(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Kelmės rajone

ŠEŠIOLIKTIEJI „PROZOS ARUODAI“ BUDRAIČIUOSE

2017 m. rugsėjo 2 d.
Justina VIRŽINTIENĖ

ŠE­ŠIO­LIK­TIE­JI „PRO­ZOS ARUO­DAI“ BUD­RAI­ČIUO­SE

Bud­rai­čių pro­fe­si­nės ir jau­ni­mo mo­kyk­los kie­mas pri­gužė­jo ma­ši­nė­lių. Atė­jo ir vie­tos gy­ven­to­jų ei­li­nį kar­tą pa­gerb­ti šios mo­kyk­los bu­vu­sį švie­suo­lį – pe­da­go­gą, mu­zie­ji­nin­ką, ra­šy­to­ją – Ig­ną Vir­žin­tą, ku­ris bran­džiam li­te­ra­tū­ri­niam žo­džiui paau­ko­jo ke­lis de­šimt­me­čius.

Pa­gerb­ti pa­ky­lė­tą li­te­ra­tū­ri­nį žo­dį per ren­gia­mus kon­kur­sus šio švie­suo­lio gar­bei pra­džią da­vė bu­vu­si šios mo­kyk­los lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros mo­ky­to­ja, bu­vu­si Ig­no kai­my­nė Vir­gi­ni­ja Žur­ben­kie­nė.

Ša­lia gar­bių li­te­ra­tų, išė­ju­sių į pla­tes­nius li­te­ra­tū­ri­nius van­de­nis, iš­lei­du­sių ne vie­ną kny­gą, šia­me kon­kur­se da­ly­vau­ja ir ban­dan­tys kur­ti pro­zą suau­gu­sie­ji bei mo­ki­niai.

Bai­gia­mo­jo ren­gi­nio – šven­tės me­tu duo­ta pro­ga vie­šai pa­dė­ko­ti mo­ky­to­jams, ku­rie ve­da jau­nuo­sius kū­ry­bos ke­liu. Kon­kur­sui pra­šo­ma at­siųs­ti kū­ri­nius iki 6 pus­la­pių, bet prii­ma­ma, kad ir vie­na, bet bran­di ke­lių sa­ki­nių mi­nia­tiū­ra.

Šių­me­ti­nia­me kon­kur­se da­ly­va­vo 36 au­to­riai. Po vie­ną kū­rė­ją iš Var­nių, Tel­šių, Rie­ta­vo, Tau­ra­gės, bū­re­lis kė­dai­nie­čių, ku­riuos sėk­min­gai dau­ge­lį me­tų mo­bi­li­zuo­ja, at­siun­čia jų kū­ri­nius ra­šy­to­ja, dai­li­nin­kė, kul­tū­ros ren­gi­nių or­ga­ni­za­to­rė, ro­man­sų at­li­kė­ja – Leo­ka­di­ja Nor­bu­tie­nė – Moc­kie­nė.

Re­mian­tis še­šių kū­ri­nių skai­ty­to­jų: Da­lios Gal­buo­gie­nės, Ele­nos Ra­čie­nės, Ire­nos Ur­bi­kie­nės, Vir­gi­ni­jos Žur­ben­kie­nės, Be­ne­dik­to Ba­nio, Jus­ti­nos Vir­žin­tie­nės ver­ti­ni­mu iki 10 ba­lų ge­riau­sių kū­ri­nių au­to­riais pri­pa­žin­ti:

Ri­ma Pet­ri­le­vi­čie­nė iš Kė­dai­nių už ap­sa­ky­mą „Šven­ta­sis Gra­lis“.

Ni­jo­lė Sai­mi­nin­kie­nė iš Ty­tu­vė­nų už kū­ri­nį „Aš juk lau­kiau...“.

Pir­mą kar­tą šia­me kon­kur­se pri­zi­nin­ke ta­po kė­dai­niš­kė Leo­ka­di­ja Nor­bu­tie­nė – Moc­kie­nė. Jai už me­niš­kiau­sią ap­sa­ky­mą „Li­ki­mo vin­giai“ ati­te­ko ant­ro­ji vie­ta.

Tre­čio­ji vie­ta pa­skir­ta Ka­zi­mie­rui Alek­nai iš Vid­so­džio už no­ve­lę „De­be­sys su­žy­di tik pa­va­sa­rį“.

Ap­do­va­no­ta kel­miš­kė Jad­vy­ga Šim­kie­nė už hu­mo­ris­ti­nius kū­ri­nius „Pas­ku­ti­nė die­na“ ir „Grau­ža­tis“.

Už gė­rio ir blo­gio me­niš­ką su­si­dū­ri­mą iš­trau­ko­je iš apy­sa­kos „Sau­lė švie­čia vi­siems“ ap­do­va­no­tas Vir­gi­ni­jus Biels­kis iš Var­nių se­niū­ni­jos Tel­šių ra­jo­no.

Ap­do­va­no­ta Eu­ge­ni­ja Kra­naus­kie­nė iš Kė­dai­nių už kū­ri­nį „Ar įver­ti­no?!

Už ap­sa­ky­mą „Praei­ties še­šė­liai" ap­do­va­no­tas Sta­sys Ra­ma­naus­kas iš But­kiš­kės.

Pas­kir­tos no­mi­na­ci­jos ir žur­na­lis­tams:

Re­gi­nai Mus­nec­kie­nei iš Kel­mės už pi­lie­tiš­kiau­sius straips­nius.

Da­liai Kar­pa­vi­čie­nei iš Kel­mės už vaiz­de­lį „Kai aš grįž­tu na­mo“.

Bro­nis­la­vai Bu­chie­nei iš Ty­tu­vė­nų už tei­gia­mus mo­ky­to­jų idea­lus kū­ri­ny­je „Ant an­ge­lo spar­nų“.

Ire­nai Ru­sec­kai­tei iš Tel­šių už iš­trau­kas iš apy­brai­žų cik­lo „To­lu­čia. Po ka­ro“.

Pa­gy­ri­mo raš­tai pa­skir­ti moks­lei­viams: Li­ve­tai Šid­laus­kai­tei iš Ty­tu­vė­nų gim­na­zi­jos už ra­ši­nius „Kal­ba gim­to­ji lū­pos­na įdė­ta" (J. De­gu­ty­tė) ir „Ar de­ka­lo­gas yra mū­sų gy­ve­ni­mo kel­ro­dis“. Pa­ruo­šė Mo­ky­to­ja Ju­ze­fa Pads­ko­či­mie­nė.

Vai­dai Šim­ku­tei Iš Kel­mės pro­fe­si­nio ren­gi­mo cent­ro už mi­nia­tiū­ras. Pa­ruo­šė mo­ky­to­ja Da­lia Griš­ke­vi­čie­nė. Mo­ky­to­ja pa­ska­ti­no kon­kur­sui ir su­rin­ko ki­tų moks­lei­vių: Jū­ra­tės V., Lau­ros B., Dei­man­tės Š., Jo­no Ri­pins­kio, Žil­vi­no Krei­me­rio, Sa­man­tos Vir­bic­kai­tės, Ra­fae­lės Ra­gels­ky­tės, Taut­vy­do Gri­šiaus mi­nia­tiū­ras.

Pa­dė­kos už da­ly­va­vi­mą kon­kur­se skir­tos:

Mo­ky­to­jai Li­nai Bra­jins­kie­nei iš Šau­kė­nų Vla­do Pūt­vio-Put­vins­kio gim­na­zi­jos už moks­lei­vių or­ga­ni­za­vi­mą kon­kur­sui, jų ra­ši­nius ir nuo­trau­kas te­ma „Skam­bu­čio pa­kvies­ti...“.

Moks­lei­viams: Kris­tu­pui La­vic­kui, Dei­man­tei Li­lei­ky­tei, Rus­nei Ala­saus­kai­tei, Au­re­li­jai Turs­ky­tei, En­ri­kai Bra­jins­kai­tei, Sand­rai Rač­ko.

Pa­dė­ko­ta kū­rė­jams iš Kė­dai­nių, Rie­ta­vo, Tau­ra­gės, Eu­ge­ni­jai Či­čins­kie­nei iš Už­ven­čio.

Tra­di­ciš­kai pri­zi­nin­kams do­va­nų at­ve­ža Kel­mės sa­vi­val­dy­bės at­sto­vai. Jie ap­do­va­no­ja ir mo­ki­nius kon­kur­sui pa­ren­gu­sius mo­ky­to­jus. Šie­met į šven­tę su do­va­no­mis ir pa­ska­ti­na­mai­siais žo­džiais at­vy­ko Jad­vy­ga Gaup­šie­nė, Emi­li­ja Kviet­ku­vie­nė, sei­mo na­rio pa­dė­jė­ja Ja­ni­na Ske­ber­die­nė, Že­mai­tės vie­šo­sios bib­lio­te­kos at­sto­vė J. Di­na­pie­nė.

Kū­rė­jams pa­da­lin­tos jų kū­ry­bos al­ma­na­chai „Pro­zos aruo­dai“, ku­riems teks­tus kom­piu­te­riu spaus­di­na kel­miš­kė Ja­ni­na Ba­liu­ty­tė, o iš­lei­džia Rad­vi­liš­kio „Fe­lik­so spaus­tu­vė“. Kny­ge­lių lei­dy­bą fi­nan­suo­ja Kel­mės sa­vi­val­dy­bė.

Kė­dai­niš­kė pri­zi­nin­kė Leo­ka­di­ja Norbutienė– Moc­kie­nė sa­vo pieš­tais pa­veiks­lais ap­do­va­no­jo kū­ri­nių skai­ty­to­jus ir sa­vi­val­dy­bės at­sto­vus.

Apie ren­gi­nį sa­vo nuo­mo­nę iš­sa­kė Ty­tu­vė­nų se­niū­ni­jos se­niū­nas V. Iva­naus­kas ir „Vie­ver­sio“ klu­bo pir­mi­nin­kas V. Gul­bi­nas.

Šven­tę paį­vai­ri­no Ty­tu­vė­nų poe­tės, sen­jo­rų klu­bo „Ras­ki­la“ va­do­vės Te­re­sės Ri­mu­lai­ty­tės tar­miš­kas pa­sa­ko­ji­mas, o ren­gi­nio ve­dė­ja, kon­kur­so rašt­ve­dy­bos dar­bų at­li­kė­ja Da­lia Gal­buo­gie­nė, su­rin­ku­si iš ren­gi­nio da­ly­vių vai­din­to­jus, ins­ce­ni­za­vo kė­dai­niš­kės kū­ri­nį – nau­jo­viš­ką pa­sa­ką „Ro­pė“.

Jau­ni­mo gru­pė iš Kė­dai­nių do­va­no­jo sak­ra­li­nių gies­mių kon­cer­tą.

Po jo šven­tė tę­sė­si prie Bud­rai­čių kai­mo bend­ruo­me­nės mo­te­rų pa­ruoš­to vai­šių sta­lo.

Ga­li­ma bu­vo nu­si­pirk­ti kū­ry­bi­nių dirb­tu­vių dai­lių­jų ke­ra­mi­kos dir­bi­nių vei­kian­čio­je pa­ro­do­je. Ge­riau­sia meist­rė šio­je veik­lo­je – Va­le­ri­ja Da­ni­se­vi­čie­nė.

Ja­ni­nos SKE­BER­DIE­NĖS nuo­tr.

Į Bud­rai­čius su­si­rin­ko ke­lios de­šim­tys Kel­mės ir ki­tų ra­jo­nų kū­rė­jų.

Ap­do­va­no­ja­ma ak­ty­viau­sia kon­kur­sų da­ly­vėį Leo­ka­di­ja Nor­bu­tie­nė – Moc­kie­nė iš Kė­dai­nių. Ją svei­ki­na ra­jo­no Ta­ry­bos na­rė Emi­li­ja Kviet­ku­vie­nė ir Sa­vi­val­dy­bės vy­riau­sio­jim spe­cia­lis­tė Jad­vy­ga Gaup­šie­nė. To­liau sė­di Ig­no vir­žin­to naš­lė, daug jė­gų ati­duo­dan­ti or­ga­ni­zuo­jant kon­kur­sus Jus­ti­na Vir­žin­tie­nė.

Dienos populiariausi

Milžinas iš pietų

2017 m. rugsėjo 14 d.
lankomiausias

Teismas grąžino į darbą, meras – atleido (26)

2017 m. rugsėjo 14 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas