(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Akmenės rajone

Knygų autorės – muziejuje

2017 m. rugsėjo 7 d.

Pa­pi­lės Si­mo­no Dau­kan­to mu­zie­ju­je iš Plun­gės ra­jo­no at­vy­ku­sios li­te­ra­tų klu­bo „Vin­gio­rykš­tė“ na­rės pri­sta­tė dvi sa­vo kny­gas: Ade­lė Dau­kan­tai­tė – „Skam­bu­tis sie­lai...“, Ire­na Stra­žins­kai­tė-Glins­kie­nė – „Die­vo kar­vy­tė“.

A. Dau­kan­tai­tė pa­brė­žė te­san­ti tau­tos švie­tė­jo S. Dau­kan­to bend­ra­pa­var­dė, ta­čiau džiau­gia­si, kad jo me­mo­ria­li­nia­me mu­zie­ju­je ga­li su­reng­ti kny­gos pir­mą­sias su­tik­tu­ves.

Pe­da­go­gė Ade­lė Dau­kan­tai­tė anks­čiau yra iš­lei­du­si ko­le­goms skir­tų pro­fe­si­nių kny­gų, mo­ki­niams pra­ty­bų są­siu­vi­nį, o da­bar nau­jau­sią lei­di­nį ski­ria po­ky­čių ieš­kan­tiems žmo­nėms. Fi­lo­so­fi­niuo­se po­kal­biuo­se su pa­šne­ko­vais išaukš­ti­na­mas kil­nu­mas ir ki­tos ver­ty­bės, ku­rios šian­dien jau tam­pa de­fi­ci­tu.

I. Stra­žins­kai­tės-Glins­kie­nės „Die­vo kar­vy­tė­je“ spaus­di­na­ma poe­zi­ja kvie­čia ne­pa­mirš­ti ty­ro vai­kiš­ko džiaugs­mo ir kas­die­nių pa­pras­tų da­ly­kų.

Au­to­rių kū­ri­nius api­bū­di­no jų ko­le­gė Re­gi­na Mie­že­tie­nė, Si­mo­no Dau­kan­to mu­zie­jaus va­do­vė-tu­riz­mo va­dy­bi­nin­kė Er­nes­ta Šmukš­tai­tė.

Ren­gi­ny­je šo­ko tarp­tau­ti­nių šo­kių kon­kur­so „Auš­ri­nė žvaigž­dė“ lau­rea­tė, ba­le­to šo­kė­ja Vik­to­ri­ja Ru­pei­kai­tė, gi­ta­ra gro­jo ir dai­na­vo Plun­gės M. Ogins­kio me­no mo­kyk­los moks­lei­vis Emi­lis Rad­vi­la­vi­čius.

„Kraš­to ži­nių“ inf.

As­me­ni­nė nuo­tr.

Pa­pi­lė­je apie li­te­ra­tū­ri­nę kū­ry­bą kal­bė­jo (iš kai­rės) Re­gi­na Mie­že­tie­nė, Ire­na Stra­žins­kai­tė-Glins­kie­nė, Er­nes­ta Šmukš­tai­tė, Ade­lė Dau­kan­tai­tė.

Dienos populiariausi

Milžinas iš pietų

2017 m. rugsėjo 14 d.
lankomiausias

Teismas grąžino į darbą, meras – atleido (26)

2017 m. rugsėjo 14 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas