(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Kelmės rajone

Nuos­to­lin­ga įmo­nė no­ri pa­sko­los ir Sa­vi­val­dy­bės ga­ran­tijos

2017 m. rugsėjo 5 d.
Regina MUSNECKIENĖ

Kel­mės au­to­bu­sų par­kas no­rė­tų im­ti 300 tūks­tan­čių eu­rų pa­sko­lą. Už pa­sko­lą pirk­tų du nau­jus au­to­bu­sus ir sta­ty­tų au­to­mo­bi­lių plo­vyk­lą. Pra­šo, kad Sa­vi­val­dy­bė ban­kui lai­duo­tų už jų pa­sko­lą.

Ta­čiau ra­jo­no Ta­ry­bos na­riai abe­jo­ja, ar ga­li­ma lai­duo­ti už nuo­sto­lin­gai dir­ban­čios įmo­nės sko­lą. Ar ne­teks jos grą­žin­ti iš Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to?

reginamus@skrastas.lt

Pra­šo ga­ran­ti­jos

Kel­mės au­to­bu­sų par­ko di­rek­to­rius Arū­nas But­kus krei­pė­si į Sa­vi­val­dy­bę, pra­šy­da­mas lai­duo­ti už 300 tūks­tan­čių eu­rų pa­sko­lą ban­kui.

Sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tai pa­ren­gė spren­di­mo pro­jek­tą, ku­riuo pa­ve­da Kont­ro­lės ir au­di­to tar­ny­bai pa­teik­ti iš­va­dą dėl ga­li­my­bės su­teik­ti ga­ran­ti­ją UAB „Kel­mės au­to­bu­sų par­kui“. Par­ko di­rek­to­rius bū­tų įpa­rei­go­tas pa­reng­ti in­ves­ti­ci­jų pro­jek­tą.

Sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tų skai­čia­vi­mu, su­teik­ti ga­ran­ti­ją bū­tų įma­no­ma.

Pa­gal Lie­tu­vos Res­pub­li­kos 2017 me­tų vals­ty­bės biu­dže­to ir sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų fi­nan­si­nių ro­dik­lių pa­tvir­ti­ni­mo įsta­ty­mą, sa­vi­val­dy­bės pri­siim­ti įsi­pa­rei­go­ji­mai pa­gal ga­ran­ti­jas dėl sa­vi­val­dy­bės kont­ro­liuo­ja­mų įmo­nių pri­siim­tų, bet dar neį­vyk­dy­tų įsi­pa­rei­go­ji­mų pa­gal pa­sko­lų su­tar­tis ne­ga­li vir­šy­ti 10 pro­cen­tų sa­vi­val­dy­bės pro­gno­zuo­ja­mų pa­ja­mų.

Šiuo me­tu sa­vi­val­dy­bės kont­ro­liuo­ja­mos įmo­nės UAB „Kel­mės au­to­bu­sų par­kas“ ir UAB „Kel­mės vie­ti­nis ūkis“ tu­ri 93,6 tūks­tan­čio eu­rų dar neį­vyk­dy­tų įsi­pa­rei­go­ji­mų.

Ne­se­niai priim­tas ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos spren­di­mas dėl ga­ran­ti­jos su­tei­ki­mo UAB „Kel­mės van­duo“ 633,8 tūks­tan­čio eu­rų pa­sko­lai. Tu­ri­mi įsi­pa­rei­go­ji­mai ne­vir­šy­tų 10 pro­cen­tų sa­vi­val­dy­bės pro­gno­zuo­ja­mų pa­ja­mų.

Ta­ry­bos na­riai sua­be­jo­jo

Ra­jo­no Ta­ry­bos na­riai sua­be­jo­jo, ar ver­ta lai­duo­ti už Au­to­bu­sų par­ko pa­sko­lą. Sa­vi­val­dy­bė šią įmo­nę nuo­lat re­mia: ski­ria pi­ni­gų au­to­bu­sams įsi­gy­ti, duo­to­ja jos veik­lą.

„Ka­da įmo­nės va­do­vai pa­tys pra­dės gal­vo­ti ir vers­tis be Sa­vi­val­dy­bės pa­gal­bos“, – pik­ti­no­si Ta­ry­bos na­riai.

„Da­bar pa­grin­di­nės Au­to­bu­sų par­ko pa­ja­mos iš moks­lei­vių ve­žio­ji­mo. Kas at­si­tiks, jei­gu bus už­draus­ti vi­daus san­do­riai, kaip ke­ti­na­ma pa­da­ry­ti? Kon­kur­są lai­mė­ti Au­to­bu­sų par­kui bus su­dė­tin­ga. At­si­ras pi­giau moks­lei­vius ve­žan­čių bend­ro­vių. Kas bus, jei au­to­bu­sus nu­pirk­si­me, o moks­lei­vių ne­ve­žio­si­me?“ – žo­džių į va­tą ne­vy­nio­jo Ta­ry­bos na­rys Gi­pol­das Kark­le­lis.

„Sa­vi­val­dy­bės įmo­nės mai­ti­na­mos kaip gir­duk­liai, – pik­ti­no­si ir Ta­ry­bos na­rys vers­li­nin­kas Pet­ras Rač­kaus­kas. – Sa­vi­val­dy­bė jiems ski­ria vis dau­giau ir dau­giau pi­ni­gų. Ir Au­to­bu­sų par­ko di­rek­to­riaus at­ly­gi­ni­mas – ge­ras, nors įmo­nė dir­ba nuo­sto­lin­gai. Kam su­kti gal­vą?

Kiek­vie­nais me­tais Kel­mės ra­jo­ne su­ma­žė­ja po tūks­tan­tį žmo­nių. Pel­no jo­kio. Iš ko bend­ro­vė ati­duos pa­sko­lą? Sup­ran­tu, kad įmo­nės tu­ri at­lik­ti so­cia­li­nę funk­ci­ją. Ta­čiau rei­kia gal­vo­ti apie atei­tį ir lai­ky­tis tei­sin­gu­mo prin­ci­po.“

Ra­jo­no me­ras Vac­lo­vas And­ru­lis su­tin­ka, jog grės­mės, kad įmo­nė ne­su­ge­bės ati­duo­ti pa­sko­los, yra. Ta­čiau pa­ti­ki­no, jog vi­daus san­do­riai sa­vi­val­dy­bė­se iš­liks.

„Kol kas ne­da­li­jam pi­ni­gų. Tik pa­ve­dam, kad iš­va­dą pa­teik­tų kont­ro­lie­rė, o Au­to­bu­sų par­kas pa­reng­tų in­ves­ti­ci­nį pla­ną. Tuo ir sie­kia­me, kad įmo­nė pa­ti už­dirb­tų pi­ni­gų. O dėl so­cia­li­nės funk­ci­jos, ne­svar­bu, kad ma­žė­ja mo­ki­nių, par­ko au­to­bu­sai vis tiek tu­ri nu­va­žiuo­ti tuos pa­čius at­stu­mus. O pi­ni­gai ski­ria­mi už va­žiuo­jan­čių mo­ki­nių skai­čių“, – sa­kė me­ras.

Au­to­bu­sų par­ką, ku­ria­me prieš dau­ge­lį me­tų pa­ts dir­bo,"už­sto­jo“ ir Ta­ry­bos na­rys Vin­cas Met­ri­kis. Jis ti­ki­no, jog pa­sta­čius plo­vyk­lą, įmo­nės pa­ja­mos ga­li pa­di­dė­ti. Be to, bus vyk­do­mi ir ap­lin­ko­sau­gos rei­ka­la­vi­mai. „Kol kas ne­spren­džiam lai­duo­ti ar ne­lai­duo­ti už pa­sko­lą. Svars­to­me tik dėl au­di­to iš­va­dos ir in­ves­ti­ci­nio pla­no. Kai ma­ty­si­me in­ves­ti­ci­nį pla­ną ir au­di­to iš­va­dą, ta­da sprę­si­me“, – sa­kė V. Met­ri­kis.

Au­to­rės nuo­tr.

Šiais moks­lo me­tais mo­kyk­las lan­kys apie 3100 mo­ki­nių ir 700 iki­mo­kyk­li­nu­kų. Apie 40 pro­cen­tų vai­kų į mo­kyk­las ve­žio­ja­mi. Praė­ju­sių moks­lo me­tų duo­me­ni­mis, be­veik pu­sę ve­žio­ja­mų mo­ki­nių su­ve­ža mo­kyk­li­niai au­to­bu­sai, 767 mo­ki­nius – marš­ru­ti­niai. Apie šim­tas vai­kų at­ve­ža­mi ki­tais bū­dais.

Ra­jo­no Ta­ry­bos na­rys Pet­ras Rač­kaus­kas sa­vi­val­dy­bės įmo­nes pa­va­di­no gir­duk­liais.

Dienos populiariausi

Milžinas iš pietų

2017 m. rugsėjo 14 d.
lankomiausias

Teismas grąžino į darbą, meras – atleido (26)

2017 m. rugsėjo 14 d.
daugiausiai komentuotas

Komentarai (1)

kad ir kaip, 2017-09-07 08:46
būtų gaila, bet pati savivaldybė nuolatos dirba nuostolingai...

Rodomi komentarai nuo 1 iki 1. Iš viso: 1

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 1
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas