(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Biržų rajone

Paveikslai iš akmenų

2012 m. rugsėjo 25 d.
Juos­ta­vie­čių kai­me gy­ve­nan­ti tau­to­dai­li­nin­kė Vi­ta­li­ja Ku­rie­nė dė­lio­ja pa­veiks­lus iš ak­me­nė­lių. Pa­veiks­luo­se – ru­dens nuo­tai­kos. Skren­da an­ge­las sar­gas. Tik­ri va­ba­lai. Sa­vo ei­lės lau­kia ir su­džiu­vu­sios šir­šės...Vi­ta­li­ją Ku­rie­nę už­vai­kė dos­nus ru­duo, jo gė­ry­bės bei dar­bai. Mo­te­ris stab­te­lė­jo ant na­mų slenks­čio, at­si­rė­mė į du­rų stak­tą ir gi­liai iš šir­dies at­si­du­so: „La­bai lau­kiu, ka­da pa­snigs...“ Ne, ji ne­tin­gi­niaus. Vi­sais ke­tu­riais me­tų lai­kais Vi­ta­li­jos nuo­bo­du­lys...

Mania Leonella Ledoux iš Rinkuškių

2012 m. rugsėjo 25 d.
Pa­su­kus nuo Skaist­kal­nės ke­lio į Ast­ra­vą, ki­tas po­sū­kis kai­rėn nu­ve­da mus į se­ną­ją, dar 1654 me­tais Bir­žų ku­ni­gaikš­tys­tės že­mė­la­py­je pa­žy­mė­tą čia bu­vu­sio kai­mo uly­čią. Ypač jud­ru ir links­ma bū­da­vo jos pra­džio­je, prie kar­če­mos. Ne vie­nas kai­mo gas­pa­do­rius čia pa­lik­da­vo sun­kiai už­dirb­tą pi­ni­gą, ar kie­me su­gau­tą paukš­tį. Kar­če­mo­je įreng­tos sa­lės sce­no­je 1923–1930 m. kai­mo jau­ni­mo kuo­pa „Vai­ras“ reng­da­vo va­ka­rė­lius su vie­ti­nių kai­mo ar­tis­tų vai­di­ni­mais, dek­la­ma­ci­jo­mis, šo­kiais...

Atgimstantis Mantagailiškis

2012 m. rugsėjo 25 d.
Rug­sė­jo 14–23 d. Lie­tu­vo­je vy­ko Eu­ro­pos pa­vel­do die­nų ren­gi­niai. Šių me­tų te­ma – „Ge­nius lo­ci. Vie­tos dva­sia“. Bir­žuo­se Eu­ro­pos pa­vel­do die­nos taip pat bu­vo pla­čiai pa­mi­nė­tos: mu­zie­ju­je vy­ko Rad­vi­lų pa­šlo­vi­ni­mo kon­kur­sas, bu­vo or­ga­ni­zuo­ja­mos ke­lio­nės. Ta­čiau į pir­mą­jį ren­gi­nį bir­žie­čiai bu­vo pa­kvies­ti dar penk­ta­die­nį – no­rin­tie­ji ga­lė­jo pa­ma­ty­ti at­sta­to­mus Man­ta­gai­liš­kio dva­ro rū­mus ir 11 dva­re bu­vu­sių pa­sta­tų bei ras­tų jų lie­ka­nų, iš­girs­ti apie dva­re šią va­sa­rą vyk­dy­tus...

Kvapnios kriaušės alkį malšina bei sveikatą taiso

2012 m. rugsėjo 25 d.
Į san­dė­lius ke­liau­ja ru­de­ni­nės kriau­šės. Ta­čiau švie­žias kriau­šes iš­lai­ky­ti nė­ra leng­va, to­dėl ge­riau jas kuo grei­čiau su­var­to­ti ar­ba su­si­džio­vin­ti.Kriau­šės ži­no­mos ir au­gi­na­mos nuo se­nų lai­kų. Šiuos vais­me­džius mi­ni se­no­vės poe­tas Ho­me­ras.
Kriau­šės grei­tai pli­to. Bu­vo iš­ve­da­ma vis nau­jų jų veis­lių. An­ti­ki­nės Grai­ki­jos moks­li­nin­kas Teof­ras­tas ra­šo apie 3 kriau­šių veis­les, o ro­mė­nų gam­ti­nin­kas Pli­ni­jus jau su­skai­čia­vo 38 kriau­šių veis­les. XVII am­žiu­je Pran­cū­zi­jo­je bu­vo au­gi­na­ma...

Rugsėjo 30-oji – Pasaulinė širdies diena

2012 m. rugsėjo 25 d.
1999 m. Pa­sau­li­nė šir­dies fe­de­ra­ci­ja pa­skel­bė pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­ne šir­dies die­na. Šven­tė šven­čia­ma 90 pa­sau­lio ša­lių, sie­kiant at­kreip­ti dė­me­sį į ri­zi­kos fak­to­rius, su­ke­lian­čius šir­dies li­gas, pa­ska­tin­ti svei­ką gy­ven­se­ną.Fi­zi­nis ak­ty­vu­mas yra svar­bus vi­sais žmo­gaus am­žiaus tarps­niais ne tik li­gų pro­fi­lak­ti­kai, svei­ka­tai stip­rin­ti ir fi­ziš­kai to­bu­lė­ti, bet ir se­nė­ji­mo pro­ce­sams su­lė­tin­ti, gy­ve­ni­mui pail­gin­ti, gy­ve­ni­mo ko­ky­bei ge­rin­ti...

***

2012 m. rugsėjo 25 d.
Kū­ry­bos skil­tisJuo­kias la­pai ant me­džių spal­vo­tai,
De­be­sų pa­si­kly­dę lai­vai
Klo­ja dan­gų mig­lo­tai mig­lo­tai...
O už tų de­be­sų, užu la­pų rau­do­nio,
Sau­lės spin­du­lio ma­žo, vy­lin­go
Šyp­sos akys – ža­vios akys
Spal­vos lyg kaš­to­nai.
Ir ge­rai, kad užuo­lai­dų rū­kas
Jau se­niai sau­są žo­lę ap­su­po
Ir vo­rai ap­vy­nio­jo me­džius,
O de­be­sys vis­ką iš­li­jo –
Gė­lą, skaus­mą ir ta­vo žo­džius...
Tai to­dėl tas ru­duo
Toks pa­šė­lu­siai links­mas,
Tai to­dėl...

Kur dzūkų girios ošia

2012 m. rugsėjo 25 d.
Vie­nas iš pa­sku­ti­nių­jų ro­vė­jie­čių su­ma­ny­mų – Lie­tu­vos kai­mo tink­lo pro­jek­tas „Gim­ti­nėn grįž­tam su idė­jom“. Jis bend­ruo­me­nės na­rius nu­ve­dė į ki­tą Lie­tu­vos pa­kraš­tį – į Dzū­ki­ją.
Ka­dan­gi mus ly­di gi­dės Ma­ri­jos pa­sa­ko­ji­mas, tai to­li­mas ke­lias ne­prailgs­ta. Ji pa­sa­ko­ja ne tik apie tuos ob­jek­tus, ku­riuos lan­ky­si­me, bet ir apie tuos, ku­riuos bū­tų ga­li­ma ap­lan­ky­ti sa­va­ran­kiš­kai.
Už­su­ka­me į Birš­to­ną. Nuo Vy­tau­to kal­no pa­si­gro­ži­me Ne­mu­nu. Jo gar­sio­sios kil­pos...

Gėlynai Medinių kaime

2012 m. rugsėjo 18 d.
Po­nia Bro­nis­la­va gy­ve­na Me­di­nių kai­me. „Trem­ti­nė, daug gy­ve­ni­me iš­ken­tė­ju­si, daug pa­ty­ru­si. Bet ir šian­dien ji yra mums pa­vyz­dys – triū­sia sa­vo ūky­je, ir gra­žaus am­žiaus su­lau­ku­si, naš­le ta­pu­si neat­si­sa­ko gy­vu­lių, lai­ko paukš­čių. Na­muo­se ir so­dy­bo­je vi­sur šva­ra, tvar­ka, žy­di gė­lės. Gal 38 arus uži­ma žy­din­ti so­dy­ba. La­bai daug gra­žių jur­gi­nų, ro­žių, pil­nas dar­že­lis rū­tų“, – re­dak­ci­jo­je pa­sa­ko­jo Onu­tė Jur­ko­nie­nė ir Vir­gi­ni­ja Aka­vic­kie­nė.
Mo­te­rys džiau­gė­si: kai nu­vy­ko...

Dvarų kultūros pėdsakais... Sugrįžimai

2012 m. rugsėjo 18 d.
Vie­ti­nių žmo­nių pa­klau­sus apie Kraš­tų dva­ro po­nus, ne vie­nas pri­si­me­na ar iš se­ne­lių yra gir­dė­ję vo­kiš­ką pa­var­dę – Grin­ta­liai. O kruopš­čiai gim­tų­jų apy­lin­kių is­to­ri­jos tru­pi­nius ran­kio­jan­ti kraš­to­ty­ri­nin­kė Ma­ry­tė Un­dzė­nie­nė yra su­rin­ku­si ir už­ra­šiu­si vie­ti­nių žmo­nių, pri­si­me­nan­čių po­nus Grin­ta­lius, at­si­mi­ni­mus, ku­riuo­se, nors mi­ni­mos skir­tin­gos de­ta­lės iš Kraš­tų po­nų gy­ve­ni­mo, iš­ryš­kė­ja vie­nas bend­ras bruo­žas – jų hu­ma­niš­ku­mas, pa­gar­bus po­žiū­ris į žmo­gų.
Ge­ru žo­džiu mi­ni­mas se­na­sis...

Himalajų vaisiai

2012 m. rugsėjo 18 d.
Ta­vo gė­lėGė­li­nin­kasTel. (8 614) 47830Lie­tu­vo­je au­gi­na­mas hi­ma­la­ji­nis pėd­la­pis (P.he­xand­rum; sin. P.emo­dii). Tai 40–70 cm ūgio au­ga­las su tvir­tais sta­čiais stie­bais. La­pai di­do­ki, skiau­tė­ti, pa­va­sa­rį – su pur­pu­ro at­spal­viu. Žy­di bal­tais, kar­tais kiek raus­vo­kais (pa­na­šiais į obels), iki 5 cm skers­mens pa­vie­niais žie­dais ba­lan­džio pa­bai­go­je – ge­gu­žės pra­džio­je, la­pams dar vi­siš­kai neiš­sisk­lei­dus. Rugp­jū­tį su­bręs­ta įdo­mūs pail­go­ki, pa­na­šūs į ne­stam­bias sly­vas, sul­tin­gi...

Kopūstas – skani ir vertinga daržovė

2012 m. rugsėjo 18 d.
Nau­din­gi pa­ta­ri­maiTik nė­ra aiš­ku, kur tik­ro­ji ko­pūs­tų tė­vy­nė. Kai ku­rių bo­ta­ni­kų nuo­mo­ne, ko­pūs­tai ki­lę iš Gru­zi­jos Kol­chi­dės že­mu­mos. Nors ir da­bar eu­ro­pi­nė­je At­lan­to van­de­ny­no pa­kran­tė­je au­ga lau­ki­nių ko­pūs­tų.
Ži­no­ma, kad prieš ke­lis tūks­tan­čius me­tų su­kul­tū­rin­ti ko­pūs­tai bu­vo at­vež­ti į Grai­ki­ją. Iš ten iš­pli­to po Eu­ro­pą. Ko­pūs­to pa­va­di­ni­mas ki­lęs iš lo­ty­niš­ko žo­džio ca­put, ku­ris reiš­kia gal­vą.
Se­no­vės Ro­mo­je ko­pūs­tai bu­vo dau­ge­lio to me­to gy­ven­to­jų mėgs­ta­ma dar­žo­vė. Ko­pūs­tai daž­nai bū­da­vo...

Parovėjos kaimo bendruomenės susitikimai

2012 m. rugsėjo 18 d.
And­rio­niš­kio bend­ruo­me­nė­je su­si­ti­ko­me su bend­ruo­me­nės at­sto­vais, ap­žiū­rė­jo­me bend­ruo­me­nės na­mus. Vy­ko­me drau­ge į Di­džiu­lių so­dy­bą, kur bu­vo pa­si­ra­šy­ta bend­ra­dar­bia­vi­mo su­tar­tis. Bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė Rai­mon­da Ku­lio­nie­nė pa­pa­sa­ko­jo apie bend­ruo­me­nė­s veik­lą. Šil­tai ir ma­lo­niai bend­ra­vo­me. Pa­ro­vė­jos bend­ruo­me­nės na­riai pa­sa­ko­jo, ką jie vei­kia sa­vo bend­ruo­me­nė­je, da­li­jo­si pa­tir­ti­mi. Bu­vo­me pa­vai­šin­ti la­bai ska­nia ar­ba­ta, o mes at­ve­žė­me ska­nių...

Audžia paveldėjusi stakles ir talentą

2012 m. rugsėjo 11 d.
Bir­žuo­se, Šir­vė­nos gat­vė­je, gy­ve­na jau­na au­dė­ja Au­ri­ni­ja Bu­tai­tė. Aus­ti ji iš­mo­ko še­še­rių ir il­gai gal­vo­jo, kad pas vi­sus na­muo­se sto­vi au­di­mo stak­lės. Kai į na­mus pra­dė­jo ei­ti eks­kur­si­jos, o ki­tas au­di­mo stak­les pa­ma­tė tik mu­zie­ju­je, su­pra­to, ko­kią ver­ty­bę pa­vel­dė­jo. Au­dė kas ant­ra jos šei­mos kar­ta: mo­čiu­tės mo­čiu­tė, mo­čiu­tė ir Au­ri­ni­ja.Au­ri­ni­jai 20 me­tų. Jau ant­rą rug­sė­jį ji skren­da į Da­ni­ją stu­di­juo­ti lais­va­lai­kio va­dy­bos. Pil­na jau­nat­viš­kos ener­gi­jos mer­gi­na...

Rinkuškietės tremtinės Tėvynės ilgesio posmai

2012 m. rugsėjo 11 d.
Ka­da iš Tė­vy­nės iš­ve­žė bran­gios,
Aša­ro­tos akys taip bran­gių žmo­nių,
Liūd­nai pa­ly­dė­jo iš gim­tų na­mų.
Šiuos ai­ma­nos žo­džius 1955 me­tų va­sa­rio 16 d. pa­ra­šė tuo me­tu Kras­no­jars­ko kraš­to Niž­nij In­ga­šo ra­jo­no Re­vu­čių kai­mo tai­go­je gy­ve­nu­si, dvi kla­ses Bir­žų gim­na­zi­jo­je bai­gu­si rin­kuš­kie­tė Ol­ga Ple­py­tė-Puo­džiū­nie­nė (1911–1991).
Ka­še­liš­kie­tis Jo­nas Puo­džiū­nas į Rin­kuš­kius per­si­kė­lė, ve­dęs ūki­nin­ko Jur­gio Ple­pio (1856–1929) ir Ma­rės Kregž­dai­tės (1872–1961) duk­te­rį Ol­gą Ple­py­tę. Pa­si­ti­kė­da­mas sa­vo...

Apie kvapniąją aniužę, kurią galima suvalgyti

2012 m. rugsėjo 11 d.
J., ra­vė­da­ma dau­gia­me­čių gė­lių dar­že­lį, tarp bi­jū­nų ap­ti­ko au­ga­lą, ku­rio ten nie­kas ne­so­di­no. Ne­ma­ty­tas au­ga­las – dau­giau kaip pus­met­rio aukš­čio, ša­ko­tas, žie­dai su­si­tel­kę mels­vai vio­le­ti­nė­se var­po­se. Svar­biau­sia – dar­že­lio įsi­bro­vė­lė ska­niai kve­pia. Kva­pas ašt­rus, pri­me­na mė­tų, gal me­li­sų kva­pą.Iš­siaiš­ki­no­me, jog tar­si iš nie­kur at­si­ra­dęs au­ga­las – kvap­io­ji aniu­žė. Tai vien­me­tis, stip­riai kve­pian­tis au­ga­las. Bo­ta­ni­kai aiš­ki­na, jog kvap­nio­sios aniu­žės Lie­tu­vo­je, kaip ir...

Ūkininkių viešnagė gėlių karalystėje

2012 m. rugsėjo 11 d.
Nuo­šir­di drau­gys­tė sie­ja Bir­žų ir kai­my­ni­nių ra­jo­nų ūki­nin­kes. Jos su­si­bė­ga ne tik tarp­tau­ti­niuo­se, res­pub­li­ki­niuo­se su­va­žia­vi­muo­se, kon­fe­ren­ci­jo­se, bet ir pa­čios ren­gia šven­tes. Praė­ju­sią sa­vai­tę Pa­bir­žė­je su­si­ti­ko Pa­ne­vė­žio, Ro­kiš­kio ir Bir­žų ra­jo­nų ūki­nin­kės.Lie­tu­vos ūki­nin­kių drau­gi­jos Bir­žų ra­jo­no koor­di­na­to­rė Ge­no­vai­tė Va­lec­kie­nė vieš­nias su­ti­ki­nė­jo mies­te­lio cent­re prie pa­bir­žie­čių gė­li­nin­kų Onos ir Ka­zi­mie­ro Plei­kių so­dy­bos. Vieš­nios bu­vo punk­tua­lios.
Ge­no­vai­tė...

Senoviniais motociklais – į šiauriausią Lietuvos tašką

2012 m. rugsėjo 11 d.
Šeš­ta­die­nį Bir­žų se­no­vi­nės tech­ni­kos klu­bas „Eki­pa­žas“ vėl džiu­gi­no bir­žie­čius – se­zo­no už­da­ry­mo pro­ga su­ren­gė se­no­vi­nių mo­to­cik­lų pa­ro­dą Nep­rik­lau­so­my­bės aikš­tė­je, o po to vy­ko į šiau­riau­sią Lie­tu­vos taš­ką ap­lan­ky­ti ra­jo­no įžy­my­bių.Nep­rik­lau­so­my­bės aikš­tė­je klu­bas iš­ri­kia­vo 19 se­no­vi­nių mo­to­cik­lų, ku­rių vy­riau­siam – 55 me­tai. Juo at­va­žia­vo Val­das Šeš­kas. Vy­ras sa­kė, jog mo­to­cik­lą IŽ res­tau­ra­vo – pra­ktiš­kai iš ke­lių mo­to­cik­lų su­rin­ko vie­ną. Lion­gi­no Ve­lič­kos „ižui“ – 50. Jis pui­kiai...

Pastoviai

2012 m. rugsėjo 11 d.
Kal­bos mo­kyk­lė­lėPrie­veiks­mis pa­sto­viai reikš­me „nuo­lat“ ne­var­to­ti­nas, pvz: Pas­to­viai (= Nuo­lat) tai­ko­mos nuo­lai­dos. Kai­nos pa­sto­viai (= nuo­lat) di­dė­jo. Siū­lau pa­sto­viai (= nuo­lat) skelb­ti apie tai in­ter­ne­te.

Iš avių parodos su prizu

2012 m. rugsėjo 11 d.
Ūki­nin­kė Kris­ti­na Mi­li­šiū­nie­nė „Bir­žie­čių žo­džiui“ pa­sa­ko­jo: pa­ro­do­je 15 avių au­gin­to­jų eks­po­na­vo 20 veis­lių avis ir šių veis­lių miš­rū­nus, iš vi­so dau­giau kaip 70 avių. Pa­ro­da pra­no­ko or­ga­ni­za­to­rių lū­kes­čius. Jo­je ap­si­lan­kė dau­giau kaip 2000 lan­ky­to­jų. Ne vien avių au­gin­to­jų, bet ir ama­ti­nin­kų bei avie­nos pro­duk­tų ger­bė­jų, val­gy­to­jų. Avių au­gin­to­jai Mi­li­šiū­nai pa­ro­do­je par­da­vė 90 kg deš­rų ir dau­giau kaip 40 kg sū­rių.
Mi­li­šiū­nų avims pa­ro­dos – ne nau­jie­na. Avys jau ap­ke­lia­vu­sios de­šim­tį veis­li­nin­kys­tės...

Pomėgis – džiuginti save ir aplinkinius

2012 m. rugsėjo 4 d.
Gra­žia tra­di­ci­ja tam­pa Bir­žų mies­to šven­tė­je ren­gia­ma mies­te­lė­nų ei­se­na. Šie­met ji dar spal­vin­ges­nė, drą­ses­nė ir iš­ra­din­ges­nė ne­gu per­nai. Be­ne di­džiau­sio dė­me­sio šių­me­tė­je ei­se­no­je su­lau­kė trys gy­vo­sios skulp­tū­ros, su ku­rio­mis no­rė­jo fo­tog­ra­fuo­tis ne tik vai­kai, bet ir suau­gu­sie­ji. „Kas jos?“ – spė­lio­jo bir­žie­čiai. Ogi trys pa­če­riaukš­tie­tės, už­si­krė­tu­sios kar­na­va­li­nių kos­tiu­mų kū­ri­mu bei vis­kuo, kas pra­džiu­gi­na jas pa­čias ir ap­lin­ki­nius.Kam te­ko ke­liau­ti po Is­pa­ni­ją...

Dienos populiariausi

Kandidatai į Seimą nepasinaudojo reklama veltui

2012 m. rugsėjo 27 d.
lankomiausias

Paskutiniame motokroso etape kelmiškiai liko treti

2012 m. rugsėjo 27 d.
daugiausiai komentuotas