(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

PDF laikraščiai

Norėdami skaityti PDF failą, įveskite įsigytus prisijungimo duomenis
 
Vartotojas:
 
Slaptažodis:

 
 
PDF archyvas

Prenumerata

Popierinių laikraščių prenumerata internetu
Prenumeruoti
PDF laikraščių prenumerata
Prenumeruoti
Asmeniniai skelbimai mūsų žiniatinklyje
Skelbimai

Vieni atsisako krikšto dovanų, o kiti – šuns (10)

2017 m. rugpjūčio 16 d.
„Be­vil­tiš­kas žmo­gau, už­dė­jęs ma­žy­čiam šu­ny­čiui ant kak­lo vir­vę, ne­su­vo­ki, kad šu­ny­tis au­ga!!!???“ – klau­sė bu­vu­sių Mo­car­to šei­mi­nin­kų VšĮ „Šiau­lių le­te­nė­lė“ sa­va­no­riai. Šuo au­go su jam ant kak­lo už­riš­ta vir­ve, ku­ri pjo­vė, plė­šė di­džiu­lę žaiz­dą.Skai­tant gy­vū­nų glo­bė­jų pus­la­pį so­cia­li­nia­me tink­le at­ro­do, jog pra­ne­ši­mai apie iš­mes­tus gy­vū­nus kas­dien vis skau­des­ni.„Vi­sa­da yra žiau­rių žmo­nių“, – sa­ko „Šiau­lių le­te­nė­lės“ va­do­vė Ing­ri­da But­ku­tė, to­dėl džiau­gia­si kiek­vie­nu, ku­ris į gy­vū­ną ne­žiū­ri kaip į daik­tą. Vie­ni dėl...

Komentarai, nuomonėsDaugiau

Kel­mės cent­re, prie pre­ky­bos cent­ro, gu­li žmo­gus. Gal­va ant žo­ly­no. Ko­jos ant ša­li­gat­vio. Ša­lia nu­vir­tęs...

Pas­ta­ruo­ju me­tu Lie­tu­va iš­si­ski­ria iš ki­tų ES vals­ty­bių dėl spar­čiau­sio kai­nų di­dė­ji­mo – me­ti­nė pre­kių ir pa­slau­gų inf­lia­ci­ja...


„Sis­te­mi­ne mo­kes­čių re­for­ma tų pa­kei­ti­mų pa­va­din­ti tur­būt ne­ga­li­me. La­biau kos­me­ti­niai jie bu­vo jau per...

Vie­nas kai­mo in­te­li­gen­tas su­glu­mi­no ne­ti­kė­tu klau­si­mu: „Ar ei­li­nis Lie­tu­vos žmo­gus jau­čia Eu­ro­pos...

Politikų tribūnaDaugiau

Lie­tu­vio pa­sas (LP), Len­ko kor­ta (LK), Že­mai­čio pa­sas (ŽP). Ku­ris iš jų svar­bes­nis, ku­ris tu­ri sva­res­nę tei­si­nę...

Šiau­lių mies­tas gau­na di­džiu­lius pi­ni­gus mies­to ur­ba­nis­ti­nės ap­lin­kos tvar­ky­mui. Ki­taip sa­kant, tu­ri...

Per kiek­vie­nus rin­ki­mus ar reikš­min­gas pro­gas nuo­lat yra kal­ba­ma apie as­me­ni­nę at­sa­ko­my­bę už nu­veik­tus ar...


Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­me, Vy­riau­sy­bė­je, vi­suo­me­nė­je, tarp li­tua­nis­tų, is­to­ri­kų ir šiaip tau­tiš­kai...

Karas vaiko akimisDaugiau

Anks­ty­vą tre­čia­die­nio ry­tą, pa­čiu­pęs mai­šą ir šluo­ti­kę, lėk­da­vau į tur­gų. 1945-jų bir­že­lį vals­tie­čiai dar bu­vo lais­vi, apie...

SPI­RI­TIZ­MO SEAN­SAIJie vyk­da­vo Mo­lių ūky­je, be­veik kiek­vie­ną šeš­ta­die­nio va­ka­rą. Vi­si rink­da­vo­si į di­džiau­sią...

imestamp]" border="0" alt="" />

Menininko provokacija vilniečiams sukėlė pyktį (5)

Pirmas puslapis
2017 m. rugpjūčio 16 d.
Šiau­lie­tis fo­tog­ra­fas, me­ni­nin­kas Vil­man­tas Damb­raus­kas sa­vo „Fa­ce­book“ pa­sky­ro­je įkė­lė sten­do, esan­čio ne­to­li „Šiau­lių kraš­to“ re­dak­ci­jos, nuo­trau­ką. Jo­je – ge­rai ži­no­mas gel­to­nas pla­ka­tas su už­ra­šu „Šiau­liai – Šiau­rės Lie­tu­vos sos­ti­nė“, tik vie­toj jo – ki­ta fra­zė: „Kas tas Vil­nius, jei Šiau­lių ne­bū­tų!“. Paaiš­kė­jo, kad tai bu­vo pro­vo­ka­ci­ja su po­teks­te.
Fra­zę „Kas tas Vil­nius, jei Šiau­lių ne­bū­tų!“ iš­ta­rė iš Šiau­lių ki­lęs, Vil­niu­je gy­ve­nan­tis ir gi­du dir­ban­tis Do­na­tas...

Aviacijos bazė patikėta naujam vadui

Įvykiai, aktualijos
2017 m. rugpjūčio 16 d.
Pir­ma­die­nį Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Ka­ri­nių oro pa­jė­gų (KOP) Avia­ci­jos ba­zė­je Šiau­liuo­se vy­ku­sio­je ce­re­mo­ni­jo­je sim­bo­li­nis va­do štur­va­las įteik­tas pul­ki­nin­kui lei­te­nan­tui An­ta­nui Ma­tu­čiui. Ce­re­mo­ni­ja bu­vo ki­to­kia, nei įpras­ta: pa­rei­gų ne­per­da­vė anks­tes­ny­sis va­das pul­ki­nin­kas Ma­rius Ma­tu­lai­tis, pa­va­sa­rį per­kel­tas į re­zer­vą, o da­bar dir­ban­tis Ka­ro aka­de­mi­jo­je. Ka­riuo­me­nės va­do ge­ne­ro­lo lei­te­nan­to Jo­no Vy­tau­to Žu­ko tei­gi­mu, lau­kia­ma ty­ri­mo...

Pradėjo dirbti naujas direktoriaus pavaduotojas (16)

Įvykiai, aktualijos
2017 m. rugpjūčio 16 d.
Jis ku­ruos dvie­jų de­par­ta­men­tų – So­cia­li­nių rei­ka­lų ir Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to – veik­lą.
G. Sit­ni­kas pa­gal iš­si­la­vi­ni­mą in­ži­nie­rius. Nuo 2000 me­tų iki šiol dir­bo VĮ „Re­git­ra“ vy­res­niuo­ju spe­cia­lis­tu.
Jis ak­ty­viai da­ly­vau­ja So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos sky­riaus veik­lo­je, yra mies­to sky­riaus pir­mi­nin­ko vie­nas iš pa­va­duo­to­jų. Par­ti­ja jį bu­vo iš­kė­lu­si kan­di­da­tu į Sei­mą vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je.
Spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je G. Sit­ni­kas ti­ki­no, jog...

Ka­ras vai­ko aki­mis (13) (1)

Budintis reporteris
2017 m. rugpjūčio 16 d.
Anks­ty­vą tre­čia­die­nio ry­tą, pa­čiu­pęs mai­šą ir šluo­ti­kę, lėk­da­vau į tur­gų. 1945-jų bir­že­lį vals­tie­čiai dar bu­vo lais­vi, apie kol­cho­zus tik kal­bos skli­do. Žmo­nės, ku­rie tu­rė­jo ve­ži­mus, ark­lius, į Tel­šius, į tur­gų, bo­gi­no per­tek­li­nę pro­duk­ci­ją: mal­kas, dur­pes, grū­dus, mil­tus, ver­šius, įvai­rius paukš­čius.
Pa­va­sa­rį kas ant­ruo­se ra­tuo­se žvy­gau­da­vo par­šiu­kai. Jie tu­rė­jo di­džiau­sią pa­klau­są. Kas ant­ro mies­čio­nio šei­ma au­gi­no kiau­les. Au­gi­no­me ir mes. Joms rei­kė­da­vo gau­sy­bės krai­ko. Jo...

Vyras į krašto apsaugos padalinį atnešė sprogmenį

Teisėtvarka
2017 m. rugpjūčio 16 d.
Praė­ju­sį pir­ma­die­nį, prieš vi­dur­die­nį, Kel­mė­je ki­lo su­ju­di­mas. Eva­kuo­ti pir­kė­jai iš „Ma­xi­mos“ par­duo­tu­vės. Į Kel­mę iš kai­mų at­va­žia­vę žmo­nės ne­ga­lė­jo pa­tek­ti į au­to­bu­sų sto­tį. Au­to­mo­bi­lius po­li­ci­ja taip pat nu­krei­pė ki­tu ke­liu. Mat Mai­ro­nių kai­mo gy­ven­to­jas į Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų Pri­si­kė­li­mo apy­gar­dos šeš­to­sios rink­ti­nės te­ri­to­ri­ją at­ne­šė mi­ną.Pir­ma­die­nį, 11 va­lan­dą 48 mi­nu­tės, Kel­mės ra­jo­no po­li­ci­ja ga­vo pra­ne­ši­mą, jog į Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų Pri­si­kė­li­mo apy­gar­dos...

Lietuvos taurės laimėtojų kelias ves į olimpiadą?

Sportas
2017 m. rugpjūčio 16 d.
Šeš­ta­die­nį Šiau­lių ra­jo­ne, Ju­sai­čiuo­se, vy­ku­sio­se Lie­tu­vos tau­rės kon­kū­rų var­žy­bo­se paaiš­kė­jo, kad žir­gų spor­to žvaigž­džių cent­ras įsi­tvir­ti­na Šiau­lių ap­skri­ty­je – tau­rę lai­mė­jo Jo­niš­kio ra­jo­ne vei­kian­čio jo­ji­mo spor­to klu­bo „Aud­ru­vis“ rai­te­lis Ma­tas Pet­rai­tis. Jo­ji­mo spor­to pro­fe­sio­na­lai tei­gia, kad pa­ga­liau at­si­ra­do vil­čių, jog Lie­tu­va tu­rės rai­te­lį, ver­tą da­ly­vau­ti olim­pia­do­je.Lie­tu­vos tau­rę po per­si­run­gi­mo su So­li deo Glo­ri­ja žir­gu pel­nęs 24-erių me­tų rai­te­lis iš...

„Fringe“ festivalis sujungė skirtingų šalių menininkus

Kultūra
2017 m. rugpjūčio 16 d.
Tris sa­vait­ga­lio die­nas, nuo rugp­jū­čio 11-os iki 13-os, Ža­ga­rė (Joniškio r.) ta­po įvai­rių pa­sau­lio ša­lių me­ni­nin­kų sos­ti­ne, ku­rio­je skam­bė­jo skir­tin­gų sti­lių mu­zi­ka, sa­vo ge­bė­ji­mus de­monst­ra­vo šo­kio meist­rai, į slė­pi­nin­gą vai­dy­bos pa­sau­lį kvie­tė teat­ra­lai, tarps­dis­cip­li­ni­nių me­nų at­sto­vai kū­rė ins­ta­lia­ci­jas, į ku­rias su­si­jun­gė vie­tos gy­ven­to­jų pri­si­mi­ni­mai, nie­ka­da ne­vys­tan­čių vyš­nių žie­dais ap­si­py­lė pa­sta­tas gre­ta mies­to aikš­tės. Ant­ra­sis „Frin­ge“ (lie­tu­viš­kai – pa­ri­bys) fes­ti­va­lis...

Žemdirbiai ministrui nuvilko švarką (1)

Centas prie cento
2017 m. rugpjūčio 16 d.
Praėjusį penk­ta­die­nį Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je su­si­ti­ki­me su žem­dir­biais že­mės ūkio mi­nist­rui Bro­niui Mar­kaus­kui te­ko nu­si­vilk­ti švar­ką ne tik dėl ak­ty­vios sau­lės. Kraš­to žem­dir­biai ge­ro­kai įkai­ti­no „vals­tie­čių“ mi­nist­rą ašt­riais klau­si­mais dėl ren­gia­mų nau­jų mo­kes­čių ir ma­žų Eu­ro­pos Są­jun­gos iš­mo­kų, dėl su­var­žy­tų ga­li­my­bių jau­nie­siems ūki­nin­kams, dėl kai­mo žmo­nių ne­slops­tan­čios emig­ra­ci­jos.Že­mės ūkio mi­nist­ras B. Mar­kaus­kas mo­kes­čių di­di­ni­mą žem­dir­biams va­di­no po­li­ti­niu spren­di­mu. Ti­ki­no...

Dienos populiariausi

Lietuvos taurės laimėtojų kelias ves į olimpiadą?

2017 m. rugpjūčio 16 d.
lankomiausias

Pradėjo dirbti naujas direktoriaus pavaduotojas (16)

2017 m. rugpjūčio 16 d.
daugiausiai komentuotas





Sportas

Šeš­ta­die­nį Šiau­lių ra­jo­ne, Ju­sai­čiuo­se, vy­ku­sio­se Lie­tu­vos tau­rės kon­kū­rų var­žy­bo­se paaiš­kė­jo, kad žir­gų spor­to...

Keturi kampai

Ar­tė­ja Žo­li­nė – at­si­svei­ki­ni­mo su žel­me­ni­mis ir gė­lė­mis die­na, ta­čiau kai ku­rių žo­le­lių, au­ga­lų la­pų, sėk­lų ar uo­gų dar ga­li­me...

Centas prie cento

Praėjusį penk­ta­die­nį Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je su­si­ti­ki­me su žem­dir­biais že­mės ūkio mi­nist­rui Bro­niui...

Atolankos

Vi­ta Mor­kū­nie­nė
Šiau­lių uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rius gra­fi­kas Vai­do­tas Ja­nu­lis pa­sa­ko­ja grau­džiai juo­kin­gą...

imestamp]" border="0" alt="" />

Gyvenimo spalvosDaugiau

Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų pi­lie­čiai Lai­ma ir Jo­nas Šal­čiai 1988-ai­siais pra­dė­jo skrai­dy­ti į Lie­tu­vą. Nuo ta­da kas­met...

Sa­vai­tė Gru­zi­jo­je – tik mirks­nis. Ša­lis, pil­na pa­ra­dok­sų, pri­ver­čia įsi­my­lė­ti ir ne­be­pa­lei­džia. Svai­gi­na...

„Mer­gai­tė žai­džia le­do ri­tu­lį? Ne­ga­li bū­ti!“ – to­kių ir pa­na­šių fra­zių lau­kiant sa­vo duk­ros prie le­do are­nos Šiau­liuo­se...

Bu­vu­si Jo­niš­kio Jau­ni­mo ir suau­gu­sių­jų mo­kyk­los di­rek­to­rė, da­bar – Tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to Dva­si­nio...

Visi straipsniai