(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
GAMINK IR BALSUOK
Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai

Biržų rajone

Skaidriaus šiokiadieniai ir šventės

2017 m. kovo 21 d.
Skaid­rius Dumb­raus­kas – ke­tu­rias­de­šimt­me­tis bir­žie­tis. Fo­tog­ra­fas, žve­jys, spor­ti­nin­kas mė­gė­jas. Jo gy­ve­ni­mas neat­sie­ja­mas nuo Bir­žų kraš­to žmo­nių ir gam­tos. Jo už­si­spy­ri­mas – jam pa­čiam iš­šū­kis ir lai­mė­ji­mas. Iš­mo­ko sa­va­ran­kiš­kai plauk­ti. Vie­na ran­ka iš­gręž­ti ant le­do eke­tę. Mies­to gat­vė­mis mi­na tri­ra­tį. Lai­mė jam bū­ti ša­lia Do­vi­lės. Skaid­rius ne­sle­pia: bū­na die­nų. Ne­pa­si­se­ka. Bet ži­nau: kaip pa­si­klo­siu, taip ir iš­si­mie­go­siu...Ar Tau pa­tin­ka pa­va­sa­ris?Pa­tin­ka. Nuo...

Posėdžio tema – grybai ant palangių, vanduo rūsyje ir fantastinės sąskaitos

2017 m. kovo 21 d.
Praė­ju­sį ket­vir­ta­die­nį vy­ko dau­gia­bu­čių na­mų re­no­va­ci­jos pro­gra­mos prie­žiū­ros ko­mi­te­to po­sė­dis. Ko­mi­te­tas po­sė­džiau­ja kas du mė­ne­sius nuo­lat, ta­čiau šia­me po­sė­dy­je pir­mą kar­tą da­ly­va­vo gy­ven­to­jai tų dau­gia­bu­čių, ku­riuo­se po re­no­va­ci­jos ve­ši pe­lė­sis ar ne­ti­kė­tai už­klum­pa glu­mi­nan­čios są­skai­tos už šil­dy­mą.Šį kar­tą dau­gia­bu­čių na­mų re­no­va­ci­jos pro­gra­mos prie­žiū­ros ko­mi­te­to po­sė­din vi­ce­me­rė Iru­tė Var­zie­nė su­kvie­tė itin daug da­ly­vių: ran­go­vus, tech­ni­nius pri­žiū­rė­to­jus, bend­ro­vių...

Knygnešių takais

2017 m. kovo 21 d.
40 spau­dos drau­di­mo me­tų lie­tu­viš­ką spau­dą, kny­gas, mal­dak­ny­ges, ka­len­do­rius prie­var­ta ru­si­na­miems lie­tu­viams ga­be­no apie 2000 knyg­ne­šių. Ži­no­miau­sias, daž­nai va­din­tas knyg­ne­šių ka­ra­liu­mi, bu­vo iš Suos­to apy­lin­kių ki­lęs Jur­gis Bie­li­nis. Ta­čiau bū­ta su­ma­nių bei drą­sių knyg­ne­šių ir Va­bal­nin­ko kraš­te.Po tė­vo mir­ties bro­liai My­ko­las ir To­mas Pa­liu­liai par­da­vė tė­vų so­dy­bą Svi­liuo­se. My­ko­las įsi­kū­rė vien­kie­my­je Sa­vu­čių kai­me, o To­mas ap­si­gy­ve­no Va­bal­nin­ke, ten nu­si­pir­kęs na­mą ir...

Iš Svilių ir Savučių

2017 m. kovo 21 d.
My­ko­lo Pa­liu­lio (1848–1940) so­dy­ba Sa­vu­čiuo­se XIX am­žiaus pabaigoje–XX am­žiaus pra­džio­je bu­vo mu­zi­ka­vi­mo cent­ru. Dar pie­me­nau­da­mas M. Pa­liu­lis iš­mo­ko sku­du­čiuo­ti, pūs­ti lamz­de­lį, bir­by­nę, ož­ra­gį, dau­dy­tę. Pats da­rė inst­ru­men­tus: sku­du­čius, ož­ra­gius, lamz­de­lius, mo­kė jais gro­ti ki­tus. 1910 m. sa­vo pa­da­ry­tus inst­ru­men­tus de­monst­ra­vo Vil­niu­je. Inst­ru­men­tus da­rė ir jo sū­nus Al­fon­sas. Ki­tas My­ko­lo sū­nus, Sta­sys Pa­liu­lis (1902–1996), ta­po moks­li­nin­ku...

Leono Petronio didžioji meilė

2017 m. kovo 21 d.
Leo­nas Pet­ro­nis kal­ba, kad se­nuo­sius mu­zi­kan­tus pri­si­me­na sun­kiai. Ir kai­me apie tai kaip apie ypa­tin­gą da­ly­ką nie­kas ne­kal­bė­jo.
– Pa­liu­liai mums bu­vo gi­mi­nės, Pa­liu­lie­nė, My­ko­lo sū­naus Al­fon­so žmo­na, bu­vo ma­no tė­čio pus­se­re­rė. Se­ne­lį My­ko­lą dar kiek pri­si­me­nu, juk vai­kai bū­da­mi nu­lėk­da­vom į Sa­vu­čius kiek ten tų Sa­vu­čių bū­da­vo, gal trys kie­mai, o iki Pa­liu­lių kie­mo ir po­ros ki­lo­met­rų ne­bu­vo. Tė­vai kal­bė­da­vo, kad My­ko­las Pa­liu­lis daug gro­da­vo, sku­du­čiuo­da­vo, bet...

Fantazija ir realybė

2017 m. kovo 21 d.
Nuo­mo­nėIš­mes­ti į ba­lą pi­ni­gus nau­jam spor­to komp­lek­so pro­jek­tui (kai jau bu­vo pa­ruoš­tas ki­tas pro­jek­tas ir už jį su­mo­kė­ti pi­ni­gai) – tai joks nuo­pel­nas. Bet apie pri­trauk­tus pi­ni­gus kol kas nie­ko ne­gir­dė­ti. Siū­lau ra­jo­no Ta­ry­bai me­ro ata­skai­tą ver­tin­ti gry­nai pa­gal pri­trauk­tas in­ves­ti­ci­jas, gau­tas lė­šas iš vals­ty­bės biu­dže­to (lo­biz­mą), bū­si­mus kon­ce­si­nin­kus ir įvyk­dy­tus rin­ki­mi­nius pa­ža­dus. Val­džia iš biu­dže­ti­nių pi­ni­gų komp­lek­so ne­pas­ta­tys nie­ka­da. O...

Prie gerų norų galima įteisinti prognozes tik apie gerus orus?

2017 m. kovo 21 d.
Trys Sei­mo na­riai: po­nia Ša­ka­lie­nė ir po­nai Strei­kus su Šark­nic­ku, bu­vo pa­ren­gę įsta­ty­mo pa­tai­sas, kad nei­gia­ma in­for­ma­ci­ja ži­niask­lai­do­je su­da­ry­tų ne dau­giau kaip 50 nuo­šim­čių. Pa­sak par­la­men­ta­rų, nei­gia­mos in­for­ma­ci­jos vy­ra­vi­mas ska­ti­na vi­suo­me­nės nu­si­vy­li­mą vals­ty­be ir val­džios ins­ti­tu­ci­jo­mis. Vi­si su­ju­do šauk­ti, kad taip no­ri­ma įves­ti cen­zū­rą. Iš­rink­tie­ji ne­va pa­gei­dau­ja, kad vi­suo­me­nė ma­žiau su­ži­no­tų apie ne­šva­rius val­džios dar­be­lius. Ir ką?!...

Kvaištelėjusios mintys kvaištelėjusio pasaulio kontekste

2017 m. kovo 17 d.
Pir­miau­sia pa­ban­do­me paaiš­kin­ti šio ko­men­ta­ro pa­va­di­ni­mą. Ką reiš­kia ja­me pa­ra­šy­ti žo­džiai. Kvai­šas reiš­kia tą pa­tį kaip ir kvai­las. Tad žo­dį kvaiš­te­lė­jęs ga­lė­tu­me pa­keis­ti žo­džiu kvai­lo­kas. Tai­gi: koks pa­sau­lis, to­kios ir min­tys.
Pa­siaiš­ki­nus žo­dį kvaiš­te­lė­jęs, de­rė­tų paaiš­kin­ti, ką reiš­kia žo­dis kon­teks­tas. Juk da­bar šį žo­dį dau­ge­lis pa­si­ga­vo. Įvai­riau­sio­mis pro­go­mis sa­ko: ma­no min­tį iš­trau­kė iš kon­teks­to, kon­teks­te vis­kas ki­taip bu­vo... Kiek­vie­na­me žings­ny­je: kon­teks­tas...

Štai Jums NERIJA ... tikroji

2017 m. kovo 17 d.
Jau daug vi­so­kių ju­bi­lie­jų bu­vo at­švęs­ta, mi­nint ,,Nerijos‘‘ var­dą. Dau­ge­lis ta­pa­ti­na ,,Neriją‘‘ su ži­no­mais Lie­tu­vos dai­ni­nin­kais. Taip, po ,,Nerijos‘‘ vė­lia­va yra dai­na­vę ne­ma­žai dai­ni­nin­kų. Ta­čiau vi­si pa­mirš­ta, jog tik­ra­sis ,,Nerijos‘‘ mo­to­riu­kas bu­vo ir yra jos il­ga­me­čiai mu­zi­kan­tai. Ir jei dai­ni­nin­kai, pa­bu­vę ko­lek­ty­ve, kei­čia ad­re­sa­tą, tai Alek­sas, Al­gir­das ar Egi­di­jus jau 25 me­tai tę­sia ko­lek­ty­vo gy­va­vi­mą ir tra­di­ci­jas. Be abe­jo, kiek at­nau­ji­nę, be...

Apleidai artimųjų kapavietę? Ją užkariaus svetimas

2017 m. kovo 17 d.
Vy­riau­sy­bė pri­ta­rė Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos siū­ly­mui pa­tiks­lin­ti ka­pa­vie­čių prie­žiū­ros tvar­ką ir pa­kei­tė ka­pi­nių tvar­ky­mo tai­syk­les. Nus­ta­ty­ta tvar­ka pri­pa­ži­nus, kad ka­pa­vie­tė ne­tvar­ko­ma, tei­sė jo­je lai­do­tis ati­teks ki­tiems as­me­nims. Se­niū­nai to­kio spren­di­mo priim­ti ne­sku­ba, bet kan­di­da­tų at­si­ras.Se­no­vės iš­min­čių po­sa­kis: „Ka­pi­nė­se vi­siems už­ten­ka vie­tos“ šian­dien jau at­gy­ve­nęs. Ka­pi­nė­se lo­pi­nė­lių ma­žė­ja, to­dėl ne­nuos­ta­bu, kad žmo­nės dar bū­da­mi gy­vi sku­ba...

Tvanas Bažnyčios gatvėje

2017 m. kovo 17 d.
Smil­giuo­se 10 me­tų skęs­ta so­dy­bos. Pa­sak val­di­nin­kų – sa­vo no­ru. Krū­mų ir me­džių šak­nys už­kim­šo dre­na­žo sis­te­mą. Pa­žeis­tas ir jau su­si­dė­vė­jęs pa­ts dre­na­žas. Re­mon­to dar­bai, pa­sak eks­per­tų, tik lė­šų švais­ty­mas. Jei­gu ši­taip, iš Smil­gių gy­ven­vie­tės liks tik už­mir­kęs plo­tas.Pa­sak smil­gie­čių, pir­miau­sia van­duo už­plū­do Ber­žų gat­vės aly­tu­kus. Ap­sė­mė rū­sius. Ki­to­je ke­lio pu­sė­je už­tvi­no ūki­nin­ko val­dos. Po kiek lai­ko plau­kė ir Bi­čių, Baž­ny­čios gat­vė. Praė­ju­sių me­tų ru­de­nį van­duo pra­dė­jo ska­lau­ti ir dau­gia­bu­čius...

Visos negandos – dėl kultūros stokos?

2017 m. kovo 17 d.
Žmo­nių ma­žė­ja, to­dėl esa­me pri­vers­ti op­ti­mi­zuo­ti, ma­žin­ti, už­da­ry­ti, tau­py­ti... Bet ar neat­si­su­ka laz­da ant­ru ga­lu: ma­žė­ja­me dėl to, kad op­ti­mi­zuo­ja­me, ma­ži­na­me, už­da­ro­me, tau­po­me? Ra­jo­no val­džia už­si­me­na: op­ti­mi­zuos švie­ti­mo įstai­gas, o tuo­met im­sis bib­lio­te­kų ir kul­tū­ros. Kul­tū­ros cent­ro di­rek­to­rius R. Le­se­vi­čius įsi­ti­ki­nęs: dėl vi­sų ne­gan­dų kal­ta kul­tū­ros sto­ka.Jau šį mė­ne­sį ra­jo­no Ta­ry­bai bus pa­teik­tas ug­dy­mo įstai­gų tink­lo per­tvar­kos pla­nas. Pri­me­na­me, jog...

Renovacijos grimasos

2017 m. kovo 14 d.
Skai­ty­ti laik­raš­ty­je apie „re­no­va­ci­nes“ pro­ble­mas yra leng­viau, nei šia­me bal­ta­me la­pe iš­klo­ti pa­ste­bė­ji­mus bei juos pa­rams­ty­ti lyg ir sa­vo ver­tę tu­rė­ju­siais (o gal ir te­be­tu­rin­čiais?) do­ku­men­tais. Ra­šau tu­rė­ju­siais, nes sua­be­jo­jau, kai „Bir­žie­čių žo­dy­je“ per­skai­čiau šias pub­li­ka­ci­jas: „Tei­sy­bės paieš­kos dėl są­skai­tos už šil­dy­mą“ (2017.02.28); „Re­no­va­ci­jos pa­sek­mė – mis­ti­nis pe­lė­sis“ (2017.03.03); „Pas­lap­tin­gi kai­nos už ši­lu­mą šuo­liai“ (2017.03.07).Re­no­va­ci­jos...

Gražių dainelių daug girdėjęs

2017 m. kovo 14 d.
Kraš­to žmo­nėsVin­cas Sto­nis – poe­to sla­py­var­dis. Tik­ro­ji pa­var­dė – Ka­zys Žit­ke­vi­čius. Vin­co Sto­nio sla­py­var­dį, su­lie­tu­vi­nęs sa­vo pa­var­dę, Ka­zys Žit­kus pa­si­rin­ko pa­gal ra­šy­to­jos Šat­ri­jos Ra­ga­nos (Ma­ri­jos Peč­kaus­kai­tės) taip pa­va­din­tą apy­sa­ką.
Gi­mė Ka­zys Žit­ke­vi­čius 1893 me­tų gruo­džio 29 die­ną Va­bal­nin­ke, Bir­žų gat­vė­je (da­bar B. Sruo­gos g. 21), gra­žio­je tė­vų Pau­li­nos ir An­ta­no Žit­ke­vi­čių so­dy­bo­je. Poe­tas vė­liau sa­vo pri­si­mi­ni­muo­se apie tė­vus ra­šys, kad jie bu­vę...

Vabalninkas senuosiuose raštuose

2017 m. kovo 14 d.
Iki šių die­nų pa­ts ver­tin­giau­sias lei­di­nys, pri­sta­tan­tis Va­bal­nin­ko kraš­to is­to­ri­ją, te­bė­ra in­ži­nie­riaus, pe­da­go­go, vals­ty­bės vei­kė­jo (Sei­mo na­rio, mi­nist­ro) Kons­tan­ti­no Ša­ke­nio 1935 Kau­ne iš­leis­ta mo­nog­ra­fi­ja „Va­bal­nin­kas ir jo apy­lin­kės praei­ty­je“, jo­je Va­bal­nin­ko is­to­ri­ja ap­žvel­gia­ma nuo pir­mų­jų ži­no­mų is­to­ri­nių šal­ti­nių, ku­riuo­se yra mi­ni­mas Va­bal­nin­ko var­das, nors, kaip K. Ša­ke­nis tei­gia, ar­cheo­lo­gi­jos pa­mink­lai liu­di­ja, kad Va­bal­nin­ko...

Poetiškos sielos mini Poetę

2017 m. kovo 14 d.
Vy­res­nio­ji bib­lio­te­ki­nin­kė Vil­ma Šul­nie­nė su­pa­žin­di­no su P. Jo­ki­mai­tie­nės biog­ra­fi­ja ir kū­ry­ba. Šios ky­lan­čios poe­tės ta­len­tui vi­siš­kai iš­si­skleis­ti su­truk­dė sun­kus po­ka­rio lai­ko­tar­pis. Pra­nu­tės poe­zi­jos iš­leis­ta tik vie­na kny­gu­tė „Sug­rį­ži­mai“, ir ta jau po jos mir­ties (mi­rė 1989.09.09). Bib­lio­te­ki­nin­kės Vil­ma ir As­ta pa­skai­tė ke­le­tą Pra­nu­tės ei­lė­raš­čių.
An­gė­lė Ju­re­vi­čie­nė pa­skai­tė sa­vo P. Jo­ki­mai­tie­nei skir­tą ei­lė­raš­tį. An­gė­lė pri­mi­nė, kad mū­sų apy­lin­kė­je yra jai ži­no­mi...

Nejaugi dėl permainų ir naujo mokesčio mokslo vaisiai taps mažiau saldūs?

2017 m. kovo 14 d.
Vis pa­kal­bė­da­vo­me, kad švie­ti­mo fron­te ne vis­kas ge­rai. Ta­čiau vis­kas lik­da­vo po se­no­vei. Pa­sau­lį ste­bi­no­me iš­si­pū­tu­siu uni­ver­si­te­tų skai­čiu­mi. Tuo pat me­tu be gai­les­čio už­da­ri­nė­jo­me kai­mo mo­kyk­lė­les. Da­bar vėl ne juo­kais pra­si­dė­jo nau­ji svars­ty­mai. Vie­ni tvir­ti­na, kad mo­kyk­lo­se ir uni­ver­si­te­tuo­se mo­ko to­kių da­ly­kų, ku­rių gy­ve­ni­me ne­rei­kia. Ki­ti aiš­ki­na, jog ne taip svar­bu, ko­kių ži­nių gau­na­ma. Svar­bus pa­ts mo­ky­mo­si pro­ce­sas. Iš­la­vi­na sme­ge­nis. Po to­kių moks­lų...

Senolių palikimas – šešios koplyčios

2017 m. kovo 14 d.
Pa­ne­vė­žio vys­ku­pi­jo­je Va­bal­nin­ko pa­ra­pi­ja iš­si­ski­ria kop­ly­čių gau­sa. Jų net še­šios. Prie kiek­vie­nos – ka­pi­nai­tės. Gy­va čia ne tik at­lai­dų tra­di­ci­ja. Kop­ly­čio­se dva­si­nin­kai tei­kia ir Krikš­to sak­ra­men­tą. Lai­mi­na san­tuo­kas.Va­bal­nin­ko pa­ra­pi­jo­je – 6 kop­ly­čios. Vie­ną nuo ki­tos sta­ty­bos ski­ria tik de­šimt­me­čiai. Se­niau­sia, pa­sak is­to­ri­jos šal­ti­nių, Dei­kiš­kių Šv. Ele­nos kop­ly­čia. Ji pa­sta­ty­ta 1716 me­tais. Po 10 me­tų, 1726 me­tais, kop­ly­čią tu­rė­jo ir La­mo­kė­liai. Kop­ly­čiai...

Prieš šventę norisi į savo valstybę atidžiau pažvelgti

2017 m. kovo 10 d.
Ko­vo 11-oji – Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­na. 1990 me­tų ko­vo 11 die­ną Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Aukš­čiau­sio­ji Ta­ry­ba pa­si­ra­šė Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės at­sta­ty­mo ak­tą. Juo bu­vo at­sta­to­mas 1940 me­tais sve­ti­mos jė­gos pa­nai­kin­tas Lie­tu­vos vals­ty­bės su­ve­re­nių ga­lių vyk­dy­mas. Ir Lie­tu­va nuo tos is­to­ri­nės die­nos vėl ta­po ne­prik­lau­so­ma vals­ty­be. Tai­gi: šven­tė! To­dėl vė­lia­vas ke­lia­me. Gra­žias kal­bas sa­ko­me. Pat­rio­ti­nes dai­nas trau­kia­me. Sma­gu švęs­ti.
* *...

Pro memoria Aleksandrai BALČIAUSKIENEI

2017 m. kovo 10 d.
1921.10.08–2017.03.08Jau­kios so­dy­bos var­te­lius S. Da­gi­lio gat­vė­je pir­mą sy­kį at­vė­riau prieš ket­vir­tį am­žiaus. Tą­syk „Bir­žie­čių žo­džio“ nau­ja­me­ti­niam in­ter­viu no­rė­jo­me pa­kal­bin­ti Evan­ge­li­kų re­for­ma­tų baž­ny­čios sek­ma­die­ni­nės mo­kyk­lė­lės mo­ky­to­ją Alek­sand­rą. Tai bu­vo ne tik ap­si­lan­ky­mas ypa­tin­gos au­ros gau­bia­muo­se na­muo­se, kur kiek­vie­nas daik­tas, kiek­vie­na nuo­trau­ka pa­sa­ko­jo gy­ve­ni­mo is­to­ri­jas. Ta­da epi­zo­diš­kai pri­si­lie­čiau ir prie ger­bia­mos...

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos (24)

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas
keywords=" border='0' alt='' />