(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Joniškio rajone

Moks­lo me­tai – su ma­žiau mo­ki­nių ir be di­rek­to­rių

2017 m. rugsėjo 5 d.
Loreta RIPSKYTĖ

Per 10 me­tų Jo­niš­kio ra­jo­ne moks­lei­vių su­ma­žė­jo per pusę

Jo­niš­kio ra­jo­ne moks­lo me­tus šie­met neįp­ras­tai daug mo­kyk­lų pra­dė­jo ne­tu­rė­da­mos va­do­vų. Dar šią va­sa­rą bu­vo at­leis­ti iš dar­bo še­ši di­rek­to­riai, o kon­kur­sas įvy­ko tik į vie­no vie­tą. Tie­sa, kai ku­rioms švie­ti­mo įstai­goms va­do­vų ir ne­be­rei­kia, nes vie­na ta­po sky­riu­mi, ki­ta, esant per ma­žai mo­ki­nių, prieš pat rug­sė­jį ra­jo­no ta­ry­bos spren­di­mu ap­skri­tai už­da­ry­ta. Mo­ki­nių skai­čius ra­jo­ne taip pat ge­ro­kai su­ma­žė­jo, ly­gi­nant su anks­tes­niais me­tais.

loretar@skrastas.lt

Mo­ki­nių ma­žė­jo dras­tiš­kai

Jo­niš­kio ra­jo­ne į mo­kyk­las šią rug­sė­jo 1-ąją su­si­rin­ko maž­daug 150–200 mo­ki­nių ma­žiau. Pa­sak Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo Jo­no No­vog­rec­kio, per pa­sta­ruo­sius vie­nuo­li­ka me­tų nuo 2005–2006 moks­lo me­tų be­si­mo­kan­čių­jų skai­čius ma­žė­jo dras­tiš­kai – be­veik per pu­sę. Jei 2005-ųjų rug­sė­jį ra­jo­no ug­dy­mo įstai­gas lan­kė 5054 mo­ki­niai, tai 2016-ųjų moks­lo me­tus pra­dė­jo vos 2537 mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kai.

Šiuos moks­lo me­tus net ke­lios ra­jo­no mo­kyk­los pa­si­ti­ko ne­tu­rė­da­mos va­do­vų. Nuo 2017 me­tų bir­že­lio 30 die­nos ša­lių su­si­ta­ri­mu pa­gal pa­čių pa­teik­tus pra­šy­mus at­leis­ti: Jo­niš­kio Ma­to Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos di­rek­to­rė Svet­la­na Plak­sij, Gas­čiū­nų pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­rius Sta­sys Rim­džius, Min­dau­gių pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­rius Iden­tas Ado­mai­tis, Jo­niš­kio švie­ti­mo cent­ro di­rek­to­rė Ro­ma Gri­ga­liū­nie­nė, Kriu­kų pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­rius Vy­tau­tas Balt­ra­mai­tis.

Taip pat rugp­jū­čio 30 die­ną vy­ku­sia­me ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dy­je iš pa­rei­gų bu­vo at­leis­tas Pli­kiš­kių mokyklos–daugiafunkcio cent­ro, tam­pan­čio Jo­niš­kio „Sau­lės“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los sky­riu­mi, di­rek­to­rius Vac­lo­vas Mar­ti­nai­tis.

Įvy­ko tik vie­nas kon­kur­sas

Jau bu­vo skelb­ti kon­kur­sai dėl Švie­ti­mo cent­ro, Kriu­kų pa­grin­di­nės mo­kyk­los, Ma­to Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos, Ža­ga­rės spe­cia­lio­sios mo­kyk­los, Gas­čiū­nų pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­rių. Į vi­sus šiuos kon­kur­sus do­ku­men­tus bu­vo pa­tei­kę 8 kan­di­da­tai, bet net 7 iš jų nea­ti­ti­ko rei­ka­la­vi­mų – ne­su­ge­bė­jo iš­si­lai­ky­ti Na­cio­na­li­nės mo­kyk­lų ver­ti­ni­mo agen­tū­ros or­ga­ni­zuo­ja­mo kom­pe­ten­ci­jų tes­to.

Vie­nin­te­lė kan­di­da­tė, ku­ri ati­ti­ko rei­ka­la­vi­mus, rugp­jū­čio 31 die­ną da­ly­va­vo Ga­sčiū­nų pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­riaus kon­kur­se ir jį lai­mė­jo. Tai – pe­da­go­gė As­ta Ži­lins­kie­nė, dir­bu­si Jo­niš­kio „Auš­ros“ gim­na­zi­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja ug­dy­mui. Ji nau­jas pa­rei­gas pe­rims ta­da, kai Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja gaus spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos pa­žy­mą, kad ga­li jas ei­ti.

Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas Jo­nas No­vog­rec­kis tei­gė, kad di­rek­to­rių ne­tu­rin­čio­se mo­kyk­lo­se mo­ky­mo pro­ce­sas, dar­bų or­ga­ni­za­vi­mas ne­tu­rė­tų nu­ken­tė­ti, yra pa­skir­ti lai­ki­ni va­do­vai, ku­rių kom­pe­ten­ci­ja jis nea­be­jo­jan­tis.

Ne vi­sur di­rek­to­rių rei­kės

Ne vi­soms mo­ky­mo įstai­goms va­do­vų rei­kės, nes Pli­kiš­kių dau­gia­funk­cis centras–mokykla ta­po Jo­niš­kio „Sau­lės“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los sky­riu­mi. Ana­lo­giš­kas spren­di­mas bu­vo pa­da­ry­tas ir dėl Min­dau­gių pa­grin­di­nės mo­kyk­los. Tie­sa, li­kus po­rai die­nų iki rug­sė­jo 1-osios jis bu­vo vi­sai pa­nai­kin­tas, ra­jo­no Ta­ry­bai nu­spren­dus ne­leis­ti for­muo­ti nė vie­no iš pla­nuo­tų pen­kių kla­sių komp­lek­tų. Apie tai jau ne kar­tą ra­šy­ta „Šiau­lių kraš­te“.

Praė­ju­sią sa­vai­tę po mi­nė­to spren­di­mo Min­dau­gių mo­kyk­los bend­ruo­me­nė su­ki­lo ir krei­pė­si į Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ją bei Vy­riau­sy­bės at­sto­vę, kad spren­di­mas bū­tų stab­do­mas. Ta­čiau rug­sė­jo 1-ąją Min­dau­giuo­se ap­si­lan­kiu­si Vy­riau­sy­bės at­sto­vė As­ta Ja­siū­nie­nė paaiš­ki­no, kad ir su­stab­džius spren­di­mą klau­si­mas ne­bus iš­spręs­tas. Mo­kyk­los sky­riu­je vai­kų li­ko per ma­žai, kad bū­tų komp­lek­tuo­ja­mos nu­ma­ty­tos pen­kios kla­sės, o ra­jo­no ta­ry­ba tu­ri tei­sę sky­rių už­da­ry­ti, tik rei­kia pai­sy­ti vi­sų tei­si­nių niuan­sų – apie mi­nė­tą spren­di­mo pro­jek­tą ne­komp­lek­tuo­ti kla­sių ta­ry­bos na­riai tu­rė­jo ži­no­ti prieš 24 va­lan­das iki po­sė­džio.

Va­kar di­de­lė da­lis bu­vu­sios Min­dau­gių pa­grin­di­nės mo­kyk­los mo­ki­nių ir jų tė­ve­lių jau bu­vo pa­si­rin­kę ki­tas ug­dy­mo įstai­gas, kur tęs­ti moks­lus. „Sau­lės“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­rius To­mas Ar­mo­na­vi­čius in­for­ma­vo, kad pir­ma­die­nio ry­tą dar tik pa­mo­koms pra­si­de­dant pra­šy­mus pa­ra­šė 16 vai­kų tė­vai, dar ke­li tė­ve­liai ap­si­lan­kė vė­liau.

Apie de­šimt vai­kų tė­vų tą pa­tį ry­tą at­vy­ko pa­ra­šy­ti pra­šy­mų į Kriu­kų pa­grin­di­nę mo­kyk­lą. Kai ku­rie tė­ve­liai, anot lai­ki­nai mo­kyk­lai va­do­vau­jan­čios Li­gi­tos Eit­ke­vi­čie­nės, su­spė­jo pra­šy­mus pa­ra­šy­ti dar penk­ta­die­nį.

Au­to­rės nuo­tr.

Jo­niš­kio ra­jo­no mo­kyk­lo­se per 11 me­tų mo­ki­nių su­ma­žė­jo dvi­gu­bai, iš­tuš­tė­jo pu­sė kla­sių.

Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas Jo­nas No­vog­rec­kis tei­gė, kad di­rek­to­rių ne­tu­rin­čio­se mo­kyk­lo­se mo­ky­mo pro­ce­sas, dar­bų or­ga­ni­za­vi­mas ne­tu­rė­tų nu­ken­tė­ti.

Dienos populiariausi

Milžinas iš pietų

2017 m. rugsėjo 14 d.
lankomiausias

Teismas grąžino į darbą, meras – atleido (26)

2017 m. rugsėjo 14 d.
daugiausiai komentuotas

Komentarai (8)

Pagalvojau, 2017-09-17 09:44
ypač " nuosekliai " elgiasi vedėjas, nes rašė Sidabrė, kiek sugebėjo pridirbti klaidu. Berods ir pats buvo tuo vyriausybės atstovu ir turėjo išmanyti. Mūsu mokykloj jau visi žino, kad kaip Tomas pasakys, taip Jonas padarys.

Pagalvokite, 2017-09-16 08:48
Puikiai ir nuosekliai tvarkosi Švietimo skyriaus vedėjas. Tik politikai gal nespėja kartu į koją eiti- ambicijos, nors ir nesusigaudant, ima viršų ir kiršina žmones bandydami pritraukti rinkėjų dėmesį. Gėda, kad taip žaidžiama vaikų likimais ir tėvų jausmais. Gi visi puikiai suprantame ir žinome, kad vaikams ir jaunimui mokymosi sąlygos turi būti suteikiamos kuo geresnės, o ne kaimo mokykloje su minimaliomis sąlygomis. Gėdos turėkite, kai kurie rašinėtojai ir komentatoriai: įdomu būtų jeigu jūsų asmeninį vaiką verstų eiti į tą mokyklą vietiniai politikai?

Pamatysit, 2017-09-06 16:52
Tuoj tas be direktoriu mokyklas padarys Saules skyriais, o jau uždarineti juos Armonavičius moka gerai.

Faktas, 2017-09-05 21:33
Nu gi laiko vietas saviems tikriausiai. Pačiai savivaldybei irgi nebūtinas direktorius, užteks šiaip kokio laikinojo bent 3-4 metams. Aišku ne dabartinio tik!

XXXL, 2017-09-05 18:24
Joniskio valdziai-geda!!!
Svietimo vada-lauk is Joniskio!

................., 2017-09-05 14:28
palaida bala.kaip seniau sakydavo senoliai

stebėtojas, 2017-09-05 13:49
Nusivadovavo ir rajono Tarybos nariai, II aukšto vadovai, švietimo skyrius ir išrinktieji direktoriai... Tai kur tas rajono jaunimas, kuris taip veržėsi į mokyklų vadovų "postus"? Tokios " duobės" dar rajonas nebuvo patyręs. Į vienas vietas skelbiamas konkursas, eilės mokyklų pavaduotojams uždėtas dvigubas krūvis, vienam darželiui visiškai nereikia vedėjos jau eilę metų, kitoms švietimo įstaigoms vadovauja " laikinai einantys pareigas", apie įstatymus net užmiršta, ką daryti su "nekomplektine" mokykla nežinoma iki pat rugsėjo 1-sios.... Vieni pažeidimai... Tai gal reiktų visiems pasitikrinti savas kompetencijas??? Juokingai atrodote prieš Joniškio bendruomenę, rinkėjus... O gal tokie "dideli įsipareigojimai" prieš keletą direktorių, kad visą švietimą baigiate sugriauti???

Ei, 2017-09-05 11:48
? Niekas nebenori vadovauti? Ko gero dėl nenuspėjamú valdźios veiksmu arba elitiniu direktoriu "draugiskumo"... Nors ir taip visoms įstaigoms jau seniai vadovauja Saules

Rodomi komentarai nuo 1 iki 8. Iš viso: 8

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 8
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas