(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pirmas puslapis

Per javapjūtę sėjo pažadus (23)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
Va­kar Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės po­sė­džių sa­lė­je re­gio­no ūki­nin­kai su­si­rin­ko iš­girs­ti apie val­džios „po­ky­čių krep­še­lį“ že­mės ūkiui. Ūki­nin­kai me­tė dar­bus per pa­tį ja­vap­jū­tės įkarš­tį ir klau­sė­si že­mės ūkio mi­nist­ro, Sei­mo na­rių pa­ža­dų. Ko­kį „po­ky­čių krep­še­lį“ val­džia ža­da kai­mui, re­gio­nui ir kiek­vie­nai mo­čiu­tei?Į iš anks­to pla­nuo­tą su­si­ti­ki­mą su že­mės ūkio mi­nist­ru Bro­niu­mi Mar­kaus­ku at­vy­kę žmo­nės pir­miau­sia iš­vy­do ne mi­nist­rą, o da­lį Šiau­lių ap­skri­ties vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se rink­tų Sei­mo na­rių. Lais­va­lai­kio...

Tau­ti­nin­kai "gaudo" žvirblį (3)

2017 m. rugpjūčio 11 d.
Rugp­jū­čio 15-ąją su­kan­ka ly­giai trys mė­ne­siai, kai Lie­tu­vių tau­ti­nin­kų są­jun­ga pri­bloš­kė Šiau­lių ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bę pre­ten­zi­ja į is­to­ri­nį pa­sta­tą Šiau­liuo­se, Auš­ros alė­jo­je 21, kur il­gus me­tus vei­kė ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Kul­tū­ros sky­rius, bib­lio­te­ka. Tau­ti­nin­kai jau ofi­cia­liai krei­pė­si į ra­jo­no Ta­ry­bą, kad ši priim­tų spren­di­mą grą­žin­ti pa­sta­tą. Jei­gu ne – kreip­sis į teis­mą. O ką da­rys su is­to­ri­niu pa­sta­tu is­to­ri­nė­je Šiau­lių vie­to­je tau­ti­nin­kai?Tau­ti­nin­kai ofi­cia­liai krei­pė­si į...

Aviacijos bazėje keičiasi vaizdas ir vadovybė (2)

2017 m. rugpjūčio 11 d.
Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Ka­ri­nių oro pa­jė­gų (KOP) Avia­ci­jos ba­zė­je – nau­jo­vės. Iš­ki­lo ke­tu­raukš­tis gy­ve­na­ma­sis komp­lek­sas, re­mon­tuo­ja­mi rie­dė­ji­mo ta­kai, aikš­te­lės, pe­ro­nas, Jur­gio Dob­ke­vi­čiaus an­ga­ras. Pa­si­kei­ti­mai – ir va­do­vy­bė­je. Nuo šian­dien Avia­ci­jos ba­zei pra­de­da va­do­vau­ti pul­ki­nin­kas lei­te­nan­tas An­ta­nas Ma­tu­tis. Šta­bo vir­ši­nin­ką pul­ki­nin­ką lei­te­nan­tą Ser­gė­jų Buit­vi­dą pa­keis ma­jo­ras Alek­sie­jus Bo­je­vi­kas.Lai­ki­nai KOP Avia­ci­jos ba­zės va­do pa­rei­gas ėjęs...

Vasaros prasmė – stovyklos su vaikais (7)

2017 m. rugpjūčio 10 d.
Šiau­lie­tis skau­tas, is­to­ri­jos mo­ky­to­jas Ser­ge­jus Sta­pon­kus šią va­sa­rą da­ly­vau­ja jau penk­to­je sto­vyk­lo­je. Ne­se­niai su skau­tais grį­žęs iš Uk­rai­nos, ak­ty­vus šiau­lie­tis iš­vy­ko prie Lūks­to eže­ro su Kur­tu­vė­nų pa­ra­pi­jos vai­kais. Ser­žas nea­be­jo­ja: sto­vyk­lo­se pra­leis­tas lai­kas su vai­kais daug nau­din­ges­nis, nei gu­li­nė­ji­mas pa­jū­ry­je ir brai­dy­mas po šal­tą Bal­ti­jos jū­ros van­de­nį.S. Sta­pon­kus – pil­nas įspū­džių. Uk­rai­no­je su sep­ty­nių skau­tų (še­ši šiau­lie­čiai ir vie­na pa­lan­giš­kė...

Žali vairuotojai iš­va­žiuos į gat­ves ir kie­mus (2)

2017 m. rugpjūčio 10 d.
Nuo rug­sė­jo 1 die­nos įsi­ga­lio­ja nau­ja leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių (B ka­te­go­ri­jos) eg­za­mi­na­vi­mo tvar­ka. Nuo ta­da pra­de­dan­čių­jų vai­ruo­to­jų įgū­džiai bus tik­ri­na­mi tik rea­lia­me eis­me, o ne, kaip šiuo me­tu, ir pra­ti­mų aikš­te­lė­je.Ši ži­nia vi­suo­me­nė­je su­kė­lė dis­ku­si­jų: ko­kios grės­mės ty­kos, jei eg­za­mi­nuo­ja­ma­jam teks už­duo­tis tvar­kin­gai pa­sta­ty­ti „Re­git­ros“ au­to­mo­bi­lį ne tarp dvie­jų gai­re­lių, kaip da­bar, o tarp dvie­jų pra­ban­gių mer­se­de­sų?Įsa­ky­mą lie­pos pa­bai­go­je pa­si­ra­šęs vi­daus rei­ka­lų...

Reikalingi nereikalingi mokytojai (14)

2017 m. rugpjūčio 9 d.
Ar­tė­jant nau­jiems moks­lo me­tams Šiau­lių te­ri­to­ri­nė­je dar­bo bir­žo­je pa­bi­ro pe­da­go­gų paieš­kos: mo­kyk­los ieš­ko pe­da­go­gų, o pe­da­go­gai – mo­kyk­lų. Ka­tast­ro­fiš­kai trūks­ta pe­da­go­gų iki­mo­kyk­li­nu­kams ir prieš­mo­kyk­li­nu­kams, su ryš­kiais ži­bu­riais mo­kyk­lų va­do­vai ieš­ko ir kai ku­rių da­ly­ki­nin­kų. Mo­kyk­lų va­do­vai ste­bi noks­tan­čią pro­ble­mą, švie­ti­mo stra­te­gai – mo­ky­to­jų „ke­pi­mą“ per vie­ne­rius me­tus, bet už dvi­gu­bą kai­ną.In­ter­ne­ti­nė­je Dar­bo bir­žos sve­tai­nė­je – iš­ti­si pus­la­piai su mo­kyk­lų skel­bi­mais...

Į padėjėjas – per mero gerą širdį (65)

2017 m. rugpjūčio 9 d.
Šiau­lių me­ro Ar­tū­ro Vi­soc­ko pa­dė­jė­ja va­kar pra­dė­jo dirb­ti Jū­ra­tė Ši­vic­kie­nė, par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ mies­to sky­riaus pir­mi­nin­kė. Ji, skir­tin­gai nei opo­zi­ci­jo­je esan­ti Ta­ry­bos „tvar­kie­čių“ frak­ci­ja, reiš­kė nuo­šir­džią pa­ra­mą me­rui. Už tai ir ga­vo po­stą.
Nau­jo­ji me­ro pa­dė­jė­ja Jū­ra­tė Ši­vic­kie­nė dirbs pu­se eta­to. Pa­rei­gi­nis at­ly­gi­ni­mas už pu­sę dar­bo die­nos su­da­rys 300 eu­rų (su mo­kes­čiais). Plius me­ras sky­rė sa­vo pa­dė­jė­jai 60 pro­cen­tų at­ly­gi­ni­mo prie­dą.
53 me­tų J...

Šeima grįžo namo

2017 m. rugpjūčio 8 d.
Kel­mės ra­jo­ne, Šau­kė­nų mies­te­ly­je, gy­ve­nan­tys Ag­nė ir Juo­zas Ja­no­niai de­vy­ne­rius me­tus dir­bo Ai­ri­jo­je. Ta­čiau ten ne­lip­dė gūž­tos. Na­mus kū­rė Lie­tu­vo­je, Ag­nės gim­ti­nė­je.Skir­tin­gai nuo ki­tų emig­ran­tų at­ža­lų ne­di­de­li, gra­žios gam­tos prie­globs­ty­je įsi­kū­rę Šau­kė­nai pa­tin­ka ir Ja­no­nių vai­kams. Jei­gu pra­si­kals­ta, tė­vai su­draus­mi­na pa­sa­ky­da­mi: „Jei­gu ne­klau­sy­sit, skri­sim į Ai­ri­ją“.Ag­nė Ud­ry­tė-Ja­no­nie­nė įgi­jo siu­vi­mo tech­no­lo­gės spe­cia­ly­bę Kau­no tech­no­lo­gi­jų uni­ver­si­te­te...

Ko­kią žu­vį gau­dys re­gio­nai? (9)

2017 m. rugpjūčio 5 d.
Mig­ra­ci­jos upė pla­tė­ja, o val­džios iš­rink­tie­ji nuo griū­van­čio Ge­di­mi­no kal­no ban­do dai­ry­tis į re­gio­nus. Vie­ną die­ną de­monst­ruo­ja rū­pes­tį, ki­tą – vis la­biau cent­ra­li­zuo­ja val­dy­mą, nai­kin­da­mi vals­ty­bi­nių įstai­gų pa­da­li­nius re­gio­nuo­se. Ki­tą mė­ne­sį tu­rė­tų pa­si­ro­dy­ti re­gio­ni­nės plėt­ros gai­rės, o iki me­tų pa­bai­gos paaiš­kės, ko­kia yra kiek­vie­no re­gio­no spe­ci­fi­ka, į ku­rią bus nu­krei­pia­mos in­ves­ti­ci­jos. Šiau­lių re­gio­nas ga­li tap­ti pi­lo­ti­niu re­gio­nu iš­ban­dy­ti nau­jo­vę.Vi­daus rei­ka­lų...

Tikrasis vargas kenčia tyliai (13)

2017 m. rugpjūčio 4 d.
Spe­cia­lis­tai so­cia­li­niam dar­bui kei­čia veik­los sti­lių. Nors vi­sas dar­bo lai­kas pra­vers­tų dirb­ti su do­ku­men­tais, ta­čiau bent da­lį die­nų jie ski­ria va­ži­nė­ti į kai­mus, lan­ky­ti žmo­nes, tirti jų lū­kes­čius ir po­rei­kius.„Po to­kių ke­lio­nių api­ma dve­jo­pas jaus­mas. Gai­la dėl su­si­klos­čiu­sių ap­lin­ky­bių vargs­tan­čių ar­ba sa­vo ydų įkai­tais ta­pu­sių žmo­nių. Il­gai apie tai gal­vo­ju ir drau­ge sten­giuo­si vy­ti ša­lin tas min­tis, kuo ma­žiau sve­ti­mų bė­dų su­ger­ti į sa­ve, nes tie­siog ne­pa­jėg­čiau su kiek­vie­nu drau­ge...

Kodėl Naujojoje Akmenėje gražu kaip Šveicarijoje? (68)

2017 m. rugpjūčio 3 d.
Vie­šo­jo­je erd­vė­je dis­ku­tuo­ja­ma, ko­dėl Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šų vis dau­giau plau­kia į Kal­niš­kių kai­me esan­tį di­džiau­sią ra­jo­ne gė­li­nin­kys­tės ūkį.Sa­vi­val­dy­bės pi­ni­gų gė­li­nin­kų są­skai­to­je pa­dau­gė­jo, kai ūkio sa­vi­nin­kė Edi­ta Stat­kie­nė įsi­dar­bi­no Ak­me­nės ra­jo­no kul­tū­ros cent­ro di­rek­to­re. Pa­va­sa­rį ji vers­lą per­da­vė ma­mai Ge­no­vai­tei Gau­čie­nei.Ro­vė ir so­di­noĮsi­bė­gė­jus va­sa­rai Nau­jo­jo­je Ak­me­nė­je ir Ven­to­je gė­lė­mis mar­guo­jan­čiuo­se cent­ri­nių gat­vių žie­di­nių san­kry­žų ža­liuo­siuo­se...

Dujų sprogimas sudraskė namą (3)

2017 m. rugpjūčio 3 d.
Nak­tį į tre­čia­die­nį Šiau­liuo­se, Pai­tai­čių gat­vė­je, esan­čio dau­gia­bu­čio vie­na­me iš bu­tų, nu­griau­dė­jo ga­lin­gas spro­gi­mas. Jis ga­ba­lais iš­taš­kė ko­ne pu­sę na­mo.Pir­mi­niais duo­me­nimis, spro­gi­mą bu­te su­kė­lė du­jų nuo­tė­kis.Ne­pai­sant to, kad li­ko be na­mų, bu­to gy­ven­to­jas šią ne­lai­mę ga­li va­din­ti lai­min­ga: jis ir kai­my­nas at­si­pir­ko tik ne­sun­kiais su­ža­lo­ji­mais.Prie pat ge­le­žin­ke­lio, Pai­tai­čių gat­vės ga­le, esan­tis dau­gia­bu­tis po tre­čią va­lan­dą nak­ties nu­griau­dė­ju­sio spro­gi­mo...

Medikai rodo pavyzdį – važinėja dviračiu (1)

2017 m. rugpjūčio 1 d.
Da­lis Res­pub­li­ki­nės Šiau­lių li­go­ni­nės me­di­kų ir ki­tų dar­buo­to­jų į dar­bą šią va­sa­rą va­žiuo­ja dvi­ra­čiais. Min­tis pa­ska­tin­ti ko­le­gas min­ti dvi­ra­tį ir ro­dy­ti pa­vyz­dį vi­siems ki­lo Kar­dio­lo­gi­jos rea­ni­ma­ci­jos ir in­ten­sy­vio­sios te­ra­pi­jos sky­riaus ve­dė­jui And­riui Bub­liaus­kui. Me­di­kai fi­zi­nį krū­vį re­ko­men­duo­ja ir sa­vo pa­cien­tams.
A. Bub­liaus­kas ne­se­niai sta­ža­vo­si Šve­di­jo­je, ten dvi­ra­tis – ypač po­pu­lia­ri ne tik spor­to, bet ir su­si­sie­ki­mo prie­mo­nė. Pa­sak...

Oro uosto skyles norima kamšyti milijonais (12)

2017 m. rugpjūčio 1 d.
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės val­do­mas Šiau­lių tarp­tau­ti­nis oro uos­tas mies­tui tam­pa ne­be­pa­ke­lia­ma naš­ta. Be­lau­kiant in­ves­tuo­to­jų, au­ga ape­ti­tas ir Sa­vi­val­dy­bės in­ves­ti­ci­joms – rei­kė­tų iki 20 mi­li­jo­nų eu­rų.Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis va­kar pa­reiš­kė, jog ga­li rei­ka­lau­ti oro uos­to di­rek­to­riaus at­sta­ty­di­ni­mo. Jis tap­tų at­pir­ki­mo ožiu, žlu­gus dar vie­nam Sa­vi­val­dy­bės „pro­jek­tui“.
A. Bar­tu­lis va­kar spau­dos kon­fe­ren­ci­ją...

Ekspresu – į gyvenimo atostogas (2)

2017 m. liepos 29 d.
Jei­gu Šiau­lių ap­skri­ties Po­vi­lo Vi­šins­kio bib­lio­te­kos Vai­kų li­te­ra­tū­ros sky­riaus ve­dė­ja Al­do­na Šiau­lie­nė ka­dai­se bū­tų įsi­klau­siu­si į psi­cho­lo­gų pa­ta­ri­mą dar­bą keis­ti kas sep­ty­ne­rius me­tus, tu­rė­jo tai pa­da­ry­ti bent sep­ty­nis kar­tus. Ne­pak­lau­sė. 1975 me­tais dip­lo­muo­ta ang­lis­tė pra­dė­jo dirb­ti bib­lio­te­ko­je. Nuo 1986-ųjų – Vai­kų li­te­ra­tū­ros sky­riaus ve­dė­ja.Šian­dien Al­do­na Šiau­lie­nė gy­ve­na at­si­svei­ki­ni­mo su dar­bu ir bend­ra­dar­biais nuo­tai­ko­mis. Po 42 me­tų ji ry­žo­si iš...

Ar rūpesčio raukšles pakeis šypsena? (9)

2017 m. liepos 28 d.
Šiau­lių so­cia­li­nis vei­das sens­ta ir rū­pes­čių raukš­lės tik gi­lė­ja. Apie tai kal­ba­mės su Edi­ta ČI­ČE­LIE­NE, Šiaulių miesto sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos So­cia­li­nių rei­ka­lų de­par­ta­men­to So­cia­li­nių pa­slau­gų sky­riaus ve­dė­ja, at­li­ku­sia mies­to so­cia­li­nės būk­lės ana­li­zę. Mies­tas trau­kia­si, o vai­kų ir suau­gu­sių­jų, ku­riems rei­kia pa­gal­bos, ne­ma­žė­ja.
– Ko­dėl gi­li­no­tės į Šiaulių mies­to so­cia­li­nę būk­lę?– Ana­li­zė pa­da­ry­ta tei­kiant mies­to Ta­ry­bai tvir­tin­ti so­cia­li­nių pa­slau­gų pla­ną. Šie­met iš mies­to...

Bendruomenės siela: „Kartu jaučiamės tvirčiau“ (8)

2017 m. liepos 27 d.
„Ne­siel­var­tau­ki­te, kad sens­ta­te. Dau­ge­liui to ne­bu­vo duo­ta. Gy­ve­ni­mas duo­tas vi­siems, o se­nat­vė – tik iš­rink­tie­siems“, – vie­nos ak­to­rės žo­džius ci­tuo­ja ne­se­niai 75-ąjį gim­ta­die­nį at­šven­tu­si Šiau­lių Lie­po­rių bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė El­vy­ra Už­ku­rai­tie­nė. Šiau­lie­tė sa­ko, kad mes per anks­ti lin­kę nu­ra­šy­ti pa­gy­ve­nu­sius žmo­nes. Dau­ge­lis pen­si­nin­kų tu­ri pa­kan­ka­mai lai­ko ir jė­gų už­siim­ti įvai­ria veik­la. El­vy­ra – vie­na iš to­kių.
Mais­to pro­duk­tų in­ži­nie­re tech­no­lo­ge...

Naujas mokestis gali būti mirtinas (18)

2017 m. liepos 26 d.
Val­džios ko­ri­do­riuo­se pra­bil­ta apie nau­ją mo­kes­tį vers­lui. Jei Sei­mas to­kiam siū­ly­mui pri­tar­tų, in­ves­tuo­to­jai bū­tų ap­mo­kes­tin­ti vien­kar­ti­niu 20 pro­cen­tų iš­nuo­mo­to že­mės skly­po, ku­ria­me nu­ma­tė sta­ty­ti nau­ją ar re­konst­ruo­ti esa­mą sta­ti­nį, vi­du­ti­nės rin­kos ver­tės mo­kes­čiu.Šiau­lių pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mų pre­zi­den­tas Vid­man­tas JA­PER­TAS ste­bi­si – ar Lie­tu­va neat­si­gi­na in­ves­tuo­to­jų, kad juos rei­kė­tų pa­pil­do­mai ap­mo­kes­tin­ti? V. Ja­per­tas įsi­ti­ki­nęs, jei toks siū­ly­mas...

Medžių „euroremontas“ – plikas miestas (22)

2017 m. liepos 26 d.
Šiau­lių mies­to cent­re au­gan­tys me­džiai gy­ve­na pa­sku­ti­niuo­sius me­tus. Su eu­ro­pi­niais vie­šų­jų erd­vių su­tvar­ky­mo pro­jek­tais ar­tė­ja ma­si­nis jų kir­ti­mas. Re­konst­ruo­to­je Dva­ro gat­vė­je at­so­din­ti men­ki me­de­liai ne­be­go­žia pli­kos erd­vės. Pa­na­šus li­ki­mas lau­kia ir ki­tų cent­ro erd­vių.ru­ta@sk­ras­tas.lt
Sa­vi­val­dy­bė­je vie­nas po ki­to pri­sta­to­mi mies­to erd­vių su­tvar­ky­mo pro­jek­tai, ir aiš­kė­ja, kad me­džių kir­ti­mai apims vi­są mies­to cent­rą. Ža­lias mies­tas taps pil­kas...

Norvegijoje – ir darbas, ir namai (20)

2017 m. liepos 25 d.
Prieš še­še­rius me­tus kel­miš­kiai Lai­ma ir Lai­mo­nas Mont­vi­lai su dviem ma­žo­mis duk­re­lė­mis pa­trau­kė į Nor­ve­gi­ją. Šian­dien šei­ma tu­ri nuo­sa­vą būs­tą ne­to­li Os­lo esan­čia­me tu­ris­tų lan­ko­ma­me Dro­ba­ko mies­te.Lai­ma dir­ba pa­gal spe­cia­ly­bę bu­hal­te­re ap­skai­ti­nin­ke. Vy­ras su­kū­rė sa­vą vers­lą. Duk­ros sėk­min­gai adap­ta­vo­si sve­ti­mo­je ša­ly­je. Ke­le­rius me­tus nuo­to­li­niu bū­du mo­kė­si ir Lie­tu­vos mo­kyk­lo­je.Kaip ir dau­ge­lis emig­ran­tų, Lai­ma ir Lai­mo­nas Mont­vi­lai grį­žo į Kel­mę ap­lan­ky­ti...

Dienos populiariausi

Per javapjūtę sėjo pažadus (23)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
lankomiausias

Kas pa­dė­s Šiau­lių me­rui? (33)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
daugiausiai komentuotas