Medžių gynėjų skundą teismas atmetė

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Teis­mas ne­ten­ki­no pra­šy­mo stab­dy­ti me­džių pjū­tį Šiau­lių bul­va­re. Bet dar nag­ri­nės, ar tei­sė­tai bu­vo iš­duo­tas lei­di­mas sau­go­ti­niems me­džiams pjau­ti.
Už Šiau­lių me­džių iš­sau­go­ji­mą ko­vo­jan­čiai aso­cia­ci­jai "Gy­vas miš­kas" ne­pa­vy­ko teis­mui įro­dy­ti bū­ti­ny­bės bent lai­ki­nai stab­dy­ti me­džių pjū­tį. Lie­tu­vos vy­riau­sia­sis ad­mi­nist­ra­ci­nis teis­mas at­me­tė aso­cia­ci­jos at­ski­rą­jį skun­dą.

Lie­tu­vos vy­riau­sio­jo ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo aso­cia­ci­ja "Gy­vas miš­kas" pra­šė nai­kin­ti Re­gio­nų apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo Šiau­lių rū­mų 2019 me­tų spa­lio 1 die­nos nu­tar­tį.

Gy­vas miš­kas" rug­sė­jo 27 die­ną pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mui ap­skun­dė Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bę ir pra­šė nai­kin­ti iš­duo­tą lei­di­mą kirs­ti sau­go­ti­nus me­džius pa­gal Šiau­lių mies­to Vil­niaus gat­vės pės­čių­jų bul­va­ro re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­tą. Tuo­met me­džių pjū­tis bul­va­re bu­vo tik pra­dė­ta.

Skun­dą pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mas priė­mė nag­ri­nė­ti, bet ne­ten­ki­no pra­šy­mo tai­ky­ti rei­ka­la­vi­mo prie­mo­nių už­tik­ri­ni­mą – lai­ki­nai su­stab­dy­ti lei­di­mą ir už­draus­ti pjau­ti bul­va­ro me­džių.

Teis­mas da­rė iš­va­dą, kad "pri­tai­kius rei­ka­la­vi­mo už­tik­ri­ni­mo prie­mo­nę, ga­li kil­ti daug di­des­nė ža­la vi­suo­me­nės in­te­re­sams".

Teis­mas įver­ti­no Sa­vi­val­dy­bės ar­gu­men­tus, jog to­kiu at­ve­ju pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mas ga­li bū­ti su­trik­dy­tas, o Sa­vi­val­dy­bė ne­tek­tų dau­giau nei 4 mi­li­jo­nų eu­rų fi­nan­sa­vi­mo iš Eu­ro­pos Są­jun­gos. Taip pat tai, jog pa­gal iš­duo­tą lei­di­mą 158 me­džiai bus iš­kirs­ti, ta­čiau pa­gal tą pa­tį lei­di­mą vie­to­je jų bus pa­so­din­ti 285 vie­ne­tai so­di­nu­kų.

Me­džių gy­nė­jų ar­gu­men­tai, jog sku­biai ne­pri­tai­kius rei­ka­la­vi­mo už­tik­ri­ni­mo prie­mo­nės ir ne­sus­tab­džius bran­džių me­džių kir­ti­mo, bus pa­da­ry­ta nea­ti­tai­so­ma ža­la, teis­mo neį­ti­ki­no.

Lie­tu­vos vy­riau­sio­jo ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo tei­sė­jų ko­le­gi­ja nu­spren­dė, jog teis­mas "pa­grįs­tai pa­da­rė iš­va­dą, kad skun­do pa­reiš­kė­jas ne­pag­rin­dė ga­li­mai kil­sian­čios ža­los".

Tei­sė­jų ko­le­gi­jos ver­ti­ni­mu, "pa­reiš­kė­jo ar­gu­men­tai, kad vals­ty­bė ir sa­vi­val­dy­bė tu­ri už­tik­rin­ti šva­rią ir svei­ką ap­lin­ką, kad pro­jek­to spren­di­niai dėl žel­di­nių tvar­ky­mo priim­ti neišk­lau­sius suin­te­re­suo­tos vi­suo­me­nės nuo­mo­nės, yra abst­rak­tūs, dek­la­ra­ty­vaus po­bū­džio ir sa­vai­me ne­pag­rin­džia gal­būt kil­sian­čios ža­los dy­džio ir at­sa­ko­vo ne­tei­sė­tų, kaip tei­gia pa­reiš­kė­jas, veiks­mų iš­duo­dant lei­di­mą aki­vaiz­džios nei­gia­mos įta­kos pa­reiš­kė­jo dek­la­ruo­ja­moms ver­ty­bėms".

At­mes­ti me­džių gy­nė­jų ar­gu­men­tai, kad ne­pri­tai­kius rei­ka­la­vi­mo už­tik­ri­ni­mo prie­mo­nių, pa­ts by­los dėl me­džių pjū­ties nag­ri­nė­ji­mas taps be­pras­mis, o suin­te­re­suo­tos vi­suo­me­nės ga­li­mai pa­žeis­tos tei­sės ne­bus at­kur­tos. Tei­sė­jų ko­le­gi­ja pa­žy­mė­jo, "kad šie tei­gi­niai taip pat ne­pag­rįs­ti jo­kiais įro­dy­mais".

"Kad pa­reiš­kė­jas gin­či­ja lei­di­mo tei­sė­tu­mą, siek­da­mas už­kirs­ti ke­lią bran­džių me­džių kir­ti­mui Šiau­lių mies­te, sa­vai­me ne­reiš­kia, kad šio ad­mi­nist­ra­ci­nio ak­to vyk­dy­mas pa­žeis pa­reiš­kė­jo tei­sę į svei­ką ir šva­rią ap­lin­ką", – kons­ta­ta­vo tei­sė­jų ko­le­gi­ja.

To­dėl nu­spren­dė, kad "pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mo iš­va­da ne­tai­ky­ti pa­reiš­kė­jo pra­šo­mų rei­ka­la­vi­mo už­tik­ri­ni­mo prie­mo­nių yra iš es­mės tei­sin­ga", ir skun­do ne­ten­ki­no.

Ši Lie­tu­vos vy­riau­sio­jo ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo nu­tar­tis yra ne­skun­džia­ma. Ji priim­ta lapk­ri­čio 6 die­ną, kai Šiau­lių Vil­niaus gat­vės bul­va­ro se­no­jo­je da­ly­je nuo pjūk­lo kri­to pa­sku­ti­nės lie­pos.

Komentarai

Siaulietis    Tre, 2019-11-13 / 15:44
Nu ka dabar darys tie medziu gynejai ? Gal i Briuseli vaziuos piketuot . Ot komedijantai . Eitu verciau lapu grebt Salduves parke , bent jau uzsiemima tures .
Svečias    Tre, 2019-11-13 / 16:15
žinot kodėl atmėtė, nes gyvenai nesugebėjo rašto ant popieriaus parašyti, nes gi popierius iš medžio gaminamas, LOL :DDDDDDD mažaraščiai jei rimtai jie
Ateivis :)    Tre, 2019-11-13 / 16:20
Jau visi valdžios gerbėjai susirinkot, pasidžiaugėt ir savo nuomones išsakėt? Šiaip lazda turi du galus. Prisiminkit kitą kartą, kai verkit reikės. Įtariu, bus dėl ko.
Paulina    Tre, 2019-11-13 / 16:49
Ir labai teisingai, padėtas taškas ir užtenka tų medžių, jų nauda, tik šiukšlės. Gal baigsis tie visi kiti kliedesiai ir dėl Nakvynės namų Tiesos gatvėje, ir dėl Pabalių turgaus.
kas gali paneigt    Tre, 2019-11-13 / 19:58
Išsirinkom tuos kurie netarnauja žmonėms o mus valdo ....Ko norėt žmogus ant betono užaugęs jam medžiai netinka tik viskas iš betono ...Gal kada paaiškės kad betonas kaip ir kitos naujovės sukelią vėžį.... Bet bus po laiko.Demokratijoj valdžią į piliečių nuomonę turi įsiklausyt ,bet net teismas priimą valdžios caru norus o ne rinkėju... Grižom į komunizmą kur partijos sekretorius turėjo visas teisęs o paprastas žmogus jokių.
?    Tre, 2019-11-13 / 20:01
Medžiai gamina azotą sugeria šviną kai mašinų tiek daug o ką sugers betonas . Net centre pastatytas tas betonas ką jis simbolizuoja žmonėms tik butų kainas sumažino nes užstoja per langą vaizdą tai va tiek tas meras sugeba
?    Tre, 2019-11-13 / 20:04
Pabandykite be leidimo savo kieme obelis savo sodintą nusipjaut baudą ir ttt. O Meras tai valdžią todėl galimą....
?    Tre, 2019-11-13 / 20:06
o va šiukšlių išvešt kad žmonėms patogų butu nesugebą organizuot todėl mieste kas daros kiek lapų kiek baldu irttt. Todėl kad konkurso sąlygą pati pigiausia vežimo sąlyga o ne kokybė. To meras nesugebą sugalvoti
?kas gali paneigti?    Tre, 2019-11-13 / 20:10
o su pigiausią konkursų kaina įvedą dempingo politiką eliminuodami konkurentus kurie galėtų vežtį kokybiškiau už brangesnę kainą....Bet ne laimi pati pigiausią kainą kuri net laimėjusiam pačiam kolkas neapsimoką bet jis dempinguoją ateičiai kad susigrobus galėtų vėliau liktį vienį ir šeimininkaut nors ir nekokybiškai
?kas gali paneigti?    Tre, 2019-11-13 / 20:14
Šiauliečiai bando stabdyti valdžios buldozerį pabalių turgaus prihvatizacija ar laimės visuomenė ar valdžią .Medžiai parodė ,kad laimi valdžią.Kol nėra atšaukimo mero ar kito pareigūno mechanizmo .Ir sako laisvė.Kur jinai kai valdžią negirdi piliečių ar išgirs ir dėl pabalių turgaus
Paulina    Ket, 2019-11-14 / 08:56
Medžių "gynėjai", nustokite bezdėti ir savo bezdalais gadinti orą ir drumsti vandenį ! Teismas padėjo tašką, jūs dar to nesuvokiate, trūkstate smegenų tam, kad tai suprastumėte ir nustotute virkauti ?!
paulina    Ket, 2019-11-14 / 11:50
kaip suprantu, jūsų smegenys tik sakinius apie bezdalus ir geba generuoti...matyt , labai dažnai bezdate.
Paulina    Pen, 2019-11-15 / 09:58
Prašom manęs neįžeidinėti, o tai visus, kurie apie mane rašys blogai, paduosiu į teismą !

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.