(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
GAMINK IR BALSUOK
Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai

Kelmės rajone

Pabrango globa

2017 m. balandžio 20 d.
Nuo ba­lan­džio 1 die­nos Kel­mės ra­jo­ne tai­ko­mi nau­ji mai­ti­ni­mo, vais­tų ir in­ven­to­riaus įsi­gi­ji­mo įkai­niai ra­jo­no glo­bos įstai­go­se. Glo­ba pa­bran­go.Va­do­vau­da­ma­si Sa­vi­val­dos ir So­cia­li­nių pa­slau­gų įsta­ty­mais, Kel­mės ra­jo­no Ta­ry­ba nu­sta­tė mak­si­ma­lius ir tuo pa­čiu pa­di­di­no il­ga­lai­kės ir trum­pa­lai­kės glo­bos mo­kes­čius.
Se­ny­vo am­žiaus as­me­nims bei suau­gu­siems as­me­nims su ne­ga­lia mė­nuo bend­ro­jo ti­po so­cia­li­nės glo­bos įstai­go­se kai­nuos 550 eu­rų per mė­ne­sį...

Iš jaunųjų filologų konkurso – su medaliu ir diplomu

2017 m. balandžio 20 d.
Ša­lies eta­pas vy­ko ba­lan­džio 12–14 die­no­mis Pa­lan­go­je. IV GB kla­sės mo­ki­nė kon­kur­sui pa­tei­kė no­ve­les, ku­rios vie­nai iš ver­ti­ni­mo ko­mi­si­jos na­rių šiuo­lai­ki­nei lie­tu­vių ra­šy­to­jai Lau­rai Sin­ti­jai Čer­niaus­kai­tei pri­mi­nė ra­šy­to­jos Bi­tės Vi­li­mai­tės kū­ri­nius. Pro­zos sek­ci­jos ko­mi­si­ją su­ža­vė­jo Ga­bi­jos no­ve­lių la­ko­niš­ku­mas, pa­pras­tas siu­že­tas, ge­bė­ji­mas gal­vo­ti ir kal­bė­ti ne apie sa­ve, o ap­link esan­čius, pa­pras­tuo­se kas­die­niuo­se įvy­kiuo­se pa­ma­ty­ti ne­pap­ras­tą gė­rį...

Gulbė galėjo žūti nuo elektros

2017 m. balandžio 15 d.
Šiau­lių re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to Šiau­lių agen­tū­ros spe­cia­lis­tas kar­tu su Šiau­lių mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos ve­te­ri­na­ri­jos gy­dy­to­ju-ins­pek­to­riu­mi nu­vy­kę į mi­nė­tą vie­tą, ra­do gul­bę, su­ža­lo­ta gal­va.
Ti­kė­ti­na, kad gul­bė ga­lė­jo su­si­ža­lo­ti į aukš­tos įtam­pos elekt­ros lai­dus ir žū­ti. Paukš­tis par­vež­tas į Šiau­lių mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bą dėl to­li­mes­nio iš­ty­ri­mo nuo li­gų.
Ar­tū­ras KON­DE­RAUS­KAS,Ad­mi­nist­ra­vi­mo ir tei­sės sky­riaus vy­riau­sia­sis...

Keli tūkstančiai ponios Irenos margučių

2017 m. balandžio 15 d.
Pa­ši­lė­nuo­se be­veik pen­kis de­šimt­me­čius gy­ve­nan­ti Ire­na Pet­ke­vi­čie­nė kas me­tai prieš Ve­ly­kas vaš­ku iš­mar­gi­na maž­daug po 100 mar­gu­čių.Arit­me­ti­ka pa­pras­ta – pas ar­ti­muo­sius, drau­gus, gi­mi­nai­čius, kai­my­nus pa­skli­do ma­žiau­siai 5000 mar­gu­čių. Sa­vą­ją nor­mą mo­te­ris iš­mar­gi­na per de­šim­tį die­nų. Da­bar – pa­ts kū­ry­bi­nis dar­by­me­tis.
Ire­nos Pet­ke­vi­čie­nės na­muo­se Pa­ši­lė­nuo­se, iki Ve­ly­kų li­kus maž­daug de­šim­čiai die­nų – kū­ry­bi­nis dar­by­me­tis: įvai­riais or­na­men­tais, raš­tais vaš­ku mar­gi­na­mi...

Žemdirbių susirinkime – apie aplinkosauginius ir augalų apsaugos reikalavimus

2017 m. balandžio 15 d.
Kel­mės ra­jo­no Ta­ry­bos sa­lė­je su­reng­tas tra­di­ci­nis žem­dir­bių su­si­rin­ki­mas, ku­ria­me dau­giau­sia dė­me­sio skir­ta ap­lin­ko­sau­gi­niams ir au­ga­lų ap­sau­gos rei­ka­la­vi­mas.
Vals­ty­bi­nės au­ga­li­nin­kys­tės tar­ny­bos prie Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos Šiau­lių re­gio­ni­nio sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Sta­nis­lo­vas Man­ke­vi­čius žem­dir­bius su­pa­žin­di­no su au­ga­lų ap­sau­gos rei­ka­la­vi­mais.
Spe­cia­lis­tas in­for­ma­vo, jog že­mės nau­do­to­jas, be­si­ren­gian­tis...

Kelmėje viešėjo Joniškio Trečiojo amžiaus universiteto studentai

2017 m. balandžio 15 d.
Pa­sak vieš­na­gės da­ly­vių, vi­sa­da sma­gu su­si­pa­žin­ti su nau­ju kraš­tu. Sen­jo­rai pa­žin­tį su Kel­mės kraš­tu pra­dė­jo Pa­lend­rių vie­nuo­ly­ne: da­ly­va­vo mi­šio­se, su­si­ti­ko su vie­nuo­liais, su­si­pa­ži­no su vie­nuo­ly­no įkū­ri­mo is­to­ri­ja ir vie­nuo­lių gy­ve­ni­mo kas­die­ny­be. Kel­mės kraš­to mu­zie­ju­je da­ly­va­vo edu­ka­ci­nė­je pro­gra­mo­je „Dva­ri­nin­kai pa­sa­ko­ja apie dva­rą ir jo pa­pro­čius“. Pa­si­puo­šę dva­riš­kių dra­bu­žiais už­siė­mi­mą ve­dė mu­zie­jaus di­rek­to­rė Da­nu­tė Žal­pie­nė ir mu­zie­ji­nin­kas...

Iš įvykių suvestinės

2017 m. balandžio 15 d.
Mai­ro­niuo­se, vie­šo­je vie­to­je elg­da­mie­si įžū­liai, ne­nus­ta­ty­ti as­me­nys iš­ro­vė ir su­lau­žė kry­žius, nu­lau­žė pa­vė­si­nės len­te­les, pa­vė­si­nė­je pri­mė­tė ci­ga­re­čių nuo­rū­kų bei traš­ku­čių pa­ke­lį, iš­try­pė gė­ly­ną.
Ant­ra­die­nį, apie 19 va­lan­dą 30 mi­nu­čių, Ty­tu­vė­nuo­se, na­muo­se, ne­blai­vus (nu­sta­ty­tas 1,46 pro­mi­lės gir­tu­mas) vy­ras (gi­męs 1964 me­tais) kumš­čiu tren­kė su­gy­ven­ti­nei (gi­mu­si 1971 me­tais) į gal­vą bei įspy­rė jai į šo­ną, taip su­kel­da­mas fi­zi­nį skaus­mą.
Ba­lan­džio 12 die­ną, 15 va­lan­dų 44...

Kelmės krašto muziejuje – velykiniai užsiėmimai vaikams

2017 m. balandžio 15 d.
Ket­vir­ta­die­nį Kel­mės kraš­to mu­zie­ju­je vy­ko edu­ka­ci­niai už­siė­mi­mai, per ku­riuos Kel­mės spe­cia­lio­sios mo­kyk­los auk­lė­ti­niai su­si­pa­ži­no su kiau­ši­nių mar­gi­ni­mo tra­di­ci­jo­mis, ri­de­no mar­gu­čius.Per At­ve­ly­kį prie bu­vu­sio Kel­mės dva­ro bus ren­gia­mos tra­di­ci­nės vai­kų Ve­ly­kė­lės.
Vai­kus su kiau­ši­nių mar­gi­ni­mo tra­di­ci­jo­mis, ve­ly­ki­niais žai­di­mais, kiau­ši­nių ri­de­ni­mu su­pa­žin­di­no Kel­mės kraš­to mu­zie­jaus et­no­lo­gė Li­na Užo­mec­kie­nė ir mu­zie­ji­nin­kas Ri­man­tas Ser­va...

Margučių galima ir pasisiūti

2017 m. balandžio 15 d.
Per už­siė­mi­mus bu­vo siu­va­mi mar­gu­čiai iš įvai­rias­pal­vių me­džia­gų, puo­šia­mi dru­ge­liais, gė­ly­tė­mis.
„Kel­mės kraš­to“ inf. Mar­gu­čius ga­li­ma ir pa­si­siū­ti, pa­puoš­ti dru­ge­liais, gė­ly­tė­mis.

Šaukėnuose – 40 medinių margučių

2017 m. balandžio 15 d.
Šį­syk pa­grin­di­nė­je Lais­vės gat­vė­je, prie na­mų, pa­sta­ty­ta 40 mar­gu­čių, ku­riuos pa­da­rė se­niū­ni­jos dar­buo­to­jai, o gra­ži­no – ir jie, ir gy­ven­to­jai.
Šau­kė­nų se­niū­ni­jos vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Jū­ra­tė Ma­čer­nie­nė sa­kė, jog šau­kė­niš­kiams tik­rai ne­trūks­ta kū­ry­biš­ku­mo, idė­jų. Kol gė­lių sto­vuo­se dar gė­lės ne­pa­so­din­tos, juo­se ir­gi pui­kuo­ja­si mar­gu­čiai.
„Kel­mės kraš­to“ inf.

Apie žydų tautą – per tradicijas ir istoriją (3)

2017 m. balandžio 15 d.
Kel­mės ra­jo­no Suau­gu­sių­jų mo­ky­mo cent­ro Tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to Kraš­to­ty­ros ir tu­riz­mo fa­kul­te­to lek­to­rius bu­vęs pe­da­go­gas, il­ga­me­tis Šau­kė­nų Vla­do Pūt­vio-Put­vins­kio gim­na­zi­jos di­rek­to­rius Al­gi­man­tas Ar­ma­lis šio uni­ver­si­te­to stu­den­tams skai­tė pa­skai­tą apie žy­dus Kel­mė­je ir pa­sau­ly­je, jų se­ną­sias tra­di­ci­jas.
Al­gi­man­tas Ar­ma­lis, tei­ra­vo­si, ką Tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to stu­den­tai ži­nan­tys apie žy­dus.
Pir­miau­sia pa­mi­nė­ti Už­ga­vė­nių...

Velykų šventės belaukiant

2017 m. balandžio 15 d.
Drau­gi­jos die­nos užim­tu­mo dar­buo­to­ja Gra­ži­na su­ruo­šė nuo­sta­bią mar­gu­čių pa­ro­dė­lę ir su­si­rin­ku­siuo­sius su­pa­žin­di­no su mar­gi­ni­mo bū­dais: da­žy­mu vaš­ku, sku­ti­nė­ji­mu, da­žy­mu iš gam­tos aug­me­ni­jos iš­gau­tais da­žais, de­ku­pa­žu ir ki­tais. Mū­sų ko­lek­ty­vas pa­si­rin­ko de­ku­pa­žą: vi­rė­me kiau­ši­nius, tir­pi­no­me že­la­ti­ną ir links­mai be­si­šne­ku­čiuo­da­mi su­sė­dę ra­tu ap­link sta­lą iš ser­ve­tė­lių kir­po­me įvai­riau­sius pa­veiks­lė­lius, lip­dė­me ant kiau­ši­nių, už­tep­da­mi iš­tir­pin­tą že­la­ti­ną...

Moksleiviai varžėsi teisinių žinių konkurse

2017 m. balandžio 15 d.
Ko­man­dų at­lie­ka­mas kon­kur­so už­duo­tis ver­ti­no Tel­šių ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Kel­mės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai Vil­ma An­ci­ke­vi­čie­nė ir Ar­tū­ras Val­čiu­kas, Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus vy­riau­sio­sios spe­cia­lis­tės Rai­mon­da Blu­žie­nė bei Dai­va Sto­nie­nė, Šiau­lių apy­gar­dos pro­ba­ci­jos tar­ny­bos sky­riaus vy­res­nio­ji ins­pek­to­rė Ro­mual­da Liau­dans­kie­nė bei Tel­šių ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Ak­me­nės...

Imtynininkams – visų spalvų medaliai

2017 m. balandžio 15 d.
Kel­mės vai­kų ir jau­ni­mo spor­to mo­kyk­los ir Kel­mės gar­bę gy­nė še­ši lais­vų­jų im­ty­nių at­sto­vai.
Ge­riau­siai pa­si­ro­dė „Au­ku­ro“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los mo­ki­nys Klai­das Pluš­čiaus­kis, ku­ris ta­po Lie­tu­vos jau­nių lais­vų­jų im­ty­nių čem­pio­nu svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 85 ki­log­ra­mų. Si­dab­ro me­da­lį šio­je svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iš­ko­vo­jo J. Grai­čiū­no gim­na­zi­jos mo­ki­nys Vi­lius Mi­ka­laus­kas, ku­ris nu­si­lei­do tik nu­ga­lė­to­ju ta­pu­siam ko­man­dos drau­gui ir tre­ni­ruo­čių par­tne­riui...

Tarptautinė vaikų knygos diena Užvenčio bibliotekoje

2017 m. balandžio 15 d.
Už­ven­čio bib­lio­te­ko­je su­reng­ta ak­ci­ja „Skir­tu­kas mėgs­ta­miau­siai (my­li­miau­siai) kny­gai“.
Už­ven­čio Šat­ri­jos Ra­ga­nos gim­na­zi­jos vy­res­nio­ji so­cia­li­nė pe­da­go­gė Da­lia Or­la­kie­nė, mo­ki­nės ir bib­lio­te­ki­nin­kė Re­gi­na Kar­pie­nė su­kū­rė 85 skir­tu­kus, ku­riais bu­vo pa­puoš­tos net 85 bib­lio­te­ko­je esan­čios kny­gos.
Bib­lio­te­kos lan­ky­to­jai ga­li su­si­pa­žin­ti ir su D. Or­la­kie­nės kny­gų skir­tu­kų pa­ro­da.
„Kel­mės kraš­to“ inf.

Žygis po Šiaulės žemę

2017 m. balandžio 15 d.
Ar esa­te gir­dė­ję apie Šiau­lės že­mę? Šia­me įvai­rias se­no­vės le­gen­das me­nan­čia­me kraš­te vi­sai ne­se­niai is­to­ri­kai ir ar­cheo­lo­gai ieš­ko­jo net ir Sau­lės mū­šio pėd­sa­kų. Kvie­čia­me pa­si­dai­ry­ti po šį įvai­rio­mis is­to­ri­jo­mis apau­gu­sį kraš­tą.Šiau­lė­nų mies­te­lis yra va­ka­ri­nia­me Rad­vi­liš­kio ra­jo­no pa­kraš­ty­je. Gre­ta – Šiau­lai­čių ir Pa­šiau­lio kai­mai ir ne­to­li aukš­tai virš jų iš­ki­lęs Šiau­lės kal­nas (Ku­di­nų pi­lia­kal­nis).
Pa­sak le­gen­dų, čia sto­vė­ju­si stip­ri, to­li ži­no­ma pi­lis. Pi­lis tu­rė­jo ir sa­vo mies­tą...

Varputėnams netrūksta gyvybės

2017 m. balandžio 13 d.
Kel­mės ir Šiau­lių ra­jo­nų san­dū­ro­je įsi­kū­rę Var­pu­tė­nai ga­li di­džiuo­tis pir­miau­sia is­to­ri­ne praei­ti­mi, neat­sie­ja­ma nuo dva­ro. Nors da­bar­ti­niais lai­kais žmo­nių, kaip ir vi­sur, kai­me ma­žė­ja, gy­vy­bės Var­pu­tė­nuo­se ne­trūks­ta.„Svar­biau­si ir yra žmo­nės“, – sa­kė Var­pu­tė­nų se­niū­nai­tė, bib­lio­te­ki­nin­kė Vi­da Ber­no­tie­nė, Var­pu­tė­nuo­se gi­mu­si ir iki šiol gy­ve­nan­ti.
„Var­pu­tė­nai da­bar – ne­be tie, ko­kie bu­vo anks­čiau, bet gy­vy­bės kai­me ne­trūks­ta“, – sa­kė vie­nin­te­lio kul­tū­ros ži­di­nio –...

Europinė technika netelpa į europietiškus kelius (16)

2017 m. balandžio 12 d.
Penk­ta­die­nio ry­tą Kel­mė­je, prie žie­di­nės Lio­lių ir Ty­tu­vė­nų ke­lių san­kry­žos, bū­ria­vo­si ūki­nin­kai. Jie pa­si­kvie­tė Lie­tu­vos ke­lių di­rek­ci­jos at­sto­vą, kad šis įsi­ti­kin­tų, jog šiuo me­tu Lie­tu­vo­je pa­gal Eu­ro­pos stan­dar­tus tvar­ko­mi ke­liai ne­tin­ka Lie­tu­vai. Že­mės ūkio tech­ni­ka ne­be­tel­pa į tuos ke­lius, o žie­di­nės san­kry­žos iš vi­so truk­do eis­mui.Ar­tė­ja pa­va­sa­rio dar­by­me­tis, lai­kas va­žiuo­ti į lau­kus, o Kel­mės ra­jo­ne pa­gal eu­ro­pie­tiš­kus stan­dar­tus tvar­kant vis dau­giau ke­lių ūki­nin­kams...

Kelmėje ministrui pateikta socialinių bėdų mozaika

2017 m. balandžio 11 d.
Penk­ta­die­nį Kel­mė­je lan­kė­si so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nist­ras Li­nas Ku­ku­rai­tis su ko­man­da. Po vi­zi­to Aukš­tel­kės so­cia­li­nės glo­bos na­mų Pag­ry­žu­vio pa­da­li­ny­je sve­čiai Sa­vi­val­dy­bės sa­lė­je su­si­ti­ko su ra­jo­no, so­cia­li­nių įstai­gų va­do­vais, se­niū­ni­jų so­cia­li­niais dar­buo­to­jais.
So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nist­ras Li­nas Ku­ku­rai­tis sa­kė, jog iš­vy­kos į ra­jo­nus – no­ras su­si­pa­žin­ti su so­cia­li­ne pa­dė­ti­mi sa­vo aki­mis. Mi­nist­ras dė­ko­jo vi­siems...

Metų kultūros darbuotoja – Loreta Lideikienė

2017 m. balandžio 11 d.
Tre­čia­die­nį Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cent­ro pa­ro­dų sa­lė­je su­reng­ta šven­tė, skir­ta Kul­tū­ros die­nai.Šven­tė­je pa­skelb­ta me­tų kul­tū­ros dar­buo­to­ja, ku­ria ta­po Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cent­ro vai­kų liau­diš­kų šo­kių stu­di­jos va­do­vė Lo­re­ta Li­dei­kie­nė. Tre­čia­jai lau­rea­tei įteik­tas pa­dė­kos raš­tas ir pi­ni­gi­nė 580 eu­rų pre­mi­ja.
Me­tų kul­tū­ros dar­buo­to­ja šie­met pa­skelb­ta ir ap­do­va­no­ta Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cent­ro vai­kų liau­diš­kų šo­kių stu­di­jos va­do­vė Lo­re­ta Li­dei­kie­nė per Kul­tū­ros...

Dienos populiariausi

Pakruojo ligoninėje dažniau gydomi kaimo vaikai (4)

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas
keywords=" border='0' alt='' />