(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Radviliškio rajone

Mažoji gatvė skęsta dulkėse

2017 m. rugsėjo 2 d.
Laima AGANAUSKIENĖ

Rad­vi­liš­ky­je, Ma­žo­jo­je gat­vė­je, gy­ve­nan­tys rad­vi­liš­kie­čiai me­tų me­tus ken­čia nuo dul­kių, ku­rias ke­lia į Pre­ki­nių va­go­nų de­pą ir ga­ra­žus va­žiuo­jan­tys au­to­mo­bi­liai. Gy­ven­to­jai bel­džia­si į val­di­nin­kų ka­bi­ne­tus, pra­šy­da­mi spręs­ti pro­ble­mą. Iki šiol jų pa­stan­gos yra be­vai­sės.

alaima@skrastas.lt

Gy­ven­to­jus kan­ki­na dul­kės

Sa­vo tė­vų na­muo­se gy­ve­nan­ti Ma­žo­sios gat­vės gy­ven­to­ja Da­nu­tė Bart­ke­vi­čie­nė ran­ka ro­do dul­kių sluoks­niu nu­klo­tas tu­jas, gė­les ir dar­žo­ves. Tu­ri­mu šu­li­niu mo­te­ris ne­si­nau­do­ja – jo van­duo ne­tin­ka­mas ger­ti nuo vi­dun pa­kliū­nan­čių vė­jo ne­ša­mų ne­šva­ru­mų. Lai­mei, so­dy­bo­je yra įves­tas van­den­tie­kis.

Skal­bi­nius gy­ven­to­ja sten­gia­si pa­ka­bin­ti kuo to­liau nuo gat­vės ir tai juos pa­sie­kia ne­ša­mos dul­kės.

„Kar­tą pra­va­žiuo­jan­ti ma­ši­na pa­kė­lė ne­men­ką ak­me­nį, ku­ris iš­dau­žė lan­gą. Vė­liau, reng­da­mi prie­sta­tą, nuo gat­vės pu­sės lan­go jau ne­be­dė­jo­me.

Ma­ši­nos mū­sų gat­ve­lė­je zu­ja ke­liais eta­pais iki pat va­ka­ro. Kar­tą jų pri­skai­čia­vau 80. Ry­tą, per pie­tus ir po dar­bo va­žiuo­ja Pre­ki­nių va­go­nų de­po dar­buo­to­jai, o va­ka­re – čia pat esan­čių ga­ra­žų sa­vi­nin­kai, ten įsi­kū­ru­sių au­to­ser­vi­siu­kų klien­tai. Kiek­vie­na pra­va­žiuo­jan­ti ma­ši­na pa­ke­lia dul­kių šlei­fą“, – skun­dė­si D. Bart­ke­vi­čie­nė.

Jai pri­ta­rė kai­my­ni­nia­me na­me gy­ve­nan­ti se­suo Re­gi­na. Pa­sak po­nios Re­gi­nos, jos vy­rui ne kar­tą yra te­kę draus­min­ti laks­tan­čius vai­ruo­to­jus.

Abi sen­bu­vės pri­si­me­na kad se­niau jų gat­ve­lė bu­vo grįs­ta ak­me­ni­mis, tad tiek dul­kių ne­bū­da­vę. vė­liau bu­vo su­gal­vo­ta ant jų už­pil­ti sluoks­nį kaž­ko­kio ak­me­nuo­to mi­ši­nio, nuo ku­rio ky­la dul­kės, o pa­li­jus bė­ga balz­ga­ni upe­liu­kai.

Ma­žo­sios gat­vės gy­ven­to­jai yra skun­dę­si Sa­vi­val­dy­bės vi­ce­me­rui Ka­zi­mie­rui Au­gu­liui, ku­ris pa­ts ša­lia esan­čia­me ga­ra­žų koo­pe­ra­ty­ve yra tu­rė­jęs ga­ra­žą, ta­čiau šis esą tik pa­juo­ka­vo, kad pa­ts ne­no­rė­tų šio­je gat­vė­je gy­ven­ti, o ją as­fal­tuo­ti esą ne­tiks­lin­ga, nes gat­ve­lė­je gy­ve­na vos ke­tu­rios šei­mos.

Gy­ven­to­jams esą bu­vo siū­ly­ta pri­si­dė­ti sa­vo lė­šo­mis, kad bū­tų išas­fal­tuo­tas dul­kė­tas ruo­žas, ta­čiau žmo­nės pyks­ta: ko­dėl jie tu­ri mo­kė­ti ne­men­kus pi­ni­gus kad ir ne­la­bai il­go, apie 150 met­rų, gat­vės ruo­žo as­fal­ta­vi­mui, jei gat­ve zu­ja Pre­ki­nių va­go­nų de­po dar­buo­to­jų ir „ga­ra­ži­nin­kų“ au­to­mo­bi­liai?

Ma­žo­ji gat­vė – per ma­žas gal­vos skaus­mas?

Me­tus Rad­vi­liš­kio pre­ki­nių va­go­nų de­pui va­do­vau­jan­tis An­ta­nas Žmė­jaus­kas re­dak­ci­jai sa­kė ne­ga­lįs at­sa­ky­ti, ar de­pas tu­rė­jo pla­nų pri­si­dė­ti lė­šo­mis as­fal­tuo­jant Ma­žą­ją gat­vę.

Anot jo, su įva­žia­vi­mu yra daug pro­ble­mų, nes gat­vė yra am­ži­nai duo­bė­ta ir ten­ka daž­nai kreip­tis į Sa­vi­val­dy­bę dėl grei­de­ria­vi­mo.

Sa­vi­val­dy­bės Sta­ty­bų sky­riaus ve­dė­jas Gin­tau­tas Vi­čas re­dak­ci­jai sa­kė ži­nąs apie Ma­žo­sios gat­vės gy­ven­to­jų skun­dus, ta­čiau pa­ti­ki­no, jog ši gat­vė net nė­ra įra­šy­ta į Rad­vi­liš­kio mies­to se­niū­ni­jos pro­ble­ma­tiš­kiau­sių ir pir­miau­sia tvar­ky­ti­nų mies­to gat­vių są­ra­šą.

„Mes tu­ri­me kur kas di­des­nį gal­vos skaus­mą: ką da­ry­ti su cent­ri­nė­mis S. Da­riaus ir S. Gi­rė­no, Žal­gi­rio, Mai­ro­nio gat­vė­mis, ku­rio­se lo­pas ant lo­po plius dar įgy­ven­di­nant van­de­nų pro­jek­tus su­pjaus­ty­tas as­fal­tas. Ne­be­kal­bant apie Tur­gaus, Vai­sių gat­ves, ku­rios bai­gia su­si­dė­vėt, su­lo­py­tą V. Ku­dir­kos gat­vę.

Tvar­ky­ti­nų gat­vių pla­nas yra gal dvi­de­šim­čiai me­tų į prie­kį. Ta pa­ti Ma­žo­ji, Pu­šų, Tai­kos, Klai­pė­dos, P. Luk­šio ir ki­tos gat­ve­lės ir gat­vės“, – var­di­jo G. Vi­čas.

Anot G. Vi­čo, šie­met tvar­kant Ge­le­žin­ke­lio gat­vę, 24 tūks­tan­čius eu­rų pri­si­dė­jo Su­lin­kių dur­pių įmo­nė, dar tiek pat – Sa­vi­val­dy­bė ir ši gat­vė bu­vo išas­fal­tuo­ta nuo per­va­žos iki dur­pių įmo­nės.

Ly­giai to­kia pati si­tua­ci­ja, pa­sak G. Vi­čo, yra su pri­va­žia­vi­mu į bu­vu­sios „Rad­mės“ įmo­nės kie­mus. Ten jau lyg ir bai­gia­ma su­si­tar­ti su Tech­ni­nių ap­žiū­ru cent­ru, ku­ris ža­da pri­si­dė­ti lė­šo­mis prie įva­žia­vi­mo su­tvar­ky­mo. Esą tuo­met ki­tą da­lį lė­šų pri­dė­tų Sa­vi­val­dy­bė ir ši at­kar­pa bū­tų su­tvar­ky­ta.

Ly­giai taip pat esą ga­lė­tų pri­si­dė­ti ir Pre­ki­nių va­go­nų de­pas.

Au­to­rės nuo­tr.

Ma­žo­sios gat­vės gy­ven­to­ja Da­nu­tė Bart­ke­vi­čie­nė: „Ma­ši­nos pro mū­sų na­mus zu­ja iš­ti­sai: de­po dar­buo­to­jai va­žiuo­ja į dar­bą, pie­tau­ti, iš dar­bo, pri­si­de­da ir „ga­ra­ži­nin­kai“.

Rad­vi­liš­kio pre­ki­nių va­go­nų de­po dar­buo­to­jų au­to­mo­bi­liai ne­su­tel­pa jiems skir­to­je aikš­te­lė­je, to­dėl ri­kiuo­ja­si ko­ne per vi­są Ma­žą­ją gat­vę.

Dienos populiariausi

Milžinas iš pietų

2017 m. rugsėjo 14 d.
lankomiausias

Teismas grąžino į darbą, meras – atleido (26)

2017 m. rugsėjo 14 d.
daugiausiai komentuotas

Komentarai (1)

yra, 2017-09-05 12:11
ir didesniu gatviu.ir duobiu, negu tokie du kipsai raso.

Rodomi komentarai nuo 1 iki 1. Iš viso: 1

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 1
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas