(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai

Biržų rajone

Dvi moterėlės pastatė bažnyčią

2017 m. gegužės 19 d.
2001 m. spa­lio 12 d. su­de­gė Suos­to Šv. Kry­žiaus Išaukš­ti­ni­mo baž­ny­čia. Vie­ni kal­bė­jo – nau­jos jau ne­be­pa­sis­ta­ty­si­me. Ki­ti ti­ki­no – baž­ny­čios ne­be­rei­kia. Bet ste­buk­las įvy­ko. Baž­ny­čia sto­vi. Prieš 10 me­tų sta­ty­bų ėmė­si dvi kai­mo mo­te­rys: Re­gi­na Si­mo­na­vi­čie­nė ir Ona Ma­so­nie­nė. O joms tal­ki­no vi­sa Lie­tu­va.Šven­ta­die­nio sau­lė ro­dė kryp­tį į Suos­to šven­to­vę. Pir­ma­sis dvi­ženk­lis pra­smin­gas ir iš­kal­bin­gas baž­ny­čios ju­bi­lie­jus. Išs­va­jo­ta, švy­tin­ti, iš­puoš­ta, ant se­no­sios pe­le­nų...

Daugiabučio vandenyje aptikta legionelių

2017 m. gegužės 19 d.
Ba­lan­džio pa­bai­go­je į „Bir­žie­čių žo­dį“ krei­pė­si Vy­tau­to gat­vės 36-ojo na­mo gy­ven­to­ja ir pa­si­skun­dė, jog iš karš­to van­dens čiau­po bė­ga van­duo su smė­lio nuo­sė­do­mis. Bir­žų vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos dar­buo­to­jai paė­mė van­dens mė­gi­nį ir nu­ve­žė į la­bo­ra­to­ri­ją iš­tir­ti. Pa­si­ro­do, jog van­de­nyje ne tik ge­le­žies kie­kis du su pu­se kar­to vir­ši­ja leis­ti­ną nor­mą, bet ir vei­sia­si le­gio­ne­lės.Bir­žų vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos vir­ši­nin­kas Adol­fas...

Administracijos direktoriumi siūlys Joną Jonušį (1)

2017 m. gegužės 19 d.
Ba­lan­dį iš pa­rei­gų sa­vo no­ru pa­si­trau­kus Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui Ri­man­tui Pau­žai, ra­jo­no val­džia ėmė ieš­ko­ti nau­jo kan­di­da­to į šias pa­rei­gas. Kan­di­da­tui neat­si­ra­dus per du mė­ne­sius, bū­tų spren­džia­mas klau­si­mas dėl tie­sio­gi­nio val­dy­mo įve­di­mo, pa­lei­džia­ma ra­jo­no Ta­ry­ba ir ren­gia­mi nau­ji rin­ki­mai. Pa­na­šu, kad šio sce­na­ri­jaus pa­vyks iš­veng­ti. Ra­jo­no val­dan­tie­ji į Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­rei­gas siū­lo Jo­ną Jo­nu­šį.Jo­ną Jo­nu­šį vy­res­nio am­žiaus...

Kodėl olimpinė dvasia mūsų politikoje truputį keista

2017 m. gegužės 19 d.
Olim­pi­nės var­žy­tu­vės ypač ryš­kios šių die­nų mū­sų vals­ty­bės po­li­ti­ko­je.
Vals­tie­čiams val­džią da­vė­me, nes per rin­ki­mus jie pa­si­ža­dė­jo ko­vo­ti su gir­tuok­lia­vi­mu. Tad ir puo­la įgy­ven­din­ti pa­ža­dus. Pra­si­de­da var­žy­bos: kas dau­giau vis­ko už­draus, kas kie­čiau į na­gą al­ko­ho­lio var­to­to­jus paims. Vie­ni siū­lo leis­ti ger­ti alų vie­nuo­se ren­gi­niuo­se ir už­draus­ti ger­ti ki­tuo­se ren­gi­niuo­se. Vie­ni no­ri už­draus­ti alų plas­ti­ko bu­te­liuo­se. Ki­ti siū­lo ne­be­leis­ti pa­da­vi­nė­ti...

Užušiliečiai nori sportuoti

2017 m. gegužės 16 d.
Užu­ši­lie­čiai džiau­gia­si sa­vo gy­ven­vie­tės par­ko su­tvar­ky­mu. Nau­ja est­ra­da. Pa­to­gi au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė su pri­va­žia­vi­mu. Sto­vi ir tua­le­tas. Bet no­ri­si dar ge­riau... Ypač jau­ni­mui.Užu­ši­lių par­ke pie­nių žie­duos su­pa­si eu­ro­pi­niai fut­bo­lo var­tai. Bet prie se­nų­jų – ju­dė­ji­mas. Žo­lė iš­tryp­ta, že­mė su­plūk­ta. Par­ke jau at­si­ra­dęs ir krep­ši­nio sto­vas. Ka­muo­lys liu­di­ja: mėgs­ta­mas ir krep­ši­nis.
– Pa­vy­di­me mie­liū­nie­čiams, gai­žiū­nie­čiams. Jie tu­ri šiuo­lai­kiš­kus spor­to aikš­ty­nus...

Pasaulio pabaiga? Ar tik pabaigos pradžia?

2017 m. gegužės 16 d.
* * *
Ži­no­ma, kad kom­piu­te­ri­nis vi­ru­sas pa­ken­kė Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos li­go­ni­nėms. Kai ku­rios li­go­ni­nės ne­be­ga­lė­jo priim­ti pa­cien­tų, iš­ra­šy­ti vais­tų. Nu­ken­tė­jo Is­pa­ni­jos te­le­ko­mu­ni­ka­ci­jų bend­ro­vės. Bu­vo įsi­brau­ta į Ru­si­jos vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos kom­piu­te­rius. Nu­ken­tė­jo Pran­cū­zi­jos au­to­mo­bi­lių ga­my­bos mil­ži­nė „Re­nault“. Kom­piu­te­ri­nės ata­kos neiš­ven­gė kai ku­rios JAV, ki­tų pa­sau­lio vals­ty­bių bend­ro­vės, pri­va­tūs var­to­to­jai. Lie­tu­vo­je ir­gi pra­neš­ta apie...

O metai vis ėjo...

2017 m. gegužės 16 d.
Šyp­te­lė­jo lai­mė pri­si­lies­ti prie pa­ro­vė­jie­tės Onos Sme­rod­kie­nės šir­dies. Ir šir­dis at­si­du­so. Pri­si­mi­ni­mais, poe­zi­jos po­smais, dai­nos me­lo­di­ja...Onu­tės Sme­rod­kie­nės gy­ve­ni­mas įau­gęs į Pa­ro­vė­jos že­mę. Tarp Ro­vė­jos kran­tų. Sro­ve­nan­tis kaip gim­ti­nės upe­lė. Pir­ma­ja­me, sa­vo tė­ve­lių Gru­žaus­kų na­me­ly­je, ji gi­mė. Ant­ra­ja­me gy­ve­no su vy­ru. Užau­gi­no vai­kus. Ir ta­po naš­le. Po tre­čią­ja, duk­ters Sand­ros pa­sto­ge, Onu­tė, jau pen­kių anū­kų mo­čiu­tė, ski­na sa­vo vai­sius. Iš­lei­du­si į sa­va­ran­kiš­ką...

Kad visi keliai vestų į Biržus

2017 m. gegužės 16 d.
Praė­ju­siais me­tais lie­tu­mi prau­su­si tu­riz­mo se­zo­no ati­da­ry­mo šven­tę, šie­met gam­ta bir­žie­čių pa­si­gai­lė­jo ir do­va­no­jo pui­kų orą. Šven­tės ati­da­ry­mą pa­ger­bė Sei­mo pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pranc­kie­tis. Bir­žie­čiai ir mies­to sve­čiai su­ži­no­jo šių­me­tes tu­riz­mo nau­jie­nas, lan­kė tu­ris­ti­nes ra­jo­no vie­tas, poil­sia­vo, vai­ši­no­si, de­gus­ta­vo ir ki­taip pra­mo­ga­vo.Šven­tės pra­džiai bir­žie­čiai rin­ko­si į Pi­lies ar­se­na­lą. Se­no­vi­nių au­to­mo­bi­lių kor­te­žo pra­džio­je įrie­dė­jo me­ras...

Kas laukia Anglininkų?

2017 m. gegužės 9 d.
Ang­li­nin­kų bend­ruo­me­nė ver­čia­si per gal­vą, kad kai­mas su­kles­tė­tų. Ku­ria vers­lą, dar­bo vie­tas, ūki­nin­kau­ja, tvar­ko kai­mo van­den­tie­kį. Tei­kia ir sėk­min­gai įgy­ven­di­na pro­jek­tus.Tuo­kia­si ir gim­do vai­kus. Tik val­džios po­li­ti­ka ne jų nau­dai. Ne­be­li­ko vai­kų dar­že­lio, mo­kyk­los sky­riaus. Per pa­va­sa­ri­nį po­tvy­nį ap­sem­ti du na­mai. Pla­nuo­ja­ma nai­kin­ti kai­mo bib­lio­te­ką. O di­džiau­sias smū­gis – ga­li už­da­ry­ti ir me­di­ci­nos punk­tą.Gy­ven­to­jų su­ra­šy­mo duo­me­ni­mis, Ang­li­nin­kai –...

Scenoje nutilo biržiečių vaikų juokas

2017 m. gegužės 9 d.
Ge­gu­žės 6-7 die­no­mis Va­bal­nin­ko kul­tū­ros na­muo­se skam­bė­jo tra­di­ci­nis XIV tarp­tau­ti­nis vai­kų ir jau­ni­mo teat­rų fes­ti­va­lis „Lai­min­gas vai­kų juo­kas“. Va­bal­nin­kie­čių kul­tū­ros dar­buo­to­jų ir jų bend­ra­min­čių pa­stan­gos Bir­žų kraš­to vai­kų ir jau­ni­mo teat­rą at­gai­vin­ti, iš­ves­ti į sce­ną – blės­ta.Va­bal­nin­ko kul­tū­ros na­mų sce­na ke­lio­li­ka me­tų pri­si­šau­kia ir su­lau­kia pa­čių iš­ti­ki­miau­sių teat­ro bi­čiu­lių iš Lent­va­rio, Vil­niaus, Ku­piš­kio, Pa­ne­vė­žio, Paįst­rio. Net du vai­kų ir jau­ni­mo teat­ro ko­lek­ty­vai at­vy­ko iš...

Linksmosios vakaruškos Ramongaliuose

2017 m. gegužės 9 d.
Tad ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­rė Da­lia Balt­ru­šai­tie­nė ir pa­kvie­tė juos pra­dė­ti pro­gra­mą. Va­bal­nin­ko kul­tū­ros na­mų liau­diš­kų šo­kių gru­pės šo­kė­jai šo­ko taip lais­vai ir ener­gin­gai, kad net sa­lės grin­dys lin­ga­vo. Sten­gė­si nuo jų neat­si­lik­ti ir vy­res­nie­ji – folk­lo­ri­nio an­samb­lio šo­kė­jai, bet ne­gi ga­li ly­gin­tis, kai me­tų skir­tu­mas bent pen­kios de­šim­tys!
Va­bal­nin­ko „Sau­la­las“ da­ly­viai (va­do­vas Pet­ras Ma­tu­lis) dai­na­vo liau­diš­kas dai­nas. Jie neuž­mir­šo pa­svei­kin­ti sa­lė­je su­si­rin­ku­sių...

Šukionis nušvietė Fatimos Marijos spindulys

2017 m. gegužės 9 d.
Ge­gu­žės mė­ne­sį baž­ny­čia kvie­čia ka­ta­li­kus kas­dien dau­giau pa­si­mels­ti Švč. Mer­ge­lei ir Mo­ti­nai Ma­ri­jai. Baž­ny­čio­se lai­ko­mos ge­gu­ži­nės pa­mal­dos (mo­ja­vos). Ka­ta­li­kų šei­mos bend­rai mel­džia­si ir na­muo­se. Šie­met ge­gu­ži­nės pa­mal­dos su­tam­pa su Švč. M. Ma­ri­jos ap­si­reiš­ki­mų 100-ųjų me­ti­nių mi­nė­ji­mais Fa­ti­mo­je (Por­tu­ga­li­ja). Į Fa­ti­mą pas Ro­ži­nio Ka­ra­lie­nę Ma­ri­ją sa­vo mal­das ir gies­mes siun­čia ir šu­kio­nie­čiai, ge­gu­ži­nių pa­mal­dų da­ly­viai.Ta­ke­liais, ke­le­liais iš sa­vo na­mų pa­by­ra...

Leonardas Žitkevičius

2017 m. gegužės 9 d.
Kraš­to žmo­nėsPoe­to gim­ti­nė – Va­bal­nin­kas. Čia jis gi­mė 1914 me­tų lapk­ri­čio 19 die­ną. Net­ru­kus tė­vai nuo ar­tė­jan­čios kai­ze­ri­nės Vo­kie­ti­jos oku­pa­ci­jos pa­si­trau­kė į Ru­si­ją. Tė­vas, tu­rė­da­mas tris­de­šimt še­še­rius me­tus, 1918 me­tais mi­rė Uk­rai­no­je, Ko­no­to­po mies­te. Grį­žu­si į Va­bal­nin­ką, Leo­nar­do ma­ma pri­si­glau­dė pas vy­ro bro­lį Po­vi­lą Žit­ke­vi­čių. Šei­mai pa­dė­jo ir Žit­ke­vi­čių gi­mi­nai­tis poe­tas ku­ni­gas Ka­zys Žit­kus-Vin­cas Sto­nis.
Bai­gęs Va­bal­nin­ko pra­džios mo­kyk­lą...

Apie mokslo pertvarką bei jo šaknų ir vaisių skonį

2017 m. gegužės 5 d.
* * *
Da­bar­ti­nė val­džia mū­sų gė­ry­bė­mis dar neap­do­va­no­jo. Pa­tei­kia tik su­ma­ny­mų, kaip ir ką ke­ti­na da­ry­ti. Vie­nas iš įdo­mes­nių šių die­nų da­ly­kų – švie­ti­mo sis­te­mos per­tvar­ka. Švie­ti­mo rei­ka­lai rū­pi kiek­vie­nam pi­lie­čiui. Ypač jau­ni­mui. Mat yra su­ma­ny­mas pail­gin­ti moks­lo me­tus. Tei­gia­ma, kad da­bar per moks­lo me­tus ne­spė­ja­ma žmo­niš­kai ži­nių įsi­sa­vin­ti. Su­ju­di­mas. Mo­ki­niai vos ne su­tar­ti­nai aiš­ki­na, kad nė­ra rei­ka­lo moks­lo me­tus il­gin­ti, nes per karš­čius moks­lai į...

Biržietės Kazimieros motinystės pjūtis

2017 m. gegužės 5 d.
Mo­ti­nos die­nos pro­ga šian­dien Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pre­zi­den­tū­ro­je Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė or­di­no „Už nuo­pel­nus Lie­tu­vai“ me­da­liu ap­do­va­no­ja mo­ti­nas, išau­gi­nu­sias ir do­rai išauk­lė­ju­sias sep­ty­nis ir dau­giau vai­kų. Tarp pa­gerb­tų­jų – ir bir­žie­tė Ka­zi­mie­ra Panč­kaus­kie­nė.Pri­si­me­na­me Jus – dai­lią, skub­riais žings­ne­liais tols­tan­čią pa­grin­di­ne Bir­žų gat­ve mo­te­riš­ku­tę kaip ku­rap­ką su bū­riu vai­ku­čių, ku­rap­kiu­kų. Pa­si­gen­da­me. Vai­kai užau­go ir vis­kuo ap­rū­pi­na...

Spausdino laikraščius ir knygas (1)

2017 m. gegužės 5 d.
Ge­gu­žės 7-oji – Spau­dos at­ga­vi­mo, kal­bos ir kny­gos die­na1912 me­tais įsteig­tos spaus­tu­vės stei­gė­jai bu­vo ži­no­mi Bir­žų kraš­to žmo­nės: Ru­si­jos vals­ty­bės Dū­mos de­pu­ta­tas, ad­vo­ka­tas Mar­ty­nas Yčas, re­for­ma­tų ku­ni­gas Po­vi­las Ja­ku­bė­nas, poe­tas ir ver­tė­jas Sta­nis­lo­vas Da­gi­lis, Bir­žų li­go­ni­nės ve­dė­jas gy­dy­to­jas My­ko­las Kup­re­vi­čius, Mask­vos pro­vi­zo­rius Balt­rus Če­pu­lis, pre­ky­bi­nin­kas ir iš­ra­dė­jas Jur­gis Tre­čio­kas, ūki­nin­kas K. Pruns­kas. Spaus­tu­vės sa­vi­nin­ku...

Politikos šou

2017 m. gegužės 5 d.
Vi­si no­ri­me to pa­ties: kad Bir­žai bū­tų gra­žes­ni ir žmo­nės no­rė­tų čia gy­ven­ti. Ta­čiau ra­jo­no Ta­ry­bos po­sė­džiai, kur de­rė­tų kon­cent­ruo­tis ir vie­ny­tis svar­biems spren­di­mams, tam­pa po­li­ti­nio šou are­na. Šį kar­tą ne­pra­len­kia­mu šou­me­nu ta­po ra­jo­no Ta­ry­bos na­rys Arū­nas Ans­ki­nas.Pir­muo­ju klau­si­mu ra­jo­no po­li­ti­kai pri­ta­rė Gar­bės pi­lie­čio var­do su­tei­ki­mo ko­mi­si­jos siū­ly­mui su­teik­ti Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės gar­bės pi­lie­čio var­dus li­te­ra­tui, kraš­to­ty­ri­nin­kui...

Skrebiškius sudrebino traktorių gausmas (1)

2017 m. balandžio 28 d.
Šeš­ta­die­nį į Skre­biš­kius ro­po­jo, rie­dė­jo įvai­riau­si se­ni ir šiuo­lai­kiš­ki trak­to­riai. Juos į gy­ven­vie­tės cent­rą šau­kė pa­ly­dos į lau­kus. Ri­kia­vo­si į pa­ra­dą. Trak­to­rių šei­mi­nin­kai, mo­te­ris ir aš­tuo­ni vy­rai, šo­ki­nė­jo iš ka­bi­nų ir sku­bė­jo į bend­ruo­me­nės na­mų sa­lę. Net ne­nu­jau­tė, kas ten lau­kia.Su­tik­tu­vėms – gy­va mu­zi­ka. Ūki­nin­kus šok­di­no kuč­ga­lie­čių mu­zi­kan­tų mar­šai. Links­my­bės tę­sė­si su sce­ni­niu vaiz­de­liu „Ūki­nin­kas ir meš­ka“. Į vaiz­de­lio sce­na­ri­jų bu­vo įpin­tos ir meš­ku­tės vai­šės. Kaip pa­dė­ka ūki­nin­kams –...

Martynas Kvedaras į Biržus parvežė ypatingą pergalę

2017 m. balandžio 28 d.
Ba­lan­džio 19–21 die­ną Če­ki­jos sos­ti­nė­je Pra­ho­je vy­ko Eu­ro­pos sam­bo jau­nių ir jau­ni­mo čem­pio­na­tas. Bir­žie­tis Mar­ty­nas Kve­da­ras šia­me čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo bron­zos me­da­lį.1997 me­tais Mar­ty­no tre­ne­ris Min­dau­gas Si­mė­nas iš Eu­ro­pos sam­bo čem­pio­na­to grį­žo iš­ko­vo­jęs bron­zos me­da­lį. Po dvi­de­šim­ties me­tų jo auk­lė­ti­nis Mar­ty­nas Kve­da­ras taip pat pa­sie­kė šį įspū­din­gą re­zul­ta­tą. M. Si­mė­nas ne­gai­lė­jo Mar­ty­nui ge­rų žo­džių. Vai­ki­ną jis tre­ni­ruo­ja nuo pir­mos kla­sės. Da­bar Mar­ty­nas...

Prizas – ąžuolų sodinimas (1)

2017 m. balandžio 28 d.
Praė­ju­sį ant­ra­die­nį poil­sio aikš­te­lė­je pa­ke­liui į Ast­ra­vą bu­vo so­di­na­mi rau­do­nie­ji ąžuo­lai. Juos bir­žie­čiams do­va­no­jo SEB ban­ko Bir­žų sky­riaus ko­lek­ty­vas, ge­riau­siai Lie­tu­vo­je pa­si­ro­dęs iš­li­ki­mo kon­kur­se „Tris mė­ne­sius su 30 eu­rų gry­nų­jų“.SEB ban­ko maž­me­ni­nės ban­ki­nin­kys­tės tar­ny­bos di­rek­to­rius, ban­ko val­dy­bos na­rys Vai­das Ža­gū­nis pa­sa­ko­jo, jog ban­kas pa­skel­bė kon­kur­są sa­vo ko­man­doms: iš­gy­ven­ti tris mė­ne­sius, pi­ni­gi­nė­je tu­rint ne dau­giau kaip 30 eu­rų gry­nų­jų pi­ni­gų...

Dienos populiariausi

Pagryžuviškiai ir šaukėniškiai kovoja už darbo vietas (6)

2017 m. gegužės 20 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas
keywords=" border='0' alt='' />