(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Keturi kampai

ES pratins prie silpnesnių elektros prietaisų

2017 m. rugsėjo 7 d.
Sidas AKSOMAITIS

Pa­gal ES rei­ka­la­vi­mus nuo rug­sė­jo 1-osios pre­ky­bos vie­to­se ne­li­ko ga­lin­ges­nių nei 900 W siurb­lių. Nors da­lis pir­kė­jų ir sku­bė­jo ap­si­rū­pin­ti ga­lin­ges­niais prie­tai­sais, spe­cia­lis­tai sa­ko, kad dul­kei nuo že­mės pa­kel­ti di­de­lės ga­lios ne­rei­kia. Tad ką žmo­nės siurbs ga­lin­gais siurb­liais: dul­kes ar eu­rus iš sa­vo pi­ni­gi­nių ir są­skai­tų ban­kuo­se?

Dul­kei pa­kel­ti ga­lia ne­rei­ka­lin­ga

Ti­ki­ma­si, kad ga­lin­gų elekt­ros siurb­lių išė­mi­mas iš pre­ky­bos pa­di­dins ener­gi­jos nau­do­ji­mo efek­ty­vu­mą, pa­dės su­ma­žin­ti nei­gia­mą po­vei­kį ap­lin­kai per vi­są įren­gi­nio nau­do­ji­mo cik­lą. Ta­čiau nau­jie­ji rei­ka­la­vi­mai ne­bus tai­ko­mi šla­pio­jo va­ly­mo dul­kių siurb­liams, šla­pio­jo ir sau­so­jo va­ly­mo dul­kių siurb­liams, ba­te­ri­jo­mis va­ro­miems dul­kių siurb­liams, au­to­ma­ti­niams dul­kių siurb­liams (ro­bo­tams), pra­mo­ni­niams dul­kių siurb­liams ar­ba cent­ri­nėms dul­kių siur­bi­mo sis­te­moms, grin­dų bliz­gin­tu­vams, lau­ko dul­kių siurb­liams.

Vil­niaus uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rius eme­ri­tas, ha­bi­li­tuo­tas fi­zi­kos moks­lų dak­ta­ras Jo­nas Gri­gas įsi­ti­ki­nęs – nau­jo­ji tvar­ka pa­dės su­ma­žin­ti elekt­ros ener­gi­jos nau­do­ji­mą bui­ty­je.

„Tai ra­cio­na­lus spren­di­mas, – sa­kė J. Gri­gas. – Juk da­bar švie­sos dio­dų lem­pu­tės LED nau­do­ja apie 10 kar­tų ma­žiau ener­gi­jos nei anks­tes­nės kait­ri­nės lem­pu­tės. Plokš­ti te­le­vi­zo­riai nau­do­ja be­veik per­pus ma­žiau ener­gi­jos nei anks­tes­nės kar­tos te­le­vi­zo­riai su ka­to­di­nių spin­du­lių vamz­de­liu. Kiek per vi­są ES su­tau­po­ma me­ga­va­tų? Dau­gy­bė elekt­ri­nių ne­be­de­gi­na tiek ang­lių ar ki­to­kio ku­ro, kiek anks­čiau. Bet koks ku­ras, kad ir koks jis bū­tų, vis tiek yra su­si­jęs su ap­lin­kos tar­ša. To­dėl rei­kia ap­ri­bo­ti ir dul­kių siurb­lių ga­lią.“

Še tau, bo­ba, ir de­vin­ti­nės! Va­di­na­si, klys­ta žmo­nės, ma­ny­da­mi, jog tik su ga­lin­gu dul­kių siurb­liu ga­li­ma pa­siek­ti, kad na­mai bliz­gė­tų it mu­zie­jus?

„Žmo­nės daž­nai el­gia­si ne­ra­cio­na­liai, sto­ko­ja moks­li­nių, tech­no­lo­gi­nių ži­nių, – tei­gė pro­fe­so­rius. – No­rint už­tik­rin­ti idea­lią šva­rą na­muo­se ga­lin­gas siurb­lys tik­rai ne­rei­ka­lin­gas. Ki­lo­va­ti­nės ga­lios dul­kių siurb­liai – žmo­nių pi­ni­gų švais­ty­mo apa­ra­tai. Tuo la­biau kad ki­lo­va­ti­nė ga­lia pa­kel­ti dul­kes nuo grin­dų ar ki­li­mo tik­rai ne­bū­ti­na, nes dul­kių ma­sė yra per­ne­lyg ma­ža.“

Pa­sak J. Gri­go, elekt­ros ener­gi­jos ga­my­ba yra vie­na pa­grin­di­nių ap­lin­kos tar­šos, o kar­tu ir kli­ma­to kai­tos prie­žas­čių.

„Kli­ma­to kai­ta gre­sia rim­tais iš­šū­kiais jau mū­sų kar­tos žmo­nėms: po­tvy­niai, ura­ga­nai, aud­ros vis daž­nės, – tei­gė pro­fe­so­rius. – Elekt­ros ener­gi­jos ne­ver­ta švais­ty­ti – ją rei­kia tau­py­ti net ir tuo at­ve­ju, jei žmo­gus ga­li sau leis­ti leng­vai už ją su­mo­kė­ti. Tau­py­ti elekt­ros ener­gi­ją bū­ti­na dėl bend­ro vi­sos žmo­ni­jos in­te­re­so. O ma­žes­nės ga­lios dul­kių siurb­liai bui­ty­je kurs ma­žes­nę elekt­ro­mag­ne­ti­nę tar­šą, ku­ri nei­gia­mai vei­kia žmo­nes.“

Ar bus pa­siek­tas no­ri­mas efek­tas, jei dul­kių siurb­lių ga­lios ap­ri­bo­ji­mų lai­ky­sis tik ES ša­lys? J. Gri­gas pri­pa­ži­no, kad efek­tas bus pa­siek­tas tik iš da­lies.

„ES – tai 500 mln. žmo­nių są­jun­ga, – sa­kė pro­fe­so­rius. – Tai yra di­de­lė są­jun­ga. To­dėl jai pri­klau­san­čių vals­ty­bių ap­si­spren­di­mas ap­ri­bo­ti dul­kių siurb­lių ga­lią tik­rai ge­ro­kai su­ma­žins elekt­ros ener­gi­jos ga­my­bą. Da­bar dau­ge­lis ša­lių ima­si prie­mo­nių kli­ma­to kai­tai ma­žin­ti, ma­ži­na ang­lių de­gi­ni­mą, at­si­sa­ko ki­tų ža­lin­gų tech­no­lo­gi­jų, bet ki­tos ša­lys to ne­pai­so. Tik pa­laips­niui, žings­ne­lis po žings­ne­lio, vis dau­giau ša­lių su­pran­ta, kad rei­kia im­tis prie­mo­nių ir elekt­ros ener­gi­jos ga­my­bai ma­žin­ti, ir kli­ma­to kai­tai stab­dy­ti. Ma­nau, il­gai­niui no­ri­mas efek­tas bus pa­siek­tas.“

Par­da­vi­mai išau­go be­maž penk­ta­da­liu

O ką apie elekt­ros ener­gi­jos var­to­ji­mo ma­ži­ni­mą gal­vo­ja pa­tys var­to­to­jai? Pas­ku­ti­nė­mis rugp­jū­čio die­no­mis, kai dar bu­vo ga­li­ma įsi­gy­ti už­marš­tin nuei­nan­čius ga­lin­gus dul­kių siurb­lius, ne vie­na­me pre­ky­bos cent­re bu­vo jun­ta­mas pre­ky­bos to­kiais siurb­liais pa­gy­vė­ji­mas. „Kes­ko Se­nu­kų“ spe­cia­lis­tų skai­čia­vi­mu, ly­gi­nant su praė­ju­siais me­tais, dul­kių siurb­lių par­da­vi­mai pre­ky­bos tink­le šią va­sa­rą išau­go dau­giau nei penk­ta­da­liu.

Pa­sak pre­ky­bos tink­lo „Kes­ko Se­nu­kai“ bui­ti­nės tech­ni­kos ko­mer­ci­jos di­rek­to­riaus Pau­liaus Pa­li­naus­ko, dul­kių siurb­lių par­da­vi­mų suak­ty­vė­ji­mas pre­ky­bos tink­le ypač bu­vo jun­ta­mas nuo ant­ro­jo šių me­tų ket­vir­čio.

P. Pa­li­naus­kas nea­be­jo­jo, kad šių par­da­vi­mų au­gi­mui įta­kos tu­rė­jo ži­nia apie ar­tė­jan­čius rin­kos po­ky­čius. „Dul­kių siurb­lių ga­lin­gu­mo ma­ži­ni­mas, ku­ris įsi­ga­lės nuo rug­sė­jo, pa­ska­ti­no klien­tus su­skub­ti įsi­gy­ti no­ri­mo ga­lin­gu­mo dul­kių siurb­lius“, – sa­kė P. Pa­li­naus­kas.

Di­de­lis dė­me­sys – va­ly­mo ko­ky­bei

Var­to­to­jų są­mo­nė­je dar ga­jus įsi­ti­ki­ni­mas, kad siurb­lio dar­bo ko­ky­bę le­mia jo ga­lia – tai pa­tvir­ti­no UAB „Avi­te­los pre­ky­ba“ Ko­mer­ci­jos sky­riaus va­do­vė Eg­lė Bou­mez­beur. „Na­tū­ra­lu, jog ži­nia, kad ga­lin­gų siurb­lių jau nuo rug­sė­jo pra­džios pre­ky­bo­je ne­be­liks, siurb­lių ga­lin­gu­mą ver­ti­nan­čius žmo­nes pa­sku­ti­nė­mis rugp­jū­čio sa­vai­tė­mis pa­ska­ti­no su­skub­ti ap­si­pirk­ti“, – sa­kė E. Bou­mez­beur.

Pir­kė­jai, pa­sak E. Bou­mez­beur, šian­dien itin di­de­lį dė­me­sį tei­kia dul­kių siurb­lių va­ly­mo ko­ky­bei.

„Žmo­nės jau ne­be­no­ri taiks­ty­tis su anks­čiau įpras­to­mis si­tua­ci­jo­mis, kai, sie­kiant idea­lios šva­ros, pa­tal­pas iš­siurb­ti tek­da­vo ne vie­ną ir ne du kar­tus, – sa­kė Ko­mer­ci­jos sky­riaus va­do­vė. – Var­to­to­jams svar­bu ne­prie­kaiš­tin­gai iš­siurb­ti na­mus iš pir­mo kar­to. Jau se­niai praei­ty­je ir lai­kai, kai di­de­lis, sun­kus ir triukš­min­gas dul­kių siurb­lys var­to­to­jams bu­vo priim­ti­nas ir sa­vai­me su­pran­ta­mas da­ly­kas. Šian­dien pir­kė­jai ren­ka­si dul­kių siurb­lius, ku­riuos nau­do­ti yra leng­va ir pa­to­gu, ku­rie ne­ke­lia triukš­mo. Siurb­lį žmo­nės na­muo­se įjun­gia jau ne tik sa­vait­ga­liais. To­dėl jiems svar­bu, kad siurb­lys bū­tų kom­pak­tiš­kas, ma­nev­rin­gas ir vi­sa­da po ran­ka.“

Kaip iš­si­rink­ti ge­rą dul­kių siurb­lį?

Bend­ro­vės „Sam­sung“ bui­ti­nės elekt­ro­ni­kos par­da­vi­mų va­do­vas Bal­ti­jos ša­ly­se Mi­ros­la­vas Ra­ma­na­vi­čius tei­gė, kad nau­jos bend­ri­jos nuo­sta­tos dul­kių siurb­liams ne­bu­vo staig­me­na.

Bui­ti­nei tech­ni­kai kas­met ke­lia­mi vis aukš­tes­ni ap­lin­ko­sau­gos stan­dar­tai yra ab­so­liu­čiai na­tū­ra­lus ir tei­gia­mas reiš­ki­nys, ska­ti­nan­tis ga­min­to­jus ieš­ko­ti bū­dų to­bu­lin­ti tech­no­lo­gi­jas.

Pa­sak M. Ra­ma­na­vi­čiaus, siurb­lio ga­lia šian­dien tik­rai nė­ra pa­grin­di­nis pa­ra­met­ras, ku­riuo ma­tuo­ja­mas siurb­lio efek­ty­vu­mas. Spe­cia­lis­to tei­gi­mu, bend­rą siurb­lio va­rik­lio ga­lios pra­ra­di­mą šiuo­lai­ki­niuo­se prie­tai­suo­se kuo pui­kiau­siai kom­pen­suo­ja nuo­lat to­bu­lė­jan­tys oro cir­ku­lia­ci­jos tech­no­lo­gi­niai spren­di­mai, ku­rie mak­si­ma­liai pa­di­di­na dul­kių įsiur­bi­mo ga­lią ir va­ly­mo ko­ky­bę. Tai­gi, efek­tas lie­ka ma­žų ma­žiau­siai toks pa­ts, o ener­gi­jos są­nau­dos ge­ro­kai su­ma­žė­ja.

„Daž­nu at­ve­ju šian­dien di­des­nio ga­lin­gu­mo siurb­lio va­rik­lis reiš­kia tik di­des­nes ener­gi­jos są­nau­das ir aukš­tes­nį gar­so ly­gį, – sa­kė spe­cia­lis­tas. – O kom­pak­tiš­kes­ni, ma­žiau ga­lios tu­rin­tys siurb­liai pa­si­žy­mi ge­res­nė­mis dul­kių su­rin­ki­mo sa­vy­bė­mis, pa­žan­gia filt­ra­vi­mo sis­te­ma ir san­da­ru­mu. Prie ge­res­nio efek­to pri­si­de­da ir mo­der­nūs, įvai­riems pa­vir­šiams pri­tai­ky­ti ant­ga­liai. Tad pa­grin­do ne­ri­mau­ti ir pra­smės bėg­ti iki ar­ti­miau­sios elekt­ro­ni­kos par­duo­tu­vės no­rint su­spė­ti įsi­gy­ti ga­lin­ges­nį siurb­lį neįž­vel­giu.“

Ką svar­bu ži­no­ti ren­kan­tis dul­kių siurb­lį? Pa­sak M. Ra­ma­na­vi­čiaus, dul­kių siurb­liai žy­mi­mi ir kla­si­fi­kuo­ja­mi pa­gal efek­ty­vu­mą 4 skir­tin­go­se ka­te­go­ri­jo­se: ener­gi­jos efek­ty­vu­mo, dul­kių emi­si­jos, ki­li­mų va­ly­mo ir kie­tų­jų pa­vir­šių va­ly­mo. Šio­se ka­te­go­ri­jo­se jie skirs­to­mi pa­gal kla­ses nuo ge­riau­sios A – iki pra­sčiau­sios G.

„Di­džiau­sią dė­me­sį rei­kė­tų skir­ti ne tik ener­gi­jos efek­ty­vu­mo, bet ir dul­kių emi­si­jos, tai yra dul­kių pra­lai­du­mo ka­te­go­ri­jai, – at­krei­pė dė­me­sį eks­per­tas. – Juk ma­žai nau­dos, jei­gu na­mus iš­siur­bia­me, ta­čiau dul­kių siurb­lys da­lį jų vėl grą­ži­na at­gal. At­siž­velg­ti de­rė­tų ir į tai, ko­kio ti­po grin­dų dan­ga do­mi­nuo­ja jū­sų na­muo­se – minkš­ti ar kie­ti pa­vir­šiai, mat kiek­vie­no siurb­lio va­ly­mo ko­ky­bė, pri­klau­so­mai nuo dan­gos, ski­ria­si. Ne­pa­mirš­ki­te ir įsiur­bi­mo ga­lios – ei­li­niam var­to­to­jui šian­dien tu­rė­tų vi­siš­kai pa­kak­ti 180–200 W įsiur­bi­mo ga­lią tu­rin­čio siurb­lio.“

M. Ra­ma­na­vi­čius įvar­di­jo šian­dien aiš­kiai ma­to­mą ten­den­ci­ją: var­to­to­jai vis di­des­nį dė­me­sį ski­ria ne tik va­ly­mo efek­ty­vu­mui, sklei­džia­mo triukš­mo ly­giui, bet ir pra­ktiš­ku­mui – siurb­lio dy­džiui bei ga­li­my­bei neeik­vo­ti lai­ko tvar­kant na­mus. Spe­cia­lis­to tei­gi­mu, dėl šios prie­žas­ties vis po­pu­lia­res­ni tam­pa ne­daug vie­tos uži­man­tys, ta­čiau sa­vo dar­bą pui­kiai at­lie­kan­tys siurb­liai ro­bo­tai.

„Bran­gin­da­mi sa­vo lai­ką, var­to­to­jai į juos at­si­grę­žia vis daž­niau, – sa­kė M. Ra­ma­na­vi­čius. – Ne­pai­sant sa­vo dy­džio, jie pa­si­žy­mi san­ty­ki­nai di­de­le įsiur­bi­mo ga­lia, lei­džian­čia su­siurb­ti na­muo­se esan­čius ne­šva­ru­mus net ir sun­kiai pa­sie­kia­mo­se vie­to­se. Au­to­ma­ti­niai, įvai­riai dan­gai pri­tai­ky­ti re­ži­mai, siur­bi­mo ga­lios kont­ro­lė, ga­li­my­bė val­dy­ti siurb­lį net ir ne­sant na­muo­se yra bū­tent tos funk­ci­jos, ku­rios lei­džia pa­lai­ky­ti šva­rą kiek­vie­ną die­ną. Šie įren­gi­niai ypač po­pu­lia­rūs tarp žmo­nių, lai­kan­čių na­mi­nius gy­vū­nus.“

Pa­reng­ta pa­gal dien­raš­tį „Va­ka­ro ži­nios“

Dienos populiariausi

Oro uosto direktoriui per slidžios politinės gatvės (31)

2017 m. rugsėjo 13 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas