Medžių gynėjų skundą teismas atmetė

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Teis­mas ne­ten­ki­no pra­šy­mo stab­dy­ti me­džių pjū­tį Šiau­lių bul­va­re. Bet dar nag­ri­nės, ar tei­sė­tai bu­vo iš­duo­tas lei­di­mas sau­go­ti­niems me­džiams pjau­ti.
Už Šiau­lių me­džių iš­sau­go­ji­mą ko­vo­jan­čiai aso­cia­ci­jai "Gy­vas miš­kas" ne­pa­vy­ko teis­mui įro­dy­ti bū­ti­ny­bės bent lai­ki­nai stab­dy­ti me­džių pjū­tį. Lie­tu­vos vy­riau­sia­sis ad­mi­nist­ra­ci­nis teis­mas at­me­tė aso­cia­ci­jos at­ski­rą­jį skun­dą.

Lie­tu­vos vy­riau­sio­jo ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo aso­cia­ci­ja "Gy­vas miš­kas" pra­šė nai­kin­ti Re­gio­nų apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo Šiau­lių rū­mų 2019 me­tų spa­lio 1 die­nos nu­tar­tį.

Gy­vas miš­kas" rug­sė­jo 27 die­ną pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mui ap­skun­dė Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bę ir pra­šė nai­kin­ti iš­duo­tą lei­di­mą kirs­ti sau­go­ti­nus me­džius pa­gal Šiau­lių mies­to Vil­niaus gat­vės pės­čių­jų bul­va­ro re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­tą. Tuo­met me­džių pjū­tis bul­va­re bu­vo tik pra­dė­ta.

Skun­dą pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mas priė­mė nag­ri­nė­ti, bet ne­ten­ki­no pra­šy­mo tai­ky­ti rei­ka­la­vi­mo prie­mo­nių už­tik­ri­ni­mą – lai­ki­nai su­stab­dy­ti lei­di­mą ir už­draus­ti pjau­ti bul­va­ro me­džių.

Teis­mas da­rė iš­va­dą, kad "pri­tai­kius rei­ka­la­vi­mo už­tik­ri­ni­mo prie­mo­nę, ga­li kil­ti daug di­des­nė ža­la vi­suo­me­nės in­te­re­sams".

Teis­mas įver­ti­no Sa­vi­val­dy­bės ar­gu­men­tus, jog to­kiu at­ve­ju pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mas ga­li bū­ti su­trik­dy­tas, o Sa­vi­val­dy­bė ne­tek­tų dau­giau nei 4 mi­li­jo­nų eu­rų fi­nan­sa­vi­mo iš Eu­ro­pos Są­jun­gos. Taip pat tai, jog pa­gal iš­duo­tą lei­di­mą 158 me­džiai bus iš­kirs­ti, ta­čiau pa­gal tą pa­tį lei­di­mą vie­to­je jų bus pa­so­din­ti 285 vie­ne­tai so­di­nu­kų.

Me­džių gy­nė­jų ar­gu­men­tai, jog sku­biai ne­pri­tai­kius rei­ka­la­vi­mo už­tik­ri­ni­mo prie­mo­nės ir ne­sus­tab­džius bran­džių me­džių kir­ti­mo, bus pa­da­ry­ta nea­ti­tai­so­ma ža­la, teis­mo neį­ti­ki­no.

Lie­tu­vos vy­riau­sio­jo ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo tei­sė­jų ko­le­gi­ja nu­spren­dė, jog teis­mas "pa­grįs­tai pa­da­rė iš­va­dą, kad skun­do pa­reiš­kė­jas ne­pag­rin­dė ga­li­mai kil­sian­čios ža­los".

Tei­sė­jų ko­le­gi­jos ver­ti­ni­mu, "pa­reiš­kė­jo ar­gu­men­tai, kad vals­ty­bė ir sa­vi­val­dy­bė tu­ri už­tik­rin­ti šva­rią ir svei­ką ap­lin­ką, kad pro­jek­to spren­di­niai dėl žel­di­nių tvar­ky­mo priim­ti neišk­lau­sius suin­te­re­suo­tos vi­suo­me­nės nuo­mo­nės, yra abst­rak­tūs, dek­la­ra­ty­vaus po­bū­džio ir sa­vai­me ne­pag­rin­džia gal­būt kil­sian­čios ža­los dy­džio ir at­sa­ko­vo ne­tei­sė­tų, kaip tei­gia pa­reiš­kė­jas, veiks­mų iš­duo­dant lei­di­mą aki­vaiz­džios nei­gia­mos įta­kos pa­reiš­kė­jo dek­la­ruo­ja­moms ver­ty­bėms".

At­mes­ti me­džių gy­nė­jų ar­gu­men­tai, kad ne­pri­tai­kius rei­ka­la­vi­mo už­tik­ri­ni­mo prie­mo­nių, pa­ts by­los dėl me­džių pjū­ties nag­ri­nė­ji­mas taps be­pras­mis, o suin­te­re­suo­tos vi­suo­me­nės ga­li­mai pa­žeis­tos tei­sės ne­bus at­kur­tos. Tei­sė­jų ko­le­gi­ja pa­žy­mė­jo, "kad šie tei­gi­niai taip pat ne­pag­rįs­ti jo­kiais įro­dy­mais".

"Kad pa­reiš­kė­jas gin­či­ja lei­di­mo tei­sė­tu­mą, siek­da­mas už­kirs­ti ke­lią bran­džių me­džių kir­ti­mui Šiau­lių mies­te, sa­vai­me ne­reiš­kia, kad šio ad­mi­nist­ra­ci­nio ak­to vyk­dy­mas pa­žeis pa­reiš­kė­jo tei­sę į svei­ką ir šva­rią ap­lin­ką", – kons­ta­ta­vo tei­sė­jų ko­le­gi­ja.

To­dėl nu­spren­dė, kad "pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mo iš­va­da ne­tai­ky­ti pa­reiš­kė­jo pra­šo­mų rei­ka­la­vi­mo už­tik­ri­ni­mo prie­mo­nių yra iš es­mės tei­sin­ga", ir skun­do ne­ten­ki­no.

Ši Lie­tu­vos vy­riau­sio­jo ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo nu­tar­tis yra ne­skun­džia­ma. Ji priim­ta lapk­ri­čio 6 die­ną, kai Šiau­lių Vil­niaus gat­vės bul­va­ro se­no­jo­je da­ly­je nuo pjūk­lo kri­to pa­sku­ti­nės lie­pos.