(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Šiaulių rajone

Permainų atnešė metų pradžia

2017 m. sausio 10 d.
Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riu­je jau ži­no­ma, kiek praė­ju­siais me­tais ra­jo­nas pa­gau­sė­jo nau­ja­gi­miais, ko­kie jiems su­teik­ti var­dai ir daug ką ki­tą. Šio sky­riaus ve­dė­ja Bi­ru­tė BAB­RAUS­KIE­NĖ su­ti­ko pa­pa­sa­ko­ti apie tai bei apie per­mai­nas, ku­rios ga­li bū­ti svar­bios kiek­vie­nam ra­jo­no gy­ven­to­jui.– Po­kal­bį siū­ly­čiau pra­dė­ti nuo džiaugs­min­go me­to – kai pa­si­girs­ta nau­ja­gi­mio krykš­ta­vi­mas. Ir apie jį pri­va­lu pra­neš­ti Ci­vi­li­nės...

Laidojimo procesijos nebuvo

2017 m. sausio 10 d.
2017 m. sau­sio 4 d. se­niū­ni­ja ga­vo in­for­ma­ci­ją apie Zas­tar­čių kai­me mi­ru­sį gy­ven­to­ją. Sau­sio 5 d. 7.55 min. į se­niū­ni­ją pa­skam­bi­no mi­ru­sio­jo duk­tė, pra­šy­da­ma nu­va­ly­ti snie­gą, nes ar­ti­mie­ji va­žiuos į Kur­šė­nų lai­do­ji­mo na­mus, kur pa­šar­vo­tas mi­ru­sy­sis. Se­niū­ni­ja la­bai grei­tai su­rea­ga­vo į pra­šy­mą ir 8.30 min. grei­de­ris jau bu­vo Zas­tar­čiuo­se. 9.10 min. snie­gas bu­vo nu­va­ly­tas.
Jo­kių nu­si­skun­di­mų iš Zas­tar­čių kai­mo gy­ven­to­jų se­niū­ni­ja ne­ga­vo. Bu­vo pa­dė­ko­ta už la­bai grei­tai...

Miestelį buria įdomesniam laisvalaikiui

2017 m. sausio 5 d.
Gruz­džių bib­lio­te­ki­nin­kė Jur­gi­ta Ja­siš­ky­tė klau­sė: gal jau lai­kas skir­ti lai­ko sau, o ne pro­jek­tams bei dar­bams na­muo­se? Li­te­ra­tės, poe­zi­jos mė­gė­jos Da­lia Šla­pe­lie­nė, Ire­na Šu­fins­kie­nė, Lion­gi­na Šu­fins­kie­nė, Ely­tė Vil­čiaus­kie­nė, J. Ja­siš­ky­tė skai­tė ei­les. Pia­ni­nu pa­gro­jo Kris­ti­jo­nas Mic­ke­vi­čius.
Šio­je po­pie­tė­je dai­na­vu­si šiau­lie­tė Kon­sue­la Ma­čiu­le­vi­čiū­tė ką tik pra­dė­jo dirb­ti Gruz­džių kul­tū­ros na­muo­se. Ji pa­kvie­tė bur­tis į folk­lo­ro an­samb­lį ar ki­tą ko­lek­ty­vą ar­ba...

Sukviečia knygų išmintis

2017 m. sausio 3 d.
Ša­ky­nos (Šiau­lių r.) bib­lio­te­ko­je su­si­rin­ko tie, ku­rie yra pa­mė­gę kny­gą bei pa­de­da ją pa­mėg­ti ki­tiems. Po­pie­tė­je jie taip pat su­ži­no­jo, ką bib­lio­te­koms te­ko iš­gy­ven­ti lai­ko sū­ku­riuo­se.
Ša­ky­nos bib­lio­te­ki­nin­kė Zi­na Ke­tu­ra­ky­tė su­si­rin­ku­sie­siems pri­mi­nė mus per am­žius pa­sie­ku­sias min­tis: „Aš esu bib­lio­te­ka. Aš ne­su nei sie­nos, nei len­ty­nos, net ne kny­gos, su­sta­ty­tos ei­lė­mis...“
Į šį ren­gi­nį atė­ju­siems ša­ky­niš­kiams ypač su­pran­ta­mi šie žo­džiai. Taip, svar­biau­sia...

Įdiegs navigacijos įrangą

2016 m. gruodžio 22 d.
Bus nu­ma­ty­tos lė­šos įran­gai bei ste­bė­ji­mo pa­slau­gai pirk­ti.
Tar­ny­bi­nius au­to­mo­bi­lius tu­ri Švie­ti­mo, So­cia­li­nių pa­slau­gų, Kul­tū­ros, Vers­lo tu­riz­mo ir in­for­ma­ci­jos, ra­jo­no Pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­rai, Kur­šė­nų li­go­ni­nė.
Ta­ry­bos na­riui, sua­be­jo­ju­siam, ar bus iš to nau­dos, Sa­vi­val­dy­bės Ūkio ir trans­por­to sky­riaus ve­dė­jas An­ta­nas Še­pu­tis at­sa­kė, kad šie­met na­vi­ga­ci­nė įran­ga yra su­mon­tuo­ta vi­suo­se Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos...

Įvertinti jaunieji kraštotyrininkai

2016 m. gruodžio 22 d.
Kon­kur­so nu­ga­lė­to­jais pri­pa­žin­ti Ku­žių gim­na­zi­jos mo­ki­niai Eve­li­na Ur­bie­ty­tė, Al­bi­nas Ryn­ke­vič, Au­gus­tas Ja­siū­nas, Eg­lė Pet­raus­kai­tė, pa­ren­gę kny­gą „Ku­žių se­niū­ni­jos bend­ruo­me­nės“.
Ant­rą­ją vie­tą lai­mė­jo Gin­kū­nų So­fi­jos ir Vla­di­mi­ro Zu­bo­vų mo­kyk­los moks­lei­vis Ar­nas Bei­šys, tre­čią­ją – Ed­ga­ras Mu­zu­ke­vi­čius ir Ta­das Dau­gi­nis iš Nai­sių mo­kyk­los.
Tarp kon­kur­sui pa­tei­ku­sių­jų pie­ši­nius pir­ma – Ba­zi­lio­nų mo­kyk­los-dau­gia­funk­cio cent­ro moks­lei­vė Kor­ne­li­ja Zda­ny­tė, ant­ra –...

Apie kraštą pasakoja knyga

2016 m. gruodžio 22 d.
Vo­ve­riš­kių (Šiau­lių r.) gy­ven­to­jams mo­kyk­los sa­lė­je vy­ku­sio­je ke­lių kar­tų va­ka­ro­nė­je pri­sta­ty­ta nau­ja apie šį kraš­tą pa­sa­ko­jan­ti kny­ga „Praei­tį me­nam, atei­tį ku­riam“.
Vo­ve­riš­kiai yra ša­lia Šiau­lių, du ki­lo­met­rai nuo mies­to. Į juos ve­da as­fal­tuo­tas ke­lias, su­kan­tis iš Šiau­lių – Kur­šė­nų plen­to, bei ki­tas – iš mies­to ap­link­ke­lio. Gy­ven­vie­tė­je yra pa­grin­di­nė mo­kyk­la, bib­lio­te­ka, žir­gy­nas.
Iš Vo­ve­riš­kių ki­lę įžy­mių žmo­nių, ku­rie iki šiol nė­ra pa­mirš­ta­mi. Apie šiuos ry­šius pa­sa­ko­ja­ma nau­jo­jo­je...

Krepšinio mėgėjai pradėjo sezoną

2016 m. gruodžio 22 d.
Kur­šė­nų „En­tu­zias­tas“ – Gin­kū­nų „Gin­kū­nai“ – 46:114. Ne­das Daug­mau­dis – 15, Pau­lius Ju­ra­šius – 10/ Arū­nas Bač­kys – 30, Au­ri­mas Vols­kis – 19.
Ku­žių „Ku­žiai“ – Kur­šė­nų SK „Kris­ta­las“ – 70:81. Si­gi­tas Ša­pas – 23, To­mas Če­pu­tis – 12/ Ka­ro­lis Venc­lo­vas – 17, Ra­mū­nas No­ru­tis – 15.
Nai­sių „Nai­siai“ – Kur­šė­nų SK „Se­nu­kai“ – 68:102. Re­mi­gi­jus Truš­kaus­kas – 18, And­rius Ba­liu­ta­vi­čius ir Gy­tis Mi­la­šaus­kas – po 13/ Dai­nius Bra­zys – 24, Ovi­di­jus Me­di­šaus­kas – 18.
Gruz­džių „Gruz­džiai“ –...

Tarybą aplankė Kalėdų Senis

2016 m. gruodžio 22 d.
Ta­ry­bos na­riai, prieš gau­da­mi do­va­nų pa­ke­tą – me­daus bei atei­nan­čių me­tų ka­len­do­rių, tu­rė­jo pa­dek­la­muo­ti ei­lė­raš­tį ar at­lik­ti ki­to­kią už­duo­tį.
At­sis­vei­kin­da­mas sve­čias Ta­ry­bos na­riams pa­lin­kė­jo bū­ti vie­no­dai tei­sin­giems „ir bied­niems, ir ba­go­tiems“.
„Kraš­to ži­nių“ inf.

Karatistai kaupia taškus

2016 m. gruodžio 20 d.
Ku­mi­tė rung­ty­je (kon­tak­ti­nė ko­va) nu­ga­lė­to­jais sa­vo svo­rio ka­te­go­ri­jo­se ta­po Ti­tas Čer­niaus­kas, Do­man­tas Pekš­tys, Mė­ta Sa­ly­gai­tė, Gab­rie­lius Tin­te­ris, Va­ka­ris Ka­vec­kas, Mig­lė Mi­siu­ly­tė, To­mas Mi­tu­zas, Lu­kas Nei­man­tas, Kris­ti­jo­nas Po­cius, Gvi­das Rim­kus, Ju­lius Si­mo­no­vi­čius ir Gab­rie­lė Vis­man­tai­tė.
Ant­rą­sias vie­tas lai­mė­jo Ti­tas Kum­ža, Au­gus­ti­nas Dva­rio­nas, Rai­gar­das Sa­ly­ga, tre­čią­sias – Ne­das Nar­bu­tas ir Kor­ne­li­jus Ka­vec­kas...

Paskelbti metų kuršėniškiai

2016 m. gruodžio 20 d.
Du kur­šė­niš­kiai, be­si­do­min­tys kraš­to praei­ti­mi, pa­dė­ję vil­niš­kiams ar­cheo­lo­gams, šie­met ru­de­nį ieš­ko­ju­siems žu­vu­sių vo­kie­čių ka­rei­vių, pa­skelb­ti Kur­šė­nų mies­to me­tų žmo­nė­mis.
Kul­tū­ros cent­re vy­ku­sia­me šven­ti­nia­me ren­gi­ny­je, skir­ta­me jo sep­ty­nias­de­šimt­me­čiui, mies­to se­niū­no pa­va­duo­to­ja Gied­rė Kar­ka­lie­nė pra­ne­šė, kad mies­to me­tų kur­šė­niš­kių var­dai su­teik­ti Ro­lan­dui Ta­mo­šai­čiui, Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jos is­to­ri­jos mo­ky­to­jui, ir Jo­nui Bui­vy­dui, dir­ban­čiam Šiau­lių grei­to­sios...

Prieš čempionato pertrauką – atkaklios kovos

2016 m. gruodžio 20 d.

Re­gio­nų krep­ši­nio ly­gos stip­res­nia­ja­me – A – di­vi­zio­ne rung­ty­niau­jan­tis Ak­me­nės „SCKK-Ak­me­nės ce­men­tas“ Kre­tin­go­je su­try­pė tur­ny­ro len­te­lė­je aukš­čiau sto­vin­čią „Kre­tin­gą“. Re­zul­ta­tas – 88:69 (31:19, 16:13, 25:16, 16:21).
Aud­rius Po­vi­lai­tis, rung­ty­nes pra­dė­jęs dviem taik­liais bau­dos me­ti­mais, ir to­liau dar­ba­vo­si, aikš­tė­je pra­lei­dęs dau­giau­siai lai­ko iš vi­sų ak­me­niš­kių. Jis pir­mą­jį kė­li­nį bai­gė taik­liu tri­taš­kiu.
Ant­ra­ja­me kė­li­ny­je sve­čiai per­sva­rą dar...

Įteikta kalbininko premija

2016 m. gruodžio 20 d.
Kur­šė­nuo­se, Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jo­je vy­ku­sio­je po­pie­tė­je, skir­to­je kal­bi­nin­kui Vy­tau­tui Vit­kaus­kui at­min­ti, jau­nų­jų fi­lo­lo­gų kon­kur­so lau­rea­tams įteik­tos jo var­do pre­mi­jos.
Vi­si kon­kur­so lau­rea­tai – L. Ivins­kio gim­na­zi­jos moks­lei­viai. Ki­tos Šiau­lių ra­jo­no gim­na­zi­jos kon­kur­se ne­da­ly­va­vo.
Kon­kur­so nu­ga­lė­to­ja pa­skelb­ta Ga­bi­ja Dau­kin­ty­tė. Jai pa­dė­jo mo­ky­to­ja Vi­ta Šven­tic­kie­nė.
Kon­kur­so ver­ti­ni­mo ko­mi­si­jos...

Bibliotekininkai keliavo atminties takais

2016 m. gruodžio 20 d.
Vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rė Ing­ri­da Klup­šai­tė mi­nė­jo, jog bib­lio­te­ka, jun­gian­ti 26 struk­tū­ri­nius-te­ri­to­ri­nius pa­da­li­nius, kas­met suor­ga­ni­zuo­ja dau­giau kaip 800 in­for­ma­ci­nių, kul­tū­ri­nių, švie­čia­mo­jo po­bū­džio bei ki­to­kių ren­gi­nių. Bib­lio­te­ka yra su­kau­pu­si apie 300 tūks­tan­čių kny­gų ir ki­tų lei­di­nių.
Di­rek­to­rė pri­pa­ži­no, kad dar ne vi­suo­se bib­lio­te­kos pa­da­li­niuo­se yra ge­ros, bend­ruo­me­nės po­rei­kius ati­tin­kan­čios pa­tal­pos. Ti­ki­ma­si, jog ne­tru­kus ir pa­ti...

Archeologai darbus atidėjo iki pavasario

2016 m. gruodžio 16 d.
Vil­niš­kiai ar­cheo­lo­gai, vė­lų ru­de­nį Šiau­lių ra­jo­ne ieš­ko­ję Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro pa­bai­go­je žu­vu­sių vo­kie­čių ka­rei­vių pa­lai­kų, dar­bą bai­gė Kur­šė­nuo­se, Dau­gė­lių mik­ro­ra­jo­no cent­re. Jie ke­ti­na vėl į ra­jo­ną at­vyk­ti ki­tą­met pa­va­sa­rį, nes gy­ven­to­jai dar me­na vie­tų, ku­rio­se už­kas­ti žu­vu­sie­ji.
At­ka­sę Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro sū­ku­ry­je 1944 me­tais žu­vu­sių vo­kie­čių ka­rei­vių pa­lai­do­ji­mo vie­tas Smil­giuo­se (Ku­žių se­niū­ni­ja), Min­gė­liuo­se (Bu­bių sen.), ar­cheo­lo­gai pa­ban­dė ieš­ko­ti žu­vu­sių­jų...

Vaikystės žaislai eksponuojami parodoje

2016 m. gruodžio 15 d.
Kur­šė­nų (Šiau­lių r.) vai­kų lop­še­ly­je-dar­že­ly­je „Eg­lu­tė“ suau­gu­sie­ji su­ren­gė pa­ro­dą. Jie nu­spren­dė eks­po­nuo­ti žais­lus, pri­me­nan­čius jų pa­čių vai­kys­tę.
Ant kam­ba­rio grin­dų, ant sta­lų, sie­nų – siū­tos minkš­tos bei iš šiau­dų pa­da­ry­tos lė­lės, meš­kiu­kai, mo­li­niai žvė­riu­kai, barš­ku­čiai ir daug kas ki­ta. Lop­šy­je be­gu­lįs „kū­di­kis“. Čia pat – na­gin­go tė­ve­lio sa­vo at­ža­lai iš me­džio pa­da­ry­ti tvo­re­lė, ma­ši­na.
Kai ku­rioms ant sta­lo su­dė­lio­toms kny­gu­tėms jau dau­giau kaip 40 me­tų. Iš jų ka­dai­se mo­kė­si skai­ty­ti da­bar­ti­nių...

Įtikimiausia Šiaulių (Saulės) mūšio vieta – prie Mūšos ir Tautinio santakos

2016 m. gruodžio 14 d.
Dr. Ro­mas Ba­tū­ra,
Is­to­ri­kas
Ne­sik­lai­din­da­mi pri­va­lo­me už­baig­ti pra­dė­tus me­mo­ria­lo tvar­ky­mo dar­bus.
Nuo se­no is­to­riog­ra­fi­jo­je įvai­rio­se vie­to­se bu­vo ieš­ko­ma 1236 m. Sau­lės mū­šio vie­tos, bet de­ri­nant įvai­rių šal­ti­nių duo­me­nis ap­si­sto­ta ties Šiau­liais, Mū­ša ir Tau­ti­niu ( da­bar­ti­nis Jo­niš­kio ra­jo­nas).
Ats­ki­rai 13 a. vid. mi­ni­ma „te­ra Sau­len“ ("Sau­lės že­mė") tę­sė­si į pie­tus nuo Mū­šos Šiau­lių apy­lin­kė­se (A. Sa­lys). Vė­liau 14 a. vid. „Sau­lės kraš­te“ mi­ni­ma...

Įteiktos literatūrinės premijos

2016 m. gruodžio 13 d.
10-12-ųjų kla­sių gru­pė­je pri­zi­nin­kė­mis ta­po Kur­šė­nų Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jos moks­lei­viai. Pir­mą­ją vie­tą lai­mė­jo Kor­ne­li­ja Kriau­če­ly­tė (mo­ky­to­ja As­ta Ma­zū­rai­tė), ant­rą­ją – Lu­kas Pet­raus­kas (mo­kyt. Rai­mon­da Rum­bi­nai­tė), tre­čią­ją – Ais­tė Kaz­laus­kai­tė (mo­kyt. A. Ma­zū­rai­tė).
Tarp 5-9-ųjų kla­sių li­te­ra­tų pir­ma – Gin­ta­rė Tau­jans­kai­tė iš L. Ivins­kio gim­na­zi­jos (mo­kyt. R. Rum­bi­nai­tė), ant­ra – Ur­tė Ki­ri­liaus­kai­tė iš Kur­šė­nų Pa­ven­čių mo­kyk­los (mo­kyt. Da­lia Lips­kie­nė), tre­čia – Kur­šė­nų Dau­gė­lių pa­grin­di­nės...

Atjungus elektrą, kyla nepatogumų

2016 m. gruodžio 13 d.
Ji pa­sa­ko­jo, kad Luk­šių, No­rei­kių gy­ven­vie­tės li­ko be elekt­ros. Taip pa­si­tai­ko ir ki­to­mis die­no­mis. Gy­ven­to­jams pra­neš­ta, kad at­lie­ka­mas pla­ni­nis re­mon­tas.
Luk­šiš­kė ste­bi­si: koks pla­ni­nis re­mon­tas ga­li bū­ti žie­mą? Ne­gi to­kiems ren­gi­niams neuž­ten­ka šil­tes­nių mė­ne­sių? Juk ne ava­ri­ja.
Šian­dien, kai žvar­bus oras, na­muo­se šal­ta. O juk šei­mos – su vai­kais. Ir jiems ten­ka kęs­ti šal­tį.
Mo­te­ris klau­sia: ko­dėl taip ty­čio­ja­ma­si iš žmo­nių?
Su jos min­ti­mis...

Neįgaliajai padės naujas keltuvas

2016 m. gruodžio 9 d.
Neį­ga­liai kur­šė­niš­kei įreng­tas kel­tu­vas, pa­de­dan­tis iš bu­to pa­tek­ti tie­siai į lau­ką bei at­ga­lios. Šiau­lių ra­jo­ne yra su­da­ry­ta ei­lė lau­kian­čių­jų to­kio pa­to­gu­mo. Ten­ka il­go­kai pa­lū­kė­ti, nes sto­ko­ja­ma lė­šų.
„Man šis kel­tu­vas – kaip lan­gas į pa­sau­lį. Jis man la­bai rei­ka­lin­gas. Be jo jau­čiau­si kaip įka­lin­ta. Ypač kai atei­na pa­va­sa­ris, kai pra­de­da paukš­te­liai čiul­bė­ti, kai pra­de­da ža­liuo­ti“, – kur­šė­niš­kė poe­tė An­ge­lė Kie­lie­nė ne­slė­pė džiaugs­mo.
Ne­ga­lios sle­gia­ma, kam­ba­ry­je ji...

Dienos populiariausi

Kruopių gyventoja tapo Lietuvos rekordininke

2017 m. sausio 10 d.
lankomiausias

Ruošiamasi gaivinti Petraičių tvenkinį

2017 m. sausio 10 d.
daugiausiai komentuotas