(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Radviliškio rajone

Ar nesikandžioja mokyklinių prekių kainos? (1)

2017 m. rugpjūčio 12 d.

Kai­nos tik­rai di­de­lės. Ge­ro­kai pa­bran­gu­si mo­kyk­li­nė uni­for­ma, kan­ce­lia­ri­nės pre­kės taip pat bran­ges­nės. Kiek anks­čiau kai­nuo­da­vo li­tais, da­bar be­veik tiek pat kai­nuo­ja eu­rais. Kaž­kiek gelbs­ti ak­ci­jos par­duo­tu­vė­se, bet kol pa­ruo­ši du vai­kus į mo­kyk­lą, pi­ni­gų iš­lei­di ne­ma­žai.
Vil­niaus uni­ver­si­te­to stu­den­tas To­mas STAN­KE­VI­ČIUS:

Kai­nos kar­tais pa­si­kan­džio­ja. Ži­no­ma, stu­den­tams ne­rei­kia daug kan­ce­lia­ri­nių pre­kių. Man už­ten­ka sto­ro...

Gražiausiai tvarkomos aplinkos konkursas prasidėjo

2017 m. rugpjūčio 12 d.
Nuo rugp­jū­čio 8 d. iki rugp­jū­čio 18 d. ap­žiū­ros ko­mi­si­ja va­ži­nės po Rad­vi­liš­kio ra­jo­no se­niū­ni­jas ir ste­bės, ku­rios so­dy­bos, gy­ven­vie­tės, gat­vės, dau­gia­bu­čiai, įmo­nės ir įstai­gos yra su­tvar­ky­tos pa­vyz­din­giau­siai.ais­te.Ap­žiū­ros-kon­kur­so ver­ti­ni­mo ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė Va­len­ti­na Gri­nie­nė tei­gė, kad jau te­ko ap­si­lan­ky­ti Šiau­lė­nų, Šau­ko­to Ty­ru­lių, Bai­so­ga­los, Grin­kiš­kio ir Skė­mių se­niū­ni­jo­se. Ko­mi­si­jos ver­ti­ni­mai la­bai įvai­rūs.
„Tu­ri­me ver­tin­ti ne tik ap­lin­kos gro­žį, bet...

Namuose – kitokie augintiniai

2017 m. rugpjūčio 12 d.
Dei­vi­das Pi­ke­lis, Vil­niaus ko­le­gi­jo­je stu­di­juo­sian­tis ve­te­ri­na­ri­ją, do­mi­si ne au­to­mo­bi­liais, bet na­riuo­ta­ko­jais. Na­muo­se vai­ki­nas jau tre­jus me­tus ne tik au­gi­na, bet ir vei­sia vo­rus, skor­pio­nus bei pri­žiū­ri bla­kes, sko­lo­pend­rą, o atei­ty­je no­rė­tų įkur­ti na­riuo­ta­ko­jų par­duo­tu­vę.ais­te.Tik įė­jus į Dei­vi­do Pi­ke­lio kam­ba­rį žvilgs­nis krin­ta į tvar­kin­gai su­dė­lio­tas dė­žu­tes. Jų – ne vie­na, taip pat ant sta­lo sto­vi ke­li di­de­li te­ra­riu­mai.
Ap­link...

Radviliškį papuoš knygų nameliai (3)

2017 m. rugpjūčio 10 d.
Rad­vi­liš­kio mies­te rug­sė­jo mė­ne­sį at­si­ras na­me­liai su kny­go­mis, ku­rio­mis ga­lės da­ly­tis vi­si no­rin­tys.ais­te.Rad­vi­liš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vie­šo­ji bib­lio­te­ka ini­ci­ja­vo sa­va­no­riš­ką kny­gų na­me­lių ga­mi­ni­mo ak­ci­ją.
Ka­dan­gi bib­lio­te­ka ak­ci­ją pa­skel­bė ne­tu­rė­da­ma jo­kio fi­nan­sa­vi­mo, iki rugp­jū­čio 5 die­nos kvie­tė sa­va­no­rius prie jos pri­si­dė­ti ga­mi­nant na­me­lius.
Į kvie­ti­mą pir­mo­ji at­si­lie­pė Rad­vi­liš­kio ra­jo­no gau­sių šei­mų aso­cia­ci­jos „Šei­mos ži­di­nys“...

Mokyklose įpusėjo pasiruošimo darbai

2017 m. rugpjūčio 10 d.
Rad­vi­liš­kio Vaiž­gan­to pro­gim­na­zi­jo­je ir Rad­vi­liš­kio Gra­ži­nos pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je vyks­ta in­ten­sy­vūs pa­si­ruo­ši­mo dar­bai. Ka­dan­gi bus priim­ta dau­giau vai­kų prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pė­se, prieš rug­sė­jo pir­mą­ją ruo­šia­mi ir tvar­ko­mi ka­bi­ne­tai.ais­te.Šių me­tų nau­jo­vė – 10 su pu­se va­lan­dos truk­mės gru­pės. Vai­kai, kaip ir dar­že­liuo­se, vi­są die­ną pra­leis mo­kyk­lo­je, eis mie­go­ti pie­tų mie­go, žais­ti į lau­ką.
Rad­vi­liš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus...

Burbiškio dvare – Auksinių vestuvių šventė

2017 m. rugpjūčio 10 d.
Jau tre­čią kar­tą vyk­sian­čio­je Auk­si­nių ves­tu­vių šven­tė­je bus pa­gerb­ta ir dei­man­ti­nė su­tuok­ti­nių po­ra.
Ju­bi­lia­tai šven­tės me­tu bus pa­svei­kin­ti mu­zi­ki­niais kū­ri­niais ir bus pa­kvies­ti su­šok­ti Auk­si­nių ves­tu­vių val­są.
„Mū­sų tiks­las – pa­gerb­ti žmo­nes, ku­rie san­tuo­ko­je iš­gy­ve­no 50 me­tų. No­ri­me pa­ro­dy­ti dė­me­sį už tai, kad jie su­ge­bė­jo iš­lai­ky­ti stip­rią san­tuo­ką“, – kal­bė­jo Rad­vi­liš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Če­po­no­nis.
Pa­sak me­ro, šios šven­tės da­ly­viai mums yra...

Palonų bendruomenės šventė (2)

2017 m. rugpjūčio 8 d.
Pas­ku­ti­nį lie­pos sa­vait­ga­lį Pa­lo­nų bend­ruo­me­nės na­riai ne tik svei­ki­no Onas, bet ap­do­va­no­jo ir gra­žiau­sių so­dy­bų šei­mi­nin­kus, iš­rin­ko gar­bės pi­lie­tį.ais­te.Bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė Gi­ta­na Ke­me­šie­nė, pa­va­duo­to­jas Re­na­tas Mic­kus ir se­niū­nas Ro­mas Kal­vai­tis pa­svei­ki­no ir ap­do­va­no­jo net 30-ties gra­žiau­sių so­dy­bų šei­mi­nin­kus.
Šie­met į Pa­lo­nų gar­bės pi­lie­čių kny­gą bu­vo įra­šy­ta Efe­mi­ja Ja­kai­ty­tė už pa­rei­gin­gu­mą, darbš­tu­mą, pa­gal­bą pa­lo­niš­kiams ruo­šian­tis įvai­rioms šven­tėms.
Po...

Į Radviliškį parvežė ir Europos žmonių festivalį (1)

2017 m. rugpjūčio 5 d.
Rad­vi­liš­kie­čiai 6 die­nas var­žė­si Eu­ro­pos žmo­nių fes­ti­va­ly­je. Bend­ro­je spor­to ir kul­tū­ros sri­čių įskai­to­je pir­mą­ją vie­tą lai­mė­jo is­pa­nai. Rad­vi­liš­kie­čiai užė­mė tre­čią­ją vie­tą, bet ant lau­rų neuž­mi­go: jau svars­to, kaip ki­tų me­tų fes­ti­va­lio da­ly­vius ga­lė­tų priim­ti sa­va­me kraš­te.ais­te.Lie­pos 23-29 die­no­mis 25-tą kar­tą or­ga­ni­zuo­ja­ma­me fes­ti­va­ly­je Pran­cū­zi­jo­je, La Cha­taig­ne­raie mies­te­ly­je, rad­vi­liš­kie­čiai var­žė­si su 13 Eu­ro­pos ša­lių. Rad­vi­liš­kie­čiai ban­dė įro­dy­ti, kad yra ge­riau­si skir­tin­go­se...

Su ministru aptarta Radviliškio ligoninės situacija (1)

2017 m. rugpjūčio 5 d.
Rugp­jū­čio 1 d. į Rad­vi­liš­kio li­go­ni­nę svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ras Au­re­li­jus Ve­ry­ga at­vy­ko ap­tar­ti dar­bo or­ga­ni­za­vi­mo, pa­slau­gų įkai­nių klau­si­mus.ais­te.Mi­nist­rui rad­vi­liš­kie­čiai me­di­kai pa­tei­kė pra­kti­nių pa­siū­ly­mų dėl pa­slau­gų įkai­nių di­di­ni­mo kai­muo­se dir­ban­tiems gy­dy­to­jams.
Kal­bė­ta apie gy­dy­to­jų trū­ku­mą ir no­rą pri­trauk­ti jau­nus spe­cia­lis­tus.
Rad­vi­liš­kio li­go­ni­nės di­rek­to­rė Da­nu­tė Po­ve­laus­kie­nė tei­gė, kad li­go­ni­nės dar­buo­to­jai no­rė­tų gau­ti ir dau­giau lė­šų...

Diskutuota dėl buitinio pastato renovacijos

2017 m. rugpjūčio 5 d.
Iš 28 bui­ti­nio pa­sta­to bend­ra­sa­vi­nin­kų su­si­rin­ko 15. Iš kar­to pra­dė­jo vir­ti dis­ku­si­jos dėl pa­sta­to re­no­va­ci­jos. Vie­ni tei­gė, kad rei­kia pa­sta­tą tvar­ky­ti, lauk­ti nė­ra ko. Ki­ti ban­dė įro­dy­ti, kad prie pa­sta­to tvar­ky­mo jau yra pri­si­dė­ję. Vers­li­nin­kai, įsi­dė­ję plas­ti­ki­nius lan­gus, nu­da­žę sie­nas, ne­no­ri keis­ti ir mo­kė­ti už re­no­va­ci­ją tiek, kiek mo­kė­tų ki­ti vers­li­nin­kai nie­ko nein­ves­ta­vę į sa­vo pa­tal­pas.
Ka­dan­gi bui­ti­nia­me pa­sta­te ne­bu­vo val­dy­mo...

Globėjus ir globotinius pakvietė į stovyklą

2017 m. rugpjūčio 3 d.
Rad­vi­liš­kio pa­ra­pi­jos bend­ruo­me­nės so­cia­li­nių pa­slau­gų cent­ras no­rė­da­mas at­si­dė­ko­ti glo­bė­jams, jiems ir jų glo­bo­ti­niams lie­pos 28 die­ną or­ga­ni­za­vo vie­nos die­nos sto­vyk­lą „Mes kar­tu“. Cent­ro di­rek­to­rės Ri­tos Pra­nės Vi­li­mai­tės žo­džiais, no­rė­ta, kad glo­bė­jai ir vai­kai, įsi­trau­kę į įvai­rius už­siė­mi­mus, ga­lė­tų ar­ti­miau su­si­pa­žin­ti, už­mirš­ti kas­die­nius rū­pes­čius.ais­te.Dar prieš sto­vyk­los ati­da­ry­mą glo­bė­jai ir vai­kai bū­rė­si į „Ari­mai­čio“ sto­vyk­la­vie­tę pa­bend­rau­ti.
Pa­vė­si­nė­je...

Šiaulėnų miestelis šventė jubiliejų

2017 m. rugpjūčio 1 d.
Šiau­lė­nų mies­te­lis sa­vo 525-tą­jį ju­bi­lie­ji­nį gim­ta­die­nį šven­tė net tris die­nas. Šven­tės me­tu vy­ko spor­to var­žy­bos, kon­cer­tai, bu­vo ap­do­va­no­ti mies­tui la­biau­siai nu­si­pel­nę pi­lie­čiai.ais­te.Penk­ta­die­nio va­ka­rą mies­te­lio aikš­tė­je vy­ko šven­tės ati­da­ry­mas. Jo me­tu bu­vo įteik­tos Rad­vi­liš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ro An­ta­no Če­po­no­nio pa­dė­kos Džiul­je­tai Ra­gaus­kie­nei, Al­mu­tei ir Eu­ge­ni­jui Pet­ry­loms, Svet­la­nai Vi­lus­kie­nei, Rim­vy­dui Di­čiū­nui ir Joer­gen...

Kur radviliškiečiai dažniausiai leidžia laisvalaikį?

2017 m. liepos 29 d.

Bu­vu­si vai­kų dar­že­lio auk­lė­to­ja Ele­na STAN­KE­VI­ČIE­NĖ:
– Ir dar­bo die­nas, ir sa­vait­ga­lį daž­niau­siai pra­lei­džiu so­de. So­de ne tik il­siuo­si, bet ir pa­si­dar­buo­ju. Ne­to­li yra ir vai­kų so­dy­bos, tai su vai­kais su­si­tin­ka­me. So­de mums la­biau­siai pa­tin­ka.
Spor­ti­nin­kai Do­man­tas BUR­NEI­KA ir Jus­ti­nas LIA­ČAS:
– Daž­niau­siai jau­ni­mas ren­ka­si Rad­vi­liš­kio lais­va­lai­kio ir pra­mo­gų par­ke. Pie­tų me­tu prie lau­ko tre­ni­ruok­lių su­si­ren­ka jau­ni­mas...

Turguje – šių metų derliaus mozaika

2017 m. liepos 29 d.
Rad­vi­liš­kio tur­gu­je ir ketvirtadienį su­si­ren­ka daug par­da­vė­jų, siū­lan­čių dar­žo­vių, uo­gų, pie­no pro­duk­tų. Dau­ge­lis ūki­nin­kų pa­klaus­ti at­sa­ko, kad šie me­tai ir anks­ty­vo­jo der­liaus, ir kai­nų at­žvil­giu la­bai ne­si­ski­ria nuo praei­tų. Pir­kė­jai no­rė­tų, kad vis­kas kai­nuo­tų ma­žiau.ais­te.Uo­gių pa­siū­la ket­vi­ra­die­nio tur­gu­je la­bai įvai­ri – vyš­nios, braš­kės, juo­die­ji ser­ben­tai, mė­ly­nės, ši­lauo­gės, avie­tės.
Ūki­nin­kė Dia­na Špa­kaus­kie­nė sa­kė, kad šiais me­tais ne­ma­žai braš­kių su­pu­vo, nes daug li­jo. Ne­pai­sant to, der­lius...

Radviliškietis nori sveikatinti žmones (3)

2017 m. liepos 29 d.
Ma­sa­žuo­to­jas Ma­tas Gvaz­daus­kas ini­ci­ja­vo pel­no ne­sie­kian­čios or­ga­ni­za­ci­jos „Mo­kyk už Lie­tu­vą“ įkū­ri­mą. Or­ga­ni­za­ci­jos tiks­las – vyk­dy­ti so­cia­li­nę veik­lą, ku­rios me­tu kaimuo­se, mies­te­liuo­se gy­ve­nan­tys žmo­nės bū­tų švie­čia­mi svei­ka­tin­gu­mo te­mo­mis.„Vil­niu­je vyks­ta daug se­mi­na­rų, or­ga­ni­zuo­ja­mi įvai­rūs su­si­ti­ki­mai, ku­riuo­se kal­ba­ma apie spor­to, svei­kos mi­ty­bos svar­bą, bet ma­žuo­se mies­tuo­se, kai­muo­se tam nė­ra ski­ria­ma daug dė­me­sio“, – apie idė­jos...

Eibariškių parko darbai turėtų prasidėti kitą pavasarį (2)

2017 m. liepos 29 d.
Rad­vi­liš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je bu­vo ap­tar­tas ir pa­ko­re­guo­tas Ei­ba­riš­kių par­ko zo­nos su­tvar­ky­mo pro­jek­tas. At­li­kus par­ko in­ven­to­ri­za­ci­ją bu­vo ras­ta daug au­ga­lų, įtrauk­tų į Rau­do­ną­ją kny­gą, to­dėl sie­kiant iš­sau­go­ti kraš­to­vaiz­dį, bu­vo at­si­sa­ky­ta ke­lių anks­tes­nių idė­jų.ais­te.Lie­pos 27 die­ną pro­jek­tą pri­sta­tęs UAB „Plėt­ros par­tne­riai“ di­rek­to­rius Pa­vel Ver­bo­vič pa­sa­ko­jo, kad pro­jek­te iš­li­ko ta­kai, pa­ki­to tik jų pa­skir­tis.
Anks­čiau bu­vo pla­nuo­ja­ma juos pri­tai­ky­ti...

Darbas su bitėmis – ir verslas, ir poilsis

2017 m. liepos 27 d.
Šie me­tai bi­ti­nin­kams nė­ra pa­tys ge­riau­si, nes dėl pra­stų orų bi­tės pri­ne­ša ma­žiau me­daus. Bet Rad­vi­liš­kio bi­ti­nin­kų drau­gi­jos pir­mi­nin­kei Si­gi­tai Gakš­tie­nei svar­bes­nis džiaugs­mas, ku­rį su­tei­kia dar­bas su bi­tė­mis. „Žie­mą lau­kia­me, ka­da ga­lė­si­me ei­ti prie avi­lių, pa­siilgs­ta­me net bi­čių įgė­li­mo“, – sa­kė bi­ti­nin­kė, ku­rios šei­ma rū­pi­na­si ke­tu­riais šim­tais bi­čių šei­mų.ais­te.– Ko­dėl šiais me­tais bi­tės pri­ne­ša ma­žiau me­daus?– Pa­va­sa­ris šie­met bu­vo la­bai šal­tas, bi­tės ne­ga­lė­jo nor­ma­liai mai­tin­tis...

Viešuosius darbus dirbs mažiau asmenų

2017 m. liepos 27 d.
Ka­dan­gi pro­gra­mai įgy­ven­din­ti yra skir­ta 96,4 tūks­tan­čio eu­rų, Rad­vi­liš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba tu­rė­jo ap­ri­bo­ti vie­šuo­sius dar­bus dir­ban­čių dar­bi­nin­kų skai­čių. Pa­vyz­džiui, Rad­vi­liš­kio mies­to se­niū­ni­jo­je įdar­bin­ti bus tik 88 as­me­nys, va­di­na­si, kiek­vie­ną mė­ne­sį vie­šuo­sius dar­bus ga­lės dirb­ti apie 17 žmo­nių. Se­niū­ni­jos in­ži­nie­rė-ap­žel­din­to­ja Ri­ta Man­ku­tė tei­gė, kad praei­tų me­tų lie­pos mė­ne­sį dir­bo 30 žmo­nių, o šių me­tų – 11.
Su­ma­žin­tas bu­vo ne tik dar­bi­nin­kų skai­čius, pa­si­kei­tė ir...

Žygeiviai vingiavo piliakalnių keliais (1)

2017 m. liepos 25 d.
Į dvie­jų die­nų žy­gį iš­si­ruo­šęs bū­rys dvi­ra­čių en­tu­zias­tų ap­lan­kė pen­kis Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne esan­čius pi­lia­kal­nius ir sėk­min­gai už­bai­gė sep­tin­tus me­tus or­ga­ni­zuo­ja­mą dvi­ra­čių žy­gį, ap­lan­kant svar­bias pa­vel­do­sau­gos vie­tas. Šių­me­tis žy­gis bu­vo skir­tas Pi­lia­kal­nių me­tams pa­mi­nė­ti.alaima@sktastas.ltAp­lan­ky­ti Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne esan­čius pi­lia­kal­nius su­si­bū­rė 22 en­tu­zias­tai. Vy­riau­siam dvi­ra­ti­nin­kui – 69-eri, jau­niau­siam – 13. Tai – jau sep­tin­ta­sis ra­jo­ne or­ga­ni­zuo­ja­mas...

Šalia Tremties vagono – obeliskas kovotojams už laisvę (1)

2017 m. liepos 22 d.
Iki Lie­tu­vos vals­ty­bės šimt­me­čio mi­nė­ji­mo Rad­vi­liš­ky­je, ša­lia Trem­ties va­go­no, tu­rė­tų at­si­ras­ti ar­chi­tek­tū­ri­nis an­samb­lis trem­ti­niams ir ko­vo­to­jams už Lie­tu­vos lais­vę at­min­ti. Jo kon­cep­ci­ja ap­tar­ta ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bė­je.Lais­vės pa­mink­lu va­di­na­mas me­mo­ria­li­nis an­samb­lis tu­rė­tų at­si­ras­ti Lais­vės alė­jo­je ir pra­tęs­ti vie­šą­ją erd­vę, esan­čią ša­lia ten jau sto­vin­čio Trem­ties va­go­no.
Ar­chi­tek­tū­ri­nio an­samb­lio kon­cep­ci­ja, jo sto­vė­ji­mo vie­ta, įvy­kiai ir žmo­nės, ku­rių...

Dienos populiariausi

Ūkininkai spėja ir darbus nudirbti, ir sodybą gražinti

2017 m. rugpjūčio 12 d.
lankomiausias

Dvarą parduos, neįgaliuosius iškels (5)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
daugiausiai komentuotas