(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Biržų rajone

Dvi moterėlės pastatė bažnyčią

2017 m. gegužės 19 d.
2001 m. spa­lio 12 d. su­de­gė Suos­to Šv. Kry­žiaus Išaukš­ti­ni­mo baž­ny­čia. Vie­ni kal­bė­jo – nau­jos jau ne­be­pa­sis­ta­ty­si­me. Ki­ti ti­ki­no – baž­ny­čios ne­be­rei­kia. Bet ste­buk­las įvy­ko. Baž­ny­čia sto­vi. Prieš 10 me­tų sta­ty­bų ėmė­si dvi kai­mo mo­te­rys: Re­gi­na Si­mo­na­vi­čie­nė ir Ona Ma­so­nie­nė. O joms tal­ki­no vi­sa Lie­tu­va.Šven­ta­die­nio sau­lė ro­dė kryp­tį į Suos­to šven­to­vę. Pir­ma­sis dvi­ženk­lis pra­smin­gas ir iš­kal­bin­gas baž­ny­čios ju­bi­lie­jus. Išs­va­jo­ta, švy­tin­ti, iš­puoš­ta, ant se­no­sios pe­le­nų...

Daugiabučio vandenyje aptikta legionelių

2017 m. gegužės 19 d.
Ba­lan­džio pa­bai­go­je į „Bir­žie­čių žo­dį“ krei­pė­si Vy­tau­to gat­vės 36-ojo na­mo gy­ven­to­ja ir pa­si­skun­dė, jog iš karš­to van­dens čiau­po bė­ga van­duo su smė­lio nuo­sė­do­mis. Bir­žų vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos dar­buo­to­jai paė­mė van­dens mė­gi­nį ir nu­ve­žė į la­bo­ra­to­ri­ją iš­tir­ti. Pa­si­ro­do, jog van­de­nyje ne tik ge­le­žies kie­kis du su pu­se kar­to vir­ši­ja leis­ti­ną nor­mą, bet ir vei­sia­si le­gio­ne­lės.Bir­žų vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos vir­ši­nin­kas Adol­fas...

Administracijos direktoriumi siūlys Joną Jonušį

2017 m. gegužės 19 d.
Ba­lan­dį iš pa­rei­gų sa­vo no­ru pa­si­trau­kus Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui Ri­man­tui Pau­žai, ra­jo­no val­džia ėmė ieš­ko­ti nau­jo kan­di­da­to į šias pa­rei­gas. Kan­di­da­tui neat­si­ra­dus per du mė­ne­sius, bū­tų spren­džia­mas klau­si­mas dėl tie­sio­gi­nio val­dy­mo įve­di­mo, pa­lei­džia­ma ra­jo­no Ta­ry­ba ir ren­gia­mi nau­ji rin­ki­mai. Pa­na­šu, kad šio sce­na­ri­jaus pa­vyks iš­veng­ti. Ra­jo­no val­dan­tie­ji į Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­rei­gas siū­lo Jo­ną Jo­nu­šį.Jo­ną Jo­nu­šį vy­res­nio am­žiaus...

Kodėl olimpinė dvasia mūsų politikoje truputį keista

2017 m. gegužės 19 d.
Olim­pi­nės var­žy­tu­vės ypač ryš­kios šių die­nų mū­sų vals­ty­bės po­li­ti­ko­je.
Vals­tie­čiams val­džią da­vė­me, nes per rin­ki­mus jie pa­si­ža­dė­jo ko­vo­ti su gir­tuok­lia­vi­mu. Tad ir puo­la įgy­ven­din­ti pa­ža­dus. Pra­si­de­da var­žy­bos: kas dau­giau vis­ko už­draus, kas kie­čiau į na­gą al­ko­ho­lio var­to­to­jus paims. Vie­ni siū­lo leis­ti ger­ti alų vie­nuo­se ren­gi­niuo­se ir už­draus­ti ger­ti ki­tuo­se ren­gi­niuo­se. Vie­ni no­ri už­draus­ti alų plas­ti­ko bu­te­liuo­se. Ki­ti siū­lo ne­be­leis­ti pa­da­vi­nė­ti...

Užušiliečiai nori sportuoti

2017 m. gegužės 16 d.
Užu­ši­lie­čiai džiau­gia­si sa­vo gy­ven­vie­tės par­ko su­tvar­ky­mu. Nau­ja est­ra­da. Pa­to­gi au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė su pri­va­žia­vi­mu. Sto­vi ir tua­le­tas. Bet no­ri­si dar ge­riau... Ypač jau­ni­mui.Užu­ši­lių par­ke pie­nių žie­duos su­pa­si eu­ro­pi­niai fut­bo­lo var­tai. Bet prie se­nų­jų – ju­dė­ji­mas. Žo­lė iš­tryp­ta, že­mė su­plūk­ta. Par­ke jau at­si­ra­dęs ir krep­ši­nio sto­vas. Ka­muo­lys liu­di­ja: mėgs­ta­mas ir krep­ši­nis.
– Pa­vy­di­me mie­liū­nie­čiams, gai­žiū­nie­čiams. Jie tu­ri šiuo­lai­kiš­kus spor­to aikš­ty­nus...

Pasaulio pabaiga? Ar tik pabaigos pradžia?

2017 m. gegužės 16 d.
* * *
Ži­no­ma, kad kom­piu­te­ri­nis vi­ru­sas pa­ken­kė Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos li­go­ni­nėms. Kai ku­rios li­go­ni­nės ne­be­ga­lė­jo priim­ti pa­cien­tų, iš­ra­šy­ti vais­tų. Nu­ken­tė­jo Is­pa­ni­jos te­le­ko­mu­ni­ka­ci­jų bend­ro­vės. Bu­vo įsi­brau­ta į Ru­si­jos vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos kom­piu­te­rius. Nu­ken­tė­jo Pran­cū­zi­jos au­to­mo­bi­lių ga­my­bos mil­ži­nė „Re­nault“. Kom­piu­te­ri­nės ata­kos neiš­ven­gė kai ku­rios JAV, ki­tų pa­sau­lio vals­ty­bių bend­ro­vės, pri­va­tūs var­to­to­jai. Lie­tu­vo­je ir­gi pra­neš­ta apie...

O metai vis ėjo...

2017 m. gegužės 16 d.
Šyp­te­lė­jo lai­mė pri­si­lies­ti prie pa­ro­vė­jie­tės Onos Sme­rod­kie­nės šir­dies. Ir šir­dis at­si­du­so. Pri­si­mi­ni­mais, poe­zi­jos po­smais, dai­nos me­lo­di­ja...Onu­tės Sme­rod­kie­nės gy­ve­ni­mas įau­gęs į Pa­ro­vė­jos že­mę. Tarp Ro­vė­jos kran­tų. Sro­ve­nan­tis kaip gim­ti­nės upe­lė. Pir­ma­ja­me, sa­vo tė­ve­lių Gru­žaus­kų na­me­ly­je, ji gi­mė. Ant­ra­ja­me gy­ve­no su vy­ru. Užau­gi­no vai­kus. Ir ta­po naš­le. Po tre­čią­ja, duk­ters Sand­ros pa­sto­ge, Onu­tė, jau pen­kių anū­kų mo­čiu­tė, ski­na sa­vo vai­sius. Iš­lei­du­si į sa­va­ran­kiš­ką...

Kad visi keliai vestų į Biržus

2017 m. gegužės 16 d.
Praė­ju­siais me­tais lie­tu­mi prau­su­si tu­riz­mo se­zo­no ati­da­ry­mo šven­tę, šie­met gam­ta bir­žie­čių pa­si­gai­lė­jo ir do­va­no­jo pui­kų orą. Šven­tės ati­da­ry­mą pa­ger­bė Sei­mo pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pranc­kie­tis. Bir­žie­čiai ir mies­to sve­čiai su­ži­no­jo šių­me­tes tu­riz­mo nau­jie­nas, lan­kė tu­ris­ti­nes ra­jo­no vie­tas, poil­sia­vo, vai­ši­no­si, de­gus­ta­vo ir ki­taip pra­mo­ga­vo.Šven­tės pra­džiai bir­žie­čiai rin­ko­si į Pi­lies ar­se­na­lą. Se­no­vi­nių au­to­mo­bi­lių kor­te­žo pra­džio­je įrie­dė­jo me­ras...

Kas laukia Anglininkų?

2017 m. gegužės 9 d.
Ang­li­nin­kų bend­ruo­me­nė ver­čia­si per gal­vą, kad kai­mas su­kles­tė­tų. Ku­ria vers­lą, dar­bo vie­tas, ūki­nin­kau­ja, tvar­ko kai­mo van­den­tie­kį. Tei­kia ir sėk­min­gai įgy­ven­di­na pro­jek­tus.Tuo­kia­si ir gim­do vai­kus. Tik val­džios po­li­ti­ka ne jų nau­dai. Ne­be­li­ko vai­kų dar­že­lio, mo­kyk­los sky­riaus. Per pa­va­sa­ri­nį po­tvy­nį ap­sem­ti du na­mai. Pla­nuo­ja­ma nai­kin­ti kai­mo bib­lio­te­ką. O di­džiau­sias smū­gis – ga­li už­da­ry­ti ir me­di­ci­nos punk­tą.Gy­ven­to­jų su­ra­šy­mo duo­me­ni­mis, Ang­li­nin­kai –...

Scenoje nutilo biržiečių vaikų juokas

2017 m. gegužės 9 d.
Ge­gu­žės 6-7 die­no­mis Va­bal­nin­ko kul­tū­ros na­muo­se skam­bė­jo tra­di­ci­nis XIV tarp­tau­ti­nis vai­kų ir jau­ni­mo teat­rų fes­ti­va­lis „Lai­min­gas vai­kų juo­kas“. Va­bal­nin­kie­čių kul­tū­ros dar­buo­to­jų ir jų bend­ra­min­čių pa­stan­gos Bir­žų kraš­to vai­kų ir jau­ni­mo teat­rą at­gai­vin­ti, iš­ves­ti į sce­ną – blės­ta.Va­bal­nin­ko kul­tū­ros na­mų sce­na ke­lio­li­ka me­tų pri­si­šau­kia ir su­lau­kia pa­čių iš­ti­ki­miau­sių teat­ro bi­čiu­lių iš Lent­va­rio, Vil­niaus, Ku­piš­kio, Pa­ne­vė­žio, Paįst­rio. Net du vai­kų ir jau­ni­mo teat­ro ko­lek­ty­vai at­vy­ko iš...

Linksmosios vakaruškos Ramongaliuose

2017 m. gegužės 9 d.
Tad ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­rė Da­lia Balt­ru­šai­tie­nė ir pa­kvie­tė juos pra­dė­ti pro­gra­mą. Va­bal­nin­ko kul­tū­ros na­mų liau­diš­kų šo­kių gru­pės šo­kė­jai šo­ko taip lais­vai ir ener­gin­gai, kad net sa­lės grin­dys lin­ga­vo. Sten­gė­si nuo jų neat­si­lik­ti ir vy­res­nie­ji – folk­lo­ri­nio an­samb­lio šo­kė­jai, bet ne­gi ga­li ly­gin­tis, kai me­tų skir­tu­mas bent pen­kios de­šim­tys!
Va­bal­nin­ko „Sau­la­las“ da­ly­viai (va­do­vas Pet­ras Ma­tu­lis) dai­na­vo liau­diš­kas dai­nas. Jie neuž­mir­šo pa­svei­kin­ti sa­lė­je su­si­rin­ku­sių...

Šukionis nušvietė Fatimos Marijos spindulys

2017 m. gegužės 9 d.
Ge­gu­žės mė­ne­sį baž­ny­čia kvie­čia ka­ta­li­kus kas­dien dau­giau pa­si­mels­ti Švč. Mer­ge­lei ir Mo­ti­nai Ma­ri­jai. Baž­ny­čio­se lai­ko­mos ge­gu­ži­nės pa­mal­dos (mo­ja­vos). Ka­ta­li­kų šei­mos bend­rai mel­džia­si ir na­muo­se. Šie­met ge­gu­ži­nės pa­mal­dos su­tam­pa su Švč. M. Ma­ri­jos ap­si­reiš­ki­mų 100-ųjų me­ti­nių mi­nė­ji­mais Fa­ti­mo­je (Por­tu­ga­li­ja). Į Fa­ti­mą pas Ro­ži­nio Ka­ra­lie­nę Ma­ri­ją sa­vo mal­das ir gies­mes siun­čia ir šu­kio­nie­čiai, ge­gu­ži­nių pa­mal­dų da­ly­viai.Ta­ke­liais, ke­le­liais iš sa­vo na­mų pa­by­ra...

Leonardas Žitkevičius

2017 m. gegužės 9 d.
Kraš­to žmo­nėsPoe­to gim­ti­nė – Va­bal­nin­kas. Čia jis gi­mė 1914 me­tų lapk­ri­čio 19 die­ną. Net­ru­kus tė­vai nuo ar­tė­jan­čios kai­ze­ri­nės Vo­kie­ti­jos oku­pa­ci­jos pa­si­trau­kė į Ru­si­ją. Tė­vas, tu­rė­da­mas tris­de­šimt še­še­rius me­tus, 1918 me­tais mi­rė Uk­rai­no­je, Ko­no­to­po mies­te. Grį­žu­si į Va­bal­nin­ką, Leo­nar­do ma­ma pri­si­glau­dė pas vy­ro bro­lį Po­vi­lą Žit­ke­vi­čių. Šei­mai pa­dė­jo ir Žit­ke­vi­čių gi­mi­nai­tis poe­tas ku­ni­gas Ka­zys Žit­kus-Vin­cas Sto­nis.
Bai­gęs Va­bal­nin­ko pra­džios mo­kyk­lą...

Apie mokslo pertvarką bei jo šaknų ir vaisių skonį

2017 m. gegužės 5 d.
* * *
Da­bar­ti­nė val­džia mū­sų gė­ry­bė­mis dar neap­do­va­no­jo. Pa­tei­kia tik su­ma­ny­mų, kaip ir ką ke­ti­na da­ry­ti. Vie­nas iš įdo­mes­nių šių die­nų da­ly­kų – švie­ti­mo sis­te­mos per­tvar­ka. Švie­ti­mo rei­ka­lai rū­pi kiek­vie­nam pi­lie­čiui. Ypač jau­ni­mui. Mat yra su­ma­ny­mas pail­gin­ti moks­lo me­tus. Tei­gia­ma, kad da­bar per moks­lo me­tus ne­spė­ja­ma žmo­niš­kai ži­nių įsi­sa­vin­ti. Su­ju­di­mas. Mo­ki­niai vos ne su­tar­ti­nai aiš­ki­na, kad nė­ra rei­ka­lo moks­lo me­tus il­gin­ti, nes per karš­čius moks­lai į...

Biržietės Kazimieros motinystės pjūtis

2017 m. gegužės 5 d.
Mo­ti­nos die­nos pro­ga šian­dien Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pre­zi­den­tū­ro­je Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė or­di­no „Už nuo­pel­nus Lie­tu­vai“ me­da­liu ap­do­va­no­ja mo­ti­nas, išau­gi­nu­sias ir do­rai išauk­lė­ju­sias sep­ty­nis ir dau­giau vai­kų. Tarp pa­gerb­tų­jų – ir bir­žie­tė Ka­zi­mie­ra Panč­kaus­kie­nė.Pri­si­me­na­me Jus – dai­lią, skub­riais žings­ne­liais tols­tan­čią pa­grin­di­ne Bir­žų gat­ve mo­te­riš­ku­tę kaip ku­rap­ką su bū­riu vai­ku­čių, ku­rap­kiu­kų. Pa­si­gen­da­me. Vai­kai užau­go ir vis­kuo ap­rū­pi­na...

Spausdino laikraščius ir knygas (1)

2017 m. gegužės 5 d.
Ge­gu­žės 7-oji – Spau­dos at­ga­vi­mo, kal­bos ir kny­gos die­na1912 me­tais įsteig­tos spaus­tu­vės stei­gė­jai bu­vo ži­no­mi Bir­žų kraš­to žmo­nės: Ru­si­jos vals­ty­bės Dū­mos de­pu­ta­tas, ad­vo­ka­tas Mar­ty­nas Yčas, re­for­ma­tų ku­ni­gas Po­vi­las Ja­ku­bė­nas, poe­tas ir ver­tė­jas Sta­nis­lo­vas Da­gi­lis, Bir­žų li­go­ni­nės ve­dė­jas gy­dy­to­jas My­ko­las Kup­re­vi­čius, Mask­vos pro­vi­zo­rius Balt­rus Če­pu­lis, pre­ky­bi­nin­kas ir iš­ra­dė­jas Jur­gis Tre­čio­kas, ūki­nin­kas K. Pruns­kas. Spaus­tu­vės sa­vi­nin­ku...

Politikos šou

2017 m. gegužės 5 d.
Vi­si no­ri­me to pa­ties: kad Bir­žai bū­tų gra­žes­ni ir žmo­nės no­rė­tų čia gy­ven­ti. Ta­čiau ra­jo­no Ta­ry­bos po­sė­džiai, kur de­rė­tų kon­cent­ruo­tis ir vie­ny­tis svar­biems spren­di­mams, tam­pa po­li­ti­nio šou are­na. Šį kar­tą ne­pra­len­kia­mu šou­me­nu ta­po ra­jo­no Ta­ry­bos na­rys Arū­nas Ans­ki­nas.Pir­muo­ju klau­si­mu ra­jo­no po­li­ti­kai pri­ta­rė Gar­bės pi­lie­čio var­do su­tei­ki­mo ko­mi­si­jos siū­ly­mui su­teik­ti Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės gar­bės pi­lie­čio var­dus li­te­ra­tui, kraš­to­ty­ri­nin­kui...

Skrebiškius sudrebino traktorių gausmas (1)

2017 m. balandžio 28 d.
Šeš­ta­die­nį į Skre­biš­kius ro­po­jo, rie­dė­jo įvai­riau­si se­ni ir šiuo­lai­kiš­ki trak­to­riai. Juos į gy­ven­vie­tės cent­rą šau­kė pa­ly­dos į lau­kus. Ri­kia­vo­si į pa­ra­dą. Trak­to­rių šei­mi­nin­kai, mo­te­ris ir aš­tuo­ni vy­rai, šo­ki­nė­jo iš ka­bi­nų ir sku­bė­jo į bend­ruo­me­nės na­mų sa­lę. Net ne­nu­jau­tė, kas ten lau­kia.Su­tik­tu­vėms – gy­va mu­zi­ka. Ūki­nin­kus šok­di­no kuč­ga­lie­čių mu­zi­kan­tų mar­šai. Links­my­bės tę­sė­si su sce­ni­niu vaiz­de­liu „Ūki­nin­kas ir meš­ka“. Į vaiz­de­lio sce­na­ri­jų bu­vo įpin­tos ir meš­ku­tės vai­šės. Kaip pa­dė­ka ūki­nin­kams –...

Martynas Kvedaras į Biržus parvežė ypatingą pergalę

2017 m. balandžio 28 d.
Ba­lan­džio 19–21 die­ną Če­ki­jos sos­ti­nė­je Pra­ho­je vy­ko Eu­ro­pos sam­bo jau­nių ir jau­ni­mo čem­pio­na­tas. Bir­žie­tis Mar­ty­nas Kve­da­ras šia­me čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo bron­zos me­da­lį.1997 me­tais Mar­ty­no tre­ne­ris Min­dau­gas Si­mė­nas iš Eu­ro­pos sam­bo čem­pio­na­to grį­žo iš­ko­vo­jęs bron­zos me­da­lį. Po dvi­de­šim­ties me­tų jo auk­lė­ti­nis Mar­ty­nas Kve­da­ras taip pat pa­sie­kė šį įspū­din­gą re­zul­ta­tą. M. Si­mė­nas ne­gai­lė­jo Mar­ty­nui ge­rų žo­džių. Vai­ki­ną jis tre­ni­ruo­ja nuo pir­mos kla­sės. Da­bar Mar­ty­nas...

Prizas – ąžuolų sodinimas (1)

2017 m. balandžio 28 d.
Praė­ju­sį ant­ra­die­nį poil­sio aikš­te­lė­je pa­ke­liui į Ast­ra­vą bu­vo so­di­na­mi rau­do­nie­ji ąžuo­lai. Juos bir­žie­čiams do­va­no­jo SEB ban­ko Bir­žų sky­riaus ko­lek­ty­vas, ge­riau­siai Lie­tu­vo­je pa­si­ro­dęs iš­li­ki­mo kon­kur­se „Tris mė­ne­sius su 30 eu­rų gry­nų­jų“.SEB ban­ko maž­me­ni­nės ban­ki­nin­kys­tės tar­ny­bos di­rek­to­rius, ban­ko val­dy­bos na­rys Vai­das Ža­gū­nis pa­sa­ko­jo, jog ban­kas pa­skel­bė kon­kur­są sa­vo ko­man­doms: iš­gy­ven­ti tris mė­ne­sius, pi­ni­gi­nė­je tu­rint ne dau­giau kaip 30 eu­rų gry­nų­jų pi­ni­gų...

Dienos populiariausi

Pagryžuviškiai ir šaukėniškiai kovoja už darbo vietas

2017 m. gegužės 20 d.
lankomiausias

Darželių direktorėms pakelti atlyginimai

2017 m. gegužės 20 d.
daugiausiai komentuotas