(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pakruojo rajone

Pakruojiečių vaikai baleto mokysis dvare

2017 m. rugsėjo 7 d.
Janina VANSAUSKIENĖ

Pak­ruo­jo Juo­zo Pa­kal­nio mu­zi­kos mo­kyk­la ir Pak­ruo­jo dva­ro ad­mi­nist­ra­ci­ja ėmė­si bend­ro pro­jek­to – įsteig­ti ba­le­to kla­sę. Sa­vo vai­kus ve­žio­ti į ba­le­to už­siė­mi­mus jau pa­no­ro ir šiau­lie­čiai.

pakruojis@skrastas.lt

Į pir­mą­jį su­si­ti­ki­mą su pro­fe­sio­na­liu ba­le­to šo­kė­ju Mar­ty­nu Ka­va­liaus­ku vai­kai ir tė­ve­liai rink­sis šeš­ta­die­nį, o no­rin­čių­jų at­ža­las leis­ti į šiuos už­siė­mi­mus są­ra­šas jau ar­tė­ja prie pus­šim­čio. Šiuose są­ra­šuo­se ne tik pa­kruo­jie­čių, bet ir šiau­lie­čių pa­var­dės, nes ap­lin­ki­niuo­se mies­tuo­se ba­le­to pro­fe­sio­na­lų pa­mo­kų sa­vi­val­dy­bių me­ni­nio ug­dy­mo įstai­go­se nė­ra.

Pak­ruo­jo J. Pa­kal­nio mu­zi­kos mo­kyk­lo­je vil­nie­tis ba­le­to šo­kė­jas įdar­bin­tas mo­ky­to­ju ba­le­to bū­re­liui, ku­ris jau da­bar pa­kruo­jie­čių va­di­na­mas „ba­le­to mo­kyk­lė­le“.

Ope­ros ir ba­le­to teat­ro so­lis­tas M. Ka­va­liaus­kas į už­siė­mi­mus va­ži­nės šeš­ta­die­niais iš ry­to, pa­mo­kė­lės vyks Pak­ruo­jo dva­ro rū­mų ova­lio­jo­je sa­lė­je.

„Mū­sų mo­kyk­los vi­zi­ja – atei­ty­je tap­ti me­no mo­kyk­la, to­dėl čia tu­rės bū­ti mo­ko­ma ne tik mu­zi­kos, bet ir šo­kio, dai­lės, ki­tų me­nų, – sa­ko J.Pa­kal­nio mu­zi­kos mo­kyk­los di­rek­to­rė Ni­jo­lė Pu­pi­nie­nė. – Mes su dva­ro kū­ry­bos va­do­ve Kris­ti­na Ivan­čen­ko tu­rė­jo­me bend­rą sva­jo­nę – vai­kams su­teik­ti ga­li­my­bę mo­ky­tis ba­le­to. Mums pa­vy­ko tą sva­jo­ne įgy­ven­din­ti“.

„Su­ras­ti Vil­niu­je ba­le­to šo­kė­ją, ku­ris su­tik­tų va­ži­nė­ti į Lie­tu­vos pa­kraš­tį mo­ky­ti vai­kus šok­ti, at­ro­dė – ne­rea­lus su­ma­ny­mas. Ta­čiau pa­vy­ko ras­ti pro­fe­sio­na­lą, ku­ris ir­gi už­si­de­gė mū­sų idė­ja“, – sa­ko K. Ivan­čen­ko.

M. Ka­va­liaus­ko tei­gi­mu, va­ži­nė­ti į Pak­ruo­jį mo­ky­ti vai­kus ba­le­to jį pa­ska­ti­no už­siė­mi­mams pa­si­rink­to­ji is­to­riš­ka vie­ta, kur dva­ro ap­lin­ka dik­tuo­ja tin­ka­mą šiam me­nui dva­sią. „Be to ma­no pro­se­ne­lis tu­rė­jo dva­rą, to­dėl idė­ja mo­ky­ti dva­re ba­le­to – la­bai su­ža­vė­jo“, – re­dak­ci­jai sa­kė ba­le­to šo­kė­jas.

As­me­ni­nio al­bu­mo nuo­tr.

Ba­le­to so­lis­tą Mar­ty­ną Ka­va­liaus­ką su­ža­vė­jo pa­kruo­jie­čių su­ma­ny­mas dva­re mo­ky­ti vai­kus ba­le­to.

Re­dak­ci­jos ar­chy­vo nuo­tr.

Pak­ruo­jo dva­ras pa­sta­ruo­sius ke­le­tą me­tų trau­kia ne tik tu­ris­tus, bet ir me­ni­nin­kus.

Dienos populiariausi

„Sūrių valdovu“ tapo gaminys iš Pakražančio

2017 m. rugsėjo 12 d.
lankomiausias

Savivaldybės darbuotojo „performansas“ ant grindų (43)

2017 m. rugsėjo 12 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas