(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Krašto žinios

Etikos sargai susirūpino savo reputacija

2017 m. rugsėjo 8 d.

Pak­ruo­jo sa­vi­val­dy­bės Eti­kos ko­mi­si­ja su­si­rū­pi­no vie­ša nuo­mo­ne apie sa­ve. Už­va­kar po­sė­dy­je nu­spręs­ta kreip­tis į ra­jo­no me­rą, Ta­ry­bą, kad bū­tų su­da­ry­ta dar­bo gru­pė tir­ti, kaip at­si­ra­do Ko­mi­si­jos spren­di­mo do­ku­men­tas, ku­rio nu­ta­ria­mo­ji da­lis ga­li pri­lyg­ti klas­to­tei. Vėl, tik jau rim­tai, už­si­min­ta apie ko­mi­si­jos at­si­sta­ty­di­ni­mą.

Ja­ni­na VAN­SAUS­KIE­NĖ

pakruojis@skrastas.lt

Skan­da­lu virs­tan­tys ko­mi­si­jos spren­di­mai dėl Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bės tar­ny­bo­je, ne­pai­sy­mas Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos (VTEK) pa­ve­di­mų, ne­si­lai­ky­mas ope­ra­ty­vu­mo prin­ci­po, o ga­liau­siai ir at­si­ra­dęs spren­di­mo do­ku­men­tas su prie­šin­gu po­sė­dy­je vy­ku­sio bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tu ir šiam fak­tui pa­te­kus į „Šiau­lių kraš­tą“ ("Pak­ruo­jo eti­kos sar­gai klimps­ta į skan­da­lą“, 2017 08 29) – kir­to per pa­si­ti­kė­ji­mą vie­tos eti­kos sar­gais.

Va­kar bai­gian­tis po­sė­džiui ko­mi­si­jos na­rys Vy­tau­tas Kil­čiaus­kas pa­reiš­kė: „Tu­riu pa­siū­ly­mą: vi­sai ko­mi­si­jai at­si­sta­ty­din­ti“. Šiam pri­ta­rė ir ko­mi­si­jos na­riai Al­vy­das Žu­vi­nin­kas, bei Po­vi­las Kar­ve­lis, pa­siū­lę „pa­si­tik­rin­ti Ta­ry­bo­je“.

Ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Vir­gi­ni­jus Ka­ci­le­vi­čius pa­ste­bė­jo, kad vi­sos ko­mi­si­jos at­si­sta­ty­di­ni­mo ga­li­my­bė ne­nu­ma­ty­ta nuo­sta­tuo­se.

Pa­siū­ly­mas vi­siems at­si­sta­ty­din­ti pa­lik­tas ko­mi­si­jos na­rių pa­mąs­ty­mui iki ki­to po­sė­džio.

O šia­me nu­spręs­ta kreip­tis į ra­jo­no Ta­ry­bą ir me­rą, kad bū­tų su­da­ry­ta dar­bo gru­pė tir­ti, kaip at­si­ra­do Ko­mi­si­jos spren­di­mo, priim­to ge­gu­žės 30-ąją, do­ku­men­tas, ku­rio nu­ta­ria­mo­ji da­lis prie­šin­ga bal­sa­vi­mo po­sė­dy­je re­zul­ta­tui ir, kad šie do­ku­men­tai iki rugp­jū­čio pa­bai­gos ne­bu­vo pa­vie­šin­ti, iš­siųs­ti VTEK? Ge­gu­žės 30-osios spren­di­mas bu­vo priim­tas po­sė­džiui pir­mi­nin­kau­jant ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jui Gin­ta­rui Šur­nai.

Ne­vy­nio­da­mi žo­džių į va­tą eti­kos sar­gai ban­dė bū­ti sa­vik­ri­tiš­ki. „Kaip mes da­bar at­ro­do­me mul­ti­me­di­jo­je? Vie­ni ki­tus tir­si­me?“

To­kiai sa­vik­ri­ti­kai at­si­ras­ti ga­lė­jo pa­dė­ti ir ne­pa­vy­dė­ti­na, per ke­le­tą pa­sta­rų­jų mė­ne­sių su­si­klos­čiu­si ko­mi­si­jos si­tua­ci­ja.

Iš gau­tų pra­šy­mų Ko­mi­si­jai iš­tir­ti kai ku­rių ra­jo­no Ta­ry­bos na­rių ga­li­mą vie­šų ir pri­va­čių in­te­re­sų konf­lik­tą, du – dėl Eti­kos ko­mi­si­jos va­do­vų: pir­mi­nin­ko V. Ka­ci­levičiaus ir pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jo Gin­ta­ro Šur­nos.

Pir­mą­jį kar­tą G. Šur­na sa­vo ko­le­gų teis­mui pa­te­ko ne­nu­si­ša­lin­da­mas ski­riant VŠĮ Pak­ruo­jo li­go­ni­nei 30 tūks­tan­čių eu­rų iš biu­dže­to. Li­go­ni­nė yra jo se­sers dar­bo­vie­tė. Ne­nu­si­ša­li­no svars­tant lė­šų sky­ri­mą ir V.Ka­ci­le­vi­čius – li­go­ni­nė­je dir­ba jo žmo­na.

Ko­le­gos ko­mi­si­jos va­do­vus pri­pa­ži­no ne­bu­vus ša­liš­kais, nu­spren­dė, jog jie Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bės tar­ny­bo­je įsta­ty­mo ne­pa­žei­dė, nes ne­tu­rė­jo iš to nau­dos. VTEK pa­ve­dė at­lik­ti ty­ri­mą ir ver­ti­ni­mą iš nau­jo, ta­čiau ir tai pa­da­riu­si pa­kruo­jiš­kių ko­mi­si­ja, sa­vo spren­di­mų ne­kei­tė.

Šia­me po­sė­dy­je G. Šur­na ne­da­ly­va­vo, pra­neš­ta, jog šiuo me­tu iš­vy­kęs iš Lie­tu­vos. To­dėl po­sė­dy­je neap­siei­ta be spė­lio­nių ir užuo­mi­nų „kaip Gin­ta­ras pa­si­mo­vė“ ir ko­dėl priim­ti spren­di­mai bu­vo „už­spaus­ti“.

Au­to­rės nuo­tr.

Eti­kos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Vir­gi­ni­jus Ka­ci­le­vi­čius ne­ma­to tie­si­nės ga­li­my­bės ko­mi­si­jai at­si­sta­ty­din­ti.

Vy­tau­tas Kil­čiaus­kas pir­ma­sis pra­bi­lo apie pa­šli­ju­sią ko­mi­si­jos re­pu­ta­ci­ją ir pa­siū­lė vi­siems at­si­sta­ty­din­ti.

Dienos populiariausi

Lageris atskyrė pusseseres (96)

2013 m. spalio 12 d.
lankomiausias

Nuo emigracijos iki korupcijos (488)

2016 m. sausio 26 d.
daugiausiai komentuotas

Komentarai (3)

iš šono pažiūrėjus, 2017-09-11 10:49
Šurniuks toks mandras po Gailiaus sparneliu ,o va kaip vienam reik kažką padaryti tai protelis skystas

kreipinys, 2017-09-10 20:38
komisija kreipsis į merą, o kad tas meras pats pažeidęs etiką. Komisijoje visa opozicija susitepę, bet kažkodėl Karveliui tas kas galioja Anušauskienei jam negalioja, jis galėjo balsuoti už ligoninės biudžetą, jis pagal Jecevičių nedirba ligoninėj. .Komisija atsistatydina gal kad nereikėtų pyktis su galva,kad nereikėtų priimti sprendimo dėl Kižienės pažeidimų. Kada ,,Š.K'' pagaliau pradės rašyti visą tiesą apie valdžią ir jos savivaliavimą? Ištikimai tarnaujama draugystei!? Socdemai, ko jūs tylit? jus tai drabstė purvais už būtą ir nebūtą, iškuopėt paliktą šudą,grąžinot Pakruojį, traukėt investicijas. o dabartiniai daro ką nori, rajono žmonės jau neberūpi. Mes ne kvaili, dar skiriam pelus nuo grūdų. Kitus teisdami, patys būkit nesusitepę

kalciausia, 2017-09-10 19:43
sekretore- kas gi raso tuos komisiju protokolus? Patys politikai neraso, sekretore visai be kompetencijos, o Surna "pasimove", kad neskaito, ant ko parasa deda. Beje, kai neziuri, ant ko parasa dedi, gali ir ant naru pabust koki ryta...

Rodomi komentarai nuo 1 iki 3. Iš viso: 3

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 3
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas