(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Joniškio rajone

Ekspedicija išsivežė 20 muzikantų įrašus

2017 m. rugpjūčio 11 d.
Praė­ju­sią sa­vai­tę Jo­niš­kio ir Ak­me­nės ra­jo­nuo­se lan­kė­si 29–osios et­noinst­ru­men­to­lo­gi­nės eks­pe­di­ci­jos na­riai, ku­rie kal­bi­no vie­tos mu­zi­kan­tus, rin­ko apie juos me­džia­gą, da­rė įra­šus. Taip kau­pia­ma ir sis­te­mi­na­ma in­for­ma­ci­ja apie ra­jo­nuo­se dar mu­zi­kuo­jan­čius žmo­nes, puo­se­lė­jan­čius se­ną­sias dai­nas ir mu­zi­ką.
Eks­pe­di­ci­jos, ku­rios na­rius su­bū­rė Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio kul­tū­ros cent­ro Folk­lo­ro po­sky­rio vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas ir ka­pe­los „Du­ja“...

Au­ga­lų su­kaup­ta ga­lia sau­go svei­ka­tą

2017 m. rugpjūčio 10 d.
Ar­tė­ja Žo­li­nė – at­si­svei­ki­ni­mo su žel­me­ni­mis ir gė­lė­mis die­na, ta­čiau kai ku­rių žo­le­lių, au­ga­lų la­pų, sėk­lų ar uo­gų dar ga­li­me rink­ti da­bar ir ru­de­nį. Džio­vin­tų au­ga­lų su­kaup­tos ga­lios sau­gos svei­ka­tą vi­sus me­tus. Jo­niš­kie­tė svei­kuo­lė ir žo­li­nin­kė Da­nu­tė Oža­lie­nė siū­lo ne­pa­mirš­ti pri­si­skin­ti juo­dų­jų ser­ben­tų la­pų, ša­la­vi­jų, gys­lo­čių žie­dų, dil­gė­lių ir kra­pų sėk­lų, pe­ly­nų. Ru­de­nį ga­lė­si­me džio­vin­ti pie­nių šak­nis, skin­ti ir džio­vin­ti šer­mukš­nių, aro­ni­jų uo­gas.
Žo­li­nin­kė Da­nu­tė Oža­lie­nė į puo­de­lį įpi­la skaid­rios gel­to­nos...

Mugėse pirkėjams reikia būti atidiems

2017 m. rugpjūčio 10 d.
Rugp­jū­čio 3–4 die­no­mis Jo­niš­kio Mies­to aikš­tė­je vy­ko mu­gė. Vie­na laik­raš­čio skai­ty­to­ja pa­ste­bė­jo, kad bu­vo pre­kiau­ja­ma iš už­sie­nio at­vež­tais me­di­niais žais­lais, ku­riuos par­dav­ėjas pri­sta­ti­nė­jo kaip sa­vo ran­kų dar­bą. Mu­gės or­ga­ni­za­to­riai tei­gia, kad pir­kė­jams tie­siog rei­kia bū­ti ati­diems, nes pre­kių nei pa­tik­rin­ti, nei įver­tin­ti jie ne­ga­li, tie­siog pa­ti­ki par­da­vė­jų už­pil­dy­tos an­ke­tos duo­me­ni­mis.
Jo­niš­kie­tė laik­raš­čio skai­ty­to­ja Kil­nu­tė Riš­ku­vie­nė, at­siun­tu­si...

Joniškiečiai sukilo dėl pjaunamų medžių (4)

2017 m. rugpjūčio 8 d.
Praė­ju­sią sa­vai­tę Jo­niš­ky­je me­džių pjo­vi­mu pra­si­dė­jo cent­ri­nės mies­to da­lies aikš­čių re­konst­ruk­ci­ja. Ak­ty­vūs jo­niš­kie­čiai in­ter­ne­te ėmė dis­ku­tuo­ti, ko­dėl no­ri­ma pa­lik­ti be­to­ni­nį mies­tą, juk ža­lu­mos ir taip nė­ra per daug.
Lie­pos mė­ne­sį sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Ai­va­ras Rud­nic­kas ir UAB „Tro­tas“ di­rek­to­rius Jo­nas Vol­kas pa­si­ra­šė Jo­niš­kio mies­to cent­ri­nės da­lies aikš­čių re­konst­ruk­ci­jos tre­čio­jo eta­po dar­bų at­li­ki­mo su­tar­tį.
Pro­jek­tas...

Niekaip nesuformuoja Kontrolės komiteto (9)

2017 m. rugpjūčio 8 d.
Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės va­do­vy­bė krei­pė­si į Vy­riau­sy­bės at­sto­vę Šiau­lių ap­skri­ty­je su pra­ši­mu ati­dė­ti Kont­ro­lės ko­mi­te­to su­for­ma­vi­mo ter­mi­ną. Kont­ro­lės ko­mi­te­tas ne­pil­nos su­dė­ties yra jau nuo pa­va­sa­rio, opo­zi­ci­ja ne­be­no­ri teik­ti sa­vo kan­di­da­tų, nes ne­ma­to pra­smės dirb­ti kar­tu.
Atos­to­gau­jan­tį sa­vi­val­dy­bės me­rą Ge­di­mi­ną Če­pu­lį pa­va­duo­jan­ti vi­ce­me­rė Vai­da Alek­na­vi­čie­nė ofi­cia­liai krei­pė­si į Vy­riau­sy­bės at­sto­vę Šiau­lių ap­skri­ty­je As­tą Ja­siū­nie­nę...

Maldenių vaikų naktis bibliotekoje (1)

2017 m. rugpjūčio 8 d.
Jo­niš­kio Jo­no Avy­žiaus vie­šo­sios bib­lio­te­kos Mal­de­nių fi­lia­lo lė­lių teat­riu­ko „Pa­dau­žiu­kai“ na­riai ir va­sa­rą tu­ri už­siė­mi­mų. Vie­ną nak­tį jie, pa­kvies­ti teat­ro va­do­vės ir bib­lio­te­ki­nin­kės Lio­nės Ado­mai­tie­nės, pra­lei­do bib­lio­te­ko­je.
„Pa­dau­žiu­ko“ ar­tis­tai į bib­lio­te­ką drau­gus su­si­kvie­tė vė­ly­vą lie­pos 28 – sios va­ka­rą. Pa­tie­sę čiu­ži­nius, mieg­mai­šius ir įsi­ren­gę jau­kią poil­sio vie­tą vai­kai bib­lio­te­kos kie­me rin­ko­si žais­ti įvai­rių žai­di­mų ir pa­si­stip­rin­ti ant lau­žo...

Moksleiviai ėmė auginti braškes (4)

2017 m. rugpjūčio 3 d.
Kriu­kų mies­te­ly­je (Jo­niš­kio r.) moks­lei­viai bro­liai Ma­tas ir Si­mas Ru­džiai, tė­vo ūki­nin­ko To­mo Ru­džio pa­ska­tin­ti, šiais me­tais ėmė­si braš­kių vers­lo. Nors ten­ka kel­tis ket­vir­tą penk­tą va­lan­dą ry­to, kad nu­skin­tos uo­gos lai­ku ke­liau­tų į tur­gų ar tie­siai pas pir­kė­jus, vy­res­ny­sis 17-me­tis Ma­tas sa­ko, jog dar­bas jam pa­tin­ka. Po dve­jų me­tų bai­gęs gim­na­zi­ją yra ap­si­spren­dęs stu­di­juo­ti ag­ro­no­mi­ją.
Kriu­kų mies­te­lio ra­mio­je nuo­ša­lio­je gat­vė­je, so­dy­bo­je su se­nu me­di­niu, vi­jok­liais...

Joniškis tampa Lietuvos vizitine kortele (2)

2017 m. rugpjūčio 3 d.
Jo­niš­kio tu­riz­mo ir vers­lo in­for­ma­ci­jos cent­ras nuo bir­že­lio pra­džios jau dir­ba ir šeš­ta­die­niais. At­vyks­tan­tiems iš ki­tų ša­lių per Ry­gos oro uos­tą Jo­niš­kis tam­pa pir­muo­ju Lie­tu­vos mies­tu, kur jie ti­ki­si gau­ti in­for­ma­ci­jos apie vi­są ša­lį ar bent regio­ną. Ta­čiau ne vi­sos lan­ky­ti­nos vie­tos Jo­niš­ky­je sa­vait­ga­liais jiems pa­sie­kia­mos.
Pa­sak Tu­riz­mo ir vers­lo in­for­ma­ci­jos cent­ro di­rek­to­rės Jur­gi­tos Bu­čins­kie­nės, pir­mie­ji šeš­ta­die­niai op­ti­miz­mo ne­kė­lė ir jau...

Sūris iš Joniškio pateko į Lietuvos rekordų knygą

2017 m. rugpjūčio 3 d.
Jo­niš­kio ra­jo­no ku­li­na­ri­nio pa­vel­do puo­se­lė­to­jos Ste­fos Strak­šie­nės praė­ju­siais me­tais pa­ga­min­tas di­džiu­lis varš­kės sū­ris pa­te­ko į Lie­tu­vos re­kor­dų kny­gą.Apie tai pra­ne­ši­mo iš Lie­tu­vos re­kor­dus fik­suo­jan­čios agen­tū­ros „Fac­tum“ va­do­vo Vy­tau­to Na­vai­čio su­lau­kė Po­šu­pių kai­mo bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė, Sū­rių šven­tės Jo­niš­kio ra­jo­ne or­ga­ni­za­to­rė Si­gi­ta Sa­moi­lo­va. Re­kor­dų agen­tū­ra in­for­ma­vo, kad praė­ju­siais me­tais Po­šu­pių kai­me vy­ku­sios tarp­tau­ti­nės sū­rių šven­tės me­tu bu­vo pa­siek­tas nau­jas...

Savivaldybė biudžeto lėšas švaistė privačioms patalpoms gražinti (6)

2017 m. rugpjūčio 2 d.
Vals­ty­bės kont­ro­lės įga­lio­ta Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės kont­ro­lie­rė Al­ma Žu­kaus­ky­tė nu­sta­tė, kad biu­dže­to lė­šo­mis re­mon­ta­vu­si pri­va­čias pa­tal­pas sa­vi­val­dy­bė pa­žei­dė biu­dže­to san­da­ros įsta­ty­mą, tai yra – iš­švais­tė pi­ni­gus ten, kur ne­tu­rė­tų.
Dėl ga­li­mai iš­švais­ty­tų lė­šų į Vals­ty­bės ir Sa­vi­val­dy­bės kont­ro­lie­res ko­vo mė­ne­sį krei­pė­si ra­jo­no Ta­ry­bos opo­zi­ci­nė frak­ci­ja.
Skun­do es­mė to­kia: praė­ju­siais me­tais iš pro­gra­mos, skir­tos gy­ve­na­mo­sios ap­lin­kos ko­ky­bės...

Žvelgaičiai į šventę pakvietė Onas

2017 m. rugpjūčio 1 d.
Šeš­ta­die­nį Žvel­gai­čių kai­mo bend­ruo­me­nė pa­kvie­tė į va­sa­ros šven­tę „Oni­nes švęs­ki­me kar­tu“, ku­rio­je ne­trū­ko skam­bios mu­zi­kos, dai­nų ir svei­ki­ni­mų var­du­vi­nin­kėms.
Oni­nių šven­tė­je ving­rias me­lo­di­jas gro­jo ir dai­na­vo Žvel­gai­čių kai­mo ka­pe­la, ku­riai nuo ge­gu­žės mė­ne­sio va­do­vau­ja jo­niš­kie­tė Vil­ma Bar­ta­šie­nė. Ko­lek­ty­vas per tą lai­ką jau spė­jo pa­ruoš­ti pro­gra­mą ir kon­cer­tuo­ti Ak­me­nė­je, Ry­go­je, Ra­moš­kių kai­me, Ga­tau­čiuo­se. Va­do­vė kas sa­vai­tę sku­ba ne tik į re­pe­ti­ci­jas Žvel­gai­čių kai­me, ji...

Joniškis su Moldova puoselėja kultūrinių mainų ir turizmo perspektyvas (3)

2017 m. rugpjūčio 1 d.
Lie­pos 26-osios va­ka­rą Jo­niš­ky­je nuai­dė­jo Un­ge­nio mies­to (Mol­do­vos Res­pub­li­ka) kul­tū­ros cent­ro šo­kių ko­lek­ty­vo ,,Stru­gu­ras“ (va­do­vė Ni­na Prik­la­do­va) kon­cer­tas. Šis ko­lek­ty­vas prieš me­tus pir­mą kar­tą Jo­niš­ky­je pa­si­ro­dė per Mies­to die­nos šven­tę, kai bu­vo pa­si­ra­šy­ta Jo­niš­kio ra­jo­no ir Un­ge­nio kraš­to sa­vi­val­dy­bių bend­ra­dar­bia­vi­mo su­tar­tis. Šį kar­tą mol­davų de­le­ga­ci­ja su­si­ti­ko ir su ga­li­mais so­cia­li­niais par­tne­riais.
Un­ge­nio mies­to ko­lek­ty­vo kon­cer­tą Jo­niš­ky­je...

Ža­ga­rė bu­vo la­bai di­de­lis mies­tas... (10)

2017 m. liepos 20 d.
Šeš­ta­die­nio va­ka­rą su­si­ti­ki­me prie dva­ro rū­mų dis­ku­ta­vę „Na­cio­na­li­nės eks­pe­di­ci­jos“ na­riai gam­ti­nin­kas Se­le­mo­nas Pal­ta­na­vi­čius ir is­to­ri­kas pro­fe­so­rius Alf­re­das Bumb­laus­kas var­di­jo Ža­ga­rės (Joniškio r.) di­din­gą praei­tį ir da­bar­ties tur­tin­gu­mą liu­di­jan­čius fak­tus: gau­sią gar­sių žy­dų išei­vi­ją, ku­ni­gaikš­tį Žvel­gai­tį, der­lin­gas že­mes, tau­rių­jų el­nių po­pu­lia­ci­ją. O kal­bė­da­mas apie ne­ra­mi­nan­čią atei­tį pro­fe­so­rius svars­tė ga­li­my­bę ir bū­ti­ny­bę emig­ra­ci­jos ban­gą iš tie­sio­gi­nės...

Dešimtmetę klaidą ruošiasi ištaisyti

2017 m. liepos 19 d.
Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė ruo­šia­si iš­tai­sy­ti klai­dą – ne­tei­sin­gą nuo­ro­dą į Si­dab­rės pi­lia­kal­nį per­sta­ty­ti. Apie de­šimt­me­tį be­si­tę­sian­tį ne­su­sip­ra­ti­mą „Šiau­lių kraš­tas“ jau ra­šė („Pi­lia­kal­nių me­tais ra­gi­na iš­tai­sy­ti klai­dą“, 2017 06 02).
Jo­niš­kio Žiem­ga­los – Aukš­tai­čių drau­gi­ją pa­sie­kė ra­jo­no me­ro Ge­di­mi­no Če­pu­lio raš­tas, ku­riuo jis in­for­muo­ja, kad ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bė krei­pė­si į VĮ „Šiau­lių re­gio­no ke­liai“ dėl nuo­ro­dos per­sta­ty­mo Kal­ne­lio kai­me. Nuo­ro­da sto­vi kraš­to ke­ly­je...

Vyšnių festivalis sumažėjo, bet įvairovė išliko (11)

2017 m. liepos 18 d.
Try­lik­ta­sis Vyš­nių fes­ti­va­lis, skir­tas Ža­ga­rės re­gio­ni­nio par­ko di­rek­ci­jos 25-me­čiui, vy­ko trum­piau nei įpras­tai, bet įvai­ro­vės ne­trū­ko. Švė­tės pa­kran­tė­je šė­lio­jo gy­vo­sios ka­liau­sės, vy­ko žir­gų spor­to kon­kū­rai, par­ko sta­dio­ne, kaip se­nais tar­pu­ka­rio me­tais, run­gė­si net trys kar­tos fut­bo­li­nin­kų. Ama­ti­nin­kai ir ku­li­na­ri­nio pa­vel­do puo­se­lė­to­jai ve­dė edu­ka­ci­jas, siū­lė sa­vo ga­mi­nius, vy­ko po­pu­lia­rios mu­zi­kos kon­cer­tai, ro­dy­ti fil­mai. Žiū­ro­vus vi­lio­jo pir­mą kar­tą...

Žagarietės kūrė tautines lėles

2017 m. liepos 14 d.
Ža­ga­rės neį­ga­lių­jų klu­bo „Vyš­ne­lė“ na­rės nuo ba­lan­džio iki lie­pos mė­ne­sio kas sa­vai­tę rink­da­vo­si į or­ga­ni­za­ci­jos būs­ti­nę, sės­da­vo prie sta­lo ir už­siim­da­vo kruopš­čiu, joms pa­čioms nau­ju dar­bu. Mo­te­rys, va­do­vau­ja­mos tau­to­dai­li­nin­kės Auš­ros Pet­raus­kie­nės, kū­rė tau­ti­nes lie­tu­viš­kas lė­les.
Ža­ga­rės neį­ga­lių­jų klu­bas „Vyš­ne­lė“ jau ke­le­rius me­tus iš ei­lės or­ga­ni­zuo­ja įvai­rias kū­ry­bi­nes dirb­tu­ves. Jau mo­ky­ta­si pin­ti iš vy­te­lių, de­ko­ruo­ti daik­tus de­ku­pa­žo tech­ni­ka, kur­tos ka­lė­di­nės...

Kaimo šventėje padėkota aktyviausiems

2017 m. liepos 13 d.
Stun­giuo­se vy­ko tra­di­ci­nė šven­tė „Šir­dy pra­žy­dęs ma­no kai­mas“, ku­rio­je dė­ko­ta ak­ty­viau­siems gy­ven­to­jams. Ren­gi­ny­je ne­trū­ko ir iš­ra­din­gų pra­mo­gų.
Į su­si­rin­ku­sius kai­mo gy­ven­to­jus pir­miau­sia ei­lė­mis apie Lie­tu­vą pra­bi­lo Ema Vei­ka­lai­tė. Su Vals­ty­bės die­na, įsi­bė­gė­jan­čia va­sa­ra, kai­mo šven­te pa­svei­ki­no ren­gi­nių or­ga­ni­za­to­rė, bib­lio­te­ki­nin­kė Dia­na Ki­de­lie­nė.
Kai­mo bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė Da­lia La­ba­naus­kie­nė pa­dė­kos raš­tus įtei­kė ak­ty­viau­siems...

Dėl keliuko siūlo teikti prašymą (1)

2017 m. liepos 13 d.
Į „Kraš­to ži­nių“ re­dak­ci­ją krei­pė­si ra­jo­no gy­ven­to­ja, tei­rau­da­ma­si, ne­jau­gi ne­bus pa­si­rū­pin­ta su­re­mon­tuo­ti pės­čių­jų pa­mėg­to ke­liu­ko, ve­dan­čio į Jo­niš­kio li­go­ni­nę. Juo nau­do­ja­si daug gy­ven­to­jų ir li­go­ni­nės dar­buo­to­jų, taip pat į Ma­to Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­ją kas­dien ei­na mo­ki­niai ir mo­ky­to­jai. Inf­rast­ruk­tū­ros sky­riaus ve­dė­jas Arū­nas Ado­mai­tis sa­ko, kad sa­vi­val­dy­bei gy­ven­to­jai tu­rė­tų pa­teik­ti pra­šy­mą raš­tu, kad ke­liu­ko re­mon­to dar­bų ga­li­my­bė bū­tų svars­to­ma.Pas­kam­bi­nu­si...

Joniškio šventę nuspalvino retro tema

2017 m. liepos 11 d.
Jo­niš­kio mies­to šven­tė tru­ko net ke­tu­rias die­nas, pra­si­dė­ju­si Vals­ty­bės die­ną, Lie­pos 6-ąją, ir pa­si­bai­gu­si sek­ma­die­nį „bu­lių kau­ty­nė­mis“. Šie­met šven­tei bu­vo pa­si­rink­ta ret­ro te­ma. Į praei­tį nu­kė­lė se­nų au­to­mo­bi­lių ir ret­ro at­vi­ru­kų pa­ro­dos. Šven­tė­je vai­ni­kuo­ti du gar­bės pi­lie­čiai, daug bū­ta jau­nų kraš­tie­čių kū­rė­jų dar­bų pri­sta­ty­mų.
Šven­tės da­ly­vius į ret­ro lai­kus dar ket­vir­ta­die­nio va­ka­rą nu­kė­lė Jo­niš­kio kul­tū­ros cent­ro ro­man­sų gru­pė „Aša­lia“ ir šio cent­ro Ru­diš­kių sky­riaus folk­lo­ro an­samb­lis „Rud­ba­la“...

Lietuvių kalbos egzamine sekėsi sunkiai

2017 m. liepos 11 d.
Abu šim­tu­kus iš ma­te­ma­ti­kos ga­vę moks­lei­viai bai­gė Jo­niš­kio „Auš­ros“ gim­na­zi­ją. 7,46 pro­cen­to lai­kiu­sių­jų Jo­niš­kio ra­jo­ne ga­vo nuo 86 iki 99 ba­lų. Neiš­lai­kė 3,73, o tai be­veik dviem pro­cen­tais ge­res­nis re­zul­ta­tas nei Lie­tu­vos vi­dur­kis.
Pras­čiau­siai se­kė­si vals­ty­bi­nis lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros eg­za­mi­nas, ku­rio neiš­lai­kė net 20 pro­cen­tų (Lie­tu­vos vi­dur­kis – 10 pro­cen­tų – aut. pa­st.) ar­ba 29 iš 145 jį lai­kiu­sių­jų abi­tu­rien­tų. „Auš­ros“ gi­mna­zi­jo­je neiš­lai­kė 23, Ža­garės ir Skaist­gi­rio...

Dienos populiariausi

Ūkininkai spėja ir darbus nudirbti, ir sodybą gražinti

2017 m. rugpjūčio 12 d.
lankomiausias

Dvarą parduos, neįgaliuosius iškels (5)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
daugiausiai komentuotas