(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Šiaulių rajone

Kuršėnuose – dvi parodos

2017 m. balandžio 15 d.
Pa­sak cent­ro di­rek­to­rės Bi­ru­tės Poš­kie­nės, Ma­ry­tė Ja­nu­lie­nė – kuk­lu­mo, jaut­ros pil­nas žmo­gus, nie­kuo­met neat­si­sa­kan­ti pa­dė­ti, da­ly­vau­jan­ti edu­ka­ci­niuo­se už­siė­mi­muo­se, sa­vo ama­to ir me­no pa­slap­tis per­duo­dan­ti jau­ni­mui. Kai ku­rie M. Ja­nu­lie­nės dar­bai ser­ti­fi­kuo­ti kaip tau­ti­nio pa­vel­do pro­duk­tai, tau­to­dai­li­nin­kė ruo­šia do­ku­men­tus tau­ti­nio pa­vel­do meist­ro var­dui.
Šiau­lie­tis Ry­tis Mil­kin­tas su sa­vo drož­tais an­ge­lais Kur­šė­nuo­se...

Tel­ki­niai papildyti ša­mais ir kar­piais

2017 m. balandžio 13 d.
Šiau­lių re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to Šiau­lių agen­tū­ros pa­rei­gū­nai praė­ju­sią sa­vai­tę da­ly­va­vo įžu­vi­nant Šiau­lių ra­jo­no van­dens tel­ki­nius.
Įžu­vi­nant van­dens tel­ki­nius sie­kia­ma at­kur­ti žu­vų ba­lan­są, papildyti van­dens tel­ki­nius ver­tin­ges­nėmis žu­vi­mis, ku­rias bū­tų sma­gu gau­dy­ti žve­jams.
Tad vyk­dant žu­vų iš­tek­lių nau­do­ji­mo, at­kū­ri­mo ir ap­sau­gos prie­mo­nių pla­ną Šiau­lių žve­jų ir me­džio­to­jų drau­gi­ja at­li­ko Šiau­lių ra­jo­no Pae­že­rių eže­ro įžu­vi­ni­mą. Van­dens tel­ki­nio nuo­mo­to­jas...

Ša­ky­ną palieka se­niū­nas

2017 m. balandžio 13 d.
A. Ži­lins­kas sa­kė, jog ga­vęs nau­jo dar­bo pa­siū­ly­mą, tu­rė­jo grei­tai ap­si­spręs­ti. Šian­dien bu­vęs se­niū­nas at­si­svei­ki­na su ko­lek­ty­vu, bend­ruo­me­nių at­sto­vais.
Kol kas Ša­ky­nos se­niū­ni­jai va­do­vaus da­bar­ti­nė se­niū­no pa­va­duo­to­ja Ri­na Ged­mi­nie­nė.
„Kaš­to ži­nių“ inf.

Vaikiškos knygelės gimtadienis Gruzdžiuose

2017 m. balandžio 12 d.
Vai­kus pa­si­ti­ko bib­lio­te­kos lė­lių teat­ro „Ste­buk­lin­gas la­ga­mi­nas“ vei­kė­jai, prieš­mo­kyk­li­nu­kai iš­gir­do apie keis­to triu­šio nuo­ty­kį pa­gal Emi­ly Mac­ken­zie kny­ge­lę „Ieš­ko­mas kny­gų va­gis – triu­šis Ral­fis“.
Bib­lio­te­ki­nin­kė Lion­gi­na Šu­fins­kie­nė vai­kams paaiš­ki­no, ka­da kny­ge­lės ver­kia: kai yra mur­zi­nos, su­lanks­ty­tais la­pais, su jo­mis vai­kai blo­gai el­gė­si. Kad kny­ge­lių la­pų ne­lanks­ty­tų, vai­kai pa­ga­mi­no kny­gu­tėms skir­tu­kus.
Bib­lio­te­ko­je su­reng­ta ko­lek­ci­nin­kių...

Latvijos bendrovė keleivius vežios Šiaulių rajone

2017 m. balandžio 11 d.
Ke­lei­vių per­ve­ži­mo try­li­ko­je vie­ti­nės reikš­mės au­to­bu­sų marš­ru­tų Šiau­lių ra­jo­ne su­tar­ties ter­mi­nas yra treji me­tai.
Prik­lau­so­mai nuo kiek­vie­no marš­ru­to spe­ci­fi­kos, ke­lei­vius pla­nuo­ja­ma vež­ti nuo 13 iki 46 vie­tų tu­rin­čiais au­to­bu­sais.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Knygos šventėje – knygų personažai

2017 m. balandžio 11 d.
Šven­ti­nio ryt­me­čio da­ly­viai Kro­ko­di­lo Ge­nos bu­vo pa­kvies­ti da­ly­vau­ti vik­to­ri­no­je, už­duo­tis – at­spė­ti pa­veiks­lė­liuo­se esan­čius kny­gų per­so­na­žus. Po jos šven­tės da­ly­viai bu­vo pa­kvies­ti į Gin­kū­nų kul­tū­ros cent­ro sa­lę pa­si­žiū­rė­ti Gin­kū­nų lop­še­lio-dar­že­lio „Pe­lė­džiu­kų“ gru­pės ug­dy­ti­nių spek­tak­lio „Ka­tės na­mai“. Spek­tak­lį pa­sta­tė vy­res­nio­ji auk­lė­to­ja Si­mo­na Gar­ba­čiaus­kie­nė, auk­lė­to­ja Ra­sa Leng­vi­nai­tė bei auk­lė­to­jos pa­dė­jė­ja Ra­sa Ja­ku­tie­nė.
Ga­bi­ja OR­LA­KAI­TĖ

Teat­rų šven­tė­ Prie­ku­lė­je

2017 m. balandžio 11 d.
Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Kul­tū­ros sky­riaus ve­dė­jas To­mas Vait­kus ir Kul­tū­ros cent­ro di­rek­to­rė Jo­vi­ta Lu­bie­nė įtei­kė Ka­zi­mie­ros Ky­man­tai­tės var­do pri­zą už ori­gi­na­lios teat­ro kal­bos ieš­ko­ji­mus, na­cio­na­li­nės dra­ma­tur­gi­jos puo­se­lė­ji­mą Bir­žų kul­tū­ros cent­ro Bo­ri­so Dau­gu­vie­čio teat­rui ir re­ži­sie­rei Vi­tai Vo­rie­nei bei Ka­zi­mie­ros Ky­man­tai­tės var­do dip­lo­mus Kre­tin­gos ra­jo­no kul­tū­ros cent­ro Egi­di­jaus Ra­džiaus teat­ro ak­to­rei Liu­dai...

Teko raudonuoti, bet atsiskaitė visi

2017 m. balandžio 6 d.
Šiau­lių ra­jo­no Ta­ry­ba po „pa­si­šau­dy­mo“ rep­li­ko­mis pa­tvir­ti­no ra­jo­no me­ro An­ta­no Be­za­ro ir Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus Gi­pol­do Kark­le­lio 2016 me­tų veik­los ata­skai­tas.Pat­vir­tin­tos ir vi­sų ra­jo­no švie­ti­mo įstai­gų va­do­vų at­askai­tos, nors kai ku­riems jų te­ko aiš­kin­tis ir rau­do­nuo­ti dėl to, kad ki­vir­či­ja­si su gy­ven­to­jais ar va­do­vau­ja ir sa­vo su­tuok­ti­niams mo­ka at­ly­gi­ni­mus.Me­ras A. Be­za­ras Ta­ry­bai var­di­jo, kad ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė rei­tin­gų len­te­lė­je pa­gal...

Kuršėnuose atidaryti dveji Bendruomeniniai šeimos namai

2017 m. kovo 30 d.
Bend­ruo­me­ni­niuo­se na­muo­se ra­jo­ne gy­ve­nan­čioms šei­moms bus komp­lek­siš­kai tei­kia­mos šei­mos įgū­džių ug­dy­mo, tei­si­nin­ko, so­cio­kul­tū­ri­nės, vai­kų prie­žiū­ros, pa­vė­žė­ji­mo pa­slau­gos, psi­cho­lo­go kon­sul­ta­ci­jos.
Pas­lau­gas nu­ma­ty­ta su­teik­ti 223 gy­ven­to­jams. Orien­tuo­ja­ma­si į šei­mas, ne­pa­ten­kan­čias į so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mų są­ra­šą, ta­čiau su­si­du­rian­čias su pro­ble­mo­mis, ku­rių sa­vo jė­go­mis ne­pa­jė­gios iš­spręs­ti. Vi­sos pa­slau­gos – ne­mo­ka­mos.
Bend­ruo­me­nės na­muo­se, įreng­tuo­se...

Naujausia geradario dovana – terapinis kambarys ligoniams

2017 m. kovo 30 d.
Kur­šė­nų li­go­ni­nė­je ati­da­ry­tas te­ra­pi­nis kam­ba­rys – ge­ra­da­rio iš Vo­kie­ti­jos, Jau­nų­jų eu­ro­pie­čių są­jun­gos pre­zi­den­to, il­ga­me­čio Lie­tu­vos drau­go Zigf­ri­do Lo­ga­lio (Siegf­rid Lo­gall) do­va­na.Per sep­ty­nio­li­ka me­tų Z. Lo­ga­lis hu­ma­ni­ta­ri­nę pa­gal­bą su­tei­kė ne vie­nai Lie­tu­vos mo­kyk­lai, gy­dy­mo įstai­gai. 2012-ai­siais vo­kie­tis yra pel­nęs me­tų kur­šė­nie­čio var­dą.
Zigf­ri­do Lo­ga­lio ini­cia­ty­va ir rū­pes­čiu Kur­šė­nų li­go­ni­nė­je ati­da­ry­tas te­ra­pi­nis kam­ba­rys li­go­niams...

Bazilionuose paminėta mėgėjų teatro sukaktis

2017 m. kovo 30 d.
Su spek­tak­liais teat­ras ne kar­tą pa­te­ko į ge­riau­sių kai­mo teat­rų de­šim­tu­kus. Vai­din­ta Šiau­lių, Rad­vi­liš­kio, Bir­žų, Ma­žei­kių, Plun­gės, Uk­mer­gės, Laz­di­jų, Ša­kių, Jur­bar­ko ra­jo­nų bei mies­tų sce­no­se.
Bib­lio­te­ko­je eks­po­nuo­ja­ma spau­di­nių pa­ro­da iš Ba­zi­lio­nų mė­gė­jų teat­ro pri­si­mi­ni­mų „Teat­ro aki­mir­kos“, čia ga­li­ma ap­žiū­rė­ti ir pa­si­ma­tuo­ti įvai­riau­sius spek­tak­liams nau­do­ja­mus at­ri­bu­tus: plau­kų pe­ru­kus, ka­ro­lius, ska­re­les.
As­ta PLA­TIA­KIE­NĖ, Ba­zi­lio­nų bib­lio­te­kos vy­res­nio­ji...

Ketvirtokai išgelbėjo nuo gaisro pušyną

2017 m. kovo 30 d.
Pi­lie­tiš­ki ket­vir­to­kai ne­sut­ri­ko. Aus­tė­ja sku­biai pa­skam­bi­no pa­gal­bos te­le­fo­nu 112. Kur­šė­nie­čiai ug­nia­ge­siai sku­biai at­vy­ko, o jau­nie­ji gel­bė­to­jai pa­si­ti­ko juos prie mo­kyk­los ir tie­siau­siu ta­ku ve­dė prie de­gan­čios žo­lės. Ug­nia­ge­siai grei­tai už­ge­si­no jau smar­kiai įsi­de­gu­sią žo­lę ir pu­šy­nui pa­vo­jus ne­beg­rė­sė.
Ant­ra­die­nį apie šį įvy­kį jie pa­pa­sa­ko­jo mokytojai ir kla­sės drau­gams. Vi­si kar­tu nuė­jo­me pa­žiū­rė­ti ir džiau­gia­mės, kad vai­kai lai­ku pa­ste­bė­jo...

Vaclovas Tamošaitis apdovanotas medaliu

2017 m. kovo 28 d.
Pa­siū­ly­ti už nuo­pel­nus ap­do­va­no­ji­mui „Dar­bo žvaigž­dės“ me­da­liu Vac­lo­vą Ta­mo­šai­tį, ku­ris 42 me­tus dir­bo Kur­šė­nų po­li­tech­ni­kos mo­kyk­lo­je sta­liaus spe­cia­ly­bės pro­fe­si­jos mo­ky­to­ju, ne­bu­vo su­dė­tin­ga – jis sa­vo veik­la, dar­bais ži­no­mas vi­so­je šalyje.
V. Ta­mo­šai­tis nuo 1996 me­tų kar­tu su ug­dy­ti­niais da­ly­vau­da­vo tau­to­dai­lės pa­ro­do­se pri­sta­ty­da­mas mo­ki­nių ir sa­vo kū­ry­bi­nius me­džio dar­bus, me­džio dro­žė­jų ple­ne­ruo­se, kū­ry­bi­nė­se sto­vyk­lo­se, kon­fe­ren­ci­jo­se...

Čempione tapo Tautinių komanda

2017 m. kovo 16 d.
Fi­na­li­nė­je dvi­ko­vo­je tarp Tau­ti­nių kai­mo ir per­nykš­čių čem­pio­nų „Sta­ty­bos“ ko­man­dų aist­ros kun­ku­lia­vo nuo pat pir­mų­jų mi­nu­čių, bet jas pui­kiai ra­mi­no ge­rai dir­bę tei­sė­jai. Tik tre­čia­ja­me kė­li­ny­je Tau­ti­nių eki­pai pa­vy­ko pe­rim­ti ini­cia­ty­vą bei lai­mė­ti čem­pio­nų tau­rę.
Nu­ga­lė­to­jų ko­man­do­je žai­dė Graž­vy­das Pet­raus­kis, Ri­mas Pet­raus­kis, Min­dau­gas Le­šins­kas, Er­nes­tas Tau­jans­kas, Al­gis Voz­gir­das, Au­ri­mas Imb­ro­zai­tis, Do­mi­ny­kas Paš­ke­vi­čius, Ne­das Pa­lu­bins­kas, Jus­tas...

Tenka koreguoti Gruzdžių centrinės dalies renovacijos projektą

2017 m. kovo 16 d.
Nors anks­čiau bu­vo nu­tar­ta įgy­ven­din­ti pro­jek­tą „Gruz­džių mies­te­lio bend­ruo­me­ni­nės ir vie­šo­sios inf­rast­ruk­tū­ros komp­lek­siš­kas at­nau­ji­ni­mas“, paaiš­kė­jo, kad pa­reng­tas pro­jek­tas nea­ti­tin­ka fi­nan­sa­vi­mo ap­ra­šo nuo­sta­tų. Sa­vi­val­dy­bės Tur­to val­dy­mo sky­riaus ve­dė­jas Alf­re­das Bud­rys gruz­diš­kiams aiš­ki­no, kad fi­na­nsa­vi­mo ap­ra­šo nuo­sta­tos bu­vo išaiš­kin­tos ki­taip, ne­gu bu­vo ga­li­ma pa­rink­ti no­ri­mus spren­di­nius, to­dėl da­bar esą svar­bu vis­ką pa­tai­sy­ti...

Vietoj recepto – asmens dokumentas ir kompiuteris

2017 m. kovo 14 d.
Praė­ju­sią sa­vai­tę Šiau­lių ra­jo­no pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­ro gy­dy­to­jai iš­ra­šė pir­muo­sius elekt­ro­ni­nius re­cep­tus. Gy­dy­to­jai tei­gia, kad pir­mą kar­tą iš­ra­šant elekt­ro­ni­nį re­cep­tą trun­ka dau­giau lai­ko, kol įve­da­mi į sis­te­mą pa­cien­to duo­me­nys, il­giau ten­ka už­truk­ti ir vais­ti­nė­je. Šiau­lių ra­jo­no gy­ven­to­jams jau iš­duo­da­mi ir elekt­ro­ni­niai mir­ties liu­di­ji­mai, lau­kia­ma ir elekt­ro­ni­nių li­gų kor­te­lių eros.Šiau­lių ra­jo­no pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­ro vy­riau­sio­jo...

Gruzdžiuose įteikta septintoji Augustino Griciaus premija

2017 m. kovo 14 d.
Šven­tė pra­si­dė­jo Šiu­py­liuo­se, kur, bu­vu­sios A. Gri­ciaus šei­mos so­dy­bos vie­to­je, prieš tris­de­šimt me­tų pa­sta­ty­tas pa­mink­las įžy­mia­jam ra­šy­to­jui. Prie pa­mink­lo šven­tės da­ly­viai pa­dė­jo gė­lių. Gruz­džių se­niū­nė Ni­jo­lė Bag­do­na­vi­čie­nė pri­mi­nė su­si­rin­ku­siesiems, kad li­te­ra­tū­ros kla­si­kas A. Gri­cius bu­vo ryš­ki ne tik Gruz­džių že­mės, bet ir vi­sos Lie­tu­vos as­me­ny­bė. Jo li­te­ra­tū­ri­niuo­se kū­ri­niuo­se at­si­spin­di šios že­mės žmo­nių san­ty­kiai, kraš­tie­čių gy­ve­ni­mas...
Gruz­džių kul­tū­ros cent­ro sa­lė­je...

Baigėsi reguliariųjų varžybų sezonas

2017 m. kovo 14 d.
Pas­ku­ti­nėse rung­ty­nė­se Rad­vi­liš­kio „KK Rad­vi­liš­kis-ŠSPC“ – Pak­ruo­jo „Pak­ruo­jis-Ly­gu­mų ŽŪB“ – 84:78 (17:26, 18:12, 21:20, 15:13). Lu­kas Pi­pi­ras – 30, Ry­tis Rauk­tys ir Min­dau­gas Ri­ti­kis – po 16, Kris­ti­jo­nas Za­kas – 10/ To­mas Du­ra ir Be­nius Ur­bo­na­vi­čius – po 16, Ir­man­tas Lianz­ber­gas – 12, Do­vy­das Va­len­tė­lis – 11 taš­kų.
Šiau­lių „Po­li­ci­ja“ – Rad­vi­liš­kio „KK Rad­vi­liš­kis-ŠSPC“ – 64:86 (28:21, 9:27, 12:14, 15:24). Aud­rius Čiu­če­lis ir Dei­vi­das Juo­zai­tis – po 15, Jo­nas...

Imtynininkus sukvietė Anykščių rajonas

2017 m. kovo 14 d.
Tur­ny­ro nu­ga­lė­to­jais ta­po Ei­man­tas And­riuš­ka (iki 28 ki­log­ra­mų svo­rio ka­te­go­ri­ja), Skais­tė No­vi­ko­va (iki 42 kg) ir Lu­kas Vrub­levs­kij (iki 75 kg). Ant­rą­ją vie­tą iš­ko­vo­jo Mo­des­tas Vrub­levs­kij (iki 40 kg), tre­čią­sias – Ais­tė Min­ku­tė (iki 33 kg), To­mas Ma­ci­jaus­kas (iki 45 kg) ir Kor­ne­li­jus Ru­ži­nas (iki 63 kg).
Spor­ti­nin­kus tre­ni­ruo­ja Al­vy­das Ti­le­nis ir Ge­di­mi­nas Jo­nuš­kis.
Tur­ny­re da­ly­va­vo per 150 im­ty­ni­nin­kų iš įvai­rių ša­lies mies­tų bei sve­čiai iš Lat­vi­jos...

Šiaulių rajone komunalinės atliekos bus surenkamos dažniau

2017 m. kovo 9 d.
UAB „Kur­šė­nų ko­mu­na­li­nis ūkis“ iš Bu­bių se­niū­ni­jos Meš­kių kai­mo vi­sus me­tus iš gy­ven­to­jų bui­ti­nes at­lie­kas su­rinks kas ant­rą ket­vir­ta­die­nį, o Šiau­lių kai­miš­ko­sios se­niū­ni­jos Ver­du­lių, Ver­du­liu­kų ir Ža­liū­kų kai­mo gy­ven­to­jai nuo ge­gu­žės iki rug­sė­jo mė­ne­sio bus ap­tar­nau­ja­mi kas ant­rą tre­čia­die­nį.
ŠRATC tei­gi­mu, at­lie­kos bus su­ren­ka­mos daž­niau at­si­žvel­gus į gy­ven­to­jų pra­šy­mus.
Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ap­lin­kos ap­sau­gos sky­riaus ve­dė­jos Tat­ja­nos Plu­kie­nės tei­gi­mu, dėl daž­niau iš­ve­ža­mų at­lie­kų...

Dienos populiariausi

Pakruojo ligoninėje dažniau gydomi kaimo vaikai

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Iš prisiminimų apie Pakruojo dvarą

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas