(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Kelmės rajone

Tuberkulioze sergantys ligoniai vaistus gers mediko akivaizdoje

2017 m. rugsėjo 5 d.
Regina MUSNECKIENĖ

Nuo spa­lio 1 die­nos tu­ber­ku­lio­ze ser­gan­tys li­go­niai, išė­ję iš li­go­ni­nės, gy­dy­mą tęs pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­go­se. Čia jie gaus ne­mo­ka­mus vais­tus ir me­di­kų aki­vaiz­do­je tu­rės juos iš­ger­ti.

reginamus@skrastas.lt

Kelmės ra­jo­no ta­ry­ba įpa­rei­go­jo Kel­mės ir Ty­tu­vė­nų pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros, Bend­ro­sios pra­kti­kos gy­dy­to­jų bei Už­ven­čio A. Jok­šo pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­rus ir am­bu­la­to­ri­jas įsteig­ti trum­po gy­dy­mo kur­so ir lai­ki­nų­jų DOTS pa­slau­gų tei­ki­mo ka­bi­ne­tus. Juo­se pri­žiū­rint gy­dy­to­jui bus su­tei­kia­mos trum­pa­lai­kio gy­dy­mo pa­slau­gos li­go­niams. Jų iš­lai­das ap­mo­kės Li­go­nių ka­sa.

Toks spren­di­mas priim­tas va­do­vau­jan­tis Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mu bei Lie­tu­vos Res­pub­li­kos svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro įsa­ky­mu „Dėl svei­ka­tos ne­to­ly­gu­mų ma­ži­ni­mo Lie­tu­vo­je 2014–2023 me­tų veiks­mų pla­no pa­tvir­ti­ni­mo“ prie­do, ku­ria­me nu­ma­to­mos tu­ber­ku­lio­zės pro­fi­lak­ti­kos, diag­nos­ti­kos ir gy­dy­mo efek­ty­vu­mo kryp­tys.

Ti­ki­ma­si, jog, įkū­rus to­kius ka­bi­ne­tus, pa­ge­rės as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų ko­ky­bė, sau­gu­mas, priei­na­mu­mas, pa­di­dės slau­gos ir am­bu­la­to­ri­nių pa­slau­gų apim­tis bei ak­ty­vaus gy­dy­mo lo­vų užim­tu­mas.

Mat, li­go­ni­nė­je gy­dy­tas žmo­gus, išė­jęs iš sta­cio­na­ro, gy­dy­mą tęs to­je vie­to­vė­je, ku­rio­je gy­ve­na. Jis tu­rės atei­ti į pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­rą, am­bu­la­to­ri­ją ar­ba me­di­ci­nos punk­tą, čia gaus vais­tus ir juos iš­gers ste­bint me­di­kams ir pa­tvir­tins sa­vo pa­ra­šu, jog vais­tus ga­vo ir su­var­to­jo.

To­kia tvar­ka nu­sta­ty­ta to­dėl, kad tu­ber­ku­lio­ze daž­niau­sia su­ser­ga aso­cia­lūs, gir­tau­jan­tys, iš įka­li­ni­mo įstai­gų grį­žę as­me­nys. Jie daž­niau­sia ser­ga at­vi­ra tu­ber­ku­lio­zės for­ma ir yra pa­vo­jin­gi svei­kiems žmo­nėms – ga­li juos už­krės­ti.

Li­go­ni­nė­je to­kie pa­cien­tai gy­do­mi tol, kol li­ga tam­pa neužk­re­čia­ma. Tuo­met iš­lei­džia­mi tęs­ti gy­dy­mą am­bu­la­to­ri­nė­se įstai­go­se. Ta­čiau ne kiek­vie­nas tai da­ry­da­vo. Li­ga at­si­nau­jin­da­vo.

Kelmės rajono Šau­kė­nų am­bu­la­to­ri­jos di­rek­to­rė Da­lė Le­liu­kie­nė re­dak­ci­jai tvir­ti­no, jog iki šiol jų įstai­ga tu­rė­da­vo in­for­ma­ci­ją tik apie tuos li­go­nius, ku­riems am­bu­la­to­ri­jos gy­dy­to­jas nu­sta­ty­da­vo li­gą. Jei­gu li­gą diag­no­zuo­da­vo ki­tos gy­dy­mo įstai­gos, am­bu­la­to­ri­ja in­for­ma­ci­jos ne­tu­rė­da­vo.

„Da­bar ti­ki­mės, jog mums bus su­teik­ta in­for­ma­ci­ja apie vi­sus mums pri­klau­san­čio­je te­ri­to­ri­jo­je tu­ber­ku­lio­ze ser­gan­čius žmo­nes, – vi­lia­si D. Le­liu­kie­nė. – Bus leng­viau ir vais­tų gau­ti . Ne­se­niai jų rei­kė­jo vie­nam li­go­niui. Dėl 200 – 300 tab­le­čių nie­kas ne­no­ri gaiš­ti lai­ko. Da­bar Kel­mės pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­re bus įkur­tas ka­bi­ne­tas. Jo dar­buo­to­jai už­sa­kys vais­tų vi­so ra­jo­no li­go­niams. Juos iš­da­lins am­bu­la­to­ri­joms ir me­di­ci­nos punk­tams.“

Am­bu­la­to­ri­jo­se gy­dy­mą tę­sian­tiems li­go­niams vais­tus iš­da­lys pro­ce­dū­ri­nių ka­bi­ne­tų dar­buo­to­jos, me­di­ci­nos punk­tuo­se – slau­gy­to­jos.

Pa­sak me­di­kių, ra­jo­ne tu­ber­ku­lio­ze ser­gan­čių li­go­nių ne­bus daug. Pa­si­tai­kys tik vie­nas ki­tas.

Au­to­rės nuo­tr.

Šau­kė­nų am­bu­la­to­ri­jos di­rek­to­rė Da­lė Le­liu­kie­nė sa­ko, jog įkū­rus DOTS ka­bi­ne­tą bus pa­pras­čiau gau­ti vais­tų tu­ber­ku­lio­ze ser­gan­tiems li­go­niams.

Ne­mo­ka­mi vais­tai tu­ber­ku­lio­ze ser­gan­tiems li­go­niam­sat­ke­liaus į Kel­mės pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­rą, o čia bus iš­da­li­ja­mi į ki­tas įstai­gas.

Dienos populiariausi

„Sūrių valdovu“ tapo gaminys iš Pakražančio

2017 m. rugsėjo 12 d.
lankomiausias

Savivaldybės darbuotojo „performansas“ ant grindų (43)

2017 m. rugsėjo 12 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas