Su pjūklu - per "skylę" teisės aktuose

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Rep­re­zen­ta­ci­nės klom­bos vie­toj nu­kirs­tų eg­lių: dau­gia­me­čiai žo­ly­nai, krū­mai ir apy­krei­vis me­de­lis.
Šiau­liuo­se ma­si­nė me­džių pjū­tis įpu­sė­jo ir at­vė­rė ne tik "ar­chi­tek­tū­ros gro­žį".
Val­džia kaip vi­sa­da jau­čia­si tei­si – me­džių pjū­tis vyks­ta pa­gal tei­sės ak­tus. Iš tie­sų juo­se yra "sky­lė". Ki­taip sa­kant, ap­lin­kos mi­nist­ro nu­sta­ty­ta "tvar­ka", ka­da ga­li­ma ne miš­ko me­džius ma­siš­kai kirs­ti.

Žel­dy­nų įsta­ty­mą at­si­ver­tęs apie kir­ti­mus mies­tuo­se, mies­te­liuo­se ne­ra­si nė žo­džio. At­virkš­čiai, pa­brė­žia­ma me­džių svar­ba "ap­lin­kos ko­ky­bei, žmo­nių svei­kai gy­ven­se­nai, rek­rea­ci­jai" ir tai, jog "bū­ti­na juos iš­sau­go­ti kaip es­te­tiš­kai, eko­lo­giš­kai, is­to­riš­kai ir kul­tū­rai svar­bius kraš­to­vaiz­džio ele­men­tus".

Sa­vi­val­dy­bė šias įsta­ty­mo nuo­sta­tas at­kar­to­ja sa­vo tai­syk­lė­se dėl žel­di­nių tvar­ky­mo ir prie­žiū­ros mies­te.

Ne­ga­na to, pa­gal Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mą pa­brė­žia­ma, jog mies­te vi­si me­džiai yra sau­go­ti­ni, jei­gu ne­ke­lia pa­vo­jaus žmo­nėms ir eis­mui. Esą ne­ga­li­ma kirs­ti nė vie­no, jei­gu jo apim­tis di­des­nė nei 12 cm ir jei­gu nė­ra pa­svi­ręs dau­giau, kaip 45 laips­nių kam­pu.

Bet rea­ly­bė­je iš­gy­ve­na­me ma­si­nę mies­tų me­džių pjū­tį.

Dar 2008 me­tais tuo­me­ti­nis ap­lin­kos mi­nist­ras Arū­nas Kund­ro­tas pa­tvir­ti­no tvar­ką, nu­sta­tan­čią, ka­da sau­go­ti­nus me­džius ga­li­ma kirs­ti neat­ly­gin­ti­nai.

Tai įtei­sin­ta, kai "vyk­do­mi kraš­to­vaiz­džio for­ma­vi­mo ar ki­ti me­džių ir krū­mų ko­ky­bę ge­ri­nan­tys kir­ti­mai". Ar­ba, kai me­džiai "au­ga te­ri­to­ri­jo­je, ku­ri nu­ma­to­ma nau­do­ti ge­le­žin­ke­li­nio li­ni­joms, ma­gist­ra­li­niams vamz­dy­nams, aukš­tos įtam­pos elekt­ros li­ni­joms, vals­ty­bi­nės reikš­mės ke­liams, gat­vėms ties­ti, re­konst­ruo­ti, svar­bioms vals­ty­bi­nės reikš­mės sta­ty­boms".

Ki­taip sa­kant, kai vyk­do­mos gat­vių re­konst­ruk­ci­jos, for­muo­ja­mi vie­šų­jų erd­vių kraš­to­vaiz­džiai, ga­li kirs­ti me­džius be są­ži­nės grau­ža­ties. Mi­nist­ras su­tei­kia in­dul­gen­ci­ją.

Tai la­bai pa­to­gu ir Sei­mui, ir Vy­riau­sy­bei, ir sa­vi­val­dy­bėms.

Eu­ro­pi­nės pa­ra­mos pi­ni­gai juk plau­kia vie­šų­jų erd­vių pro­jek­tams, o jie api­ma ir žel­dy­nų tvar­ky­mą ar nau­jų kū­ri­mą. Tuo me­tu se­nų me­džių prie­žiū­rai, ge­nė­ji­mui pi­ni­gus rei­kia klo­ti iš sa­vų biu­dže­tų. To­dėl mies­tuo­se me­džių kir­ti­mas yra ta­pęs "tvar­ky­mo" si­no­ni­mu.

Kai Šiau­liuo­se me­džių gy­nė­jai su ran­go­vų su­ti­ki­mu nuo pjūk­lo iš­sau­go­jo vie­ną jau­ną bul­va­ro lie­pai­tę, iš­ka­sė ir per­so­di­no ki­tur, mies­to me­ras su­si­rū­pi­no ne­tvar­ka: ar lie­pai­tė ne­pa­vog­ta? Pjau­na – tvar­ka, iš­sau­go – ne­tvar­ka.

Šiau­lių me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas, pra­dė­jęs šią ka­den­ci­ją, vis aiš­ki­no, kas yra "at­sto­vau­ja­mo­ji de­mok­ra­ti­ja". Bet pa­tys po­li­ti­kai grei­tai pa­mirš­ta, kam ir ko­dėl ren­ka­mi at­sto­vau­ti. Kad jų prie­der­mė – tar­tis su žmo­nė­mis, ieš­ko­ti komp­ro­mi­so dis­ku­si­jo­se.

Įs­ta­ty­me įtei­sin­ta nuo­sta­ta, jog per­tvar­kant žel­dy­nus tu­ri bū­ti "įver­ti­na­ma suin­te­re­suo­tos vi­suo­me­nės mo­ty­vuo­ta nuo­mo­nė". Bet ir ši nuo­sta­ta sun­kiai įgy­ven­di­na­ma.

Tiems, ku­rie su ma­si­ne me­džių pjū­ti­mi ne­su­tin­ka, mies­to val­džia vis me­ta ar­gu­men­tą: "Kur bu­vo­te, kai vy­ko pro­jek­tų vie­šas svars­ty­mas?" Į tą ofi­cia­lų svars­ty­mų trau­ki­nį me­džių gy­nė­jai pa­vė­la­vo.

Vie­ši svars­ty­mai su vi­suo­me­ne taip skel­bia­mi, jog ne­leng­va tuos skel­bi­mus ras­ti. Rei­kia spe­cia­liai sek­ti sa­vi­val­dy­bės sve­tai­nė­je pro­jek­tų svars­ty­mų ei­gą, plius – iš­ma­ny­ti pro­ce­dū­ras. Atė­jęs į svars­ty­mą jau tu­ri bū­ti įsi­gi­li­nęs į pro­jek­to spren­di­nius ir teik­ti ar­gu­men­tuo­tą nuo­mo­nę (ge­riau­sia – raš­tu).

Tik to­kiu at­ve­ju pro­jek­to ren­gė­jas rea­guos: at­si­žvelgs ar­ba "ar­gu­men­tuo­tai" neat­siž­velgs. O kaip at­si­žvelg­si, jei­gu už­sa­ko­vė – Sa­vi­val­dy­bė, yra iš­kė­lu­si už­duo­tį "nu­ma­ty­ti ga­li­my­bę žel­di­nius keis­ti".

Tuo me­tu Sa­vi­val­dy­bės val­džios vy­rai iš­ti­sai aiš­ki­na, jog "re­mia­si spe­cia­lis­tais". Taip ra­tas ir už­si­da­ro.

Po­li­ti­kai ban­do at­si­kra­ty­ti at­sa­ko­my­bės, žai­džia vie­šu­mą, skaid­ru­mą, de­mok­ra­ti­ją ir ma­ni­pu­liuo­ja.

Me­džių gy­nė­jų ir ne tik jų pa­tir­tis ro­do, kad mies­to gal­vos pa­si­kvie­čia "tar­tis" dėl to, kas jau se­niai yra nu­tar­ta.

Me­džius pjau­nant svar­biau­sias spe­cia­lis­tų ir po­li­ti­kų ar­gu­men­tas bu­vo es­te­ti­ka. At­nau­ji­na­mų gat­vių es­te­ti­nis vaiz­das vie­na­reikš­miai sie­ja­mas tik su nau­jais vie­no­dais me­de­liais.

Tik įsto­ję į Eu­ro­pos Są­jun­gą pra­ti­no­mės prie vie­no­do stan­dar­to agur­kų, da­bar – prie vie­no­do stan­dar­to me­de­lių.

Vil­niaus gat­vės bul­va­re iš dau­giau nei šim­to lie­pų tik 16 lie­pų bu­vo blo­gos būk­lės, bet vi­sos įver­tin­tos, kaip "ne­gra­žios", nes ne­su­for­muo­tos jų la­jos.

Va­do­vau­jan­tis to­kiu ar­gu­men­tu rei­kė­tų iš­pjau­ti ko­ne vi­sus Šiau­lių me­džius. Ab­so­liu­ti jų dau­gu­ma au­ga be ge­nė­ji­mo, ne­for­muo­ja­mų la­jų ir ne­pri­žiū­ri­mi. Sa­vi­val­dy­bė­je yra su­da­ry­tas net 26 mies­to gat­vių (dau­giau­sia cent­ro), ku­rio­se ne­be­nu­ma­to­ma me­džių veis­ti ar at­so­din­ti, są­ra­šas.

Be­je, Vil­niaus gat­vės bul­va­re me­džių pjū­tis dar ne­baig­ta. Sa­vi­val­dy­bė prieš tre­jus me­tus pa­tvir­ti­no bul­va­ro eg­lių, au­gan­čių ties san­kir­ta su Že­mai­tės gat­ve, "su­tvar­ky­mo" pro­jek­tą per tris eta­pus.

Pir­ma­sis eta­pas įgy­ven­din­tas prieš po­rą me­tų, iš­kir­tus pen­kias eg­les iš de­vy­nių. Li­ku­sių ke­tu­rių lau­kia toks pat li­ki­mas. Nors trys iš jų yra pa­ten­ki­na­mos būk­lės, o vie­na – ge­ros, kir­ti­mas pa­lai­min­tas val­di­nin­kų pa­ra­šais.

Pro­jek­to pream­bu­lė­je tei­gia­ma, jog šios bul­va­ro eg­lės "skurs­ta" ir jas rei­kia keis­ti "rep­re­zen­ta­ci­niais žel­di­niais".

Ar­gu­men­tuo­ja­ma, jog iš­kir­tus vi­sas eg­les "at­si­vers Vil­niaus gat­vės per­spek­ty­va ir ven­ti­lia­ci­nis ko­ri­do­rius". Ką jis ven­ti­liuos – dul­kes, au­to­mo­bi­lių du­jas iš Že­mai­tės gat­vės į pės­čių­jų bul­va­rą?

Ga­li­ma pa­ma­ty­ti ir ko­kie rep­re­zen­ta­ci­niai žel­di­niai vie­toj nu­kirs­tų eg­lių su­žė­lė. Klom­bos ap­so­din­tos krū­mais, dau­gia­me­čiais žo­ly­nais, tarp jų – viks­vo­mis, čes­na­kais. Ky­šo ir vie­ni­šas pa­svi­ręs me­de­lis. Kai pa­svirs dau­giau nei 45 laips­nių kam­pu, ir jis ne­be­ga­lės mies­to rep­re­zen­tuo­ti.

Tik įsto­ję į Eu­ro­pos Są­jun­gą pra­ti­no­mės prie vie­no­do stan­dar­to agur­kų, da­bar – prie vie­no­do stan­dar­to me­de­lių.

Komentarai

Qrtas    Tre, 2019-11-06 / 11:35
Po kelis kartus per savaitę praeinu tas bulvaro pradžioje augančias kreivas, nušiurusias, viena ant kitos lipančias ir augti trugdančias, dvigubomis viršūnėmis egles. Atrodo apgailėtinai. Gal tik vienas medis iš visų panašus į medį. Kiti į apleistą, negenėtą, dešimtmačiais neprižiūrėtą, kreivą, nušiurusį, niekam nereikalingą našlaitį. Jei ir dėl šių leisgyvių klipatų medverkiai sukels triukšmą, sutrukdys želdinių sutvarkymui, turėsime dar vieną paminklą medverkiams, kaip ir kaštonozaurų alėja.
:)     Tre, 2019-11-06 / 13:54

In reply to by Qrtas

Negaliu pasakyti, kad praeinu kiekvieną dieną, bet man niekas ten nekliūva. Šiaip jums labiau reikėtų rūpintis "atnaujinto" bulvaro liepomis. Atrodo prastai: kamienai suskilinėję, lapeliai vasarą visi kažkuo (gal nuo kenkėjų) aplipę. Tiesa, juk jums niekas nesakė, kad geriausias jų augimo laikas apie 30 metų. Vėl galėsit sodinti tuos "miesto bonsus".
Joana    Tre, 2019-11-06 / 13:55

In reply to by Qrtas

O jums neatrodo apgailėtinai "auksinės" liepos Dvaro, Varpo ir Tilžės gatvėse? Tikriausiai pro ten nevaikštote, o aš kiekvieną dieną pro jas važiuoju, man labai nemalonu žiūrėti į tuos stagariukus. Ar jums labai patinka bulvaro pradžioje šalia Žemaitės gatvės šalia fontano "klomba" daugiamečių augalų? O gal nusisuka pro ją einant? Ten iš vis kažkoks nesusipratimas, nesuprasi ką norėjo išgirtieji "kraštovaizdžio specialistai" padaryti, ar nušiurusią pievą, ar nevykusių augalų darželį, ar dar ką nors. Kai manęs paklausė svečiai kas čia yra, nežinojau kaip įvardinti. Tai, sako, tikriausiai nespėjo nušienauti to pievos lopinėlio. Dabar žiūriu, lygiai toks nevykęs augalų kratinys atsiranda prie kolegijos. Mūsų močiutės daug gražiau apsodindavo savo darželius, negu dabartiniai nevykėliai kraštovaizdininkai.
Patinka    Ket, 2019-11-07 / 09:49

In reply to by Joana

Viksvos, smilgos ir daugiamečiai augalai miestų apželdinime dabar yra "ant bangos" visame pasaulyje, ir tos klombos bulvaro gale yra beveik vienintelis lopinėlis Šiauliuose, kuris tas tendencijas atitinka. Niekas viešosiose miestų erdvėse dabar nesodina petunijų, begonijų ir kitokių vienmečių šlamštgėlių, Gėlynai turi atrodyti panašūs į laukines pievas.
vai vai    Ket, 2019-11-07 / 11:31

In reply to by Patinka

Taigi - kažką žinote, mažai suvokiate. Visiškas nesusigaudymas, kur kas tinka. Ir tas gelžbetoninis - "NIEKAS nesodina", "TURI atrodyti". Provincialaus mąstymo viršūnė.
noriu tik priminti    Pen, 2019-11-08 / 20:37

In reply to by Patinka

kad tas vienintelis lopinėlis, kuris tinka tik varlių reprezentacinei gyvenvietei kainavo 4963 Eur ir čia dar ne pabaiga, o tik pirmas etapas. Labai gaila eglių ir Šiaulių istorinio bulvaro.
vienas iš tų medverkių    Tre, 2019-11-06 / 14:22

In reply to by Qrtas

Jeigu Jums tos eglės yra "klipatos", tai kaip pavadinti bulvaro naująsias liepas? Vešliomis, suformuotomis lajomis bei teikiančiomis pavėsį praeiviui?
Qartūriuk,    Ket, 2019-11-07 / 11:20

In reply to by Qrtas

O nemėginai bent kartą praeiti viso bulvaro? Ten auga "modernios" liepaitės klipatos - apsamanoję nuo žemės iki viršūnėlių, nušiurę, nuplikusiomis šakelėmis, išretėjusia laja. Prieš dešimtį metų čia irgi buvo žadėtas pavėsis, kur jis dabar? Jei tamsta tarp trijų eglaičių pasijunti taip blogai, tai viso bulvaro, įtariu neįveiktum... nebent - užsimerkęs. Modernusis tu mūsų...
įdomu    Ket, 2019-11-07 / 14:27

In reply to by Qrtas

Įdomu kaip tamsta pats atrodai - ar gražus esi - gražaus stoto, gražaus veido, turi gražius dantis - gal ir tu neatitinki šiuolaikinių standartų?.... Jeigu medžius vadini klipatomis - tai pats turbūt toks ir esi...
Kas turit pakankamai drąsos    Tre, 2019-11-06 / 11:48
Užklauskit mūsų miesto dievukų kiek kainuos VIENAS naujas suoliukas,kuriuos užsisakė iš švedų.Užuomina-net ne 10 šimtų o dar daugiau...Vietoj to,kad sutaupytų kažkam kitam patvarkyt ir duotų darbo saviems gamintojams taško pinigus kaip tik beišmanydami.Tai va tie kur ne medverkiai o mero pimpačkiukai esat-padėsit šikną ant suoliuko ir galėsit įsivaiduot kad ji auksinė :D
miestietis    Tre, 2019-11-06 / 11:50
O man ta medžių tema jau pradeda nusibosti, netgi, pasakyčiau- įkyrėti.
Algimantas    Tre, 2019-11-06 / 12:09
Geras straipsnis. Yra labai taiklių pastebėjimų/apibendrinimų.
jo    Tre, 2019-11-06 / 12:11
o gal plastikinėmis palmėmis galime pasipuošti - kaip prekybcentriuose? Gal pigiau kainuotų nei nauji tos auksinės butaforijos? Nereikėtų prižiūrėti, lapų nebūtų, paukščiai nedergtų :)
baisu    Tre, 2019-11-06 / 12:15
ir juokinga, kai "madingi, naujoviški" tautiečiai po 30 metų "išlaisvėjimo" mielai pasisako už unifikuotą "europinį" vaizdelį :D Turbūt iš vieno murzino narvelio smegenys kaipmat peršoko į kitą, a ne Qrte ?
mane    Tre, 2019-11-06 / 13:33
labiausiai siutina valdžiukės demagogija ir melavimai. Meras aiškina, kad remiasi dendrologų (atseit specialistus gerbiame) išvadomis, nors jie tik vertino medžių būklę ir nerekomendavo kirsti. Po to mėgino nuopelnus dėl medžių kirtimo numesti architektei, kuri pristatymo metu viešai pasakė, kad tokia jai buvo pateikta savivaldybės užduotis. Jie negerbia ne tik mūsų, bet ir savęs. Aš jau nekalbu apie pagrindinį savivaldos principą, kurį pažeidžia, tai darbas su bendruomene. Koktu.
ogo    Tre, 2019-11-06 / 14:12
kokios "erdvės" atsivėrė... įtariu pastatams renovuoti pinigų iš EU negausit...
:)     Tre, 2019-11-06 / 14:20

In reply to by ogo

Gatvei sutvarkyti negauna. Verkia prie vyriausybės durų. "Sodinukus" prižiūrėti reikės - ES tam pinigų neskirs. Vien laistyti juos neužteks. Kiek kartų šiemet parke žolę pjovė? Priminkite, prašau.
žo­ly­nai, krū­mai ir apy­krei­vis me­de­lis    Tre, 2019-11-06 / 15:23
Čia Karolio Grušo darbeliai ?
2 Hm    Tre, 2019-11-06 / 16:47
netyli, taigi patys pirmieji komentarai subinlaižių ir "šiuolaikinių" banderlogų pavyzdukai :)
nagi nagi    Ket, 2019-11-07 / 11:24
Kad eglės buvo kažkada pasodintos vidury gatvės (turiu minty - prie ŠPN) - visiškas nesusipratimas, arba tiksliau visiškas nesupratimas to, ką darai. Jas tikrai atėjo laikas nuimti. Gatvė, kad ir pėstiesiems, vistiek lieka gatve, ji turi savo erdvinę struktūrą ir nereikia čia išsidirbinėti. Bet tas šabakštynas vietoje eglių... vis galvodavau, kas čia tvarkosi?... pasirodo - pasaulines tendencijas sekantys modernūs dizaineriai. Tendencijas seka, o konteksto nesuvokia - kur šabakštynas tinka, o kur - tik sujaukia aplinką. Apie nušiurusias liepikes jau atsibodo kalbėti, nedaug joms ir beliko.
Liūdna    Pen, 2019-11-08 / 13:50

In reply to by nagi nagi

Gaila ir tų jau pusamžių suvargusių vytelių. Valdžiukė pamiršo, kad jas ne tik laistyti, tręšti, bet ir kamienus prižiūrėti reikia. Gaila ir miestiečių, kuriems merukas nepateikė jokios informacijos apie tai, ką ir kur konkrečiai sodins (informacija miesto puslapyje tik biurokratinis rašinėlis), ir kurie kol kas laimingi krykštauja apie atnaujinamą miestą. Panašu, bus sodinami tokie pat "modifikuoti" olandiški medeliai, turintys ribotą galiojimo (augimo) terminą. Todėl galima ramiai daryti išvadą - bulvaro nebėra ir jau nebus. Liko tik tuščia bevardė (tokios pat yra ir Vilniuje, ir Kaune) gatvė.
?!    Ket, 2019-11-07 / 11:42
Po medžių pjūties teko eiti pro tas nušniotas liepas - labai nustebino, ką ten pamačiau. Darbininkai su grąžtais stengėsi kuo labiau sdarkyti likusius kelmus, kad nebesimatytų, kokie tie medžiai buvo sveiki. Čia toks mūsų valdžiukės parėdymas buvo? Kaip smulkūs vagišiai užšlavinėjo pėdsakus?
:(    Pen, 2019-11-08 / 13:41

In reply to by ?!

Neduok dieve, kokia komisija ar valdžia iš aukščiau netikėtai susidomės (kartais stebuklai vyksta), kodėl sveiki medžiai iškirsti buvo. Kaip tada pasiaiškinsi? O dabar visi galai į vandenį.
alfredas    Šeš, 2019-11-09 / 11:10
gerai kad savivaldybe atnaujina senus zeldinius.tie kurie kelia triuksma geriau imtu kastuvus greblius ir eitu lapu griebti i parkus,skverus.prisirakintu prie kapinese esanciu medziu .tuo tikrai padetu miestui ir sau.
a    Pir, 2019-11-11 / 21:29

In reply to by alfredas

Na taip, žmonės grėbs, valys, o savivaldybės kišeninės įmonės pinigus nurašinės už padarytus darbus ? Mieste panašu, kad niekas šaligatvių nebevalo. Dar tokio purvino miesto nebuvo. Anksčiau visi atvažiavusieji girdavo, koks švarus miestas.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.