(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Biržų rajone

Kodėl pasaulyje statomos sienos, tvoros, skelbiamos sankcijos

2015 m. liepos 17 d.
Kar­tais ga­li at­ro­dy­ti, jog pa­sau­lis ga­na drau­giš­kas. Ke­liau­ja­me vos ne po vi­sus že­my­nus be bai­mės. Ta­čiau vos ne kiek­vie­ną die­ną vie­na­me ar ki­ta­me pla­ne­tos kam­pe­ly­je gir­di­me apie žu­dy­nes, di­des­nius ar ma­žes­nius ka­rus, de­šim­tis ir šim­tus au­kų, tūks­tan­čius pa­bė­gė­lių. Nė­ra ra­mios pa­sau­lio die­nos. To­dėl kai ku­rios vals­ty­bės vie­ni­ja­si, o kai ku­rios sta­to sie­nas.
* * *
Veng­ri­ja pra­dė­jo sta­ty­ti 175 ki­lo­met­rų il­gio sie­ną su Ser­bi­ja. Sie­na bus maž­daug 4 met­rų...

Lebeniškių cerkvė turi naują šventiką ir seniūną

2015 m. liepos 17 d.
Le­be­niš­kiuo­se val­džią ima nau­jo­kai. Kai­mo bend­ruo­me­nė­je – nau­ja pir­mi­nin­kė. Po­ky­čiai ir vie­tos sta­čia­ti­kių pa­ra­pi­jo­je. 14 me­tų ti­kin­tie­siems tar­na­vęs dva­sios tė­vas Alek­se­jus Smir­no­vas iš­ke­lia­mas į ki­tą pa­ra­pi­ją. Nuo rugp­jū­čio 15 die­nos sta­čia­ti­kių sie­lo­va­da rū­pin­sis tė­vas Fio­do­ras Gu­ri­lio­vas. Pa­ra­pi­ja iš­si­rin­ko ir nau­ją cerk­vės se­niū­ną. Se­niū­nu ta­po le­be­niš­kie­tis Vla­di­mi­ras Ria­bo­vas.Ant­ra­die­nį į Le­be­niš­kių Šv. Ni­kand­ro cerk­vę pro pra­ver­tas du­ris plūs­te­lė­jo sau­lė. Prie cerk­vės...

Kai uždainuoja Užušiliai

2015 m. liepos 17 d.
Užu­ši­lių folk­lo­ro an­samb­lis šven­čia tris­de­šimt­me­tį. Ir kvie­čia vi­sus kar­tu su ki­tais folk­lo­ro an­samb­liais pa­dai­nuo­ti. Ry­toj, lie­pos 18-ąją, vi­si į Užu­ši­lius, į an­samb­lio ju­bi­lie­jų... Kon­cer­to pra­džia – 14 va­lan­dą.– Greit bė­ga lai­kas. Nuo an­samb­lio dvi­de­šimt­me­čio ne­be­sus­pė­ja­me skai­čiuo­ti sa­vo me­tų, – sa­ko an­samb­lio dai­ni­nin­kai sen­bu­viai: Ri­ta Ja­ku­bė­nie­nė, Emi­li­ja Ja­ku­bė­nie­nė, Liu­cė Ivaš­ka, Ve­ru­tė Tu­čie­nė, Ju­lius Brie­dis, Vy­tau­tas Ule­vi­čius. Ir pri­du­ria: – At­mesk 30 me­tų. Jau­ni...

Nelaimė pakeitė gyvenimą (1)

2015 m. liepos 17 d.
Be­veik prieš de­vy­ne­rius me­tus iš­ti­ku­si bė­da ap­ver­tė aukš­tyn ko­jom Rai­mon­do Ga­siū­no iš Bliū­džių kai­mo gy­ve­ni­mą. Jam ta­da te­bu­vo 23 me­tai. Šven­čian­čiam Ka­lė­das Bir­žuo­se ak­me­niu bu­vo su­kne­žin­ta gal­va. Tai, kad iš­li­ko gy­vas, net gy­dy­to­jai lai­kė ste­buk­lu. Ge­riau­siu at­ve­ju ža­dė­jo ve­ge­ta­vi­mą ant pa­ta­lo. Šian­dien vy­ras mi­na tri­ra­tį. Jis ne tik sa­ve su­ge­ba ap­tar­nau­ti, bet jau kai ku­riuo­se dar­buo­se pa­de­da ir ma­mai.Vai­ki­nas po trau­mos tris sa­vai­tes bu­vo ko­mo­je. Po to...

Padėka

2015 m. liepos 14 d.
Drą­sei­kių pra­di­nė mo­kyk­la sa­vo šim­to­jo ju­bi­lie­jaus ne­su­lau­kė. Bu­vo lik­vi­duo­ta, nu­griau­ta ir iš­par­ce­liuo­ta. Drą­sei­kie­čiai is­to­ri­jai at­ly­gi­no val­džios skriau­dą – vie­toj mo­kyk­los pa­sta­tė ak­me­nį. Pa­mink­lą. Nu­tie­sė į jį sim­bo­liš­ką ta­ke­lį, pri­so­di­no me­de­lių. Bu­vę šios mo­kyk­los pra­di­nu­kai, jų vai­kai ir vai­kai­čiai tu­rės kur su­grįž­ti...Punk­tua­liau­sias iš vi­sų mo­ki­nių šios šven­tės da­ly­vių – me­dei­kie­tis Po­vi­las Jan­kaus­kas su sa­vo Va­le­ri­ja iš Me­dei­kių.
– Mo­kyk­lą bai­giau 1949 me­tais. Čia...

Kelios mintys, peržengus per vasaros vidurio slenkstį

2015 m. liepos 14 d.
Ėmė ir atė­jo vi­dur­va­sa­ris. Jam nė mo­tais: ar mes jo lau­kė­me?! Gal mums la­biau pa­tik­tų kiau­rus me­tus Jo­ni­nių nak­tų trum­pu­mas. Ta­čiau su­ka­si gam­tos ra­tas. Ne­sus­tab­dy­si. Vi­sa lai­mė, kad nė­ra stai­gių šuo­lių – kas­dien vos po 2–3 mi­nu­tes die­na trum­pė­ja. Taip ma­žais žings­ne­liais va­sa­ra ru­de­nio link ti­pe­na.
* * *
Jau gand­riu­kai, pa­si­tik­da­mi at­skri­du­sius su mais­tu tė­vus, liz­duo­se stryk­čio­ja. Ko­jas mik­li­na. Tuoj rei­kės ir iš liz­dų ban­dy­ti skris­ti. Ke­lio­nei į Af­ri­ką ruoš­tis. Bū­tų...

Pažadai popieriuje ir darbuose

2015 m. liepos 14 d.
Ro­tu­šės gat­vė, ma­tyt, taps Bir­žų is­to­ri­jos da­li­mi ne tik dėl sa­vo is­to­ri­nės praei­ties. Apie ją jau tre­ji me­tai kal­ba­me kaip apie bu­vu­sios ka­den­ci­jos ra­jo­no Ta­ry­bos koa­li­ci­jos su­ma­ny­mų „vi­nį“, svar­biau­sią, ir ži­no­ma, bran­giau­sią dar­bą, prieš tre­jus me­tus ver­ti­na­mą tarp 4–5 mi­li­jo­nų li­tų. Pa­ža­dus at­gai­vin­ti šią gat­vę, pa­da­ry­ti la­bai pa­trauk­lią ir vi­siems pa­to­gią, po­li­ti­kai pra­dė­jo da­lin­ti dar 2011 me­tais. Da­bar ne vie­nam at­ro­do, kad pro­jek­tas po­pie­riu­je bu­vo kur...

Graikijos reikalai sprendžiami ne tik Briuselyje, bet ir Biržų turguje

2015 m. liepos 10 d.
Skel­bia­ma, kad Grai­ki­ja tu­ri pa­si­sko­li­nu­si dau­giau kaip 300 mi­li­jar­dų eu­rų. Nors vi­sai ne­se­niai bu­vo tvir­ti­na­ma, jog grai­kai įvai­rioms fi­nan­si­nėms ins­ti­tu­ci­joms sko­lin­gi apie 240 mi­li­jar­dų. Gal jau ne­be­ži­no­ma, kiek kas da­vė, kiek kas tų kre­di­tų ėmė? Tik aiš­ku kaip die­ną, jog nei tiek, nei aniek pi­ni­gų grai­kai sko­lin­to­jams ne­be­ga­li ati­duo­ti. Ta­čiau pra­šo pa­sko­lin­ti dar dau­giau. Ne tik da­liai sko­lų ati­duo­ti, bet ir ki­tiems rei­ka­lams.
Mat ke­lio­li­ka me­tų gy­ve­nant...

„Boeing 767“ pilotas Arūnas Miežanskas: „Biržai – tai namai...“

2015 m. liepos 10 d.
Jo­ni­nių iš­va­ka­rė­se bir­žie­čiai Ja­ni­na ir Leo­nas Mie­žans­kai sa­vo na­muo­se lau­kė ypa­tin­go sve­čio – pa­vie­šė­ti at­vy­ko sū­nus Arū­nas. Jis šiuo me­tu dir­ba Tai­lan­de, Ban­ko­ke, tarp­tau­ti­nių už­sa­ko­mų­jų rei­sų avia­ci­jos kom­pa­ni­jo­je, yra lėk­tu­vo „Boeing 767“ įgu­los va­das. Kar­tu su tė­vais bro­lio ir jo šei­mos lau­kė se­se­rys Auš­ra ir Ra­sa, ki­ti ar­ti­mie­ji.– Bir­žų vi­sa­da il­giuo­si. Tik tas il­ge­sys ki­toks nei ka­dai­se, kai ra­šy­da­vo­me laiš­kus ir jie ke­liau­da­vo sa­vai­tė­mis ar­ba vi­sai pra­pul­da­vo...

Dejuok nedejavęs: gyvenimas ir toliau gerėja

2015 m. liepos 3 d.
Vy­riau­sy­bė nu­spren­dė nuo lie­pos 1 pa­di­din­ti at­ly­gi­ni­mus kul­tū­ros ir me­no dar­buo­to­jams. Tam iš vals­ty­bės biu­dže­to skir­ta 5 mi­li­jo­nai eu­rų. Šie pi­ni­gai bus pa­skirs­ty­ti kiek­vie­nai sa­vi­val­dy­bei bei kul­tū­ros ir me­no įstai­goms. Skai­čiuo­ja­ma, kad po šio val­džios žings­nio at­ly­gi­ni­mai kul­tū­ros ir me­no dar­buo­to­jams per mė­ne­sį pa­di­dės maž­daug 46 eu­rais. Neb­lo­gai. Tik bau­gu, kad tie iš aukš­čiau skir­ti pi­ni­gai apa­čio­je ne­pra­pul­tų. Mat bū­na, jog vie­ti­niai pi­ni­gų skirs­ty­to­jai ne...

Motokrosas: Latvijoje ir Lietuvoje biržiečius lydi sėkmė

2015 m. liepos 3 d.
Ir ki­ti var­žy­bo­se da­ly­va­vę bi­re­žie­čiai li­po ant aukš­čiau­sių pa­ky­los laip­te­lių. L. Va­ria­ko­jo ir R. Ki­šū­no eki­pa­žas (star­to nu­me­ris 999) B/V Open kla­sė­je užė­mė II vie­tą, Sau­lius Za­lin­ke­vi­čius (star­to nu­me­ris 83) MX50+ užė­mė III vie­tą, Egi­di­jus Ma­ciū­nas (star­to nu­me­ris 65) MX50+ užė­mė I vie­tą, šių me­tų mo­tok­ro­so de­biu­tan­tai, R. Dre­vins­ko ir E.Bė­lia­ko eki­pa­žas (star­to nu­me­ris 10) B/V Open kla­sė­je užė­mė IV vie­tą. Po ap­do­va­no­ji­mų bu­vo pa­skelb­tas var­žy­bų rė­mė­jų „Bi­ker Toyz“ įsteig­tas pri­zas –...

Įkurtuvės artėja

2015 m. liepos 3 d.
Į „Bir­žie­čių žo­dį“ krei­pė­si vie­na bū­si­ma Bir­žų sa­va­ran­kiš­ko gy­ve­ni­mo na­mų gy­ven­to­ja. Mo­te­ris su­si­rū­pi­nu­si: ka­da ji ga­lės čia kraus­ty­tis? Pa­sak bir­žie­tės, tiks­laus at­sa­ky­mo iš val­di­nin­kų ji ne­su­lau­kian­ti. Ne­ži­nia kan­ki­na. Ar su bu­to sa­vi­nin­kais jau pra­tęs­ti nuo­mos su­tar­tį? Pirk­ti mal­kas ir pa­čiai vėl ruoš­tis kū­re­ni­mo se­zo­nui ar pi­ni­gus tau­py­ti mo­kes­čiams?Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Ri­man­tas Pau­ža „Bir­žie­čių žo­džiui“ kal­bė­jo: bai­gia­mos...

Sąmokslo teorijos paieškos rajono Tarybos posėdyje

2015 m. liepos 3 d.
Ant­ra­die­nį bu­vo su­šauk­tas penk­ta­sis ra­jo­no Ta­ry­bos po­sė­dis. Dar­bas vy­ko sklan­džiai, ta­čiau neap­siė­jo be kai ku­rių ra­jo­no Ta­ry­bos na­rių šou ele­men­tų. Me­ras V. Val­kiū­nas po­sė­dy­je pri­ver­tė da­ly­vau­ti ir se­niū­nus, nuo­lat kli­bin­da­mas juos reikš­ti nuo­mo­nę įvai­riais svars­to­mais klau­si­mais.Ra­mią po­sė­džio pra­džią pra­na­ša­vo Vy­riau­sy­bės at­sto­vės Pa­ne­vė­žio ap­skri­ty­je Ra­sos Šo­šič svei­ki­ni­mas – šį kar­tą ra­jo­no Ta­ry­bai ji ne­tu­rė­jo pa­sta­bų, o tik lin­kė­jo konst­ruk­ty­vaus dar­bo.
–...

Ir vėl važiuojame – smarkiau nei pernai

2015 m. birželio 30 d.
* * *
Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, per me­tus, pa­ly­gin­ti su 2014 me­tų pra­džia, mū­sų ša­ly­je gy­ven­to­jų su­ma­žė­jo 1 pro­cen­tu. Pras­ti po­pie­riai. Juk kai ku­rie po­li­ti­kai tu­ri su­kū­rę gra­žių pla­nų emig­ra­ci­jai su­stab­dy­ti. Šia­me pla­ne nu­ma­to­ma iki 2020 me­tų su­ma­žin­ti emig­ra­ci­jos mas­tą nuo da­bar­ti­nių 18 pro­cen­tų iki 9 pro­cen­tų. 9 pro­cen­tai ne­blo­gas skai­čius – tai pa­sau­lio vi­dur­kis. Ką ga­li ži­no­ti, gal to­kie skai­čiai sa­vai­me taps tik­ro­ve. Juk mū­sų ša­ly­je ma­žė­ja...

2015 m. birželio 30 d.

Apie ne viešas ir viešas kalbas bei kalbeles Prancūzijoje ir Lietuvoje

2015 m. birželio 26 d.
Pran­cū­zai su­py­ko, jog juos se­kė ar­ti­miau­sia są­jun­gi­nin­kė. JAV Bal­tie­ji rū­mai pa­reiš­kė, kad ne­šni­pi­nė­jo Pran­cū­zi­jos pre­zi­den­to Fran­sua Ho­lan­do po­kal­bių ir ne­ke­ti­na to da­ry­ti. Ta­čiau ne­ko­men­ta­vo anks­tes­nių žval­gy­bos veiks­mų. Tad neat­me­ta­ma ga­li­my­bė, jog anks­tes­ni Pran­cū­zi­jos pre­zi­den­tai tik­rai bu­vo se­ka­mi. Gal ne iš blo­gos va­lios, o tie­siog iš smal­su­mo? Pa­rū­po su­ži­no­ti, ką ir kaip kal­ba drau­gai, kai jų tar­si nie­kas ne­gir­di. O kaip ki­taip paaiš­kin­si, jei­gu są­jun­gi­nin­kai...

Gulbinai pakvipo mėšlu

2015 m. birželio 26 d.
Gul­bi­nų ir ap­lin­ki­nių kai­mų gy­ven­to­jų uos­lė prie vers­lo ne­pri­si­tai­ko. Prieš ke­le­rius me­tus žmo­nėms ža­dą gniau­žė „Aga­ro“ dvo­kas, o da­bar po kie­mus sklin­da Kir­do­nių že­mės ūkio bend­ro­vės mėš­li­džių kva­pe­lis.Ke­lin­tą sa­vai­tę iš Kir­do­nių pro Gul­bi­nų eže­rą Gul­bi­nų miš­ko link kur­suo­ja trak­to­riai su pil­no­mis mėš­lo prie­ka­bo­mis. Mėš­las ver­čia­mas į rie­tu­vę. Rie­tu­vė au­ga. Nuo anks­ty­vo ry­to – mėš­la­ve­žis. Dvo­kė ir ant­ra­die­nį. Gul­bi­nų gy­ven­to­jai džiau­gė­si tik tiek: vė­je­lis ki­tos kryp­ties. Kai die­na tvan­ki ir vė­jas...

2015 m. birželio 26 d.

Vasaros saulėgrįžos išvakarėse

2015 m. birželio 23 d.
* * *
Ra­sos – se­niau­sia lie­tu­vių šven­tė, švęs­ta mū­sų pro­tė­vių jau prieš ke­lis šimt­me­čius. Ta­čiau ne­ži­no­me, kaip ši šven­tė se­no­vė­je va­din­ta. Ra­sos ar Ku­po­lės pa­va­di­ni­mai pas mus at­ke­lia­vę ne iš pa­go­niš­kų, o iš krikš­čio­niš­kų lai­kų. Pir­ma­sis sau­lėg­rį­žos šven­tę Ra­sa 1835 me­tais pa­va­di­no lie­tu­vių is­to­ri­kas Teo­do­ras Nar­bu­tas. Ku­po­lės pa­va­di­ni­mas bus atė­jęs iš ry­tų sla­vų kraš­tų, kur ši šven­tė va­di­na­ma Ja­no Ku­po­los var­du. Vie­nas iš Ku­po­lės šven­tės ele­men­tų – aug­me­ni­jos gar­bi­ni­mas. Vė­liau Ra­sos ar Ku­po­lės...

Dienos populiariausi

Užventį papuošė trimituojančių angelų vėtrungė

2015 m. liepos 18 d.
lankomiausias

Laikino atokvėpio namai leis pailsėti neįgaliųjų artimiesiems

2015 m. liepos 18 d.
daugiausiai komentuotas