(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
GAMINK IR BALSUOK
Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai

Šiaulių rajone

Kuršėnuose – dvi parodos

2017 m. balandžio 15 d.
Pa­sak cent­ro di­rek­to­rės Bi­ru­tės Poš­kie­nės, Ma­ry­tė Ja­nu­lie­nė – kuk­lu­mo, jaut­ros pil­nas žmo­gus, nie­kuo­met neat­si­sa­kan­ti pa­dė­ti, da­ly­vau­jan­ti edu­ka­ci­niuo­se už­siė­mi­muo­se, sa­vo ama­to ir me­no pa­slap­tis per­duo­dan­ti jau­ni­mui. Kai ku­rie M. Ja­nu­lie­nės dar­bai ser­ti­fi­kuo­ti kaip tau­ti­nio pa­vel­do pro­duk­tai, tau­to­dai­li­nin­kė ruo­šia do­ku­men­tus tau­ti­nio pa­vel­do meist­ro var­dui.
Šiau­lie­tis Ry­tis Mil­kin­tas su sa­vo drož­tais an­ge­lais Kur­šė­nuo­se...

Tel­ki­niai papildyti ša­mais ir kar­piais (1)

2017 m. balandžio 13 d.
Šiau­lių re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to Šiau­lių agen­tū­ros pa­rei­gū­nai praė­ju­sią sa­vai­tę da­ly­va­vo įžu­vi­nant Šiau­lių ra­jo­no van­dens tel­ki­nius.
Įžu­vi­nant van­dens tel­ki­nius sie­kia­ma at­kur­ti žu­vų ba­lan­są, papildyti van­dens tel­ki­nius ver­tin­ges­nėmis žu­vi­mis, ku­rias bū­tų sma­gu gau­dy­ti žve­jams.
Tad vyk­dant žu­vų iš­tek­lių nau­do­ji­mo, at­kū­ri­mo ir ap­sau­gos prie­mo­nių pla­ną Šiau­lių žve­jų ir me­džio­to­jų drau­gi­ja at­li­ko Šiau­lių ra­jo­no Pae­že­rių eže­ro įžu­vi­ni­mą. Van­dens tel­ki­nio nuo­mo­to­jas...

Ša­ky­ną palieka se­niū­nas

2017 m. balandžio 13 d.
A. Ži­lins­kas sa­kė, jog ga­vęs nau­jo dar­bo pa­siū­ly­mą, tu­rė­jo grei­tai ap­si­spręs­ti. Šian­dien bu­vęs se­niū­nas at­si­svei­ki­na su ko­lek­ty­vu, bend­ruo­me­nių at­sto­vais.
Kol kas Ša­ky­nos se­niū­ni­jai va­do­vaus da­bar­ti­nė se­niū­no pa­va­duo­to­ja Ri­na Ged­mi­nie­nė.
„Kaš­to ži­nių“ inf.

Vaikiškos knygelės gimtadienis Gruzdžiuose

2017 m. balandžio 12 d.
Vai­kus pa­si­ti­ko bib­lio­te­kos lė­lių teat­ro „Ste­buk­lin­gas la­ga­mi­nas“ vei­kė­jai, prieš­mo­kyk­li­nu­kai iš­gir­do apie keis­to triu­šio nuo­ty­kį pa­gal Emi­ly Mac­ken­zie kny­ge­lę „Ieš­ko­mas kny­gų va­gis – triu­šis Ral­fis“.
Bib­lio­te­ki­nin­kė Lion­gi­na Šu­fins­kie­nė vai­kams paaiš­ki­no, ka­da kny­ge­lės ver­kia: kai yra mur­zi­nos, su­lanks­ty­tais la­pais, su jo­mis vai­kai blo­gai el­gė­si. Kad kny­ge­lių la­pų ne­lanks­ty­tų, vai­kai pa­ga­mi­no kny­gu­tėms skir­tu­kus.
Bib­lio­te­ko­je su­reng­ta ko­lek­ci­nin­kių...

Latvijos bendrovė keleivius vežios Šiaulių rajone (3)

2017 m. balandžio 11 d.
Ke­lei­vių per­ve­ži­mo try­li­ko­je vie­ti­nės reikš­mės au­to­bu­sų marš­ru­tų Šiau­lių ra­jo­ne su­tar­ties ter­mi­nas yra treji me­tai.
Prik­lau­so­mai nuo kiek­vie­no marš­ru­to spe­ci­fi­kos, ke­lei­vius pla­nuo­ja­ma vež­ti nuo 13 iki 46 vie­tų tu­rin­čiais au­to­bu­sais.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Knygos šventėje – knygų personažai

2017 m. balandžio 11 d.
Šven­ti­nio ryt­me­čio da­ly­viai Kro­ko­di­lo Ge­nos bu­vo pa­kvies­ti da­ly­vau­ti vik­to­ri­no­je, už­duo­tis – at­spė­ti pa­veiks­lė­liuo­se esan­čius kny­gų per­so­na­žus. Po jos šven­tės da­ly­viai bu­vo pa­kvies­ti į Gin­kū­nų kul­tū­ros cent­ro sa­lę pa­si­žiū­rė­ti Gin­kū­nų lop­še­lio-dar­že­lio „Pe­lė­džiu­kų“ gru­pės ug­dy­ti­nių spek­tak­lio „Ka­tės na­mai“. Spek­tak­lį pa­sta­tė vy­res­nio­ji auk­lė­to­ja Si­mo­na Gar­ba­čiaus­kie­nė, auk­lė­to­ja Ra­sa Leng­vi­nai­tė bei auk­lė­to­jos pa­dė­jė­ja Ra­sa Ja­ku­tie­nė.
Ga­bi­ja OR­LA­KAI­TĖ

Teat­rų šven­tė­ Prie­ku­lė­je

2017 m. balandžio 11 d.
Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Kul­tū­ros sky­riaus ve­dė­jas To­mas Vait­kus ir Kul­tū­ros cent­ro di­rek­to­rė Jo­vi­ta Lu­bie­nė įtei­kė Ka­zi­mie­ros Ky­man­tai­tės var­do pri­zą už ori­gi­na­lios teat­ro kal­bos ieš­ko­ji­mus, na­cio­na­li­nės dra­ma­tur­gi­jos puo­se­lė­ji­mą Bir­žų kul­tū­ros cent­ro Bo­ri­so Dau­gu­vie­čio teat­rui ir re­ži­sie­rei Vi­tai Vo­rie­nei bei Ka­zi­mie­ros Ky­man­tai­tės var­do dip­lo­mus Kre­tin­gos ra­jo­no kul­tū­ros cent­ro Egi­di­jaus Ra­džiaus teat­ro ak­to­rei Liu­dai...

Teko raudonuoti, bet atsiskaitė visi (12)

2017 m. balandžio 6 d.
Šiau­lių ra­jo­no Ta­ry­ba po „pa­si­šau­dy­mo“ rep­li­ko­mis pa­tvir­ti­no ra­jo­no me­ro An­ta­no Be­za­ro ir Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus Gi­pol­do Kark­le­lio 2016 me­tų veik­los ata­skai­tas.Pat­vir­tin­tos ir vi­sų ra­jo­no švie­ti­mo įstai­gų va­do­vų at­askai­tos, nors kai ku­riems jų te­ko aiš­kin­tis ir rau­do­nuo­ti dėl to, kad ki­vir­či­ja­si su gy­ven­to­jais ar va­do­vau­ja ir sa­vo su­tuok­ti­niams mo­ka at­ly­gi­ni­mus.Me­ras A. Be­za­ras Ta­ry­bai var­di­jo, kad ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė rei­tin­gų len­te­lė­je pa­gal...

Kuršėnuose atidaryti dveji Bendruomeniniai šeimos namai (1)

2017 m. kovo 30 d.
Bend­ruo­me­ni­niuo­se na­muo­se ra­jo­ne gy­ve­nan­čioms šei­moms bus komp­lek­siš­kai tei­kia­mos šei­mos įgū­džių ug­dy­mo, tei­si­nin­ko, so­cio­kul­tū­ri­nės, vai­kų prie­žiū­ros, pa­vė­žė­ji­mo pa­slau­gos, psi­cho­lo­go kon­sul­ta­ci­jos.
Pas­lau­gas nu­ma­ty­ta su­teik­ti 223 gy­ven­to­jams. Orien­tuo­ja­ma­si į šei­mas, ne­pa­ten­kan­čias į so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mų są­ra­šą, ta­čiau su­si­du­rian­čias su pro­ble­mo­mis, ku­rių sa­vo jė­go­mis ne­pa­jė­gios iš­spręs­ti. Vi­sos pa­slau­gos – ne­mo­ka­mos.
Bend­ruo­me­nės na­muo­se, įreng­tuo­se...

Naujausia geradario dovana – terapinis kambarys ligoniams (2)

2017 m. kovo 30 d.
Kur­šė­nų li­go­ni­nė­je ati­da­ry­tas te­ra­pi­nis kam­ba­rys – ge­ra­da­rio iš Vo­kie­ti­jos, Jau­nų­jų eu­ro­pie­čių są­jun­gos pre­zi­den­to, il­ga­me­čio Lie­tu­vos drau­go Zigf­ri­do Lo­ga­lio (Siegf­rid Lo­gall) do­va­na.Per sep­ty­nio­li­ka me­tų Z. Lo­ga­lis hu­ma­ni­ta­ri­nę pa­gal­bą su­tei­kė ne vie­nai Lie­tu­vos mo­kyk­lai, gy­dy­mo įstai­gai. 2012-ai­siais vo­kie­tis yra pel­nęs me­tų kur­šė­nie­čio var­dą.
Zigf­ri­do Lo­ga­lio ini­cia­ty­va ir rū­pes­čiu Kur­šė­nų li­go­ni­nė­je ati­da­ry­tas te­ra­pi­nis kam­ba­rys li­go­niams...

Bazilionuose paminėta mėgėjų teatro sukaktis

2017 m. kovo 30 d.
Su spek­tak­liais teat­ras ne kar­tą pa­te­ko į ge­riau­sių kai­mo teat­rų de­šim­tu­kus. Vai­din­ta Šiau­lių, Rad­vi­liš­kio, Bir­žų, Ma­žei­kių, Plun­gės, Uk­mer­gės, Laz­di­jų, Ša­kių, Jur­bar­ko ra­jo­nų bei mies­tų sce­no­se.
Bib­lio­te­ko­je eks­po­nuo­ja­ma spau­di­nių pa­ro­da iš Ba­zi­lio­nų mė­gė­jų teat­ro pri­si­mi­ni­mų „Teat­ro aki­mir­kos“, čia ga­li­ma ap­žiū­rė­ti ir pa­si­ma­tuo­ti įvai­riau­sius spek­tak­liams nau­do­ja­mus at­ri­bu­tus: plau­kų pe­ru­kus, ka­ro­lius, ska­re­les.
As­ta PLA­TIA­KIE­NĖ, Ba­zi­lio­nų bib­lio­te­kos vy­res­nio­ji...

Ketvirtokai išgelbėjo nuo gaisro pušyną

2017 m. kovo 30 d.
Pi­lie­tiš­ki ket­vir­to­kai ne­sut­ri­ko. Aus­tė­ja sku­biai pa­skam­bi­no pa­gal­bos te­le­fo­nu 112. Kur­šė­nie­čiai ug­nia­ge­siai sku­biai at­vy­ko, o jau­nie­ji gel­bė­to­jai pa­si­ti­ko juos prie mo­kyk­los ir tie­siau­siu ta­ku ve­dė prie de­gan­čios žo­lės. Ug­nia­ge­siai grei­tai už­ge­si­no jau smar­kiai įsi­de­gu­sią žo­lę ir pu­šy­nui pa­vo­jus ne­beg­rė­sė.
Ant­ra­die­nį apie šį įvy­kį jie pa­pa­sa­ko­jo mokytojai ir kla­sės drau­gams. Vi­si kar­tu nuė­jo­me pa­žiū­rė­ti ir džiau­gia­mės, kad vai­kai lai­ku pa­ste­bė­jo...

Vaclovas Tamošaitis apdovanotas medaliu

2017 m. kovo 28 d.
Pa­siū­ly­ti už nuo­pel­nus ap­do­va­no­ji­mui „Dar­bo žvaigž­dės“ me­da­liu Vac­lo­vą Ta­mo­šai­tį, ku­ris 42 me­tus dir­bo Kur­šė­nų po­li­tech­ni­kos mo­kyk­lo­je sta­liaus spe­cia­ly­bės pro­fe­si­jos mo­ky­to­ju, ne­bu­vo su­dė­tin­ga – jis sa­vo veik­la, dar­bais ži­no­mas vi­so­je šalyje.
V. Ta­mo­šai­tis nuo 1996 me­tų kar­tu su ug­dy­ti­niais da­ly­vau­da­vo tau­to­dai­lės pa­ro­do­se pri­sta­ty­da­mas mo­ki­nių ir sa­vo kū­ry­bi­nius me­džio dar­bus, me­džio dro­žė­jų ple­ne­ruo­se, kū­ry­bi­nė­se sto­vyk­lo­se, kon­fe­ren­ci­jo­se...

Čempione tapo Tautinių komanda

2017 m. kovo 16 d.
Fi­na­li­nė­je dvi­ko­vo­je tarp Tau­ti­nių kai­mo ir per­nykš­čių čem­pio­nų „Sta­ty­bos“ ko­man­dų aist­ros kun­ku­lia­vo nuo pat pir­mų­jų mi­nu­čių, bet jas pui­kiai ra­mi­no ge­rai dir­bę tei­sė­jai. Tik tre­čia­ja­me kė­li­ny­je Tau­ti­nių eki­pai pa­vy­ko pe­rim­ti ini­cia­ty­vą bei lai­mė­ti čem­pio­nų tau­rę.
Nu­ga­lė­to­jų ko­man­do­je žai­dė Graž­vy­das Pet­raus­kis, Ri­mas Pet­raus­kis, Min­dau­gas Le­šins­kas, Er­nes­tas Tau­jans­kas, Al­gis Voz­gir­das, Au­ri­mas Imb­ro­zai­tis, Do­mi­ny­kas Paš­ke­vi­čius, Ne­das Pa­lu­bins­kas, Jus­tas...

Tenka koreguoti Gruzdžių centrinės dalies renovacijos projektą

2017 m. kovo 16 d.
Nors anks­čiau bu­vo nu­tar­ta įgy­ven­din­ti pro­jek­tą „Gruz­džių mies­te­lio bend­ruo­me­ni­nės ir vie­šo­sios inf­rast­ruk­tū­ros komp­lek­siš­kas at­nau­ji­ni­mas“, paaiš­kė­jo, kad pa­reng­tas pro­jek­tas nea­ti­tin­ka fi­nan­sa­vi­mo ap­ra­šo nuo­sta­tų. Sa­vi­val­dy­bės Tur­to val­dy­mo sky­riaus ve­dė­jas Alf­re­das Bud­rys gruz­diš­kiams aiš­ki­no, kad fi­na­nsa­vi­mo ap­ra­šo nuo­sta­tos bu­vo išaiš­kin­tos ki­taip, ne­gu bu­vo ga­li­ma pa­rink­ti no­ri­mus spren­di­nius, to­dėl da­bar esą svar­bu vis­ką pa­tai­sy­ti...

Vietoj recepto – asmens dokumentas ir kompiuteris (4)

2017 m. kovo 14 d.
Praė­ju­sią sa­vai­tę Šiau­lių ra­jo­no pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­ro gy­dy­to­jai iš­ra­šė pir­muo­sius elekt­ro­ni­nius re­cep­tus. Gy­dy­to­jai tei­gia, kad pir­mą kar­tą iš­ra­šant elekt­ro­ni­nį re­cep­tą trun­ka dau­giau lai­ko, kol įve­da­mi į sis­te­mą pa­cien­to duo­me­nys, il­giau ten­ka už­truk­ti ir vais­ti­nė­je. Šiau­lių ra­jo­no gy­ven­to­jams jau iš­duo­da­mi ir elekt­ro­ni­niai mir­ties liu­di­ji­mai, lau­kia­ma ir elekt­ro­ni­nių li­gų kor­te­lių eros.Šiau­lių ra­jo­no pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­ro vy­riau­sio­jo...

Gruzdžiuose įteikta septintoji Augustino Griciaus premija

2017 m. kovo 14 d.
Šven­tė pra­si­dė­jo Šiu­py­liuo­se, kur, bu­vu­sios A. Gri­ciaus šei­mos so­dy­bos vie­to­je, prieš tris­de­šimt me­tų pa­sta­ty­tas pa­mink­las įžy­mia­jam ra­šy­to­jui. Prie pa­mink­lo šven­tės da­ly­viai pa­dė­jo gė­lių. Gruz­džių se­niū­nė Ni­jo­lė Bag­do­na­vi­čie­nė pri­mi­nė su­si­rin­ku­siesiems, kad li­te­ra­tū­ros kla­si­kas A. Gri­cius bu­vo ryš­ki ne tik Gruz­džių že­mės, bet ir vi­sos Lie­tu­vos as­me­ny­bė. Jo li­te­ra­tū­ri­niuo­se kū­ri­niuo­se at­si­spin­di šios že­mės žmo­nių san­ty­kiai, kraš­tie­čių gy­ve­ni­mas...
Gruz­džių kul­tū­ros cent­ro sa­lė­je...

Baigėsi reguliariųjų varžybų sezonas

2017 m. kovo 14 d.
Pas­ku­ti­nėse rung­ty­nė­se Rad­vi­liš­kio „KK Rad­vi­liš­kis-ŠSPC“ – Pak­ruo­jo „Pak­ruo­jis-Ly­gu­mų ŽŪB“ – 84:78 (17:26, 18:12, 21:20, 15:13). Lu­kas Pi­pi­ras – 30, Ry­tis Rauk­tys ir Min­dau­gas Ri­ti­kis – po 16, Kris­ti­jo­nas Za­kas – 10/ To­mas Du­ra ir Be­nius Ur­bo­na­vi­čius – po 16, Ir­man­tas Lianz­ber­gas – 12, Do­vy­das Va­len­tė­lis – 11 taš­kų.
Šiau­lių „Po­li­ci­ja“ – Rad­vi­liš­kio „KK Rad­vi­liš­kis-ŠSPC“ – 64:86 (28:21, 9:27, 12:14, 15:24). Aud­rius Čiu­če­lis ir Dei­vi­das Juo­zai­tis – po 15, Jo­nas...

Imtynininkus sukvietė Anykščių rajonas

2017 m. kovo 14 d.
Tur­ny­ro nu­ga­lė­to­jais ta­po Ei­man­tas And­riuš­ka (iki 28 ki­log­ra­mų svo­rio ka­te­go­ri­ja), Skais­tė No­vi­ko­va (iki 42 kg) ir Lu­kas Vrub­levs­kij (iki 75 kg). Ant­rą­ją vie­tą iš­ko­vo­jo Mo­des­tas Vrub­levs­kij (iki 40 kg), tre­čią­sias – Ais­tė Min­ku­tė (iki 33 kg), To­mas Ma­ci­jaus­kas (iki 45 kg) ir Kor­ne­li­jus Ru­ži­nas (iki 63 kg).
Spor­ti­nin­kus tre­ni­ruo­ja Al­vy­das Ti­le­nis ir Ge­di­mi­nas Jo­nuš­kis.
Tur­ny­re da­ly­va­vo per 150 im­ty­ni­nin­kų iš įvai­rių ša­lies mies­tų bei sve­čiai iš Lat­vi­jos...

Šiaulių rajone komunalinės atliekos bus surenkamos dažniau (1)

2017 m. kovo 9 d.
UAB „Kur­šė­nų ko­mu­na­li­nis ūkis“ iš Bu­bių se­niū­ni­jos Meš­kių kai­mo vi­sus me­tus iš gy­ven­to­jų bui­ti­nes at­lie­kas su­rinks kas ant­rą ket­vir­ta­die­nį, o Šiau­lių kai­miš­ko­sios se­niū­ni­jos Ver­du­lių, Ver­du­liu­kų ir Ža­liū­kų kai­mo gy­ven­to­jai nuo ge­gu­žės iki rug­sė­jo mė­ne­sio bus ap­tar­nau­ja­mi kas ant­rą tre­čia­die­nį.
ŠRATC tei­gi­mu, at­lie­kos bus su­ren­ka­mos daž­niau at­si­žvel­gus į gy­ven­to­jų pra­šy­mus.
Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ap­lin­kos ap­sau­gos sky­riaus ve­dė­jos Tat­ja­nos Plu­kie­nės tei­gi­mu, dėl daž­niau iš­ve­ža­mų at­lie­kų...

Dienos populiariausi

Pakruojo ligoninėje dažniau gydomi kaimo vaikai (4)

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas
keywords=" border='0' alt='' />