(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Šiaulių rajone

„Visa Lietuva šoka“ šoko ir Kuršėnuose

2017 m. rugsėjo 21 d.
Kur­šė­niš­kiai pa­va­ka­rę taip pat su­ko­si po­ro­mis ir ra­te­liais tik ką at­nau­jin­to­je Kur­šė­nų L. Ivins­kio aikš­tė­je, šok­ti atė­jo mo­ki­niai, į bend­ruo­me­nes su­si­bū­rę kur­šė­niš­kiai, me­no mė­gė­jai.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Varžytasi Šiaulių regiono savivaldybių darbuotojų žaidynėse

2017 m. rugsėjo 21 d.
Spor­to žai­dy­nė­se da­ly­va­vo vi­sų Šiau­lių ap­skri­ties ra­jo­nų – Ak­me­nės, Jo­niš­kio, Kel­mės, Rad­vi­liš­kio, Pak­ruo­jo, Šiau­lių ir Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bių ko­man­dos.
Var­žy­tis te­ko ko­lek­ty­vi­nių šaš­kių, me­ti­mo į krep­šį, bad­min­to­no per tink­li­nio tink­lą, pe­tan­kės, strė­ly­čių mė­ty­mo, mi­ni gol­fo ir „fut­bo­liu­ko“ rung­ty­se. Bend­ro­je spor­to žai­dy­nių įskai­to­je Rad­vi­liš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ko­man­da užė­mė ket­vir­tą vie­tą.
Rad­vi­liš­kio raj. sa­vi­val­dy­bės inf.

Daugiabučio bendrija nesusikalba dėl takelio į gatvę (2)

2017 m. rugsėjo 21 d.
Į re­dak­ci­ją krei­pė­si gar­baus am­žiaus Kur­šė­nų mies­to Vil­niaus gat­vės 19 na­mo gy­ven­to­ja dėl to, kad iš na­mo nė­ra tie­sio­gi­nio išė­ji­mo į Vil­niaus gat­vę. No­rint pa­tek­ti į pa­grin­di­nę mies­to gat­vę na­mo gy­ven­to­jams ten­ka apei­ti ki­tus dau­gia­bu­čius, ku­rie išė­ji­mą į gat­vę tu­ri.„Šiau­lių kraš­tas“ aiš­ki­no­si, kas truk­do at­si­ras­ti ta­ke­liui į gat­vę: po­pie­riu­kai, nu­brai­žy­tos sie­nos ar „vir­ši­nin­kų“ no­rai?Gar­baus am­žiaus kur­šė­niš­kė skai­ty­to­ja, atė­ju­si į „Šiau­lių kraš­to“ Kur­šė­nų re­dak­ci­ją, pa­sa­ko­jo, kad sta­tant...

Par­ti­za­nų ta­kais

2017 m. rugsėjo 19 d.
Šeš­ta­die­nį su­reng­tas žy­gis „Pri­si­kė­li­mo apy­gar­dos par­ti­za­nų ta­kais“ Šiau­lių ra­jo­ne. Pra­si­dė­jęs Šiau­liuo­se, šven­to­mis mi­šio­mis šven­to Jur­gio baž­ny­čio­je, žy­gis nu­si­tę­sė į Gin­kū­nus, vė­liau – į Kiauk­lius, Mi­ku­tai­čius, iki Agai­lių miš­ko kop­ly­tė­lės Ge­din­čių gi­ri­nin­ki­jos miš­ke. Į žy­gį su­si­rin­ko di­džiu­lis bū­rys žmo­nių ne tik iš Šiau­lių kraš­to, bet ir ki­tų ra­jo­nų, daug sve­čių.Už nuo­šir­dų dar­bą sta­tant kry­žių par­ti­za­nų bun­ke­ry­je Sko­biš­kių miš­ke tre­čio­jo laips­nio žy­me­niu „Už nuo­pel­nus Lie­tu­vai“ Lie­tu­vos po­li­ti­nių ka­li­nių ir...

Ligoninės „šermenyse“ skambėjo ir plojimai (17)

2017 m. rugsėjo 19 d.
Penk­ta­die­nį Kur­šė­nų li­go­ni­nė­je lan­kę­sis svei­ka­tos apsaugos mi­nist­ras Au­re­li­jus Ve­ry­ga pra­ne­šė, jog to­kia li­go­ni­nė, ko­kia eg­zis­ta­vo iki šiol, – veik­ti ne­be­ga­li. Mi­nist­ras ne­pa­sa­kė, ka­da rink­tis į li­go­ni­nės "šer­me­nis", bet iki Nau­jų­jų me­tų li­go­ni­nė tu­rės reor­ga­ni­zuo­tis. Išei­tis – slau­gos li­go­ni­nė, bet ir tam rei­kia di­de­lių in­ves­ti­ci­jų. Kaip ne­švais­ty­ti lai­ko ir pi­ni­gų – mi­nist­rą pa­mo­kė gy­dy­to­jai.At­vyks­tant mi­nist­ro A. Ve­ry­gos prie pa­sta­to, ku­ria­me įsi­kū­ru­si li­go­ni­nės...

Kužių miestelis šventė 365-ąjį jubiliejų (1)

2017 m. rugsėjo 14 d.
Ku­žių mies­te­lis sa­vait­ga­lį mi­nė­jo 365-ąjį ju­bi­lie­ji­nį gim­ta­die­nį. Pa­dė­ko­ta žmo­nėms, kū­ru­siems ir ku­rian­tiems mies­te­lio gy­ve­ni­mą. Ju­bi­lie­jų ir šven­tę pri­mins tau­to­dai­li­nin­ko Au­ri­mo Šim­kaus su­kur­ta ąžuo­li­nė skulp­tū­ra.Šven­tė vy­ko net tris die­nas. Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vie­šo­sios bib­lio­te­kos Ku­žių bib­lio­te­ka mi­nė­jo 70-ąjį ju­bi­lie­jų. Il­ga­me­tė Ku­žių bib­lio­te­kos vy­res­nio­ji bib­lio­te­ki­nin­kė Ni­jo­lė Vik­to­ra­vi­čie­nė pri­sta­tė bib­lio­te­kos is­to­ri­ją: ne vie­ną bib­lio­te­kos kny­gų ke­lio­nę iš vie­no...

Žadžiūnuose – šventinė popietė „Pasidžiaukime margaspalviu rudeniu kartu“ (1)

2017 m. rugsėjo 14 d.
Nuo­šir­džiai su­si­rin­ku­siuo­sius pa­svei­ki­no ren­gi­nio ve­dė­ja Vil­ma Čiū­da­rie­nė. Žmo­nių šir­dis šil­dė popmu­zi­kos gru­pė "De Gran­te". Ren­gi­ny­je iš­kil­min­gų svei­ki­ni­mų bei do­va­nų ne­gai­lė­jo sve­čiai: Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­va­duo­to­jas Al­gis Ma­čiu­lis, Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rė Ing­ri­da Klup­šai­tė, Ža­džiū­nų bend­ruo­me­nė pir­mi­nin­kas Vy­tau­tas Bui­vy­das, Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cent­ro Bri­dų fi­lia­lo kul­tū­ros ren­gi­nių or­ga­ni­za­to­rė, Ža­džiū­nų bib­lio­te­kos...

Šiaulių rajonas skelbia Metų kraštotyrininko konkursą

2017 m. rugsėjo 12 d.
Me­tų kraš­to­ty­ri­nin­ko pre­mi­ja kas­met ski­ria­ma dviems Šiau­lių ra­jo­no kraš­to­ty­ri­nin­kams – suau­gu­siam ir jau­na­jam kraš­to­ty­ri­nin­kui už ak­ty­vų, kū­ry­bin­gą dar­bą kraš­to­ty­ros sri­ty­je.
Me­tų kraš­to­ty­ri­nin­ko pre­mi­ja ra­jo­ne tei­kia­ma nuo 2001 me­tų. Sa­vi­val­dy­bė ja sie­kia ska­tin­ti Šiau­lių ra­jo­no kraš­to­ty­ri­nin­kų veik­lą, ug­dy­ti kū­ry­biš­ku­mą, ren­giant kraš­to­ty­ros dar­bus, eks­pe­di­ci­jas, pa­ro­das, ku­riant ir puo­se­lė­jant vi­suo­me­ni­nius mu­zie­jus, plė­to­jant liau­dies tra­di­ci­jas...

Seniūnas pažadėjo pataisyti gatvę sodų bendrijos jubiliejui (1)

2017 m. rugsėjo 7 d.
Į re­dak­ci­ją prieš ke­le­tą sa­vai­čių krei­pė­si Kur­šė­nų so­dų bend­ri­jos „Ven­tos pa­kran­tė“ so­di­nin­kas kur­šė­niš­kis Vy­tau­tas Var­ka­lis. So­di­nin­kas re­dak­ci­jai pa­sa­ko­jo, kad šį ru­de­nį so­dų bend­ri­jai ypač vaiz­din­go­je Kur­šė­nų vie­to­je su­kan­ka pen­kias­de­šimt me­tų. Ta­čiau so­das se­nyn – ke­lias pra­styn, so­di­nin­kai re­tai tvar­ko­mu ke­liu lau­žo au­to­mo­bi­lius, kai užau­gi­na der­lių ir jį ­ve­žasi na­mo. So­do bend­ri­jo­je dau­gė­ja ir nuo­la­ti­nių gy­ven­to­jų.Kur­šė­niš­kis V. Var­ka­lis pa­sa­ko­jo, kad so­dų bend­ri­ją „Ven­tos...

Šiaulių rajone – 314 pirmokėlių

2017 m. rugsėjo 5 d.
Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė in­for­muo­ja, kad šie­met ra­jo­ne įsteig­tos 7 nau­jos prieš­mo­kyk­li­nio ir iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pės – Gruz­džių vai­kų lop­še­ly­je-dar­že­ly­je „Pu­rie­na“, Kur­šė­nų lop­še­ly­je-dar­že­ly­je „Nykš­tu­kas“, Gin­kū­nų Zo­fi­jos ir Vla­di­mi­ro Zu­bo­vų mo­kyk­lo­je, Vo­ve­riš­kių ir Pa­ven­čių mo­kyk­lo­se, Rau­dė­nų ir Aukš­tel­kės mo­kyk­lų-dau­gia­funk­cių cent­ruo­se. Šių ug­dy­mo gru­pių stei­gi­mui, di­des­niems re­mon­tams Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė sky­rė per 40 tūks­tan­čių eu­rų. Vo­ve­riš­kių mo­kyk­lai pa­skirtas nau­jas gel­to­na­sis...

Pro ša­lį „šau­dęs“ Šiau­lių ra­jo­nas to­bu­lins gar­bės pi­lie­čio var­do su­tei­ki­mą (1)

2017 m. rugpjūčio 31 d.
Rug­sė­jo 5 die­ną vyk­sian­čia­me ra­jo­no Ta­ry­bos po­sė­dy­je siū­lo­ma įtei­sin­ti, kad Sei­mo na­riai, Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai sa­vo ka­den­ci­jos me­tu, Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės va­do­vai, ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vai ir struk­tū­ri­nių pa­da­li­nių va­do­vai ne­ga­li bū­ti siū­lo­mi kan­di­da­tais Šiau­lių ra­jo­no gar­bės pi­lie­čio var­dui su­teik­ti.
Šių me­tų pra­džio­je ra­jo­no gar­bės pi­lie­čio var­dą bu­vo nu­spręs­ta su­teik­ti bu­vu­siam ra­jo­no Ta­ry­bos na­riui, Sei­mo na­riui, Lie­tu­vos vals­tie­čių...

Kuršėnų L. Ivinskio aikštę atidarys rugsėjo 1-ąją (4)

2017 m. rugpjūčio 31 d.
Šį penk­ta­die­nį, rug­sė­jo 1-ąją, drau­ge su nau­jų­jų moks­lo me­tų pra­džia bus ati­da­ro­ma re­konst­ruo­ta Kur­šė­nų Lau­ry­no Ivins­kio aikš­tė.12 va­lan­dą aikš­tė­je pra­si­dės ati­da­ry­mo ce­re­mo­ni­ja, kon­cer­tuos „Nai­sių va­sa­ros" teat­ras, bus su­reng­tas ir pa­sau­lio mo­toak­ro­ba­ti­kos čem­pio­no Pau­liaus La­ba­naus­ko pa­si­ro­dy­mas.
Kur­šė­nų L. Ivins­kio aikš­tė po re­konst­ruk­ci­jos ge­ro­kai pa­kei­tė vie­nin­te­lio Šiau­lių ra­jo­no mies­to vei­dą.
Pa­gal re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­tą, pa­reng­tą 2014 me­tais...

Meškuičiai atšventė tris jubiliejus (1)

2017 m. rugpjūčio 31 d.
Tri­gu­bą šven­tę ly­dė­jo gau­sy­bė ren­gi­nių ir žmo­nių. Mies­te­lio kul­tū­ros na­muo­se ati­da­ry­ta ži­no­mo fo­to­me­ni­nin­ko, Są­jū­džio vei­kė­jo, bu­vu­sio šių kul­tū­ros na­mų di­rek­to­riaus Al­gir­do Ku­li­kaus­ko ir Meš­kui­čių kul­tū­ros na­mų dar­buo­to­jų su­rink­ta fo­tog­ra­fi­jų pa­ro­da „Kul­tū­ra“. Vy­ko Rim­tau­to Gend­vi­lo fil­mų ir fo­tog­ra­fi­jų „Meš­kui­čių mies­te­lio is­to­ri­ja“ per­žiū­ra.
Ki­tą šven­tės die­ną meš­kui­tie­čiai bu­vo pa­kvies­ti į kul­tū­ros na­muo­se vyks­tan­tį fil­mų ir fo­tog­ra­fi­jų va­ka­rą su A. Ku­li­kaus­ku. Sa­vo kū­ry­bos fil­mą pri­sta­tė...

Svarstyti projektiniai pasiūlymai reikalauja lėšų, bet grąža – abejotina

2017 m. rugpjūčio 24 d.
Klau­si­mą „Dėl da­ly­va­vi­mo pro­jek­te „Kli­ma­to kai­tos švel­ni­ni­mo ir (ar) pri­si­tai­ky­mo prie kli­ma­to kai­tos spren­di­mų ir tech­no­lo­gi­jų die­gi­mas be­si­vys­tan­čio­se ša­ly­se, per­duo­dant Lie­tu­vos pa­tir­tį“ pri­sta­tė Ire­na Bro­kie­nė, In­ves­ti­ci­jų ir pro­jek­tų val­dy­mo sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė.
Tai Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos pa­skelb­tas kvie­ti­mas da­ly­vau­ti pro­jek­te, ku­rio su­ma yra 618 tūks­tan­tis eu­rų. No­rin­tys da­ly­vau­ti tu­rė­tų prie pro­jek­ti­nių lė­šų pri­si­dė­ti 5 – 10...

Varputėnų bibliotekai – 65 metai

2017 m. rugpjūčio 22 d.
1952 me­tais Var­pu­tė­nuo­se (Šiaulių r.), ku­rie tuo­met pri­klau­sė Už­ven­čio ra­jo­nui, pra­dė­jo veik­ti bib­lio­te­ka-skai­tyk­la. Šie­met bib­lio­te­ka, jau su­lau­ku­si 65 me­tų ju­bi­lie­jaus, iš­li­ko gy­ven­vie­tės trau­kos cent­ru. Bib­lio­te­kos su­kak­tis Var­pu­tė­nuo­se pa­mi­nė­ta penk­ta­die­nį, Žo­li­nių iš­va­ka­rė­se.
Į Var­pu­tė­nų bib­lio­te­kos ju­bi­lie­jų bu­vu­sio­je mo­kyk­lo­je su­si­rin­ko di­de­lis bū­rys skai­ty­to­jų, bib­lio­te­kos rė­mė­jų, bu­vu­sių ir esa­mų dar­buo­to­jų, sve­čių.
Su 65 me­tų bib­lio­te­kos veik­la svei­ki­no...

Dvarą parduos, neįgaliuosius iškels (5)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
Ba­lan­džio mė­ne­sį Aukš­tel­kės so­cia­li­nės glo­bos na­mų Pag­ry­žu­vio pa­da­li­ny­je bu­vo ki­lęs su­ju­di­mas dėl dva­re įsi­kū­ru­sios įstai­gos išar­dy­mo. Apie 20 čia dir­ban­čių pa­gry­žu­viš­kių ir kel­miš­kių bai­mi­no­si dėl to, kad pra­ras dar­bą. Keis­tai at­ro­dė ir spren­di­mas glo­bos na­mų gy­ven­to­jus per­kel­ti į gru­pi­nio gy­ve­ni­mo na­mus, ku­rie bus įkur­ti Kel­mė­je.Klau­si­mas svars­ty­tas ra­jo­no Ta­ry­bos ko­mi­te­to po­sė­dy­je. Siū­ly­ta ra­jo­no va­do­vus siųs­ti į Sei­mą pa­ko­vo­ti, kad glo­bos na­mų pa­da­li­nys iš­lik­tų Pag­ry­žu­vy­je.De­ja...

Autobusai per Kuršėnų centrą išsprendė seną problemą (2)

2017 m. rugpjūčio 10 d.
„Šiau­lių kraš­to“ Kur­šė­nų re­dak­ci­jai kur­šė­niš­kiai džiau­gė­si, kad pa­ga­liau au­to­bu­sai į Šiau­lius ir iš Šiau­lių nuo rugp­jū­čio 1 die­nos va­žiuo­ja per Kur­šė­nų cent­rą, Vy­tau­to gat­vę. Dau­gy­bę de­šimt­me­čių šio marš­ru­to au­to­bu­sai siek­da­vo tik mies­to pa­kraš­ty­je esan­čią au­to­bu­sų sto­tį. „Kur­šė­nuo­se po­ka­ris bai­gė­si tik šie­met, rugp­jū­čio 1-ąją“, – iro­ni­za­vo kur­šė­niš­kiai.„Ne­ži­nom, kaip ir be­si­džiaug­ti, tiek me­tų plum­pi­nom pės­čio­mis per vi­są mies­tą iki au­to­bu­sų sto­ties. Pa­si­ro­do, vis­kas la­bai leng­vai pa­da­ro­ma, kai no­ri. Į...

Rajoninių kelių pakelių šienauti neskuba

2017 m. rugpjūčio 8 d.
Jei se­niū­ni­jos sa­vo vi­daus ke­lių pa­ke­les šie­met jau nu­šie­na­vo ir po du kar­tus, ra­jo­ni­nių ke­lių pa­ke­lės dar tik lau­kia ei­lės. Įvai­rių rū­šių, aukš­čio žo­ly­nai ir pikt­žo­ly­nai ve­ši vi­su gra­žu­mu.
Vals­ty­bi­nės įmo­nės „Šiau­lių re­gio­no ke­liai“ di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas ke­lių prie­žiū­rai Vy­tau­tas Ma­čiu­lis tei­gė, jog „pa­gal kny­gas“ sa­vo pa­val­du­mo ra­jo­ni­nių ke­lių pa­ke­les tu­ri nu­šie­nau­ti iki rug­sė­jo 15 die­nos.
„Gal kiek anks­čiau pra­dė­si­me. Šie­nau­ti to­kios ka­te­go­ri­jos ke­lių pa­ke­les pri­va­lo­me...

Dirvonėnų žmones senieji amatai subūrė septynioliktą kartą (6)

2017 m. rugpjūčio 8 d.
Šeš­ta­die­nį Šiau­lių ra­jo­no Dir­vo­nė­nų kai­mo žmo­nės rin­ko­si į tra­di­ci­nę, jau sep­ty­nio­lik­tus me­tus iš ei­lės ren­gia­mą kai­mo Se­nų­jų ama­tų šven­tę. Prie Ne­lin­dos eže­ro Dir­vo­nė­nų kai­mo žmo­nės – ir čia gy­ve­nan­tys ir tik su­grįž­tan­tys į gim­ti­nę, rin­ko­si ir pa­si­mo­ky­ti se­nų­jų ama­tų meist­rys­tės, ir pa­dai­nuo­ti bei pa­ra­gau­ti gar­džio­sios me­džio­to­jų šiur­pos.Sa­vai­tę iki di­džio­sios kai­mo šven­tės jau­ni­mas iš Dir­vo­nė­nų, ki­tų Šiau­lių ra­jo­no vie­tų, net ir ki­tų ra­jo­nų sto­vyk­la­vo Pae­že­rių dva­re jau pen­kio­lik­tą kar­tą ren­gia­mo­je...

Verslas Norvegijoje – parama tautiečiams

2017 m. rugpjūčio 3 d.
Šiau­lių ra­jo­ne, Ge­gu­žių kai­me, gy­ve­nan­tis Žyd­rū­nas Šar­laus­kas prieš de­šimt­me­tį po­li­ci­nin­ko uni­for­mą iš­kei­tė į emig­ra­ci­ją. Ta­čiau su­kū­ręs vers­lą ir 70 dar­bo vie­tų sa­vo kraš­tie­čiams Nor­ve­gi­jo­je, grį­žo. Gy­ve­na Lie­tu­vo­je, kar­tais nu­vyk­da­mas į Nor­ve­gi­ją pa­žiū­rė­ti, kaip se­ka­si jo dar­buo­to­jams. Lie­tu­vo­je mo­ko­si ir Žyd­rū­no vai­kai.Pa­ra­šy­ti apie bu­vu­sį Šau­kė­nų apy­lin­kės ins­pek­to­rių, da­bar su­tei­kian­tį dar­bo ne vie­nam kraš­tie­čiui ir re­mian­tį spor­tą, pa­skam­bi­nę į re­dak­ci­ją pra­šė šau­kė­niš­kiai.
Žyd­rū­nas...

Dienos populiariausi

Klubas skleidžia sveikos gyvensenos idėjas jaunimui

2013 m. lapkričio 8 d.
lankomiausias

Tėvų optimizmas prieš 15 eurų vaiko pinigų (104)

2016 m. gruodžio 3 d.
daugiausiai komentuotas