Per iškirstą bulvarą – su gedulo vėliava

Jo­no TA­MU­LIO nuo­tr.
Šiau­lie­čiai ei­se­no­je ne­šė juo­dą vė­lia­vą at­si­svei­kin­da­mi su išė­ju­siais bul­va­ro me­džiais, ku­riuo­se bu­vo su­kaup­ta ke­lių kar­tų at­min­tis.
Šiau­liuo­se sek­ma­die­nį iš­kirs­tu Vil­niaus gat­vės pės­čių­jų bul­va­ru ai­dint būg­nams apie pu­sant­ro šim­to mies­tie­čių ne­šė ke­lių de­šim­čių met­rų il­gio juo­dą vė­lia­vą. At­sis­vei­ki­no su nu­pjau­tais me­džiais ir no­rė­jo iš­gel­bė­ti dar ne­pa­lies­tą pjūk­lo lie­pai­tę. Va­kar bul­va­ro lie­pai­tė pa­so­din­ta ša­lia šim­ta­me­tės Lie­po­rių lie­pos.

"Atė­jom, nes skau­da ir pik­ta"

Į mi­tin­gą atė­jo šei­mos su vai­kais, jau­ni ir vy­res­ni mies­tie­čiai. Tarp jų – Są­jū­džio pir­mei­viai, kul­tū­ros žmo­nės, ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų na­riai. Da­ly­va­vo Ko­vo 11-osios sig­na­ta­ras Al­gi­man­tas Sė­jū­nas, at­vy­ko šiau­lie­čių po­zi­ci­jos pa­lai­ky­ti Sei­mo na­rys Nag­lis Pu­tei­kis. Iš mies­to po­li­ti­kų pa­si­ro­dė vie­nin­te­lis bu­vęs mies­to Ta­ry­bos na­rys Ge­de­mi­nas Vyš­niaus­kas.

Nuo Po­vi­lo Vi­šins­kio aikš­tės juo­dos vė­lia­vos ei­se­na ju­dė­jo link mi­tin­go vie­tos – bul­va­ro san­kir­tos su Rū­dės gat­ve. Prie­ky­je plaz­dė­jo tris­pal­vė ir gam­tos pa­vel­do klu­bo "Au­ku­ras" vė­lia­va.

Mi­tin­go da­ly­viai ne­šė pla­ka­tus: "Už tai­kią bend­rys­tę", "Mes prieš bru­ta­lu­mą", "Lai­kas pra­bus­ti", "Me­re, ne­kirsk me­džių". Ai­dė­jo būg­nai, skam­bė­jo se­no­vi­nė su­tar­ti­nė ir ei­lės.

"Atė­jom čia dėl to, kad dau­giau me­džių ne­be­kirs­tų, atė­jom pa­ro­dy­ti, jog mums skau­da ir pik­ta, atė­jom su sa­vo vai­kais, kad jie su­pras­tų, jog bū­ti­na iš­reikš­ti sa­vo nuo­mo­nę, – sa­kė "Šiau­lių kraš­tui" Jus­tė Li­pins­kie­nė, folk­lo­ris­tė, dau­gia­vai­kė ma­ma. – Man la­bai svar­bu kvė­puo­ti mies­te gry­nu oro, o ne ce­men­to plokš­čių dul­kė­mis."

Jos ne­ža­vi re­konst­ruo­to­se gat­vė­se at­so­di­na­mi vie­no­di me­de­liai: "Mums rei­kia ne vie­no­du­mo, o uni­ka­lu­mo, skir­tin­gu­mo."

Šiau­lie­tė Dai­va su "Šiau­lių kraš­tu" da­li­jo­si: "Ne­su iš tų, ku­rie ga­li iš­lik­ti abe­jin­gais, žiū­rė­da­mi į tai, kas vyks­ta pro lan­go užuo­lai­dą. Nuo gi­mi­mo esu šiau­lie­tė ir atė­jau pa­ro­dy­ti, jog ne­su­tam­pa po­žiū­riai su mies­to val­džios vei­kė­jais."

"Mies­to val­džia vi­siš­kai ne­si­skai­to su bend­ruo­me­ne, – tei­gė "Šiau­lių kraš­tui" ki­tas mi­tin­go da­ly­vis Dai­mon­tas Ov­siu­kas, ku­ris yra Pa­bal­lių tur­gaus pre­kiau­to­jų ini­cia­ty­vi­nės gru­pės na­rys. – Pa­sik­vie­čia į Sa­vi­val­dy­bę pa­bend­rau­ti, o spren­di­mai, pa­si­ro­do, jau se­niai priim­ti. Ir dėl Pa­ba­lių tur­gaus pri­va­ti­za­vi­mo, ir dėl me­džių kir­ti­mo – toks pat ap­si­mes­ti­nis bend­ra­vi­mas. O mes per lė­tai bun­da­me."

Eu­ro­ko­mi­sa­rui tai bus pir­mo­ji už­duo­tis – įsi­gi­lin­ti, kas vyks­ta už eu­ro­pi­nės pa­ra­mos pi­ni­gus.

"Čia ne pa­bai­ga"

Ren­gi­nio ve­dė­ja fi­lo­so­fė Sa­lo­mė­ja Jast­rums­ky­tė, ne­slė­pė liū­de­sio dėl neiš­sau­go­tų me­džių, bet pa­si­džiau­gė "bend­rys­tės jaus­mu, ku­ris su­vie­ni­ja jau­čiant ne­tei­sin­gu­mą".

"Vil­niu­je bu­vo mi­tin­gas dėl me­džių ir miš­kų iš­sau­go­ji­mo – ša­lia Pu­nios ši­lo, La­ba­no­ro gi­rios bu­vo įra­šy­tas ir Šiau­lių bul­va­ras", – ak­cen­ta­vo ji.

Sei­mo na­rio klai­pė­die­čio N. Pu­tei­kio žo­džiais, "Šiau­lių me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas su sa­vo klap­čiu­kais ty­čio­ja­si iš me­džių gy­nė­jų". Jis pa­si­da­li­jo, jog Klai­pė­dos me­ras taip pat ke­ti­nąs tap­ti "med­kir­čiu", pla­nuo­ja iš­kirs­ti me­džius skulp­tū­rų par­ke.

"Man la­bai gė­da, kad Sei­me ne­ga­liu ras­ti bend­ra­žy­gių, gė­da, kad ne­ga­liu įti­kin­ti ap­lin­kos mi­nist­ro, kad iš­brauk­tų vie­ną sa­ki­nį iš pa­tvir­tin­tos tvar­kos, pa­gal ku­rią lei­džia­ma išim­tis kirs­ti svei­kus me­džius – kai yra pa­tvir­tin­ti re­konst­ruk­ci­jų pro­jek­tai. Me­rai pikt­nau­džiau­ja sa­vo ga­lio­mis, – sa­kė par­la­men­ta­ras. – Jū­sų ko­va ne be­vil­tiš­ka, ma­nau, ir klai­pė­die­čiai bus įkvėp­ti jū­sų veiks­mų."

Sig­na­ta­ras Al­gi­man­tas Sė­jū­nas per­skai­tė krei­pi­mą­si į bū­si­mą Lie­tu­vos eu­ro­ko­mi­sa­rą Vir­gi­ni­jų Sin­ke­vi­čių, ku­ris ku­ruos ap­lin­ko­sau­gą. Jo dė­me­sys at­krei­pia­mas į dyk­ro­mis virs­tan­čias vie­šą­sias erd­ves, ker­tant svei­kus bran­džius me­džius. Taip pat į tai, jog ne tik blo­gė­ja eko­lo­gi­nės są­ly­gos, bet tam dar iš­lei­džia­mi šim­tai tūks­tan­čių eu­rų.

"Eu­ro­ko­mi­sa­rui tai bus pir­mo­ji už­duo­tis – įsi­gi­lin­ti, kas vyks­ta už eu­ro­pi­nės pa­ra­mos pi­ni­gus", – sa­kė A. Sė­jū­nas.

Bul­va­re gy­ve­nan­ti bu­vu­si lie­tu­vių kal­bos mo­ky­to­ja Ce­ci­li­ja Lap­ku­vie­nė kal­bė­jo, jog tris de­šimt­me­čius bul­va­ro lie­pos "ne­jau­tė jo­kios glo­bos", atei­ta prie jų tik su pjūk­lu.

"Skau­du, kad ne tik me­dis ne­bran­gi­na­mas – ne­bran­gi­na­ma tau­tos kul­tū­ra ir is­to­ri­ja", – sa­kė C. Lap­ku­vie­nė.

"Gai­la, kad mū­sų ini­cia­ty­vi­nė gru­pė gi­mė tik prieš dve­jus me­tus, o bul­va­ro lie­pų iš­kir­ti­mas bu­vo su­pla­nuo­tas dar 2016 me­tais, – sa­kė Alf­re­das Dau­lius, ini­cia­ty­vi­nės gru­pės "Iš­sau­go­ki­me Šiau­lių me­džius" va­do­vas. – Bet mū­sų ko­va čia ne­si­baigs, ji bus tę­sia­ma, nes ir ki­to­se mies­to gat­vė­se – Va­sa­rio 16-osios, Po­vi­lo Vi­šins­kio, Auš­ros alė­jo­je su­pla­nuo­ti me­džių kir­ti­mai."

Jis ap­gai­les­ta­vo, jog "duo­da­mi lei­di­mai iš­kirs­ti me­džius ir ne­duo­da­mi lei­di­mai iš­sau­go­ti me­džius".

O ke­li "ak­ty­vūs pi­lie­čiai", pa­ma­tę iš­ka­sa­mą lie­pai­tę, iš­kvie­tė po­li­ci­jos pa­rei­gū­nus, nes esą mi­tin­go da­ly­viai no­ri "pa­vog­ti" me­de­lį.

Nors lie­pai­tę su ran­go­vų su­ti­ki­mu ke­tin­ta per­so­din­ti dar sek­ma­die­nį, te­ko per­so­di­ni­mą ati­dė­ti pir­ma­die­niui – pa­rei­gū­nams rei­kė­jo raš­tiš­ko ran­go­vų pa­tvir­ti­ni­mo.

Va­kar lie­pai­tė iš­kas­ta ir iš­vež­ta pa­so­din­ti prie Lie­po­rių de­vyn­ka­mie­nės lie­pos. Šiai lie­pai, pa­sak gam­to­sau­gi­nin­ko Da­riaus Ra­man­čio­nio, ga­li bū­ti apie po­rą šim­tų me­tų. Ji yra pri­pa­žin­ta gam­tos pa­vel­do ob­jek­tu.

Komentarai

na    Ant, 2019-10-29 / 07:54
mero klapčiukai, rikiuokitės. Vis tiek ateis atpildo valanda už tokią nemeilę miestui. Miestas atsilygins. Apie Visocką tai jau net kalbėt nebėra ką.
Liucija, buvusi šiaulietė    Ant, 2019-10-29 / 08:22
Šiaulių meras ir jo klapčiukai turi būti teisiami ! Na ir išsirinko šiauliečiai "merą", tokį, kad dabar negali sustabdyti jo savivalės.
miestietis    Ant, 2019-10-29 / 08:58
Po metų-kitų, kai viską gražiai sutvarkys toje bulvaro atkarpoje, susodins keturių metrų aukščio medžius, bus šviesu, erdvu ir miela akiai, tai vot tuomet ir savivaldybė galėtu organizuoti šventines eitynes, kad pasipuikuotume puikiais rezultatais. Tad linkiu kantrybės nekantriesiems, o klykiančioms, it pamačius karo baisumus, vaistukų išgerti.
miestieti, esi prastas velnio advokatas    Ant, 2019-10-29 / 10:57

In reply to by miestietis

Taigi jau puikuojamės - negi per dešimtį metų nepastebėjai, kokie medžiai bulvare po "euroremonto"??? Dykra su nugeibusiais apsamanojusiais vargetomis. Bulvare gražių sveikų medžių nebėra. Paskutiniai miesto savitumo elementai sunaikinami. O koks šaligatvis po kojomis - ne taip ir svarbu, bile koja neužkliūtų. Tai tiek ir tos naudos.
Mūsų meras    Ant, 2019-10-29 / 08:59
Galvoja kad jis kaip saulė-patekėjo visiem laikam.O ne ponuli,ateis diena kai būsi nebeperrinktas ir tada teks atsakyti už pridirbtas nesąmones.Tik kaži kiek tada tavo feisbukinės armijos padlyzų dar palaikys tave...
Vanda    Ant, 2019-10-29 / 09:04
Jau ten, kur puteikis atsiranda, protingam žmogui vietos nebėra. Kur tik koks populistinis sambrūzdis, ten ir jis su savo "teisybėm". Nesakau, kad visi valdžių sprendimai puikūs, bet taip pulti normalius projektus, kurie buvo pristatyti visuomenei prieš porą metų (kur tada buvo visos filosofės su gamtosaugininkais?), tai reikia neturėti jokio supratimo apie tokių projektų finansavimo tvarkas, eiliškumą, terminus ir to, kas galima ir nebegalima padaryti po tam tikro laiko. Puteikis šiuo atveju demonstruoja visišką nekompetenciją, tik neaišku - tyčia, vardan populiarumo, ar iš tiesų nieko nesupranta.
filosofai    Tre, 2019-10-30 / 08:44

In reply to by Vanda

Normalūs žmonės tiki žmonėmis. Jeigu meras davė žodį, kad medžiai bus išsaugoti tai reiškia davė žodį. Normalūs žmonės negalvoja, kad mero žodis kaip skystas š... kur padėjai ir išskydo iš kart.
Klapčiukams    Ant, 2019-10-29 / 09:06
Klapčiuku armija-żmones be veido.. suvazave is aplinkiniu kaimu..ir nori buti miestečiais.. bet snukis ir darbai rodo kitka.
Klapčiukams    Ant, 2019-10-29 / 09:07
Klapčiuku armija-żmones be veido.. suvazave is aplinkiniu kaimu..ir nori buti miestečiais.. bet snukis ir darbai rodo kitka.
Regina    Ant, 2019-10-29 / 09:12
Man aišku viena: miestas gražėja. Šiandien pravažiavau pro Prisikėlimo aikštę - jau matosi išgrynintos formos, aiškūs kontūrai, o ne būtas šabakštynas su raudono mulčo kryžmais takais ir eglutėm pagal Maskvos stilių. Kai vasarą vėtra išlaužė medžius, pasimatė, kad bėdų su tais medžiais yra ir dar bus, jeigu nesitvarkyti. Viskas yra gerai, bus dar geriau.
aikštė    Ant, 2019-10-29 / 10:15

In reply to by Regina

tai jau tikrai, maskvos pavyzdžio aikštė, - betoninis blynas paradams su betonine sieną sušaudyti turbūt tiems, kurie nepritaria švonderių politikai :) . O ir sovdepinės propagandinės kapinaitės paliktos Katedros šventoriuje, koloradininkams ir klapčiukams pamarširuoti.
norėčiau    Ant, 2019-10-29 / 09:17
pažiūrėti į akis to miestiečio, kuriam graži Prisikėlimo aikštė. Nyki, betoninė, be jokios gyvybės lašelio. Juk gražiose Lietuvos ir kitų valstybių miestų aikštėse yra jauku, daug žalumos, gėlių, medžių pavėsio. Kaip tas žmogus įsivaizduoja poilsį ant betono? Turbūt kažkas ne taip yra su juo?
regina    Ant, 2019-10-29 / 09:28

In reply to by norėčiau

Yra visokių miestų ir visokių aikščių, mažai matęs esat. Paprastai aikštė yra plyna vieta, o su medžiais yra skveras. Nepainiokit. Skveras (senoviškai - sodelis) liks prie savivaldybės. Galėsit eit į pavėsį.
neraukiat ir tamsta, Regina    Ant, 2019-10-29 / 11:09

In reply to by regina

Visam normaliam sviete aikštė yra daiktas pilnas gyvybės - apsuptos jaukių kavinukių, suvenyrų pardavėjų, parduotuvėlių turistams, lauko kavinių. O mūsiškė - lyg Tianenmenio ar kokios Šiaurės Korėjos diktatoriams marširuoti. Skiriasi tik mastelis. Koks normalus žmogus gali norėti ant pliko betono prisėsti, pabūti? paskirti pasimatymą? ką ten išvis veikti ne oficiozinių renginių metu? kokia jos paskirtis?
tai    Ant, 2019-10-29 / 09:45

In reply to by norėčiau

Gal tada pasakysite, kokia yra tos aikštės paskirtis? Ne poilsiui, ne atgaivai, o riedučiams? Tai irgi galėtų būti, bet tada reikėtų kitaip ir vadinti (kosmodromu, mototrasa, velodromu ar pan.).
Adolis    Ant, 2019-10-29 / 09:25
Dėl Aušros alėjos medžių tai siūlyčiau kuo greičiau sutvarkyti juos išpjauti senus, nes pavojingi žmonėms. Ėjau į koncertą Polifonijos salėje, prie pat salės didžiulis medis išlaužytom šakom, o jų viduriai matosi jau pajuodę, vadinasi visas išpuvęs. Susiradau direktorę ir pasakiau, kad jūsų aplinka pavojinga žiūrovams, nusipjaukit tą medį. Atsakė labai arogantiškai, kad ne muzikantų darbas medžius pjauti, yra tam specialios tarnybos. Dabar žiūriu pjaus ar nepjaus. Tikrai pavojus ten yra. Aš esu už naujus medžius.
Rimc    Ant, 2019-10-29 / 09:25
Tfu skrastui uz nacizmo propaganda. Pagrindinei nuotraukoj murzos gerbejai matyt su svastika veliava nesa dujokaukem snukius uzsidenge, labai gera nuotrauka rusu tv labai tiktu. Neveltui murza uz rusaites apsizenijo.
Rimc    Ant, 2019-10-29 / 11:31

In reply to by ?

Gali prisidengti belekokiais zaliaisiais ar dar kuo bet jei isipaisai i veliava svastika esi neonacis ir taskas. Gali ja vadinti kuom nori bet ji yra svastika o ne ugnis kuria galima vaizduoti bet kaip tik ne svastikos modeliuotu zenklu.
Kukutis    Ant, 2019-10-29 / 16:16

In reply to by Rimc

Cia yra seni indoeuropietiski simboliai. Nuvaziuokit i Indija, ten svastiku pilna ir nieks i galva neima, nes tai senas ju simbolis. Kryziaus zenklas irgi svastika. Jei Hitleris ta simboli isniekino panaudodamas savo tikslams, tai dar nereiskia, kad visas pasaulis turi gedytis naudoti bet ka, kas primena naciu svastika.
Bulas varas    Ant, 2019-10-29 / 10:16
vysuskiniai neobolsevikai-pasauli sena suardysim ir nichriena nepastatysim-ir taip jau 30 metu.Gaila dabar veizeti ta nusususi bulvara......
žvelgiant plačiau    Ant, 2019-10-29 / 10:17
įdomus ponios Vandos komentaras. Ypač pastebėjimas: "....kas galima ir nebegalima padaryti po tam tikro laiko." Sekant logika, po Jaltos konferencijos, jokios kalbos apie naują pasaulio perdalijimą, nesukeliant naujo pasaulinio karo, negalėjo būti. Bet buvo. Gaila, Lietuva tam nebuvo pasiruošusi. Čia viešojoje erdvėje valdė ir šiandien valdo buka, užsispyrusi, inertiška minia. Tik bėda, kad dėl savo bukumo, minia nepajėgi suvokti, kaip per medijas yra manipuliuojama sistemos. Jai džiugiai šūkaujant apie nepriklausomybę ir demokratiją (E sąjungos rėmuose!), atsiveriančias perspektyvas, ekonominį klestėjimą vyko masinis pramonės, kultūros, švietimo, socialinės apsaugos sistemų naikinimas, prasidėjo ir tebevyksta emigracija, stiprėjo biurokratijos diktatūra. Šiandien visiškai nesvarbu personalijos vietinėje ir šalies administracijose. Jos nieko nesprendžia. Jos vykdo. Ir nuo to kaip sėkmingai, priklauso jų karjera ir gerbūvis (kol kas. Kuomet atidirbs, niekas jų gerove nesirūpins). Lietuva šiandien rytinė EU teritorija, ir vargu ar Briuselis apsisprendęs kam ji bus naudojama. Aišku viena, teritorija pageidautina be vietinės faunos (tuo pačiu ir floros). Tai tas ir vyksta. O jei kam nepatinka, tai kaip ten sakoma: durys atviros ar chemodan, vokzal... - tai priklauso kas kam rekomenduoja.
Vanda    Ant, 2019-10-29 / 10:57

In reply to by žvelgiant plačiau

Už Lietuvos stojimą į ES balsavote? Aš nebalsavau, visada buvau euroskeptikė, nes žinojau, kaip bus. Dabar ir jūs žinot. Taigi - už ką balsavot, tą ir gavot. Todėl nebambėkit. Patys į tai labai veržėtės.
nebalsavau ponia Vanda,    Ant, 2019-10-29 / 11:59

In reply to by Vanda

tiksliau, balsavau PRIEŠ. Ir tais senais laikais, kai nebuvo internetas toks prieinamas, turėjau durnumo, pareikšti savo nuomonę vienoje radio stotyje. Mano mintis buvo, kad sąjunga ar tarybų ar Europos, didelio skirtumo nėra. Esmė "sąjunga". Iš karto po manęs prisiskambino į tą pačią stotį ponia iš Šiaulių ir pasakė, kad aš esu bukas ir jai labai gėda, dėl manęs nes ji taip pat šiaulietė, tik labai progresyvi.
Stasys    Tre, 2019-10-30 / 09:54

In reply to by Vanda

O prie ko čia ES. Na, pinigų duoda .... Bet žudo medžius tai savi lochai, godūs, susireikšminę, galvodami tik apie pinigus, kurie nukris jų asmeninėn kišenėn...Tai judošių protas ir sąžinė ...
komentatoriams    Ant, 2019-10-29 / 10:42
Miestiečiui. Vandai. Reginai. Adoliui. Rimc. O gal jūs visi tik vienas žmogus, nes labai jau rašymo stilius panašus:) Bet ne apie tai. Miestiečiui. Siūlyti valdžiai surengti eitynes ir "pasipuikuoti puikiais" rezultatais - na, kaip taip garbinti valdžią, ne tarybiniai juk laikai. Santūriau ir mažiau asmeninio suinteresuotumo, Miestieti. Bet Jūs teisus: pusės tiesos sakymas yra blogiau nei melas. Vandai. Kai Puteikis bičiuliavosi su Visocku, manau, Jums patiko. Abu labu tokie. Dėl bulvaro projekto pristatymo prieš dvejus metus. Apie tokį, deja, tuomet, ponia Vanda, niekas negirdėjo. Net miesto architektai. Viskas vyko gerokai vėliau ir tyliau. Pažadas, kad medžių nekirs plynai, tiesa, tuomet nuskambėjo. Reginai. Niekas nesiginčija - aikštę tvarkyti reikėjo. Jums tikrai ta išbetonuota aikštė graži su ta Raudų monolitine siena? Na, dėl skonio nesiginčijam. O eglių palyginimas su Maskvos stiliumi, atsiprašau, bet kvepia visiška propaganda, beje, tarybine. Politizuoti egles - kas toliau.... O kaip tuomet Kalėdos?:) Jūsų supratimas, kas yra aikštė - labai ribotas. Pasigooglinkit bent jau. Pasižiūrėkit, kaip rekonstruojama Vienybės aikštė Kaune. Nustebsite, tikrai. Pagaliau, kodėl Kauno Laisvės alėjoje nekirto liepų? Dėl Šiaulių Prisikėlimo aikštės klausimai išties du: kokia šios aikštės paskirtis; kokia tos betoninės sienos paskirtis? Kad liaudis kartą du per metus galėtų pašlovinti vadus?:) Adoliui. Taip, tiesa, yra medžių, kuriuos būtina kirsti. Kelia pavojų. Dar yra toks medžių genėjimas. Sako, padeda nekirsti visų medžių iš eilės, jei myli miestą, o ne pinigus. Rimc. Tai tie žmonės, kurie už medžius, naciai??? Juk būtent "nacizmas" buvo esminis žodis Jūsų komentare, tam žodžiui suteikėte svorį sąmoningai (juk tikrai žinote, kas yra "Aukuras", laikraščius ir portalus skaitote). Čia jau absoliutus rusiško propagandos meno šedevras. Dirbkite. Savo darbelius. Stuksenkite. Juk už tai jums moka. O mes jus demaskuosim:) Anksčiau ar vėliau:)
Stasys    Tre, 2019-10-30 / 10:02

In reply to by Vanda - komentatoriams

"Demaskuoti" , tai nereiškia, kad grasinti. Tai neprietėlių išvilkimas į dienos šviesą, kad visi žinotų, kas yra kas, ...ir kam tarnauja. Užsislėpę, užsimaskavę yra pavojingi visuomenei, kaip kad ir valdžiažmogiai užsislapstinę 75 - iems metams ....
Rimc     Ant, 2019-10-29 / 11:43

In reply to by komentatoriams

Svastika belekaip ispaise i veliava. Neo naciai iskart kad ir zaliaisias besivadintu yra. Visam pasaulyje belekokia svastikos modifikacija skaitos svastika ir taskas.
nežinau    Ant, 2019-10-29 / 11:44

In reply to by komentatoriams

kodėl mūsų rinkta valdžia jaučiasi nebaudžiama ir spjauna į šiauliečių nuogąstavimus. Net jei už medžių išsaugojimą ir būtų tik 60 žmonių, kodėl gi meras negalėtų susitikti ir kalbėtis. Jie juk žmonės, jie juk šiauliečiai, o ne marsiečiai, tuo labiau ne miesto priešai, tik žmonės, kurie augino ir puoselėjo miestą ir nenori matyti jį plikai nuskustą ir plyną. Tuo labiau žmonės, kurie supranta, kas kuria gerą gyvenamosios aplinkos kokybę, niekas nenori kvėpuoti dulkėmis, sirgti plaučių ligomis ar būti be pavėsio karštą vasaros dieną. Juk Alytaus meras įrodė, kad dialogas galimas, net krizės metu .
Artas    Ant, 2019-10-29 / 12:33

In reply to by nežinau

Apie ką kalbėti , buvo susitikę ir ne vieną kartą , ir ką tie medelių mylėtojai pasiūlė , ogi nieko, tik darykit ką norit , kad liepų neliestų , ar čia dialogas , galima kalbėtis kai žmonės nori kalbėtis , o kai žmonės mato tik vieną tiesą kokia kalba gali būti , miestas turi būti visų o ne tų 60 žmonių , kurie bukai reikalauja to ko realiai niekam nereikia, tam ir išrinkom tokius žmonės , kurie turėtų valios priimti sprendimus , kurie darytų miestą šiuolaikinį ir patrauklų , o ne kažkoks esantį pavėsi.
tam nežinau    Ant, 2019-10-29 / 12:47

In reply to by nežinau

Va, tamstai ir atsakymas, tiesiai šviesiai į tarpuakį - esate bukas, nesukalbamas ir išvis - ko čia painiojatės merui po kojomis. Juk viską išmano tik mūsų meras ir kokie keturi klapčiukai.
Augustė    Ant, 2019-10-29 / 13:38

In reply to by tam nežinau

akurat, galėtų ir suabejoti savimi, juk net Skvernelis per prisipažino, kad buvo atvejų, kai manė, kad protingiausius sprendimus žino tik jis, ir atsiprašė rinkėjų. Gal ir mes sulauksime mūsų susireikšminusiųjų atsiprašymo, kada nors?
nežinančiam    Ant, 2019-10-29 / 14:39

In reply to by nežinau

Ir susitiko, ir ne vieną kartą, ir visi projekto autoriai buvo pakviesti, ir dendrologai. Galite rasti įrašą tų susitikimų savivaldybės archyvuose. Bet čia yra kitas reikalas - politika. Yra keli amžini keleiviai. Viens į Seimą, kits į merus. Kaip tik rinkimai, jie pasibalnoja kokį nors idėjinį arkliuką, ir pirmyn. Tiesa, ten, kur jie eina, niekaip nenueina, bet į kovą stoja kiekviena proga. Ir dabar šitas judėjimas - tai anų darbas. Kusija durniukus, visokius menininkus poetus, o tie, akis užvertę į dangų, tiki, kad čia dėl medžių, dėl istorijos, dėl gamtos. Tfu tiems politikams ir ant medžių, ir ant jūsų. Jūs esat tie nebalnoti arkliukai, kurie jų vežimaičius į norimus postus tempia. Negi nesuprantat?
Visocko mažvaikiams    Ant, 2019-10-29 / 16:52

In reply to by nežinančiam

Kiekvienas apie kitą sprendžia pagal savo sugedimo laipsnį. Politikas apie kitą politiką - irgi. Manote, jūs kitokie? Rinkėjai greitai pasakys tfu ant jūsų.
aas    Ant, 2019-10-29 / 12:30
stena kad nera pinigu o tokiom beprasmiskom akcijom is kazkur atsiranda lochai.
Qrtas    Ant, 2019-10-29 / 12:37
Smagu, kad atnaujinamas Siauliu centras. Lauksiu nauju, sveiku medeliu pasodinimo.
šiaulietis    Ant, 2019-10-29 / 12:55
visockis iš pradžių vaidino didelį gamtos mylėtoją,savaitgaliais rinkdavo šiukšles užmiestyje ir taip reklamuodavosi per šiaulių tv atseit pažiūrėkite koks aš teisingas.o dabar kai sėdi šiltoje vietelėje atsiskleidė visu gražumu.Yra toks mulfilmas kai vienas bernelis užmušė drakoną kuris valdė ir skriaudė žmones .Nugalėjęs drakoną jis pažadėjo kad dabar jis valdys teisingai,bet po kiek laiko tas bernužėlis pavirto į tą patį drakoną. Pasaka be galo
to qrtas    Ant, 2019-10-29 / 12:58
Taip ilgai laukęs dar palauk.Pasodins neaiškios kilmės sintetines ataugas kurio vieneto kaina 1600 eurų.O lietuviškos natūralios sveikos lietuviškos liepos dar šimtą metų būtų žaliavusios
Ramus    Ant, 2019-10-29 / 14:41
Viskas kaip ir suprantama, išskyrus diskusijos buvimą. Gatvės žmonės reiškia savo vertinimus, nuomones, vertybes, bet visa tai nepatenka į būsimų renkamų politinių partijų akiratį. Jei buvo numatytas mitingas, žmonių susibūrimas, tai juk logiškai mąstant privalėjo ,,atnešti riebius užpakalius" visų politinių partijų vadai ir paskelbti kaip kitaip jie būtų viską atlikę? Jei net Klaipėdoje (Puteikyne) bus daroma tas pats kaip Šiauliuose, Žagarėje, Šiluvoje - visur, tuomet galbūt kitaip negalima? Turi atsirasti pinigai, o jei atsiranda tai kaip? Kiekviena politinė partija tame mitinge turėjo galimybę pasakyti, kad yra kitokių galimybių gauti pinigų, bet to nepadarė? Reiškia tos partijos yra tik valstybės paramos gavėjos, kas reiškia tik pigų politikavimą, pasinaudojimą rinkėjų emocine būsena laimėti rinkimus. Ir NIEKO DAUGIAU, NIEKO KITKO. Šustauskas buvo išrinktas per ,,ubagų balius", ir ką - neliko ubagų Kaune? Venckienė per jos keisto protelio brolio auką - neliko pedofilų? Tema sudėtingesnė, sprendimas turi prasidėti jau švietimo, kultūros raiškos sistemoje, bet ar to nori, ar suvokia politinių partijų potencijas didinantys gatvės žmonės?

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.