(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Biržų rajone

Eksperimentas: ar biržiečiai ekologiškai sąmoningi?

2017 m. balandžio 21 d.
Ak­ci­jos or­ga­ni­za­to­riai kvie­tė bir­žie­čius Di­džio­jo penk­ta­die­nio po­pie­tę atei­ti į Gim­na­zi­jos gat­vės lie­pų alė­ją ir sim­bo­liš­kai ap­ka­bin­ti me­džius. Į kvie­ti­mą at­si­lie­pė dau­giau nei dvi de­šim­tys bir­žie­čių. Ak­ci­jo­je da­ly­va­vo ir me­ras Val­de­ma­ras Val­kiū­nas, mies­to se­niū­nas Vy­tas Ja­rec­kas, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ar­chi­tek­tū­ros ir ur­ba­nis­ti­kos sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tas Vai­das Vie­de­ris, ku­riems nuo ak­ci­jos da­ly­vių kliu­vo už, jų ma­ny­mu, neat­sa­kin­gą eko­lo­gi­nį...

Nėra gera: visi tai matome ir be specialių sekimo priemonių

2017 m. balandžio 21 d.
Ne­ra­mus po­li­ti­nis gy­ve­ni­mas. Iš Sei­mo ban­do­ma iš­plėš­ti ke­lis mū­sų iš­rink­tuo­sius. Ap­kal­ta gre­sia Min­dau­gui, ku­ris ne­va su ne­ge­rais kai­my­nais su­si­dė­jo ir ke­lio­li­ka me­tų, jei­gu ne iš­da­vi­nė­jo, tai bent ken­kė Lie­tu­vai. Iš Sei­mo ke­ti­na­ma iš­rau­ti Kęs­tu­tį, ku­ris ne­va į dar­bą rin­kda­ma­sis pa­dė­jė­jas prie jų sek­sua­liai prie­ka­bia­vo. Ir štai švie­žia nau­jie­na – pro­ku­ro­rai pra­šo pa­nai­kin­ti par­la­men­ta­ro Gin­ta­ro tei­si­nį imu­ni­te­tą. Mat po­nas Gin­ta­ras įta­ria­mas sun­kiu nu­si­kal­ti­mu...

Administracijos direktorius palieka postą: „Gailiuosi pažinęs merą“

2017 m. balandžio 14 d.
Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Ri­man­tas Pau­ža ba­lan­džio 10 die­ną pa­ra­šė pra­šy­mą išei­ti iš dar­bo sa­vo no­ru nuo ba­lan­džio 28 die­nos. „Bir­žie­čių žo­džiui“ jis sa­kė, jog to­kio spren­di­mo prie­žas­tis – ra­jo­no me­ras Val­de­ma­ras Val­kiū­nas, ku­rį jis ap­skri­tai gai­li­si pa­ži­nęs ir džiau­gia­si ne­rin­kęs.„Bir­žie­čių žo­džio“ pa­klaus­tas, ko­dėl ap­si­spren­dė ne­lauk­ti ka­den­ci­jos pa­bai­gos ir pa­lik­ti dar­bą, Ri­man­tas Pau­ža žo­džių į va­tą ne­vy­nio­jo: jo spren­di­mo prie­žas­tis – me­ras...

Skrebiškiečiai išgelbėjo gyvybę

2017 m. balandžio 14 d.
At­vi­ri ne­gy­ve­na­mų so­dy­bų, bu­vu­sių komp­lek­sų šu­li­niai ir šu­li­nė­liai ne vien Bir­žų ra­jo­no, vi­sos Lie­tu­vos skaus­mas. Te­le­vi­zi­ja ro­do, laik­raš­čiai skai­čiuo­ja: į neuž­deng­tą šu­li­nį įkri­to ark­lys, kar­vė, žmo­gus. O kiek jo dug­ne, ne­su­lau­kę pa­gal­bos, nu­si­kan­ki­no žvė­re­lių, ka­čių ar šu­nų, nie­kam neį­do­mu. Kol ma­nęs, šei­mos, gi­mi­nės tai ne­pa­lie­čia, šir­dies ne­skau­da. To­kiam abe­jin­gu­mui skre­biš­kie­čiai už­kir­to ke­lią.Skre­biš­kių gy­ven­vie­tė­je dė­me­sį at­krei­pė skel­bi­mas. Jo tu­ri­nys toks: „Pa­va­sa­ris, nu­bun­da...

Mylinčių širdžių Monsinjoras

2017 m. balandžio 14 d.
Tik­riau­siai ne vie­nai de­šim­čiai Lie­tu­vos ku­ni­gų su­teik­tas gar­bin­gas Mon­sin­jo­ro ti­tu­las. Ta­čiau iš­gir­dę žo­dį mon­sin­jo­ras pir­miau­sia pa­gal­vo­ja­me apie Ka­zi­mie­rą Va­si­liaus­ką. Vi­sų ku­ni­gą, ku­ris, li­te­ra­tū­ros moks­li­nin­kės Vik­to­ri­jos Dau­jo­ty­tės žo­džiais, bu­vo vaikš­čio­jan­ti mei­lė. Ku­ris sa­kė: „Jau­čiuo­si pa­ts lai­min­giau­sias, kai su­ge­bu pa­dė­ti žmo­gui jo aša­rą nu­šluos­ty­ti, nuo jo krū­ti­nės ak­me­nį nu­ris­ti“.Pri­si­me­nu 1996-ųjų me­tų rugp­jū­tį. Tą va­sa­rą Vil­niaus Ar­ki­ka­ted­ros kle­bo­nas...

Apie atominį, energetinį bei kitokį kenkimą Lietuvai

2017 m. balandžio 14 d.
Sei­me de­da­si rim­ti da­ly­kai. Praė­ju­sį tre­čia­die­nį Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas (NSGK) pra­ne­šė, kad Sei­mo na­rys Min­dau­gas Bas­tys, pa­lai­ky­da­mas ar­ti­mus ir nuo­la­ti­nius ry­šius su Ru­si­jos vals­ty­bi­nės ato­mi­nės ener­ge­ti­kos kor­po­ra­ci­jos „Ro­sa­tom“ at­sto­vais, ga­li­mai vei­kė prieš Lie­tu­vos vals­ty­bės in­te­re­sus. Ko­mi­te­tas taip pat kons­ta­ta­vo, kad „ar­ti­mi Sei­mo na­rio Min­dau­go Bas­čio ry­šiai su bu­vu­siais ir esa­mais Ru­si­jos...

Brolių dvikova

2017 m. balandžio 11 d.
Bro­liai Pra­nas ir Jur­gis Dap­šaus­kai juo­kau­ja: nuo pat vai­kys­tės ne­pa­liau­ja ko­vo­ti. Šį sa­vait­ga­lį bro­liai su­si­rė­mė mu­zi­ki­nė­je dvi­ko­vo­je: žiū­ro­vai plo­ji­mais bal­sa­vo, ku­rio bro­lio va­do­vau­ja­mas pu­čia­mų­jų an­samb­lis su­rinks dau­giau tū­bų, tai yra – žiū­ro­vų bal­sų.Bro­liai Dap­šaus­kai – vil­nie­čiai, užau­gę pen­kių vai­kų šei­mo­je. Šei­ma ar­tis­tiš­ka ir mu­zi­ka­li. Bro­lių tė­tis Pra­nas daug me­tų trom­bo­nu gro­jo Na­cio­na­li­nia­me sim­fo­ni­nia­me or­kest­re. Lie­tu­vos teat­ro ir mu­zi­kos aka­de­mi­ją bai­gę...

Kokia ūkininkų ateitis

2017 m. balandžio 11 d.
Penk­ta­die­nį Bir­žuo­se lan­kė­si že­mės ūkio mi­nist­ras Bro­nius Mar­kaus­kas ir Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos spe­cia­lis­tai. Ap­tar­tos Lie­tu­vos ir pa­sau­li­nės že­mės ūkio ten­den­ci­jos. Mi­nist­ras at­sa­kė į klau­si­mus. Spe­cia­lis­tai as­me­niš­kai kon­sul­ta­vo, ban­dė spręs­ti ūki­nin­kų pro­ble­mas.Su­si­ti­ki­mą pra­dė­jo LŪS Bir­žų sky­riaus pir­mi­nin­kas Kęs­tu­tis Ar­mo­nas. Jis pa­ste­bė­jo: au­di­to­ri­ja ne­la­bai gau­si. Sau­lė­ta die­na žem­dir­bį ge­na į lau­kus.
– No­rė­čiau ne­šti tik ge­ras nau­jie­nas, bet rei­kia mo­kė­ti...

Kaip sugaudysime valdžios žmonių ryšius, kai neliks partinių ryšių?

2017 m. balandžio 11 d.
Ga­li­ma sa­ky­ti, kad pa­va­sa­ris jau įpu­sė­jo. Gam­ta kaip rei­kiant iš­si­bu­di­no. Žy­di pa­va­sa­ri­nės gė­lės. Paukš­te­liai po­ruo­ja­si. Liz­dus tvar­ko. Gies­mes gie­da. Tarp gies­me­lių ir pa­si­my­li, ir pa­si­pe­ša. Pa­na­šios ži­nios ir iš žmo­nių gy­ve­ni­mo.
* * *
Štai mū­sų iš­ki­lūs po­li­ti­kai Sau­lius ir Ra­mū­nas vie­nas į ki­tą strė­les lai­do. Strė­lės – ne Amū­ro, o – skir­tin­gų nuo­mo­nių. Nie­kaip ne­ga­li su­si­tik­ti ir iš­siaiš­kin­ti vals­ty­bi­nių klau­si­mų? Bū­ti­nai vie­nam rei­kia ką nors per ra­di­ją ar te­le­vi­zi­ją pa­sa­ky­ti, kad...

Broniaus Petrausko testamento valia

2017 m. balandžio 7 d.
Praė­ju­sių me­tų pa­bai­go­je į Am­ži­no poil­sio vie­tą pa­ly­dė­jo­me Bir­žų kraš­to švie­suo­lį, vi­suo­me­ni­nin­ką, len­kų kul­tū­ros puo­se­lė­to­ją, Klau­su­čių kai­mo gy­ven­to­ją Bro­nių Pet­raus­ką. Sa­vo tes­ta­men­te Bro­nius Pet­raus­kas nu­ro­dė, jog pa­veiks­lų, kny­gų, bal­dų bei ki­tų daik­tų ko­lek­ci­ją pa­lie­ka „Sė­los“ mu­zie­jui, ki­taip ta­riant – vi­siems sa­vo kraš­tie­čiams. Da­lį pa­li­ki­mo bir­žie­čiai ga­lės iš­vys­ti šian­dien ati­da­ro­mo­je pa­ro­do­je Pi­lies me­nė­je.Bro­nius Pet­raus­kas bu­vo daž­nas mu­zie­jaus sve­čias. Tes­ta­men­tu pa­lik­ta...

Apie du brolius – keliautoją ir sėslųjį, bei 99 avis

2017 m. balandžio 7 d.
Pa­va­sa­rį gam­ta at­kun­ta. Vi­suo­se pa­ša­liuo­se jau­čia­si ju­dė­ji­mas. Ju­da vi­si, kas gy­vas. Žy­di pa­va­sa­ri­nės gė­lės. Dygs­ta pir­mie­ji gry­bai. Kiek­vie­nas tu­ri­me sa­vų rū­pes­čių. Net ma­ža skruz­dė­ly­tė spren­džia su­dė­tin­gus bū­ties klau­si­mus. O štai val­džios žmo­nių gy­ve­ni­mas daug su­dė­tin­ges­nis. Iš­rink­tie­ji be sa­vų rū­pes­čių dar tu­ri gy­ven­ti vi­sos vals­ty­bės žmo­nių rū­pes­čiais. Ne tik. Juk šir­dį skau­da ir dėl emig­ra­vu­sių mū­sų pi­lie­čių. Mat ne­be juo­kai. Nors eko­no­mis­tai ir sta­tis­ti­kai tvir­ti­na, kad...

Išpjauti... Šalniai

2017 m. balandžio 7 d.
Va­bal­nin­ko se­niū­ni­jo­je, Šal­nių kai­me, ruo­šia­ma­si as­fal­tuo­ti ra­jo­ni­nės reikš­mės ke­lio Vaitkūnai–Nausėdžiai–Meilūnai ruo­žą per Šal­nių kai­mą. Vi­są gy­ve­ni­mą nuo dul­kių dūs­tan­tys, po pur­vy­nus per sa­vo ūly­čią be­si­murk­dan­tys gy­ven­to­jai pa­gal­bos šau­kė­si. Bet ne to­kios. Iš­gul­dy­ta ke­lias­de­šimt me­džių. Ša­li­ke­lė­je su­smaigs­ty­ti kuo­liu­kai gąs­di­na: bus už­vers­tas vie­nos so­dy­bos šu­li­nys. Ne­be vie­toj kai­mo kry­žius. Klius ir na­mo kam­pas...Šal­niuo­se bu­vu­sio­je Va­len­tė­lių so­dy­bo­je ku­ria­si nau­ja­ku­riai...

Nerijus Pranciliauskas: „Pasirinkau ne dejuoti, o veikti“

2017 m. balandžio 4 d.
Ko­vo 15 die­ną Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja pa­si­ra­šė kem­pin­go nuo­mos su­tar­tį de­šim­čiai me­tų su kon­kur­so lai­mė­to­ju ma­žo­sios bend­ri­jos „Ar­cus LT“ di­rek­to­riu­mi Ne­ri­ju­mi Pran­ci­liaus­ku. „Bir­žie­čių žo­dis“ do­mė­jo­si, ko­dėl bir­žie­tis ry­žo­si, dau­ge­lio nuo­mo­ne, ne­pel­nin­gam vers­lui ir kaip jis ža­da į kem­pin­gą pri­trauk­ti ke­liau­to­jų.Esa­te tech­no­lo­gi­jų mo­ky­to­jas, vie­šo­sios įstai­gos „No­jaus ar­ka“, or­ga­ni­zuo­jan­čios vai­kų po­pa­mo­ki­nę veik­lą, ug­dan­čios jų me­niš­ku­mą...

Rajono politikai sutarė ne dėl visko

2017 m. balandžio 4 d.
Praė­ju­sią sa­vai­tę į 27-ąjį ra­jo­no Ta­ry­bos po­sė­dį rin­ko­si po­li­ti­kai. Di­džiau­sią dė­me­sį jie sky­rė šių die­nų ak­tua­li­jai – ra­jo­no švie­ti­mo įstai­gų tink­lo re­for­mai, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus me­tų veik­los ata­skai­tai, urė­do Ro­ma­no Gau­die­šiaus in­for­ma­ci­jai dėl siū­lo­mos vals­ty­bi­nių miš­kų re­for­mos. Po­li­ti­kų pa­lai­ky­mo ne­su­lau­kė nei ra­jo­no val­džios bru­ka­ma mo­kyk­lų tink­lo re­for­ma, nei so­cial­de­mok­ra­tų pra­šy­mas bal­sa­vi­mu pa­lai­ky­ti Bir­žų miš­kų urė­di­jos po­zi­ci­ją dėl vals­ty­bi­nių miš­kų...

Kai tarnautojai ir paprasti žmonės gyvena pagal skirtingus įstatymus

2017 m. balandžio 4 d.
Jo­kia nau­jie­na. Daž­nai gir­di­me, kad vals­ty­bės tar­nau­to­jai, at­leis­ti iš pa­rei­gų, by­li­nė­ja­si su vals­ty­be. Skun­džia­si, kad nie­ko blo­go ne­pa­da­rė. Są­ži­nin­gai ir do­rai tar­na­vo. Ir bū­na, kad teis­mas nu­skriaus­tą­jį ar nu­skriaus­tą­ją į pa­rei­gas grą­ži­na. Ne­ma­žai pi­ni­gė­lių už skriau­dą ir pri­vers­ti­nę pra­vaikš­tą pri­tei­sia.
* * *
Po­no Mi­liaus by­lą pri­si­mi­nė­me to­dėl, kad teis­me liu­di­ju­si bu­vu­si tie­sio­gi­nė po­no Mi­liaus vir­ši­nin­kė že­mės ūkio mi­nist­rė Vir­gi­ni­ja Balt­rai­tie­nė...

Apie Nepriklausomybės Aktą, britų laišką, JAV prezidento veiklą ir dykumą

2017 m. kovo 31 d.
Praė­ju­sį tre­čia­die­nį Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rius Liu­das Ma­žy­lis Vo­kie­ti­jos dip­lo­ma­ti­nia­me ar­chy­ve ra­do Va­sa­rio 16-osios Lie­tu­vos Nep­rik­lau­so­my­bės Ak­to ori­gi­na­lą lie­tu­vių kal­ba. Taip die­nos švie­są iš­vy­do mums ne­ma­ty­tas, ran­ka ra­šy­tas, vals­ty­bei svar­bus do­ku­men­tas. Su ori­gi­na­liais Va­sa­rio 16-osios sig­na­ta­rų pa­ra­šais. Už Nep­rik­lau­so­my­bės Ak­to ori­gi­na­lą, ku­rio paieš­kos iki šiol bu­vo be­vai­sės, kon­cer­nas „MG Bal­tic“ bu­vo pa­ža­dė­jęs mi­li­jo­ną...

Patarimai susiruošusiems malkauti

2017 m. kovo 28 d.
Konk­re­čio­je miš­ko sa­vi­nin­ko val­do­je ga­li bū­ti ir ki­tų ap­ri­bo­ji­mų, apie ku­riuos ga­li­ma su­ži­no­ti Vals­ty­bi­nės miš­kų tar­ny­bos te­ri­to­ri­niuo­se po­sky­riuo­se pa­gal miš­ko val­dos bu­vi­mo vie­tą.
Ker­tant me­džius miš­ke, taip pat rei­kia ne­pa­mirš­ti ir lan­ky­to­jų, pa­vyz­džiui, me­džio­to­jų ar ak­ty­vaus poil­sio en­tu­zias­tų. Ypa­tin­gas at­sar­gu­mas bū­ti­nas pla­nuo­jant me­džių kir­ti­mą ne­to­li gy­ven­vie­čių.
Sau­gų dar­bą vi­sų nuo­sa­vy­bės for­mų miš­kuo­se reg­la­men­tuo­ja „Miš­ko dar­bų sau­gos tai­syk­lės DT 1 – 96“...

Švietimas – svarbiausia investicija

2017 m. kovo 28 d.
Praė­ju­sį penk­ta­die­nį Sei­mo na­rių Vik­to­ro Rin­ke­vi­čiaus ir Aud­rio Ši­mo kvie­ti­mu Bir­žuo­se vie­šė­jo švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­rė Jur­gi­ta Pet­raus­kie­nė bei Sei­mo Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas aka­de­mi­kas Eu­ge­ni­jus Jo­vai­ša. „Sau­lės“ gim­na­zi­jos sa­lė­je su­si­rin­ku­siems ug­dy­mo įstai­gų va­do­vams, ra­jo­no val­džiai, mo­ky­to­jams, mo­ki­niams sve­čiai pa­sa­ko­jo apie švie­ti­mo re­for­mą bei at­sa­kė į klau­si­mus. Sve­čiai ti­ki­no, jog mo­kyk­lų re­gio­nuo­se už­da­ry­ti ne­va­lia...

Rašęs ne tik vaikams

2017 m. kovo 28 d.
Kraš­to žmo­nėsTai ne­tei­sin­ga. Taip pa­gal­vo­ja­me at­si­ver­tę ku­rią nors Gend­ru­čio Mor­kū­no kny­gą ir pri­si­mi­nę, kad šis iš­ki­lus fi­zi­kas, ta­len­tin­gas vai­kų bei paaug­lių ra­šy­to­jas, ori­gi­na­lus pub­li­cis­tas pa­li­ko mus, ma­žus, jau­nus ir jau ge­ro­kai pa­gy­ve­nu­sius ži­la­gal­vius sen­jo­rus (nes ir jiems pa­trauk­lios jo kny­gos), bū­da­mas vos 49-erių.
Per pa­sku­ti­niuo­sius pen­ke­rius sa­vo gy­ve­ni­mo me­tus Gend­ru­tis vai­kams, ku­riuos be ga­lo my­lė­jo ir ger­bė, pa­ra­šė pen­kias kny­gas. Pir­mo­ji...

Duetas garsina Vabalninką

2017 m. kovo 28 d.
Pet­ras Ma­tu­lis gro­ja akor­deo­nu, Eduar­das Juk­ne­vi­čius – gi­ta­ra. Due­tas po­pu­lia­rė­ja. Šian­dien mu­zi­kan­tai ir dai­ni­nin­kai – „Bir­žie­čių žo­džio“ pa­šne­ko­vai.Prieš kiek me­tų su­si­kū­rė Jū­sų due­tas?Prieš dve­jus me­tus. Vie­nas gro­ja akor­deo­nu, ki­tas – gi­ta­ra. Dai­nuo­ja­me abu.
Sce­no­je ne­be nau­jo­kai?Mū­sų vi­sas gy­ve­ni­mas sie­ja­si su mu­zi­ka. Vie­nam ar­ti­mes­nė bu­vo est­ra­di­nė mu­zi­ka, ant­ras po­pu­lia­ri­no lie­tu­vių liau­dies dai­nas. Kon­cer­tuo­da­vo­me at­ski­rai.
Apie...

Dienos populiariausi

Pakruojo ligoninėje dažniau gydomi kaimo vaikai

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Iš prisiminimų apie Pakruojo dvarą

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas