(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Mokyklų naujienos

Gimnazistai su­rin­ko dau­giau ne­gu 800 eu­rų pa­ra­mos

2016 m. gruodžio 9 d.
Kek­siu­kus per tech­no­lo­gi­jų pa­mo­kas ke­pė ir pa­ka­vo mo­ky­to­ja Ing­ri­da Bud­rai­tie­nė su gim­na­zis­tė­mis. Ket­vir­ta­die­nio va­ka­rą gim­na­zi­jos mo­ki­nių tė­ve­liai paau­ko­jo 357 eu­rus. Penk­ta­die­nį į gim­na­zi­ją sa­vo kek­siu­kus ne­šė mo­ki­niai, ku­rie kar­tu su ma­mo­mis ir mo­čiu­tė­mis juos iš­ke­pė na­muo­se.
Jau­nie­ji sa­ma­rie­čiai, va­do­vau­ja­mi mo­ky­to­jos Da­nu­tės Kra­tu­kie­nės, siū­lė kek­siu­kus tė­vams, mo­ki­niams ir mo­ky­to­jams. I e ir II d kla­sės sa­va­no­riai da­ly­va­vo ak­ci­jo­je...

Muzikos olim­pia­do­je abi­tu­rien­tas pel­nė auk­so me­da­lį

2016 m. gruodžio 9 d.
Olim­pia­dą su­da­rė tra­di­ci­nės ke­tu­rios už­duo­tys: mu­zi­kos teo­ri­jos bei is­to­ri­jos tes­tas, mu­zi­ki­nio raš­to skai­ty­mas, dai­na­vi­mas ir ori­gi­na­lios kom­po­zi­ci­jos pri­sta­ty­mas. Ati­du­mo bei daug pa­stan­gų rei­ka­la­vo sol­fe­džio bei rit­mi­kos už­duo­tys. Kiek lais­ves­nė bu­vo dai­na­vi­mo da­lis. And­rė­ja Va­si­liaus­kai­tė at­li­ko lie­tu­vių liau­dies dai­ną „Pas ma­no tė­ve­lį“, Lu­kas Alu­zas – pa­ma­rio liau­dies dai­ną „Ei ki­lo ki­lo“.
Lu­kui ir And­rė­jai ne­daug trū­ko iki aukš­čiau­sio...

Saulei nėra atstumų

2016 m. gruodžio 9 d.
Tai bu­vo be­ne pa­sku­ti­nis mies­to ren­gi­nys, skir­tas 780-osioms Sau­lės mū­šiui at­min­ti ir Šiau­lių gim­ta­die­niui. Kon­fe­ren­ci­ją pa­puo­šė pa­ro­da, ku­rio­je ga­li­ma iš­vys­ti įvai­rių mies­tų mo­ki­nių dar­bus Sau­lės mū­šio te­ma­ti­ka.
Tarp 16 pra­ne­ši­mų iš Šiau­lių, Pa­ne­vė­žio, Tau­ra­gės mies­to bei ra­jo­no bu­vo sve­čių ir iš Lat­vi­jos – Ry­gos lie­tu­vių mo­kyk­los bei Uk­rai­nos – Man­guš mies­to (Do­nec­ko ap­skri­tis) mo­kyk­los.
Lie­tu­vos ka­ri­nių oro pa­jė­gų vy­riau­sia­sis pus­ka­ri­nin­kis ka­ry­bos is­to­ri­jos ži­no­vas...

Suomijos mokytojų grupė lankėsi Šiauliuose

2016 m. gruodžio 9 d.
Mo­kyk­los ad­mi­nist­ra­ci­ja sve­čiams pri­sta­tė gim­na­zi­jos veik­lą, mo­kyk­lo­je siū­lo­mas ug­dy­mo pro­gra­mas, sve­čiai bu­vo su­pa­žin­din­ti su gim­na­zi­jos kla­sių ku­ra­to­rių dar­bo spe­ci­fi­ka, taip pat ste­bė­jo mo­ki­nių su­reng­tus de­ba­tus ang­lų kal­ba apie olim­pi­nių ir pa­ro­lim­pi­nių nu­ga­lė­to­jų ap­do­va­no­ji­mo skir­tu­mus.
Su­reng­ti su­si­ti­ki­mai su „Ra­di­jo klu­bo“ na­riais, gim­na­zi­jos ra­di­jo sto­ty­je sa­va­no­riau­jan­čiais Eu­ro­pos sa­va­no­rių tar­ny­bos sa­va­no­riais.
Gim­na­zi­jos...

Mokytis niekada nėra vėlu

2016 m. lapkričio 25 d.
1921 me­tų rug­sė­jo 1 die­ną Šiau­lių ber­niu­kų (da­bar – Ju­liaus Ja­no­nio) gim­na­zi­jos pa­tal­po­se pra­dė­ti mo­ky­ti ir suau­gu­sie­ji – 95 mo­ki­niai.
Šian­dien Šiau­lių suau­gu­sių­jų mo­kyk­lo­je mo­ko­si 303 mo­ki­niai, iš ku­rių 85 ug­do­mi 2012 me­tais ati­da­ry­ta­me mo­kyk­los Šiau­lių tar­dy­mo izo­lia­to­riaus sky­riu­je. Jau­niau­siam mo­ki­niui yra 17 me­tų, vy­riau­siam – per še­šias­de­šimt. „Mo­ky­tis nie­ka­da ne­vė­lu“, „Mo­ky­tis ver­tas kiek­vie­nas“ – tai mū­sų bend­ruo­me­nės nuo­lat kar­to­ja­mi prie­sa­kai, ir...

Mokiniai sveikinosi ir sveikino miestiečius

2016 m. lapkričio 25 d.
Vi­siems ge­rą nuo­tai­ką do­va­no­jo ir šiau­lie­tiš­ka sau­lu­tė, ku­rios kos­tiu­mu pa­si­da­bi­nęs moks­lei­vis kal­bi­no praei­vius, svei­ki­no­si ir kvie­tė nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti kar­tu.
Gel­to­na, mė­ly­na, oran­ži­ne spal­va mir­gė­jo nuo „Pe­li­ka­nų“ fon­ta­no iki Var­po gat­vės per bul­va­rą nu­si­drie­kęs dau­giau nei 200 moks­lei­vių iš sep­ty­nių mies­to gim­na­zi­jų ir pro­gim­na­zi­jų su­for­muo­tas žo­dis „La­bas“.
Ak­ci­ja-fleš­mo­bas „La­bas“ bu­vo skir­ta pri­min­ti, kad pa­si­svei­ki­ni­mas – pa­gar­bos ki­tam...

Sunkiausia kuprinė svėrė beveik 10 kilogramų

2016 m. lapkričio 25 d.
Bu­vo sve­ria­mos 3–4 bei 5–6 kla­sių mo­ki­nių kup­ri­nės.
Ak­ci­jos me­tu pa­sver­ta 3 423 mo­ki­nių kup­rės. Iš su­rink­tų duo­me­nų paaiš­kė­jo, kad 2016 me­tais mo­ki­nio kup­ri­nė vi­du­ti­niš­kai svė­rė 3,750 g, ma­žiau­sias kup­ri­nės svo­ris – 500 g (2015 m. – 900 g), o sun­kiau­sia kup­ri­nė svė­rė net 9 843 g (2015 m. – 7 500 g).
Ly­gi­nant ber­niu­kų ir mer­gai­čių kup­ri­nių ti­pus, dau­gu­ma mo­ki­nių (99,6 pro­c.) ne­šio­ja kup­ri­nes su dviem dir­žais. Su vie­nu dir­žu ne­šio­ja 0,1 pro­cen­to mo­ki­nių, o su ran­ke­na dau­giau ne­šio­ja 0...

Sveikatos diena – nuo parkūro iki E priedų

2016 m. lapkričio 11 d.
Die­na pra­si­dė­jo vi­sai mo­kyk­lai at­lie­kant ry­ti­nę mankš­tą „Ju­dam pa­gal Flin­tą“. Pa­si­mankš­ti­nę mo­ki­niai bu­vo pa­kvies­ti val­gy­ti svei­kų pus­ry­čių – avi­ži­nių dribs­nių ko­šės su ra­zi­no­mis.
Vė­liau ypač knie­tė­jo iš­mė­gin­ti jė­gas par­kū­ro tra­so­je. Čia nuo ber­niu­kų neat­si­li­ko ir mer­gai­tės: pri­žiū­ri­mi tre­ne­rio vi­si sėk­min­gai at­li­ko už­duo­tis.
Links­my­bių, juo­ko, šiek tiek su­maiš­ties, ener­gin­go šo­kio ne­trū­ko ir pa­mo­ko­je „Ju­dėk su mu­zi­ka“. Vai­kai ir žai­dė, ir tik­ri­no sa­vo ge­bė­ji­mą orien­tuo­tis...

Žygeivis pasakojo apie gyvenimo kelionę

2016 m. lapkričio 11 d.
Dau­giau kaip per pu­sant­ro mė­ne­sio ap­lan­kė 30 ša­lies mies­tų ir ra­gi­no au­ko­ti vė­žiu ser­gan­tiems vai­kams. Žy­gio me­tu su­rink­tos lė­šos – be­veik 60 tūks­tan­čių eu­rų – bus skir­tos Kau­no kli­ni­kų Vai­kų on­ko­lo­gi­jos sky­riaus vai­kų funk­ci­nėms lo­voms įsi­gy­ti.
Su­si­ti­ki­me Šiau­liuo­se da­ly­va­vo ir mo­ki­niai iš „Ju­ven­tos“ pro­gim­na­zi­jos, Nor­mun­do Val­te­rio jau­ni­mo mo­kyk­los, „Ro­mu­vos“, S. Šal­kaus­kio, Didžd­va­rio gim­na­zi­jų.
Pa­sak S. Bag­do­no, žy­gio me­tu ne­trū­ko jaut­rių aki­mir­kų...

Do­no­rys­tės ak­ci­ja

2016 m. lapkričio 11 d.

Broliai pranciškonai paskelbė prakartėlių konkursą

2016 m. lapkričio 11 d.
Pir­mą kar­tą or­ga­ni­zuo­ja­mo pran­ciš­ko­niš­ko pra­kar­tė­lių kon­kur­so tiks­las – per ad­ven­ti­nį lai­ko­tar­pį su­bur­ti šei­mą kar­tu ap­mąs­ty­ti šven­tų Ka­lė­dų slė­pi­nį – Die­vo įsi­kū­ni­ji­mą ir gi­mi­mą Bet­lie­jaus tvar­te­ly­je – bei pa­ska­tin­ti pa­si­ga­min­ti pra­kar­tė­lę pa­tiems.
To­kią pra­kar­tė­lę, ko­kią ži­no­me da­bar, pir­mą kar­tą 1223 me­tais su­gal­vo­jo šven­ta­sis Pran­ciš­kus Asy­žie­tis. Ruoš­da­ma­sis švęs­ti Ka­lė­das Gre­čio gy­ven­vie­tė­je, jis pa­pra­šė, kad ša­li­mais Gre­čio už­tik­to­je olo­je bū­tų at­kar­to­ta Jė­zaus gi­mi­mo sce­na –...

Aukš­to­sios mo­kyk­los pri­va­lės lai­ky­tis kokybės

2016 m. lapkričio 11 d.
Vi­si vals­ty­bi­niai uni­ver­si­te­tai ir ko­le­gi­jos bei da­lis ne­vals­ty­bi­nių aukš­tų­jų mo­kyk­lų, Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos pa­ra­gin­tos, prieš 2016 m. priė­mi­mą bu­vo su­tar­ti­nai nu­si­sta­čiu­sios mi­ni­ma­lius sto­ja­muo­sius ba­lus: ne ma­žiau kaip „2“ – uni­ver­si­te­tuo­se ir „1,2“ – ko­le­gi­jo­se iš de­šim­ties ga­li­mų. Ta­čiau jų lai­kė­si ne vi­sos aukš­to­sios mo­kyk­los.
„Tos aukš­to­sios mo­kyk­los, ku­rios ne­si­lai­kys nu­sta­ty­tų mi­ni­ma­lių kon­kur­si­nių ba­lų ar ki­tų Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­me nu­ma­ty­tų...

Rudens gė­ry­bės ti­ko ir kū­ry­bai, ir vai­šėms

2016 m. spalio 21 d.
Pir­mo­kai ry­tą pra­dė­jo po­kal­biu „Kaip su­ma­žin­ti mais­to švais­ty­mą?“. Žiū­rė­jo fil­mu­ką, jį ap­ta­rė. Po to pa­ban­dė į mais­tą pa­žvelg­ti ki­taip – iš dar­žo­vių ir vai­sių lėkš­tė­se kū­rė pa­veiks­lus.
Ant­ros kla­sės mo­ki­niai sa­vo veik­lą pra­dė­jo nuo fo­to­se­si­jos su sa­vo ru­de­ni­nė­mis skulp­tū­ro­mis. Vė­liau mar­ke­riais puo­šė de­ko­ra­ty­vi­nius mo­liū­gus.
Tre­čiak­la­siai ne­tra­di­ci­nį ryt­me­tį pra­dė­jo nuo kla­sės drau­gų ir jų tė­ve­lių įspū­din­gų me­no kū­ri­nių iš vai­sių, uo­gų, dar­žo­vių ir ki­tų gam­tos gė­ry­bių ap­žiū­ros. Vai­kai pa­si­kar­to­jo jau ži­no­mus...

Šaškėmis žai­dė ir vai­kai, ir tė­vai

2016 m. spalio 21 d.
Į fi­na­lą pa­te­ko 18 ge­riau­sių šaš­ki­nin­kų, įvei­ku­sių prie­ši­nin­kus pir­ma­jame tu­re, ku­ria­me šaš­kė­mis žai­dė net 198 mo­ki­niai.
Tur­ny­re sa­vo jė­gas iš­ban­dy­ti pa­no­ro 11 tė­ve­lių, 2 ma­my­tės bei 4 b kla­sės mo­ki­nio Ado­mo pro­se­ne­lis Al­fon­sas Re­mei­kis. Šia­me tur­ny­re nu­ta­rė da­ly­vau­ti net aš­tuo­nių fi­na­li­nin­kų tė­ve­liai.
Tur­ny­ro vy­riau­sio­ji tei­sė­ja bu­vo šaš­ki­nin­kė Sand­ra Lau­ru­tie­nė – daug­kar­ti­nė šaš­kių čem­pio­nė, ko­man­di­nių čem­pio­na­tų bei VII pa­pras­tų­jų šaš­kių pa­sau­lio mo­te­rų čem­pio­na­to 5-osios...

Dėlionės

2016 m. spalio 21 d.

Mokslo metų pabaigą atšventė kelionėje

2016 m. gegužės 27 d.
Iš­vy­kę anks­ti ry­tą, va­ka­re pa­sie­kė­me nuo­sta­bų pa­sie­nio mies­te­lį – vi­so­je Eu­ro­po­je mi­ne­ra­li­niais van­de­ni­mis ir gy­do­mo­sio­mis kli­ma­to sa­vy­bė­mis gar­sė­jan­tį Len­ki­jos Ku­do­wa Zdroj ku­ror­tą. Iš­si­mie­go­ję vy­ko­me į vie­ną uni­ka­liau­sių vie­tų Če­ki­jo­je – Adrš­pa­cho na­cio­na­li­nį par­ką.
Gė­rė­jo­mės už­bu­rian­čiais uo­lų bokš­tais ir uni­ka­lia gam­ta. Smil­tai­nio uo­los, vei­kia­mos vė­jo, van­dens, šal­čio ir karš­čio pa­vir­to į įdo­mias, mil­ži­niš­kas (iki 100 m aukš­čio) ak­me­ni­nes fi­gū­ras – ak­me­nų dan­go­rai­žių...

Abi­tu­rien­tės do­va­na – piešinys ant stiklo lie­tu­vių ir uk­rai­nie­čių drau­gys­tei

2016 m. gegužės 27 d.
Abi­tu­rien­tė pa­si­rin­ko lai­ky­ti bai­gia­mą­jį mo­kyk­li­nį me­nų kryp­ties eg­za­mi­ną, o bai­gia­ma­sis dar­bas – vit­ra­žas.
„Bai­gia­mų­jų dar­bų te­mas ren­ka­mės pa­gal tai, kas ak­tua­liau­sia mū­sų mies­te­lio, kraš­to, mū­sų ap­lin­kos žmo­nių gy­ve­ni­me. Kas tu­ri iš­lie­ka­mą­ją ver­tę ir reikš­mę. Vit­ra­žų te­mą pa­dik­ta­vo pra­smin­ga mo­kyk­los ir vie­nuo­lių ba­zi­li­jo­nų drau­gys­tė“, – sa­kė mo­ky­to­ja L. Per­mi­nie­nė.
Lie­tu­vo­je ba­zi­li­jo­nų or­di­no vie­nuo­ly­nas yra iš­li­kęs tik Vil­niu­je, dau­giau­sia vie­nuo­lių ba­zi­li­jo­nų...

Mokykloms įteiktos Žaliosios vėliavos

2016 m. gegužės 27 d.
Ta pro­ga Nor­mun­do Val­te­rio jau­ni­mo mo­kyk­lo­je įvy­ko gam­to­sau­gi­nis ren­gi­nys, ku­ria­me da­ly­va­vo Šiau­lių Rė­ky­vos pro­gim­na­zi­jos, „Sau­lės“ pra­di­nės, Šiau­lių ra­jo­no Kur­šė­nų Dau­gė­lių pa­grin­di­nės, Kur­šė­nų Pa­ven­čių mo­kyk­los ir Pak­ruo­jo „Že­my­nos“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los at­sto­vai. Gam­to­sau­gi­nių mo­kyk­lų pro­gra­mos koor­di­na­to­rius Lie­tu­vo­je Re­nal­das Ri­ma­vi­čius, pa­lin­kė­jęs mo­kyk­loms bū­ti ne­gęs­tan­čiu gam­to­sau­gi­nio są­mo­nin­gu­mo ži­di­niu sa­vo bend­ruo­me­nė­se, vi­soms įtei­kė Ža­lią­sias...

Šventė

2016 m. gegužės 27 d.

Kas greičiausiai renka tekstą kompiuteriu?

2016 m. gegužės 26 d.
Kon­kur­sas vy­ko dviem eta­pais: pir­ma­ja­me da­ly­va­vo 45 pra­di­nių kla­sių mo­ki­niai; ant­ra­me – 41 5–8 kla­sių mo­ki­nys. Vi­siems mo­ki­niams bu­vo duo­tas teks­tas (mi­tas apie Rė­ky­vos eže­rą), ku­rį rei­kė­jo su­rink­ti be klai­dų per kuo trum­pes­nį lai­ką. Bau­dos taš­kai bu­vo tai­ko­mi už klai­das.
Pir­mo­je gru­pė­je grei­čiau­siai teks­tą su­rin­ko 4B kla­sės mo­ki­nė Rū­ta Ma­žu­na­vi­čiū­tė – ji užė­mė pir­mąją vie­tą pra­di­nių kla­sių mo­ki­nių gru­pė­je. Ant­ro­ji vie­ta ati­te­ko 4A kla­sės mo­ki­nei Gre­tai Mi­ka­laus­kai­tei, tre­čias...

Dienos populiariausi

JONAS IŠ DIDŽIŲJŲ LIETUVOS KUNIGAIKŠČIŲ

2017 m. sausio 11 d.
lankomiausias

Mažiau socialinio draudimo išimčių

2017 m. sausio 11 d.
daugiausiai komentuotas