikos sodą.
Šiau­lių Vil­niaus gat­vės pės­čių­jų bul­va­ro di­džiu­lis kuk­me­dis va­kar iš­kas­tas ir iš­vež­tas pa­so­din­ti į Šiau­lių uni­ver­si­te­to bo­ta­ni­kos so­dą. Apie tris­de­šimt me­tų jis au­go bul­va­re.
Pra­dė­ti so­din­ti me­de­liai ne­to­li Pri­si­kė­li­mo aikš­tės, ta­čiau mies­tie­čius ste­bi­na, kaip ir ka­da jie so­di­na­mi.

Iš­gel­bė­ta­sis

Dėl bul­va­ro re­konst­ruk­ci­jos kuk­me­dį, kaip lie­pas, bu­vo nu­ma­ty­ta kirs­ti, bet pa­si­gai­lė­ta po me­džių gy­nė­jų pro­tes­tų.

Ry­tą prie "Gai­džio" laik­ro­džio ža­lia­vu­sį kuk­me­dį iš vie­tos ver­tė eks­ka­va­to­rius. Me­dis gu­lė ant šo­no, ke­lios ša­kos lū­žo. Dar­bi­nin­kai ir eks­ka­va­to­riu­mi iš šo­nų at­ka­si­nė­jo šak­nis ir ran­ko­mis kė­lė šak­ny­no da­lis į mai­šą, kad jos kuo ma­žiau nu­ken­tė­tų.

Dar­bus pri­žiū­rė­jo ir dar­bi­nin­kams pa­dė­jo Bo­ta­ni­kos so­do dend­ro­lo­gas.

Kai šak­ny­no gu­mu­las bu­vo sau­giai ap­vy­nio­tas plė­ve, kad že­mės ne­nu­by­rė­tų, kuk­me­dis ga­lu­ti­nai iš­kas­tas ir įkel­tas į sunk­ve­ži­mį iš­vež­ti.

Pro­ce­są ste­bė­jo ir Bo­ta­ni­kos so­do di­rek­to­rius Mar­ty­nas Kaz­laus­kas. "Šiau­lių kraš­tui" jis sa­kė, jog kuk­me­dis bus pa­so­din­tas Bo­ta­ni­kos so­de, nau­jai for­muo­ja­ma­me par­ke.

Ar tu­ri šan­sų per­so­din­tas iš­gy­ven­ti?

"Ned­rįs­tu spręs­ti, bet si­tua­ci­ja, at­ro­do, ne­blo­ga. At­ka­sus pa­si­ro­dė, jog kuk­me­džio šak­nys bu­vo pa­vir­šiu­je, jų daug smul­kių ir džiau­gia­mės, kad nė vie­na stam­bes­nė šak­nis ne­nut­rū­ko, – pa­si­džiau­gė M. Kaz­laus­kas. – So­din­si­me jį į ve­lė­ni­nę že­mę, į di­des­nę duo­bę, nei jam rei­kia – ne pa­gal gy­lį, o pa­gal plo­tį, iš kraš­tų jam pa­siū­ly­sim daug der­lin­ges­nės že­mės. Pa­da­ry­sim ata­tran­kas, kad vė­jas neiš­siū­buo­tų, pa­for­muo­sim, pa­ge­nė­sim ant­že­mi­nę da­lį, nes šak­ny­nas vie­naip ar ki­taip su­ma­žė­jo. O ši eu­ro­pi­nio kuk­me­džio rū­šis ypač at­sap­ri ge­nė­ji­mui."

Kiek kuk­me­džiui ga­li bū­ti me­tų? "Tik ka­mie­ną pra­pjo­vus ga­li­ma bū­tų su­ži­no­ti, bet to nie­kas ne­da­rys", – sa­ko Bo­ta­ni­kos so­do va­do­vas. Iš sa­vi­val­dy­bi­nin­kų gir­dė­ję, kad ga­li bū­ti 50 me­tų.

Mies­to is­to­ri­jos ži­no­vas di­zai­ne­ris Vil­lius Pu­ro­nas, "Šiau­lių kraš­tui" sa­kė, jog kuk­me­dis bul­va­re ga­lė­jo bū­ti pa­so­din­tas 1987–1989 me­tais. Spren­džia pa­gal sa­vo ar­chy­vus. Tu­ri 1982 me­tų nuo­trau­ką – jo­je kuk­me­džio prie "Gai­džio" dar nė­ra.

Dar tu­ri 1985 me­tų "Gai­džio" laik­ro­džio aikš­tės re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį bu­vo su­for­muo­tas da­bar išar­dy­tas žel­dy­nų skve­re­lis su kuk­me­džiu.

"Pro­jek­te ne­ma­ty­ti kuk­me­džio, bet jis ga­lė­jo bū­ti pa­so­din­tas kaip do­va­na, – svars­tė di­zai­ne­ris. – Vie­na ta­da dir­bu­si sa­vi­val­dy­bi­nin­kė pri­si­me­na, jog apie 1990–1994 me­tus in­ži­nie­rius Pet­ras Pal­šius, dir­bęs elekt­ros tink­luo­se, mies­tui pa­do­va­no­jo daug me­de­lių. Jie bu­vo so­di­na­mi ir Vil­niaus gat­vės bul­va­re."

Rū­pes­tis dėl nau­jų me­de­lių

Va­kar bu­vo so­di­na­mi ir nau­ji me­de­liai – pa­lei Auš­ros alė­ją prieš Ko­le­gi­ją ir Pri­si­kė­li­mo aikš­tę. Iš va­ka­ro jiems iš­kas­tos ne­di­de­lės duo­bės su ša­lia su­pil­to­mis žvy­ro krū­ve­lė­mis pri­ver­tė su­ne­rim­ti ne vie­ną mies­tie­tį.

"Pa­žiū­rė­kit į ko­kį grun­tą ruo­šia­si me­de­lius so­din­ti – už­vers žvy­ru. Nak­tį dar­bus pra­dė­jo, kad nie­kas nė ne­ma­ty­tų," – pik­ti­no­si į re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nęs šiau­lie­tis.

Me­de­lius so­di­nan­tys "Me­gap­lan­to" bend­ro­vės dar­buo­to­jai "Šiau­lių kraš­tą" pa­ti­ki­no, jog žvy­ro krū­vas iš­veš, o kiek­vie­ną me­de­lį už­pils juo­dže­miu, kai tik baigs ap­link jį įreng­ti lais­ty­mo sis­te­mą.

Pa­lei Auš­ros alė­ją so­di­na­mi kle­vai yra at­vež­ti iš Olan­di­jos, ke­lis me­tus au­gin­ti Lie­tu­vo­je, "Me­gap­lan­to" me­de­ly­ne. Jie 12–15 cm apim­ties met­ro aukš­ty­je.

Pa­gal Pri­si­kė­li­mo aiš­tės re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­tą prieš Ko­le­gi­ją so­di­na­mi iš vi­so 46 me­de­liai: be kle­vų, dar lie­pos ir ke­tu­ri ąžuo­liu­kai.

Kuk­me­dis bus pa­so­din­tas Bo­ta­ni­kos so­de, nau­jai for­muo­ja­ma­me par­ke.

Komentarai

pompa    Pen, 2019-11-22 / 10:14
numarinus universitetą, botanikos sodas irgi, laikui einant, apžels su tuo kukmedžiu. Šiandien - pakazucha, kad tylėtų - ale kokie mes rūpestingi ir žali.
Artas     Pen, 2019-11-22 / 11:04
Šaunu , miestas gražėja su kiekviena diena , o ir sprendimai priimami logiški ir teisingi , vakar pravažiavau centrą tikrai labai gražiai atrodys kai viskas bus baigta.
to Artui...    Pen, 2019-11-22 / 11:10
Dar šauniau ir gražiau miesto centriniame parke, nepravažiuokite, bet pavaikščiokite po jį, gal atgausite protą ir kitomis akimis visą "grožį" pamatysite...
PPQ    Pen, 2019-11-22 / 12:24

In reply to by to Artui...

Parko dabartinė būklė tikrai baisi. Ypač susenę, dešimtmečiais neprižiūrėti medžiai. Bet ar parko rekonstrukcijos projektą, jo pristatymą matėte? Ar, prasidėjus darbams, rėksite su visais, kad "nelaiku, ne už tiek, ne ten, ne taip, viskas perkasta, išdraskyta, nesąmones daro, kodėl žmonių nepaklausė...". Aš tikrai laukiu darbų pabaigos ir planuoju su visa šeima ten eiti pasivaikščioti.
Artas     Pen, 2019-11-22 / 12:50

In reply to by to Artui...

Buvau ir centriniame parke ir lieporių ir dainų parkuose , taip sutinku šiandienai centrinis parkas atrodo nekaip , bet jūs turbūt žinote , kad jau pradėti darbai ir iki 2021 parkas pasikeis neatpažįstamai , gal tik atrakcionų dalis liks , nes buvusiosios valdžios tą žemės gabalėlį kažkam tai išnuomojo ir dabar neįmanomo jo susigrąžinti ir sutvarkyti kažkodėl tada visi tylėjom ir visiems buvo gerai , o kita dalis bus sutvarkyta įrengtos poilsio, žaidimų ir kt. zonos taip pat gautas finansavimas vasaros estrados sutvarkymui tai irgi bus sutvarkyta. Taip , kad Šiauliai atsigauna ir tuom pasidžiaukime.
to Artui    Pen, 2019-11-22 / 16:10
šaunu, tarybinis mentalitetas ir visiška beskonybė bei nemokšiškumas užvaldė Šiaulius. Pasidžiaukime, būsime pilki, be dešimtmečiais puoselėtų medžių, atsodinami nauji medžiai žmonių, kurie turbūt apskritai nėra matę, kaip sodinami medžiai, ir koks gruntas jiems reikalingas. Gyvensime betonu užpildytame mieste su gerai grįstomis trinkelėmis. Tik tiek sugebame, tiek mūsų protelis tik išneša?
Artas     Šeš, 2019-11-23 / 10:10

In reply to by to Artui

O ką siūlot ? Dabar tik girdžiu " verkiančios mergaitės" balsą , kad viskas ne taip , ne tokie medžiai, ne toks gruntas , bet po viso to kažkodėl matosi kiškio ausys , kad ne ta valdžia išrinkta , kuri jums patiktu , gal taip ir reiktų atvirai sakyti ir tai yra normalu kiekvienas turime savo nuomone ir ją galime reikšti , o ne prie medžių ar grunto kabinėtis , ir dar o kur jūs matėte kad mieste vienas dirvožemis būtų , yra technologija pagal kurią tie medeliai sodinami , ir firma kuri tuom užsiima žino ką daro , o nei jūs nei aš nežinom kaip tam medeliui geriau ar smėlis ar molis.
Artui    Šeš, 2019-11-23 / 11:18

In reply to by Artas

Ką jūs sakote??? Visi gali savo nuomonę reikšti? Ot, ačiū! Tik ar tą nuomonę girdi kas? Šniojate miesto centre sveikus medžius pačiame jėgų gražume ir vargo nematote. Priedo - po kiekvienu straipsniu komentaruose tą kitą nuomonę piktai aplojate. Tai kam jums ta nuomonė? Jūs gi tik save girdite.
Artas     Šeš, 2019-11-23 / 11:46

In reply to by Artui

Taip ir turi būti demokratiškoj šalį , išsisakyti arba jums patinkamas žodis loti gali visi , o sprendimai turi būti priimami pagal daugumos nuomonę , šiai dienai dauguma mūsų pusėje tai ir sprendimai atitinkami , nes dauguma šiauliečių už atsinaujinimą .
Gintarius Dainanešys    Sek, 2019-11-24 / 05:30

In reply to by Artas

Nu tu tikrai pagerintas esi, Artai. Perskaičiau kiekvieną tavo žodį. Paskubėk savo paties šeimą gelbėti. Karma, žinok yra negailestinga. Viskas yra surašoma į Didžiąją Knygą. Įsiskaityk ir drebėk. Tavo teisuoliškumas ten randamas kiekviename skyriuje. Turbūt ir žūsi jame. Sėkmės ginant savo nuomonę. Gali nesivarginti - neatrašinėk. Gaila man tavo sielos ir šeimos.
Artas     Pir, 2019-11-25 / 07:33

In reply to by Gintarius Dainanešys

Na jo giliai kapstot, jau skaitau ir drebu žinok , o jums palinkėčiau nebijoti nieko , net karmos , ir būti ne verkiančia mergaite , o žmogumi iškėlusiu galva , visada eiti pirmyn ,o ne žvilgčioti atgal ar karma neatsiveja, būti linksmam ir laimingam , jaustis tikru pilnaverčiu šiauliečiu , o ne turginiu iš liepų pavėsio.
Artas     Pir, 2019-11-25 / 07:39

In reply to by jo

Jūs teisūs daugumos atstovas Šiauliuose šiai dienai yra Artūras , ir galit niršti kiek norit, bet jo sprendimai yra daugumos , nes mes jį išsirinkom tai jis ir turi mūsų valia pildyti , kai jūs išsirinksit kokį turgaus atstovą galėsit savo sprendimus priiminėt , nieko gerbiamieji nepadarysi toks jau tas demokratijos pagrindas , galit žinoma savo nuomonę ir pykti išlieti š/k komentaruose , o išsilieję gal geriau jausitės ir nebebūsit tokie supykę ant viso pasaulio.
Artas     Šeš, 2019-11-23 / 10:16

In reply to by to Artui

Tiesa kur dabar yra sodinami medeliai prie kolegijos, tai ten kaip tik ir buvo vien betonas jokių medžių ten nebuvo nei senų , nei puoselėtų dešimtmečiais . Na bet kiek suprantu vis vien blogai , nes gruntas ne toks :)
savivaldubės kukmedžius - į Botanikos sodą    Pen, 2019-11-22 / 16:15
Reikėtų ir savivaldubės kukmedžius su Buratinu priešakyje išvežti į Botanikos sodą ir tegul jie ten glosto rožių spyglius...
Kodėl    Šeš, 2019-11-23 / 09:29
O kodėl tas kukmedis, gražiai puošęs bulvarą, negalejo likti? Trinkeles nemoka darbininkai sudėti aplink jį.... gražus jaunas šermukšnis džiugino prie buvusio Verpsto kiemo, šone....ir tą nupjovė. Kas gyvena prie bulvaro, visai nedžiugina tas vienodų miestų įvaizdis, kaip Basanavičiaus gatvėje Palangoje
Mauglis    Sek, 2019-11-24 / 12:04
Bet kokiu ,,grožiu“ atsiskleidė centro pastatų fasadai! Kai žaliavo medžiai, net nesimatė, koks beviltiškai aptriušęs , bespalvis tas mūsų centrelis. O gal valdžia pasistengs ir ,,nuspalvins“ jį kaip Kopenhagą ar Stikholmą, nes kojos ten nebesinorės kelti nors ir naujai išcementuotas ir ištrinkuotas erdves.
Kuku    Sek, 2019-11-24 / 12:10
Mūsų miesto pusgalviai padarė viską, kad išguitų žmones iš centro. Jau dabar po ji tipena tik keletas lazduotų sinjorų, bet po rekonstrukcijos nebekels kojos niekas, nes nelikus medžių po saulės kepinamą dykvietę nebeįmanoma vaikščioti. Nuo Vrpo gatvės link turgavietės ir atgal einu Vytauto gatve, kol dar neišvanojo medžių, nes bulvaro daigelia jau dešimtmetis neteikia jokio pavėsio.
Justinas    Sek, 2019-11-24 / 12:17
Niekada į galvą nebuvo atėjusi mintis, kad šis, žiemą - vasarą žaliuojantis medis, taip puošiantis šitą kampelį, stalinistinės statybos namą, bus pašalintas, kad nebus išsaugotas... Gėda, kas to vietoje bus, gal "verkianti mergaitė" ? Kam trukdė šis nuostabus augalas?
Gintė    Sek, 2019-11-24 / 14:28
Ši valdžia į Šiaulių įstoriją įeis kaip labiausiai miestą nuskriaudusi , su žmonėmis nesiskaitanti, jų poreikius ignoruojanti gauja. Raudų siena, cementuota aikštė, spingsinčios kartuvės ir medžių pavidalo daigeliai vietoj žaliuojančio skvero turėtų džiuginti, bet tik juos pačius.
Birutė    Sek, 2019-11-24 / 14:36
Multimilijoniniame Londone , kur gausybė parkų ir skverų, saugomas kiekvienas šleivas kreivas ar visai nudžiuvęs kamienas, jie aptveriami, niekam nekelia pavojaus. Kaip gaila, kad mano gimtojo miesto žmonės išsirinko valdžią, kuri ne kuria, o rauna ir griauna, vietoj kad derinusi nauja su sena, pritaikiusi ir modernizavusi. Viskas atrodo pigiai ir kičiškai. Ko norėt, jeigu gebama samdyti tik tokius kaip Rudokas, meras nenori turėti reikalų su protingesniais už save.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.