(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Joniškio rajone

Bibliotekos teatras pasitiko 20-metį

2017 m. rugsėjo 5 d.
Loreta RIPSKYTĖ

Jo­niš­kio Jo­no Avy­žiaus vie­šo­sios bib­lio­te­kos Mal­de­nių fi­lia­le gy­vuo­jan­čiam lė­lių teat­rui „Pa­dau­žiu­kai“ šį rugp­jū­tį su­ka­ko 20 me­tų, ju­bi­lie­jus bu­vo pa­mi­nė­tas praė­ju­sį sa­vait­ga­lį. Per tuos me­tus ko­lek­ty­ve vai­di­no apie 50 jau­nų­jų ir sua­ugu­sių­ ar­tis­tų.

loretar@skrastas.lt

Į šven­tę su­si­rin­ko apie 80 žmo­nių, at­vy­ko bi­čiu­liai jau­nie­ji skai­ty­to­jai iš Stun­gių kai­mo su bib­lio­te­ki­nin­ke Dia­na Ki­de­lie­ne.

Ren­gi­nį ve­dė teat­riu­ko ar­tis­tės Ag­nė Ai­ny­tė, Er­lan­da Auk­se­ly­tė, Ka­ro­li­na Re­mei­ky­tė ir Ag­nė Kas­jan. Jos su­pa­žin­di­no su­si­rin­ku­sius su teat­ro is­to­ri­ja, pa­si­tel­ku­sios teat­riu­ko lė­les dek­la­ma­vo po­smus, šo­ko sa­vo su­kur­tus šo­kius, dai­na­vo. Žiū­ro­vams įspū­dį pa­li­ko vai­dy­bi­nė pa­sa­ka pa­gal T. Lo­ren­čie­nės pje­sę „Tin­gi­nys Jo­nas“, ku­rio­je vai­di­no Er­lan­da Auk­se­ly­tė, Ka­ro­li­na Re­mei­ky­tė su bro­liu Mo­des­tu, Ag­nė Ai­ny­tė, Ma­tas But­vi­laus­kas, Teo­fi­lis Ur­bo­nas, Ag­nė, Gab­rie­lė ir Alek­sas Kas­jan, Sta­nis­la­va Mund­rie­nė. Šven­tės pa­bai­go­je tos pa­čios pa­sa­kos iš­trau­ką jie vai­di­no su lė­lė­mis.

Lė­lių teat­rą ju­bi­lie­jaus pro­ga svei­ki­no ir Pa­dė­kos raš­tus įtei­kė Jo­niš­kio vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rė Jo­vi­ta Šim­ke­vi­čiū­tė, Mal­de­nių bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė Re­na­ta Šid­laus­kai­tė, ren­gi­nių or­ga­ni­za­to­rė Emi­li­ja Kve­da­rie­nė, vie­tos ūki­nin­kė Pal­my­ra Ru­daus­kie­nė, gė­lių ne­gai­lė­jo žiū­ro­vai, dė­ko­ję „Pa­dau­žiu­kams“ ir jų va­do­vei Lio­nei Ado­mai­tie­nei už do­va­no­tas ge­ras emo­ci­jas.

Ren­gi­nį pa­rė­mė Jo­no Avy­žiaus vie­šo­ji bib­lio­te­ka, Mal­de­nių kai­mo bend­ruo­me­nė ir bu­vęs teat­ro „Pa­dau­žiu­kai“ na­rys Žil­vi­nas Ado­mai­tis.

Dau­giau kaip 50 ar­tis­tų

Pa­mi­nė­ti vi­sus ka­da nors il­giau ar trum­piau vai­di­nu­sius lė­lių teat­re bū­tų su­dė­tin­ga, nes per 20 me­tų jų – vai­kų ir suau­gu­sių­jų, praė­jo dau­giau kaip 50. Pir­mo­ji prem­je­ra pa­gal pa­sa­ką „La­pė ir ka­ti­nas“ įvy­ko per nau­ja­me­tę 1996 me­tų šven­tę tuo­me­tė­je Mal­de­nių pra­di­nė­je mo­kyk­lo­je. Pir­mai­siais ar­tis­tais ta­po mi­nė­tos mo­kyk­los auk­lė­ti­niai: Au­re­li­ja Vilb­ran­tai­tė, Man­tas Le­su­tis, Ge­di­mi­nas Pet­rai­tis, Si­mas Ru­daus­kas. Jie jau užau­gę, pa­su­kę sa­vais gy­ve­ni­mo ke­liais. Po ke­le­tą me­tų „Pa­dau­žiu­kams“ sky­rė šei­mos: Au­re­li­ja, Kęs­tu­tis, Ge­di­mi­nas ir jų ma­ma Gi­na­ta Vilb­ran­tai, net de­šimt me­tų vai­di­no Li­nas Auk­se­lis ir jo se­se­rys Rai­mon­da, In­ga, ma­ma Da­nu­tė ir ki­ti.

Il­gai­niui ak­to­rė­mis mė­gė­jo­mis ta­po ir kai­mo mo­te­rys: Sta­nis­la­va Mund­rie­nė, jau mi­nė­ta Gi­na­ta Vilb­ran­tie­nė, Zi­na Bal­sie­nė, Emi­li­ja Kve­da­rie­nė, Ae­li­ta Bra­zaus­kie­nė, yra te­kę vai­din­ti Da­liai Le­su­tie­nei, Ire­nai Bar­ta­šie­nei, Bro­nis­la­vai Go­rod­ni­čen­ko, Ire­nai Skar­ba­lie­nei.

Ant­ro­ji šir­ma tar­nau­ja 18 me­tų

„1997 me­tais su­vai­din­ta pa­sa­kai­tė „Jo­niu­kas ir Gry­tu­tė“, vė­liau gi­mė pa­sa­kų „Rau­don­ke­pu­rai­tė“, „Dan­gus griū­va“, „Ban­de­lė“ pa­sta­ty­mai. Tuo me­tu Mal­de­niuo­se vei­ku­sios pra­di­nės mo­kyk­los mo­ky­to­jos Sta­nis­la­va Či­tei­kie­nė ir Lai­ma Re­mei­kie­nė džiaug­da­vo­si, jog šven­tėms pro­gra­ma bus ga­ran­tuo­ta. Ir mums bu­vo ge­rai, iš mo­kyk­lė­lės, ku­rią lan­kė 15–25 vai­kai, bu­vo ga­li­ma pri­si­kvies­ti nau­jų ar­tis­tų. Tad per me­tus pa­sta­ty­da­vo­me net po 3–4 kū­ri­nius. Ne­li­kus mo­kyk­lų Mal­de­niuo­se ir Kal­ne­ly­je, sun­kiau su­si­rink­ti, nes vai­kai Jo­niš­kio mo­kyk­lo­se bū­na iki pa­va­ka­rės. O ka­dai­se su­si­bėg­da­vo­me pa­pras­tą die­ną iš­kart po pie­tų. Tad da­bar la­biau­siai džiau­giuo­si, kad va­sa­rą ato­sto­gau­jan­tys vai­kai no­riai ei­na vai­din­ti, ir ne tik vie­ti­niai, bet ir ki­tur gy­ve­nan­tys, o čia ato­sto­gau­jan­tys“, – apie po­ky­čius pa­sa­ko­ja bib­lio­te­ki­nin­kė Lio­nė Ado­mai­tie­nė.

Per dvi de­šim­tis me­tų pa­sta­ty­ta apie pen­kios de­šim­tys spek­tak­lių. Su­dė­vė­tos dvi šir­mos.

Su­si­kū­rė lė­lių teat­ras dėl pa­pras­tos prie­žas­ties. Idė­jų ne­sto­ko­jan­ti Lio­nė Ado­mai­tie­nė ne­no­rė­jo ap­si­ri­bo­ti vien įpras­ta bib­lio­te­ki­nin­kės veik­la, sten­gė­si kuo dau­giau pri­trauk­ti skai­ty­to­jų.

1999 me­tais teat­riu­kui pri­gi­jo „Pa­dau­žiu­kų“ var­das. Jį iš­rin­ko pa­tys vai­kai. Tuo me­tu į ko­lek­ty­vo veik­lą jau bu­vo įsi­lie­jęs vi­sas bū­rys triukš­min­gų jau­nų­jų ar­tis­tų, iš ku­rių kaž­ku­ris pa­sa­kė fra­zę: „Mes ne vai­kai, mes – pa­dau­žiu­kai“. Taip ir li­ko.

Au­to­rės nuo­tr.

Bib­lio­te­ki­nin­kė Lio­nė Ado­mai­tie­nė (de­ši­nė­je) teat­riu­ką „Pa­dau­žiu­kai“ įkū­rė no­rė­da­ma pri­trauk­ti kuo dau­giau skai­ty­to­jų

Lio­nės ADO­MAI­TIE­NĖS al­bu­mo nuo­tr.

„Pa­dau­žiu­kų“ pa­si­ro­dy­mas ju­bi­lie­ji­nia­me ren­gi­ny­je.

Vaiz­de­lis iš „Tin­gi­nio Jo­no“, ku­ria­me vai­di­na Ka­ro­li­na Re­mei­ky­tė (kai­rė­je) ir Ag­nė Kas­jan.

.

Dienos populiariausi

„Sūrių valdovu“ tapo gaminys iš Pakražančio

2017 m. rugsėjo 12 d.
lankomiausias

Savivaldybės darbuotojo „performansas“ ant grindų (43)

2017 m. rugsėjo 12 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas