(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Šiaulių rajone

Šiaulių rajonas skelbia Metų kraštotyrininko konkursą

2017 m. rugsėjo 12 d.

Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė lau­kia pa­raiš­kų ir pre­ten­den­tų Me­tų kraš­to­ty­ri­nin­ko pre­mi­jai teik­ti. Pa­reiš­kė­jai iki spa­lio 20 die­nos ga­li pa­teik­ti pre­ten­den­tų pa­reng­tų Me­tų kraš­to­ty­ri­nin­ko pre­mi­jai gau­ti kraš­to­ty­ros dar­bų są­ra­šą bei jų kraš­to­ty­ri­nės veik­los ap­ra­šy­mą ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Kul­tū­ros, Bend­rų­jų rei­ka­lų ar­ba Švie­ti­mo ir spor­to sky­riuo­se ar­ba Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vie­šo­sios bib­lio­te­kos In­for­ma­ci­jos ir kraš­to­ty­ros sky­riu­je.

Me­tų kraš­to­ty­ri­nin­ko pre­mi­ja kas­met ski­ria­ma dviems Šiau­lių ra­jo­no kraš­to­ty­ri­nin­kams – suau­gu­siam ir jau­na­jam kraš­to­ty­ri­nin­kui už ak­ty­vų, kū­ry­bin­gą dar­bą kraš­to­ty­ros sri­ty­je.

Me­tų kraš­to­ty­ri­nin­ko pre­mi­ja ra­jo­ne tei­kia­ma nuo 2001 me­tų. Sa­vi­val­dy­bė ja sie­kia ska­tin­ti Šiau­lių ra­jo­no kraš­to­ty­ri­nin­kų veik­lą, ug­dy­ti kū­ry­biš­ku­mą, ren­giant kraš­to­ty­ros dar­bus, eks­pe­di­ci­jas, pa­ro­das, ku­riant ir puo­se­lė­jant vi­suo­me­ni­nius mu­zie­jus, plė­to­jant liau­dies tra­di­ci­jas.

Pir­muo­ju ra­jo­no Me­tų kraš­to­ty­ri­nin­ko pre­mi­jos lau­rea­tu ta­po Leo­nas Skė­rys. Me­tų kraš­to­ty­ri­nin­kais Šiau­lių ra­jo­ne yra ta­pę ra­šy­to­jas, žur­na­lis­tas Vy­tau­tas Kir­ku­tis, kul­tū­ros dar­buo­to­ja Lai­mu­tė Var­ka­lie­nė, mu­zie­ji­nin­kė Bi­ru­tė Stumb­rie­nė, pe­da­go­gė Vi­ta­li­ja Vaz­gie­nė, žur­na­lis­tas Al­gi­man­tas Puo­džiū­nas, pe­da­go­gė Ali­na Ši­vic­kai­tė, pe­da­go­gė, mu­zie­ji­nin­kė Si­gi­ta Lu­kie­nė, kul­tū­ros dar­buo­to­ja Ge­no­vai­tė Dof­tar­tai­tė, bib­lio­te­ki­nin­kė Ri­ta Ne­sa­vai­tė, mu­zie­ji­nin­kė Ri­ta Žu­kaus­kie­nė, pe­da­go­gė, me­no va­do­vė Jo­vi­ta Lu­bie­nė, Gruz­džių kraš­to švie­suo­lė Lio­nė Gul­bi­nai­tė, pe­da­go­gas Ri­man­tas Go­rys.

„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Dienos populiariausi

„Sūrių valdovu“ tapo gaminys iš Pakražančio

2017 m. rugsėjo 12 d.
lankomiausias

Savivaldybės darbuotojo „performansas“ ant grindų (43)

2017 m. rugsėjo 12 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas