(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
GAMINK IR BALSUOK
Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai

Biržų rajone

Eksperimentas: ar biržiečiai ekologiškai sąmoningi?

2017 m. balandžio 21 d.
Ak­ci­jos or­ga­ni­za­to­riai kvie­tė bir­žie­čius Di­džio­jo penk­ta­die­nio po­pie­tę atei­ti į Gim­na­zi­jos gat­vės lie­pų alė­ją ir sim­bo­liš­kai ap­ka­bin­ti me­džius. Į kvie­ti­mą at­si­lie­pė dau­giau nei dvi de­šim­tys bir­žie­čių. Ak­ci­jo­je da­ly­va­vo ir me­ras Val­de­ma­ras Val­kiū­nas, mies­to se­niū­nas Vy­tas Ja­rec­kas, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ar­chi­tek­tū­ros ir ur­ba­nis­ti­kos sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tas Vai­das Vie­de­ris, ku­riems nuo ak­ci­jos da­ly­vių kliu­vo už, jų ma­ny­mu, neat­sa­kin­gą eko­lo­gi­nį...

Nėra gera: visi tai matome ir be specialių sekimo priemonių

2017 m. balandžio 21 d.
Ne­ra­mus po­li­ti­nis gy­ve­ni­mas. Iš Sei­mo ban­do­ma iš­plėš­ti ke­lis mū­sų iš­rink­tuo­sius. Ap­kal­ta gre­sia Min­dau­gui, ku­ris ne­va su ne­ge­rais kai­my­nais su­si­dė­jo ir ke­lio­li­ka me­tų, jei­gu ne iš­da­vi­nė­jo, tai bent ken­kė Lie­tu­vai. Iš Sei­mo ke­ti­na­ma iš­rau­ti Kęs­tu­tį, ku­ris ne­va į dar­bą rin­kda­ma­sis pa­dė­jė­jas prie jų sek­sua­liai prie­ka­bia­vo. Ir štai švie­žia nau­jie­na – pro­ku­ro­rai pra­šo pa­nai­kin­ti par­la­men­ta­ro Gin­ta­ro tei­si­nį imu­ni­te­tą. Mat po­nas Gin­ta­ras įta­ria­mas sun­kiu nu­si­kal­ti­mu...

Administracijos direktorius palieka postą: „Gailiuosi pažinęs merą“

2017 m. balandžio 14 d.
Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Ri­man­tas Pau­ža ba­lan­džio 10 die­ną pa­ra­šė pra­šy­mą išei­ti iš dar­bo sa­vo no­ru nuo ba­lan­džio 28 die­nos. „Bir­žie­čių žo­džiui“ jis sa­kė, jog to­kio spren­di­mo prie­žas­tis – ra­jo­no me­ras Val­de­ma­ras Val­kiū­nas, ku­rį jis ap­skri­tai gai­li­si pa­ži­nęs ir džiau­gia­si ne­rin­kęs.„Bir­žie­čių žo­džio“ pa­klaus­tas, ko­dėl ap­si­spren­dė ne­lauk­ti ka­den­ci­jos pa­bai­gos ir pa­lik­ti dar­bą, Ri­man­tas Pau­ža žo­džių į va­tą ne­vy­nio­jo: jo spren­di­mo prie­žas­tis – me­ras...

Skrebiškiečiai išgelbėjo gyvybę

2017 m. balandžio 14 d.
At­vi­ri ne­gy­ve­na­mų so­dy­bų, bu­vu­sių komp­lek­sų šu­li­niai ir šu­li­nė­liai ne vien Bir­žų ra­jo­no, vi­sos Lie­tu­vos skaus­mas. Te­le­vi­zi­ja ro­do, laik­raš­čiai skai­čiuo­ja: į neuž­deng­tą šu­li­nį įkri­to ark­lys, kar­vė, žmo­gus. O kiek jo dug­ne, ne­su­lau­kę pa­gal­bos, nu­si­kan­ki­no žvė­re­lių, ka­čių ar šu­nų, nie­kam neį­do­mu. Kol ma­nęs, šei­mos, gi­mi­nės tai ne­pa­lie­čia, šir­dies ne­skau­da. To­kiam abe­jin­gu­mui skre­biš­kie­čiai už­kir­to ke­lią.Skre­biš­kių gy­ven­vie­tė­je dė­me­sį at­krei­pė skel­bi­mas. Jo tu­ri­nys toks: „Pa­va­sa­ris, nu­bun­da...

Mylinčių širdžių Monsinjoras

2017 m. balandžio 14 d.
Tik­riau­siai ne vie­nai de­šim­čiai Lie­tu­vos ku­ni­gų su­teik­tas gar­bin­gas Mon­sin­jo­ro ti­tu­las. Ta­čiau iš­gir­dę žo­dį mon­sin­jo­ras pir­miau­sia pa­gal­vo­ja­me apie Ka­zi­mie­rą Va­si­liaus­ką. Vi­sų ku­ni­gą, ku­ris, li­te­ra­tū­ros moks­li­nin­kės Vik­to­ri­jos Dau­jo­ty­tės žo­džiais, bu­vo vaikš­čio­jan­ti mei­lė. Ku­ris sa­kė: „Jau­čiuo­si pa­ts lai­min­giau­sias, kai su­ge­bu pa­dė­ti žmo­gui jo aša­rą nu­šluos­ty­ti, nuo jo krū­ti­nės ak­me­nį nu­ris­ti“.Pri­si­me­nu 1996-ųjų me­tų rugp­jū­tį. Tą va­sa­rą Vil­niaus Ar­ki­ka­ted­ros kle­bo­nas...

Apie atominį, energetinį bei kitokį kenkimą Lietuvai

2017 m. balandžio 14 d.
Sei­me de­da­si rim­ti da­ly­kai. Praė­ju­sį tre­čia­die­nį Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas (NSGK) pra­ne­šė, kad Sei­mo na­rys Min­dau­gas Bas­tys, pa­lai­ky­da­mas ar­ti­mus ir nuo­la­ti­nius ry­šius su Ru­si­jos vals­ty­bi­nės ato­mi­nės ener­ge­ti­kos kor­po­ra­ci­jos „Ro­sa­tom“ at­sto­vais, ga­li­mai vei­kė prieš Lie­tu­vos vals­ty­bės in­te­re­sus. Ko­mi­te­tas taip pat kons­ta­ta­vo, kad „ar­ti­mi Sei­mo na­rio Min­dau­go Bas­čio ry­šiai su bu­vu­siais ir esa­mais Ru­si­jos...

Brolių dvikova

2017 m. balandžio 11 d.
Bro­liai Pra­nas ir Jur­gis Dap­šaus­kai juo­kau­ja: nuo pat vai­kys­tės ne­pa­liau­ja ko­vo­ti. Šį sa­vait­ga­lį bro­liai su­si­rė­mė mu­zi­ki­nė­je dvi­ko­vo­je: žiū­ro­vai plo­ji­mais bal­sa­vo, ku­rio bro­lio va­do­vau­ja­mas pu­čia­mų­jų an­samb­lis su­rinks dau­giau tū­bų, tai yra – žiū­ro­vų bal­sų.Bro­liai Dap­šaus­kai – vil­nie­čiai, užau­gę pen­kių vai­kų šei­mo­je. Šei­ma ar­tis­tiš­ka ir mu­zi­ka­li. Bro­lių tė­tis Pra­nas daug me­tų trom­bo­nu gro­jo Na­cio­na­li­nia­me sim­fo­ni­nia­me or­kest­re. Lie­tu­vos teat­ro ir mu­zi­kos aka­de­mi­ją bai­gę...

Kokia ūkininkų ateitis

2017 m. balandžio 11 d.
Penk­ta­die­nį Bir­žuo­se lan­kė­si že­mės ūkio mi­nist­ras Bro­nius Mar­kaus­kas ir Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos spe­cia­lis­tai. Ap­tar­tos Lie­tu­vos ir pa­sau­li­nės že­mės ūkio ten­den­ci­jos. Mi­nist­ras at­sa­kė į klau­si­mus. Spe­cia­lis­tai as­me­niš­kai kon­sul­ta­vo, ban­dė spręs­ti ūki­nin­kų pro­ble­mas.Su­si­ti­ki­mą pra­dė­jo LŪS Bir­žų sky­riaus pir­mi­nin­kas Kęs­tu­tis Ar­mo­nas. Jis pa­ste­bė­jo: au­di­to­ri­ja ne­la­bai gau­si. Sau­lė­ta die­na žem­dir­bį ge­na į lau­kus.
– No­rė­čiau ne­šti tik ge­ras nau­jie­nas, bet rei­kia mo­kė­ti...

Kaip sugaudysime valdžios žmonių ryšius, kai neliks partinių ryšių?

2017 m. balandžio 11 d.
Ga­li­ma sa­ky­ti, kad pa­va­sa­ris jau įpu­sė­jo. Gam­ta kaip rei­kiant iš­si­bu­di­no. Žy­di pa­va­sa­ri­nės gė­lės. Paukš­te­liai po­ruo­ja­si. Liz­dus tvar­ko. Gies­mes gie­da. Tarp gies­me­lių ir pa­si­my­li, ir pa­si­pe­ša. Pa­na­šios ži­nios ir iš žmo­nių gy­ve­ni­mo.
* * *
Štai mū­sų iš­ki­lūs po­li­ti­kai Sau­lius ir Ra­mū­nas vie­nas į ki­tą strė­les lai­do. Strė­lės – ne Amū­ro, o – skir­tin­gų nuo­mo­nių. Nie­kaip ne­ga­li su­si­tik­ti ir iš­siaiš­kin­ti vals­ty­bi­nių klau­si­mų? Bū­ti­nai vie­nam rei­kia ką nors per ra­di­ją ar te­le­vi­zi­ją pa­sa­ky­ti, kad...

Broniaus Petrausko testamento valia

2017 m. balandžio 7 d.
Praė­ju­sių me­tų pa­bai­go­je į Am­ži­no poil­sio vie­tą pa­ly­dė­jo­me Bir­žų kraš­to švie­suo­lį, vi­suo­me­ni­nin­ką, len­kų kul­tū­ros puo­se­lė­to­ją, Klau­su­čių kai­mo gy­ven­to­ją Bro­nių Pet­raus­ką. Sa­vo tes­ta­men­te Bro­nius Pet­raus­kas nu­ro­dė, jog pa­veiks­lų, kny­gų, bal­dų bei ki­tų daik­tų ko­lek­ci­ją pa­lie­ka „Sė­los“ mu­zie­jui, ki­taip ta­riant – vi­siems sa­vo kraš­tie­čiams. Da­lį pa­li­ki­mo bir­žie­čiai ga­lės iš­vys­ti šian­dien ati­da­ro­mo­je pa­ro­do­je Pi­lies me­nė­je.Bro­nius Pet­raus­kas bu­vo daž­nas mu­zie­jaus sve­čias. Tes­ta­men­tu pa­lik­ta...

Apie du brolius – keliautoją ir sėslųjį, bei 99 avis

2017 m. balandžio 7 d.
Pa­va­sa­rį gam­ta at­kun­ta. Vi­suo­se pa­ša­liuo­se jau­čia­si ju­dė­ji­mas. Ju­da vi­si, kas gy­vas. Žy­di pa­va­sa­ri­nės gė­lės. Dygs­ta pir­mie­ji gry­bai. Kiek­vie­nas tu­ri­me sa­vų rū­pes­čių. Net ma­ža skruz­dė­ly­tė spren­džia su­dė­tin­gus bū­ties klau­si­mus. O štai val­džios žmo­nių gy­ve­ni­mas daug su­dė­tin­ges­nis. Iš­rink­tie­ji be sa­vų rū­pes­čių dar tu­ri gy­ven­ti vi­sos vals­ty­bės žmo­nių rū­pes­čiais. Ne tik. Juk šir­dį skau­da ir dėl emig­ra­vu­sių mū­sų pi­lie­čių. Mat ne­be juo­kai. Nors eko­no­mis­tai ir sta­tis­ti­kai tvir­ti­na, kad...

Išpjauti... Šalniai

2017 m. balandžio 7 d.
Va­bal­nin­ko se­niū­ni­jo­je, Šal­nių kai­me, ruo­šia­ma­si as­fal­tuo­ti ra­jo­ni­nės reikš­mės ke­lio Vaitkūnai–Nausėdžiai–Meilūnai ruo­žą per Šal­nių kai­mą. Vi­są gy­ve­ni­mą nuo dul­kių dūs­tan­tys, po pur­vy­nus per sa­vo ūly­čią be­si­murk­dan­tys gy­ven­to­jai pa­gal­bos šau­kė­si. Bet ne to­kios. Iš­gul­dy­ta ke­lias­de­šimt me­džių. Ša­li­ke­lė­je su­smaigs­ty­ti kuo­liu­kai gąs­di­na: bus už­vers­tas vie­nos so­dy­bos šu­li­nys. Ne­be vie­toj kai­mo kry­žius. Klius ir na­mo kam­pas...Šal­niuo­se bu­vu­sio­je Va­len­tė­lių so­dy­bo­je ku­ria­si nau­ja­ku­riai...

Nerijus Pranciliauskas: „Pasirinkau ne dejuoti, o veikti“

2017 m. balandžio 4 d.
Ko­vo 15 die­ną Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja pa­si­ra­šė kem­pin­go nuo­mos su­tar­tį de­šim­čiai me­tų su kon­kur­so lai­mė­to­ju ma­žo­sios bend­ri­jos „Ar­cus LT“ di­rek­to­riu­mi Ne­ri­ju­mi Pran­ci­liaus­ku. „Bir­žie­čių žo­dis“ do­mė­jo­si, ko­dėl bir­žie­tis ry­žo­si, dau­ge­lio nuo­mo­ne, ne­pel­nin­gam vers­lui ir kaip jis ža­da į kem­pin­gą pri­trauk­ti ke­liau­to­jų.Esa­te tech­no­lo­gi­jų mo­ky­to­jas, vie­šo­sios įstai­gos „No­jaus ar­ka“, or­ga­ni­zuo­jan­čios vai­kų po­pa­mo­ki­nę veik­lą, ug­dan­čios jų me­niš­ku­mą...

Rajono politikai sutarė ne dėl visko (1)

2017 m. balandžio 4 d.
Praė­ju­sią sa­vai­tę į 27-ąjį ra­jo­no Ta­ry­bos po­sė­dį rin­ko­si po­li­ti­kai. Di­džiau­sią dė­me­sį jie sky­rė šių die­nų ak­tua­li­jai – ra­jo­no švie­ti­mo įstai­gų tink­lo re­for­mai, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus me­tų veik­los ata­skai­tai, urė­do Ro­ma­no Gau­die­šiaus in­for­ma­ci­jai dėl siū­lo­mos vals­ty­bi­nių miš­kų re­for­mos. Po­li­ti­kų pa­lai­ky­mo ne­su­lau­kė nei ra­jo­no val­džios bru­ka­ma mo­kyk­lų tink­lo re­for­ma, nei so­cial­de­mok­ra­tų pra­šy­mas bal­sa­vi­mu pa­lai­ky­ti Bir­žų miš­kų urė­di­jos po­zi­ci­ją dėl vals­ty­bi­nių miš­kų...

Kai tarnautojai ir paprasti žmonės gyvena pagal skirtingus įstatymus

2017 m. balandžio 4 d.
Jo­kia nau­jie­na. Daž­nai gir­di­me, kad vals­ty­bės tar­nau­to­jai, at­leis­ti iš pa­rei­gų, by­li­nė­ja­si su vals­ty­be. Skun­džia­si, kad nie­ko blo­go ne­pa­da­rė. Są­ži­nin­gai ir do­rai tar­na­vo. Ir bū­na, kad teis­mas nu­skriaus­tą­jį ar nu­skriaus­tą­ją į pa­rei­gas grą­ži­na. Ne­ma­žai pi­ni­gė­lių už skriau­dą ir pri­vers­ti­nę pra­vaikš­tą pri­tei­sia.
* * *
Po­no Mi­liaus by­lą pri­si­mi­nė­me to­dėl, kad teis­me liu­di­ju­si bu­vu­si tie­sio­gi­nė po­no Mi­liaus vir­ši­nin­kė že­mės ūkio mi­nist­rė Vir­gi­ni­ja Balt­rai­tie­nė...

Apie Nepriklausomybės Aktą, britų laišką, JAV prezidento veiklą ir dykumą

2017 m. kovo 31 d.
Praė­ju­sį tre­čia­die­nį Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rius Liu­das Ma­žy­lis Vo­kie­ti­jos dip­lo­ma­ti­nia­me ar­chy­ve ra­do Va­sa­rio 16-osios Lie­tu­vos Nep­rik­lau­so­my­bės Ak­to ori­gi­na­lą lie­tu­vių kal­ba. Taip die­nos švie­są iš­vy­do mums ne­ma­ty­tas, ran­ka ra­šy­tas, vals­ty­bei svar­bus do­ku­men­tas. Su ori­gi­na­liais Va­sa­rio 16-osios sig­na­ta­rų pa­ra­šais. Už Nep­rik­lau­so­my­bės Ak­to ori­gi­na­lą, ku­rio paieš­kos iki šiol bu­vo be­vai­sės, kon­cer­nas „MG Bal­tic“ bu­vo pa­ža­dė­jęs mi­li­jo­ną...

Patarimai susiruošusiems malkauti

2017 m. kovo 28 d.
Konk­re­čio­je miš­ko sa­vi­nin­ko val­do­je ga­li bū­ti ir ki­tų ap­ri­bo­ji­mų, apie ku­riuos ga­li­ma su­ži­no­ti Vals­ty­bi­nės miš­kų tar­ny­bos te­ri­to­ri­niuo­se po­sky­riuo­se pa­gal miš­ko val­dos bu­vi­mo vie­tą.
Ker­tant me­džius miš­ke, taip pat rei­kia ne­pa­mirš­ti ir lan­ky­to­jų, pa­vyz­džiui, me­džio­to­jų ar ak­ty­vaus poil­sio en­tu­zias­tų. Ypa­tin­gas at­sar­gu­mas bū­ti­nas pla­nuo­jant me­džių kir­ti­mą ne­to­li gy­ven­vie­čių.
Sau­gų dar­bą vi­sų nuo­sa­vy­bės for­mų miš­kuo­se reg­la­men­tuo­ja „Miš­ko dar­bų sau­gos tai­syk­lės DT 1 – 96“...

Švietimas – svarbiausia investicija

2017 m. kovo 28 d.
Praė­ju­sį penk­ta­die­nį Sei­mo na­rių Vik­to­ro Rin­ke­vi­čiaus ir Aud­rio Ši­mo kvie­ti­mu Bir­žuo­se vie­šė­jo švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­rė Jur­gi­ta Pet­raus­kie­nė bei Sei­mo Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas aka­de­mi­kas Eu­ge­ni­jus Jo­vai­ša. „Sau­lės“ gim­na­zi­jos sa­lė­je su­si­rin­ku­siems ug­dy­mo įstai­gų va­do­vams, ra­jo­no val­džiai, mo­ky­to­jams, mo­ki­niams sve­čiai pa­sa­ko­jo apie švie­ti­mo re­for­mą bei at­sa­kė į klau­si­mus. Sve­čiai ti­ki­no, jog mo­kyk­lų re­gio­nuo­se už­da­ry­ti ne­va­lia...

Rašęs ne tik vaikams

2017 m. kovo 28 d.
Kraš­to žmo­nėsTai ne­tei­sin­ga. Taip pa­gal­vo­ja­me at­si­ver­tę ku­rią nors Gend­ru­čio Mor­kū­no kny­gą ir pri­si­mi­nę, kad šis iš­ki­lus fi­zi­kas, ta­len­tin­gas vai­kų bei paaug­lių ra­šy­to­jas, ori­gi­na­lus pub­li­cis­tas pa­li­ko mus, ma­žus, jau­nus ir jau ge­ro­kai pa­gy­ve­nu­sius ži­la­gal­vius sen­jo­rus (nes ir jiems pa­trauk­lios jo kny­gos), bū­da­mas vos 49-erių.
Per pa­sku­ti­niuo­sius pen­ke­rius sa­vo gy­ve­ni­mo me­tus Gend­ru­tis vai­kams, ku­riuos be ga­lo my­lė­jo ir ger­bė, pa­ra­šė pen­kias kny­gas. Pir­mo­ji...

Duetas garsina Vabalninką

2017 m. kovo 28 d.
Pet­ras Ma­tu­lis gro­ja akor­deo­nu, Eduar­das Juk­ne­vi­čius – gi­ta­ra. Due­tas po­pu­lia­rė­ja. Šian­dien mu­zi­kan­tai ir dai­ni­nin­kai – „Bir­žie­čių žo­džio“ pa­šne­ko­vai.Prieš kiek me­tų su­si­kū­rė Jū­sų due­tas?Prieš dve­jus me­tus. Vie­nas gro­ja akor­deo­nu, ki­tas – gi­ta­ra. Dai­nuo­ja­me abu.
Sce­no­je ne­be nau­jo­kai?Mū­sų vi­sas gy­ve­ni­mas sie­ja­si su mu­zi­ka. Vie­nam ar­ti­mes­nė bu­vo est­ra­di­nė mu­zi­ka, ant­ras po­pu­lia­ri­no lie­tu­vių liau­dies dai­nas. Kon­cer­tuo­da­vo­me at­ski­rai.
Apie...

Dienos populiariausi

Pakruojo ligoninėje dažniau gydomi kaimo vaikai (4)

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas
keywords=" border='0' alt='' />