(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Kelmės rajone

Rajono Taryboje

2017 m. rugsėjo 9 d.

An­ti­ko­rup­ci­ja rū­pin­sis se­niū­nai­čių suei­gos

Nuo šiol kai­mo bend­ruo­me­nių at­sto­vus į ra­jo­no an­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­ją de­le­guos iš­plės­ti­nės se­niū­nai­čių suei­gos. Ra­jo­no me­ras kreip­sis į iš­plės­ti­nių suei­gų or­ga­ni­za­to­rius, o šie pa­teiks at­sa­ky­mą, kas de­le­guo­tas ko­vo­ti su ko­rup­ci­ja ra­jo­ne.

Nug­riaus lau­ko tua­le­tus

Ta­ry­ba nu­spren­dė nu­griau­ti prie Vi­jur­kų vai­kų glo­bos na­mų esan­čius du lau­ko tua­le­tus, pri­klau­siu­sius prieš dau­ge­lį me­tų už­da­ry­tai mo­kyk­lai. Jie ne­nau­do­ja­mi ir ke­lia grės­mę vai­kams. Mo­kyk­los pa­sta­tas nu­griau­tas jau anks­čiau.

Ap­leis­tiems plo­tams 4 pro­cen­tų ta­ri­fas

Že­mės skly­pų sa­vi­nin­kams, ku­rie ne­pri­žiū­ri sa­vo tu­ri­mų skly­pų, bus tai­ko­mas di­des­nis ne­gu nu­ma­ty­ta – 4 pro­cen­tų skly­po ver­tės že­mės mo­kes­čio ta­ri­fas.

Se­niū­ni­jų dar­buo­to­jai va­ži­nė­jo po te­ri­to­ri­jas ir su­da­rė ap­leis­tų skly­pų są­ra­šus. Tuo­met iš­siun­tė laiš­kus su ra­gi­ni­mais su­si­tvar­ky­ti skly­pų šei­mi­nin­kams. Maž­daug pu­sė jų at­si­žvel­gė į ra­gi­ni­mus ir su­tvar­kė sa­vo skly­pus. Tie, ku­rie ne­rea­ga­vo į ra­gi­ni­mus ir ne­sut­var­kė skly­pų, pri­va­lės mo­kė­ti di­des­nį že­mės mo­kes­tį.

40 tūks­tan­čių eu­rų Ty­tu­vė­nų baž­ny­čiai

Ra­jo­no Ta­ry­ba nu­spren­dė skir­ti apie 40 tūks­tan­čių eu­rų Ty­tu­vė­nų baž­ny­čios ir vie­nuo­ly­no ar­ka­dų ga­le­ri­jos tvar­ky­bos pro­jek­tui pa­reng­ti.

Pa­ren­gus pro­jek­tą, ti­ki­ma­si gau­ti Eu­ro­pos są­jun­gos lė­šų ir su­re­mon­tuo­ti ar­ka­dų ga­le­ri­ją.

Ta­ry­bos na­riai bai­mi­no­si, jog pa­ra­mos pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mui ra­jo­nas ga­li ir ne­gau­ti. Bet pa­svars­tę, jog pro­jek­tas vis tiek liks, priė­mė spren­di­mą.

Pe­rė­mė Kur­tu­vė­nų re­gio­ni­nio par­ko tur­tą

Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė pe­rė­mė Kur­tu­vė­nų re­gio­ni­niam par­kui pri­klau­san­tį tur­tą, esan­tį Ku­ke­čių se­niū­ni­jo­je Vi­jur­kų kai­me: in­ži­ne­ri­nį sta­ti­nį – til­tą per Du­by­sos upės va­gą, ku­rio li­ku­ti­nė ver­tė 63 tūks­tan­čiai 697 eu­rai, bei van­dens pra­lai­dą per Du­by­sos sen­va­gę, ku­rios li­ku­ti­nė ver­tė 22 tūks­tan­čiai 86 eu­rai.

Kur­tu­vė­nų re­gio­ni­nio par­ko di­rek­ci­ja įgy­ven­di­no pro­jek­tą „Bu­vei­nių tvar­ky­mas“. Pro­jek­to veik­la apė­mė ne tik pie­vų tvar­ky­mą vie­no­je iš Na­tu­ra 2000 te­ri­to­ri­jų – Vi­jur­kų kai­mo pie­vo­se, bet ir su­si­sie­ki­mo inf­rast­ruk­tū­ros at­nau­ji­ni­mą. Įreng­tas til­tas per Du­by­są ir pra­lai­da per Du­by­sos sen­va­gę, ku­riuos bend­ra­dar­bia­vi­mo su­tar­ti­mi Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė įsi­pa­rei­go­jo pe­rim­ti nuo­sa­vy­bėn.

Re­no­vuos dar­že­lį

Iš sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to bus ski­ria­ma 7,5 pro­cen­to vi­sų rei­ka­lin­gų lė­šų Kel­mės „Ąžuo­liu­ko“ dar­že­lio – mo­kyk­los mo­der­ni­za­vi­mui. Ki­tą da­lį lė­šų ti­ki­ma­si gau­ti iš ES fon­dų iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo priei­na­mu­mo ge­ri­ni­mo pro­gra­mos.

Pro­jek­tas bus tei­kia­mas fi­nan­sa­vi­mui gau­ti pa­gal 2014–2020 me­tų Eu­ro­pos Są­jun­gos fon­dų in­ves­ti­ci­jų veiks­mų pro­gra­mos 9 prio­ri­te­to „Vi­suo­me­nės švie­ti­mas ir žmo­giš­kų­jų iš­tek­lių po­ten­cia­lo di­di­ni­mas“ 09.1.3-CPVA-R-705 prie­mo­nę „Iki­mo­kyk­li­nio ir prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo priei­na­mu­mo di­di­ni­mas“.

Pro­jek­to pa­reiš­kė­ja ir vyk­dy­to­ja – Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja.

Pa­ren­gė Re­gi­na MUS­NEC­KIE­NĖ

Dienos populiariausi

„Sūrių valdovu“ tapo gaminys iš Pakražančio

2017 m. rugsėjo 12 d.
lankomiausias

Savivaldybės darbuotojo „performansas“ ant grindų (43)

2017 m. rugsėjo 12 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas