Šiauliečiai bando stabdyti valdžios buldozerį

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Mitingo dalyvių reikalavimai – plakatuose.
Šiau­liuo­se va­kar apie pu­sant­ro šim­to mies­tie­čių mi­tin­ga­vo prieš mies­to val­džios veiks­mus dėl Pa­ba­lių tur­gaus pri­va­ti­za­vi­mo, ma­siš­kai pjau­na­mų mies­to me­džių bei Nak­vy­nės na­mų per­kė­li­mo į Lie­po­rių mik­ro­ra­jo­ną. Žmo­nių kant­ry­bę per­pil­dė, anot jų, val­džios "su­dra­ko­nė­ji­mas".
Me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas mi­tin­ge ne­pa­si­ro­dė, mi­tin­guo­to­jai pa­tys nuė­jo pas jį į Ta­ry­bos po­sė­dį su klau­si­mu: "Ar jūs – žmo­nių me­ras?"

"Mes – Šiau­liai, ne aš – Šiau­liai"

Mi­tin­guo­to­jai su­si­bū­rė pa­čia­me mies­to cent­re, Vil­niaus gat­vės bul­va­re prie "Pe­li­ka­nų" fon­ta­no. Mi­tin­go pla­ka­tų mo­to: "Me­ro sa­vi­va­lei stop", "Stop Pa­ba­lių tur­gaus par­da­vi­mui", "Stop 500 dar­bo vie­tų su­nai­ki­ni­mui".

Mi­tin­gas su­šauk­tas 11 va­lan­dą, li­kus po­rai va­lan­dų iki mies­to Ta­ry­bos po­sė­džio, ku­rio dar­bot­var­kė­je vėl bu­vo įra­šy­tas Pa­ba­lių tur­gaus pri­va­ti­za­vi­mo klau­si­mas. 500 smul­kių­jų vers­li­nin­kų dir­ba tur­gu­je ir bai­mi­na­si pra­ras­ti pa­čių su­si­kur­tas dar­bo vie­tas. O jų vers­las – tai šei­mos vers­las.

Prie tur­gaus pre­kei­vių pro­tes­to pri­si­jun­gė ir me­džių gy­nė­jai, ir Lie­po­rių bend­ruo­mo­nės na­riai.

"Mus jun­gia tos pa­čios pro­ble­mos – val­džia ne­gir­di žmo­nių, val­dan­tie­ji ma­no, jei­gu yra dau­gu­mo­je, tai jau yra tei­sūs? – sa­kė "Šiau­lių kraš­tui" Alf­re­das Dau­lius, ini­cia­ty­vi­nės gru­pės "Iš­sau­go­ki­me Šiau­lių me­džius" va­do­vas. – Aš taip pat dir­bu su vers­lo liu­di­ji­mu, kaip ir tur­gaus žmo­nės. Mes esa­me dar­bo žmo­nės. To­dėl ir esu čia."

Mi­tin­go da­ly­viai Pa­ba­lių tur­gu­je pre­kiau­jan­tys bro­liai Ta­das ir Ro­mas Sta­ne­liai svars­tė, jog "yra kaž­kie­no pri­va­tus in­te­re­sas pe­rim­ti tur­gaus skly­pą, nes inf­rast­ruk­tū­ra su­tvar­ky­ta, ša­lia – ar­te­ri­nė gat­vė. Kaž­kam iš di­džių­jų mo­no­po­lis­tų rei­kia to skly­po, o kad jis lik­tų mies­tui – me­rui neak­tua­lu."

"Pa­tys in­ves­ta­vo­me į pre­ky­bos na­me­lius, nuo­mą už pre­ky­bos plo­tą mo­ka­me, tur­gus pel­nin­gai dir­ba, bet val­džiai at­ro­do, kad ne­pa­kan­ka­mai", – mano T. Sta­ne­lis.

Pir­mo­ji mi­tin­go ora­to­rė re­to­riš­kai krei­pė­si į mies­to va­do­vus, nes mi­tin­ge nė vie­no iš jų ne­bu­vo: "Kai su­ku­ria­mos 5 dar­bo vie­tos – šven­tė, kai nai­ki­na­ma 500 dar­bo vie­tų – ty­li­te".

"Su­si­rin­ko­me, nes gal pa­bus mies­to Ta­ry­ba? Kur jū­sų pa­gar­ba ir at­jau­ta žmo­nėms? Mes esa­me Šiau­liai, o ne "aš esu Šiau­liai", – pa­brė­žė ji, ci­tuo­da­ma gar­sią­ją me­ro Ar­tū­ro Vi­soc­ko fra­zę, ir nuai­dė­jo plo­ji­mai.

Aukš­ta­ba­lio se­niū­nai­tė Jo­li­ta Dū­die­nė sa­kė at­sto­vau­jan­ti ją rin­ku­siems dau­giau kaip 1 211 Lie­po­rių bend­ruo­me­nės na­rių, ku­riems gre­sia Nak­vy­nės na­mų kai­my­nys­tė.

"Ma­nęs pra­šė iš­kel­ti tą klau­si­mą dar kar­tą ir pa­sa­ky­ti, kad esa­me prieš, – sa­kė ji. – Ati­duo­ki­te tą pa­sta­tą mums – ben­druo­me­nės na­mams įkur­ti. Ne­su­si­kal­ba­me su mies­to val­džia, ei­na­me į teis­mus. Tas mi­tin­gas is­to­ri­nis – kad tu­rė­jo­me atei­ti čia ir to­kiu bū­du reikš­ti sa­vo nuo­mo­nę. "

Ji iro­ni­za­vo, jog "mū­sų šir­džių me­ras" sa­vo "šir­dies" į mi­tin­gą neat­ne­šė. Pa­si­ge­do ir mies­to gar­bės pi­lie­čių, ku­rių mies­to Ta­ry­bo­je yra net ke­tu­ri, bal­so.

Plius opo­zi­ci­jos po­li­ti­kai

Mi­tin­guo­to­jus pa­lai­kė mies­to Ta­ry­bos na­riai iš opo­zi­ci­jos sto­vyk­los: Juo­zas Pab­rė­ža, Ma­ri­jus Ve­lič­ka, Mar­ty­nas Šiur­kus, Dan­guo­lė Mar­tin­kie­nė. M. Šiur­kus pa­ste­bė­jo, jog toks "su­si­bū­ri­mas" ro­do, kad "nė­ra mies­te dis­ku­si­jos, o spren­di­mai prii­mi­nė­ja­mi be pa­si­ta­ri­mo".

Kri­ti­ka­vo "su­dra­ko­nė­ju­sį" Šiau­lių me­rą A. Vi­soc­ką ir at­vy­kę iš sos­ti­nės žur­na­lis­tė Rū­ta Ja­nu­tie­nė ir Sei­mo na­rys Nag­lis Pu­tei­kis.

R. Ja­nu­tie­nė pa­si­da­li­jo, jog su­si­ren­gu­si į Šiau­lius, su­lau­kė ne vie­no skam­bu­čio iš Gin­tau­to Lu­ko­šai­čio, Šiau­lių mies­to ta­ry­bos na­rio, "vyk­ti ki­tur".

Iš val­dan­čių­jų koa­li­ci­jos vie­nin­te­lis mies­to Ta­ry­bos na­rys Za­ki­ras Me­dži­do­vas atė­jo į mi­tin­gą. Kal­bė­jo trum­pai. Pas­vars­tė, "gal bu­vo ga­li­ma ge­riau iš­spręs­ti bul­va­ro me­džių, Nak­vy­nės na­mų klau­si­mus", o Pa­ba­lių tur­gaus pri­va­ti­za­vi­mo klau­si­mu pa­ža­dė­jo: "Ne­bal­suo­siu".

Apie pel­nus

Feis­bu­ke iš ry­to pa­skli­do fil­mu­kas su me­ro Ar­tū­ro Vi­soc­ko svars­ty­mais, kad tur­gus tu­rįs "su­ge­ne­ruo­ti 1,5–2 mi­li­jo­nus eu­rų", o esą "su­ge­ne­ruo­ja" tik 35 tūks­tan­čius eu­rų.

Mi­tin­go ora­to­riai pa­nei­gė me­ro "duo­me­nis". Pel­nin­gai dir­ban­ti UAB "Pa­ba­lių tur­gus" vien per­nai su­mo­kė­jo 70 tūks­tan­čių eu­rų di­vi­den­dų į Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tą. Pa­gal pel­nin­gu­mo ro­dik­lius len­kia net di­džią­sias Sa­vi­val­dy­bės įmo­nes.

"Per 17 me­tų, nuo 2002 me­tų, kon­ver­tuo­jant li­tus į eu­rus tur­gus "su­ge­ne­ra­vo" 1 mi­li­jo­ną 74 tūks­tan­čius eu­rų, o di­vi­den­dų su­mo­kė­jo – iš vi­so 801 tūks­tan­tį eu­rų, – pa­gar­si­no "Pa­ba­lių tur­gaus" vers­li­nin­kų at­sto­vas Eu­ge­ni­jus Čer­ny­šo­vas.

Jis re­to­riš­kai krei­pė­si į val­džią: "Dėl vien­kar­ti­nės nau­dos iš tur­gaus pri­va­ti­za­vi­mo da­ro­te ža­lą mies­tui ir jo gy­ven­to­jams, ku­rie čia dir­ba dvi­de­šimt me­tų."

Ora­to­riai pri­mi­nė, jog val­dan­čių­jų pro­gra­mo­je bu­vo įra­šy­ta "ne­pri­va­ti­zuo­si­me pel­nin­gai dir­ban­čių Sa­vi­val­dy­bės įmo­nių", ir kal­ti­no me­lu me­rą.

"Dek­la­ruo­ja­ma vie­na, o rea­ly­bė­je da­ro­ma at­virkš­čiai. Ma­to­me kar­di­na­lų me­ro pa­si­kei­ti­mą ir sa­vo rin­kė­jų ap­ga­vys­tę, – kal­bė­jo mi­tin­go da­ly­vis. – Neū­kiš­ku­mas – par­duo­ti ob­jek­tą, ku­ris duo­da pel­ną. O ko­dėl Sa­vi­val­dy­bė ne­no­ri par­duo­ti oro uos­to, ku­ris ne­ša mies­tui vien nuo­sto­lius?"

Mi­tin­ge kal­bė­jo ir lat­vių at­sto­vas. Jis pa­ti­ki­no, jog tur­gaus trau­ka di­de­lė, ži­nąs daug sa­vo kraš­tie­čių, ku­rie į Šiau­lius va­žiuo­ja bū­tent dėl Pa­ba­lių tur­gaus. Ste­bė­jo­si Sa­vi­val­dy­bės no­ru par­duo­ti tur­gų, ir klau­sė: "Ar jū­sų me­rui gal­va rei­ka­lin­ga tik val­gy­ti?"

"Mes čia su­si­rin­ko­me gin­ti sa­vo ver­ty­bes, – ak­cen­ta­vo Al­gi­man­tas Sė­jū­nas, Ko­vo 11-osios Nep­rik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo ak­to sig­na­ta­ras. – Mums sa­ko: "Me­džiai – ne jū­sų, tur­gus – ne jū­sų, Rė­ky­va – ne jū­sų". O jūs esa­te že­mės drus­ka, ne­leis­ki­me jiems vis­ko už­val­dy­ti ir pri­kel­ki­me Lie­tu­vą. Mū­sų bul­va­ras bu­vo is­to­ri­nis, ga­lė­jo­me juo di­džiuo­tis – o da­bar ply­nė, kaip vi­sur."

Sig­na­ta­ro žo­džiais, "man­kur­to ti­po žmo­nės ban­do už­val­dy­ti Lie­tu­vą" ir ra­gi­no: "Pa­sa­ky­ki­me, kad mes dar gy­vi ir kad ne­lei­si­me, jog taip bū­tų."

Po mi­tin­go da­lis jo da­ly­vių pa­su­ko į mies­to Ta­ry­bos po­sė­dį. Po­li­ti­kų dar­bą su­trik­dė, su­kė­lė aist­ras, už­da­vė A. Vi­soc­kui klau­si­mą: "Ar jūs žmo­nių me­ras, ar...?" Bet at­sa­ky­mo ne­su­lau­kė.

Pa­sa­ky­ki­me, kad mes dar gy­vi ir kad ne­lei­si­me, jog taip bū­tų.