(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Biržų rajone

Kaip mums šviečia mokslo šviesa

2014 m. liepos 22 d.
*
Su­sig­rieb­ta, kad vals­ty­bė už sa­vo pi­ni­gus sa­vo vai­kus iš­mo­ko, o šie ima ir iš­va­žiuo­ja į už­sie­nį. Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ras Vy­te­nis And­riu­kai­tis bu­vo pa­reiš­kęs, kad me­di­kai, už vals­ty­bės pi­ni­gus įgi­ję spe­cia­ly­bę, tu­rė­tų pri­va­lo­mai 2 ar 3 me­tus ati­dirb­ti Lie­tu­vai. Moks­lus bai­gę me­di­kai per dip­lo­mų įtei­ki­mą svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­rui Vy­te­niui And­riu­kai­čiu de­monst­ra­ty­viai at­su­ko nu­ga­ras. Atia, mi­nist­re! Atia, Lie­tu­va!
*
Po­nas Vy­te­nis...

Jagaudžiai vėl gaudžia

2014 m. liepos 22 d.
Pa­va­sa­riop į Am­ži­ny­bę iš­ke­lia­vo Ja­gau­džių kai­mo švie­suo­lis, sen­bu­vis, tau­to­dai­li­nin­kas An­ta­nas Vin­ciū­nas. Sa­vo gra­žios šim­ta­me­tės so­dy­bos pa­kraš­ty­je jis pa­li­ko is­to­ri­nį ak­me­nį. Ak­me­ny­je iš­kal­tas už­ra­šas liu­di­ja: anks­čiau šia­me kai­me sto­vė­jo 37 so­dy­bos. Ne­be­li­ko be­veik nie­ko. Ar Ja­gau­džių kai­mas neiš­nyks iš že­mė­la­pio? Ne. Kai­mą gy­ve­ni­mui ke­lia Ja­gau­džių Vin­ciū­nų kar­tos. Į gim­tą­jį so­džių po 50 me­tų iš Kau­no su­grį­žo jau­ny­lė An­ta­no se­suo, vy­res­nio­sios kar­tos at­ža­la Liud­vi­ka...

Susipynusios iškiliųjų biržėnų šeimų medžių šakos (IV). Šopeną ir Gėtę nustelbė metalo gausmas

2014 m. liepos 22 d.
Pet­ro bro­liai taip pat dar ne­bu­vo grį­žę iš Ru­si­jos.
Ka­ro nua­lin­ta­me mies­te­ly­je, kur šiau­di­niai sto­gai dar bu­vo ne praei­tis, po­ra su 5 vai­kais pa­si­ju­to vie­ni­ši. Pers­pek­ty­va ūki­nin­kau­ti pur­ve pa­sken­du­siuo­se Rin­kuš­kiuo­se taip pat jiems ne­ti­ko, to­dėl jie ap­si­gy­ve­no Bir­žuo­se. Pet­ras dir­bo ap­skri­ties ve­te­ri­na­ri­jos gy­dy­to­ju, kar­tu su žmo­na mo­ky­to­ja­vo Bir­žų gim­na­zi­jo­je.
Pra­si­dė­jus kė­li­mui­si į vien­kie­mius, Pet­ras pa­vel­dė­jo tik treč­da­lį vi­so...

Pirmasis Bielinių giminės suvažiavimas Biržuose

2014 m. liepos 22 d.
Mi­nint lie­tu­viš­kos spau­dos at­ga­vi­mo 110-ąsias me­ti­nes, pra­smin­ga dar sy­kį pri­si­min­ti vi­so­je Lie­tu­vo­je le­gen­da vir­tu­sį, knyg­ne­šių tė­vu ti­tu­luo­tą Jur­gį Bie­li­nį – Bal­tą­jį ere­lį. Ši su­kak­tis, ma­tyt, įkvė­pė iš­ki­lios as­me­ny­bės gi­mi­nai­čius su­si­bur­ti į krū­vą, ap­lan­ky­ti gar­baus pro­tė­vio gim­tą­sias vie­tas, pa­vaikš­čio­ti ta­ke­liais, ku­riuos kant­riai ir at­kak­liai my­nė ne­pails­tan­čios Knyg­ne­šio ko­jos. Tad lie­pos 12–13 die­no­mis Bir­žuo­se įvy­ko pir­ma­sis Bie­li­nių gi­mi­nės su­va­žia­vi­mas...

Autobusai reikalingi ir vasarą, tik daugeliui – ne taip dažnai...

2014 m. liepos 22 d.
Tai, prie ko mes esa­me pri­pra­tę, sve­ti­mos ša­lies žmo­gui ga­li at­ro­dy­ti keis­tai. Kup­re­liš­ky­je be­si­ku­rian­tis vo­kie­tis Pe­ter „Bir­žie­čių žo­džiui“ sa­kė, jog Kup­re­liš­ky­je gy­ven­ti yra idea­lu, bet la­bai di­de­lis mi­nu­sas – ne­va­ži­nė­ja au­to­bu­sai į Bir­žus. Vy­riš­kis pa­juo­ka­vo, jog ta­da, kai bus pen­si­nin­kas ir ap­si­gy­vens ši­ta­me kai­me, į mies­tą, ma­tyt, teks jo­ti ark­liu. Pa­si­do­mė­jo­me marš­ru­ti­nių prie­mies­ti­nių au­to­bu­sų ei­mo tvar­ka­raš­čiu, ato­kio­se ra­jo­no vie­to­se gy­ve­nan­čių...

Sekmadienis: Meilūnuose – ledai, Mieliūnuose – žaibas

2014 m. liepos 22 d.
Sek­ma­die­nį po pie­tų Va­bal­nin­ko kraš­te siau­tė kru­ša, pliau­pė lie­tus. Mie­liū­nus le­dai ap­len­kė, ta­čiau į Ra­čins­kų tvar­tą tren­kė žai­bas. Tvar­tas su­de­gė. Apie gam­tos šė­lio­nes – pla­čiau 9 psl.Mei­lū­nie­čių šei­ma pa­sa­ko­jo: sek­ma­die­nį po pie­tų, apie ant­rą va­lan­dą, jie grį­žo iš Pa­ne­vė­žio na­mo. Iš­va­žia­vus iš Ža­lio­sios gi­rios, iš­vy­do: ar­ti­na­si tam­sus de­be­sis ant Va­bal­nin­ko. Mo­te­ris pa­si­džiau­gė: pa­lis... Pra­va­žia­vus Va­bal­nin­ko mies­te­lį ir pa­su­kus Svi­lių ke­liu per Va­ba­los til­tą, pra­dė­jo laš­no­ti. Pas­kui dan­gus...

Viltys ir abejonės po naujosios valdžios dėlionės

2014 m. liepos 18 d.
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė Sei­mui pa­tei­kė prem­je­ro Al­gir­do But­ke­vi­čiaus kan­di­da­tū­rą. Sei­mas po­ną But­ke­vi­čių be di­de­lio var­go pa­tvir­ti­no. Nors opo­zi­ci­ja ir pri­kai­šio­jo Vy­riau­sy­bei bū­tas ir ne­bū­tas nuo­dė­mes.
Nau­jai pa­tvir­tin­tas prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius pa­tei­kė Pre­zi­den­tei tvir­tin­ti Vy­riau­sy­bės mi­nist­rus. Ir ša­lies va­do­vė nė vie­no neišb­ro­ka­vo. Net pa­svei­ki­no prem­je­rą, kad jo Vy­riau­sy­bė­je da­bar bus net trys mi­nist­rės mo­te­rys. Svei­ka­tos...

Vestuvininkų svajonė – geltonas paziukas. Nepajudėjo...

2014 m. liepos 18 d.
Mies­to gat­vė­mis ir kai­mo ke­liais rie­dan­tį se­no­vi­nį pa­ziu­ką daug kas nu­ly­di pa­šai­piais žvilgs­niais. O pa­ziu­kas – gei­džia­mas. Pa­čią iš­kil­min­giau­sią šven­tę. Per ves­tu­ves. Kau­nie­čiai ir­gi no­rė­jo iš bend­ro­vės „Bir­žų au­to­bu­sų par­kas“ sa­vo ir pa­ly­dos pra­mo­gai iš­si­nuo­mo­ti gel­to­ną­jį pa­ziu­ką. San­do­ris ne­pa­vy­ko...Jau­nų­jų po­ra iš did­mies­čio Bir­žuo­se ren­gia įspū­din­gą ves­tu­vių ce­re­mo­ni­ją. Puo­ta per­si­kels į kai­my­ni­nį Pas­va­lio ra­jo­ną, Rau­bo­nis. Ves­tu­vių or­ga­ni­za­to­riai nu­spren­dė: pa­ziu­kas...

Gamta nesugadino Papilio seniūnijos vasaros šventės

2014 m. liepos 18 d.
Praė­ju­sį šeš­ta­die­nį Pa­pi­ly­je vy­ko se­niū­ni­jos va­sa­ros šven­tė. Nors si­nop­ti­kai ža­dė­jo blo­gą orą, ta­čiau gam­ta šven­tės ne­su­ga­di­no. Po­piet de­be­sys pra­si­sklai­dė, nu­švi­to sau­lė. Su­si­rin­ku­siuo­sius links­mi­no, jų šir­dis džiu­gi­no se­niū­ni­jos bend­ruo­me­nių, Pa­pi­lio kul­tū­ros na­mų me­no mė­gė­jai ir sve­čiai – šo­kė­jai iš Lat­vi­jos.Šven­tės pra­džio­je vi­sų se­niū­ni­jo­je esan­čių bend­ruo­me­nių krikš­ta­tė­vis Vik­to­ras Rin­ke­vi­čius da­ly­vius pa­svei­ki­no, lin­kė­jo ge­rų emo­ci­jų. Šven­tę ve­dė ir ar­tis­tų pa­ra­dui va­do­va­vo nau­jo­ji Kvet­kų...

Smilgiuose ošia Dariaus ir Girėno ąžuolai

2014 m. liepos 18 d.
Lie­pos 17-oji – la­kū­nų Ste­po­no Da­riaus ir Sta­sio Gi­rė­no žū­ties die­na. Smil­giuo­se, se­no­sios mo­kyk­los te­ri­to­ri­jo­je, jau 81 me­tai ošia la­kū­nų gar­bei pa­so­din­ti ąžuo­lai. Juk ąžuo­las – lie­tu­vių tau­tos vie­ny­bės ir tvir­ty­bės sim­bo­lis.Ąžuo­liu­kus su sa­vo mo­ky­to­ju Mei­lu­čiu pa­so­di­no tuo­me­ti­niai pra­di­nu­kai, Jau­nų­jų ūki­nin­kų są­jun­gos na­riai. Vie­nas tų so­din­to­jų, smil­gie­tis Ka­zi­mie­ras La­pins­kas, po­ka­rio me­tais su bend­ra­min­čiais šią vie­tą pa­ženk­li­no spe­cia­lia len­ta. Ji iš­li­ku­si iki...

Jau šmėkščioja naujų mokesčių šmėkla

2014 m. liepos 15 d.
Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja pa­siū­lė Vy­riau­sy­bei, kad ši ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­tį rink­tų ne­be nuo 1 mi­li­jo­no li­tų ver­tės tur­to, o kar­te­lę nu­leis­ti že­miau. Ap­mo­kes­tin­ti 750 tūks­tan­čių li­tų ver­tės ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą. Mat 2102 me­tai bu­vo pla­nuo­ta nuo mi­li­jo­ni­nio tur­to su­rink­ti 17 mi­li­jo­nų li­tų, bet pa­vy­ko iš bran­gaus tur­to sa­vi­nin­kų tuo mo­kes­čiu iš­peš­ti tik 3,8 mi­li­jo­no li­tų. Pa­si­ro­do: at­si­ti­ko taip, kaip ir tu­rė­jo at­si­tik­ti. Vos įsi­ga­lio­jus įsta­ty­mui, kad rei­kia ati­duo­ti val­džiai...

Vėl grasina afrikinis kiaulių maras

2014 m. liepos 15 d.
Vals­ty­bi­nė mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba Lie­tu­vos gy­ven­to­jus in­for­ma­vo, kad dėl itin pa­vo­jin­gos šer­nams ir kiau­lėms li­gos pro­trū­kių Lat­vi­jos Sei­mas praė­ju­sį tre­čia­die­nį af­ri­ki­nio kiau­lių ma­ro zo­no­je, net aš­tuo­nio­se sa­vi­val­dy­bė­se, pa­skel­bė ekst­re­ma­lią si­tua­ci­ją. Praė­ju­sią sa­vai­tę ir Len­ki­jo­je bu­vo ras­ta nuo šios li­gos nu­gai­šu­sių šer­nų. „Bir­žie­čių žo­dis“ do­mė­jo­si, kaip šią grės­mę ver­ti­na ra­jo­no kiau­lių au­gin­to­jai.Lai­mu­tis ir Re­gi­na Dže­več­kos, gy­ve­nan­tys La­mo­kė­lių kai­me...

Lietuvos karaliaus Mindaugo II vaikaičio vizitas Biržuose

2014 m. liepos 15 d.
1918 m. spa­lio 20 d. ka­rą be­pra­lai­min­čiai Vo­kie­ti­jai pa­ga­liau pri­pa­ži­nus Lie­tu­vos tei­sę į ne­prik­lau­so­mą gy­ve­ni­mą, lapk­ri­čio 2 d. Lie­tu­vos Vals­ty­bės Ta­ry­ba at­šau­kė sa­vo lie­pos 11 d. nu­ta­ri­mą dėl V. von Ura­cho iš­rin­ki­mo Lie­tu­vos ka­ra­liu­mi. Ka­ra­lys­tė gy­va­vo la­bai trum­pai, ji is­to­ri­kų va­di­na­ma 100 die­nų ka­ra­lys­te, o pa­ts mo­nar­chas per tą lai­ką ne­bu­vo spė­tas vai­ni­kuo­ti ir at­vyk­ti į Lie­tu­vą, to­dėl kai ku­rių is­to­ri­kų yra va­di­na­mas „su­ve­džio­tu ir pa­mes­tu...

Kam ir kada atsirūgs Sosnovskio barštis?

2014 m. liepos 15 d.
Nep­rik­lau­so­my­bės me­tais Lie­tu­va už­siau­gi­no atė­jū­nę – klas­tin­gą ir nuo­din­gą pikt­žo­lę – Sos­novs­kio barš­tį. Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jai gy­ven­to­jams pa­skel­bus ak­ci­ją, kad ren­ka­mi duo­me­nys apie Sos­novs­kio barš­čio au­gim­vie­tes mū­sų ša­ly­je, su­ju­do ir bir­žie­čiai. Po dau­ge­lio me­tų bu­vo pa­ju­din­ti ir nu­rėž­ti aukš­taū­giai barš­čiai Apaš­čios upės pa­kran­tė­je. Prie pre­ky­bos cent­ro „Nor­fa“ ir Res­pub­li­kos gat­vė­je, prie til­to. Bet ne vi­si. Pa­vo­jus. Ki­lu­čiuo­se, pa­vyz­džiui, barš­čio sėk­los jau bręs­ta...

Obelaukiečių pragiedruliai ir skauduliai

2014 m. liepos 15 d.
– Kiek du­rų, tiek rak­tų. Ir dar po ke­lis... – anks­ty­vą ry­tą du­rys jau at­ra­kin­tos. Bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė se­niū­nai­tė Da­nu­tė Se­me­no­vie­nė tal­ki­nin­kams skirs­to dar­bus. Jo­nas Tre­čio­kas šie­naus žo­lę. Šir­vė­nos se­niū­ni­ja pa­gal pa­nau­dos su­tar­tį bend­ruo­me­nei pa­rū­pi­no tri­me­rį. Ku­ras per­ka­mas iš bend­ruo­me­nės na­rių su­rink­to mo­kes­čio.
Ant­ras vy­riš­kis tvar­ko mal­kas. Pag­rin­di­nė­je gy­ven­vie­tės gat­vė­je dar­buo­ja­si ke­li­nin­kai. Jie lo­po as­fal­tą. Drau­gys­tės gat­vė­je bai­sios duo­bės. O šie­met jie...

Karvė melžia šeimininkę

2014 m. liepos 11 d.
Ku­riam kai­mo ga­le kve­pia ža­lias šie­nas, ta­me plau­kia ir pie­nas. Pa­rū­po nors akies kraš­te­liu dirs­te­lė­ti į vals­tie­čių ir jų kar­vu­čių kas­die­ny­bę. Žmo­nės kar­vu­čių iš­si­ža­da. Ne­beiš­ga­li iš­lai­ky­ti. Iš­mu­šė va­lan­da, kai ne­be šei­mi­nin­kė mel­žia kar­vę, bet at­virkš­čiai: kar­vė – šei­mi­nin­kę.Kai­mo bib­lio­te­ki­nin­kė lai­ko ke­tu­rias kar­ves ir te­ly­čią. Ji pa­sa­ko­ja: šie­nap­jū­tę pra­dė­jo pa­gal įpras­tą gra­fi­ką: bir­že­lio pra­džio­je. Kol šu­na­žo­lė ne­pe­rau­gu­si. Jei žo­lė pe­raugs, to­kio pa­ša­ro kar­vu­tės ne­be­no­rės. Ir orai...

Brangus sugrįžimas

2014 m. liepos 11 d.
Bu­vu­si bir­žie­tė Dži­na Use­vi­čiū­tė-Ja­siū­nie­nė į gim­ti­nę grį­žo su do­va­na – sa­vo dar­bų pa­ro­da „Sė­los“ mu­zie­jaus me­nė­je. Ta­py­bos ir teks­ti­lės sin­te­zė įvai­rių pa­sau­lio tau­tų te­ma – toks au­to­rės su­ma­ny­mas.– Bir­žai – iš­skir­ti­nis mies­tas, „At­ža­ly­nas“ – pa­ti bran­giau­sia mo­kyk­la. Šis su­grį­ži­mas svar­bus ne tiek dėl pa­ro­dos, kiek dėl žmo­nių, ku­riuos ti­kė­jau­si pa­ma­ty­ti ir ku­rie čia atė­jo, – kal­bė­jo me­ni­nin­kė, pri­si­mi­nu­si vai­kys­tę Bir­žuo­se.
Bir­žai au­to­rei – to­kie pat, kaip prieš...

Apie turistų vežėjus ir mūsų piliečių uždarbius

2014 m. liepos 11 d.
Tu­riz­mo de­par­ta­men­to, tu­rin­čio pri­žiū­rė­ti ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­rius, ste­bė­jo­si, kad „Go Pla­net Tra­vel“ dar­buo­to­jai, ži­no­da­mi, kad yra ne­mo­kūs, no­rė­jo iš­skrai­din­ti dar gru­pę sa­vo klien­tų į ne­ži­nią. Ne­la­bai gra­žu. Tik or­ga­ni­za­to­rius dėl to­kio at­si­ti­ki­mo tei­si­na­si kaž­ko­kių blo­giu­kų int­ri­go­mis.
Paaiš­kė­jo, kad mū­sų ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­rių nie­kas rim­tai Lie­tu­vo­je ne­ga­no. Tu­riz­mo de­par­ta­men­tas sa­ko­si tu­riz­mo or­ga­ni­za­to­rių fi­nan­sų ne­se­kąs, tik kas ket­vir­tį...

Apie šventes, valdžios dalybas, dovanotas vėliavas ir liemenes

2014 m. liepos 8 d.
O kas­die­ny­bė jau ne to­kia ža­vi. Mat vie­ny­bė tru­ko tik per šven­tes. To­liau vėl vyks­ta val­džios da­ly­bos. Mat ne­tru­kus Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė bus inau­gu­ruo­ta ant­rai ka­den­ci­jai. Vy­riau­sy­bė grą­žins sa­vo įga­lio­ji­mus. Iki tol vyks­ta pa­si­stum­dy­mai. Nie­ko ne­pa­da­ry­si: kai pra­si­de­da val­džios da­ly­bos, ne­be­lie­ka vie­tos vie­ny­bei. Te­be­kal­ba­ma apie pa­slap­tin­gą juo­dą­jį są­ra­šą, ku­ria­me kaž­kas už kaž­ką įra­šy­tas. To­dėl tu­ri bū­ti pa­trauk­tas to­liau nuo val­džios...

Susipynusios iškiliųjų biržėnų šeimų medžių šakos (III)

2014 m. liepos 8 d.
„Ma­no šei­mos kro­ni­ko­je“ Liu­do­mi­ras Nas­top­ka ra­šė, kad re­for­ma­tų ti­ky­ba ne­pri­pa­žįs­ta ku­ni­gų luo­mo. To­dėl kiek­vie­nas ti­kin­ty­sis ga­lė­jo skelb­ti Die­vo žo­dį. Ta­čiau bu­vo rei­ka­lau­ja­ma, kad jis bū­tų bai­gęs aukš­tuo­sius teo­lo­gi­jos moks­lus, o tai pa­siek­ti ga­lė­jo tik tur­tin­ges­nie­ji. Šiuos moks­lus bai­gę tar­pu­sa­vy­je lai­kė­si pro­fe­si­nio so­li­da­ru­mo, ku­ni­gai daž­nai ves­da­vo ki­tų ku­ni­gų re­for­ma­tų duk­ras, tuo su­da­ry­da­mi su­si­gi­mi­nia­vu­sių ku­ni­gų šei­mų di­nas­ti­jas. Ku­ni­gys­tė ta­po...

Dienos populiariausi

Išmonę rodė saugios kaimynystės grupės

2014 m. liepos 24 d.
lankomiausias

Saulučių ir kryželių medis – Kalvystės parko pradžiai

2014 m. liepos 24 d.
daugiausiai komentuotas