(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Biržų rajone

Amerikiečių atostogos vargstančių biržiečių šeimose

2017 m. liepos 18 d.
Praė­ju­sį ket­vir­ta­die­nį lie­tus py­lė kaip iš ki­bi­ro. Drau­ge su VšĮ „Pa­gal­bos cent­ras“ va­do­ve Re­gi­na Ži­do­nie­ne va­žia­vo­me į Ak­me­niš­kių kai­mą. Nuo­ša­lio­je so­dy­bo­je, kur įsi­kū­ru­si dau­gia­vai­kė šei­ma, plu­ša „Pa­gal­bos cent­ro“ bi­čiu­liai iš Ame­ri­kos. Jų dė­ka pa­juo­du­si še­imos vir­tu­vė ir vai­kų kam­ba­rys nu­švis: bus pa­keis­tos lu­bos, sie­nos, iš­da­žy­tos grin­dys. Kas­met šie žmo­nės su­re­mon­tuo­ja ke­lias sun­kiai be­si­ver­čian­čių šei­mų tro­bas.Re­gi­na Ži­do­nie­nė sun­kiai be­si­ver­čian­čias ra­jo­no šei­mas ži­no tar­si iš raš­to. Į...

Jono nelaimė

2017 m. liepos 18 d.
Jo­nas bu­vo sa­vi­my­la. Iš­si­rie­jęs su žmo­na, vai­kais, anū­kais. Se­nat­vė­je li­ko jam tik vie­nin­te­lė pa­guo­da. Šuo. Bet ir tas, laks­ty­da­mas lau­kais, pa­kliu­vo po au­to­mo­bi­lio ra­tais. Mei­lū­nų se­niū­nai­ti­jos se­niū­nai­tė Sand­ra Bie­liaus­kie­nė sku­bė­jo gel­bė­ti šuns, o ra­do jo šei­mi­nin­ką ant pa­ta­lo. Na­muo­se be lan­gų, be du­rų, be sta­lo, be kros­nies. Ne vi­suo­met šu­kės lai­mę ne­ša...Re­gi­na VAI­ČE­KO­NIE­NĖ
Ne mums li­go­tą Jo­ną teis­ti. Vi­si jo ar­ti­mie­ji ir pa­žįs­ta­mi ži­no: at­si­sky­rė­liu jis ta­po sa­vo...

Romualdas Šakenis. Įamžinęs tėvo palikimą

2017 m. liepos 18 d.
Kraš­to žmo­nėsRo­mual­das ta­da pa­li­ko pa­skai­ty­ti sto­rą įriš­tą to­mą su jo tė­vo Kons­tan­ti­no Ša­ke­nio trem­ty­je su­kur­tais ei­lė­raš­čiais ir ver­ti­mais. 12000 ei­lu­čių. Tiek ne tik pa­ra­šė, bet ir iš­sau­go­jo at­min­ty­je Kons­tan­ti­nas Ša­ke­nis. Bu­vęs Nep­rik­lau­so­mos Lie­tu­vos švie­ti­mo mi­nist­ras, Vals­ty­bės kont­ro­lie­rius, Sei­mo pir­mi­nin­kas, tais Lie­tu­vai lem­tin­gais 1940-ai­siais me­tais pa­reiš­kęs, kad ša­lį oku­puo­jan­čiai so­vie­ti­nei ar­mi­jai Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė tu­rė­tų pa­si­prie­šin­ti gink­lu...

Vabalninko krašte. Levandos ir istorija

2017 m. liepos 18 d.
Mus pa­si­ti­ko ūkio šei­mi­nin­kė Gied­rė. Ji ap­ro­dė le­van­dų lau­ką, ku­ris dėl sau­lės ir ši­lu­mos sto­kos dar ne­bu­vo vi­siš­kai pra­žy­dęs. Lie­taus ge­na­mi su­gu­žė­jo­me į klė­tį, ku­rio­je bu­vo­me su­pa­žin­din­ti su iš le­van­dų da­ro­mais ga­mi­niais. Su­ži­no­jo­me, kad le­van­dos ne tik džiu­gi­na iš­skir­ti­niais žie­dais, bet ir ra­mi­na, gy­do sie­lą, va­lo ir gai­vi­na orą, at­bai­do ir nai­ki­na mik­ro­bus bei pa­ra­zi­tus. Ūky­je ga­mi­na­mas le­van­dų van­duo, ku­ris nau­do­ja­mas kaip an­ti­sep­ti­kas, drė­ki­na ir ra­mi­na odą...

Vabalninke, Rinkūnų sodyboje

2017 m. liepos 18 d.
Šven­tės ei­gą or­ga­ni­za­vo Da­lia Balt­ru­šai­tie­nė, o jai tal­ki­no Va­bal­nin­ko Ba­lio Sruo­gos gim­na­zi­jos moks­lei­viai sa­va­no­riai.
Pir­mo­ji už­duo­tis – vi­siems da­ly­viams. Už­si­re­gist­ruo­da­mi da­ly­viai ga­vo skir­tin­gų spal­vų ba­lio­nė­lius. Da­bar jie bu­vo su­kvies­ti į bū­re­lius pa­gal spal­vas. Žą­se­le, su mankš­ta, apė­jo vi­są so­dy­bą ir su­da­rę pen­kis olim­pi­nius žie­dus pa­skel­bė šven­tės pra­džią.
D. Balt­ru­šai­tie­nė su­pa­žin­di­no su rung­ti­mis, pri­sta­tė tei­sė­jus. Tų rung­čių – net de­šimt...

Apie privatizacijos naujienas bei privačių susitikimų įtaką politikų reitingams

2017 m. liepos 18 d.
Sa­ko, jog nau­jų pa­sta­tų sa­vi­nin­kus įpa­rei­gos šiuo­se pa­sta­tuo­se pa­lik­ti po kam­pe­lį pa­što pa­slau­goms. Ta­čiau su­pran­ta­ma, kad šie pa­sta­tai ne­be­bus pa­štai. Ne vie­nam dėl to­kių da­ly­kų skau­dės šir­dis. Juk tūks­tan­čiai vil­nie­čių, kau­nie­čių ir klai­pė­die­čių pir­mus, o gal ir pa­skes­nius pa­si­ma­ty­mus su my­li­mai­siais skir­da­vo prie šių pa­štų. Tad da­bar kaip ir pri­va­ti­zuos dau­ge­lio mū­sų pri­si­mi­ni­mus. Dėl to­kios pri­va­ti­za­ci­jos ga­li kil­ti net pro­tes­tų. Ne­ti­ki­te? Ga­li bū­ti. Juk dėl ko­kio ker­ta­mo se­no­lio...

Archeologų džiaugsmas – ūkinė duobė

2017 m. liepos 14 d.
Ap­tik­ti ūki­nę duo­bę ar­ba šiukš­ly­ną ar­cheo­lo­gui di­de­lė sėk­mė. Ūki­nė duo­bė at­sklei­džia tik­rus is­to­ri­nius lo­bius: kaip žmo­nės gy­ve­no tam tik­ru is­to­ri­niu lai­ko­tar­piu, ką val­gė, kaip puo­šė­si, ko­kius in­dus nau­do­jo ir t. t. Ar­cheo­lo­gai Gre­ta ir Ka­ro­lis Du­de­riai šiuo me­tu is­to­ri­nių ži­nių ieš­ko ūki­nė­je duo­bė­je, į ku­rią bir­žie­čiai šiukš­les ver­tė XVII am­žiaus pa­bai­go­je.Ne­se­niai Rad­vi­los gat­vė­je, ei­nant į pa­grin­di­nį mies­to pa­plū­di­mį, nu­griau­tas se­nas pri­va­tus na­mas. Jo skly­pe išaugs nau­jas...

Vabalninkas šildysis kailiniais?

2017 m. liepos 14 d.
Nuo se­no Va­bal­nin­ko dau­gia­bu­čius, Kul­tū­ros na­mus, bib­lio­te­ką bei ki­tas įstai­gas šil­do Bir­žų tech­no­lo­gi­jų ir vers­lo mo­ky­mo cent­ro Va­bal­nin­ko sky­riaus ka­ti­li­nė. Švie­ti­mo įstai­ga ne tik tie­kia ši­lu­mą gy­ven­to­jams ir įstai­goms, bet pa­ti re­mon­tuo­ja vi­sai nu­si­dė­vė­ju­sias tra­sas bei ša­li­na ava­ri­jas. Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jai pri­klau­san­tis Cent­ras ne vie­nus me­tus ban­do jai ne­prik­lau­san­čių funk­ci­jų at­si­kra­ty­ti, ta­čiau Sa­vi­val­dy­bė jų pe­rim­ti ne­sku­ba ir tem­pia lai­ką...

Pamatysime, kokių grybų ir kitų gėrybių netruks gausime iš miškų

2017 m. liepos 14 d.
* * *
Ta­čiau so­cial­de­mok­ra­tų ne to­kia par­ti­ja, kad lik­tų be amo. Par­ti­jos ly­de­ris Gin­tau­tas Pa­luc­kas pa­reiš­kė, jog po „vals­tie­čių“ ir kon­ser­va­to­rių su­si­ta­ri­mo dėl miš­kų ūkio re­for­mos jau ne­bė­ra pra­smės so­cial­de­mok­ra­tams bū­ti koa­li­ci­jo­je su „vals­tie­čiais“. To­dėl par­ti­jos or­ga­nai spręs: ar trauk­tis iš koa­li­ci­jos? Pa­ma­ty­sim. Vie­ni spė­ja, kad so­cial­de­mok­ra­tai pa­si­trauks, nes jiems jau at­si­bo­do bū­ti koa­li­ci­jo­je ma­žes­niuo­ju bro­liu. Su ku­riuo nie­kas ne­si­ta­ria...

Žurnalistas ir rašytojas iš Vabalninko

2017 m. liepos 11 d.
Kraš­to žmo­nės1992 me­tų sau­sio 29 die­nos „Bir­žie­čių žo­džio“ nu­me­ry­je bu­vo iš­spaus­din­ta Vla­do Ra­mo­jaus kny­gos iš­trau­ka „Že­mės ant gy­vo­jo kars­to“ ir pa­teik­ta ži­nių apie au­to­rių.
Ši­taip pra­si­dė­jo gra­žus bend­ra­vi­mas laiš­kais. Li­ko ne tik tu­ri­nin­gi ir nuo­šir­dūs jo laiš­kai, bet ir laik­raš­čio pus­la­piuo­se iš­spaus­din­ti Vla­do Bū­tė­no at­siųs­ti pri­si­mi­ni­mai apie ne­prik­lau­so­mos Lie­tu­vos švie­ti­mo mi­nist­rą, vals­ty­bės kont­ro­lie­rių ir Sei­mo pir­mi­nin­ką Kons­tan­ti­ną Ša­ke­nį, va­bal­nin­kie­tį ra­šy­to­ją ir...

Apie naujus ir senus vadus bei įdomius balsavimus Seime

2017 m. liepos 11 d.
Va­di­na­si, kol ne­pa­si­kei­čia įstai­gos va­do­vas, tol ne­ga­li­me su­lauk­ti rim­tų po­ky­čių? Ma­tyt, taip. Juk po­ky­čių il­gus me­tus ne­ma­tė­me „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ bend­ro­vė­je, kol ne­bu­vo pa­keis­ta va­do­vy­bė. Tad, ko ge­ro, ne be rei­ka­lo ei­na­ma prie tvar­kos, jog val­diš­kuo­se po­stuo­se ne­bū­tų am­ži­nų va­do­vų.
Ta­čiau at­leis­ti dar­buo­to­jus iš vals­ty­bės tar­ny­bos nė­ra leng­va. Anks­tes­nis Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos va­do­vas Dai­no­ras Bra­daus­kas bu­vo at­leis­tas dėl ga­li­mo...

Biržietis ir baidarių ultramaratonas

2017 m. liepos 7 d.
„At­ža­ly­no“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­rius Vai­do­tas But­ke­vi­čius daug me­tų ke­lio­nėms ren­ka­si upių ir eže­rų ke­lius – nė­ra tos va­sa­ros, kad ne­sės­tų į val­tį ar bai­da­rę. Šių­me­tė ke­lio­nė ypa­tin­ga – Vai­do­tas da­ly­va­vo bai­da­rių ult­ra­ma­ra­to­ne ir per 28 va­lan­das su vos tri­mis ke­lių mi­nu­čių per­trau­kė­lė­mis įvei­kė 162 ki­lo­met­rus. Nors ke­lio­nės pa­bai­go­je iš nuo­var­gio pra­dė­jo ro­dy­tis ha­liu­ci­na­ci­jos, po ke­lių sa­vai­čių Vai­do­tas su bi­čiu­liais nu­ta­rė pa­kar­to­ti su­dė­tin­gą tra­są be sku­bos.V...

Nausėdžių ilgesys

2017 m. liepos 7 d.
Žmo­gaus ir me­džio se­nat­vės kaip se­se­rys. Ir vie­nas, ir ki­tas, su šak­ni­mis iš gim­tos dir­vos iš­rau­tas, nau­jo­je vie­to­je ne­bep­ri­gis, – ti­ki­na Si­gi­ta Ka­ro­sie­nė. Gi­mu­si Zas­tau­čiuo­se, dau­giau kaip 40 me­tų gy­ve­nu­si, dvi duk­ras su vy­ru užau­gi­nu­si ir jau naš­lau­jan­ti Nau­sė­džiuo­se. Ji jau at­si­kan­du­si mies­tie­tės duo­nos. Gy­ve­nu­si Pa­ne­vė­žy­je. Vėl grį­žu­si į sa­vo Nau­sė­džius. Tai bent ato­sto­gos...– Kol svei­ka­tos tu­ri, ge­rai jau­tie­si. Suk­ry­pau po vy­ro mir­ties. Daug kas...

Kokiomis dovanomis pasitinkame ir pasitiksime šventes

2017 m. liepos 7 d.
Lie­tu­va ir jos žmo­nės džiau­gia­si sa­vo šven­tė­mis. Šven­čia. Do­va­nas do­va­no­ja.Lie­tu­vos Ka­ra­liaus Min­dau­go ka­rū­na­vi­mo die­nos iš­va­ka­rė­se Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė vals­ty­bės or­di­nus ir me­da­lius įtei­kė dau­giau kaip 40 Lie­tu­vos ir už­sie­nio pi­lie­čių. Vals­ty­bės ap­do­va­no­ji­mų ce­re­mo­ni­ja iš lie­pos 6-osios, ka­da šven­čia­ma Vals­ty­bės die­na, bu­vo per­kel­ta į lie­pos 5-ąją, nes ket­vir­ta­die­nį Pre­zi­den­tė da­ly­va­vo dvy­li­kos Vi­du­rio bei Ry­tų Eu­ro­pos vals­ty­bių va­do­vų su­si­ti­ki­me su JAV...

Ką daryti, kai mus visokie institutai ir tyrėjai indeksuoja

2017 m. liepos 4 d.
* * *
Štai švie­žia nau­jie­na. Vie­šo­ji įstai­ga Pi­lie­ti­nės vi­suo­me­nės ins­ti­tu­tas pra­ne­šė, jog nu­sta­tė mū­sų pi­lie­ti­nės ga­lios in­dek­są. Pas­kelb­ta, kad šis in­dek­sas per­nai bu­vo 37 ba­lai iš 100 ga­li­mų. O už­per­nai – 33,4 ba­lo. Va­di­na­si, mū­sų pi­lie­ti­nė ga­lia per me­tus tru­pu­tį ūg­te­lė­jo. Ge­rai ar blo­gai? Tu­rė­tų bū­ti ge­rai, jei­gu mū­sų ga­lia au­ga. Nors nė­ra aiš­ku, kiek iš to mes tu­ri­me nau­dos.
* * *
Skel­bia­ma, kad mi­nė­tas Pi­lie­ti­nės veik­los ins­ti­tu­tas tu­ri tiks­lus stip­rin­ti...

Pačeriaukštės seniūnijos labirintais

2017 m. liepos 4 d.
Bir­žų ra­jo­no se­niū­ni­jų gy­ven­vie­čių gat­vės jau ke­le­ri me­tai tvar­kin­gai pa­ženk­lin­tos len­te­lė­mis su jų pa­va­di­ni­mais. Ypač tuo džiau­gia­si sku­bios pa­gal­bos tar­ny­bos. Ne­be­rei­kia klai­džio­ti, su­tau­po­mas bran­gus lai­kas, ope­ra­ty­ves­nė pa­gal­ba. Pa­če­riaukš­tė­je to­kių len­te­lių nė­ra. Ne vi­si gy­ven­to­jai pa­tys ži­no, ko­kio­je gat­vė­je gy­ve­na. Ką jau kal­bė­ti apie kai­my­nus. Pag­rin­di­niai orien­ty­rai ieš­kant vie­no ar ki­to gy­ven­to­jo: van­den­tie­kis, mo­kyk­la, dau­gia­bu­tis ir t. t...

Lebeniškių kaimo paslaptys

2017 m. liepos 4 d.
Va­bal­nin­ko se­niū­ni­jos pa­kraš­ty­je tarp miš­kų stūk­san­tis Le­be­niš­kių kai­mas su sa­vo praei­ti­mi slen­ka į už­marš­tį. Vie­nin­te­lis gel­bė­to­jas – kraš­to mu­zie­jus. Mu­zie­jaus ve­dė­ja Vi­da Sku­jie­nė su sa­vo tal­ki­nin­kais ban­do pra­kal­bin­ti šio kai­mo is­to­ri­ją.Is­to­ri­niuo­se šal­ti­niuo­se 1585 m. mi­ni­mas Le­be­niš­kių vai­tys­tės cent­ras. Po ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro čia bu­vo įkur­ta Le­be­niš­kių apy­lin­kė (vei­kė iki 1954 m.) Le­be­niš­kiuo­se vei­kė pra­di­nė ir aš­tuon­me­tė mo­kyk­los. Kai­mo švie­suo­lė, bu­vu­si šios mo­kyk­los...

Nauja atliekų tvarkymo sistema papiktino verslininkus

2017 m. liepos 4 d.
Nuo spa­lio 1 die­nos, jei pri­tars ra­jo­no Ta­ry­ba, tu­rė­tų įsi­ga­lio­ti vie­ti­nė rink­lia­va už ko­mu­na­li­nių at­lie­kų tvar­ky­mą iš at­lie­kų tu­rė­to­jų. Bus įves­ta rink­lia­vos sis­te­ma, ku­rią su­da­rys dvi da­lys: pa­sto­vio­ji ir kin­ta­mo­ji. Tai reiš­kia, jog pa­sto­vią­ją da­lį mo­kės vi­si, ne­prik­lau­so­mai nuo at­lie­kų kie­kio, o kin­ta­mo­ji mo­kes­čio da­lis jau pri­klau­sys nuo at­lie­kų kie­kio. Į nau­jo­sios tvar­kos pri­sta­ty­mą Sa­vi­val­dy­bė­je at­vy­kę vers­li­nin­kai pik­ti­no­si rink­lia­vos pro­por­ci­ja: ko­dėl...

Siekęs tauraus idealo. Mamertas Indriliūnas

2017 m. liepos 4 d.
Kraš­to žmo­nėsTai bu­vo li­te­ra­tų kar­ta, ku­ri pa­sku­ti­nė atė­jo į ne­prik­lau­so­mos Lie­tu­vos Kau­no Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to au­di­to­ri­jas ir pir­mo­ji įžen­gė į su­grį­žu­sį Lie­tu­vai Vil­niaus uni­ver­si­te­tą. Šiai oku­pa­ci­jų me­tais dva­siš­kai ir fi­ziš­kai lau­žy­tai jau­nų kū­rė­jų kar­tai pri­klau­sė ir Ma­mer­tas Ind­ri­liū­nas – daug ža­dė­jęs kri­ti­kas, poe­tas ir ver­tė­jas, ne­spė­jęs rea­li­zuo­ti sa­vo neei­li­nio ta­len­to, nes gy­ven­ti jam bu­vo lem­ta tik dvi­de­šimt pen­ke­rius me­tus.
Jo gim­ti­nė – gra­ži...

Milžinas Juostaviečiuose nebeužmigtų

2017 m. birželio 30 d.
Šį šeš­ta­die­nį Juos­ta­vie­čiuo­se – gim­ta­die­nis. Kai­mui – 410 me­tų. Iš­kil­mėms puo­šia­si par­kas. Or­ga­ni­za­to­riai ža­da: šven­tė bus įspū­din­ga.Kai­mo bib­lio­te­ki­nin­kė, bend­ruo­me­nės ta­ry­bos na­rė Da­lia Vė­tie­nė daug me­tų ren­ka kraš­to­ty­ri­nę me­džia­gą. Da­lia ir at­kaps­tė fak­tą: Juos­ta­vie­čiai is­to­ri­jos šal­ti­niuo­se pir­mą kar­tą pa­mi­nė­ti 1607 me­tais. Apie kai­mą by­lo­ja sak­mė. Čia gy­ve­nęs mil­ži­nas. Di­džiu­lis kaip kal­nas. Iš to­lo jo plau­kai ro­dės lyg krū­mai. Ei­da­mas mil­ži­nas vis brauk­da­vęs pa­že­me sa­vo il­gą lyg...

Dienos populiariausi

Vyšnių festivalis sumažėjo, bet įvairovė išliko

2017 m. liepos 18 d.
lankomiausias

Paš­tas pasiūlė komp­ro­mi­są

2017 m. liepos 18 d.
daugiausiai komentuotas