Teismas išteisino bulvaro liepų saugotoją

Giedriaus BARANAUSKO nuotr.
Liepos bulvare - jau istorija.
Šiau­lių apy­gar­dos teis­mas, ape­lia­ci­ne tvar­ka iš­nag­ri­nė­jęs ad­mi­nist­ra­ci­nio nu­si­žen­gi­mo by­lą pa­gal ad­mi­nist­ra­ci­nėn at­sa­ko­my­bėn pa­trauk­tos bul­va­ro me­džių gy­nė­jos Re­gi­nos Že­mai­tės at­sto­vo ad­vo­ka­to Sau­liaus Damb­raus­ko skun­dą, pa­nai­ki­no Šiau­lių apy­lin­kės teis­mo nu­tar­tį.
Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Bul­va­ro lie­pų sau­go­ti sto­ju­si Re­gi­na Že­mai­tė iš­gir­do Šiau­lių apy­gar­dos teis­mo ver­dik­tą: ji nė­ra kal­ta.

Pa­vo­jin­gos vei­kos neį­vyk­dė

Ad­mi­nist­ra­ci­nio nu­si­žen­gi­mo tei­se­ną R. Že­mai­tės at­žvil­giu Šiau­lių apy­gar­dos teis­mas nu­trau­kė įver­ti­nęs prie ape­lia­ci­nio skun­do pa­teik­tus duo­me­nis, pa­čios R. Že­mai­tės paaiš­ki­ni­mus, po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų tar­ny­bi­niuo­se pra­ne­ši­muo­se nu­ro­dy­tas ap­lin­ky­bes, kad mo­te­ris ne­su­ti­ko at­si­riš­ti nuo me­džio tol, kol ne­bus priim­tas tei­sin­gas spren­di­mas dėl me­džių iš­sau­go­ji­mo mies­to bul­va­re.

Iš prie ape­lia­ci­nio skun­do pa­teik­tų duo­me­nų, anot teis­mo, ma­ty­ti, jog dėl vyk­do­mų me­džių pjo­vi­mo dar­bų, suin­te­re­suo­ta vi­suo­me­nė bu­ria­vo­si ne pir­mą kar­tą, reiš­kė rei­ka­la­vi­mus su­stab­dy­ti me­džių kir­ti­mo dar­bus, kol bus priim­tas tei­sė­tas spren­di­mas.

Suin­te­re­suo­ta gru­pė jau ge­ro­kai anks­čiau bu­vo krei­pu­sis į Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ją su skundu–reikalavimu ne­vyk­dy­ti me­džių ša­li­ni­mo dar­bų neat­li­kus jų būk­lės eks­per­ti­zės bei nu­sta­ty­ta tvar­ka nein­for­ma­vus pa­reiš­kė­jų. Taip pat mi­nė­tu rei­ka­la­vi­mu pra­šy­ta už­tik­rin­ti suin­te­re­suo­tos vi­suo­me­nės tei­sę ir ga­li­my­bę da­ly­vau­ti Pro­jek­tų pri­sta­ty­me ir svars­ty­me.

Teis­mo nuo­mo­ne, vi­suo­me­nė tu­rė­jo tei­sę iš Sa­vi­val­dy­bės rei­ka­lau­ti in­for­ma­ci­jos apie ke­ti­na­mų iš­kirs­ti me­džių būk­lę, pra­šy­ti at­lik­ti kirs­ti­nų me­džių būk­lės eks­per­ti­zę.

Pa­gal by­los me­džia­gą, į suin­te­re­suo­tos vi­suo­me­nės gru­pės pa­teik­tus rei­ka­la­vi­mus ne­bu­vo rea­guo­ja­ma. To­dėl teis­mas su­ti­ko su ape­lia­ci­nio skun­do ar­gu­men­tais, kad R. Že­mai­tė bu­vo įsi­ti­ki­nu­si, jog sa­vo veiks­mais sie­kia vi­suo­me­nei nau­din­go re­zul­ta­to – vyk­do Žel­dy­nų įsta­ty­me įtvir­tin­tą nuo­sta­tą, jog fi­zi­niai ir ju­ri­di­niai as­me­nys ne­tu­ri leis­ti ne­tei­sė­tų veiks­mų ar ne­vei­ki­mo, jei­gu dėl to žel­dy­nai ir žel­di­niai ga­lė­tų bū­ti su­nai­kin­ti ar pa­žeis­ti, tad ne­lei­do iš­kirs­ti dar li­ku­sių lie­pų.

Teis­mas, įver­ti­nęs in­ci­den­tą, ku­rio me­tu ne­bu­vo pa­klūs­ta po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų rei­ka­la­vi­mams, R. Že­mai­tės vei­ko­je ne­ra­do kal­tės. Mo­ters ne­pak­lu­si­mas, teis­mo nuo­mo­ne, bu­vo su­telk­tas ne į pa­vo­jin­gos vei­kos pa­da­ry­mą, o į me­džių iš­sau­go­ji­mą nuo iš­kir­ti­mo, kol bus iš­siaiš­kin­ta jų būk­lė.

Ne­sant R. Že­mai­tės vei­ko­je bū­ti­no­jo su­bjek­ty­vio­jo po­žy­mio – kal­tės, pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mo nu­tar­tis pa­nai­kin­ta. Ji įsi­tei­sė­jo pa­skel­bi­mo die­ną ir yra ne­skun­džia­ma.

Pas­ky­rė bau­dą

Šiau­lių apy­lin­kės teis­mas 34 me­tų R. Že­mai­tei už ad­mi­nist­ra­ci­nio nu­si­žen­gi­mo pa­da­ry­mą spa­lio 23 die­ną sky­rė 90 eu­rų bau­dą.

Šiau­lie­tė šių me­tų rug­sė­jo 26 die­ną, prieš 10 va­lan­dą ry­to, Šiau­lių Vil­niaus gat­vės pės­čių­jų bul­va­re, kur bu­vo vyk­do­mi me­džio kir­ti­mo dar­bai, bu­vo pri­si­ri­šu­si prie me­džio ir ne­vyk­dė po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų nu­ro­dy­mų at­si­riš­ti, sa­kė, kad neat­si­riš tol, kol bus priim­tas tei­sin­gas spren­di­mas dėl me­džių iš­sau­go­ji­mo mies­to bul­va­re.

R. Že­mai­tė paaiš­ki­ni­me po­li­ci­jai nu­ro­dė te­no­rė­ju­si iš­sau­go­ti me­dį mies­to bul­va­re.

Teis­me mo­te­ris tei­gė ne­si­gai­lin­ti pa­da­riu­si nu­si­žen­gi­mą, tik gai­li­si, kad ki­tą ry­tą nea­tė­jo ir vėl ne­pri­si­ri­šo prie me­džio, nes ki­tą die­ną me­džius nu­pjo­vė.

Lau­kia dar vie­nos nu­tar­ties

Šis po­li­ci­ja ir teis­mais pa­si­bai­gęs bul­va­ro me­džių ser­gė­to­jos pi­ke­tas nė­ra vie­nin­te­lis. Sau­sio 3 die­ną Šiau­lių apy­lin­kės teis­mas skelbs ir dar vie­ną nu­tar­tį dėl R. Že­mai­tės sa­vi­to ban­dy­mo ap­sau­go­ti bul­va­ro lie­pas.

Praė­jus ke­lioms sa­vai­tėms po pir­mo in­ci­den­to R. Že­mai­tė pri­si­ra­ki­no prie ki­tos bul­va­ro lie­pos. Me­džių gy­nė­ją po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams te­ko atrakinti jė­ga.

Komentarai

>>    Šeš, 2019-12-28 / 08:20
Teisybė yra, ir ji nugalės. Dabar reikia pareikalauti iš kaltų asmenų - išdavusių leidimus medžių kirtimui bei tų, kurie nevykdė pareigos tartis su visuomene - atlyginti žalą padarytą miesto gyventojams, jų sveikatai, gerovei bei už pilietinių teisių pažeidimą, tiesioginių pareigų nevykdymą iškertant brandžius medžius. O ir kitose srityse, kur miesto gyventojų interesai pažeidžiami..Tik tokiu būdu priversim juos laikytis įstatymų ir gerbti miesto gyventojų teises - tik mušant per jų asmenines kišenes.. Kad žinotų, jog politika turi būti ne savų kišenių papildymui - kad už kreivus sprendimus kaip tik gali tekti jas patuštint..
Visuckui    Šeš, 2019-12-28 / 08:36
Grażink pinigus i miesto biudżeta uź praloštus teismus, sumoketus advokatams...ir.t.t.
Liepa    Šeš, 2019-12-28 / 08:53
tai dar gerai,kad kiseniniai policajai tos patrijotes bananais neuzplumpino ir guminem kulkom bei vandens patrankom neapsaude irgi spygom nebade pro savivaldybes langus kaip prie tupo seimo 12-ais metais-matyt,baudejo madalovo nebuvo pasamdyta.....
miestietis    Šeš, 2019-12-28 / 09:31
Pamatysite- sutvarkys tą bulvaro atkarpą ir visi džiaugsimės ir visi krykštausime, kaip ir dabar džiaugiamės naująja Prisikėlimo aikšte, kur pilna žmonių ir jų šurmulio, ale vot, reikia lietuviui pirma laiko išsividuriuoti irgi apsispjaudyti, tokia jau rūšis esame.
Tarsi    Šeš, 2019-12-28 / 11:10

In reply to by miestietis

Iki Prisikėlimo aikštės trinkelizavimo, Šv. KALĖDŲ laikotarpiu ji irgi buvo pilna žmonių. Net sovietmetį per šventes ten minios ošdavo. Taigi, apie šios aikštės "pilnumą"pakalbėsime vasarą, kuomet svilins kokie 30 laipsnių karščio...
aha    Šeš, 2019-12-28 / 12:54

In reply to by miestietis

Jau "krykštaujame". Prieš dešimtmetį "modernizuotame" bulvare. Kur medeliai per 10 metų tik dar labiau susitraukė. Ir vidurvasarį atrodo kaip spalio pabaigoje :DDD
Vakar    Šeš, 2019-12-28 / 09:47
Dar karta pasikartosiu. Šis bulvaro tvarkymas buvo patvirtintas 2017m. Kodėl tada jūsų nebuvo savivaldybėje? Kodėl nebuvo protestų akcijų? Kodėl buvo tylu ramu? Reikėjo tada protestuoti po savivaldybės langais. Reikėjo sakyti savo nuomonę. Ten kur vyksta remontas. Aiškiai parašyta "PRIVATI TERITORIJA PAŠALINIAMS ĮEITI DRAUDŽIAMA" Pažeidimas už kuri turėjo ją nubausti. Norėčiau pamatyti jūsų kiemą. Ar pas jus obelys,kriaušės ir visi medžiai yra 80m. senumo? A? Kokia situacija jūsų kieme? Va atsakymas bus vienas. Savas kiemas,kaip noriu taip ir tvarkaus. Ar ne taip? Gerbiamieji "Laido riteriai"
Vakar    Šeš, 2019-12-28 / 12:23

In reply to by Staselė

O tu užeitum pas kokį poną kur užrašyta "Privati valda" Galėtų tave šunimis užpjauti ir dar pats liksi kaltas,nes nemoki skaityti. Niekas nieko neprivatizavo. Tiesiog vyksta darbai.
Dairis    Šeš, 2019-12-28 / 18:48

In reply to by Vakar

Bulvaras ne privati valda. Statybos aikštelės aptvėrimas viešoje erdvėje, tai darbų saugos reikalavimas, ir jis nesuteikia privačios valdos statuso. Na o jeigu kas aptvėręs tokią statybos aikštelę užrašė privati valda, kyla klausimas ar taip nebuvo užgrobtas visuomenei priklausantis žemės sklypas.
Sveikinu !    Šeš, 2019-12-28 / 10:45
Taip ir turėjo būti. O į teisiamųjų suolą, ankščiau ar vėliau, turi sėsti tie kurie iškirto sveikus medžius ir tie, kurie, tam davė leidimą !
Vakar    Šeš, 2019-12-28 / 12:44

In reply to by Sveikinu !

Na dar pažiūrėsime. Visoje Europoje vienas po kito eina uraganai ir rauna su šaknimis sveikus medžius. Jei sutvarkys kaštonų alėja pakeis trinkeles,o kaštonai liks tie patys. Kai juos išvartys vėjas ir trinkelės bus išardytos. Kas tada bus atsakingas? Kieno sąskaita bus tvarkoma iš naujo? a? Norėčiau,kad būtų tvarkoma iš medžių gynėjų sąskaita.
>>    Sek, 2019-12-29 / 07:56

In reply to by Vakar

A, tai vis tik iš vykdomojo esi? :)))) išsidavei... :)))) tavo demagogija su uraganais - smegenėlių minkštumo požymis... kiek uraganų per Lietuvą eina? Gal ne visai toje klimatinėje juostoje esam vis tik.. O Stelmužės ąžuolas, kuris ir patręšęs, ir priramstytas, ir senas - ar buvo tavo išgalvoto uraganų vajaus išrautas, išgriautas? Nereikia nesąmonių išsigalvot.. nors įsivaizduoju, kaip lauki tokio dalyko..
Vakar    Sek, 2019-12-29 / 12:01

In reply to by >>

Tavo trumpa atmintis. Šiauliuose šiemet buvo gal kokios 3 - 4 liūtys ir vėjas labai didelis. Viskas plaukė,o taip palytu visą dieną ar savaitę. Šiauliai nuplauktų ir centrinė valdžia mums špyga parodytu. Matei kas darosi Prancūzijoje,Ispanijoje,Anglijoje,Venecijoje. Milijardiniai nuostoliai pridaro uraganai. Va užeitų ant Lietuvos tokie vėjai ir liūtys. Už vieną kitą Milijardą pridaro nuostolių ir visi išeinam ubagais iškarto. Laikas parodys pas ką smegenėlės minkštos,o pas ką ne.
>>    Sek, 2019-12-29 / 19:18

In reply to by Vakar

Adekvatus esi? Jau didelės liūtys uraganais patapo? Bet ir liūčių Šiauliuose nebuvo.. Lietūs stiprūs buvo, bet ne liūtys. Ką ten tokio rūkai, kad savo fantazijas jau už realybę priimi? Šiaulius jam mat nuneš.. tave nuneštų - jau šventė miestui būtų, nes kuo mažiau tokių neraštingų merijoje - tuo miestui geriau..
Vakar    Šeš, 2019-12-28 / 14:14

In reply to by To vakar

Na laikas viską parodys. Mes čia ginčijamės,kaip maži vaikai smėlio dėžėje. Yra daug,daug blogesnių dalykų,nei medžių iškirtimas ir jis yra kiekvienose namuose. Ir niekas nieko negali pasakyti. Greitai labai greitai visi susitiksime dievo teisme,jei toks išvis yra. Gero savaitgalio visiems.
Vakar    Šeš, 2019-12-28 / 13:21

In reply to by Vakarykščiam

Na,jei palietėm temą apie demokratija. Tai kas vyksta Honkonge ir Paryžiuje. Niekas nieko nebežino dėl ko visi taip ten protestuoja, o pas mus viskas gerai. Didžiausios kainos,mažiausi atlyginimai ir tylu ramu. Jei visa Europa tokia būtų. Tai tikrų tikriausia - Demokratija. LIETUVA - pavyzdys.
Dairis    Šeš, 2019-12-28 / 18:56

In reply to by Vakar

Darbuotojas privalo sulaukti, kol užsakovas įvykdys teisėtus protestuotojų reikalavimus. O prastovos klausimas gana įdomus kazusas. Jeigu užsakovas buvo neteisus, ir projekto rengimo ir derino procedūras pažeidė, jam ir tenka atsakomybė už prastovas.
Dairis    Šeš, 2019-12-28 / 18:57

In reply to by Vakar

Darbuotojas privalo sulaukti, kol užsakovas įvykdys teisėtus protestuotojų reikalavimus. O prastovos klausimas gana įdomus kazusas. Jeigu užsakovas buvo neteisus, ir projekto rengimo ir derino procedūras pažeidė, jam ir tenka atsakomybė už prastovas.
>>    Sek, 2019-12-29 / 19:26

In reply to by Vakar

Iš gatvės atėjęs žmogus yra rinkėjas ir mero bei visos administracijos darbdavys.. ir turi teisę reikalauti, kad būtų dirbama miesto labui ir laikantis įstatymų. Dabar gi teismas konstatavo, kad nebuvo laikomasi visų teisės aktais nustatytų procedūrų - vadinasi, buvo pažeidimų, nesilaikyta teisės aktų, vadinasi " žmonių iš gatvės" reikalavimai buvo ir yra teisėti, tačiau piktybiškai nevykdomi... va taip, mieli rinkėjai, žinokite, kad merijai esat "žmonės iš gatvės", trukdytojai.. trukdantys reikaliukus prasukti..
Jonas    Šeš, 2019-12-28 / 11:06
Miestiečiui...patinka tuščia Prisikėlimo aikštė ? Plytelės,betonas ir tik keli medžiai....Šalta,tuščia,nejauki,a...dar "raudų siena" kažkokia.
beje    Šeš, 2019-12-28 / 12:57
Delfyje šiuo metu kybo kažkokio nevispročio, greičiausiai iš mero šaikos, opusas apie Šiaulių medžius. Tokio idiotizmo dar neteko regėti. O juk rašė kažkas iš mūsų valdžiukės

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.