(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Komentarai, nuomonės

Neatsakingas politikų žaidimas mokinių likimais

2017 m. rugsėjo 6 d.
Loreta RIPSKYTĖ

KO­MEN­TA­RAS

loretar@skrastas.lt

Praė­ju­si sa­vai­tė Jo­niš­kio ra­jo­no švie­ti­mo gy­ve­ni­me bu­vo per­mai­nin­ga, kaip ką tik pa­si­bai­gu­sios va­sa­ros oras ar­ba bu­vęs prem­je­ras, ku­rio nuo­mo­nė keis­da­vo­si ry­tą ir va­ka­re.

Ko­šę už­vi­rė ra­jo­no po­li­ti­kai, leng­va ran­ka nu­spau­dę myg­tu­kus, bal­suo­da­mi už Min­dau­gių pa­grin­di­nės mo­kyk­los, tu­rė­ju­sios nuo šių moks­lo me­tų pra­džios tap­ti Jo­niš­kio „Sau­lės“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los sky­riu­mi, fak­ti­nį už­da­ry­mą.

Teo­riš­kai tai skam­bė­jo ki­taip: „kla­sių komp­lek­tų nu­sta­ty­mas“, bet rea­ly­bė­je „ta pa­ti pa­ne­lė, tik ki­ta su­kne­lė“. Kla­sių, ra­jo­no ta­ry­bos spren­di­mu, Min­dau­giuo­se ne­leis­ta komp­lek­tuo­ti nė vie­nos, nors iš anks­to pla­nuo­ta, kad jos bus pen­kios.

Ne­ži­nia, ar po­li­ti­kai to­kie ne­nuo­vo­kūs, ar jiems kaž­kas „pa­ki­šo kiau­lę“, bet spren­di­mas priim­tas be di­de­lių dis­ku­si­jų.

Klau­si­mas dėl kla­sių komp­lek­tų nu­sta­ty­mo iš pra­džių bu­vo svars­to­mas ra­jo­no ta­ry­bos ko­mi­te­tuo­se. Juo­se pri­sta­ty­tas pro­jek­tas, kad Min­dau­gių sky­riu­je bus 5 komp­lek­tai, da­lis jų – jung­ti­niai. Mo­ki­nių pa­gal pa­teik­tus pra­šy­mus ir teo­ri­nius duo­me­nis dar iki rugp­jū­čio 31-osios di­rek­to­riaus pa­rei­gas ėjęs bu­vęs va­do­vas Iden­tas Ado­mai­tis su­skai­čia­vo dau­giau kaip 50.

Kaž­ko­dėl ra­jo­no ta­ry­bos na­riams tuo me­tu ne­ki­lo klau­si­mas, ar tik­rai su­si­rinks tiek moks­lei­vių, gal ke­li nu­by­rės, ir kaip ta­da rei­kės „su­lip­dy­ti“ nu­ma­ty­tas kla­ses iš teo­ri­nių vai­kų?..

Dar įdo­miau, kad ne tik ta­ry­bos na­riai, bet ir pa­ts klau­si­mą ta­ry­bo­je pa­teik­ti tu­rė­jęs Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas Jo­nas No­vog­rec­kis ne­su­si­mąs­tė, kas mo­ki­niams Min­dau­giuo­se ves pa­mo­kas, kai di­de­lė da­lis pe­da­go­gų va­sa­rą išė­jo iš dar­bo ir li­ko be­veik vien dir­bu­sie­ji ant­raei­lė­se pa­rei­go­se.

Tos pa­čios mo­ky­to­jos prieš rug­sė­jo 1-ąją švei­tė, da­žė kla­ses, nes spren­di­mas, priim­tas pa­va­sa­rį, ne­pai­sant neuž­tik­rin­tu­mo ga­lio­jo toks – rug­sė­jo 1-ąją Min­dau­gių pa­grin­di­nė mo­kyk­la tam­pa sky­riu­mi. Vai­kai lie­ka to­se pa­čio­se pa­tal­po­se. Be­je, ne­tu­rin­čio­se pri­va­lo­mo hi­gie­nos pa­so...

Dar rugp­jū­čio 29-ąją Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas Jo­nas No­vog­rec­kis, ap­si­lan­kęs Min­dau­gių sky­riu­je ir su­si­ti­kęs su tė­ve­liais bei ke­liais pe­da­go­gais, pa­lin­kė­jo ge­rų atei­nan­čių moks­lo me­tų. O per nak­tį ve­dė­jo gal­vo­je su­bren­do nau­ja idė­ja: atė­jęs į ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dį jis iš tri­bū­nos stai­ga pa­tei­kė ki­tą kla­sių komp­lek­tų ra­jo­no mo­kyk­lo­se skai­čių, pa­reiš­kęs, kad da­lis mo­ki­nių tė­vų pra­šy­mus yra pa­ra­šę ne tik Min­dau­gių mo­kyk­los sky­riui, bet ir Kriu­kų pa­grin­di­nei ar­ba ki­toms mo­kyk­loms.

Tad rea­lių vai­kų iš ap­tar­nau­ja­mos te­ri­to­ri­jos vie­to­je 56 tė­ra 25 ir jis siū­lo ne­for­muo­ti nė vie­no iš pen­kių nu­ma­ty­tų kla­sių komp­lek­tų Min­dau­gių sky­riu­je, nes per ma­žai mo­ki­nių – kla­sė­je jų tu­ri bū­ti bent 10.

Toks spren­di­mo pro­jek­tas iš­dės­to­mas į po­sė­dį su­si­rin­ku­siems ra­jo­no po­li­ti­kams, ku­rie tu­ri lem­ti vai­kų li­ki­mą, nors dar iš va­ka­ro jie prieš akis tu­rė­jo ki­tą pla­ną. Ta­ry­bos na­rių dau­gu­ma tar­si už­si­ri­šu­si akis, ne­ma­ty­da­ma spau­džia myg­tu­kus už.

Aps­tul­bęs lie­ka ir val­dan­čių­jų koa­li­ci­jos na­rys, so­cial­de­mok­ra­tas Kos­tas Jo­niš­kis, ku­ris vė­liau at­vi­ra­vo į po­sė­dį at­sku­bė­jęs dėl dis­ku­tuo­ti­no klau­si­mo, ar liks kul­tū­ros cent­ro sky­rius Ba­riū­nų kai­me, bet dėl Min­dau­gių mo­kyk­los sky­riaus iš­li­ki­mo ne­tu­rė­jęs abe­jo­nių. Jo bal­sas ty­ruo­se, pra­šant ne­pa­lik­ti tė­vų ne­ži­no­my­bė­je li­kus pa­rai iki moks­lo me­tų pra­džios, lie­ka neiš­girs­tas.

Po­li­ti­kų spren­di­mo su­pyk­dy­ti tė­vai, Min­dau­gių mo­kyk­los bend­ruo­me­nė tą pa­tį va­ka­rą dar spė­ja kreip­tis į Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ją ir Vy­riau­sy­bės at­sto­vę Šiau­lių ap­skri­ty­je dėl ab­sur­diš­kos si­tua­ci­jos: ki­to­se mo­kyk­lo­se kla­sių komp­lek­tai jau su­for­muo­ti, kur dė­sis jų vai­kai?

Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja rea­ga­vo ste­bė­ti­nai grei­tai. Jau ki­tą ry­tą, rugp­jū­čio 31-ąją, į Min­dau­gius bu­vo iš­siųs­ta dar­bo gru­pė, ku­rios na­rys, Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos vy­res­ny­sis spe­cia­lis­tas Gin­tau­tas Mei­lū­nas žur­na­lis­tei aiš­kiai pa­sa­kė, kad to­kie spren­di­mai, ko­kių ėmė­si Jo­niš­kio ra­jo­no po­li­ti­kai, moks­lo me­tų iš­va­ka­rė­se ne­da­ro­mi, kad bū­ti­na va­do­vau­tis „pro­tin­gu­mo prin­ci­pu“. Kur ir kie­no pro­tas bu­vo išė­jęs pa­si­vaikš­čio­ti?..

Sug­lu­mę tė­vai bei li­kę pe­da­go­gai net ir to­kio­je sui­ru­tė­je pa­ro­dė vie­ny­bės dva­sią ir pa­tei­kė pi­lie­tiš­ku­mo pa­mo­ką – rug­sė­jo 1-ąją į moks­lo me­tų pra­džios šven­tę Min­dau­giuo­se su­si­rin­ko ne 25, kaip skai­čia­vo ve­dė­jas, bet 43 mo­ki­niai.

Į šven­tę at­vy­ku­si Vy­riau­sy­bės at­sto­vė As­ta Ja­siū­nie­nė pa­tvir­ti­no, kad pa­sielg­ta neap­dai­riai ir spren­di­mo pro­jek­tą ji stab­dys. Ta­čiau pro­ble­ma dėl to neiš­sisp­ren­džia, nes vai­kų vis tiek ne­pa­kan­ka for­muo­ti pen­kis nu­ma­ty­tus kla­sių komp­lek­tus, ir jiems vis tiek rei­kės rink­tis ki­tas mo­kyk­las.

Spren­di­mo pro­jek­tas ga­li bū­ti stab­do­mas tik dėl tei­si­nių prie­žas­čių – kai ku­rių for­mu­luo­čių ir ter­mi­nų. Tad ga­lu­ti­nis re­zul­ta­tas lie­ka tas pa­ts – mo­ki­niai blaš­ko­mi po ki­tas mo­kyk­las.

Kal­tų­jų ieš­ko­ti ga­li­ma vi­sur. Tė­ve­liai ir vai­kai tu­rė­jo už­tik­rin­čiau rink­tis Min­dau­gių mo­kyk­lą, jei no­rė­jo, kad ji iš­lik­tų. Mo­ky­to­jai ne­tu­rė­jo sku­bė­ti išei­ti iš dar­bo, spruk­da­mi, kaip iš skęs­tan­čio lai­vo. Bu­vęs di­rek­to­rius ir Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­rius tu­rė­jo ge­riau bei lai­ku su­skai­čiuo­ti rea­lius kla­sių komp­lek­tus.

Ta­čiau di­džiau­sia kal­tė ten­ka spren­di­mus prii­man­tiems po­li­ti­kams. Nes neaiš­ki si­tua­ci­ja dėl Min­dau­gių pa­grin­di­nės mo­kyk­los bu­vo jau praė­ju­siais moks­lo me­tais.

Ra­jo­ne grės­min­gai ma­žė­jant mo­ki­nių (per de­šimt­me­tį ra­jo­ne jų skai­čius kri­to dvi­gu­bai – nuo pen­kių iki dvie­jų su pu­sę tūks­tan­čio – aut. pa­st.) bu­vo aki­vaiz­du, kad mi­nė­ta ug­dy­mo įstai­ga iš­gy­ven­ti ne­tu­ri ga­li­my­bių. Tad ne­rei­kė­jo ve­džio­ti tė­ve­lių ir vai­kų už no­sių, pa­ver­čiant mo­kyk­lą ki­tos ug­dy­mo įstai­gos sky­riu­mi, bet iš­kart pa­va­sa­rį priim­ti spren­di­mą ją už­da­ry­ti.

Bu­vo ir ki­tas va­rian­tas – ne toks są­ži­nin­gas, bet pa­tiems po­li­ti­kams nau­din­gas. Jie ga­lė­jo tie­siog pa­lik­ti nu­ma­ty­tus 5 kla­sių komp­lek­tus, o rug­sė­jį ne­su­si­rin­kus pa­kan­ka­mai mo­ki­nių, „nu­si­plau­ti ran­kas“, sa­ky­da­mi, kad tė­vai kal­ti, iš­ve­žio­ję vai­kus ki­tur.

Mo­ra­las, per­fra­zuo­jant liau­dies pa­tar­lę, bū­tų toks: po­li­ti­kų spau­džia­mas myg­tu­kas žvirb­liu iš­le­kia – jau­čiu su­grįž­ta. Ypač per rin­ki­mus...

Au­to­rės nuo­tr.

Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas Jo­nas No­vog­rec­kis, iš va­ka­ro pa­lin­kė­jęs mo­ki­niams ir tė­vams su­tik­ti rug­sė­jo 1-ąją Min­dau­giuo­se, jau ki­tą die­ną pri­sta­tė ta­ry­bai siū­ly­mą ne­komp­lek­tuo­ti kla­sių, tai reiš­kia – sky­rių už­da­ry­ti.

Min­dau­gių mo­kyk­la už­da­ry­ta, po­li­ti­kų spren­di­mu li­ko dar vie­nas tuš­čias pa­sta­tas ra­jo­ne.

Dienos populiariausi

Milžinas iš pietų

2017 m. rugsėjo 14 d.
lankomiausias

Teismas grąžino į darbą, meras – atleido (26)

2017 m. rugsėjo 14 d.
daugiausiai komentuotas

Komentarai (5)

O ar, 2017-09-08 06:11
negali būti,kad tai piktnaudžiavimas tarnybinemis pareigomis, tikslu pasipelnyti?Ar gali kasnors uztikrinti,kad tiems biurokratams nebus sumokėtos premijos?

Cha, 2017-09-07 19:45
Kaip neaiški Mindaugių, taip ir Skaistgirio teritorija. Iš Daukšių iki Skaistgirio "arčiau " nei iki Žagarės. Vieni lygus kiti lygesni

Melas, 2017-09-07 09:18
Pasak rajono "politikų": o kam čia reikia, nėra mokyklos, mažiau rūpesčių, galima jaukiai sėdėti savo išpuoselėtuose kabinetuose. Ramybės jums, poooonai

Nesuprantantis, 2017-09-07 07:32
Gaila mums Jūsų Joniškiečiai, kad turite tokius rajono vadovus. Užuojauta...

Melagiams, 2017-09-06 21:58
Kodėl apgaudinėjami tėvai? Jei komplektai buvo, pavėžėti kita mokykla į savo juk negali. Nuo čia pradėkit ieškoti kaltininko ir melagio, nes tevai informuojami apie tai, kad reiks mokėti patiems, nebuvo. Novogrecki: tai kokia ta Mindaugiu tikra teritorija??

Rodomi komentarai nuo 1 iki 5. Iš viso: 5

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 5
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas