(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Keturi kampai

Milžinas iš pietų

2017 m. rugsėjo 14 d.
Giedrius RUMĖ
Spausdinti Komentarai (0) lankomiausias

Ta­vo gė­lė

Gė­li­nin­kas

Šis kiek keis­to­kas, atei­vį iš sve­ti­mos pla­ne­tos pri­me­nan­tis au­ga­las pri­klau­so saus­me­di­nių (Cap­ri­fo­lia­ceae) šei­mai. Tik į saus­me­džius jis nė iš to­lo ne­pa­na­šus, be to, dar tu­ri vi­sai jam ne­gi­mi­nin­go au­ga­lo – žvaigž­dū­nės (Sca­bio­sa) – žie­dus. Tai tar­si koks pik­to ge­ni­jaus iš skir­tin­gų au­ga­lų da­lių su­lip­dy­tas fran­kenš­tei­nas. Bet apie tai vė­liau. Pir­miau­sia – trum­pa gen­ties ap­žval­ga.

Ži­no­ma dau­giau kaip 150 skir­tin­gų šio au­ga­lo pa­va­di­ni­mų. Tie­sa, ofi­cia­liai pri­pa­žįs­ta­ma tik apie de­vy­nias­de­šimt; li­ku­sie­ji var­dai – si­no­ni­mai.

Gam­to­je ce­fa­lia­ri­jos (Cep­ha­la­ria) au­ga Kau­ka­ze, Kry­me, Pie­tų Eu­ro­po­je. Į lie­tu­viš­kus gė­ly­nus už­kly­do vi­sai ne­se­niai. Šis au­ga­las skir­tas tiems, kas ne­mėgs­ta smul­kių gė­lių. Net­gi al­pi­nė ce­fa­lia­ri­ja (C.al­pi­na), skir­tin­gai nei dau­gy­bė ki­tų ne­di­du­kų kal­nų pie­vų au­ga­lė­lių, iš­tįs­ta iki 2 met­rų. Šio au­ga­lo la­pai stam­būs, plunks­niš­kai su­skai­dy­ti, stie­bi­niai ge­ro­kai smul­kes­ni už pa­ma­ti­nius. Žie­dai pa­ly­gin­ti su vi­so au­ga­lo dy­džiu ne­pro­por­cin­gai ma­ži (iš tie­sų tai cit­ri­nų spal­vos vamz­de­li­nių žie­de­lių grai­žai, ap­sup­ti pla­tes­nių lie­žu­viš­kų žied­la­pių). Žy­di gegužę–birželį.

Gi­gan­tiš­ko­ji ce­fa­lia­ri­ja (C.gi­gan­tea) – taip pat kal­nų pie­vų au­ga­las. Ke­ras 2–2,2 m ūgio, su tvir­tais ša­ko­tais stie­bais. Šio au­ga­lo ša­kos – tar­si pla­čiai iš­skės­tos ran­kos, pa­si­da­bi­nu­sios il­gais čiup­tu­vais. Tik, skir­tin­gai nei siau­bo fil­muo­se, jų ga­luo­se ne nuo­din­gi siurb­tu­kai, o tik švel­nūs, dru­ge­lius be­gė­diš­kai vi­lio­jan­tys žie­dai. Pra­žys­ta kiek vė­liau už al­pi­nę, va­sa­ros vi­du­ry­je, ir žy­di iki pat ru­dens. Tai iš­ties di­de­lis au­ga­las – vos per ke­le­tą me­tų ga­li iš­si­plės­ti iki met­ro ar dau­giau skers­mens, o žie­dų ga­li bū­ti šim­tai, jei ne tūks­tan­čiai. Įp­ras­tam gė­ly­nui ne­la­bai tiks. Ne to­dėl, kad jo še­šė­lis už­goš kai­my­nus (ne­pai­sant įspū­din­go dy­džio, ce­fa­lia­ri­jos ke­ras ažū­ri­nis, per­švie­čia­mas): ši gė­lė pri­kaus­tys vi­są dė­me­sį, ir men­kes­nių au­ga­lų jau ne­be­pas­te­bė­si­me. Ge­riau so­din­ki­me skly­po kam­pe, gre­ta krū­mų, di­de­lių ak­me­nų ar prie van­dens tel­ki­nio. Tin­ka pa­tvo­rys, pa­sie­nis. Au­ga­las il­gaam­žis, vie­no­je vie­to­je ga­li aug­ti 10 ir dau­giau me­tų, kas­met da­ry­da­ma­sis tik įspū­din­ges­nis. Mėgs­ta sau­lę, nors ga­li aug­ti ir leng­va­me pus­še­šė­ly­je. Dir­voms ne­reik­lus, ne­sun­kiai pa­ke­lia saus­ras, ta­čiau der­lin­go­se ir nie­kuo­met ne­per­džiūs­tan­čio­se išau­ga iki sun­kiai įsi­vaiz­duo­ja­mų mat­me­nų.

Li­gos ce­fa­lia­ri­jų ne­puo­la, spe­ci­fi­nių ken­kė­jų (iš­sky­rus val­džios glo­bo­ja­mas val­ka­tau­jan­čias stir­nas, ku­rias šil­tes­nę žie­mą ža­liuo­jan­tys au­ga­lo la­pai trau­kia it koks mag­ne­tas) jos ne­tu­ri. Leng­vai dau­gi­na­mos sėk­lo­mis (jas rei­kia sė­ti iš­kart, prieš žie­mą, kad vė­liau ne­tek­tų stra­ti­fi­kuo­ti). Daž­nai ir pa­čios pa­si­sė­ja. Kad taip ne­nu­tik­tų, bū­ti­na lai­ku pa­ša­lin­ti vi­sus per­žy­dė­ju­sius grai­žus. Ce­fa­lia­ri­jų dai­gai iš­skir­ti­niai, pa­na­šūs į agur­kų. Sė­ji­nu­kai vys­to­si spar­čiai, ir jau po me­tų pir­mą­kart pra­žys­ta. Au­ga­las be var­go iš­tve­ria mū­sų ne­nus­pė­ja­mas žie­mas. Ko gi dar dau­giau rei­kia?

Gi­gan­tiš­ko­ji ce­fa­lia­ri­ja – įspū­din­gas dė­me­sį kaus­tan­tis au­ga­las.

Dienos populiariausi

Milžinas iš pietų

2017 m. rugsėjo 14 d.
lankomiausias

Teismas grąžino į darbą, meras – atleido (26)

2017 m. rugsėjo 14 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas