(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Akmenės rajone

Pasaulio čempionei skirta paroda

2012 m. liepos 10 d.
Atidaryme apie sportininkės vaikystę, jos charakterio ir kitas savybes papasakojo tėveliai Valerija ir Leonardas Pučinskai.
Aktyviai nebesportuojanti E. Pučinskaitė gyvena Italijoje ir iš namų skypu stebėjo parodos atidarymą, atsakinėjo į dalyvių klausimus.
„Krašto žinių“ inf.

Liūtis sutrukdė egzotiškai užsieniečių programai

2012 m. liepos 10 d.
Egzotiškų šalių atstovai pirmaisiais lietaus lašais mėgavosi, tačiau prasidėjus liūčiai skubėjo ieškoti užuovėjos. Tuo tarpu tam paruoštą mažiausiai pusšimčiui žmonių paruoštą palapinę vėjo sūkuriai akimirksniu išgriovė ir susuko į gumulą. O kelių rankomis neapkabinamų pušų stiebai buvo nulaužti vėjo – laimei, po jomis žmonės nesislėpė, o automobilius prieš akimirką suspėta patraukti kitur.
Šventėje suspėta surengti tik rajono seniūnijų sportines ir liaudiškų žaidimų estafetes. Jų dalyviai rungėsi, nešdami maišus grūdų, veždami moteris karučiuose, šuoliuodami maišuose.
Varžybų azartu susižavėjo Konino (Lenkija)...

Moterys žaidė futbolą

2012 m. liepos 10 d.
Nugalėtoja tapo Šiaulių komanda. Antrąją vietą pelnė aikštės šeimininkės akmeniškės. Trečios liko Konino (Lenkija) futbolininkės.
„Krašto žinių“ inf.

TAFISA renginiai

2012 m. liepos 5 d.
Šeštadienį Akmenės gamtos ir kultūros parke 14 valandą – rajono gyventojų bendruomenių sportinės ir liaudiškų žaidimų estafetės, Brazilijos ir Islandijos atstovų sportiniai ir nacionaliniai pasirodymai, 17 val. – Kenijos, Indonezijos, Pietų Korėjos ir Akmenės rajono meno mėgėjų kolektyvų koncertas.
Sekmadienį Naujosios Akmenės stadione 14 val. – Lenkijos ir Lietuvos futbolo komandų varžybos.
„Krašto žinių“ inf.

Stovyklautojai sukūrė miuziklą

2012 m. liepos 5 d.
Kūrinio premjera parodyta į „Virvytę“ susirinkusiems stovyklautojų tėveliams, artimiesiems.
Tarp scenoje roles atlikusių apie pusšimčio moksleivių buvo ir vienintelis pedagogas Stasys Altukavičius iš Naujosios Akmenės. Miuzikle lietuviai ir latviai kalbėjo savo kalbomis, bet žiūrovai suprato siužetą.
Vaikų ir jaunimo vasaros meninės kūrybinės stovyklos viena iš organizatorių Naujosios Akmenės muzikos mokyklos direktorė Irina Mikulevič pabrėžė, kad kūrybai gamtos prieglobstyje atsidėję vaikai turėję laiko ir kitai veiklai, pavyzdžiui, surengė naktinį žygį...

Suabejota Sporto rūmų atnaujinimu

2012 m. liepos 5 d.
Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys An­ta­nas Liz­de­nis praė­ju­sią sa­vai­tę įvy­ku­sia­me Ta­ry­bos po­sė­dy­je pa­reiš­kė abe­jo­nių, ar tiks­lin­ga at­nau­jin­ti Nau­jo­sios Ak­me­nės spor­to rū­mus.Pa­gal pa­reng­tą pro­jek­tą Nau­jo­sios Ak­me­nės spor­to rū­mų re­konst­ruk­ci­ja tu­rė­tų pra­si­dė­ti šie­met ir bū­ti baig­ta per dve­jus me­tus. Ta­da rū­mai tap­tų spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo komp­lek­su su plau­ki­mo ba­sei­nu.
Tam yra pa­reng­ta val­džios ir pri­va­taus su­bjek­tų par­tne­rys­tės su­tar­tis, nu­ma­tan­ti rū­mų at­nau­ji­ni­mą...

Savivaldybėje „sukūrė“ valstybinį renginį

2012 m. liepos 3 d.
Akmenės rajono savivaldybės administracija nusprendė valstybiniu renginiu laikyti rytoj Naujojoje Akmenėje privačios firmos organizuojamą superfiestą. Taip norėta nepažeisti draudimo viešose vietose organizuoti masinius renginius ilgiau kaip iki 22 valandos, nes savivaldybės atrastas valstybinis renginys turėtų baigtis vidurnaktį.Naujosios Akmenės kultūros rūmų terasoje organizuoti superfiestą Akmenės rajono savivaldybė leido nuo 18 iki 24 valandos.
Kas vasarą panašius koncertus Naujosios Akmenės mieste organizuojanti privati firma iki...

Autolenktynininkų komanda – priekyje

2012 m. liepos 3 d.
Po ke­tu­rių var­žy­bų eta­pų, įvy­ku­sių Ma­ri­jam­po­lė­je, Gargž­duo­se, Tel­šiuo­se ir Uk­mer­gė­je, ak­me­niš­kiai įsi­tvir­ti­no tre­čio­je vie­to­je.
Dau­giau­siai ko­man­di­nių taš­kų pel­nė Da­rius Če­kai­tis ir Jo­nas Ra­ma­naus­kas, ku­rie as­me­ni­nė­je įskai­to­je uži­ma tre­čią­ją – ket­vir­tą­ją vie­tas. Taip pat ge­rų re­zul­ta­tų pa­sie­kia Žyd­rū­nas Šar­kū­nas, And­rius Dauk­šas.
Da­bar jie ruo­šia­si penk­ta­jam eta­pui, ku­ris šio mė­ne­sio pa­bai­go­je vyks „Ex­tem­po“ klu­bo pri­žiū­ri­mo­je tra­so­je Ak­me­nės gam­tos ir kul­tū­ros par­ke.
„Kraš­to...

Šventupyje nugaišo žuvų

2012 m. birželio 28 d.
Šven­tu­pio upe­ly­je ne­to­li Sab­laus­kių gy­ven­vie­tės pa­ste­bė­ta nu­gai­šu­sių žu­vų. Ty­ri­mą at­li­ku­si Ak­me­nės ra­jo­no ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­ra ne­nus­ta­tė kal­ti­nin­kų.Upe­lio maž­daug po­ros šim­tų met­rų ruo­že ant dug­no gu­lė­jo ne­be­gy­vų žu­vų. Jas ap­žiū­rė­ju­sių ap­lin­ko­sau­gi­nin­kų tei­gi­mu, kie­kis su­si­da­rė apie po­ra ki­bi­rų.
„Įti­ki­na­miau­sia ver­si­ja, kad ant ke­liu­ko per upe­lį bu­vo su­sto­jęs koks trak­to­ri­nin­kas iš­plau­ti cis­ter­nos nuo che­mi­ka­lų, o jie ir pa­ken­kė žu­vims“, – „Kraš­to ži­nioms“ sa­kė Ak­me­nės...

Vaikus gelbėja nuo maisto iš termosų

2012 m. birželio 28 d.
Kruopių vidurinė mokykla ketina organizuoti maitinimo paslaugų teikimo konkursą, po kurio ikimokyklinio ugdymo skyriaus auklėtiniai būtų valgydinami ne šviežiais patiekalais, o atgabentais termosuose. Tačiau tam kategoriškai prieštarauja vaikų tėvai.Praėjusį antradienį Kruopių vidurinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriuje (tai – reorganizuotas miestelio vaikų darželis) susirinkę jį lankančių vaikų tėvai svarstė, kaip išsaugoti esamą maitinimo tvarką. Dabar skyriuje veikiančioje valgykloje nuolat gaminami maisto patiekalai iš šviežių produktų ir iškart patiekiami vaikams...

Privaloma veikla už paramą – dvigubinama

2012 m. birželio 28 d.
Šiandien įvyksiančiame Savivaldybės tarybos posėdyje numatyta padvigubinti trukmę visuomenei naudingos veiklos, kuri privaloma žmonėms, gaunantiems socialinę paramą.Taryba ketina patvirtinti Savivaldybės gyventojų telkimo visuomenei naudingai veiklai atlikti tvarkos aprašą.
Jame nurodyta: „Už kiekvieną piniginės socialinės paramos teikimo mėnesį 2012 metams Savivaldybėje nustatoma visuomenei naudingos veiklos trukmė iki 40 valandų, bet ne mažiau kaip 20 valandų per mėnesį“.
Nuo 2009 – ųjų pabaigos galiojusiame apraše ta trukmė buvo dvigubai...

Medžiotojai šaudė į taikinius

2012 m. birželio 28 d.
Lygiavamzdžiu šautuvu taikliausiai šaudė Ašvėnų medžiotojų būrelio komanda, antrąją vietą laimėjo Papilės, trečiąją – Akmenės medžiotojai.
Individualioje įskaitoje nugalėjo papilėniškis Andrius Veresovas, prizininkais tapo Ašvėnų būrelio nariai Arūnas Balčiūnas ir Gintaras Stankus.
Graižtvinius šautuvus geriausiai į taikinį nukreipė Luokavos medžiotojų būrelio atstovai, antri liko medžiotojai iš Kruopių, treti – iš Ventos.
Individualioje įskaitoje daugiausia taškų surinko Gintaras Stalerūnas iš Luokavos būrelio, o kitas jo narys Alvydas Šiurkus pelnė trečiąją vietą. Kruopių medžiotojų...

Galės išleisti sutaupytus socialinės paramos pinigus

2012 m. birželio 26 d.
Rytoj įvyksiančiame rajono Savivaldybės tarybos posėdyje ketinama nuspręsti, kaip galima išleisti pirmąjį sutaupytą milijoną litų iš valstybės skirtos dotacijos kompensacijos piniginei socialinei paramai nepasiturintiems rajono gyventojams.Taryba ketina balsuoti už parengtą tvarkos aprašą. Jame nurodyta, kad šiemet ir ateityje nepanaudota bendrosios dotacijos kompensacija piniginei socialinei paramai gali būti skiriama tarybos patvirtintų savivaldybės strateginių veiklos programų priemonių vykdymui, kurioms nenumatytas finansavimas. Ir pirmiausia...

Specialistė dirbo be konkurso

2012 m. birželio 26 d.
Va­kar Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je su­reng­tas kon­kur­sas Že­mės ūkio ir kai­mo plėt­ros sky­riaus vy­res­nio­jo spe­cia­lis­to pa­rei­goms užim­ti. Ta­čiau ir be kon­kur­so į šią vie­tą jau bu­vo įsi­tai­siu­si bu­vu­si Sod­ros Ak­me­nės sky­riaus klien­tų priė­mi­mo sky­riaus ad­mi­nist­ra­to­rė Vi­ta Eit­man­tie­nė, ku­ri ir da­ly­va­vo va­ka­rykš­čia­me kon­kur­se tarp ke­tu­rių pre­ten­den­tų.„Esu žmo­gus iš kai­mo, tad užė­jau į ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės že­mės ūkio sky­rių. Ži­no­jau, kad čia pa­skelb­tas kon­kur­sas per­nai mi­ru­sio...

Šaškininko bronza pasaulinėse varžybose

2012 m. birželio 22 d.
Varžybos prasidėjo 2010 – ųjų pradžioje ir truko dvejus metus. Per tiek laiko kiekvienas iš dalyvių sužaidė po 50 partijų – su kiekvienu varžovu po du kartus. Akmeniškis nepatyrė pralaimėjimo kartėlio, o tris partijas laimėjo, visas kitas baigė lygiosiomis.
Dauguma čempionato dalyvių buvo sporto meistrai ar dar aukštesnio lygio, o kandidatas į sporto meistrus B. Vaičius vienas iš keturių žemiausią kvalifikaciją turinčių šaškininkų.
Į čempionatą akmeniškis pateko pagal susirašinėjant žaidžiančių šaškininkų reitingą – tuomet turėjo 2540 taškų. Tokio didelio skaičiaus taškų čempionate...

„Ne­delsk“ vėl lankosi

2012 m. birželio 21 d.
Susitikimų metu gydytojai pasakos apie šios ligos požymius, profilaktiką, mokys krūtų savityros.
„Prieš dešimtmetį kas antra krūties vėžiu susirgusi moteris mirdavo, – sakė dešimti metai vykstančio projekto „Nedelsk“ iniciatorė Agnė Zuokienė. – Šiandien krūties vėžys Lietuvoje nustatomas vis ankstesnėse stadijose, o ankstyva diagnostika leidžia onkologams taikyti individualų gydymą, todėl mažėja mirštamumas“.
„Rožinio kaspino“ autobusėlis Akmenės rajone lankėsi 2004, 2005, 2006 ir 2009 metais – Naujojoje Akmenėje, Ventoje, Papilėje ir Kruopiuose...

Motolenktynininkas išlieka priekyje

2012 m. birželio 21 d.
Ra­jo­no at­sto­vas iš­lie­ka tarp pir­mau­jan­čių lenk­ty­ni­nin­kų, nes pir­ma­ja­me eta­pe Šiau­liuo­se taip pat fi­ni­ša­vo ant­ras.
Kau­ne G. Sta­le­rū­nas dar var­žė­si „Open“ kla­sė­je ir bu­vo ne­pra­len­kia­mas.
„Kraš­to ži­nių“ inf.

Turnyru pagerbtas stalo tenisininkų mokytojas

2012 m. birželio 21 d.
A. Kar­ve­lis (1945 me­tų gi­mi­mo) po li­gos iš gy­ve­ni­mo pa­si­trau­kė 2011 me­tais va­sa­rio 7 die­ną. Jis, dau­giau kaip 40 me­tų dirb­da­mas mo­ky­to­ju Sab­laus­kių mo­kyk­lo­je, mo­kė auk­lė­ti­nius žais­ti sta­lo te­ni­są, juos pa­reng­da­vo ra­jo­no ir res­pub­li­kos var­žy­boms. Ak­me­nės ra­jo­no švie­ti­mo sky­rius už ge­rą dar­bą jį daug kar­tų ap­do­va­no­jo.
Tur­ny­ro ati­da­ry­me kal­bė­jo ra­jo­no sta­lo te­ni­so klu­bo „Ma­žo­ji ra­ke­tė“ pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Ave­lie­nė, ra­jo­no švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to...

Pagalba muzikaliems darželinukams

2012 m. birželio 21 d.
Dešimt metų tęsiasi Naujosios Akmenės vaikų lopšelio – darželio „Žvaigždutė“ ir Naujosios Akmenės muzikos mokyklos bendradarbiavimas, ugdant ikimokyklinio amžiaus vaikus.Muzikalumo ugdymo projektuose dalyvavo beveik 400 darželio „Žvaigždutė“ auklėtinių.
Darželiuose vaikai dažniausiai neturi galimybių lyg žaislais naudotis tikrais muzikos instrumentais, pavyzdžiui, fortepijonu, akordeonu, kanklėmis. Bet būtent tokios sąlygos yra sudarytos „Žvaigždutėje“, pakvietus kelis Naujosios Akmenės muzikos mokyklos pedagogus.
Pasak „Žvaigždutės“...

Kirgizijos parlamentarė lankėsi Naujojoje Akmenėje

2012 m. birželio 21 d.
Užsieniečiai atvyko į Lietuvą, susidomėję čia veikiančiais kredito kooperatyvais. Apie juos Naujojoje Akmenėje pasakojo „Tikrosios vilties“ valdybos pirmininkas Ramūnas Stonkus, esantis šalies asociacijos „Lietuvos kredito unijos“ pirmininkas ir Centrinės kredito unijos valdybos pirmininko pavaduotojas.
„Krašto žinių“ inf.

Dienos populiariausi

Škaplierinės trauka į Linkuvą

2012 m. liepos 10 d.
lankomiausias

Tytuvėnuose šypsojos angelai

2012 m. liepos 10 d.
daugiausiai komentuotas