(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Kelmės rajone

Pabrango globa

2017 m. balandžio 20 d.
Nuo ba­lan­džio 1 die­nos Kel­mės ra­jo­ne tai­ko­mi nau­ji mai­ti­ni­mo, vais­tų ir in­ven­to­riaus įsi­gi­ji­mo įkai­niai ra­jo­no glo­bos įstai­go­se. Glo­ba pa­bran­go.Va­do­vau­da­ma­si Sa­vi­val­dos ir So­cia­li­nių pa­slau­gų įsta­ty­mais, Kel­mės ra­jo­no Ta­ry­ba nu­sta­tė mak­si­ma­lius ir tuo pa­čiu pa­di­di­no il­ga­lai­kės ir trum­pa­lai­kės glo­bos mo­kes­čius.
Se­ny­vo am­žiaus as­me­nims bei suau­gu­siems as­me­nims su ne­ga­lia mė­nuo bend­ro­jo ti­po so­cia­li­nės glo­bos įstai­go­se kai­nuos 550 eu­rų per mė­ne­sį...

Iš jaunųjų filologų konkurso – su medaliu ir diplomu

2017 m. balandžio 20 d.
Ša­lies eta­pas vy­ko ba­lan­džio 12–14 die­no­mis Pa­lan­go­je. IV GB kla­sės mo­ki­nė kon­kur­sui pa­tei­kė no­ve­les, ku­rios vie­nai iš ver­ti­ni­mo ko­mi­si­jos na­rių šiuo­lai­ki­nei lie­tu­vių ra­šy­to­jai Lau­rai Sin­ti­jai Čer­niaus­kai­tei pri­mi­nė ra­šy­to­jos Bi­tės Vi­li­mai­tės kū­ri­nius. Pro­zos sek­ci­jos ko­mi­si­ją su­ža­vė­jo Ga­bi­jos no­ve­lių la­ko­niš­ku­mas, pa­pras­tas siu­že­tas, ge­bė­ji­mas gal­vo­ti ir kal­bė­ti ne apie sa­ve, o ap­link esan­čius, pa­pras­tuo­se kas­die­niuo­se įvy­kiuo­se pa­ma­ty­ti ne­pap­ras­tą gė­rį...

Gulbė galėjo žūti nuo elektros

2017 m. balandžio 15 d.
Šiau­lių re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to Šiau­lių agen­tū­ros spe­cia­lis­tas kar­tu su Šiau­lių mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos ve­te­ri­na­ri­jos gy­dy­to­ju-ins­pek­to­riu­mi nu­vy­kę į mi­nė­tą vie­tą, ra­do gul­bę, su­ža­lo­ta gal­va.
Ti­kė­ti­na, kad gul­bė ga­lė­jo su­si­ža­lo­ti į aukš­tos įtam­pos elekt­ros lai­dus ir žū­ti. Paukš­tis par­vež­tas į Šiau­lių mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bą dėl to­li­mes­nio iš­ty­ri­mo nuo li­gų.
Ar­tū­ras KON­DE­RAUS­KAS,Ad­mi­nist­ra­vi­mo ir tei­sės sky­riaus vy­riau­sia­sis...

Keli tūkstančiai ponios Irenos margučių

2017 m. balandžio 15 d.
Pa­ši­lė­nuo­se be­veik pen­kis de­šimt­me­čius gy­ve­nan­ti Ire­na Pet­ke­vi­čie­nė kas me­tai prieš Ve­ly­kas vaš­ku iš­mar­gi­na maž­daug po 100 mar­gu­čių.Arit­me­ti­ka pa­pras­ta – pas ar­ti­muo­sius, drau­gus, gi­mi­nai­čius, kai­my­nus pa­skli­do ma­žiau­siai 5000 mar­gu­čių. Sa­vą­ją nor­mą mo­te­ris iš­mar­gi­na per de­šim­tį die­nų. Da­bar – pa­ts kū­ry­bi­nis dar­by­me­tis.
Ire­nos Pet­ke­vi­čie­nės na­muo­se Pa­ši­lė­nuo­se, iki Ve­ly­kų li­kus maž­daug de­šim­čiai die­nų – kū­ry­bi­nis dar­by­me­tis: įvai­riais or­na­men­tais, raš­tais vaš­ku mar­gi­na­mi...

Žemdirbių susirinkime – apie aplinkosauginius ir augalų apsaugos reikalavimus

2017 m. balandžio 15 d.
Kel­mės ra­jo­no Ta­ry­bos sa­lė­je su­reng­tas tra­di­ci­nis žem­dir­bių su­si­rin­ki­mas, ku­ria­me dau­giau­sia dė­me­sio skir­ta ap­lin­ko­sau­gi­niams ir au­ga­lų ap­sau­gos rei­ka­la­vi­mas.
Vals­ty­bi­nės au­ga­li­nin­kys­tės tar­ny­bos prie Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos Šiau­lių re­gio­ni­nio sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Sta­nis­lo­vas Man­ke­vi­čius žem­dir­bius su­pa­žin­di­no su au­ga­lų ap­sau­gos rei­ka­la­vi­mais.
Spe­cia­lis­tas in­for­ma­vo, jog že­mės nau­do­to­jas, be­si­ren­gian­tis...

Kelmėje viešėjo Joniškio Trečiojo amžiaus universiteto studentai

2017 m. balandžio 15 d.
Pa­sak vieš­na­gės da­ly­vių, vi­sa­da sma­gu su­si­pa­žin­ti su nau­ju kraš­tu. Sen­jo­rai pa­žin­tį su Kel­mės kraš­tu pra­dė­jo Pa­lend­rių vie­nuo­ly­ne: da­ly­va­vo mi­šio­se, su­si­ti­ko su vie­nuo­liais, su­si­pa­ži­no su vie­nuo­ly­no įkū­ri­mo is­to­ri­ja ir vie­nuo­lių gy­ve­ni­mo kas­die­ny­be. Kel­mės kraš­to mu­zie­ju­je da­ly­va­vo edu­ka­ci­nė­je pro­gra­mo­je „Dva­ri­nin­kai pa­sa­ko­ja apie dva­rą ir jo pa­pro­čius“. Pa­si­puo­šę dva­riš­kių dra­bu­žiais už­siė­mi­mą ve­dė mu­zie­jaus di­rek­to­rė Da­nu­tė Žal­pie­nė ir mu­zie­ji­nin­kas...

Iš įvykių suvestinės

2017 m. balandžio 15 d.
Mai­ro­niuo­se, vie­šo­je vie­to­je elg­da­mie­si įžū­liai, ne­nus­ta­ty­ti as­me­nys iš­ro­vė ir su­lau­žė kry­žius, nu­lau­žė pa­vė­si­nės len­te­les, pa­vė­si­nė­je pri­mė­tė ci­ga­re­čių nuo­rū­kų bei traš­ku­čių pa­ke­lį, iš­try­pė gė­ly­ną.
Ant­ra­die­nį, apie 19 va­lan­dą 30 mi­nu­čių, Ty­tu­vė­nuo­se, na­muo­se, ne­blai­vus (nu­sta­ty­tas 1,46 pro­mi­lės gir­tu­mas) vy­ras (gi­męs 1964 me­tais) kumš­čiu tren­kė su­gy­ven­ti­nei (gi­mu­si 1971 me­tais) į gal­vą bei įspy­rė jai į šo­ną, taip su­kel­da­mas fi­zi­nį skaus­mą.
Ba­lan­džio 12 die­ną, 15 va­lan­dų 44...

Kelmės krašto muziejuje – velykiniai užsiėmimai vaikams

2017 m. balandžio 15 d.
Ket­vir­ta­die­nį Kel­mės kraš­to mu­zie­ju­je vy­ko edu­ka­ci­niai už­siė­mi­mai, per ku­riuos Kel­mės spe­cia­lio­sios mo­kyk­los auk­lė­ti­niai su­si­pa­ži­no su kiau­ši­nių mar­gi­ni­mo tra­di­ci­jo­mis, ri­de­no mar­gu­čius.Per At­ve­ly­kį prie bu­vu­sio Kel­mės dva­ro bus ren­gia­mos tra­di­ci­nės vai­kų Ve­ly­kė­lės.
Vai­kus su kiau­ši­nių mar­gi­ni­mo tra­di­ci­jo­mis, ve­ly­ki­niais žai­di­mais, kiau­ši­nių ri­de­ni­mu su­pa­žin­di­no Kel­mės kraš­to mu­zie­jaus et­no­lo­gė Li­na Užo­mec­kie­nė ir mu­zie­ji­nin­kas Ri­man­tas Ser­va...

Margučių galima ir pasisiūti

2017 m. balandžio 15 d.
Per už­siė­mi­mus bu­vo siu­va­mi mar­gu­čiai iš įvai­rias­pal­vių me­džia­gų, puo­šia­mi dru­ge­liais, gė­ly­tė­mis.
„Kel­mės kraš­to“ inf. Mar­gu­čius ga­li­ma ir pa­si­siū­ti, pa­puoš­ti dru­ge­liais, gė­ly­tė­mis.

Šaukėnuose – 40 medinių margučių

2017 m. balandžio 15 d.
Šį­syk pa­grin­di­nė­je Lais­vės gat­vė­je, prie na­mų, pa­sta­ty­ta 40 mar­gu­čių, ku­riuos pa­da­rė se­niū­ni­jos dar­buo­to­jai, o gra­ži­no – ir jie, ir gy­ven­to­jai.
Šau­kė­nų se­niū­ni­jos vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Jū­ra­tė Ma­čer­nie­nė sa­kė, jog šau­kė­niš­kiams tik­rai ne­trūks­ta kū­ry­biš­ku­mo, idė­jų. Kol gė­lių sto­vuo­se dar gė­lės ne­pa­so­din­tos, juo­se ir­gi pui­kuo­ja­si mar­gu­čiai.
„Kel­mės kraš­to“ inf.

Apie žydų tautą – per tradicijas ir istoriją

2017 m. balandžio 15 d.
Kel­mės ra­jo­no Suau­gu­sių­jų mo­ky­mo cent­ro Tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to Kraš­to­ty­ros ir tu­riz­mo fa­kul­te­to lek­to­rius bu­vęs pe­da­go­gas, il­ga­me­tis Šau­kė­nų Vla­do Pūt­vio-Put­vins­kio gim­na­zi­jos di­rek­to­rius Al­gi­man­tas Ar­ma­lis šio uni­ver­si­te­to stu­den­tams skai­tė pa­skai­tą apie žy­dus Kel­mė­je ir pa­sau­ly­je, jų se­ną­sias tra­di­ci­jas.
Al­gi­man­tas Ar­ma­lis, tei­ra­vo­si, ką Tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to stu­den­tai ži­nan­tys apie žy­dus.
Pir­miau­sia pa­mi­nė­ti Už­ga­vė­nių...

Velykų šventės belaukiant

2017 m. balandžio 15 d.
Drau­gi­jos die­nos užim­tu­mo dar­buo­to­ja Gra­ži­na su­ruo­šė nuo­sta­bią mar­gu­čių pa­ro­dė­lę ir su­si­rin­ku­siuo­sius su­pa­žin­di­no su mar­gi­ni­mo bū­dais: da­žy­mu vaš­ku, sku­ti­nė­ji­mu, da­žy­mu iš gam­tos aug­me­ni­jos iš­gau­tais da­žais, de­ku­pa­žu ir ki­tais. Mū­sų ko­lek­ty­vas pa­si­rin­ko de­ku­pa­žą: vi­rė­me kiau­ši­nius, tir­pi­no­me že­la­ti­ną ir links­mai be­si­šne­ku­čiuo­da­mi su­sė­dę ra­tu ap­link sta­lą iš ser­ve­tė­lių kir­po­me įvai­riau­sius pa­veiks­lė­lius, lip­dė­me ant kiau­ši­nių, už­tep­da­mi iš­tir­pin­tą že­la­ti­ną...

Moksleiviai varžėsi teisinių žinių konkurse

2017 m. balandžio 15 d.
Ko­man­dų at­lie­ka­mas kon­kur­so už­duo­tis ver­ti­no Tel­šių ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Kel­mės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai Vil­ma An­ci­ke­vi­čie­nė ir Ar­tū­ras Val­čiu­kas, Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus vy­riau­sio­sios spe­cia­lis­tės Rai­mon­da Blu­žie­nė bei Dai­va Sto­nie­nė, Šiau­lių apy­gar­dos pro­ba­ci­jos tar­ny­bos sky­riaus vy­res­nio­ji ins­pek­to­rė Ro­mual­da Liau­dans­kie­nė bei Tel­šių ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Ak­me­nės...

Imtynininkams – visų spalvų medaliai

2017 m. balandžio 15 d.
Kel­mės vai­kų ir jau­ni­mo spor­to mo­kyk­los ir Kel­mės gar­bę gy­nė še­ši lais­vų­jų im­ty­nių at­sto­vai.
Ge­riau­siai pa­si­ro­dė „Au­ku­ro“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los mo­ki­nys Klai­das Pluš­čiaus­kis, ku­ris ta­po Lie­tu­vos jau­nių lais­vų­jų im­ty­nių čem­pio­nu svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 85 ki­log­ra­mų. Si­dab­ro me­da­lį šio­je svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iš­ko­vo­jo J. Grai­čiū­no gim­na­zi­jos mo­ki­nys Vi­lius Mi­ka­laus­kas, ku­ris nu­si­lei­do tik nu­ga­lė­to­ju ta­pu­siam ko­man­dos drau­gui ir tre­ni­ruo­čių par­tne­riui...

Tarptautinė vaikų knygos diena Užvenčio bibliotekoje

2017 m. balandžio 15 d.
Už­ven­čio bib­lio­te­ko­je su­reng­ta ak­ci­ja „Skir­tu­kas mėgs­ta­miau­siai (my­li­miau­siai) kny­gai“.
Už­ven­čio Šat­ri­jos Ra­ga­nos gim­na­zi­jos vy­res­nio­ji so­cia­li­nė pe­da­go­gė Da­lia Or­la­kie­nė, mo­ki­nės ir bib­lio­te­ki­nin­kė Re­gi­na Kar­pie­nė su­kū­rė 85 skir­tu­kus, ku­riais bu­vo pa­puoš­tos net 85 bib­lio­te­ko­je esan­čios kny­gos.
Bib­lio­te­kos lan­ky­to­jai ga­li su­si­pa­žin­ti ir su D. Or­la­kie­nės kny­gų skir­tu­kų pa­ro­da.
„Kel­mės kraš­to“ inf.

Žygis po Šiaulės žemę

2017 m. balandžio 15 d.
Ar esa­te gir­dė­ję apie Šiau­lės že­mę? Šia­me įvai­rias se­no­vės le­gen­das me­nan­čia­me kraš­te vi­sai ne­se­niai is­to­ri­kai ir ar­cheo­lo­gai ieš­ko­jo net ir Sau­lės mū­šio pėd­sa­kų. Kvie­čia­me pa­si­dai­ry­ti po šį įvai­rio­mis is­to­ri­jo­mis apau­gu­sį kraš­tą.Šiau­lė­nų mies­te­lis yra va­ka­ri­nia­me Rad­vi­liš­kio ra­jo­no pa­kraš­ty­je. Gre­ta – Šiau­lai­čių ir Pa­šiau­lio kai­mai ir ne­to­li aukš­tai virš jų iš­ki­lęs Šiau­lės kal­nas (Ku­di­nų pi­lia­kal­nis).
Pa­sak le­gen­dų, čia sto­vė­ju­si stip­ri, to­li ži­no­ma pi­lis. Pi­lis tu­rė­jo ir sa­vo mies­tą...

Varputėnams netrūksta gyvybės

2017 m. balandžio 13 d.
Kel­mės ir Šiau­lių ra­jo­nų san­dū­ro­je įsi­kū­rę Var­pu­tė­nai ga­li di­džiuo­tis pir­miau­sia is­to­ri­ne praei­ti­mi, neat­sie­ja­ma nuo dva­ro. Nors da­bar­ti­niais lai­kais žmo­nių, kaip ir vi­sur, kai­me ma­žė­ja, gy­vy­bės Var­pu­tė­nuo­se ne­trūks­ta.„Svar­biau­si ir yra žmo­nės“, – sa­kė Var­pu­tė­nų se­niū­nai­tė, bib­lio­te­ki­nin­kė Vi­da Ber­no­tie­nė, Var­pu­tė­nuo­se gi­mu­si ir iki šiol gy­ve­nan­ti.
„Var­pu­tė­nai da­bar – ne­be tie, ko­kie bu­vo anks­čiau, bet gy­vy­bės kai­me ne­trūks­ta“, – sa­kė vie­nin­te­lio kul­tū­ros ži­di­nio –...

Europinė technika netelpa į europietiškus kelius

2017 m. balandžio 12 d.
Penk­ta­die­nio ry­tą Kel­mė­je, prie žie­di­nės Lio­lių ir Ty­tu­vė­nų ke­lių san­kry­žos, bū­ria­vo­si ūki­nin­kai. Jie pa­si­kvie­tė Lie­tu­vos ke­lių di­rek­ci­jos at­sto­vą, kad šis įsi­ti­kin­tų, jog šiuo me­tu Lie­tu­vo­je pa­gal Eu­ro­pos stan­dar­tus tvar­ko­mi ke­liai ne­tin­ka Lie­tu­vai. Že­mės ūkio tech­ni­ka ne­be­tel­pa į tuos ke­lius, o žie­di­nės san­kry­žos iš vi­so truk­do eis­mui.Ar­tė­ja pa­va­sa­rio dar­by­me­tis, lai­kas va­žiuo­ti į lau­kus, o Kel­mės ra­jo­ne pa­gal eu­ro­pie­tiš­kus stan­dar­tus tvar­kant vis dau­giau ke­lių ūki­nin­kams...

Kelmėje ministrui pateikta socialinių bėdų mozaika

2017 m. balandžio 11 d.
Penk­ta­die­nį Kel­mė­je lan­kė­si so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nist­ras Li­nas Ku­ku­rai­tis su ko­man­da. Po vi­zi­to Aukš­tel­kės so­cia­li­nės glo­bos na­mų Pag­ry­žu­vio pa­da­li­ny­je sve­čiai Sa­vi­val­dy­bės sa­lė­je su­si­ti­ko su ra­jo­no, so­cia­li­nių įstai­gų va­do­vais, se­niū­ni­jų so­cia­li­niais dar­buo­to­jais.
So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nist­ras Li­nas Ku­ku­rai­tis sa­kė, jog iš­vy­kos į ra­jo­nus – no­ras su­si­pa­žin­ti su so­cia­li­ne pa­dė­ti­mi sa­vo aki­mis. Mi­nist­ras dė­ko­jo vi­siems...

Metų kultūros darbuotoja – Loreta Lideikienė

2017 m. balandžio 11 d.
Tre­čia­die­nį Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cent­ro pa­ro­dų sa­lė­je su­reng­ta šven­tė, skir­ta Kul­tū­ros die­nai.Šven­tė­je pa­skelb­ta me­tų kul­tū­ros dar­buo­to­ja, ku­ria ta­po Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cent­ro vai­kų liau­diš­kų šo­kių stu­di­jos va­do­vė Lo­re­ta Li­dei­kie­nė. Tre­čia­jai lau­rea­tei įteik­tas pa­dė­kos raš­tas ir pi­ni­gi­nė 580 eu­rų pre­mi­ja.
Me­tų kul­tū­ros dar­buo­to­ja šie­met pa­skelb­ta ir ap­do­va­no­ta Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cent­ro vai­kų liau­diš­kų šo­kių stu­di­jos va­do­vė Lo­re­ta Li­dei­kie­nė per Kul­tū­ros...

Dienos populiariausi

Pakruojo ligoninėje dažniau gydomi kaimo vaikai

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Iš prisiminimų apie Pakruojo dvarą

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas