(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Įvykiai, aktualijos

Šiauliuose atidaroma pramonės laboratorija jaunimui ir verslo forumas

2017 m. rugsėjo 12 d.

Šian­dien ir ry­toj Šiau­liuo­se pra­mo­ni­nin­kai ir Šiau­lių vals­ty­bi­nė ko­le­gi­ja kon­so­li­duo­ja jė­gas – pir­mą kar­tą Šiau­liuo­se įsi­kurs „At­vi­ra in­ži­ne­ri­nės pra­mo­nės la­bo­ra­to­ri­ją“ jau­ni­mui, o vers­lo bend­ruo­me­nei pra­mo­ni­nin­kai ren­gia ir iš­skir­ti­nį vers­lo fo­ru­mą – Šiau­lių pra­mo­ni­nin­kų aso­cia­ci­jos IV me­ti­nę kon­fe­ren­ci­ją.

„At­vi­ra in­ži­ne­ri­nės pra­mo­nės la­bo­ra­to­ri­ja“ – pra­kti­nių gam­ta­moks­li­nių ir in­ži­ne­ri­nių kom­pe­ten­ci­jų to­bu­li­ni­mo veik­la, jau­ni­mas su­si­pa­žins su pra­mo­nės įmo­nių ga­mi­niais, juos pro­jek­tuos, konst­ruos nuo­to­li­niu bū­du val­do­mus mo­de­lius. La­bo­ra­to­ri­ja veiks šian­dien nuo 10 iki 15 va­lan­dos Ch. Fren­ke­lio vi­los kie­me.

10 va­lan­dą pra­si­dės kon­fe­ren­ci­ja „Pra­mo­nė 4.0. Re­vo­liu­ci­ja, kei­čian­ti pa­sau­lį“. Jo­je kvies­ti da­ly­vau­ti ūkio mi­nist­ras Min­dau­gas Sin­ke­vi­čius, Lie­tu­vos pra­mo­ni­nin­kų kon­fe­de­ra­ci­jos pre­zi­den­tas Ro­ber­tas Dar­gis, Ta­li­no tai­ko­mų­jų moks­lų uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kas Oli­ver Kal­las.

Ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­rė Šiau­lių vals­ty­bi­nė ko­le­gi­ja su par­tne­riais – Lie­tu­vos in­ži­ne­ri­nės pra­mo­nės aso­cia­ci­ja, Šiau­lių pra­mo­ni­nin­kų aso­cia­ci­ja, Šiau­lių uni­ver­si­te­tu ir Šiau­lių pro­fe­si­nio ren­gi­mo cent­ru – Ch. Fren­ke­lio vi­lo­je pri­sta­tys Šiau­lių mies­to pra­mo­nės įmo­nių ga­mi­nius, bend­raus su stu­den­tais, ku­rie pri­sta­tys ge­riau­sius bai­gia­muo­sius dar­bus, ga­li­ma bus iš­girs­ti mo­ty­vuo­jan­čius Es­ti­jos ir Vo­kie­ti­jos tech­no­lo­gi­jų per­da­vi­mo eks­per­tų pra­ne­ši­mus apie moks­lo ir vers­lo bend­ra­dar­bia­vi­mą.

Ren­gi­ny­je jau­ni­mui bus ga­li­ma ap­si­lan­ky­ti ir in­te­rak­ty­viuo­se Lie­tu­vos in­ži­ne­ri­nės pra­mo­nės aso­cia­ci­jos in­fo­mo­bi­liuo­se bei iš­ban­dy­ti pa­žan­gią įran­gą: 3D spaus­din­tu­vus, stak­lių val­dy­mo ir ga­my­bos cik­lo si­mu­lia­ci­nes pro­gra­mas, žmo­gaus fi­zio­lo­gi­nių sa­vy­bių tes­ta­vi­mo įran­gą, mo­ko­muo­sius sten­dus.

Ant­ro­ji la­bo­ra­to­ri­jos die­na bus skir­ta pra­kti­nėms tech­no­lo­gi­nių ir gam­ta­moks­li­nių įgū­džių dirb­tu­vėms „Pa­ga­mink ir iš­ban­dyk“. Ren­gi­nio da­ly­viai dirbs ir var­žy­sis tri­jo­se sek­ci­jo­se: „3D pro­jek­ta­vi­mas ir spaus­di­ni­mas“, „Nuos­ta­bie­ji švies­tu­kai“, „Nuo­to­li­niu bū­du val­do­mų mo­de­lių konst­ra­vi­mas ir var­žy­bos“.

Ren­gi­nys orien­tuo­tas į jau­ni­mą, nes, pa­sak ko­le­gi­jos di­rek­to­rės Na­ta­li­jos Še­džiu­vie­nės, jau da­bar in­ži­ne­ri­nės spe­cia­ly­bės šio­je Šiau­lių aukš­to­jo­je mo­kyk­lo­je yra la­bai pa­klau­sios – apie pu­sę stu­den­tų ren­ka­si bū­tent tech­no­lo­gi­nes-in­ži­ne­ri­nes kryp­tis ir jau nuo ant­ro­jo kur­so kvie­čia­mi dirb­ti į mies­to pra­mo­nės įmo­nes. In­ži­nie­riai – vie­na pa­klau­siau­sių pro­fe­si­jų Šiau­liuo­se ir re­gio­ne.

Šian­dien Ch. Fren­ke­lio vi­lo­je 13.30 va­lan­dą – Šiau­lių pra­mo­ni­nin­kų aso­cia­ci­jos tra­di­ci­nės Ch. Fren­ke­lio no­mi­na­ci­jos tei­ki­mo iš­kil­mės.

„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Dienos populiariausi

Oro uosto direktoriui per slidžios politinės gatvės (31)

2017 m. rugsėjo 13 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas