(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Biržų rajone

Skaidriaus šiokiadieniai ir šventės

2017 m. kovo 21 d.
Skaid­rius Dumb­raus­kas – ke­tu­rias­de­šimt­me­tis bir­žie­tis. Fo­tog­ra­fas, žve­jys, spor­ti­nin­kas mė­gė­jas. Jo gy­ve­ni­mas neat­sie­ja­mas nuo Bir­žų kraš­to žmo­nių ir gam­tos. Jo už­si­spy­ri­mas – jam pa­čiam iš­šū­kis ir lai­mė­ji­mas. Iš­mo­ko sa­va­ran­kiš­kai plauk­ti. Vie­na ran­ka iš­gręž­ti ant le­do eke­tę. Mies­to gat­vė­mis mi­na tri­ra­tį. Lai­mė jam bū­ti ša­lia Do­vi­lės. Skaid­rius ne­sle­pia: bū­na die­nų. Ne­pa­si­se­ka. Bet ži­nau: kaip pa­si­klo­siu, taip ir iš­si­mie­go­siu...Ar Tau pa­tin­ka pa­va­sa­ris?Pa­tin­ka. Nuo...

Posėdžio tema – grybai ant palangių, vanduo rūsyje ir fantastinės sąskaitos

2017 m. kovo 21 d.
Praė­ju­sį ket­vir­ta­die­nį vy­ko dau­gia­bu­čių na­mų re­no­va­ci­jos pro­gra­mos prie­žiū­ros ko­mi­te­to po­sė­dis. Ko­mi­te­tas po­sė­džiau­ja kas du mė­ne­sius nuo­lat, ta­čiau šia­me po­sė­dy­je pir­mą kar­tą da­ly­va­vo gy­ven­to­jai tų dau­gia­bu­čių, ku­riuo­se po re­no­va­ci­jos ve­ši pe­lė­sis ar ne­ti­kė­tai už­klum­pa glu­mi­nan­čios są­skai­tos už šil­dy­mą.Šį kar­tą dau­gia­bu­čių na­mų re­no­va­ci­jos pro­gra­mos prie­žiū­ros ko­mi­te­to po­sė­din vi­ce­me­rė Iru­tė Var­zie­nė su­kvie­tė itin daug da­ly­vių: ran­go­vus, tech­ni­nius pri­žiū­rė­to­jus, bend­ro­vių...

Knygnešių takais

2017 m. kovo 21 d.
40 spau­dos drau­di­mo me­tų lie­tu­viš­ką spau­dą, kny­gas, mal­dak­ny­ges, ka­len­do­rius prie­var­ta ru­si­na­miems lie­tu­viams ga­be­no apie 2000 knyg­ne­šių. Ži­no­miau­sias, daž­nai va­din­tas knyg­ne­šių ka­ra­liu­mi, bu­vo iš Suos­to apy­lin­kių ki­lęs Jur­gis Bie­li­nis. Ta­čiau bū­ta su­ma­nių bei drą­sių knyg­ne­šių ir Va­bal­nin­ko kraš­te.Po tė­vo mir­ties bro­liai My­ko­las ir To­mas Pa­liu­liai par­da­vė tė­vų so­dy­bą Svi­liuo­se. My­ko­las įsi­kū­rė vien­kie­my­je Sa­vu­čių kai­me, o To­mas ap­si­gy­ve­no Va­bal­nin­ke, ten nu­si­pir­kęs na­mą ir...

Iš Svilių ir Savučių

2017 m. kovo 21 d.
My­ko­lo Pa­liu­lio (1848–1940) so­dy­ba Sa­vu­čiuo­se XIX am­žiaus pabaigoje–XX am­žiaus pra­džio­je bu­vo mu­zi­ka­vi­mo cent­ru. Dar pie­me­nau­da­mas M. Pa­liu­lis iš­mo­ko sku­du­čiuo­ti, pūs­ti lamz­de­lį, bir­by­nę, ož­ra­gį, dau­dy­tę. Pats da­rė inst­ru­men­tus: sku­du­čius, ož­ra­gius, lamz­de­lius, mo­kė jais gro­ti ki­tus. 1910 m. sa­vo pa­da­ry­tus inst­ru­men­tus de­monst­ra­vo Vil­niu­je. Inst­ru­men­tus da­rė ir jo sū­nus Al­fon­sas. Ki­tas My­ko­lo sū­nus, Sta­sys Pa­liu­lis (1902–1996), ta­po moks­li­nin­ku...

Leono Petronio didžioji meilė

2017 m. kovo 21 d.
Leo­nas Pet­ro­nis kal­ba, kad se­nuo­sius mu­zi­kan­tus pri­si­me­na sun­kiai. Ir kai­me apie tai kaip apie ypa­tin­gą da­ly­ką nie­kas ne­kal­bė­jo.
– Pa­liu­liai mums bu­vo gi­mi­nės, Pa­liu­lie­nė, My­ko­lo sū­naus Al­fon­so žmo­na, bu­vo ma­no tė­čio pus­se­re­rė. Se­ne­lį My­ko­lą dar kiek pri­si­me­nu, juk vai­kai bū­da­mi nu­lėk­da­vom į Sa­vu­čius kiek ten tų Sa­vu­čių bū­da­vo, gal trys kie­mai, o iki Pa­liu­lių kie­mo ir po­ros ki­lo­met­rų ne­bu­vo. Tė­vai kal­bė­da­vo, kad My­ko­las Pa­liu­lis daug gro­da­vo, sku­du­čiuo­da­vo, bet...

Fantazija ir realybė

2017 m. kovo 21 d.
Nuo­mo­nėIš­mes­ti į ba­lą pi­ni­gus nau­jam spor­to komp­lek­so pro­jek­tui (kai jau bu­vo pa­ruoš­tas ki­tas pro­jek­tas ir už jį su­mo­kė­ti pi­ni­gai) – tai joks nuo­pel­nas. Bet apie pri­trauk­tus pi­ni­gus kol kas nie­ko ne­gir­dė­ti. Siū­lau ra­jo­no Ta­ry­bai me­ro ata­skai­tą ver­tin­ti gry­nai pa­gal pri­trauk­tas in­ves­ti­ci­jas, gau­tas lė­šas iš vals­ty­bės biu­dže­to (lo­biz­mą), bū­si­mus kon­ce­si­nin­kus ir įvyk­dy­tus rin­ki­mi­nius pa­ža­dus. Val­džia iš biu­dže­ti­nių pi­ni­gų komp­lek­so ne­pas­ta­tys nie­ka­da. O...

Prie gerų norų galima įteisinti prognozes tik apie gerus orus?

2017 m. kovo 21 d.
Trys Sei­mo na­riai: po­nia Ša­ka­lie­nė ir po­nai Strei­kus su Šark­nic­ku, bu­vo pa­ren­gę įsta­ty­mo pa­tai­sas, kad nei­gia­ma in­for­ma­ci­ja ži­niask­lai­do­je su­da­ry­tų ne dau­giau kaip 50 nuo­šim­čių. Pa­sak par­la­men­ta­rų, nei­gia­mos in­for­ma­ci­jos vy­ra­vi­mas ska­ti­na vi­suo­me­nės nu­si­vy­li­mą vals­ty­be ir val­džios ins­ti­tu­ci­jo­mis. Vi­si su­ju­do šauk­ti, kad taip no­ri­ma įves­ti cen­zū­rą. Iš­rink­tie­ji ne­va pa­gei­dau­ja, kad vi­suo­me­nė ma­žiau su­ži­no­tų apie ne­šva­rius val­džios dar­be­lius. Ir ką?!...

Kvaištelėjusios mintys kvaištelėjusio pasaulio kontekste

2017 m. kovo 17 d.
Pir­miau­sia pa­ban­do­me paaiš­kin­ti šio ko­men­ta­ro pa­va­di­ni­mą. Ką reiš­kia ja­me pa­ra­šy­ti žo­džiai. Kvai­šas reiš­kia tą pa­tį kaip ir kvai­las. Tad žo­dį kvaiš­te­lė­jęs ga­lė­tu­me pa­keis­ti žo­džiu kvai­lo­kas. Tai­gi: koks pa­sau­lis, to­kios ir min­tys.
Pa­siaiš­ki­nus žo­dį kvaiš­te­lė­jęs, de­rė­tų paaiš­kin­ti, ką reiš­kia žo­dis kon­teks­tas. Juk da­bar šį žo­dį dau­ge­lis pa­si­ga­vo. Įvai­riau­sio­mis pro­go­mis sa­ko: ma­no min­tį iš­trau­kė iš kon­teks­to, kon­teks­te vis­kas ki­taip bu­vo... Kiek­vie­na­me žings­ny­je: kon­teks­tas...

Štai Jums NERIJA ... tikroji

2017 m. kovo 17 d.
Jau daug vi­so­kių ju­bi­lie­jų bu­vo at­švęs­ta, mi­nint ,,Nerijos‘‘ var­dą. Dau­ge­lis ta­pa­ti­na ,,Neriją‘‘ su ži­no­mais Lie­tu­vos dai­ni­nin­kais. Taip, po ,,Nerijos‘‘ vė­lia­va yra dai­na­vę ne­ma­žai dai­ni­nin­kų. Ta­čiau vi­si pa­mirš­ta, jog tik­ra­sis ,,Nerijos‘‘ mo­to­riu­kas bu­vo ir yra jos il­ga­me­čiai mu­zi­kan­tai. Ir jei dai­ni­nin­kai, pa­bu­vę ko­lek­ty­ve, kei­čia ad­re­sa­tą, tai Alek­sas, Al­gir­das ar Egi­di­jus jau 25 me­tai tę­sia ko­lek­ty­vo gy­va­vi­mą ir tra­di­ci­jas. Be abe­jo, kiek at­nau­ji­nę, be...

Apleidai artimųjų kapavietę? Ją užkariaus svetimas

2017 m. kovo 17 d.
Vy­riau­sy­bė pri­ta­rė Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos siū­ly­mui pa­tiks­lin­ti ka­pa­vie­čių prie­žiū­ros tvar­ką ir pa­kei­tė ka­pi­nių tvar­ky­mo tai­syk­les. Nus­ta­ty­ta tvar­ka pri­pa­ži­nus, kad ka­pa­vie­tė ne­tvar­ko­ma, tei­sė jo­je lai­do­tis ati­teks ki­tiems as­me­nims. Se­niū­nai to­kio spren­di­mo priim­ti ne­sku­ba, bet kan­di­da­tų at­si­ras.Se­no­vės iš­min­čių po­sa­kis: „Ka­pi­nė­se vi­siems už­ten­ka vie­tos“ šian­dien jau at­gy­ve­nęs. Ka­pi­nė­se lo­pi­nė­lių ma­žė­ja, to­dėl ne­nuos­ta­bu, kad žmo­nės dar bū­da­mi gy­vi sku­ba...

Tvanas Bažnyčios gatvėje

2017 m. kovo 17 d.
Smil­giuo­se 10 me­tų skęs­ta so­dy­bos. Pa­sak val­di­nin­kų – sa­vo no­ru. Krū­mų ir me­džių šak­nys už­kim­šo dre­na­žo sis­te­mą. Pa­žeis­tas ir jau su­si­dė­vė­jęs pa­ts dre­na­žas. Re­mon­to dar­bai, pa­sak eks­per­tų, tik lė­šų švais­ty­mas. Jei­gu ši­taip, iš Smil­gių gy­ven­vie­tės liks tik už­mir­kęs plo­tas.Pa­sak smil­gie­čių, pir­miau­sia van­duo už­plū­do Ber­žų gat­vės aly­tu­kus. Ap­sė­mė rū­sius. Ki­to­je ke­lio pu­sė­je už­tvi­no ūki­nin­ko val­dos. Po kiek lai­ko plau­kė ir Bi­čių, Baž­ny­čios gat­vė. Praė­ju­sių me­tų ru­de­nį van­duo pra­dė­jo ska­lau­ti ir dau­gia­bu­čius...

Visos negandos – dėl kultūros stokos?

2017 m. kovo 17 d.
Žmo­nių ma­žė­ja, to­dėl esa­me pri­vers­ti op­ti­mi­zuo­ti, ma­žin­ti, už­da­ry­ti, tau­py­ti... Bet ar neat­si­su­ka laz­da ant­ru ga­lu: ma­žė­ja­me dėl to, kad op­ti­mi­zuo­ja­me, ma­ži­na­me, už­da­ro­me, tau­po­me? Ra­jo­no val­džia už­si­me­na: op­ti­mi­zuos švie­ti­mo įstai­gas, o tuo­met im­sis bib­lio­te­kų ir kul­tū­ros. Kul­tū­ros cent­ro di­rek­to­rius R. Le­se­vi­čius įsi­ti­ki­nęs: dėl vi­sų ne­gan­dų kal­ta kul­tū­ros sto­ka.Jau šį mė­ne­sį ra­jo­no Ta­ry­bai bus pa­teik­tas ug­dy­mo įstai­gų tink­lo per­tvar­kos pla­nas. Pri­me­na­me, jog...

Renovacijos grimasos

2017 m. kovo 14 d.
Skai­ty­ti laik­raš­ty­je apie „re­no­va­ci­nes“ pro­ble­mas yra leng­viau, nei šia­me bal­ta­me la­pe iš­klo­ti pa­ste­bė­ji­mus bei juos pa­rams­ty­ti lyg ir sa­vo ver­tę tu­rė­ju­siais (o gal ir te­be­tu­rin­čiais?) do­ku­men­tais. Ra­šau tu­rė­ju­siais, nes sua­be­jo­jau, kai „Bir­žie­čių žo­dy­je“ per­skai­čiau šias pub­li­ka­ci­jas: „Tei­sy­bės paieš­kos dėl są­skai­tos už šil­dy­mą“ (2017.02.28); „Re­no­va­ci­jos pa­sek­mė – mis­ti­nis pe­lė­sis“ (2017.03.03); „Pas­lap­tin­gi kai­nos už ši­lu­mą šuo­liai“ (2017.03.07).Re­no­va­ci­jos...

Gražių dainelių daug girdėjęs

2017 m. kovo 14 d.
Kraš­to žmo­nėsVin­cas Sto­nis – poe­to sla­py­var­dis. Tik­ro­ji pa­var­dė – Ka­zys Žit­ke­vi­čius. Vin­co Sto­nio sla­py­var­dį, su­lie­tu­vi­nęs sa­vo pa­var­dę, Ka­zys Žit­kus pa­si­rin­ko pa­gal ra­šy­to­jos Šat­ri­jos Ra­ga­nos (Ma­ri­jos Peč­kaus­kai­tės) taip pa­va­din­tą apy­sa­ką.
Gi­mė Ka­zys Žit­ke­vi­čius 1893 me­tų gruo­džio 29 die­ną Va­bal­nin­ke, Bir­žų gat­vė­je (da­bar B. Sruo­gos g. 21), gra­žio­je tė­vų Pau­li­nos ir An­ta­no Žit­ke­vi­čių so­dy­bo­je. Poe­tas vė­liau sa­vo pri­si­mi­ni­muo­se apie tė­vus ra­šys, kad jie bu­vę...

Vabalninkas senuosiuose raštuose

2017 m. kovo 14 d.
Iki šių die­nų pa­ts ver­tin­giau­sias lei­di­nys, pri­sta­tan­tis Va­bal­nin­ko kraš­to is­to­ri­ją, te­bė­ra in­ži­nie­riaus, pe­da­go­go, vals­ty­bės vei­kė­jo (Sei­mo na­rio, mi­nist­ro) Kons­tan­ti­no Ša­ke­nio 1935 Kau­ne iš­leis­ta mo­nog­ra­fi­ja „Va­bal­nin­kas ir jo apy­lin­kės praei­ty­je“, jo­je Va­bal­nin­ko is­to­ri­ja ap­žvel­gia­ma nuo pir­mų­jų ži­no­mų is­to­ri­nių šal­ti­nių, ku­riuo­se yra mi­ni­mas Va­bal­nin­ko var­das, nors, kaip K. Ša­ke­nis tei­gia, ar­cheo­lo­gi­jos pa­mink­lai liu­di­ja, kad Va­bal­nin­ko...

Poetiškos sielos mini Poetę

2017 m. kovo 14 d.
Vy­res­nio­ji bib­lio­te­ki­nin­kė Vil­ma Šul­nie­nė su­pa­žin­di­no su P. Jo­ki­mai­tie­nės biog­ra­fi­ja ir kū­ry­ba. Šios ky­lan­čios poe­tės ta­len­tui vi­siš­kai iš­si­skleis­ti su­truk­dė sun­kus po­ka­rio lai­ko­tar­pis. Pra­nu­tės poe­zi­jos iš­leis­ta tik vie­na kny­gu­tė „Sug­rį­ži­mai“, ir ta jau po jos mir­ties (mi­rė 1989.09.09). Bib­lio­te­ki­nin­kės Vil­ma ir As­ta pa­skai­tė ke­le­tą Pra­nu­tės ei­lė­raš­čių.
An­gė­lė Ju­re­vi­čie­nė pa­skai­tė sa­vo P. Jo­ki­mai­tie­nei skir­tą ei­lė­raš­tį. An­gė­lė pri­mi­nė, kad mū­sų apy­lin­kė­je yra jai ži­no­mi...

Nejaugi dėl permainų ir naujo mokesčio mokslo vaisiai taps mažiau saldūs?

2017 m. kovo 14 d.
Vis pa­kal­bė­da­vo­me, kad švie­ti­mo fron­te ne vis­kas ge­rai. Ta­čiau vis­kas lik­da­vo po se­no­vei. Pa­sau­lį ste­bi­no­me iš­si­pū­tu­siu uni­ver­si­te­tų skai­čiu­mi. Tuo pat me­tu be gai­les­čio už­da­ri­nė­jo­me kai­mo mo­kyk­lė­les. Da­bar vėl ne juo­kais pra­si­dė­jo nau­ji svars­ty­mai. Vie­ni tvir­ti­na, kad mo­kyk­lo­se ir uni­ver­si­te­tuo­se mo­ko to­kių da­ly­kų, ku­rių gy­ve­ni­me ne­rei­kia. Ki­ti aiš­ki­na, jog ne taip svar­bu, ko­kių ži­nių gau­na­ma. Svar­bus pa­ts mo­ky­mo­si pro­ce­sas. Iš­la­vi­na sme­ge­nis. Po to­kių moks­lų...

Senolių palikimas – šešios koplyčios

2017 m. kovo 14 d.
Pa­ne­vė­žio vys­ku­pi­jo­je Va­bal­nin­ko pa­ra­pi­ja iš­si­ski­ria kop­ly­čių gau­sa. Jų net še­šios. Prie kiek­vie­nos – ka­pi­nai­tės. Gy­va čia ne tik at­lai­dų tra­di­ci­ja. Kop­ly­čio­se dva­si­nin­kai tei­kia ir Krikš­to sak­ra­men­tą. Lai­mi­na san­tuo­kas.Va­bal­nin­ko pa­ra­pi­jo­je – 6 kop­ly­čios. Vie­ną nuo ki­tos sta­ty­bos ski­ria tik de­šimt­me­čiai. Se­niau­sia, pa­sak is­to­ri­jos šal­ti­nių, Dei­kiš­kių Šv. Ele­nos kop­ly­čia. Ji pa­sta­ty­ta 1716 me­tais. Po 10 me­tų, 1726 me­tais, kop­ly­čią tu­rė­jo ir La­mo­kė­liai. Kop­ly­čiai...

Prieš šventę norisi į savo valstybę atidžiau pažvelgti

2017 m. kovo 10 d.
Ko­vo 11-oji – Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­na. 1990 me­tų ko­vo 11 die­ną Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Aukš­čiau­sio­ji Ta­ry­ba pa­si­ra­šė Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės at­sta­ty­mo ak­tą. Juo bu­vo at­sta­to­mas 1940 me­tais sve­ti­mos jė­gos pa­nai­kin­tas Lie­tu­vos vals­ty­bės su­ve­re­nių ga­lių vyk­dy­mas. Ir Lie­tu­va nuo tos is­to­ri­nės die­nos vėl ta­po ne­prik­lau­so­ma vals­ty­be. Tai­gi: šven­tė! To­dėl vė­lia­vas ke­lia­me. Gra­žias kal­bas sa­ko­me. Pat­rio­ti­nes dai­nas trau­kia­me. Sma­gu švęs­ti.
* *...

Pro memoria Aleksandrai BALČIAUSKIENEI

2017 m. kovo 10 d.
1921.10.08–2017.03.08Jau­kios so­dy­bos var­te­lius S. Da­gi­lio gat­vė­je pir­mą sy­kį at­vė­riau prieš ket­vir­tį am­žiaus. Tą­syk „Bir­žie­čių žo­džio“ nau­ja­me­ti­niam in­ter­viu no­rė­jo­me pa­kal­bin­ti Evan­ge­li­kų re­for­ma­tų baž­ny­čios sek­ma­die­ni­nės mo­kyk­lė­lės mo­ky­to­ją Alek­sand­rą. Tai bu­vo ne tik ap­si­lan­ky­mas ypa­tin­gos au­ros gau­bia­muo­se na­muo­se, kur kiek­vie­nas daik­tas, kiek­vie­na nuo­trau­ka pa­sa­ko­jo gy­ve­ni­mo is­to­ri­jas. Ta­da epi­zo­diš­kai pri­si­lie­čiau ir prie ger­bia­mos...

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias