(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Akmenės rajone

Vaikai medžiuose pasistatė bestogių namelių

2017 m. rugpjūčio 1 d.
Vytautas RUŠKYS

Kruo­pių par­ke praė­ju­sią sa­vai­tę me­džiuo­se įreng­tos dvi me­di­nės aikš­te­lės, ku­rias jun­gia ka­ban­tis til­te­lis, dar yra lai­pio­ji­mo ko­pė­čios. Neįp­ras­tą pra­mo­gą vai­kai sau pa­tys ir meist­ra­vo.

vytautas@skrastas.lt

Pen­kias die­nas dirb­ti su­si­rink­da­vo apie 30 kruo­piš­kių. Dau­gu­ma – vos per de­šim­ties me­tų, bu­vo sep­ty­ne­rių ar še­šio­li­kos me­tų.

Vai­kus su­bū­rė, kar­tu triū­sė ar­ti de­šim­ties jau­nuo­lių, su­si­rin­ku­sių iš skir­tin­gų Lie­tu­vos vie­tų. Pak­vies­tų Ar­chi­tek­tū­ros vai­kų fon­do da­ly­vau­ti edu­ka­ci­nia­me pro­jek­te „Ke­liau­jan­čios ar­chi­tek­tū­ros dirb­tu­vės“.

Ko­man­do­je – dvi ar­chi­tek­tės, dvi vie­šo­sio­se erd­vė­se ku­rian­čios me­ni­nin­kės bei ki­tų sri­čių spe­cia­lis­tai. Jų ku­ra­to­rė Mil­da Gar­daus­kai­tė ži­no­ma kaip Lie­tu­vos jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jų ta­ry­bos na­rė, yra stu­di­ja­vu­si po­li­ti­kos moks­lus, ruo­šia­si ma­gist­ran­tū­rai, o per va­sa­rą dir­ba vie­no­je Vil­niaus bend­ro­vė­je va­dy­bi­nin­ke.

Vi­si jie į Kruo­pius at­vy­ko sa­vo ato­sto­gų me­tu sa­va­no­riau­ti be at­ly­gio.

Pir­mą­ją die­ną suau­gu­sie­ji kvie­tė vai­kus siū­ly­ti, ką ga­li­ma pa­sta­ty­ti ku­rio­je nors iš vie­šų mies­te­lio vie­tų. Iš še­šių ap­tar­tų­jų pa­si­rink­tas par­kas. Vai­kai la­bai no­rė­jo įvai­riau­sių lai­py­nių, o ga­liau­siai pa­no­ro tu­rė­ti na­me­lį me­dy­je. Idė­ja iš­plė­to­ta iki ap­žval­gai tin­ka­mų aikš­te­lių – ku­rios pri­me­na na­me­lius, tik be ak­li­nų sie­nų ir sto­go.

Da­lį sta­ty­bi­nių me­džia­gų pa­rū­pi­no Ar­chi­tek­tū­ros vai­kų fon­das. At­vy­kė­liai džiau­gė­si, kad Kruo­pių se­niū­ni­jo­je gy­ve­nan­tys rė­mė­jai da­vė len­tų, ki­to­kios me­die­nos.

„Ne­no­rė­jo­me, kad kal­bė­tų: at­va­žia­vo suau­gu­sie­ji ir nu­ro­dė ką pa­sta­ty­ti, – sa­kė M. Gar­daus­kai­tė. – Iš tik­rų­jų vai­kai pa­ju­to esą sa­vo erd­vių šei­mi­nin­kai ir pa­tys ga­lį su­kur­ti ko no­ri“.

Vai­kai švei­tė len­tas, vy­res­nie­ji jas ka­lė. Vi­si drau­ge mon­ta­vo konst­ruk­ci­jas. Ma­žie­ji va­ka­rop iš­si­skirs­ty­da­vo na­mo, vy­res­nie­ji kar­tais pa­dir­bė­da­vo iki tam­sos.

Va­ka­rais vyk­da­vo kū­ry­bi­niai už­siė­mi­mai, ne­su­si­ję su sta­ty­bo­mis – tai žai­di­mai, pa­si­kal­bė­ji­mai.

„Ta be­maž sa­vai­tė vai­kams bu­vo pui­kus už­siė­mi­mas, užuo­t na­muo­se mai­gius te­le­fo­no, kom­piu­te­rio kla­vi­šus ar trai­nio­jusis gat­vė­mis“, – tei­gė M. Gar­daus­kai­tė.

Ko­man­dą pa­si­kvie­tė Kruo­pių bend­ruo­me­nė, pa­tei­ku­si pa­raiš­ką „Ke­liau­jan­čioms ar­chi­tek­tū­ros dirb­tu­vėms“. Iš vi­so ša­ly­je pa­si­rink­ti sep­ty­ni mies­te­liai. To­kia veik­la vyk­do­ma ket­vir­tą va­sa­rą.

Pa­raiš­kos at­ren­ka­mos pa­gal pen­kis kri­te­ri­jus: mies­te­liuo­se esan­čią kul­tū­ros priei­na­mu­mo si­tua­ci­ją, vie­šų­jų erd­vių inf­rast­ruk­tū­ros ko­ky­bę, vai­kų užim­tu­mo pa­siū­los ly­gį, gy­ven­to­jų skai­čių ir mies­te­lių mo­ty­va­ci­ją kvie­čian­tis ke­liau­jan­čių ar­chi­tek­tū­ros dirb­tu­vių ko­man­dą.

Au­to­riaus nuo­tr.

Vai­kai ga­li žais­ti me­džiuo­se.

Ko­man­dos ku­ra­to­rė Mil­da Gar­daus­kai­tė (de­ši­nė­je) dir­bo drau­ge su bend­raam­žiais sa­va­no­riais ir Kruo­pių se­niū­ni­jos vai­kais.

Kruo­piš­kiai tin­ka­mai pa­ruo­šė me­die­ną na­me­liams.

Dienos populiariausi

Per javapjūtę sėjo pažadus (23)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
lankomiausias

Kas pa­dė­s Šiau­lių me­rui? (33)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas